Thiết kế mở vỉa và khai thác mức +125 350 cho công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN THAN NAM MẪU đảm bảo sản lượng 2,1 triệu tấnnăm.

189 315 0
  • Loading ...
1/189 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2017, 22:14

Mục LụcMục Lục1Lời nói đầu8CHƯƠNG I : ĐẶC ĐIỂM VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT KHU MỎ10I.1. Địa lý tự nhiên10I.1.1. Đặc điểm địa lý10I.1.2. Tình hình dân cư, kinh tế và chính trị11I.1.3. Điệu kiện khí hậu11I.1.4. Quá trình thăm dò và khai thác khu mỏ11I.2. Điều kiện địa chất12I.2.1. Cấu tạo địa chất vùng mỏ12I.2.2. Cấu tạo các vỉa than13I.2.3. Phẩm chất than.16I.2.4. Địa chất thủy văn17I.2.5. Địa chất công trình17I.2.6 Đặc điểm khí mỏ18I.2.7. Trữ lượng18I.3. Kết luận19CHƯƠNG II: MỞ VỈA VÀ CHUẨN BỊ RUỘNG MỎ20II.1. Giới hạn khu vực thiết kế20II.1.1. Biên giới khu vực thiết kế20II. 1. 2. Kích thước khu vực thiết kế20II.2 Tính trữ lượng20II.2.1 Trữ lượng trong bảng cân đối20II.2.2 Trữ lượng công nghiệp21II.3 Sản lượng và tuổi mỏ22II.3.1 Sản lượng mỏ22II.3.2 Tuổi mỏ22II.4. Chế độ làm việc của mỏ23II.4.1.Bộ phận lao động trực tiếp23II.4.2.Bộ phận lao động gián tiếp23II.5 Phân chia ruộng mỏ23II.6 Mở vỉa24II.6.1. Khái quát chung24II.6.2. Các phương án mở vỉa25II.6.3. Trình bày các phương án25II.6.4. Phân tích và so sánh kỹ thuật giữa các phương án mở vỉa29II.6.5. So sánh kinh tế giữa các phương án mở vỉa31II.7. THIẾT KẾ THI CÔNG ĐÀO LÒ MỞ VỈA35II.7.1. Chọn hình dạng tiết diện lò và vật liệu chống lò.35II.7.2. Xác định kích thước tiết diện lò35II.7.3. Lập hộ chiếu chống lò37II.7.4.Lập hộ chiếu khoan nổ mìn khi đào lò.40II.7.5. Xác định công nhên cần thiết hoàn thành công việc trong một chu kỳ48II.7.6. Lập biểu đồ tổ chức chu kỳ đào lò48II.8. KẾT LUẬN50CHƯƠNG III: KHAI THÁC52CHUYÊN ĐỀ: “Lựa chọn công nghệ khai thác hợp lý cho vỉa 3”52III.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC KHAI THÁC.52III.1.1. Mở đầu52III.1.2. Địa chất vỉa thiết kế.52III.2. LỰA CHỌN HỆ THỐNG KHAI THÁC.53III.2.1. Nêu và trình bày các hệ thông khai thác có thể áp dụng được về mặt kỹ thuật53III.2.2. So sách và chọn hệ thông khai thác hợp lí55III.3. XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CỦA HTKT.56III.3.1. Tính chiều dài lò chợ và kiểm tra.56III.3.2. Chiều dày lớp khai thác.58III.3.3. Tiến độ lò chợ.58III.3.4. Số lò chợ cùng khai thác để đảm bảo sản lượng58III.4. QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ KHAI THÁC58III.4.1. Phương pháp khấu than trong lò chợ58III.4.2. Phương án I: “ Công nghệ khai thác khấu than bằng khoan nổ mìn kết hợp với chống giữ bằng giá thuỷ lực di động”59III.4.2.1. Lựa chọn thiết bị khoan, vật liệu và phương tiện nổ59III.4.2.2. Tính toán các thông số khoan nổ mìn.60III.4.2.3. Hộ chiếu khoan nổ mìn63III.4.2.4. Chọn phương pháp chống giữ lò chợ.65III.4.2.5. Tổ chức chu kì sản xuất ở gương lò chợ.72III.4.2.6.Bảng tóm tắt chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật ở lò chợ75III.4.2.7. Tính toàn giá thành phần xưởng cho 1000 tấn than.79III.4.3. Phương án II: “ Công nghệ khai thác khấu than bằng khoan nổ mìn kết hợp với chống giữ lò chợ bằng giá khung di động”80III.4.3.1.Lựa chọn thiết bị khoan, vật liệu và phương tiện nổ80III.4.3.2. Tính toán các thông số khoan nổ mìn.80III.4.3.3. Hình thức vận chuyển hợp lí ở lò chợ84III.4.3.4. Chọn phương pháp chống giữ lò chợ.84II.4.3.5.Tổ chức chu kỳ sản xuất trong lò chợ92III.4.3.6.Tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật ở lò chợ95III.4.3.7. Tính toàn giá thành phần xưởng cho 1000 tấn than.100III.4.4. Phương án III : “ Công nghệ khai thác khấu than bằng máy khấu kết hợp với chống giữ lò chợ bằng giàn chống”101III.4.4.1. Lựa chọn thiết bị cơ giới hoá101III.4.4.2. Hình thức vận chuyển hợp lí ở lò chợ103III.4.4.3. Hộ chiếu chống giữ lò chợ103III.4.4.4. Công tác tổ chức tổ chức chu kì sản xuất trong lò chợ107III..4.4.5 Tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật110III.4.6.7. Tính toàn giá thành phần xưởng cho 1000 tấn than.114III.4.5. SO SÁNH LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ KHAI THÁC HỢP LÝ115III.5. KẾT LUẬN118CHƯƠNG IV: THÔNG GIÓ MỎ VÀ AN TOÀN120A. Thông Gió Mỏ120IV. 1. Khái quát chung.120IV. 1.1 Nhiệm vụ của thông gió mỏ.120IV. 1. 2. Nhiệm vụ của thiết kế thông gió mỏ.120IV. 1. 3. Phạm vi thiết kế thông gió.120IV. 1. 4. Đặc điểm chế độ khí mỏ.120IV. 2. Lựa chọn hệ thống thông gió.121IV. 2. 1. Chọn phương pháp thông gió.121IV. 2. 3. Lựa chọn sơ đồ thông gió.122IV. 3. 1. Lựa chọn phương pháp tính lượng gió chung cho mỏ.123IV. 3. 2. Các hộ thiêu thụ gió của mỏ.123IV. 3. 3. Tính lượng gió cho toàn mỏ.123IV.4. Tính phân phối gió và kiểm tra tốc độ gió.127IV.4.1. Phân phối gió127IV.4.2. Kiểm tra tốc độ gió127IV.6.2. Tính hạ áp quạt.136IV.6.3. Chọn quạt chính.136IV.6.4. Xác định điểm công tác quạt.137IV.6.5. Chọn công suất động cơ cho quạt.137IV.7. Tính toán giá thành thông gió.138IV. 7. 1. Thống kê các chi phí xây dựng và mua sắm thiết bị.138IV.7.2 Chi phí trả lương cho công nhân.138IV.7.3.Chi phí khấu hao công trình và thiết bị thông gió.139IV.7.4.Chi phí năng lượng.139IV.7.5. Chi phí cho công tác thông gió.139IV.8. Kết luận.140IV.9.1. ý nghĩa và mục đích của công tác bảo hộ lao động140IV.9.2.Những biện pháp vè an toàn mỏ hầm lò140IV.9.3. Tổ chức và thực hiện công tác an toàn147IV.9.4.Thiết bị an toàn và dụng cụ bảo hộ147Chương V: VẬN TẢI VÀ THOÁT NƯỚC MỎ148V. 1. Khái niệm.148V.2. Vận tải trong lò.148V.2.1. Hệ thống vận tải trong lò.148V.2.2. Lựa chọn sơ đồ vận tải149V.2.3. Phân tích và chọn thiết bị vận tải.149V.3. Vận tải ngoài mặt bằng.163V.3.1. Vận tải than.163V.4. Thông kê thiết bị vận tải.165V.5. Kết luận.165V.6. Thoát nước166V.6.1. Khái niệm.166V.6.2. Hệ thống thoát nước.166V.6.3. Thống kê thiết bị và công trình thoát nước.168V.7. Kết luận.169Chương VI: : KINH TẾ170VI.1. Khái niệm170VI.2. Biên chế tổ chức của mỏ170VI.2.1. Xác định số lượng công nhân viên chức của mỏ.170VI.3.1. Tính năng suất lao động của công nhân.172VI.3.2 Khái quát vốn đầu tư.173VI.4. Tính giá thành tấn than177VI.5. Tính hiệu quả kinh tế và thời gian thu hồi vốn179VI.6. Kết luận.179 ... nh trng cng nh b mụn khai thỏc h m lũ phõn cụng thc v lm ỏn tt nghip vi ti: Thit k m va v khai thỏc mc +125 ữ -350 cho cụng ty TNHH MT THNH VIấN THAN NAM MU m bo sn lng 2,1 tri u tn/nm Phn... Xuyờn va -115 Xuyờn va -195 Xuyờn va -275 Xuyờn va -350 Li (m) 1733 1730 1618 1437 1353 1178 1076 926 Qi 10 tn/n m 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Tng Ging ng chớnh Xuyờn va +125 Xuyờn va +45 Xuyờn... Xuyờn va -35 Xuyờn va -115 Xuyờn va -195 Xuyờn va -275 Xuyờn va -350 485 1620 1720 1663 1708 1739 1729 1740 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Tng Phng ỏn II Phng ỏn I Tờn cụng trỡnh Thi gian ph c 50 8,3
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế mở vỉa và khai thác mức +125 350 cho công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN THAN NAM MẪU đảm bảo sản lượng 2,1 triệu tấnnăm., Thiết kế mở vỉa và khai thác mức +125 350 cho công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN THAN NAM MẪU đảm bảo sản lượng 2,1 triệu tấnnăm., Thiết kế mở vỉa và khai thác mức +125 350 cho công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN THAN NAM MẪU đảm bảo sản lượng 2,1 triệu tấnnăm., MỞ VỈA VÀ CHUẨN BỊ RUỘNG MỎ, II.5 Phân chia ruộng mỏ, Hộ chiếu chống lò được thể hiện trong hình vẽ :, “Lựa chọn công nghệ khai thác hợp lý cho vỉa 3”, Hình thức vận chuyển hợp lí ở lò chợ, Thay số vào tính toán ta có: I1= 151 075 đ/T., Ct = 134,4 . 40000 = 5 376 000đ/1000T., Kích thước cầu máng, Năng suất vận tải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay