Hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV cấp nước đà nẵng (tt)

24 132 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2017, 15:04

1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Doanh nghiệp tổ chức kinh doanh nhằm tìm kiếm lợi nhuận Hoạt động chủ yếu doanh nghiệp chuyển hoá dạng khác nguồn lực kinh tế thành dạng khác có giá trị để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Công tác kiểm soát nội bộ, kiểm soát chi phí giải pháp quan trọng, giúp người quản lý kiểm tra, giám sát hoạt động đơn vị Tuy nhiên, hầu hết doanh nghiệp nước ta chưa thiết lập hệ thống kiểm soát nội hoàn chỉnh Luôn đổi không ngừng nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh (SXKD) chủ trương mục tiêu Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) Song mục tiêu giải pháp đạt mục tiêu khác qua giai đoạn Hiện nay, đầu tư phát triển SXKD quản lý hiệu nhiệm vụ trọng tâm Dawaco Mục tiêu nghiên cứu đề tài Vận dụng sở lý luận kiểm soát chi phí SXKD để phân tích thực trạng kiểm soát chi phí, đánh giá khách quan thủ tục kiểm soát chi phí đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí SXKD Dawaco Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu công tác kiểm soát chi phí SXKD Dawaco - Phạm vi nghiên cứu đề tài ngành SXKD sản phẩm nước Công ty Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử - Phương pháp: vấn, thu thập tài liệu, thông tin, phân tích, so sánh lý luận thực tiễn kiểm soát, đánh giá thực trạng đưa giải pháp hoàn thiện Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Nghiên cứu thực trạng hiệu hoạt động kiểm soát chi phí SXKD Dawaco, đánh giá hiệu quả, rút học, tìm giải pháp khắc phục Kết cấu luận văn: gồm 03 chương: Chương I: Cơ sở lý luận kiểm soát chi phí SXKD doanh nghiệp Chương II: Thực trạng kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh Dawaco Chương III: Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh Công ty TNHH MTV cấp nước Đà Nẵng Tổng quan đề tài nghiên cứu: Đối với người làm công tác quản lý, chi phí mối quan tâm hàng đầu lợi nhuận thu nhiều hay chịu ảnh hưởng trực tiếp chi phí phát sinh Vì thế, có nhiều tác giả nghiên cứu công tác kiểm soát chi phí sản xuất (CPSX) doanh nghiệp như: tác giả Huỳnh Thị Loan “Tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất Tổng Công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ”, viết kiểm soát chi phí sản xuất đưa giải pháp tăng cường kiểm soát CPSX như: Tăng cường kiểm soát chi phí NVL trực tiếp, chi phí NCTT chi phí SXC, kiểm soát biến động CPSX chưa toàn diện, cần lập dự toán CPSX linh hoạt phục vụ công tác kiểm soát CPSX nhằm giúp cho nhà quản trị so sánh chi phí thực tế mức độ hoạt động khác 3 Nhìn chung đề tài nghiên cứu kiểm soát nội quản lý doanh nghiệp sản xuất mặt hàng thông dụng, riêng sản xuất nước xem ngành tương đối đặc thù chưa có đề tài kiểm soát chi phí thực Từ thực tế đó, tác giả muốn thử sức đề tài tương đối mới, phục vụ cho công việc thân thời gian tới, phần giúp cho Doanh nghiệp kiểm soát tốt chi phí sản xuất Tác giả thực luận văn nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng kiểm soát chi phí sản xuất Dawaco tìm giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh Công ty CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CHI PHÍ SXKD TRONG DN 1.1.1 Bản chất chi phí sản xuất kinh doanh Chi phí sản xuất kinh doanh biểu tiền toàn hao phí lao động sống lao động vật hóa mà DN bỏ trình hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ định (tháng, quí, năm) 1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh: a/ Phân loại theo nội dung kinh tế chi phí * Chi phí nhân công: * Chi phí nguyên vật liệu: * Chi phí công cụ dụng cụ: * Chi phí khấu hao tài sản cố định: * Chi phí dịch vụ thuê ngoài: * Chi phí khác tiền b/ Phân loại theo chức hoạt động công dụng kinh tế: * Chi phí sản xuất: * Chi phí sản xuất: c/ Phân loại theo cách ứng xử chi phí: * Chi phí khả biến (Biến phí): * Chi phí bất biến (Định phí): * Chi phí hỗn hợp: d/ Chi phí kiểm soát chi phí không kiểm soát được: 1.1.3 Đặc điểm chi phí sản xuất kinh doanh Chi phí phí tổn nguồn lực kinh tế gắn liền với mục đích SXKD Chi phí biểu tiền, thước đo để đo lường mức tiêu hao nguồn lực có liên quan đến mục đích 1.2 KIỂM SOÁT CHI PHÍ SXKD TRONG DN 1.2.1 Sự cần thiết mục tiêu kiểm soát chi phí SXKD DN a/ Sự cần thiết phải kiểm soát chi SXKD DN: Khi chi phí tăng thêm ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận Do vậy, nhà quản lý cần phải kiểm soát chặt chẽ chi phí doanh nghiệp b/ Mục tiêu kiểm soát chi phí SXKD: - Kiểm soát sử dụng tài sản để tránh gây lãng phí tài sản DN - Giám sát chặt chẽ sổ sách, chứng từ kế toán để tránh gian lận, biển thủ, khoản chi không hợp lý, chi khống - Cắt giảm khoản chi phí không cần thiết 1.2.2 Tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát chi phí SXKD DN a/ Tổ chức thông tin dự toán chi phí SXKD: Lập dự toán chi phí SXKD việc dự kiến chi tiêu trình SXKD cách chi tiết, phù hợp với yêu cầu quản lý cụ thể DN • Công tác lập định mức: Sơ đồ 1.1 - Khái quát cách xây dựng định mức cho giai đoạn sản xuất Định mức NVLTT Định mức lượng (lượng NVLTT tiêu hao) Định mức NCTT Định mức giá Căn vào định mức lập cho chi phí, vào kế hoạch sản lượng sản xuất kinh doanh, DN lập dự toán chi phí để từ thực cách có kế hoạch Dự toán chi phí hình thành sở dự toán sản xuất định mức chi phí b/ Thông tin kế toán phục vụ kiểm soát chi phí sản xuất Muốn kiểm soát chi phí phải tổ chức thông tin kế toán phù hợp Định mức lượng Định mức (giờ công lao động) giá 1.2.3.Kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp a/ Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: * Kiểm soát trình xuất kho NVL: Quá trình xuất kho NVL cho sản xuất cần có tham gia bốn phận: phận sản xuất, phận xét duyệt (thường giám đốc), phận kế toán kho Mỗi phận đảm nhận nhiệm vụ riêng đảm bảo quy trình khép kín * Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí NVL trực tiếp biến phí Biến động chi phí NVL trực tiếp gồm biến động lượng sử dụng biến động giá NVL b/ Kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp: Tiền lương khoản chi phí tương đối quan trọng, việc tính không gian lận tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động ảnh hưởng đến tính hữu hiệu hệ thống KSNB c/ Kiểm soát chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung tập hợp chung cho toàn hoạt động sản xuất phân bổ vào giá thành sản phẩm theo tiêu thức định Để kiểm soát tốt chi phí sản xuất chung cần kiểm tra tính xác thực hóa đơn, chừng từ mua hàng d/ Kiểm soát chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí bán hàng chi phí QLDN chi phí thời kỳ, có liên quan trực tiếp đến kết kinh doanh kỳ DN Nếu DN hạch toán không xác chi phí bán hàng chi phí QLDN tính toán, phân bổ chi phí không hợp lý, không xác dẫn đến kết kinh doanh kỳ không hợp lý xác KẾT LUẬN CHƯƠNG Phần nghiên cứu lý luận làm tảng cho việc phản ánh thực trạng công tác kiểm soát chi phí sản xuất công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng, từ rút ưu nhược điểm để tìm giải pháp kiểm soát tốt chi phí sản xuất công ty CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CPSXKD TẠI DAWACO 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY: 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty  Tên đầy đủ: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG (DAWACO)  Địa chỉ: 28, Lê Đình Lý, Thành phố Đà Nẵng Công ty Cấp nước Đà Nẵng trước Nhà máy nước Đà Nẵng, tiếp quản từ Thủy cục Đà Nẵng từ ngày 29/03/1975 Đến 23/3/1985, đổi tên thành Công ty Cấp nước Đà Nẵng Theo định số 4411 ngày 14/6/2010 UBND Thành phố Đà Nẵng, từ ngày 01/7/2010 Công ty Cấp nước Đà Nẵng chuyển đổi thành Công ty TNHH Một thành viên, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Công ty: a Chức năng: - Khai thác, sản xuất kinh doanh nước cho Thành phố Đà Nẵng - Khảo sát thiết kế lập dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp công trình cấp nước cho đô thị, thành phố nông thôn - Thi công lắp đặt dây chuyền công nghệ xử lý nước sạch, xử lý nước thải; - Lắp đặt ống nhánh phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh - Kinh doanh vật tư chuyên ngành cấp nước b Nhiệm vụ: - Xây dựng chiến lược phát triển chương trình cấp nước cho Đà Nẵng - Mở rộng mạng lưới tuyến ống dẫn nước cho Thành phố Đà Nẵng - Đấu nối, tiếp nhận HT cấp nước khu dân cư giao cho Dawaco quản lý 8 - Bảo trì công trình xử lý, tài sản, tuyến ống Dawaco quản lý 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh Dawaco: a/ Sơ đồ máy quản lý công ty: Bộ máy quản lý Công ty tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng, với mô hình giám đốc Công ty quản lý toàn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Sơ đồ 2.1 Sơ đồ máy quản lý Dawaco Chú thích: : Quan hệ trực tuyến : Quan hệ chức b/ Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn: c/ Đặc điểm sản xuất kinh doanh Dawaco: - Hoạt động sản xuất Dawaco gồm phận chính: xử lý nước lắp đặt đường ống cấp nước, đồng hồ cho khách hàng Sau đặc điểm qui trình sản xuất Nhà máy SX nước: 2.1.4 Tổ chức kế toán Dawaco: a/ Chức năng, nhiệm vụ phận kế toán Sơ đồ 2.7 Sơ đồ máy kế toán Dawaco Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Thủ quỹ Kế toán công nợ Kế toán thuế Kế toán tiền lương Kế toán TSCĐ, Kế toán XDCB Kế toán toán (TM, NH) : Quan hệ trực tuyến : Quan hệ chức Bộ máy kế toán tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm quản lý chung hoạt động liên quan đến tài b/ Hình thức kế toán số sách kế toán áp dụng Dawaco: Công ty cấp nước Đà Nẵng áp dụng hình thức kế toán máy hạch toán theo hình thức nhật ký chứng từ 2.2 THỰC TẾ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI PHÍ SXKD TẠI DAWACO 10 2.2.1 Mục tiêu đặt công tác kiểm soát chi phí SXKD Dawaco: - Thông tin chi phí sản xuất kinh doanh trung thực, đáng tin cậy - Chi phí chi phải đạt hiệu quả, nguồn lực không bị thất thoát, sai mục đích - Bảo đảm tuân thủ luật pháp, qui định, qui chế Hiện nay, Công ty quan tâm chủ yếu đến bảo đảm thông tin trung thực, mục tiêu hiệu chưa đặt thực có hệ thống, mục tiêu giảm thất thoát nước 2.2.2 Tổ chức hệ thống thông tin phục vụ cho kiểm soát chi phí SXKD a/ Tổ chức thông tin dự toán SXKD * Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Hiện nay, Công ty dừng lại việc lập phê duyệt định mức, dự toán NVLTT phòng Kế toán lập chung cấu giá thành 1m3 nước sản phẩm để phục vụ cho việc duyệt đơn giá nước hàng năm * Dự toán chi phí nhân công trực tiếp: Cuối kỳ tài năm, phận lao động tiền lương thuộc phòng Tổ chức Hành tiến hành xây dựng đơn giá tiền lương, lên kế hoạch chi phí lương toàn Công ty, dự toán chi phí nhân công trực tiếp ngành nước * Dự toán chi phí sản xuất chung: Căn vào tiêu thực năm trước, Phòng Kế toán tài lập dự toán chi phí sản xuất chung với tiêu chính: khấu hao TSCĐ, CP công cụ dụng cụ, sửa chữa thường xuyên để làm sở lập kế hoạch vốn phục vụ SXKD 11 * Dự toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp: - Đối với chi phí bán hàng, Công ty không xây dựng dự toán cho toàn chi phí bán hàng hàng năm Một số tiêu lập như: CP nhân viên bán hàng, khấu hao nhà cửa, khấu hao phương tiện vận tải truyền dẫn - Đối với chi phí quản lý doanh nghiệp tương tự chi phí bán hàng b/ Tổ chức thông tin kế toán phục vụ công tác kiểm soát chi phí SXKD: Để đáp ứng yêu cầu quản lý chặt chẽ chi phí phát sinh, công tác tổ chức sổ sách kế toán chi tiết số liệu CPSXKD sau: - Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế : - Phân loại chi phí theo sản phẩm: Việc tổ chức chi tiết số liệu CPSXKD phân loại theo sản phẩm theo nội dung kinh tế tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm soát CPSXKD cho ngành SX khoản mục CP DN 2.2.3.Thực trạng công tác kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh Dawaco: a/ Công tác kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: * Chi phí NVL trực tiếp cho hoạt động sản xuất nước gồm có: - Đối với phận xử lý nước NVL : hóa chất PAC, phèn, clo, muối… - Đối với phận bảo trì máy móc NVL loại dầu, mỡ, nhớt… * Kiểm soát NVL phải đạt mục tiêu sau: + Không tiết kiệm mà đảm bảo hoạt động sản xuất liên tục, an toàn, chất lượng qui định + Vật tư xuất dùng mục đích sử dụng, xuất số lượng, chủng loại, quy cách phiếu xuất kho Khối lượng vật tư xuất dùng phải phù hợp với kế hoạch sản xuất 12 + Việc ghi chép vật tư xuất dùng vào chi phí sản xuất phải xác, kịp thời * Quy trình kiểm soát thực tế doanh nghiệp : Qua thực tế, tổng hợp phân công phân nhiệm trình kiểm soát việc thực chi phí NVLTT Công ty sau : Bảng 2.14 Phân công trách nhiệm kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp T T Loại hoạt động Trình tự lập chịu trách nhiệm Bộ phận Loại báo cáo Nhập xuất kho NVL, nhiên liệu Phòng Vật tư lập phiếu nhập, xuất kho vật tư Sau P Vật tư, thủ kho, kế toán phản ánh vào sổ chi tiết vật tư Thủ kho Thẻ kho, sổ chi tiết vật tư Định NVL, liệu Phòng KH- KT theo định mức tiêu hao NVL, nhiên liệu Theo dõi chi phí phát sinh nhà máy SXN Các nhà máy SXN lập báo cáo sản xuất tình hình thực tiêu hao NVL, nhiên liệu Phòng KTTC hạch toán chi tiết Hạch toán chi tiết NVLTT Phòng KTTC hạch toán chi tiết CPNVLTT, nhiên liệu mức nhiên Phòng KHKT Các NM SX nước Phòng KTTC Bảng bc thực NVLTT Báo cáo theo dõi tình hình sử dụng NVLTT Bảng kê CPNVLTT b/ Công tác kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp * Chi phí nhân công trực tiếp Công ty bao gồm: - Tiền lương khoản phụ cấp công nhân trực tiếp sản xuất - Các khoản trích theo lương phận trực tiếp sản xuất * Hình thức tiền lương: Công ty áp dụng hình thức trích quĩ tiền lương toàn Công ty theo sản phẩm hoàn thành có doanh thu Cơ sở để tính quĩ lương toàn Công ty vào định mức dự toán đơn giá tiền lương, theo công thức sau : 13 Tổng quĩ lương phải trả cho NCTT SX = Tổng SL nước ghi thu x ĐG tiền lương Công ty lựa chọn hình thức trả lương theo ngày công lao động, thời gian làm việc thể qua bảng chấm công đơn vị phận Công ty đơn vị trưởng phê duyệt suất lao động thời gian lao động Cuối tháng, đơn vị trực thuộc lập bảng chấm công, bảng nhận xét suất người lao động, nộp phần hành lao động tiền lương để kiểm tra, xác nhận, trình ký lãnh đạo Công ty, sau gửi phận kế toán để chia lương cho người lao động, phận kế toán vào đó, tổng hợp thời gian làm việc, đơn giá, hệ số lương nhân viên lao động thực tế phận để lên bảng tính lương * Các phận liên quan đến việc chi trả lương: Qua thực tế, tổng hợp tình hình phân công trách nhiệm kiểm soát chi phí NCTT Công ty sau: Bảng 2.15 Phân công trách nhiệm kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp TT Loại hoạt động Trình tự lập Bộ phận chịu trách nhiệm Các đơn vị, nhà lập Bảng chấm Các đơn vị, công hàng thàng theo Theo dõi thời gian máy lao động chấm công thời nhà đơn vị, nhà máy gian phòng ban làm bảng việc máy, theo tháng Hạch toán chi tiết CPNCTT Phòng ngày công lao động KTTC hạch toán chi tiết CPNCTT Loại báo cáo Bảng chi tiết Phòng KTTC tập CPNCTT hợp 14 * Chi phí lương nhân công làm thêm giờ: Người lao động toán lương thêm theo phát sinh thực tế, vào bảng chấm công đơn vị nộp phòng tổ chức hành Theo khảo sát, có tháng lương, ngày công làm thêm tăng lên đột biến c/ Công tác kiểm soát chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung chi phí phát sinh phân xưởng sản xuất, bao gồm chi phí phục vụ sản xuất nước chi phí khác Đó chi phí điện năng, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí vật tư sửa chữa ống bể, Các chi phí tập hợp trực tiếp hạch toán trực tiếp vào ngành nước Kế toán hạch toán vào tài khoản 627 “CPSXC” để tập hợp chi phí, hạch toán trực tiếp cho đối tượng lập bảng tổng hợp CPSXC * Kiểm soát chi phí khấu hao tài sản cố định : * Kiểm soát chi phí dịch vụ mua chi phí tiền khác c/ Công tác kiểm soát chi phí bán hàng kiểm soát chi phí quản lý doanh nghiệp * Kiểm soát chi phí bán hàng : Chi phí bán hàng phát sinh Công ty bao gồm: Chi phí nhân viên bán hàng, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí lắp đặt đồng hồ cho khách hàng, chi phí hao hụt thất thoát nước, chi phí tiền khác - Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí tiền khác: * Công tác kiểm soát chi phí quản lý doanh nghiệp: Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm toàn chi phí phát sinh văn phòng Công ty Chi phí bao gồm: Chi phí nhân viên quản lý: Bao gồm tiền lương, phụ cấp khoản trích theo lương cán công nhân viên, Ban giám đốc 15 cá nhân phòng ban có liên quan Chi phí QLDN phát sinh phận quản lý phục vụ cho toàn hoạt động Công ty, tính trực tiếp cho ngành riêng biệt, nên kế toán tập hợp chung vào tài khoản chi phí quản lý doanh nghiệp 642 “CPQLDN”, cuối kỳ phân bổ cho ngành theo tỷ lệ giá trị sản xuất 2.2.4 Khảo sát việc tuân thủ qui đinh công tác kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh Công ty Việc tuân thủ theo qui đinh công tác kiểm soát phận thói quen để lại Tại nhiều phận, nhiều khâu thực hiện, việc kiểm soát sơ sài, hình thức, không ngăn chặn kịp thời thiệt hại trình sản xuất - Việc lập dự toán chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp chưa thực đặn, đầy đủ - Thủ tục đối chiếu báo cáo thực chi phí NVL, điện đơn vị sản xuất với chi phí phản ánh báo cáo kế toán chưa thực thường xuyên - Việc kiểm tra theo dõi tuân thủ chưa thực bản, liên tục, đến thời điểm kiểm tra phát sai sót thất thoát cho doanh nghiệp lớn khó sửa sai Một phần đặc thù hệ thống cấp nước địa bàn rộng, nhiều địa hình khác nhau, mặt khác thủ tục kiểm soát bảo vệ tài sản, chống thất thoát nước chưa thực thường xuyên, chặt chẽ, đặn theo khu vực, phần lớn dựa vào tự giác khách hàng, điều khó tránh khỏi thất thoát nơi, lúc khách hàng thiếu tự giác 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CP SXKD TẠI DAWACO 16 2.3.1 Đánh giá tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát CP SXKD Tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát CP SXKD báo gồm công tác thông tin dự toán công tác lập báo cáo thực Về công tác thông tin dự toán, qua khảo sát thực tế, việc lập kế hoạch dừng lại việc lập định mức tiêu hao NVLTT điện năng, chưa tiến hành lập cách đầy đủ bảng dự toán khối lượng tiêu hao hay giá trị chi phí tiêu hao kỳ Công tác lập định mức chưa áp dụng cho đối tượng nhà máy sản xuất mà định mức chung cho toàn Công ty Công tác lập báo cáo thực tương đối rõ ràng, tiêu chi phí thực tế sổ sách kế toán, báo cáo riêng rẽ, rời rạc, không hệ thống 2.3.2 Đánh giá công tác kiểm soát chi phí SXKD a/ Công tác kiểm soát chi phí NVLTT Trong công tác kiểm soát chi phí NVLTT, Công ty chưa xây dựng ban hành qui trình kiểm soát cụ thể để phần hành thực có kiểm tra, giám sát phận chức Qua khảo sát, công tác phân tích tình hình biến động chi phí NVLTT chưa thực hiện, cảm nhận chung chung chấp nhận chi phí thực tế Chưa có công tác đối chiếu, phân tích thường xuyên, định kỳ chi phí thực tế so với dự toán lập b/ Kiểm soát chi phí nhân công Việc chấm công đơn vị trực thuộc Công ty, phòng ban mang tính hình thức, chưa thực chặt chẽ Việc giám sát suất lao động giám sát cảm tính thông qua quan sát công nhân làm việc, chưa có tổng 17 hợp, phân tích để giám sát quản lý suất lao động Chính vậy, việc kiểm soát suất lao động đơn vi trực thuộc chưa chặt chẽ, để điều chỉnh kịp thời suất lao động c/ Kiểm soát chi phí sản xuất chung Ngoài chi phí : điện năng, khấu hao TSCĐ, hầu hết chi phí lại phát sinh theo thực tế, định mức rõ ràng cho kỳ tài chính, khó kiểm soát Doanh nghiệp không thường xuyên đánh giá, so sánh, phân tích chênh lệch chi phí sản xuất chung, nên không phát nhân tố ảnh hưởng làm tăng, giảm chi phí có biện pháp quản lý thích hợp d/ Kiểm soát chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp: Việc đầu tư lắp đặt hệ thống ống nhánh đưa nước tới hộ gia đình xem khoản chi phí bán hàng, chi phí phát sinh không theo qui trình kiểm soát chặt chẽ, chi nhánh cấp nước thực lắp đặt cho khách hàng cách rộng rãi, điều kiện ràng buộc nhu cầu tiêu thụ hàng tháng đồng hồ Điều gây cho Công ty lãng phí đầu tư phục vụ bán hàng KẾT LUẬN CHƯƠNG Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh Công ty Qua luận văn đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi phí sản xuất công ty, nhằm làm sở để đưa giải pháp tăng cường công tác kiểm chi phí sản xuất kinh doanh Dawaco CHƯƠNG : GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI PHÍ SXKD TẠI DAWACO 18 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CP SXKD TẠI DAWACO Tại Dawaco, công tác kiểm soát chi phí SXKD quan tâm, hầu hết khoản mục chi phí kiểm soát tương đối chặt chẽ, nhiên, số nội dung chi phí mà giá trị chiếm tỉ trọng đáng kể cấu chi phí giá thành ngành sản xuất nước, như: chi phí NVLTT, chi phí điện năng, chi phí đầu tư lắp đặt đồng hồ nước cho khách hàng mới, chi phí thất thoát nước… vấn đề cần tăng cường hoàn thiện để hiệu SXKD DN ngày tốt 3.2 CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CP SXKD TẠI DAWACO 3.2.1 Hoàn thiện tổ chức thông tin phục vụ cho kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh a/ Tổ chức thông tin dự toán chi phí Xây dựng định mức nguyên vật liệu hợp lý, áp dụng cho nhà máy sản xuất Tương tự thế, cần xây dựng dự toán chi phí điện cho nhà máy Bảng 3.1 DỰ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP NĂM 2012 Nhà máy Công suất (m3) Cầu Đỏ 3.700.0 00 Sân Bay 950.0 00 Hóa chất PAC Clo lỏng Phèn Vôi PAC Clo lỏng Phèn Vôi Định mức (kg/m3) 0,0104 0,0010 0,0200 0,0117 0,0110 0,0012 0,0210 0,0118 Dự toán Khối lượng Đơn giá (kg) 38.480 9.229 3.700 11.242 74.000 2.435 43.290 3.360 10.450 9.229 1.140 11.242 19.950 2.435 11.210 3.360 Thành tiền (VND) 355.131.920 41.595.400 180.190.000 145.454.400 96.443.050 12.815.880 48.578.250 37.665.600 19 Nhà máy Sơn Trà Cộng Công suất (m3) 152.0 00 Hóa chất PAC Clo lỏng Phèn Vôi Định mức (kg/m3) 0,0150 0,0016 0,0215 0,0120 Dự toán Khối lượng Đơn giá (kg) 2.280 9.229 243 11.242 3.268 2.435 1.824 3.360 4.802.000 Thành tiền (VND) 21.042.120 2.734.054 7.957.580 6.128.640 955.736.894 Định mức đầu tư lắp đặt đường ống đồng hồ nước cho khách hàng mới: cần phải xây dựng kế hoạch định mức đầu tư phù hợp, cụ thể cho khu vực Bảng 3.3 Bảng dự toán chi phí đầu tư lắp đặt ĐH cho KH năm 2013 Đơn vị tính: 1000 đồng Số lượng Đơn giá TT ĐƠN VỊ QUẢN LÝ Thành tiền đồng hồ CN HẢI CHÂU 200 1.000 200.000 CN THANH KHÊ 250 1.000 250.000 CN LIÊN CHIỂU 260 1.000 260.000 CN CẨM LỆ 150 1.000 150.000 CN SƠN TRÀ 190 1.000 190.000 CN NGŨ HÀNH SƠN 210 1.000 210.000 TỔNG CỘNG 1.260 1.000 1.260.000 - Đầu kỳ tài chính, cần xây dựng định mức tỷ lệ thất thoát phải đạt được, sở lập dự toán chi phí thất thoát Bảng 3.4 BẢNG ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THẤT THOÁT THÁNG 01/2013 TT ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CN HẢI CHÂU CN THANH KHÊ CN LIÊN CHIỂU CN CẨM LỆ CN SƠN TRÀ CN NGŨ HÀNH SƠN ĐVT % % % % % % Định mức tỉ lệ thất thoát 23,5 22,5 24,9 25,2 23,8 23,4 20 b/ Tổ chức thông tin thực hiện: Phải thực tập hợp chi phí theo khoản mục cho nhà máy SX nước khoản mục chi phí Tương tự vậy, cần phải lập bảng tập hợp khoản mục chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp chi nhánh để kiểm soát mức độ chi phí vùng cấp nước Bảng 3.5 BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP NĂM 2012 Nhà máy Công suất (1000m3) Cầu Đỏ 3.700.00 Sân Bay 950.000 Sơn Trà 152.000 Cộng 4.802.00 Hóa chất PAC Clo lỏng Phèn Vôi PAC Clo lỏng Phèn Vôi PAC Clo lỏng Phèn Vôi Định mức (kg/m3) 0,0112 0,0010 0,0200 0,0116 0,0118 0,0009 0,0210 0,0117 0,0151 0,0018 0,0215 0,0120 Thực tế Khối Đơn lượng giá (1000kg) 41.440 9.229 3.700 11.242 74.000 2.435 42.920 3.360 11.210 9.229 855 11.242 19.950 2.435 11.115 3.360 2.295 9.229 274 11.242 3.268 2.435 1.824 3.360 Thành tiền (1000 VND) 382.449.760 41.595.400 180.190.000 144.211.200 103.457.090 9.611.910 48.578.250 37.346.400 21.182.401 3.075.811 7.957.580 6.128.640 985.784.442 Bảng 3.7 BẢNG TẬP HỢP CHI PHÍ THEO ĐƠN VỊ THÁNG 12/2012 Đơn vị tính: 1000 đồng TT ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CN HẢI CHÂU CN THANH KHÊ CN LIÊN CHIỂU CP LĐ ĐHồ 26.000 25.000 22.000 CP CS ống bể 150.000 100.000 210.000 CP đồ dùng, thiết bị 105.000 120.000 95.000 21 CN CẨM LỆ CN SƠN TRÀ CN NGŨ HÀNH SƠN TỔNG CỘNG 13.000 17.000 20.000 123.000 250.000 220.000 170.000 1.100.000 90.000 130.000 110.000 650.000 Các báo cáo tỉ lệ thất thoát nước khu vực mạng lưới cấp nước, địa bàn quận, huyện phải phân công cập nhật thường xuyên, kịp thời gửi phân quản lý Công ty, để kịp thời kiểm tra, rà soát, phát cố, gian lận hệ thống cấp nước địa bàn 3.2.2 Hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh a/ Công tác kiểm soát chi phí nguyên vật liệu Công ty cần phải xây dựng ban hành qui trình kiểm soát cụ thể sau: Lưu đồ 3.1: Quy trình kiểm soát xuất kho nguyên vật liệu : 22 Cần quan tâm đến việc phân tích tình hình thực chi phí nguyên vật liệu trực tiếpTừ kết phân tích kiểm tra, đề biện pháp khắc phục, ngăn chặn sớm hành vi gây lãng phí cho Doanh nghiệp b/ Công tác kiểm soát chi phí nhân công Yêu cầu trưởng phận theo dõi nhân viên phận trường hợp đột xuất, làm thay ca nhân viên để phận nhân có đầy đủ thông tin tính toán bảng lương Việc kiểm soát tốt thời gian làm việc hiệu làm việc nhân viên góp phần nâng cao hiệu công việc, chất lượng phục vụ hiệu kinh doanh, tránh lãng phí tạo công trình đánh giá sức lao động nhân viên Lưu đồ 3.2: Quy trình kiểm soát chi phí nhân công 23 Cần phải có qui định rõ ràng áp dụng qui định việc phân công lao động làm thêm cần thiết Để khắc phục thiếu cương quyết, nể nang cách xử lý sai phạm việc chấm thêm giờ, phòng tổ chức hành cần giao rõ trách nhiệm cho phận, phải chịu trách nhiệm xử phạt không thực qui định xét duyệt, toán lương thêm giờ, đơn vị trực thuộc không thực thủ tục, qui trình xét duyệt làm thêm không toán lương cho thời gian c/ Công tác kiểm soát chi phí sản xuất chung Trong nhóm chi phí này, chi phí điện năng, chi phí sửa chữa lớn chiếm tỉ lớn, gây ảnh hưởng lớn đến chi phí giá thành, cần phải kiểm soát chặt chẽ để tiết kiệm chi phí cho nhà máy, cần phải có đối chiếu thường xuyên chi phí phát sinh với định mức xây dựng phê duyệt, để kịp thời điều chỉnh trình sản xuất Tương tự việc phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu, phải thường xuyên đối chiếu chí phí điện thực tế hàng tháng với dự toán chi phí lập cách thường xuyên để kịp thời điều chỉnh trình sản xuất Lưu đồ 3.3: Quy trình kiểm soát CP SCL, SCTX, SC ống bể d/ Công tác kiểm soát chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp Trong công tác kiểm soát chi phí bán hàng, để có giải pháp kiểm soát lượng nước thất thoát, giảm thiểu chi phí thất thoát, Công 24 ty cần tiến hành phân vùng tách mạng hệ thống cấp nước, lắp đạt đồng hồ tồng cho vùng, cụm dân cư, theo dõi, thống kê sản lượng tiêu thụ vùng cụm, so sánh với lượng nước qua đồng hồ tổng, lập bảng theo dõi phát kịp thời đột biến có cụm, vùng, kiểm tra kiểm soát phát kịp thời nguyên nhân để khắc phục 3.2.3 Tăng cường kiểm tra đánh giá mức độ tuân thủ qui định công tác kiểm soát chi phí Công ty Thành lập phận giám sát, kiểm tra đánh giá việc tuân thủ thủ tục đơn vị trực thuộc Công ty, ví dụ kiểm tra việc áp đơn giá nước phù hợp với mục đích sử dụng khách hàng để tránh thất thoát, nâng cao hiệu kinh doanh, kiểm tra tình hình sử dụng nước khách hàng khu vực thành phố, phát xử lý kịp thời trường hợp dùng nước trái phép, giảm tỉ lệ thất thoát cho Công ty KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ thực trạng kiểm soát chi phí sản xuất công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng, kết hợp với sở lý luận kiểm soát chi phí, Chương Luận văn đưa giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm soát chi phí SXKD Công ty KẾT LUẬN CHUNG Kiểm soát chi phí sản xuất vấn đề quan trọng hàng đầu quản lý chi phí Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn, luận văn giải nội dung sau: Hệ thống hóa vấn đề lý luận kiểm soát chi phí sản xuất doanh nghiệp, phản ánh thực trạng công tác kiểm soát chi phí sản xuất Dawaco, xác định số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất DAWACO ... luận kiểm soát chi phí SXKD doanh nghiệp Chương II: Thực trạng kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh Dawaco Chương III: Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh Công ty. .. tác kiểm soát chi phí sản xuất công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng, từ rút ưu nhược điểm để tìm giải pháp kiểm soát tốt chi phí sản xuất công ty CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CPSXKD TẠI... hình sản xuất kinh doanh Công ty Qua luận văn đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi phí sản xuất công ty, nhằm làm sở để đưa giải pháp tăng cường công tác kiểm chi phí sản xuất kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV cấp nước đà nẵng (tt) , Hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV cấp nước đà nẵng (tt) , Hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV cấp nước đà nẵng (tt) ,  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay