Thiết kế mở vỉa và khai thác mức +125 350 cho công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN THAN NAM MẪU đảm bảo sản lượng 2,1 triệu tấnnăm.

189 340 0
  • Loading ...
1/189 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2017, 22:14

Mục LụcMục Lục1Lời nói đầu8CHƯƠNG I : ĐẶC ĐIỂM VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT KHU MỎ10I.1. Địa lý tự nhiên10I.1.1. Đặc điểm địa lý10I.1.2. Tình hình dân cư, kinh tế và chính trị11I.1.3. Điệu kiện khí hậu11I.1.4. Quá trình thăm dò và khai thác khu mỏ11I.2. Điều kiện địa chất12I.2.1. Cấu tạo địa chất vùng mỏ12I.2.2. Cấu tạo các vỉa than13I.2.3. Phẩm chất than.16I.2.4. Địa chất thủy văn17I.2.5. Địa chất công trình17I.2.6 Đặc điểm khí mỏ18I.2.7. Trữ lượng18I.3. Kết luận19CHƯƠNG II: MỞ VỈA VÀ CHUẨN BỊ RUỘNG MỎ20II.1. Giới hạn khu vực thiết kế20II.1.1. Biên giới khu vực thiết kế20II. 1. 2. Kích thước khu vực thiết kế20II.2 Tính trữ lượng20II.2.1 Trữ lượng trong bảng cân đối20II.2.2 Trữ lượng công nghiệp21II.3 Sản lượng và tuổi mỏ22II.3.1 Sản lượng mỏ22II.3.2 Tuổi mỏ22II.4. Chế độ làm việc của mỏ23II.4.1.Bộ phận lao động trực tiếp23II.4.2.Bộ phận lao động gián tiếp23II.5 Phân chia ruộng mỏ23II.6 Mở vỉa24II.6.1. Khái quát chung24II.6.2. Các phương án mở vỉa25II.6.3. Trình bày các phương án25II.6.4. Phân tích và so sánh kỹ thuật giữa các phương án mở vỉa29II.6.5. So sánh kinh tế giữa các phương án mở vỉa31II.7. THIẾT KẾ THI CÔNG ĐÀO LÒ MỞ VỈA35II.7.1. Chọn hình dạng tiết diện lò và vật liệu chống lò.35II.7.2. Xác định kích thước tiết diện lò35II.7.3. Lập hộ chiếu chống lò37II.7.4.Lập hộ chiếu khoan nổ mìn khi đào lò.40II.7.5. Xác định công nhên cần thiết hoàn thành công việc trong một chu kỳ48II.7.6. Lập biểu đồ tổ chức chu kỳ đào lò48II.8. KẾT LUẬN50CHƯƠNG III: KHAI THÁC52CHUYÊN ĐỀ: “Lựa chọn công nghệ khai thác hợp lý cho vỉa 3”52III.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC KHAI THÁC.52III.1.1. Mở đầu52III.1.2. Địa chất vỉa thiết kế.52III.2. LỰA CHỌN HỆ THỐNG KHAI THÁC.53III.2.1. Nêu và trình bày các hệ thông khai thác có thể áp dụng được về mặt kỹ thuật53III.2.2. So sách và chọn hệ thông khai thác hợp lí55III.3. XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CỦA HTKT.56III.3.1. Tính chiều dài lò chợ và kiểm tra.56III.3.2. Chiều dày lớp khai thác.58III.3.3. Tiến độ lò chợ.58III.3.4. Số lò chợ cùng khai thác để đảm bảo sản lượng58III.4. QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ KHAI THÁC58III.4.1. Phương pháp khấu than trong lò chợ58III.4.2. Phương án I: “ Công nghệ khai thác khấu than bằng khoan nổ mìn kết hợp với chống giữ bằng giá thuỷ lực di động”59III.4.2.1. Lựa chọn thiết bị khoan, vật liệu và phương tiện nổ59III.4.2.2. Tính toán các thông số khoan nổ mìn.60III.4.2.3. Hộ chiếu khoan nổ mìn63III.4.2.4. Chọn phương pháp chống giữ lò chợ.65III.4.2.5. Tổ chức chu kì sản xuất ở gương lò chợ.72III.4.2.6.Bảng tóm tắt chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật ở lò chợ75III.4.2.7. Tính toàn giá thành phần xưởng cho 1000 tấn than.79III.4.3. Phương án II: “ Công nghệ khai thác khấu than bằng khoan nổ mìn kết hợp với chống giữ lò chợ bằng giá khung di động”80III.4.3.1.Lựa chọn thiết bị khoan, vật liệu và phương tiện nổ80III.4.3.2. Tính toán các thông số khoan nổ mìn.80III.4.3.3. Hình thức vận chuyển hợp lí ở lò chợ84III.4.3.4. Chọn phương pháp chống giữ lò chợ.84II.4.3.5.Tổ chức chu kỳ sản xuất trong lò chợ92III.4.3.6.Tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật ở lò chợ95III.4.3.7. Tính toàn giá thành phần xưởng cho 1000 tấn than.100III.4.4. Phương án III : “ Công nghệ khai thác khấu than bằng máy khấu kết hợp với chống giữ lò chợ bằng giàn chống”101III.4.4.1. Lựa chọn thiết bị cơ giới hoá101III.4.4.2. Hình thức vận chuyển hợp lí ở lò chợ103III.4.4.3. Hộ chiếu chống giữ lò chợ103III.4.4.4. Công tác tổ chức tổ chức chu kì sản xuất trong lò chợ107III..4.4.5 Tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật110III.4.6.7. Tính toàn giá thành phần xưởng cho 1000 tấn than.114III.4.5. SO SÁNH LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ KHAI THÁC HỢP LÝ115III.5. KẾT LUẬN118CHƯƠNG IV: THÔNG GIÓ MỎ VÀ AN TOÀN120A. Thông Gió Mỏ120IV. 1. Khái quát chung.120IV. 1.1 Nhiệm vụ của thông gió mỏ.120IV. 1. 2. Nhiệm vụ của thiết kế thông gió mỏ.120IV. 1. 3. Phạm vi thiết kế thông gió.120IV. 1. 4. Đặc điểm chế độ khí mỏ.120IV. 2. Lựa chọn hệ thống thông gió.121IV. 2. 1. Chọn phương pháp thông gió.121IV. 2. 3. Lựa chọn sơ đồ thông gió.122IV. 3. 1. Lựa chọn phương pháp tính lượng gió chung cho mỏ.123IV. 3. 2. Các hộ thiêu thụ gió của mỏ.123IV. 3. 3. Tính lượng gió cho toàn mỏ.123IV.4. Tính phân phối gió và kiểm tra tốc độ gió.127IV.4.1. Phân phối gió127IV.4.2. Kiểm tra tốc độ gió127IV.6.2. Tính hạ áp quạt.136IV.6.3. Chọn quạt chính.136IV.6.4. Xác định điểm công tác quạt.137IV.6.5. Chọn công suất động cơ cho quạt.137IV.7. Tính toán giá thành thông gió.138IV. 7. 1. Thống kê các chi phí xây dựng và mua sắm thiết bị.138IV.7.2 Chi phí trả lương cho công nhân.138IV.7.3.Chi phí khấu hao công trình và thiết bị thông gió.139IV.7.4.Chi phí năng lượng.139IV.7.5. Chi phí cho công tác thông gió.139IV.8. Kết luận.140IV.9.1. ý nghĩa và mục đích của công tác bảo hộ lao động140IV.9.2.Những biện pháp vè an toàn mỏ hầm lò140IV.9.3. Tổ chức và thực hiện công tác an toàn147IV.9.4.Thiết bị an toàn và dụng cụ bảo hộ147Chương V: VẬN TẢI VÀ THOÁT NƯỚC MỎ148V. 1. Khái niệm.148V.2. Vận tải trong lò.148V.2.1. Hệ thống vận tải trong lò.148V.2.2. Lựa chọn sơ đồ vận tải149V.2.3. Phân tích và chọn thiết bị vận tải.149V.3. Vận tải ngoài mặt bằng.163V.3.1. Vận tải than.163V.4. Thông kê thiết bị vận tải.165V.5. Kết luận.165V.6. Thoát nước166V.6.1. Khái niệm.166V.6.2. Hệ thống thoát nước.166V.6.3. Thống kê thiết bị và công trình thoát nước.168V.7. Kết luận.169Chương VI: : KINH TẾ170VI.1. Khái niệm170VI.2. Biên chế tổ chức của mỏ170VI.2.1. Xác định số lượng công nhân viên chức của mỏ.170VI.3.1. Tính năng suất lao động của công nhân.172VI.3.2 Khái quát vốn đầu tư.173VI.4. Tính giá thành tấn than177VI.5. Tính hiệu quả kinh tế và thời gian thu hồi vốn179VI.6. Kết luận.179 ỏn tt nghip L p khai thỏc G-K57 Mc Lc Sinh Viờn: Phm Vn Thng ỏn tt nghip L p khai thỏc G-K57 Li núi u Than l ngun ti nguyờn quý giỏ, cú tm c bit quan trng n n kinh t quc dõn Trong giai on hin nay, nc ta ang th c hi n quỏ trỡnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ vy nhu cu cung c p nng l ng cho t nc ngy cng cao Than, du khớ, in l nh ng ngnh cụng nghi p ch cht cung cp ngun nng lng cho t nc Vic khai thỏc than v c bit l khai thỏc than hm lũ l mt cỏc ngnh sn xut khú khn v phc vỡ tt c cỏc cụng vi c u phi thc hin lũng t Vi yờu cu cp bỏch ca ca nn kinh t th tr ng ũi hi ngnh than núi chung v khai thỏc hm lũ núi riờng ph i t ng b c tng cụng sut khai thỏc, nng sut lao ng v tng hiu qu kinh t lm c iu ú, cỏc m than Hm lũ khụng cú gỡ khỏc hn l ph i u t v n, i mi cụng ngh khai thỏc theo hng tng bc c gii hoỏ, ỏp d ng cỏc cụng ngh v thit b phự hp cho cụng sut cao Sau hc xong phn lý thuyt ti trng i hc M- a ch t, v i mc ớch nm bt thc tin sn xut, tip xỳc v lm quen v i cụng tỏc thi t k m, em c nh trng cng nh b mụn khai thỏc h m lũ phõn cụng thc v lm ỏn tt nghip vi ti: Thit k m va v khai thỏc mc +125 ữ -350 cho cụng ty TNHH MT THNH VIấN THAN NAM MU m bo sn lng 2,1 tri u tn/nm Phn chuyờn : La chn phng ỏn m va hp lý Qua quỏ trỡnh thc hin ỏn ó giỳp em tng hp c c bn nh ng kin thc m cỏc thy cụ ó truyn t v nhng th c t s n xut Trong quỏ trỡnh lm ỏn em ó c gng tỡm hiu, nghiờn c u, k t h p gia lý thuyt ó hc v ngoi thc tin, c bit vi s giỳp tn tỡnh c a thy giỏo hng dn T.S V Trung Tin cỏc thy cụ khỏc cng nh bn bố, em ó hon thnh ỏn ny Nhng trỡnh ca bn thõn cũn nhiu hn ch, vỡ v y ỏn khụng trỏnh nhng khim khuyt v thiu sút Bn thõn mong nh n c cỏc ý kin úng gúp, nhn xột ca cỏc thy b mụn Hm lũ v cỏc b n ng Sinh Viờn: Phm Vn Thng ỏn tt nghip L p khai thỏc G-K57 nghip em nõng cao c trỡnh , ỏp ng yờu cu cụng tỏc sau ny c bit b sung vo bn ỏn thit k t kt qu tt hn H Ni, ngy thỏng nm 2017 Sinh viờn: Sinh Viờn: Phm Vn Thng ỏn tt nghip L p khai thỏc G-K57 Phm Vn Thng CHNG I: C IM V IU KIN A CHT KHU M -*** I.1 a lý t nhiờn I.1.1 c im a lý a V trớ a lý M than Nam Mu nm cỏch th xó Uụng Bớ khong 25 km v phớa tõy bc, ranh gii khu m nh sau: - Phớa bc l dóy nỳi Bo i - Phớa nam l thụn Nam Mu - Phớa ụng giỏp khu cỏnh g m Vng Danh - Phớa tõy giỏp khu di tớch chựa Yờn T Khu m nm gii han a lý: X= 38.500 ữ 41.000 Y= 369.300 ữ 371.300 b a hỡnh a hỡnh khu m l vựng i nỳi cao, khu v c phớa tõy cú r ng phũng h, sn nỳi thng dc, nỳi cú cao trung bỡnh l 450m a hỡnh th p dn t bc xung nam B mt a hỡnh b chia ct bi nhi u sui c t qua a tng cha than v chy dc theo hng t bc xung nam vo su i ln trung lng, lu lng thay i t 6,1(l/ s) ữ 18,00 (l/s) Cỏc sui v khụ ớt nc, lũng sui hp, nụng c Giao thụng Mng li giao thụng khu m tng i phỏt trin, iu kin giao thụng t khu m ti nh sng, cng cng nh ng 18 t ng i thun li bờn cnh m Nam Mu cũn cú mt s m nh Vng Danh, chi nhỏnh cụng ty than ụng Bc v m than thựng ca tr ng Vi t Xụ d Ngun nng lng, ngun nc Sinh Viờn: Phm Vn Thng ỏn tt nghip L p khai thỏc G-K57 Khu m c cp in t hai ng dõy trờn khụng 35KV thuc l i in quc gia qua trm phõn phi in 35KV Lỏn Thỏp t i tr m bi n ỏp 35/6KV ca khu m Khu m cú nhiu sui sch chy qua nờn cú th x lý s dng,ngoi th xó Uụng Bớ cũn cú nh mỏy nc phc v sinh hot v sn xut I.1.2 Tỡnh hỡnh dõn c, kinh t v chớnh tr Dõn c sinh sng vựng ch yu l cụng nhõn cỏc xớ nghip khai thỏc than v phc v khai thỏc, ngi dõn tc lm nụng nghip, lõm nghip v dch v, sng ch yu dc theo cỏc ng giao thụng chớnh Cỏc c s kinh t cụng nghip vựng l cỏc xớ nghi p khai thỏc than nh Vng Danh, Mo Khờ, Hng Thỏi v.v nh mỏy nhit in Uụng Bớ, c i n Uụng Bớ, nh mỏy sa cha ụtụ, cỏc nh mỏy sn xut vt li u xõy d ng (xi mng, gch, ỏ) õy l nhng c s thun li cho quỏ trỡnh phỏt trin m I.1.3 iu kin khớ hu Khu m Nam Mu thuc vựng cú khớ hu nhit i gn bi n, cú rừ rt: khụ v mựa ma Mựa ma bt u t thỏng n thỏng 10 nhit trung bỡnh l 26 0C, cao nht l 380C Hng giú ch yu l nam v ụng nam S ngy m a nm l 120-150, lu lng ti a l 209 mm/ngy, hay m a t ng t vo thỏng 7, Mựa khụ t thỏng 11 n thỏng nm sau,hng giú ch yu l bc v ụng bc, nhit thp nht l 40C I.1.4 Quỏ trỡnh thm dũ v khai thỏc khu m T nm 1959 n nm 1968, khoỏng sng than Nam M u ó c on a cht thuc Liờn on a cht tin hnh tỡm kim, thm dũ t m phn tr lng than t l va n mc +125 v lp bỏo cỏo a cht v kt qu thm dũ t m phn tr lng lũ bng khu Yờn T - Than Thựng nm 1969 T nm 1971 n 1976 on a cht thuc Liờn on a ch t thm dũ s b phn tr lng t mc +125 ữ -350 v lp bỏo cỏo a ch t v kt qu thm dũ s b tr lng than phn sõu (+125 ữ -350) v ó c h i ng xột duyt tr lng khoỏng sn nh nc phờ duyt nm 1978 Nm 1989 m than Nam Mu c Cụng Ty Than Uụng Bớ a vo khai thỏc tng phn bng phng phỏp l thiờn v h m lũ, song song v i quỏ trỡnh khai thỏc m ó tin hnh khoan thm dũ l v i l ng khoan 1206m Nm 1999 xớ nghip a Cht 906 - Cụng ty a ch t v Khai thỏc khoỏng sn ó lp bỏo cỏo a cht phm vi to : X = 38.500 ữ 41.000; Sinh Viờn: Phm Vn Thng ỏn tt nghip L p khai thỏc G-K57 Y = 367.500 ữ 371.300 Tng hp ton b kt qu a cht ca cỏc giai on tỡm kim thm dũ trc õy, kt qu thm dũ khai thỏc cựng ti liu a ch t thu c quỏ trỡnh khai thỏc n thỏng nm 1999 Bỏo cỏo ó c T ng giỏm c than Vit Nam phờ duyt theo quyt nh s 2043 / Q - KV ngy 25 thỏng 11 nm 1999 I.2 iu kin a cht I.2.1 Cu to a cht vựng m a a tng Ton b trm tớch cha than khu Nam Mu l mt phn cỏnh nam np li Bo i, tui trm tớch cha than ó c xp vo k Triat-Jura, ú ph ip di than cú tui T2L-T3C v ph ip cha than cú tui T3n-J1 Trm tớch cha than T3 - J1 phõn b khp din tớch khu Nam Mu, kộo di theo hng ụng - Tõy, vi chiu dy a tng khong 1.000 m, cn c vo thnh phn thch hc v mc cha than ngi ta chia lm t p t (T3n - J1)1ữ (T3n - J1)4 Trong ú a tng cha cỏc va than khu Nam Mu gm cỏc t (T 3n - J1)2 ữ (T3n - J1)3, ú ta ch yu miờu t rừ cỏc a tng ny Tp th hai(T3n-J1)2: Nm khp u trờn th nht, gm cỏc ỏ sm mu ch yu l bt kt, cỏt kt, ớt lp sột kt v ch a cỏc v a than t V1 ữ V10, ú cú va than (V3, V4, V5, V6, V6a, V7T, V7, V8, V9) cú giỏ tr cụng nghip Tp a tng ny mang tớnh phõn nhp rừ rng, chi u dy trung bỡnh l 400m Tp th ba (T3n-J1)3: Nm khụng khp u trờn th hai, ỏ ca a tng ny sỏng mu bao gm bt kt, cỏt kt v ớt sn kt th ch anh Phn tip giỏp vitp th hai ụi cha cỏc than mng hỡnh th u kớnh khụng cú giỏ tr cụng nghip, chiu dy ny 330m b t góy Khu m Nam Mu nm mt phn cỏnh nam hng t Bo i Nhỡn chung ton khu cú dng n t, t ỏ cú th n m c m v phớa B c cú nhiu np un nh lm t ỏ cú th nm bin i ph c (nh t l gúc dc ca cỏc va than) to nhiu t góy phõn cỏch, d ch chuy n, chia a tng th hai (cha than) cu trỳc nh Cỏc t góy hu h t c xỏc nh nh cỏc cụng trỡnh a cht v khai thỏc Trong khu m cú r t nhiu t góy ln nh, cú mt s t góy in hỡnh nh : F13, F12, F9, F4, F250, F74, F335, F400, F325, F80 v vTrong ú cỏc t góy F12, F400 n m khu vc thit k v nh hng trc tip ti quỏ trỡnh thit k v khai thỏc, ú ta trung nghiờn cu cỏc t góy ny Sinh Viờn: Phm Vn Thng ỏn tt nghip L p khai thỏc G-K57 + t góy F12: l ranh gii phớa ụng ca khu Nam M u v i khu cỏnh g cú phng Tõy Nam - ụng Bc chiu di trờn bn 720m, l t góy thun cm v phớa ụng gúc dc trung bỡnh 45 õy cú th l t góy kộo di theo ca t góy F13 Thc t t góy F12 to thnh m t a ch t hỡnh nờm cm vo t góy F13 F12 c phỏt hin khai thỏc l thiờn cỏc va V6, V5, V4 + t góy F400 vỏch (F400V): Xut hin t T.V kộo di v phớa ụng ngoi bn theo phng Tõy Nam - ụng Bc di t i 1500m F400V trờn mt c phỏ hin qua moong khai thỏc l thiờn cỏc va V6a, V7, V7T v ti liu lũ cỏc mc: L+400 V8, L+385 V7, L+290 F400V l t góy ngh ch, c m v phớa ụng Nam phm vi nh hng rng chia ct khu m thnh kh i, phớa Nam kộo di t mc l va ti mc giỏp ranh gii t góy nh mc L+250 v L+290 khu vc t T.IV - T.V Khi phớa Bc t F400 cỏc v a than nm chỡm sõu xung, ny cha c ngiờn cu k + t góy F400 tr (F400T): Xut hin khu vc T.V v ch y song song vi F400V to thnh i F400 rng t 30 - 60m c Np un Trong s cỏc np un bao gm c np li v np lừm ln cú mt khu vc m, cú mt s np un sau cú nh hng tr c tip t i cỏc v a than: + Np li L1: Nm gia T.I v T.IA, np li ny c quan sỏt rừ trờn bn v mt ct Trờn bn trc ca np li L1 cú phng ụng NamTõy Bc, nú lm nh hng trc tip ti cỏc t góy F8, F9, F12 cỏnh ụng Bc v mt phn F7 cỏnh Tõy Nam + Np li L3: Khụng c quan sỏt rừ trờn bn Trờn mt ct T.II, A T.II np li cú trc nghiờng v phớa Bc trựng vi t góy F400 v lm nh hng ti tt c cỏc va than t V3 - V9 + Np lừm L2: Nm phớa Tõy T.I A c quan sỏt rừ trờn bn v mt ct trc ca nú cú phng ụng Nam - Tõy Bc cú xu h ng nghiờng v ụng Bc vi dc 600 - 700 + Np lừm H3: Nm gia tuyn III v tuyn Ia, phỏt tri n theo hng ụng Bc - Tõy Nam, mt trt nghiờng v phớa ụng Nam d c 450 ữ 500, hai cỏnh tng i thoi + Np lừm H6: c bỏo cỏo thm dũ s b tr lng than ph n lũ ging - 350m (1978) xỏc nh, xut phỏt t phớa Tõy Bc n VI, phỏt trin theo hng ụng Bc ti t góy F400, dc 70 0ữ 800, hai cỏnh thoi 200ữ 300 Sinh Viờn: Phm Vn Thng ỏn tt nghip L p khai thỏc G-K57 Ngoi cỏc np un c miờu t trờn khu m cũn tn ti m t s cỏc np un nh lm thay i cc b ng ph ng c a cỏc v a than nh ng khụng lm nh hng nhiu ti tr lng ca cỏc va than I.2.2 Cu to cỏc va than a tng cha than ca khoỏng sng than Nam Mu ch a 12 v a than t V.1, V.2, V.3, V.4, V.5, V.6, V.6A, V.7T, V.7, V.8, V.9, V.10 m c lũ b ng xuyờn va hin ó bt gp tng i chc chn cỏc va ny mt c t T.II A Trờn bn l va xut hin v phn phớa Bc ca tuyn IIA v II, ngoi theo kt qu khoan thm dũ b sung l khoan LK.NM8 ti m t c t T.BB ó bt gp c cỏc va V.1 (chiu dy 4.51m) v V.2 (chiu dy 1.5m) Qua tng hp ti liu cỏc bỏo cỏo a cht trc õy kt h p v i ti li u ó v ang khai thỏc cỏc va V.1, V.2 v V.10 cú chiu dy mng, duytrỡ khụng liờn tc theo ng phng v hng dc ú ớt cú giỏ tr cụng nghi p nờn khụng a vo tớnh ti nguyờn v tr lng Cỏc va c tham gia tớnh tr lng bỏo cỏo ny gm: V.3, V.4, V.5, V.6, V.6a, V.7, V.7T, V.8, V.9 (09 v a than) c cỏc va than v khoỏng sng than Nam Mu nh sau: - Va 3: Theo ng phng va trỡ tng i liờn tc trờn bn theo hng dc va b vỏt mng khu vc T.IA Va cú 48 cụng trỡnh c t va ú cú 35 cụng trỡnh khoan ct qua va, 11 ho, gi ng v m t lũ xuyờn va mc +125 Vỏch, tr va thng l cỏc sột kt, bt kt ụi tr va l ỏ bt kt ht thụ hay cỏt kt ht nh Va cú t n 13 l p, chi u dy lp kp t 0.00m n 2.78m, trung bỡnh 0.46m Chiu dy va thay i t 0.25m - 9.47m, trung bỡnh: 3.01m Chiu dy riờng than ca v a thay i t 0.25m (LK.123) ữ 9.47m (H.8A-4), trung bỡnh 1.75m H s cha than trung bỡnh 88% Va thuc loi va mng n trung bỡnh, c u t o ph c - Va 4: Duy trỡ tng i n nh c ng phng v hng dc Vỏch, tr va thng l ỏ ht thụ l cỏt kt hoc sn kt h t nh V a cú 69 cụng trỡnh gp va ú cú 52 cụng trỡnh khoan g p c v a, 11 cụng trỡnh ho ging v cụng trỡnh lũ Va t ữ 17 lp kp, chiu dy lp kp thay i t 0m n 3.41m, trung bỡnh 0.42m Chi u dy v a t 0.39m n 15.44m, trung bỡnh 3.21m Chiu dy riờng than t 0.39m(LK.126) ữ 14.36m(LK.78), trung bỡnh 2.79m H s cha than trung bỡnh 90% Va cú chiu dy trung bỡnh, cu to ph c - Va5: Va trỡ liờn tc theo ng phng v hng d c v a Vỏch thng l ỏ ht thụ, tr thng l sột kt hoc bt kt Chi u dy v a thay Sinh Viờn: Phm Vn Thng ỏn tt nghip L p khai thỏc G-K57 i t 0.59m ữ 13.88m, trung bỡnh 4.98m Chiu dy riờng than t 0.59m (LK.127)ữ 13.79m (LK.78) v trung bỡnh l 4.63m Va cú t ữ 18 lp kp, trung bỡnh lp kp Chiu dy lp kp thay i t 0.0m ữ 2.24m (LK.35), trung bỡnh 0.35m Va cú 84 cụng trỡnh gp v a, ú cú 61 cụng trỡnh khoan, 16 cụng trỡnh ho ging v h th ng lũ xuyờn v d c v a H s cha than trung bỡnh 93% Va thuc loi va cú chiu dy t trung bỡnh n dy, cu to rt va phc - Va6: Va trỡ liờn tc theo ng phng v hng dc Vỏch tr va thng l ỏ ht nh n trung bỡnh, khu vc t T.II A - T.IIIA vỏch tr l ỏ ht thụ, sn kt, cỏt kt Va cú nhiu lp k p t ữ 15 lp, chiu dy lp kp thay i t 0.0m ữ 2.41m (LK.76), trung bỡnh 0.33m Chiu dy va thay i t 0.74m ữ 13.71m, trung bỡnh 5.39m Chiu dy riờng than t 0.74m(LK127) ữ 13.20m (H.VIa-6) v trung bỡnh l 5.06 m H s ch a than trung bỡnh 94% Va thuc loi va cú chiu dy trung bỡnh n dy V a cú 77 cụng trỡnh gp va ú cú 62 cụng trỡnh khoan v 15 cụng trỡnh ho lũ ging - Va6a: Duy trỡ liờn tc theo ng phng v hng dc t ỏ vỏch tr va l ỏ ht thụ nh cỏt kt, sn kt ht nh V a 6a cú 84 cụng trỡnh gp va, ú cú 67 cụng trỡnh khoan v 17 cụng trỡnh ho lũ gi ng Va 6a cú t ữ lp, trung bỡnh lp Chiu dy lp kộp t 0.00 ữ 4.72m(LK76), trung bỡnh 0.75m Chiu dy va thay i t 0.53m ữ 14.85m, trung bỡnh 4.2m Chiu dy riờng than t 0.53m (G.VIIa-6a) ữ 14.63m (LK.128A) v trung bỡnh l 3.70m H s cha than trung bỡnh 91% V a 6a thuc loi va cú cu to rt phc - Va7T: Phõn b t T.IA - T.VIII (nm gn sỏt vi tr V.7) ỏ vỏch v tr l ỏ ht nh sột kt, bt kt Va 7T cú 35 cụng trỡnh khoan g p v a Va7T cú t n lp kp, trung bỡnh lp Chiu dy lp kp t 0.00 ữ 1.35m(LK19), trung bỡnh 0.25m Chiu dy ton va thay i t 1.01m(LK10) ữ 5.89m(LK.141), trung bỡnh 2.84m Chiu dy riờng than t 0.93m(LK12A) ữ 5.45m (LK141), trung bỡnh l 2.59m H s cha than trung bỡnh 92% Va7T thuc loi va cú chiu dy trung bỡnh, c u t o tng i phc - Va7: Duy trỡ liờn tc ton khu m Va ang c khai thỏc h m lũ m c t l va n mc +50 v thit k khai t mc +50 n m c -50 V a cú 88 cụng trỡnh gp va, ú cú 71 cụng trỡnh khoan v 17 i m lũ V a cú t ữ 12 lp, trung bỡnh lp Chiu dy lp kp t 0.0 ữ 5.31m(LK.126), Sinh Viờn: Phm Vn Thng ỏn tt nghip L p khai thỏc G-K57 trung bỡnh 0.59m Chiu dy ton va thay i t 0.64m(LK.16) ữ 18.52m(LK.9A), trung bỡnh 6.22m Chiu dy riờng than i t 0.64m(LK.16) - 17.59m(LK.9A), trung bỡnh l 5.64m H s ch a than trung bỡnh ca va 93% Va7 thuc loi va cú cu to phc - Va 8: Duy trỡ liờn tc ton khu m Va ang c khai thỏc hm lũ mc t l va n mc +50 v thit k khai t mc +50 n mc -50 Va cú 87 cụng trỡnh gp va ú cú 68 cụng trỡnh khoan g p v a v 19 ho lũ ging Vỏch tr va ch yu l ỏ ht trung bỡnh n nh bt kt, cỏt kt Va cú t ữ lp kp, trung bỡnh lp Chiu dy lp kp t 0.00 ữ 5.25m(LK.TT5), trung bỡnh 0.21m Chiu dy ton v a thay i t 0.16m(LK94) ữ 10.24m(LK.NM8), trung bỡnh l 2.19m Chiu dy riờng than t 0.16m(LK94) ữ 8.88m(LK.NM.8), trung bỡnh l 1.98m H s cha than ca Va thuc loi va cú chiu dy trung bỡnh, cu to tng i n gin - Va 9: Duy trỡ tng i liờn tc ton khoỏng sng Va ang c khai thỏc hm lũ mc t l va n mc +50 v thit k khai t m c +50 n mc -50 Va cú 68 cụng trỡnh ct va ú 62 cụng trỡnh khoan v ho lũ ging Va cú t ữ lp, trung bỡnh lp Chiu dy lp kp t 0.0m ữ 6.13m(LK.NM5), trung bỡnh 0.32m Chiu dy ton va thay i t 0.13m(LK.95) ữ 9.96m(LK.NM5), trung bỡnh 2.10m Chiu dy riờng than t 0.13m() ữ4.77m(LK.NM6), trung bỡnh l 1.77m H s cha than t 91% Va thuc loi va cú chiu dy trung bỡnh, cu to ph c I.2.3 Phm cht than Than ca m than Nam Mu cú nhón hiu antraxit, tro ca cỏc v a than cú chiu hng tng dn theo chiu sõu Than cú t tr ng cao, t l than cỏm ln, nhit lng cao thuc loi khú n a Tớnh cht c lý v thch hc ca than Than ch yu l than ỏnh, mu en, sc xỏm vng, cu to v i kin trỳc ng nht Cỏc loi than na ỏnh, ỏnh m than th ng g p dng di mng, thu kớnh nh, cú kin trỳc khụng ng nht, dng h t cu to dng di, mu en hoc hi xỏm, vt v g gh khụng bng ph ng Than cú cha khoỏng vt pyrit, sierit v mt ớt thch anh b Thnh phn húa hc ca than Thnh phn nguyờn t ch yu ca than c trỡnh by bng I-1 Bng I-1 Thnh phn húa hc ch yu ca than Hm lng phõn tớch % Nguyờn t Nh nht Ln nht Trung bỡnh Sinh Viờn: Phm Vn Thng 10 ỏn tt nghip Lp Khai Thỏc G-K57 a hỡnh khu M ch yu l i nỳi, a hỡnh th p dn v phớa Nam vy nc mt thoỏt rt nhanh, khụng ngng ng trờn b m t m Phn lu lng nc chy vo m ch yu l nc ngm, nham th ch vựng rn chc, ớt ngm nc M than Nam Mu ó c a vo sn xut t nhiu nm nay, cỏc cụng trỡnh trờn mt m v h thng thoỏt nc tng i hũan chnh N c ma v nc thi u d dng theo h thng mng rónh chy su i H õm cao +125 m bo an ton v hn ch ti a nh hng ca nc mt ti cỏc cụng trỡnh khai thỏc hm lũ, thit k ó li tr bo v sụng, sui, t th y, vựng ó khai thỏc.v.v Nhng iu khin ỏ vỏch quỏ trỡnh kh u than t trc ti u l phỏ nờn hng nm s cú nh ng r n n t trờn m t a hỡnh, m phi thng xuyờn san lp, lu lốn cht n c m t t ú khụng chy vo lũ Cỏc ng lũ cú li thụng lờn m t t ph i cú mỏi che m a, khụng s dng phi bt kớn li Thoỏt nc lũ: a Thoỏt nctrong lũ: Do m va bng ging nghiờng kt hp vi lũ xuyờn va tng nc lũ s chy theo rónh nc hm cha nc t ti sõn ging sau ú c bm ngoi bng mỏy bm - Cỏc thụng s ca rónh n c : Rónh nc c o vi tit din hỡnh thang Gúc nghiờng thnh rónh = 82 Chiu rng ỏy di 300mm Chiu rng ming rónh nc 400mm Thnh rónh nc c bờ tụng, np bng bờ tụng ct thộp o dc dc ca rónh i = 5% Tit din rónh nc hỡnh VI.1 Sinh Viờn: Phm Vn Thng 175 ỏn tt nghip Lp Khai Thỏc G-K57 400 300 450 200 300 Hỡnh VI.1 Ti t di n rónh thoỏt n c Kim tra tc dũng chy rónh nc Tc dũng chy c xỏc nh theo cụng thc : v= Q + Qlc 60.F , m/s 3 Q - Lu lng nc chy vo m, Q = 8000 m /ngy-ờm = 5,6 m /phỳt lc Q - Lu lng nc thi t mỏy bm phun sng ca lũ ch c khớ hoỏ Mi mỏy bm cú cụng sut 0,375m /phỳt F Din tớch s dng ca rónh nc, F = 0,7 m 5,6 + 3.0,375 60.0,7 v= = 0,160 m/s Nh vy rónh nc ó chn m bo iu kin thoỏt n c b Thoỏt nc chung cho ton m Nc t chy theo rónh nc v h bm ti khu vc sõn ging sau ú c mỏy bm y ngoi Lu lng yờu cu ca mỏy bm b Q = Q T m /h Sinh Viờn: Phm Vn Thng 176 ỏn tt nghip Lp Khai Thỏc G-K57 Q lu lng nc chy sõn ging mt ngy ờm, 11 844 m /ngy-ờm T thi gian hnh mỏy bm nc mt ngy ờm, 20h b Q = 592,2 m /h Ct ỏp tớnh toỏn yờu cu ca mỏy bm b t d h H = a.( H +H +H ) = 1,1.(325 + + 5) = 332,1 mH O Cn c vo Q v H v c tớnh k thut ca cỏc loi bm ỏn ch n lo i bm B122 ,c tớnh k thut ca bm B112 c trỡnh by b ng VI.1 B ng VI.1 c tớnh k S lSTT thut n v ng Nng sut H ỏp m /h 640 mH O 360 Cụng sut ng c KW 260 85 Tục vũng quay Vũng/phỳ t 2950 ữ Kim tra nng sut ca mỏy bm : Q Qb = 0,92 bm hot ng bỡnh thng Chn ng kớnh ng dn nc Q V d = 1,128 = 0,17 m = 170 mm V tục dũng chy ng = 3,5 m/s Cn c vo kt qu trờn chn loi ng nc km nc cho m Sinh Viờn: Phm Vn Thng 170 lm ng thoỏt 177 ỏn tt nghip Lp Khai Thỏc G-K57 V.6.3 Thng kờ thit b v cụng trỡnh thoỏt n c Bng Thng kờ thit b v cụng trỡnh thoỏt nc STT Tờn vt liu n v Khi lng Ghi chỳ ng nc km 170 Bm thoỏt nc B112 1000m D phũng 20% Chic d phũng V.7 Kt lun Cụng tỏc thoỏt nc l mt khõu cụng ngh quan trng khai thỏc hm lũ, m bo cụng tỏc thoỏt nc s khụng gõy ỏch tc sn sut, v nõng cao mc an ton lao ng Nc hm lũ cú ngun gc t n c mt, ngm xu ng t trờn mt a hỡnh v nc ngm c bit l l ng n c ng m xu ng nh hng ca cỏc khe sui chy qua khu v c ngoi cỏc khu v c ó khai thỏc v i phỏ hy ca t gy th ng ch a m t l ng l n n c ng m t b mt a hỡnh xung, c bit vo m a Do v y, c n l u ý phũng bc nc t cỏc khu vc ny Ngoi ra, g ng lũ g n khu khai thỏc c v gn phay, phi thng xuyờn cp nht, khoan ti n tr c thm dũ d bỏo cỏc khu vc cú nguy c bc n c nh m l p cỏc bi n phỏp v x lý k p thi Cỏc ng lũ phi cú rónh n c v th ng xuyờn c khai thụng thoỏt nc tt Cụng tỏc phũng ch ng b c n c c n ph i c quan tõm v thc hin thng xuyờn Sinh Viờn: Phm Vn Thng 178 ỏn tt nghip Lp Khai Thỏc G-K57 Chng VI: Kinh T -*** VI.1 Khỏi nim i vi mt M, c bit l m hm lũ vic tớnh toỏn kinh t l m t quan trng v cn thit Hot ng kinh doanh ca m t t hay x u th hin kt qu cui cựng l kinh t Qua tớnh toỏn s cho bit c v n u t xõy dng m, giỏ thnh mt tn than t ú cú ph ng ỏn u t hp lý v hiu qu nht, ng thi thit lp c k hoch cụng tỏc m i v n ca m u liờn quan n kinh t, ú l mu ch t quy t nh n vi c hũan thnh k hoch, tng nng sut lao ng, h giỏ thnh sn ph m VI.2 Biờn ch t chc ca m VI.2.1 Xỏc nh s lng cụng nhõn viờn chc ca m M Nam Mu l mt Xớ ngip ca Cụng ty than Uụng Bớ Theo quy mụ, hỡnh thc t chc ca Cụng ty than Uụng Bớ hin ti, biờn ch c a m t m bao gm Ban Giỏm c v cỏc phũng ban n cỏc phõn x ng s n xu t, s c cu qun lý c th hin trờn hỡnh : Sinh Viờn: Phm Vn Thng 179 ỏn tt nghip Lp Khai Thỏc G-K57 Giámđ ốc Phó giámđ ốc kỹthuật Phòng an toàn Phó giámđ ốc sản xuất Phó giámđ ốc kinh tế Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng ịa chất đ kỹ kế đ iều tổchức vật kế y tế, KCS đ iện trắ ộng toán hoạch tƯ cđ ịa thuật nhà ăn khiển sx lao đ Các công tr ờng khai thác Công tr ờng XDCB Phâ n x ởng thông gió Phâ n x ởng nhà đ èn Công tr ờng vận chuyển Phâ n x ởng cơđ iện Phâ n x ởng chếbiến S c cu qun lý Ton m khai thỏc vi lũ ch c gii hoỏ va lũ ch khoan n mỡn Biờn ch lao ng ca m c th hin bng VII.1, bao gm lao ng trc tip v lao ng giỏn tip VI.3.Tớnh s ngi cn thit cho phõn xng khai thỏc: - S cụng nhõn khai thỏc 26 ngi/t x = 78 ng i - S cụng nhõn c in sa ch a hnh x = 24 ng i - Qun c phõn xng - Phú qun c phõn xng = ng i = ng i - Phú qun c trc ca = ng i - Phú qun c c in = ng i - Cụng nhõn phc v ly nc, bi dng, kho = ng i - Cụng nhõn phc v vt t ( Tip liu) - Thng kờ, k toỏn phõn xng Sinh Viờn: Phm Vn Thng = ng i =1 ng i 180 ỏn tt nghip Lp Khai Thỏc G-K57 Tng cỏn b CBCNV phõn x ng khai thỏc Tng s CBCNV cho phõn xng khai thỏc: ngi = 118 ng i NKT = 118 x = 708; S ngi cn thit cho mt phõn xng o lũ: S cụng nhõn phõn xng o lũ chun b bng 2/3 s cụng nhõn phõn xng khai thỏc v bng 118 = 108 ngi Vy tng s CBCNV phõn xng o lũ chun b: Ncb = 108 x = 216; ngi - Tng s CBCNV yờu cu ca phõn xng khai thỏc v o lũ l: Nyc = 972 + 216 = 1188; ngi m bo sn xut ta cú th tớnh 110% phũng cho hc, h p, m, phộp Vy tng s CBCN ca phõn xng khai thỏc v o lũ cú danh sỏch l: Nds = 110% Nyc = 110% 1188 = 1307; ngi S CBCNV trờn mt bng: Theo kinh nghim bng 25% ca s cụng nhõn cú danh sỏch: Nmb = Nds x 25% = 1307 25% = 327; ngi S CBCNV phũng ban Theo kinh nghim ( ch tiờu cụng ty) ly bng 10% Nds v Nmb: Npb = ( Nds + Nmb) 10% = ( 1307 + 327) 10% = 164; ngi Vy tng s CBCNV xớ nghip lao ng sn xut (khu hang thỏi) N = Nds + Nmb + Npb = 1307 +327 + 164 = 1798; ngi Sinh Viờn: Phm Vn Thng 181 ỏn tt nghip Lp Khai Thỏc G-K57 VI.3.1 Tớnh nng sut lao ng ca cụng nhõn A.i N ns = N ; tn/ ngi nm Trong ú: A = 2.100.000; T/nm Sn lng thit k ca m i = T l lao ng N= 1798; ngi S lao ng c cu N ns = => 2.100.000 = 1112 34 1798 ; Tn/ ngi nm VI.3.2 Khỏi quỏt u t Cn c vo s h thng m va v chun b cho cỏc tng lũ cỏc v a, cn c vo lng san gt mt bng, cn c vo cỏc thit b phc v cho khai thỏc, ti v cn c vo n giỏ ca tng loi ( Theo ti liu Cụng ty than Hng Thỏi cung cp ) Vn u t bao gm: Vn chi phớ xõy d ng cỏc cụng trỡnh m, chi phớ mua sm thit b, chi phớ v n chuy n l p rỏp v chi phớ ph khỏc Vn xõy dng cụng trỡnh m: Cxd Vn chi phớ xõy dng bao gm chi phớ xõy dng hm lũ v chi phớ xõy dng ngoi mt bng a Vn chi phớ xõy dng hm lũ ( CHL ) bao gm : Chi phớ xõy dng cỏc ng lũ m va v cỏc ng lũ chun b sn xut : Theo tớnh toỏn chng II C mv =2 213 933,1.106 (ng) b Chi phớ xõy dng cỏc cụng trỡnh trờn mt m (C mb) Gm nh gi xe, nh n cụng nhõn, nh tm, nh ốn, nh v sinh, kho vt t, phũng ch o sn xut, trm y t, phũng, x ng c khớ, tr m qut Bng VI-2: Chi phớ xõy dng cỏc cụng trỡnh trờn m t m Sinh Viờn: Phm Vn Thng 182 ỏn tt nghip STT Tờn cụng trỡnh Lp Khai Thỏc G-K57 Khi n v lng Giỏ tr (103 ) Thnh tin (103) Nh phũng m2 674 3500 2359000 Nh giao ca m2 139 2500 347500 Nh i tu m2 45.4 1000 45400 Nh n m2 299 1100 328900 Nh tm m2 324 1000 324000 Ga otụ m2 175 1200 210000 Trm bin ỏp 6KV m2 24 300 7200 Kho cha thit b m2 50 600 30000 Tng din tớch mt bng kho cha than m2 1600 100 160000 10 Nh np ỏc quy m2 120 1000 120000 Sinh Viờn: Phm Vn Thng 183 ỏn tt nghip 11 Lp Khai Thỏc G-K57 Chiu di ng otụ phi xan gt m 1200 8000 Tn g 9600000 13 373 600 Vy tng chi phớ xõy dng cỏc cụng trỡnh l : Cxd = CHL + Cmb = 213 933.106 + 13 373,6.106 = 226 933,6 106 Vn chi phớ mua sm thit b Bng VI.2 Chi phớ mua sm thit b Stt Tờn thit b n v S lng Mỏy khu cỏi 20218, 99 20218,99 Qut giú chớnh 2K56 - N30 Cỏi 3500 7000 Bng ti ging nghiờng Cỏi 6542 6542 Mỏy trc ti ging ph Cỏi 2561 2561 H thng ti dõy ch ngi Chic 254,6 509,2 Mỏy cp liu lc, P=13kw Cỏi 296 296 H thng trc ti lũ thng Cỏi 98,3 294,9 Tu in cn vt Cỏi 480 480 Tu in c qui Cỏi 420 2520 10 H thng bng ti lũ Chic 10 1964,5 19645 11 Goũng ch ngi Cỏi 20 33,4 668 Sinh Viờn: Phm Vn Thng n giỏ Thnh (106) tin (106) 184 ỏn tt nghip Lp Khai Thỏc G-K57 12 Goũng ch vt liu, than Cỏi 80 23,5 1880 13 Mỏng trt Cỏi 10 16,5 165 14 Mỏng co Cỏi 10 200 2000 15 Giỏ thu lc Giỏ 600 28,8 17280 16 X kim loi X 400 1,6 640 17 ZFS4000/16/28 Dn 115 200 14800 18 Ct DZ-22 Ct 800 1,9 1520 19 H thng cnh bỏo khớ mờtan Chic 725 725 20 Mỏy bm nc chng axit Chic 1600 4800 21 Mỏy lt goũng Cỏi 391 391 22 Mỏy khoan in cm tay Cỏi 15 8,3 124,5 23 Mỏy nộn khớ Cỏi 152 304 24 Mỏy n mỡn tay quay Cỏi 10 3,2 32 25 Trm bm dung dch nh tng Trm 500 500 26 Qut giú cc b Cỏi 700 2100 27 Mỏy bin ỏp 35/6Kv cỏi 2000 4000 28 Mỏy bin ỏp 6/0,4Kv cỏi 2750 2750 29 Mỏy bin ỏp 0,4/0,13Kv cỏi 1500 7500 30 Mỏy chnh lu cỏi 100 100 31 Cỏc thit b khỏc - - 5000 5000 Tn g - - - - 99744,0 Sinh Viờn: Phm Vn Thng 185 ỏn tt nghip Lp Khai Thỏc G-K57 T thng kờ bng ta tớnh c chi phớ mua sm thit b l: Vtb = 99744,09.106 Chi phớ chuyn, lp t thit b v mt s chi phớ ph khỏc, (C ph) Chi phớ ny ly bng 10% chi phớ mua sm thit b v xõy d ng m t bng Vy ta cú chi phớ chuyn, lp t v chy th thit b l Cph = 10%(Ctb + Cxd) = 0,1.(99744,09 + 226 933,6).106 = 173 866.36.106 ng Tng u t Bng VI-4: Bng tng hp u t STT Tờn chi phớ Thnh tin (106) Xõy dng cỏc cụng trỡnh m 226 933,6 Mua sm thit b 99744,09 Cỏc chi phớ khỏc 173 866.36 Tng 408 414,96 Vy tng u t l : Ct = 408 414,96.106 VI.4 Tớnh giỏ thnh tn than Giỏ thnh khai thỏc tn than nguyờn khai c xỏc nh theo y u t sau: - Chi phớ vt liu - Chi phớ nhiờn liu - Chi phớ ng lc - Chi phớ KHTSC Sinh Viờn: Phm Vn Thng 186 ỏn tt nghip Lp Khai Thỏc G-K57 - Chi phớ tin lng - Chi phớ BHXH - Chi phớ khỏc bng tin Doanh thu bỏn than ca cụng ty Giỏ bỏn than ca cụng ty than Nam Mu hin trung bỡnh khong 1.300.000/tn Vi sn lng khai thỏc l 2100000 t/nm tng doanh thu ca m l: DT = 2100000.1.300.000 = 2730000.106 ng/nm Giỏ thnh sn phm (Csx) Hch toỏn giỏ thnh sn phm da trờn k hoch sn xut hng nm ca Cụng ty Cỏc yu t chi phớ c da trờn h thng nh m c kinh t k thut hin ang ỏp dng ngnh than v Cụng ty, yu t chi phớ tớnh trờn mt tn than nguyờn khai bao gm: + Chi phớ sn xut tn than nguyờn khai ti ca lũ: Chi phớ ny ó tớnh chng III, C1= 66879 /T = 226296.106 /nm + Chi phớ chuyn, bc rút tn than nguyờn khai, chi phớ ny l y theo nh mc chung ca m: C2 = 10000.106 ng /nm + Chi phớ thụng giú: C3 = 18972 /tn = 37944.106/nm + Chi phớ lng cỏn b cụng nhõn viờn (b ph n giỏn tip) chi phớ ny l y bng 25% tng doanh thu hng nm ca m Vy ta cú C4 = 25% 1600000.106= 400000.106ng/nm + Chi phớ sa cha ln TSC (C5): Chi phớ ly bng 4% tng chi phớ TSC: C5 = 4%.2 408 414,96.106= 76501.16.106 ng/nm + Chi phớ khu hao TSC (C6) bao gm: chi phớ khu hao thit b v khu hao cụng trỡnh xõy dng c bn - Chi phớ khu hao thit b tớnh trung bỡnh mt nm ta cú: Sinh Viờn: Phm Vn Thng 187 ỏn tt nghip Lp Khai Thỏc G-K57 CKHTB = 10%.Ctb = 0,1 99744,09.106= 9974,409.106/nm - Chi phớ khu hao cụng trỡnh XDCB nm ta cú: CKHCT =10%.Cxl = 0,1 226 933,6.106 =2 226 93,36.106 /nm Vy ta cú C6 =(9974,409+ 163 891,96).106 = 173 866,37.106 /nm + Chi phớ vay lói ngõn hng: C7 = 7%.Vt = 0,07 912529 106= 133877.03.106/nm Tng cỏc chi phớ nm: Csx = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7, /nm Csx=1061484,53.106/nm Nh vy giỏ thnh khai thỏc mt tn than ca m c tớnh nh sau : C= C sx A , /tn (X.2) Trong ú : A: Sn lng than khai thỏc hng nm ca m, A = 2100000 tn/nm Thay s: C =530742/tn VI.5 Tớnh hiu qu kinh t v thi gian thu hi Li nhun: L hiu s gia giỏ bỏn v giỏ thnh khai thỏc nhõn vi sn lng m hng nm; ký hiu l (L) Trong ú giỏ bỏn mt tn than khai thỏc cho n v sng tuyn cng trung bỡnh bng 1.300.000; ng/tn L = 2100.000 ( 1300 000 530742) = 538516 106; ng/nm Li nhun rũng (LNR) LNR = L TLT Trong ú: Sinh Viờn: Phm Vn Thng 188 ỏn tt nghip Lp Khai Thỏc G-K57 L Li nhun, L = 538516.106 (ng/nm) TLT Thu li tc, TLT = 25%.L = 134629.106 (ng/nm) Vy ta cú: LNR = (538516 134629) 106 = 403887 106 (ng/nm) Thi gian thu hi vn: L t s gia u t v li nhun rũng hng nm Ký hiu l T T= 408 414,96 10 5,5 403887.10 nm VI.6 Kt lun Cụng ty Than Nam Mu cú ngun ti nguyờn rt phong phỳ, bờn c nh ú iu kin t nhiờn cng khỏ thun li cho vic khai thỏc Ton b khu thiờt k cú tr lng cụng nghip: Zcn = 58523418,7 Tn Cú tui m Tm = 50 nm Vi thi gian thu hi l 5.5 nm Vy khu Nam Mu c thi t k m bo vi kh nng sn xut cú hiu qu, gúp phn thỳc y tng tr ng ca nn kinh t quc dõn v gii quyt c ph n no l c l ng lao ng v ngoi khu vc, gúp phn lm n nh xó hi Sinh Viờn: Phm Vn Thng 189 ... nh trng cng nh b mụn khai thỏc h m lũ phõn cụng thc v lm ỏn tt nghip vi ti: Thit k m va v khai thỏc mc +125 ữ -350 cho cụng ty TNHH MT THNH VIấN THAN NAM MU m bo sn lng 2,1 tri u tn/nm Phn... Xuyờn va -115 Xuyờn va -195 Xuyờn va -275 Xuyờn va -350 Li (m) 1733 1730 1618 1437 1353 1178 1076 926 Qi 10 tn/n m 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Tng Ging ng chớnh Xuyờn va +125 Xuyờn va +45 Xuyờn... Xuyờn va -35 Xuyờn va -115 Xuyờn va -195 Xuyờn va -275 Xuyờn va -350 485 1620 1720 1663 1708 1739 1729 1740 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Tng Phng ỏn II Phng ỏn I Tờn cụng trỡnh Thi gian ph c 50 8,3
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế mở vỉa và khai thác mức +125 350 cho công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN THAN NAM MẪU đảm bảo sản lượng 2,1 triệu tấnnăm., Thiết kế mở vỉa và khai thác mức +125 350 cho công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN THAN NAM MẪU đảm bảo sản lượng 2,1 triệu tấnnăm., Thiết kế mở vỉa và khai thác mức +125 350 cho công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN THAN NAM MẪU đảm bảo sản lượng 2,1 triệu tấnnăm., MỞ VỈA VÀ CHUẨN BỊ RUỘNG MỎ, II.5 Phân chia ruộng mỏ, Hộ chiếu chống lò được thể hiện trong hình vẽ :, “Lựa chọn công nghệ khai thác hợp lý cho vỉa 3”, Hình thức vận chuyển hợp lí ở lò chợ, Thay số vào tính toán ta có: I1= 151 075 đ/T., Ct = 134,4 . 40000 = 5 376 000đ/1000T., Kích thước cầu máng, Năng suất vận tải

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay