Tác động của quản trị vốn luân chuyển lên tỷ suất sinh lợi của các công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

87 179 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2017, 21:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - - NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN LÊN TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA CÁC CÔNG TY ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - - NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN LÊN TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA CÁC CÔNG TY ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS LÊ THỊ LANH TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Tác động quản trị vốn luân chuyển lên tỷ suất sinh lợi công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam” đề tài nghiên cứu tác giả thực Đề tài thực thông qua việc vận dụng kiến thức học, nhiều tài liệu tham khảo hướng dẫn tận tình người hướng dẫn khoa học, với trao đổi tác giả với cá nhân khác Số liệu kết luận văn đáng tin cậy, xử lý trung thực khách quan Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014 Người thực luận văn NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ MỤC LỤC TRANG BÌA PHỤ LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH SÁCH BẢNG BIỂU TÓM TẮT CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 Giới thiệu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.5 Bố cục nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 2.1 Cơ sở lý thuyết vốn luân chuyển mối quan hệ vốn luân chuyển lợi nhuận 2.1.1 Vốn luân chuyển 2.1.2 Quản trị khoản phải thu lợi nhuận 10 2.1.3 Quản trị hàng tồn kho lợi nhuận 11 2.1.4 Quản trị khoản phải trả lợi nhuận 12 2.1.5 Chu kỳ luân chuyển tiền mặt lợi nhuận 12 2.2 Tổng quan nghiên cứu trước 13 2.3 Kỳ vọng dấu biến giải thích với biến phụ thuộc 22 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Mô hình nghiên cứu 23 3.2 Mô tả biến sử dụng cho mô hình 23 3.2.1 Biến phụ thuộc 23 3.2.2 Biến giải thích 24 3.2.3 Biến kiểm soát 26 3.3 Giả thuyết nghiên cứu 27 3.4 Dữ liệu mẫu 29 3.5 Các phương pháp nghiên cứu 29 3.5.1 Thống kê mô tả 30 3.5.2 Phân tích tương quan 30 3.5.3 Phương pháp ước lượng mô hình 30 3.5.4 Phương pháp kiểm định hệ số hồi quy phù hợp mô hình 32 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 33 4.1 Thống kê mô tả biến nghiên cứu 33 4.2 Phân tích tương quan 38 4.3 Kết hồi quy mô hình 39 4.3.1 Kết hồi quy mô hình mô hình phương pháp OLS,REM,FEM 40 4.3.2 Kiểm định lựa chọn phương pháp hồi quy phù hợp 44 4.3.2.1 Kiểm định Breusch-Pagan Lagrange Multiplier 44 4.3.2.2 Kiểm định Hausman 47 4.3.2.3 Kiểm định phương sai thay đổi tự tương quan cho mô hình cho phương pháp hồi quy chọn FEM 51 4.3.3 Kết mô hình sau khắc phục tượng phương pháp GLS 55 4.3.4 Kết hồi quy sau khắc phục tượng nội sinh mô hình 60 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 63 5.1 Kết nghiên cứu số hàm ý 63 5.1.1 Kết nghiên cứu 63 5.1.2 Hàm ý 64 5.2 Hạn chế hướng nghiên cứu 64 5.2.1 Hạn chế 64 5.2.2 Hướng nghiên cứu 65 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KHẢO SÁT DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Viết Tắt Diễn giải ROA CCC AR AP INV CR SIZE LEV Tỷ suất sinh lợi tài sản Chu kỳ luân chuyển tiền mặt Kỳ phải thu Kỳ phải trả Kỳ tồn kho Tỷ số toán hành Quy mô công ty Tỷ số nợ GROWTH TTS LNR KPT KPTR GVHB NNH NDH DTT Tốc độ tăng trưởng doanh thu Tổng tài sản Lợi nhuận ròng Khoản phải thu Khoản phải trả Gía vốn hàng bán Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Doanh thu DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tóm tắt kết nghiên cứu trước 19 Bảng 2.2 Bảng kỳ vọng dấu 22 Bảng 4.1 Thống kê mô tả 33 Bảng 4.2 Ma trận tương quan biến nghiên cứu 38 Bảng 4.3 Kết hồi quy mô hình xem xét mối quan hệ kỳ phải thu tỷ suất sinh lợi tài sản công ty 40 Bảng 4.4 Kết hồi quy mô hình xem xét mối quan hệ mối quan hệ kỳ phải trả tỷ suất sinh lợi tài sản công ty 41 Bảng 4.5 Kết hồi quy mô hình xem xét mối quan hệ mối quan hệ kỳ tồn kho tỷ suất sinh lợi tài sản công ty 42 Bảng 4.6 Kết hồi quy mô hình xem xét mối quan hệ mối quan hệ chu kỳ luân chuyển tiền mặt tỷ suất sinh lợi tài sản công ty 43 Bảng 4.7 Kiểm định Breusch and Pagan Lagrangian mô hình 44 Bảng 4.8 Kiểm định Breusch and Pagan Lagrangian mô hình 45 Bảng 4.9 Kiểm định Breusch and Pagan Lagrangian mô hình 45 Bảng 4.10 Kiểm định Breusch and Pagan Lagrangian mô hình 46 Bảng 4.11 Kiểm định Hausman mô hình 47 Bảng 4.12 Kiểm định Hausman mô hình 48 Bảng 4.13 Kiểm định Hausman mô hình 49 Bảng 4.14 Kiểm định Hausman mô hình 50 Bảng 4.15 Kiểm định phương sai thay đổi mô hình 51 Bảng 4.16 Kiểm định tự tương quan mô hình 51 Bảng 4.17 Kiểm định phương sai thay đổi mô hình 52 Bảng 4.18 Kiểm định tự tương quan mô hình 52 Bảng 4.19 Kiểm định phương sai thay đổi mô hình 53 Bảng 4.20 Kiểm định tự tương quan mô hình 53 Bảng 4.21 Kiểm định phương sai thay đổi mô hình 54 Bảng 4.22 Kiểm định tự tương quan mô hình 54 Bảng 4.23 Mối quan hệ vốn luân chuyển tỷ suất sinh lợi tài sản công ty khắc phục tượng phương pháp GLS 55 Bảng 4.24 Mối quan hệ vốn luân chuyển tỷ suất sinh lợi tài sản công ty khắc phục tượng phương pháp GMM 62 TÓM TẮT Mục tiêu luận nghiên cứu tác động quản trị vốn luân chuyển lên tỷ suất sinh lợi Mẫu nghiên cứu bao gồm 288 công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2013 Phương pháp nghiên cứu sử dụng hồi quy mô hình OLS, FEM, REM, GLS, GMM với liệu bảng Xem xét mối quan hệ chu kỳ luân chuyển tiền mặt (CCC) ba thành phần kỳ thu tiền bình quân (AR), kỳ toán tiền bình quân (AP) kỳ lưu kho (INV) với biến đại diện cho tỷ suất sinh lợi ROA Ngoài ra, tác giả đưa vào mô hình hồi quy bốn biến kiểm soát tỷ lệ toán hành (CR), quy mô công ty (SIZE), tỷ số nợ (LEV), tốc độ tăng trưởng doanh thu GROWTH Kết nghiên cứu phù hợp với kết nghiên cứu quốc tế khác thực thị trường khác Kết cho thấy việc quản trị tốt vốn luân chuyển giúp cải thiện tỷ suất sinh lợi công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Từ khóa: quảnvốn luân chuyển, chu kỳ luân chuyển tiền mặt, tỷ suất sinh lợi, hồi quy OLS, Việt Nam nghiên cứu ngược lại lý thuyết nghiên cứu trước nước giới Ngoài ra, yếu tố ngành yếu tố quan trọng tác động lên tỷ suất sinh lợi doanh nghiệp, nghiên cứu tương lai nên trọng vấn đề đưa thêm biến giả thể phân loại ngành vào mô hình 5.2.2 Hướng nghiên cứu Xuất phát từ hạn chế mình, luận văn đề xuất hướng nghiên cứu cho chủ đề sau: Thứ nhất, nên mở rộng mẫu nghiên cứu cho toàn thị trường Qua đó, giúp có nhìn mang tính toàn diện cho kết luận Thứ hai, với điều kiện thời gian liệu tốt hơn, hướng cứu phân chia thành hai giai đoạn trước sau khủng hoảng để thấy ảnh hưởng khủng hoảng đến sách tình hình kinh doanh thực tế doanh nghiệp Tóm lại, phần luận văn tổng hợp lại kết nghiên cứu đưa hạn chế luận văn đề xuất hướng nghiên cứu cho chủ đề DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT 1.Nguyễn Thị Uyên Uyên Từ Thị Kim Thoa, 2014 Mối quan hệ quản trị vốn luân chuyển khả sinh lợi: Băng chứng thực nghiệm Viêt Nam Phát Triển Và Hội Nhập, số 14, trang 62 – 70 2.Phạm Trí Cao – Vũ Minh Châu, 2009 Kinh Tế Lượng Ứng Dụng TPHCM : Nhà Xuất Bản Thống Kê 3.Trần Ngọc Thơ, 2005 Tài Chính Doanh Nghiệp Hiện Đại TPHCM: Nhà Xuất Bản Thống Kê TÀI LIỆU TIẾNG ANH 1.Azhar, N., and Noriza, M, 2010 Working Capital Management: The Effect of Market Valuation and Profitability in Malaysia International Journal of Business and Management, 5(11): 140-147 2.Deloof M., and M Jegers, 1996 Trade Credit, Product Quality, and Intragroup Trade: Some European Evidence Financial Management, 25: 945-968 Deloof, M., 2003 Does working capital management affect profitability of Belgian firms? Journal of Business Finance & Accounting, 30(3&4): 573–587 4.Dong, Huynh Phuong and Jhy-tay Su, 2010 The Relationship between Working Capital Management and Proftability: A Vietnam Case International Research Journal of Finance and Economics, Issue 49, pp.59-67 5.Ebrahim Manssori Datin Muhammad, 2012 The Effectof Working Capital Management on Firm’s Profitability : Evidence from Singapore Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business, Vol.4, No.5 Eljelly, A., 2004 Liquidity-Profitability tradeoff: An empirical investigation in an emerging market International Journal of Commerce & Management, 14(2), 48-61 7.Enqvist, J., Graham, M and Nikkinen, J 2012 The Impact of Working Capital Management on Firm Profitability in Different Business Cycles: Evidence from Finland http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1794802 8.Falope OI, Ajilore OT, 2009 Working capital management and corporate profitability: evidence from panel data analysis of selected quoted companies in Nigeria Research Journal of Business Management, 3: 73-84 9.Faulender, M., and Wang, 2006 Corporate Financial policy and the Value of Cash Journal of Finance (61), 1957-1997 10.Filbeck, G., Krueger, T., and Preece, 2007) CFO Magazin’s “Working Capital Survey”: Do Selected Firms Work for Shareholders? Quarterly Journal of Business and Economices, 46 (2): 3-22 11.Garcia,Martins and Brandao, 2011 The Impact of Working Capital Management upon Companies’ Proftability: Evidence from European Companies FEP Working Papers, n.438, Nov 2011 12.Garcia-Teruel and Martinez-Solano, 2007 Effects of working capital management on SME profitability International Journal of Managerial Finance, 3(2): 164–177 13 Gill et al., 2010 The relationship between working capital management and profitability: Evidence from the United States Business and Economics Journal, Vol 10 14 Hasan , Agan Karaduman, Halil Emre Akbas, Arzu Ozsozgun Caliskan and Salih Durer, 2011 The Relationship between Working Capital Management and Profitability: Evidence from an Emerging Market International Research Journal of Finance and Economics, ISSN 1450-2887, Issue 62 15.Iluta Arbidane and Svetlana Ignatjeva, 2012 The Relationship between Working Capital Management and Profitability: a Latvian Case [Online] available http://ssrn.com/abstract=2128447.[accessed on March 15th, 2013] 16 Lazaridis, I., & Tryfonidis, 2006 Relationship between working capital management and profitability of listed companies in the Athens Stock Exchange Journal of Financial Management and Analysis, 19(l): 26–35 17 Long M.S., I.B Malitz and S.A Ravid, 1993 Trade Credit, Quality Guarantees, and Product Marketability Financial Management, 22: 117-127 18 Lyroudi, K., & Lazaridis, Y (2000) The cash conversion cycle and liquidity analysis of the food industry in Greece [Electronic Version] EFMA, Athens Retrieved from http://ssrn.com/paper=236175,[accessed on 12 August 2009] 19 Mathuva , 2009 The components influence of working capital management on corporate profitability: a survey on Kenyan listed firms Research Journal of Business Management, 3: 1-11 20.Nobanee, Abdullatif Al Hajjar, 2011 Cash Conversion Cycle and Firm’s Performance of Japanese Firms Asian Review of Accounting , 19 (2) 21.Nobanee (2009), Working capital management and Firm’s Profitability: An optimal Cash Conversion Cycle home page, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1471230, in [accessed onSeptember 7, 2010] 22 Nobanee Operating and cash AlHajjar flow and (2009a), Corporate “Working capital performance” http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1471236, January 21, 2011] management, home page, [accessed in on 23 Padachi, K, 2006 Trends in working capital management and its impact on firms’ performance: An analysis of Mauritian small manufacturing firms International Review of Business Research Papers, 2(2): 45–58 24 Richards, V.D and E.J Laughlin, 1980 A cash conversion cycle approach to liquidity analysis Finance Manage, 9: 32-38 25.Raheman A, Nasr M, 2007 Working capital management and profitability – case of Pakistani firms International Review of Business Research Papers, 3: 279-300 26.Samiloglu, F., & Demirgunes, K, 2008 The effect of working capital management on firm profitability: Evidence from Turkey The International Journal of Applied Economics and Finance, 2(1): 44–50 27.Sharma, A.K & Kumar, S (2011) Effect of Working Capital Management on Firm Profitability: Empirical Evidence from India Global Business Review, 12(1), pp 159 –173 28 Shin, H.H., & Soenen, 1998 Efficiency of working capital management and corporate profitability Financial Practice and Education, 8(2): 37–45 29.Soenen, 1993 Cash conversion cycle & corporate profitability Journal of Cash Management, 13(4): 53–58 30 Vijaya kumar, A, 2011 Cash Conversion Cycle and Corporate Profitability An Empirical Enquiry in Indian Automobile Firms International Journal of Research in Commerce, IT and Management,1 (2): 84-91 31 Zariyawati, M.A, Annuar, M.N., & Abdul Rahim A.S, 2009 Effect of working capital management on profitability of firms in Malaysia Paper presented in International Symposium on Finance and Accounting (ISFA), 6–8 July, Malaysia Retrieved from list.academic journal.org/ submissions /isfa 2009 _submission_13.doc [accessed on 15 August 2009] 32.Wang, 2002 Liquidity management, operating performance, and corporate value: Evidence from Japan and Taiwan Journal of Multinational Financial Management, 12(2): 159–69 PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KHẢO SÁT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 AAM ABT ACL AGF ALP ALT AMV ANV ASM ASP ATA B82 BBC BBS BCC BCE BCI BHS BKC BLF BMP BPC BT6 BTH BTP BXH C21 C92 CAN CAP CTCP Thủy Sản MeKong CTCP XNK Thủy Sản Bến Tre CTCP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang CTCP XNK Thủy Sản An Giang CTCP Đầu Tư Alphanam CTCP Văn Hóa Tân Bình CTCP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ CTCP Nam Việt CTCP Đầu Tư & Xây Dựng Sao Mai Tỉnh An Giang CTCP Tập Đoàn Dầu Khí An Pha CTCP Ntaco CTCP 482 CTCP Bibica CTCP VICEM Bao Bì Bút Sơn CTCP Xi Măng Bỉm Sơn CTCP XD & Giao Thông Bình Dương CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh CTCP Đường Biên Hòa CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn CTCP Thủy Sản Bạc Liêu CTCP Nhựa Bình Minh CTCP Vicem Bao Bì Bỉm Sơn CTCP Beton CTCP Chế Tạo Biến Thế & Vật Liệu Điện Hà Nội CTCP Nhiệt Điện Bà Rịa CTCP Vicem Bao Bì Hải Phòng CTCP Thế Kỷ 21 CTCP Xây Dựng & Đầu Tư 492 CTCP Đồ Hộp Hạ Long CTCP Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên Bái 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 CCI CCM CDC CII CJC CLC CLG CMC COM CPC CTB CTC CTD CTN CYC D2D DAC DAE DBC DBT DCL DCS DCT DHA DHG DHT DIC DID DIG DMC DNM DNP DPC CTCP ĐT Phát Triển CN - TM Củ Chi CTCP Khoáng Sản & Xi Măng Cần Thơ CTCP Chương Dương CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh CTCP Cơ Điện Miền Trung CTCP Cát Lợi CTCP ĐT & PT Nhà Đất Cotec CTCP Đầu Tư CMC CTCP Vật Tư Xăng Dầu CTCP Thuốc Sát Trùng Cần Thơ CTCP Chế Tạo Bơm Hải Dương CTCP Gia Lai CTC CTCP Xây Dựng Cotec CTCP Xây Dựng Công Trình Ngầm CTCP Gạch Men Chang Yih CTCP PT Đô Thị Công Nghiệp Số CTCP Viglacera Đông Anh CTCP Sách Giáo Dục Tại Tp.Đà Nẵng CTCP Tập Đoàn Dabaco Việt Nam CTCP Dược Phẩm Bến Tre CTCP Dược Phẩm Cửu Long CTCP Tập Đoàn Đại Châu CTCP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai CTCP Hóa An CTCP Dược Hậu Giang CTCP Dược Phẩm Hà Tây CTCP Đầu Tư &Thương Mại DIC CTCP DIC Đồng Tiến TCT Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển XD CTCP XNK Y Tế Domesco TCT Cổ Phần Y Tế DANAMECO CTCP Nhựa Đồng Nai CTCP Nhựa Đà Nẵng 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 DPM DPR DQC DRC DSN DTT DXP DXV DZM EBS FMC FPT GAS GDT GIL GMC GMD HAG HAI HAP HAS HAX HBC HCC HDC HDG HGM HHC HJS HLA HMC HNM HPG HPS TCT Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí - CTCP CTCP Cao Su Đồng Phú CTCP Bóng Đèn Điện Quang CTCP Cao Su Đà Nẵng CTCP Công Viên Nước Đầm Sen CTCP Kỹ Nghệ Đô Thành CTCP Cảng Đoạn Xá CTCP Vicem Vật Liệu Xây Dựng Đà Nẵng CTCP Chế Tạo Máy Dzĩ An CTCP Sách Giáo Dục Tại Tp.Hà Nội CTCP Thực Phẩm Sao Ta CTCP FPT TCT Khí Việt Nam - CTCP CTCP Chế Biến Gỗ Đức Thành CTCP SXKD & XNK Bình Thạnh CTCP SX-TM May Sài Gòn CTCP Đại Lý Liên Hiệp Vận Chuyển CTCP Hoàng Anh Gia Lai CTCP Nông Dược H.A.I CTCP Tập Đoàn Hapaco CTCP Hacisco CTCP Dịch Vụ Ô Tô Hàng Xanh CTCP XD & KD Địa Ốc Hòa Bình CTCP Bê Tông Hòa Cầm - Intimex CTCP PT Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu CTCP Tập Đoàn Hà Đô CTCP Cơ Khí & Khoáng Sản Hà Giang CTCP Bánh Kẹo Hải Hà CTCP Thủy Điện Nậm Mu CTCP Hữu Liên Á Châu CTCP Kim Khí Tp.HCM CTCP Sữa Hà Nội CTCP Tập Đoàn Hòa Phát CTCP Đá Xây Dựng Hòa Phát 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 HRC HSG HSI HT1 HTC HTP HTV HUT ICF ICG IMP ITA ITC KDC KDH KHA KHP KKC KMR KSD KSH KSS KST L18 L35 L62 LAF LBE LBM LCG LGC LGL LIX LSS CTCP Cao Su Hòa Bình CTCP Tập Đoàn Hoa Sen CTCP Vật Tư Tổng Hợp & Phân Bón Hóa Sinh CTCP Xi Măng Hà Tiên CTCP Thương Mại Hóc Môn CTCP In Sách Giáo Khoa Hòa Phát CTCP Vận Tải Hà Tiên CTCP Tasco CTCP Đầu Tư Thương Mại Thủy Sản CTCP Xây Dựng Sông Hồng CTCP Dược Phẩm Imexpharm CTCP Đầu Tư Công Nghiệp Tân Tạo CTCP Đầu Tư & KD Nhà Intresco CTCP Kinh Đô CTCP Đầu Tư & KD Nhà Khang Điền CTCP Xuất Nhập Khẩu Khánh Hội CTCP Điện Lực Khánh Hòa CTCP Sản Xuất & Kinh Doanh Kim Khí CTCP Mirae TCT Cổ Phần XNK Đông Nam Á Hamico Tập Đoàn Khoáng Sản Hamico TCT Cổ Phần Khoáng Sản Na Rì Hamico CTCP KASATI CTCP Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18 CTCP Cơ Khí Lắp Máy Lilama CTCP Lilama 69.2 CTCP Chế Biến Hàng XK Long An CTCP Sách & Thiết Bị Trường Học Long An CTCP Khoáng Sản & VLXD Lâm Đồng CTCP Licogi 16 CTCP Đầu Tư Cầu Đường CII CTCP ĐT & PT Đô Thị Long Giang CTCP Bột Giặt Lix CTCP Mía Đường Lam Sơn 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 LTC LUT MAC MCO MCP MEC MHC MPC MSN MTG NAV NBB NGC NHC NPS NSC NST NTL NTP NVN PAC PAN PET PGC PGS PIT PJC PJT PLC PMS PNC PNJ POM PPC CTCP Điện Nhẹ Viễn Thông CTCP Đầu Tư Xây Dựng Lương Tài CTCP Cung Ứng & DV Kỹ Thuật Hàng Hải CTCP MCO Việt Nam CTCP In & Bao Bì Mỹ Châu CTCP Someco Sông Đà CTCP MHC CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú CTCP Tập Đoàn Masan CTCP MTGas CTCP Nam Việt CTCP Đầu Tư Năm Bảy Bảy CTCP Chế Biến Thủy Sản XK Ngô Quyền CTCP Gạch Ngói Nhị Hiệp CTCP May Phú Thịnh - Nhà Bè CTCP Giống Cây Trồng Trung Ương CTCP Ngân Sơn CTCP Phát Triển Đô Thị Từ Liêm CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong CTCP Nhà Việt Nam CTCP Pin Ắc Quy Miền Nam CTCP Xuyên Thái Bình TCT Cổ Phần DV Tổng Hợp Dầu Khí TCT Gas Petrolimex - CTCP CTCP KD Khí Hóa Lỏng Miền Nam CTCP Xuất Nhập Khẩu Petrolimex CTCP TM & Vận Tải Petrolimex Hà Nội CTCP Vận Tải Xăng Dầu Đường Thủy Petrolimex TCT Hóa Dầu Petrolimex - CTCP CTCP Cơ Khí Xăng Dầu CTCP Văn Hóa Phương Nam CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận CTCP Thép Pomina CTCP Nhiệt Điện Phả Lại 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 PPG PPI PSC PTC PTM PVC PVD PVE PVS PVT QNC QTC RAL RCL REE RIC S12 S55 S99 SAF SAM SAP SAV SBC SBT SC5 SCD SCJ SD2 SD5 SD6 SD7 SD9 CTCP SX - TM - DV Phú Phong CTCP Phát Triển Hạ Tầng & BĐS Thái Bình Dương CTCP Vận Tải & Dịch Vụ Petrolimex Sài Gòn CTCP Đầu Tư & Xây Dựng Bưu Điện CTCP Sản Xuất, Thương Mại Và Dịch Vụ Ô Tô PTM TCT Dung Dịch Khoan & Hóa Phẩm Dầu Khí - CTCP TCT Cổ Phần Khoan & DV Khoan Dầu Khí TCT Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí - CTCP TCT Cổ Phần DV Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam TCT Cổ Phần Vận Tải Dầu Khí CTCP Xi Măng & XD Quảng Ninh CTCP Công Trình GTVT Quảng Nam CTCP Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông CTCP Địa Ốc Chợ Lớn CTCP Cơ Điện Lạnh CTCP Quốc Tế Hoàng Gia CTCP Sông Đà 12 CTCP Sông Đà 505 CTCP Sông Đà 909 CTCP Lương Thực Thực Phẩm Safoco CTCP Đầu Tư & Phát Triển Sacom CTCP In Sách Giáo Khoa Tại Tp.HCM CTCP Hợp Tác Kinh Tế & XNK Savimex CTCP Vận Tải & Giao Nhận Bia Sài Gòn CTCP Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh CTCP Xây Dựng Số CTCP Nước Giải Khát Chương Dương CTCP Xi Măng Sài Sơn CTCP Sông Đà CTCP Sông Đà CTCP Sông Đà CTCP Sông Đà CTCP Sông Đà 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 SD9 SDA SDD SDN SDT SDY SEC SFC SGC SGD SGT SIC SJ1 SJC SJD SJE SJS SMC SNG SRC SRF SSC ST8 STC SZL TAC TBC TCM TCR TDH THG THT TJC TKU CTCP Sông Đà CTCP Simco Sông Đà CTCP Đầu Tư & Xây Lắp Sông Đà CTCP Sơn Đồng Nai CTCP Sông Đà 10 CTCP Xi Măng Sông Đà Yaly CTCP Mía Đường - Nhiệt Điện Gia Lai CTCP Nhiên Liệu Sài Gòn CTCP Xuất Nhập Khẩu Sa Giang CTCP Sách Giáo Dục Tại Tp.Hồ Chí Minh CTCP Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn CTCP Đầu Tư - Phát Triển Sông Đà CTCP Thủy Sản Số CTCP Sông Đà 1.01 CTCP Thủy Điện Cần Đơn CTCP Sông Đà 11 CTCP ĐT PT Đô Thị & KCN Sông Đà CTCP Đầu Tư Thương Mại SMC CTCP Sông Đà 10.1 CTCP Cao Su Sao Vàng CTCP Kỹ Nghệ Lạnh CTCP Giống Cây Trồng Miền Nam CTCP Siêu Thanh CTCP Sách & TB Trường Học Tp.Hồ Chí Minh CTCP Sonadezi Long Thành CTCP Dầu Thực Vật Tường An CTCP Thuỷ Điện Thác Bà CTCP Dệt May - ĐT - TM Thành Công CTCP Công Nghiệp Gốm Sứ Taicera CTCP Phát Triển Nhà Thủ Đức CTCP Đầu Tư Và Xây Dựng Tiền Giang CTCP Than Hà Tu - Vinacomin CTCP Dịch Vụ Vận Tải & Thương Mại CTCP Công Nghiệp Tung Kuang 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 TLG TMC TMP TMS TNA TNC TNG TPC TRA TRC TS4 TSC TST TTC TTF TTP TV4 TXM TYA UIC UNI VBH VC2 VC3 VC6 VC7 VCF VCS VDL VE1 VE9 VFG VGP VHG CTCP Tập Đoàn Thiên Long CTCP Thương Mại XNK Thủ Đức CTCP Thủy Điện Thác Mơ CTCP Transimex-SaiGon CTCP Thương Mại XNK Thiên Nam CTCP Cao Su Thống Nhất CTCP Đầu Tư Và Thương Mại TNG CTCP Nhựa Tân Đại Hưng CTCP Traphaco CTCP Cao Su Tây Ninh CTCP Thủy Sản Số CTCP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Viễn Thông CTCP Gạch Men Thanh Thanh CTCP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành CTCP Bao Bì Nhựa Tân Tiến CTCP Tư Vấn Xây Dựng Điện CTCP VICEM Thạch Cao Xi Măng CTCP Dây & Cáp Điện Taya Việt Nam CTCP ĐT PT Nhà & Đô Thị Idico CTCP Viễn Liên CTCP Điện Tử Bình Hòa CTCP Xây Dựng Số CTCP Xây Dựng Số CTCP Vinaconex CTCP Xây Dựng Số CTCP Vinacafé Biên Hòa CTCP Vicostone CTCP Thực Phẩm Lâm Đồng CTCP Xây Dựng Điện Vneco CTCP Đầu Tư Và Xây Dựng VNECO CTCP Khử Trùng Việt Nam CTCP Cảng Rau Quả CTCP Đầu Tư & Sản Xuất Việt Hàn 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 VIC VID VIE VIP VIS VLF VNA VNC VNE VNG VNM VNS VPH VPK VSC VSH VST VTB VTC VTL VTO VTS VTV Tập đoàn VINGROUP - CTCP CTCP ĐT PT Thương Mại Viễn Đông CTCP Công Nghệ Viễn Thông VITECO CTCP Vận Tải Xăng Dầu Vipco CTCP Thép Việt Ý CTCP Lương Thực Thực Phẩm Vĩnh Long CTCP Vận Tải Biển Vinaship CTCP Tập Đoàn Vinacontrol TCT Cổ Phần Xây dựng Điện Việt Nam CTCP Du Lịch Golf Việt Nam CTCP Sữa Việt Nam CTCP Ánh Dương Việt Nam CTCP Vạn Phát Hưng CTCP Bao Bì Dầu Thực Vật CTCP Container Việt Nam CTCP Thủy Điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh CTCP Vận Tải & Thuê Tàu Biển Việt Nam CTCP Vietronics Tân Bình CTCP Viễn Thông VTC CTCP Vang Thăng Long CTCP Vận Tải Xăng Dầu Vitaco CTCP Viglacera Từ Sơn CTCP VICEM Vật Tư Vận Tải Xi Măng ... chuyển lên tỷ suất sinh lợi công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu tìm hiểu tác động quản trị vốn luân chuyển lên tỷ suất sinh lợi công ty niêm. .. việc quản trị tốt vốn luân chuyển giúp cải thiện tỷ suất sinh lợi công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Từ khóa: quản lý vốn luân chuyển, chu kỳ luân chuyển tiền mặt, tỷ suất sinh lợi, ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - - NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN LÊN TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA CÁC CÔNG TY ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của quản trị vốn luân chuyển lên tỷ suất sinh lợi của các công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Tác động của quản trị vốn luân chuyển lên tỷ suất sinh lợi của các công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Tác động của quản trị vốn luân chuyển lên tỷ suất sinh lợi của các công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI, CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY, 1 Cơ sở lý thuyết về vốn luân chuyển và mối quan hệ giữa vốn luân chuyển và lợi nhuận, 2 Tổng quan các nghiên cứu trước đây, CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 2 Mô tả biến sử dụng cho mô hình, CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, 1 Thống kê mô tả các biến nghiên cứu, 3 Kết quả hồi quy các mô hình, 1 Kết quả nghiên cứu và một số hàm ý, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay