Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nữa sau thế kỷ XIX” lớp 12 chương trình chuẩn

24 93 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2017, 15:14

S GIO DC V O TO THANH HO TRNG THPT NGUYN TH LI SNG KIN KINH NGHIM TấN TI: Bi 10: Cỏch mng khoa hc cụng ngh v xu th ton cu húa na sau th k XIX lp 12 chng trỡnh chun Ngi thc hin: V Thnh Long Chc v: T trng n v cụng tỏc: Trng THPT Nguyn Th Li SKKN thuc lnh mc : Lch s THANH HO NM 2017 MC LC Ni dung I.M u 1.1 Lý chn ti: 1.2 Mc ớch nghiờn cu: 1.3 i tng nghiờn cu 1.4 Phng phỏp nghiờn cu 1.5 Nhng im mi ca Sỏng kin kinh nghim II Ni dung sỏng kin kinh nghim: 2.1 C s lý lun xõy dng ch dy hc tớch hp trng THPT 2.2 Thc trng dng sỏng kin kinh nghim 2.2.1 Nhng thun li quỏ trỡnh thc hin 2.2.2 V phớa hc sinh 2.2.3 V phớa giỏo viờn 2.3 Cỏc bc xõy dng ch thớch hp v 2.3.1 Yờu cu kin thc b mụn kt hp 2.3.2 Cỏc bc xõy dng 2.3.3 Giỏo ỏn thc nghim 2.4 Hiu qu thc nghim III Kt lun v kin ngh 3.1 Kt lun 3.2 Kin ngh Trang 1 2 3 4 10 12 15 18 19 19 19 I M u 1.1.Lý chn ti Mụi trng bao gm cỏc yu t t nhiờn v vt cht nhõn to bao quanh ngi, cú nh hng n i sng vt cht, sn xut, s tn ti, phỏt trin ca ngi v sinh vt Nh vy mụi trng sng ca ngi gm hai yu t t nhiờn v xó hi Mụi trng t nhiờn bao gm cỏc yu t t nhiờn nh vt lý, hoỏ hc, sinh hc tn ti ngoi ý mun ca ngi nhng luụn chu tỏc ng ca ngi Mụi trng xó hi l tng ho cỏc mi quan h gia ngi vi ngi thụng qua cỏc quy c xó hi, nh ch phỏp lut, ng x, hnh vi Lch s xó hi l mt b phn ca th gii t nhiờn Con ngi v xó hi loi ngi gn bú mt cỏch mt thit, hu c vi mụi trng sinh sng, chu nh hng ca mụi trng v tỏc ng li mụi trng Mụi trng cú nh hng vụ cựng to ln i vi s hỡnh thnh v phỏt trin ca xó hi loi ngi, quỏ trỡnh hỡnh thnh v c im hoỏ, minh ca tng cng ng xó hi Mt khỏc tin trỡnh phỏt trin ca lch s xó hi ng thi cng l tin trỡnh ngi tỏc ng, ci to li mụi trng t nhiờn Vỡ vy tỡm hiu lch s xó hi loi ngi khụng th khụng tỡm hiu nhng iu kin t nhiờn m ngi tn ti v phỏt trin Mụn lch s trang b cho hc sinh nhng kin thc v s phỏt trin ca xó hi loi ngi Quỏ trỡnh phỏt trin ca xó hi loi ngi l quỏ trỡnh ngi, xó hi loi ngi chu nh hng tỏc ng c mụi trng, ng thi quỏ trỡnh ngi tỏc ng vo th gii t nhiờn t thi nguyờn thu cho n Vi mt ý ngha nh vy, mụn lch s cú kh nng gúp phn thc hin giỏo dc bo v mụi trng cho hc sinh Mt khỏc mụn lch s giỳp cho hc sinh hiu c tỏc ng ca mụi trng t nhiờn i vi s hỡnh thnh v phỏt trin ca xó hi loi ngi c bit l thi kỡ nguyờn thu v c i S tỏc ng ca ngi vo mụi trng t nhiờn, cng nh nhng nh hng tớch cc, tiờu cc i vi mụ trng t nhiờn, qua ú cng d bỏo nhng ng tỏc ng trc tip ca ngi i vi th gii t nhiờn v hng thay i tớch c i vi mụi trng 1.2 Mc ớch nghiờn cu: Giỏo dc mụi trng hin ang l mt ht sc cp thit i sng xó hi nhm thay i mụi trng sng ca ngi Nh trng tr thnh ni tt nht lm cụng tỏc tuyờn truyn c bit thụng ca cỏc mụn hc nh Lch s, cụng dõn, a lý Trong chng trỡnh mụn lch s trng THPT cú rt nhiu bi cú th giỏo dc mụi trng cho hc sinh mt cỏch thit thc thụng qua hc mụn lch s Bờn cnh ú, vic giỏo dc bo v mụi trng mụn lch s giỳp cho hc sinh hiu rừ hn, sõu sc hn quỏ trỡnh phỏt trin ca xó hi loi ngi iu kin t nhiờn ó tỏc ng n c im hoỏ, minh nhõn loi thi c i nh t no Trỡnh minh ca ngi qua cỏc thi kỡ lch s c ỏnh du nhng s kin no quan h vi t nhiờn Vi mụt ý ngha nh vy mụn lch s cú kh nng gúp phn thc hin giỏo dc bo v mụi trng cho hc sinh 1.3 i tng nghiờn cu - Hc sinh 12 trng THPT Nguyn Th Li Sm Sn - Trờn c s dng quan im tớch hp tỡm hiu kin thc cỏc mụn hc, a lý, cụng ngh thụng tin dy hc lch s trng THPT - Cỏc em nm vng kin thc b mụn trờn c s dng tớch hp gii quyt tỡnh c th 1.4 Phng phỏp nghiờn cu - Phng phỏp dy hc theo hng tớch hp l lng ghộp ni dung tớch hp vo cỏc bi dy, tựy theo tng mụn hc m lng ghộp tớch hp cỏc mc nh liờn h, lng ghộp b phn hay l ton phn,( Phn ni dung bi hc, phn bi hay l tng kt ton bi ) Khi tớch hp giỏo viờn cn s dng ngụn t kt ni cho lụ gic v hi hũa t ú giỏo dc v rốn k nng sng, giỏ tr sng cho hc sinh - nõng cao hiu qu ca mụn hc tớch hp, giỏo viờn cú th s dng mt s phng phỏp dy hc tớch hp nh sau: + Dy hc theo d ỏn + Phng phỏp trc quan + Phng phỏp thc a + Phng phỏp dy hc t v gii quyt + Phng phỏp khn tri bn Trong cỏc phng phỏp trờn, chỳng ta thng s dng phng phỏp th t ú l: Phng phỏp dy hc t v gii quyt Phng phỏp dy hc t v gii quyt l phng phỏp dy hc ú GV to nhng tỡnh cú , iu khin HS phỏt hin , hot ng t giỏc, tớch cc, ch ng, sỏng to gii quyt v thụng qua ú chim lnh tri thc, rốn luyn k nng v t c nhng mc ớch hc khỏc c trng c bn ca phng phỏp dy hc t v gii quyt l tỡnh gi vỡ T ch bt u xut hin tỡnh cú [ ] 1.5 Nhng im mi ca sỏng kin kinh nghim Vic giỏo dc bo v mụi trng qua mụn lch s trng ph thụng núi chung v trng trung hc ph thụng núi riờng pi thụng qua ni dung mụn hc Trờn c s tỡm hiu ni dung chng trỡnh sỏch giỏo khoa lch s lp 10,11,12, chỳng tụi xỏc nh nhng yờu cu v ni dung cn giỏo dc cho hc sinh l Cung cp cho hc sinh nhng kin thc v khụng gian ni sy s kin lch s iu ny hột sc qan trng, vỡ mi s kin, mi quỏ trỡnh, nhõn vt lch s u xy nhng iu kin t nhiờn v xó hi nht nh S tỏc ng ca mụi trng i vi s hỡnh thnh ngi, xó hi loi ngi S hỡnh thnh v c im hoỏ, minh nhõn lai mụi trng t nhiờn khỏc ó gúp phn to nờn nhng khỏc gia cỏc nn minh c i v thi gian i v kt thỳc v c im v thnh tu Con ngi thớch nghi vi t nhiờn, khai thỏc, chinh phc th gii nh th no Vic chinh phc th gii t nhiờn phc v i sng v s phỏt trin ca xó hi nh hng tớch cc v tiờu cc n mụi trng sng S dng v bo v ti nguyờn mụi trng, cỏc ngun nng lng sch nh nng lng giú, nng lng mt tri, nng lng thc vt Gỡn gi bo v di tớch lch s, cỏc di tớch hoỏ l ni dung c bit quan trng cn khai thỏc dy hc lch s Nhng ny cú th s dng dy hc lch s Vit nam v lch s th gii II Ni dung sỏng kin kinh nghim 2.1 C s lớ lun ca sỏng kin kinh nghim iu 3, Lut Bo v Mụi trng 2005 nh ngha: Mụi trng bao gm cỏc yu t t nhiờn v vt cht nhõn to bao quanh ngi, cú nh hng n i sng, sn xut, s tn ti, phỏt trin ca ngi v sinh vt.[4] Nh vy, mụi trng sng ca ngi gm hai yu t t nhiờn v xó hi: - Mụi trng t nhiờn: Bao gm cỏc nhõn t thiờn nhiờn nh vt lý, hoỏ hc, sinh hc (ỏnh sỏng, nỳi, sụng, bin c, khớ hu, ng v thc vt, ti nguyờn ) tn ti ngoi ý mun ca ngi nhng luụn chu tỏc ng ca ngi - Mụi trng xó hi: L tng th cỏc mi quan h gia ngi vi ngi thụng qua cỏc quy c xó hi, nh ch lut phỏp, ng x, hnh vi ) [4] Lch s xó hi l mt b phn ca th gii t nhiờn Con ngi v xó hi loi ngi gn bú mt cỏch mt cỏch mt thit, hu c vi mụi trng sinh sng: chu nh hng ca mụi trng v tỏc ng tr li mụi trng Mụi trng ó cú nhng nh hng vụ cựng to ln i vi s hỡnh thnh v phỏt trin xó hi loi ngi, quỏ trỡnh hỡnh thnh v c im hoỏ, minh ca tng cng ng xó hi Mt khỏc, tin trỡnh phỏt trin ca lch s xó hi cng ng thi l tin trỡnh ngi tỏc ng, ci to mụi trng t nhiờn Vỡ vy, tỡm hiu lch s xó hi loi ngi khụng th khụng tỡm hiu nhng iu kin t nhiờn m ngi tn ti v phỏt trin Mụn Lch s trang b cho HS nhng kin thc v s phỏt trin ca xó hi loi ngi Quỏ trỡnh phỏt trin ca xó hi loi ngi l quỏ trỡnh ngi, xó hi loi ngi chu nh hng tỏc ng ca mụi trng, ng thi l quỏ trỡnh ngi tỏc ng vo th gii t nhiờn t thi nguyờn thu n ngy Vi mt ý ngha nh vy, mụn Lch s cú kh nng gúp phn thc hin giỏo dc BVMT cho HS Mt khỏc, mụn Lch s giỳp cho HS hiu c s tỏc ng ca iu kin t nhiờn i vi s hỡnh thnh v phỏt trin ca xó hi loi ngi (c bit l thi kỡ nguyờn thu v thi c i); s tỏc ng ca ngi vo mụi trng t nhiờn, cng nh nhng nh hng tớch cc, tiờu cc i vi mụi trng t nhiờn, qua ú gúp phn d bỏo nhng ng tỏc ng tip theo ca ngi i vi th gii t nhiờn v nhng hng thay i tớch cc i vi MT Bờn cnh ú, vic GDBVMT mụn Lch s giỳp cho HS hiu rừ hn, sõu hn quỏ trỡnh phỏt trin ca xó hi loi ngi ( iu kin t nhiờn ó tỏc ng ti c im hoỏ, minh nhõn loi thi c i nh th no;Trỡnh minh ca ngi qua cỏc thi kỡ lch s c ỏnh du nhng s kin no quan h i vi t nhiờn ) Vi mt ý ngha nh vy, mụn Lch s cú kh nng gúp phn thc hin giỏo dc bo v mụi trng cho hc sinh [5] 2.2 Thc trng trc ỏp dng sỏng kin kinh nghim 2 Khú khn: - i vi giỏo viờn: + Giỏo viờn phi tỡm hiu sõu hn nhng kin thc thuc cỏc mụn hc khỏc + Vn tõm lý ch yu quen dy theo ch n mụn nờn dy theo ch tớch hp, liờn mụn, cỏc giỏo viờn s vt v hn, phi xem xột, r soỏt ni dung chng trỡnh, sỏch giỏo khoa (SGK) hin hnh loi b nhng thụng tin c, lc hu, ng thi b sung, cp nht nhng thụng tin mi, phự hp Ni dung ca phng phỏp dy tớch hp, liờn mụn cng yờu cu GV cu trỳc, sp xp li ni dung dy hc chng trỡnh hin hnh theo nh hng phỏt trin nng lc hc sinh nờn khụng trỏnh lm cho giỏo viờn cú cm giỏc ngi thay i + iu kin c s vt cht (thit b thụng tin ,truyn thụng) phc v cho vic dy hc nh trng cũn nhiu hn ch nht l cỏc trng nụng thụn - i vi hc sinh: + Dy tớch hp l c mt quỏ trỡnh t tiu hc n THPT nờn giai on u ny, c bit l th h HS hin ti ang quen vi li mũn c nờn i mi hc sinh thy l lm v khú bt kp + Do xu th chn ngnh ngh theo thc t xó hi nc ta hin v vic quy nh cỏc mụn thi cỏc kỡ thi tuyn sinh nờn a s cỏc hc sinh v ph huynh kộm mn m (coi nh) vi cỏc mụn khụng thi, ớt thi (mụn ph) 2.2.3 Thun li: - i vi giỏo viờn: +Trong quỏ trỡnh dy hc mụn hc ca mỡnh, giỏo viờn thng xuyờn phi dy nhng kin thc cú liờn quan n cỏc mụn hc khỏc v vỡ vy ó cú s am hiu v nhng kin thc liờn mụn ú hay núi cỏch khỏc i ng giỏo viờn chỳng ta ó dy tớch hp liờn mụn t lõu ri nhng chỳng ta cha i sõu v cha cú khỏi nim tờn gi c th m thụi + Vi vic i mi phng phỏp dy hc hin nay, vai trũ ca giỏo viờn khụng cũn l ngi truyn th kin thc m l ngi t chc, kim tra, nh hng hot ng hc ca hc sinh c v ngoi lp hc; vỡ vy, giỏo viờn cỏc b mụn liờn quan cú iu kin v ch ng hn s phi hp, h tr dy hc + Trong nhng nm qua giỏo viờn cng ó c trang b thờm nhiu kin thc mi v phng phỏp v k thut dy hc tớch cc: nh phng phỏp bn tay nn bt hoc k thut khn tri bn, dy hc theo d ỏn + Mụi trng " Trng hc kt ni rt thun li giỏo viờn i mi dy tớch hp, liờn mụn + Nh trng ó u t nhiu phng tin dy hc cú th ỏp ng mt phn i mi phng phỏp dy hc hin + S phỏt trin ca CNTT, s hiu bit ca i ng giỏo viờn ca nh trng l c hi chỳng ta trin khai tt dy hc tớch hp, liờn mụn - i vi hc sinh: Hc sinh cú hng thỳ tỡm hiu kin thc cỏc b mụn nht l cỏc b mụn t nhiờn ngy cng nhiu hn, sỏch giỏo khoa c trỡnh by theo hng m nờn cng to iu kiờn, c hi cng nh mụi trng thun li cho hc sinh phỏt huy t sỏng to 2.3 Cỏc sỏng kin kinh nghim hoc cỏc gii phỏp ó s dng gii quyt 2.3.1Yờu cu v ni dung giỏo dc bo v mụi trng qua dy hc Lch s Vic GDBVMT qua mụn Lch s trng ph thụng núi chung, trng THPT núi riờng phi thụng qua ni dung mụn hc Trờn c s tỡm hiu ni dung CT-SGK Lch s lp 10, 11, 12, chỳng tụi xỏc nh nhng yờu cu v ni dung cn GD cho HS l: - Cung cp cho HS nhng kin thc v khụng gian ni xy s kin lch s iu ny ht sc quan trng, vỡ mi s kin, quỏ trỡnh, nhõn vt lch s u xy nhng iu kin t nhiờn, xó hi nht nh - S tỏc ng ca mụi trng i vi s hỡnh thnh ngi, xó hi loi ngi; s hỡnh thnh v c im hoỏ, minh nhõn loi (mụi trng t nhiờn khỏc ó gúp phn to s khỏc gia cỏc nn minh c i v thi gian i v kt thỳc, v c im v thnh tu ) - Con ngi thớch nghi vi t nhiờn, khai thỏc, chinh phc th gii nh th no? Vic khai thỏc chinh phc th gii t nhiờn, phc v i sng v s phỏt trin ca xó hi nh hng tớch cc v tiờu cc n mụi trng sng - S dng v bo v ti nguyờn, cỏc ngun nng lng sch ( nng lng giú, nng lng mt tri, nng lng thc vt.) - Gỡn gi, bo v cỏc di tớch lch s, cỏc di sn hoỏ õy l mt nụi dung c bit quan cn chỳ ý khai thỏc dy hc lch s Nhng ny cú th s dng dy hc lch s Vit Nam v lch s th gii [6] 2.3.2 Nguyờn tc tớch hp kin thc giỏo dc bo v mụi trng dy hc lch s - Tớch hp nhng khụng lm thay i c trng mụn hc, khụng bin bi hc mụn Lch s thnh bi hc giỏo dc mụi trng - Khai thỏc ni dung giỏo dc bo v mụi trng cú chn lc, m bo cho HS va nm vng kin thc b mụn, va cú c nhng kin thc, k nng v giỏo dc BVMT (C mụi trng t nhiờn v xó hi) - Vic tớch hp GDBVMT dy hc lch s khụng gii hn bi ni khoỏ m cn phi tin hnh cỏc hot ng ngoi khoỏ, c bit l cỏc bi v lch s a phng, dng bi thc a -Vic lng ghộp giỏo dc BVMT vo bi hc lch s phi ht sc nh nhng, t nhiờn, trỏnh gng ộp, sng sng, khiờn cng ỏp t [ ] 2.3.3 Hỡnh thc, phng phỏp giỏo dc bo v mụi trng dy hc lch s Trờn c s phng phỏp dy hc b mụn (Thụng tin, tỏi hin kin thc lch s; phõn tớch, so sỏnh tỡm hiu bn cht s kin v tỡm tũi, nghiờn cu) GV khộo lộo kt hp vic giỏo dc lch s vi GD mụi trng Chng hn, dy v C nc trc tip chin u chng M, cu nc (1965-1973) (lch s 12), GV a mt s bc nh v s phỏ hoi ca quc M bng ri bom B52, ri cht c hoỏ hc (cht dit lỏ) xung cỏc cỏnh rng Vit Nam, qua ú HS thy rừ ti ỏc ca quc M vic hu dit s sng v mụi trng v tỏc hi ca nú kộo di hng chc nm sau cuc chin: + Miờu t, tng thut, k chuyn, gii thớch, nờu c im, s dng dựng trc quan tỏi hin hỡnh nh lch s + Trao i, tho lun, ỏp, m thoi, phõn tớch, so sỏnh nhn thc bn cht s kin, hin tng + Nờu , a cỏc tỡnh hung, cỏc bi tp, t chc vic t hc cho HS cỏc em t tỡm tũi, nghiờn cu, nõng cao nhn thc v hiu bit lch s [ ] 2.3.4.Cỏc bc xõy dng ch tớch hp V mt phng phỏp quỏ trỡnh dy hc Lch s a lý ó dung phng phỏp dy hc theo phng phỏp quy np, i t phõn tớch cỏc s kin, hin tng n l c th, dn ti nhng nhn xột, ỏnh giỏ mang tớnh khỏi quỏt Khụng ch mụn a lý, lch s cng s dng bn nh mt ngun tri thc quan trng, mt phng tin dy hc cn thit th hin khụng gian din bin ca nhng s kin bin c lch s Vỡ vy hc sinh phi bit s dung bn hc Lch s v a lý Tri qua mt th k lờn xõy dng t nc, nhõn dõn ta phi tin hnh hng lot cỏc cuc khỏng chin chng ngoi xõm xõy dng v bo v t quc S nghip d nc v i ú khụng ch lm nờn nhng trang s ho hựng ca dõn tc m cũn phỏt huy to ln truyn thng yờu nc quý bỏu ca dõn tc u th k X nhõn dõn ta ó ginh c quyn t ch, lt hon ton ỏch thng tr ca phong kin phng bc tn ti hng nghỡn nm lch s Bc 1: Phõn tớch ni dung ca chng trỡnh ca mụn hc tỡm nhng ni dung chung cú liờn quan, b sung, h tr nhng li c trỡnh by riờng bit tng mụn Bc 2: La chon ni dung gn vi thc tin i sng v phự hp vi nng lc hc sinh Bc 3: xut v xõy dng mt s ch c th cho lp 11 Bc 4: iu chnh cỏc ch sau thc nghim Cn c vo mc ớch nghiờn cu, nụi dung chng trỡnh mụn Lch s, a lý hc cỏc nguyờn tc ó theo quy trỡnh bc ti ó la chon ch tớch hp mụn Lch s, a lý, hc 11 Kt qu thc nghiờm cho thy: Hc sinh dng kin thc liờn mụn Lch s a lý, hc thy hng thỳ gii quyt tỡnh theo d ỏn [5] Bc Kim tra ỏnh giỏ kt qu hc - Thc hin d ỏn giỏo viờn quan sỏt v hc sinh tỡm hiu, hc - Trao i, tho lun, thm dũ ý kin vi giỏo viờn v hc sinh tham gia d ỏn - Kim tra cht lng d ỏn thụng qua cỏc bi kim tra sau mi tit hc (cõu hi v ỏp ỏn kim tra gia lp thc nghim v lp i chng l ging nhau) [ ] 2.3.5 Nhng yờu cu v giỏo ỏn v t chc gi dy dy hc tớch hp liờn mụn 2.3.5.1 Thit k giỏo ỏn dng kin thc liờn mụn - Giỏo ỏn gi hc dng kin thc liờn mụn khụng phi l mt bn cng kin thc giỏo viờn lờn lp ging gii, truyn th ỏp t cho hc sinh, m l mt bn thit k cỏc hot ng, thao tỏc nhm t chc cho HS thc hin gi lờn lp lnh hi tri thc, phỏt trin nng lc v nhõn cỏch theo mc ớch giỏo dc v giỏo dng ca b mụn ú l bn thit k gm hai phn hp thnh hu c: Mt l, h thng cỏc tỡnh dy hc c t t ni dung khỏch quan ca bi dy, phự hp vi tớnh cht v trỡnh tip nhn ca hc sinh Hai l, mt h thng cỏc hot ng, thao tỏc tng ng vi cỏc tỡnh trờn giỏo viờn sp xp, t chc hp lớ nhm hng dn HS tng bc tip cn, chim lnh bi hc mt cỏch tớch cc v sỏng to - Thit k giỏo ỏn gi hc dng kin thc liờn mụn phi bỏm cht vo nhng kin thc cỏc b mụn cú liờn quan - Thit k giỏo ỏn gi hc dng kin thc liờn mụn phi bo m ni dung v cu trỳc c thự nhng khụng gũ ộp vo mt khuụn mu cng nhc m cn to nhng chõn tri m cho s tỡm tũi sỏng to cỏc phng ỏn tip nhn ca hc sinh, trờn c s bo m c ch ớch, yờu cu chung ca gi hc - Ni dung dy hc ca thit k giỏo ỏn gi hc dng kin thc liờn mụn phi lm rừ nhng tri thc v k nng cn hỡnh thnh, tớch lu cho HS qua phõn tớch, chim lnh kin thc; mt khỏc, phi chỳ trng ni dung tớch hp gia tri thc b mụn mỡnh dy vi cỏc b mụn khỏc - Giỏo ỏn gi hc dng kin thc liờn mụn theo quan im tớch hp phi chỳ trng thit k cỏc tỡnh tớch hp v tng ng l cỏc hot ng phc hp hc sinh dng phi hp cỏc tri thc v k nng ca cỏc phõn mụn vo x lớ cỏc tỡnh t ra, qua ú chng nhng lnh hi c nhng tri thc v k nng riờng r ca tng phõn mụn m cũn chim lnh tri thc v phỏt trin nng lc tớch hp 2.3.5.2 T chc gi dy dng kin thc liờn mụn - T chc gi hc trờn lp l tin trỡnh thc thi bn k hoch phi hp hu c hot ng ca giỏo viờn v hc sinh theo mt c cu s phm hp lớ, khoa hc, ú giỏo viờn gi vai trũ, chc nng t chc, hng dn, nh hng ch khụng phi truyn th ỏp t mt chiu hc sinh c t vo v trớ trung tõm ca quỏ trỡnh tip nhn, úng vai trũ ch th cm th, nhn thc thm m, trc tip tin hnh hot ng tip cn, khỏm phỏ, chim lnh kin thc - T chc hot ng c hiu dng kin thc liờn mụn trờn lp, giỏo viờn phi chỳ trng mi quan h gia hc sinh v ni dung dy hc, phi coi õy l mi quan h c bn, quan trng nht c ch gi hc Mun vy, giỏo viờn phi t b vai trũ, chc nng truyn thng l truyn t kin thc cú sn cho hc sinh, cũn hc sinh khụng th trỡ thúi quen nghe ging, ghi chộp, hc thuc, ri lm bi theo li tỏi hin, chộp, lm thui cht dn nng lc t sỏng to, kh nng t c, t tỡm tũi, x lớ thụng tin, t chc cỏc kin thc mt cỏch sỏng to - T chc ch tớch hp liờn mụn tuyt i khụng cho hc sinh bit trc h thng cõu hi v ni dung kin thc m chỳng ta ch thụng bỏo ch dy hc cỏc em t tỡm tũi, khỏm phỏ ni dung liờn quan [ ] 2.4 Hiu qu ca sỏng kin kinh nghim i vi hot ng giỏo dc, vi bn thõn, ng nghip v nh trng1 ỏnh giỏ tớnh hiu qu, tớnh k thi ca ti, tỏc gi ó tin hnh thc nghim s phm ti trng s ti * Mô tả thực nghiệm: - Mục đích thực nghiệm: Thực nghiệm nhằm kiểm chứng biện pháp s phạm nâng cao hiệu việc phát huy tính tích cực học sinh dạy bài: 10: Cỏch mng khoa hc Cụng ngh v xu th ton cu húa na sau th k XX. Lp 12 chng trỡnh chun trờng THPT - Đối tợng thực nghiệm: Học sinh lớp 12E, trờng THPT Nguyn Th Li -Thanh Hoá năm học 2016-2017 Số lợng học sinh lớp thực nghiệm lớp đối chứng nhau, trình độ nhận thức nh giáo viên thực - Nội dung phơng pháp tiến hành thực nghiệm: Trong trình thực nghiệm, đề tài triệt để khai thác nội dung sách giáo khoa tổng hợp tất biện pháp dạy học thích hợp nh nêu để tiến hành Đề tài tiến hành trng cầu ý kiến với nội dung tập trung vào bi 10: Cỏch mng khoa hc Cụng ngh v xu th ton cu húa na sau th k XX. Lp 12 chng trỡnh chun trờng THPT ể xem hoạt động tiếp thu kiến thức nh nào, học sinh có nắm vững đợc kiến thức học không Tác giả đề tài tiến hành giảng dạy theo phơng pháp tích cực lớp 12E (lớp thực nghiệm) lấy lớp 12A làm lớp đối chứng * Kết thực nghiệm s phạm: Sau tiến hành thực nghiệm, thu đợc kết nh sau: Lớp Thực (X) Số học Số lợng học sinh đạt điểm giá trị sinh kiểm X Y tra nghiệm 50 Đối chứng (Y) 50 0 1 4 3 * Để kiểm định tính khả thi đề tài, tiến hành xử lí số liệu thu đợc theo ba bớc: - Bớc 1: Tính giá trị t = ( X - n S2x + S2y Y) Từ kết qủa thu đợc bảng ta tính đợc: Điểm trung bình lớp thực nghiệm: X = 7,5 Điểm trung bình lớp đối chứng: Y = 6,3 Số học sinh kiểm tra: 100 Phơng sai lớp thực nghiệm: S2x = 0,98 Phơng sai lớp đối chứng: S2y = 2,5 Từ suy ra: t = ( 7,5 6,3) 88 0,98 + 2,5 => t = 5,5 - Bớc 2: Tìm t Cho sai số 0,05 k = 2n - = 100 - = 174 Tra bảng Student ta có t = 1,96 - Bớc 3: So sánh So sánh t t ta thấy t > t Vậy đề tài có tính khả thi Chng VI CCH MNG KHOA HC- CễNG NGH V XU TH TON CU HểA Bi 10: CCH MNG KHOA HC- CễNG NGH V XU TH TON CU HểA ( Lp 12 - Ban c bn) I MC TIấU Sau hc bi ny, hc sinh cú kh nng: V kin thc: -Hiu c ngun gc, nhng thnh tu ch yu, ý ngha lch s v tỏc ng ca cuc cỏch mng khoa hc k thut din t sau chin tranh th gii th hai - Bit c h qu ca cuc cỏch mng ny l tt yu dn n xu th ton ca cu húa din vo nhng nm cui th k XX - Nhng thnh tu to ln ca cỏch mng Khoa hc k thut t sau 1945 n trờn tt c cỏc lnh vc: Cụng ngh sinh hc, Sinh hc, Húa hc, Y hc, Vt lý ó tỏc ng to ln ti mụi trng sng ca ngi, gúp phn nõng cao cht lng sng ca ngi ng thi, nhng tỏc ng tiờu cc ca cuc cỏch mng ó nh hng ti mụi trng ton cu V k nng: Rốn luyn k nng phõn tớch, so sỏnh, quan sỏt, t duy, trc nhng thnh tu to ln m ngi ó t c lch s V t tng, tỡnh cm, thỏi - Khõm phc, t ho i vi nhng thnh tu v i ca trớ tu nhõn loi, giỏo dc HS ý thc c gng lờn hc chim lnh nhng thnh tu khoa hc- k thut - Cú ý thc bo v mụi trng bi cnh cụng nghip hoỏ, gúp phn u tranh vi vic s dng nhng thnh tu khoa hc k thut vo mc ớch chin tranh, phỏ hu mụi trng II THIT B, DNG DY HC Mt s tranh nh, hoc phim t liu v nhng thnh tu khoa hc k thut t sau chin tranh th gii th hai n nay: cụng c sn xut mi, ngun nng lng mi, vt liu mi, chinh phc v tr III TIN TRèNH BI HC 1.Gii thiu bi mi Cuc cỏch mng khoa hc k thut din t nhng nm 40 ca th k XX n ó t c nhiu thnh tu to ln trờn tt c cỏc lnh vc v cú nhng tỏc ng mnh m n s phỏt trin ca tt c cỏc quc gia trờn th gii cng nh i sng ngi Vy ngun gc ca s phỏt trin ny l õu? Cuc cỏch mng khoa hc-k thut ó t c nhng thnh tu gỡ?, í ngha v tỏc ng ca nú sao? ú l nhng ni dung c bn m bi hc hụm chỳng ta s cựng tỡm hiu T chc cỏc hot ng dy v hc Hot ng ca thy v trũ Kin thc c bn hc sinh cn nm Hot ng 1: cỏ nhõn v th I Cuc cỏch mng khoa hc v - GV Ti cuc cỏch mng khoa hc k cụng ngh thut thi hin i l cuc cỏch mng khoa Ngun gc v c im hc cụng ngh? - HS: Hc sinh phỏt biu theo s hiu bit ca mỡnh, giỏo viờn nhn xột sau ú phõn tớch gii thớch khỏi nim ny mt cỏch c th - GV: Xut phỏt t õu m bựng n cuc cỏch mng khoa hc cụng ngh? - HS c SGK tr li, GV nhn xột v cht li - Ngun gc: + Do ũi hi ca sn xut, ca cuc sng ỏp ng nh cu vt chỏt tinh thn ca ngi + S bựng n dõn s v s vi cn ti nguyờn thiờn nhiờn - Vn cp thit m cuc cỏch mng khoa hc cụng ngh cn gii quyt ngay: ch to v tỡm kim cụng c sn xut mi cú k thut v nng xut cao; to nhng vt liu mi - c im: + Mi phỏt minh k thut u ngun t nghiờn cu khoa hc + Khoa hc tr thnh lc lng sn xut trc tip - GV: Nhng cp bỏch m cuc cỏch mng khoa hc cụng ngh cn gii quyt? - Sau hc sinh tr li, hc sinh khỏc b xung, GV cht li m cuc cỏch mng khoa hc cụng ngh cn gii quyt: Tỡm vt liu mi v cụng c sn xut mi - GV: Ti cuc cỏch mng khoa hc cụng ngh li tr thnh lc lng sn xut trc tip? - HS: Da vo SGK v hiu bit ca mỡnh tr li cõu hi - GV: gii thớch v nhn xột rừ hn: khỏc vi cuc cỏch mng cụng nghip th k XVIII, cuc cỏch mng khoa hc cụng ngh mi phỏt minh u bt ngun t nghiờn cu khoa hc, khoa hc gn lin vi k thut, khoa hc i trc m ng cho k thut, ộn lt k thut i trc m ng cho sn xut Nh vy khoa hc ang tr thnh lc lng sn xut trc tip Hot ng : Tỡm hiu nhng thnh Nhng thnh tu tiờu biu tu ch yu ca cuc cỏch mng khoa a Nhng thnh tu hc k thut - GV chia nhúm: Nhúm 1: Nhng thnh tu trờn lnh vc khoa hc c bn Nhúm 2: Nhng thnh tu trờn lnh vc ch to cụng c sn xuỏt mi Nhúm 3: Nhng thnh tu trờn lnh vc nng lng Nhúm 4: Nhng thnh tu trờn lnh vc sỏng ch vt liu mi Nhúm 5: Nhng thnh tu trờn lnh vc cỏch mng xanh Nhúm 6: Nhng thnh tu trờn lnh vc giao thụng ti Nhúm 7: Nhng thnh tu trờn lnh vc chinh phc v tr - Sau hc sinh tỡm hiu v bỏo cỏo kt qu GV i chiu kt qu, tin hnh phõn tớch minh bng cỏc hỡnh nh c th Cui cựng cht li ghi nhng nột chớnh lờn bng - Trong lnh vc khoa hc c bn: + cỏc nh khoa hc ó to Cu li ( bng phng phỏp nhõn bn vụ tớnh) + Cụng b Bn gen ngi - Trong lnh vc ch to cụng c sn xut mi: + Ch to c mỏy tớnh in t + Mỏy t ng v h thng mỏy t ng - Trong ngnh nng lng: Tỡm nhiu ngun nng lng mi + Nng lng nguyờn t + Nng lng mt tri + Nng lng giú + Nng lng thy triu - V sỏng ch nhng vt liu mi + Cht Pụ- li mờ + Mt s cht o khỏc cú chu bn, nhit cao Nng lng giú - Trong cuc cỏch mng xanh + p ng c khớ húa, in khớ húa, Húa hc húa, thy li húa + Lai to ging mi, sn xut thuc tr sõu - Trong giao thụng ti vf thụng tin liờn lc + Ch to mỏy bay siờu õm khng l, tu siờu tc + cỏc phng tin thụng tin liờn lc, Nng lng mt tri Trong quỏ trỡnh tng kt, GV va ghi va phỏt súng vụ tuyn truyn hỡnh phõn tớch cỏc mt tớch cc v tiờu cc ú - Trong lnh vc chinh phc v tr + Phúng v tinh nhõn to ca trỏi t ng thi liờn h vi thc t Chng hn vic sn xut thuc tr sõu, 1957 chng sõu bnh mang li tỏc ng v tỏc h gỡ Vic lm dng thuc tr sõu ó lm cho cỏc loi rau qu hin nhim c nh t no? Lm th no m bo dc phỡ nhiờu cho t phõn v thuc húa hc gõy ra? - Hoc nh cỏc loi súng vụ tuyn in, rỏc thi sn xuỏt cụng nghip, v tr ó nh hng nh th no n mụi trng * Hot ng 3:Tỡm hiu tỏc ng, ý ngh ca cuc cỏch mng khoa hc cụng ngh GV: cuc cỏch mng khoa hc k thut cú ý ngha v tỏc ng nh th no i vi s tin b ca nhõn loi v cuc sng ngi? - GV cho hc sinh ln lt tr li + í ngha ca cuc CM KHKT l gỡ + Tỏc ng tớch cc ca CM KHKT + Tỏc ng tiờu cc ca CM KHKT GV nhn xột cht li GV tớch hp ni dung GDBVMT bng vic cho hc sinh tho lun: Nhng tỏc ng tiờu cc ca cuc CM KHKT ó tỏc ng n i sng ngi nh th no? Sn xut v khớ nguyờn t - hy dit mụi trng sng + Con ngi bay vo v tr nm 1961 + Thỏm him mt trng 1969 b Nhng tỏc ng, hn ch * í ngha:Cỏch mng khoa hc k thut ỏnh du mc chúi li lch s tin húa minh c lũi ngi, em li s thay i cuc sng ca ngi * Tỏc ng - Tớch cc: + Nõng cao nng xuõt lao ng + Lm xut hin nhiu ngnh cụng nghip mi + Lm thay i c cu, v trớ cỏc ngnh sn xut + em n cho ngi nhng sn phm hng húa tin nghi sinh hot mi nõng cao cht lng cuc sng + lm thay i c cu dõn c lao ng - Tiờu cc: + Gõy ụ nhim mụi trng + Ch to cỏc loi v khớ phng tin chin tranh cú sc tn phỏ hy dit ln + Lm cho trỏi t núng dn lờn + Phỏt sinh bnh tt mi ễ nhim ngun nc Nc thi cụng nghip * Hot ng 1: C lp v cỏ nhõn - GV: Mt nhng tỏc ng ca cuc CMKHKT l lm xut hin xu hng ton cu hoỏ, quc t hoỏ, xu hng ny xut hin t nhng nm 80, c bit l t sau chin tranh lnh - GV t cõu hi: Vy ton cu hoỏ l gi? Th ly dn chng v ton cu hoỏ? - Hs da vo nhng hiu bit ca mỡnh tr li - GV vy ton cu hoỏ l quỏ trỡnh gia tng nhng ton cu, l quỏ trỡnh tng lờn mnh m nhng mi quan h liờn Rỏc thi v tr II Xu th ton cu húa v nh hng ca nú - H qu ca cuc cỏch mng khoa hc v cụng ngh l xu th ton cu húa, ton cu húa v kinh t din rt mnh sau chin tranh lnh - V bn cht ton cu húa l quỏ trỡnh tng lờn mnh m nhng mi liờn h, nh hng, tỏc ng ln ,ph thuc lõnnhau ga tt c cỏc khu vc, cỏc quc gia, cỏc dõn tc trờn th gii h nh hng tỏc ng ln ca tt c cỏc khu vc, cỏc quc gia, cỏc dõn tc trờn th gii - GV cú th gii thớch thờm: - Biu hin: + S phỏt trin nhanh chúng ca thng mi quc t + S sỏp nhp hp nht cỏc cụng ty thnh nhng on khng l + S i ca cỏc t chc liờn kt * Bc 3: C lp kinh t, thng mi, ti chớnh quc - GV trỡnh by kt hp vi ging gii, t v khu vc phõn tớch, giỳp Hs nm c mt tớch cc + t cỏc yờu cu phi ci cỏch v hn ch ca ton cu hoỏ sõu rng nõng cao cnh tranh v - HS theo dừi tip thu kin thc hiu qu ca nn kinh t - Tớch cc: Xó hi húa lc lng sn xut a li s tng trng nhanh, gúp phn vo chuyn bin c cu kinh t, nõng cao sc cnh tranh v hiu qu ca nn kinh t - Hn ch: + Khoột sõu thờm s bt cụng xó hi v h ngn cỏch giu nghốo cng ln + Lm mi hot ng v i sng ngi kộm an ton hn + Nguy c ỏnh mt bn sc dõn tc v c lp ch quyn quc gia Ton cu hoỏ l xu th tt yu khụng th o ngc; va l c hi, va l thỏch thc i vi mi quc gia, dõn tc [ ] [1][2] [3] Tng kt v hng dn hc 4.1 Tng kt - Thnh tu v tỏc ng ca cỏch mng KHCN - Nhng tỏc ng ca ton cu húa 4.2 Hng dn hc - Hs v son bi tng kt lch s th gii hin i ( 1945 2000) III Kt lun, kin ngh 3.1 Kt lun - i vi hc sinh: Trc ht, cỏc ch liờn mụn, tớch hp cú tớnh thc tin nờn sinh ng, hp dn i vi hc sinh, cú u th vic to ng c, hng thỳ hc cho hc sinh Hc cỏc ch tớch hp, liờn mụn, hc sinh c tng cng dng kin thc tng hp vo gii quyt cỏc tỡnh thc tin, ớt phi ghi nh kin thc mt cỏch mỏy múc iu quan trng hn l cỏc ch tớch hp, liờn mụn giỳp cho hc sinh khụng phi hc li nhiu ln cựng mt ni dung kin thc cỏc mụn hc khỏc nhau, va gõy quỏ ti, nhm chỏn, va khụng cú c s hiu bit tng quỏt cng nh kh nng ng dng ca kin thc tng hp vo thc tin - i vi giỏo viờn : Dy hc theo cỏc ch liờn mụn khụng nhng gim ti cho giỏo viờn vic dy cỏc kin thc liờn mụn mụn hc ca mỡnh m cũn cú tỏc dng bi dng, nõng cao kin thc v k nng s phm cho giỏo viờn, gúp phn phỏt trin i ng giỏo viờn b mụn hin thnh i ng giỏo viờn cú nng lc dy hc kin thc liờn mụn, tớch hp Th h giỏo viờn tng lai s c o to v dy hc tớch hp, liờn mụn quỏ trỡnh o to giỏo viờn cỏc trng s phm 3.2 Kin ngh - Nh trng cn tng cng a ch dy hc vo cỏc dp hi ging cp t, cp trng - a hot ng trờn trng hc kt ni vo hot ng bt buc vi cỏc t b mụn v giỏo viờn hng nm - Giỏo viờn cn ch ng vic tip cn ch dy hc tớch hp liờn mụn - Tớch cc cho hc sinh tham gia cỏc cuc thi liờn quan n ch tớch hp, liờn mụn m b ó phỏt ng - To iu kin thun li giỏo viờn c giao lu vi cỏc n v trờn a bn thụng qua cỏc cuc hi tho chuyờn XC NHN CA TH TRNG N V Thanh Hoỏ, ngy thỏng nm 2017 Tụi xin cam oan õy l SKKN ca mỡnh vit, khụng chộp ni dung ca ngi khỏc Ngi vit V Thnh Long TI LIU THAM KHO [ ] Phan Ngc Liờn Sỏch giỏo khoa Lch S lp 12 (chng trỡnh chun) NXB GD, nm 2007 [ ] Phan Ngc Liờn Sỏch giỏo viờn Lch s lp 12 (chng trỡnh chun) NXB GD, nm 2007 [ ] Chun kin thc k nng Lch S lp 12 [ ] Hng Thỏi, Ti liu tớch hp dy hc lch s trng THPT- NXB GD, nm 2011 [ ] Phan Ngc Liờn, Trng Hu Quýnh Giỏo trỡnh phng phỏp lun s hc, HSP H Ni 1,1994 [ ] Lut Mụi trng 2005 [ ] Lut giỏo dc v nhng quy nh mi nht v giỏo dc v o to, NXB Lao ng [ ] Tham kho mt s ti liu trờn mng internet - Ngun: http://dantri.com.vn - Ngun: http://vietnamnet.vn NHNG HèNH NH ễ NHIM MễI TRNG ( Ngun Vietnamnet) NHNG HèNH NH ễ NHIM MễI TRNG ( Ngun Vietnamnet) NH HNG CA MễI TRNG TI SC KHE CON NGI Bnh t k nhim c chỡ tớnh ( Ngun Dõn trớ) ... huy tính tích cực học sinh dạy bài: 10: Cỏch mng khoa hc Cụng ngh v xu th ton cu húa na sau th k XX. Lp 12 chng trỡnh chun trờng THPT - Đối tợng thực nghiệm: Học sinh lớp 12E, trờng THPT Nguyn... cực lớp 12E (lớp thực nghiệm) lấy lớp 12A làm lớp đối chứng * Kết thực nghiệm s phạm: Sau tiến hành thực nghiệm, thu đợc kết nh sau: Lớp Thực (X) Số học Số lợng học sinh đạt điểm giá trị sinh kiểm... giáo khoa tổng hợp tất biện pháp dạy học thích hợp nh nêu để tiến hành Đề tài tiến hành trng cầu ý kiến với nội dung tập trung vào bi 10: Cỏch mng khoa hc Cụng ngh v xu th ton cu húa na sau th
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nữa sau thế kỷ XIX” lớp 12 chương trình chuẩn , Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nữa sau thế kỷ XIX” lớp 12 chương trình chuẩn , Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nữa sau thế kỷ XIX” lớp 12 chương trình chuẩn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn