Tổng hợp hóa học hay lạ khó

24 63 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 23:48

DongHuuLee (Ch biờn) DongHuuLee(Ch biờn) https://www.facebook.com/donghuu.lee Cng tỏc viờn : th hc sinh lp 12 A4 Trng THPT Cm Thy Thanh Húa Ad :FC HểA HC VNG CAO 2017 https://www.facebook.com/groups/210136082530524/ phân tích đường tư chinh phục câu vận dụng cao môn hóa học THI THPT QuốC GIA (hướng dẫn chi tiết nội dung ) Nhng ng giỳp bn chinh phc cõu VN DNG CAO thi THPT quc gia Bi Hn hp X gm FeS,FeS2,CuS tan va ht dung dch cha 0,33 mol H2SO4 c sinh 0,325 mol khớ SO2 v dung dch Y.Nhỳng Fe nng 50 gam vo dung dch Y ,phn ng xong thy Fe nng 49,8 gam v thu c dung dch Z.Cho Z tỏc dng vi HNO3 c ,d sinh khớ NO2 nht v cũn li dung dch E( khụng cha NH4+).Khi lng mui khan cú E l m(g).Giỏ tr ln nht ca m l A 20,57 B.18,19 C.21,33 D.21,41 Hng dn gii - S bi toỏn: Fe3 H2O FeS 0,33mol H SO HNO3 Fe Fe SO (Đặc),Đủ Fe (dư) hhX FeS2 SO2 ddY Cu ddZ ddE ?(g) Cu SO NO CuS 0,325(mol) SO H - Ti giai on : + Bo ton H n H2O n H2 SO4 0,33(mol) + Bo ton O n SO (trongY) 0, 085(mol) n SO (trong Z) 0, 085(mol) 4 n FeSO4 (trongZ) 0, 085(mol) - Ti giai on 2: Fe d nờn ton b Fe3+ ó chuyn ht thnh Fe2+ v ton b Cu2+ ó chuyn thnh Cu - Ti giai on 3: ton b Fe2+ dó chuyn thnh Fe3+, SO42- khụng tham phn ng nờn chuyn ht sang E, HNO3 d nờn E cú c H+ v NO3- Vỡ E cú hai gc axit ( NO3- v SO42-) nờn mui Fe(NO3 )3 Fe(NO3 )3 E cú khng nng: m Fe2 (SO4 )3 m(muối) m Fe(NO3 )3 Fe (SO ) 0,085 2420,085 20,57(g) 400 17(g) Fe2 (SO )3 lng mui ln nht cú th cú E l 20.57 (gam) ỏp ỏn A Nhn xột õy l mt bi toỏn húa hc khỏ l c sc v khụng d tỡm li gii. gii tt bi trờn v cỏc bi tng t khỏc bn c cn bit: V kin thc V k nng Cỏc sunfua kim loi M2Sn + A.loi (HNO3,H2SO4 Gp bi toỏn phc ( xy liờn tip nhiu phn ng,nhiu cụng on.) thỡ: c) Mui Mn+(max) + SpK + H2O Cỏc kim loi t Mg n Cu + mui Fe3+ mui 1.Chuyn bi toỏn thnh mt s nh hỡnh cỏch gii,nh hng t Fe2+ Cỏc hp cht Fe2+ + A.loi (HNO3,H2SO4 c) 2.Thc hin cõu thn trỳ : Bi no khú ,cú bo ton Fe3+ + Spk + H2O Trong vụ c thng dựng nh lut bo ton: + Bo ton nguyờn t , bo ton lng + Bo ton in tớch, bo ton e ( Tựy tng bi m chỳng ta cú th ch dựng mt nh lut hoc phi dựng ng thi mt vi nh lut) Cỏc phn ng xy bi trờn(giỳp bn c hiu bn cht húa hc,bn c t cõn bng nhộ): - Ti giai on 1: DongHuuLee Nhng ng giỳp bn chinh phc cõu VN DNG CAO thi THPT quc gia FeS2 + H2SO4(c) Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O FeS + H2SO4(c) Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O CuS + H2SO4(c) CuSO4 + SO2 + H2O - Ti giai on 2: Fe2(SO4)3 + Fe FeSO4 CuSO4 + Fe Cu + FeSO4 - Ti giai on 3: Fe2+(thuc mui sunfat) + H+ + NO3- Fe3+ + NO2 + H2O Bi t chỏy 8,96 gam Fe O2 mt thi gian thu c 11,2 gam hn hp X gm Fe , FeO,Fe3O4 v Fe2O3.Hũa tan hon ton X bng dung dch hn hp Y gm cha a mol HNO3 0,06 mol H2SO4 thu c dung dch Z ( khụng cha NH4+) v 0,896 lớt khớ NO (sn phm kh nht, ktc) Giỏ tr ca a l A 0,32 B.0,4 C.0,42 D.0,36 Hng dn gii - S bi toỏn : Fe FeO HNO3 a(mol) H SO 0,06(mol) O2 8, 96(g)Fe 11, 2(g)hhX ddY(không có NH ) 0,896(lít))NO Fe3O Fe2 O3 11, 8, 96 0, 07(mol) - p dng bo ton lng ti giai on (1) cú : n O2 32 - Ton b s cú hai nguyờn t gim s oxi húa ( O02 O2 ; N 5NO N O ) nờn : n e(nhận) n O2 n NO 0, 07 0,896 0, 4(mol) 22, - Trong Y tn ti mui gỡ? Fe2+ hay Fe3+? Hay c Fe2+ v Fe3+? DongHuuLee Nhng ng giỳp bn chinh phc cõu VN DNG CAO thi THPT quc gia + Nu Y ch cú mui Fe3+ thỡ : Fe0 Fe3 n e(cho) n Fe 0,16 0, 48(mol) n e(nhận) loi + Nu Y ch cú mui Fe2+ thỡ do: Fe Fe2 n e(cho) n Fe 0,16 0,32(mol) n e(nhận) loi Fe2 2e x 2x 2+ 3+ Vy Y cha c mui Fe v Fe : 0,16(mol)Fe Fe 3e y 3y 2x 3y 0, x 0, 08(mol) p dng bo ton nguyờn t Fe v bo ton e cú h x y 0,16 y 0, 08(mol) - Ti giai on 2: 2H O (thuộc cá c oxit) H O (*) 4H NO3 3e NO 2H O (**) nO(thuộc oxit ) n NO 0,14 0, 04 0, 44(mol) n H (còn) (a 0,32) n H (p ư) n NO3 (p ư) n NO 0, 04(mol) n NO3 (còn) (a 0, 04) Vỡ dung dch Y cú Fe2+ nờn H+ v NO3- khụng th ng thi cũn c H+ v NO3- Y ( vỡ nu c hai cũn thỡ cú phn ng : Fe2+ + H+ + NO3- Fe3+ + NO + H2O) Võy cú hai kh nng : Fe2 : 0, 08 Fe : 0, 08 + Kh nng 1: H ht n H (còn) (a 0,32) a 0,32 ddY ( tha q+ = q-) SO : 0, 06 NO : 0, 28 DongHuuLee Nhng ng giỳp bn chinh phc cõu VN DNG CAO thi THPT quc gia Fe2 : 0, 08 Fe : 0, 08 Kh nng NO3 ht n NO (còn) (a 0, 04) a 0, 04 ddY SO : 0, 06 H : 0, 28 (loại) ỏp ỏn A Nhn xột õy l mt bi toỏn húa hc khú,im nhn ca bi ny l : - Ti giai on sinh ng thi c hai mui ( Fe2+ v Fe3+) - Cng ti giai on 2, chỳng ta khụng bit l H+ ht hay NO3- ht K.loại H NO3 gii tt bi trờn cng nh cỏc bi hn hp SpK tng t khỏc,chng ta Oxit K.loại cn bit: V kin thc V k nng Fe tỏc dng vi O2 to hn hp phc tp: 1.Chuyn bi toỏn thnh mt s nh hỡnh cỏch gii,nh hng t FeO 2.Thc hin cõu thn trỳ : Fe O t0 + Bo ton nguyờn t H,O,N v, bo Fe O2 Fe O ton lng cho giai on (1) Fe(phần chưa pư) + Bo ton in tớch, bo ton edi dng kinh nghim ( Ch to mỡnh Fe2O3 O2 d) Khi cho hn hp Fe v cỏc oxit ca nú tỏc dng vi dung dch cha (H+ + NO3-) thỡ s phn ng tng quỏt l : NO Fe FeO NO Fe O N O H NO3 Fe Spk H2O N2 Fe Fe3O Fe Fe3 H2 NH (dd) Trong ú : Fe2O3 + 6H+ 2Fe3+ + 3H2O Cũn : NO2 , NO , FeO H NO3 Fe3 Spk N O , N H O Fe3 O Fe NH (dd) Sau ú nu Fe cũn thỡ Fe kộo mui Fe3+ va sinh(mt phn hoc tt c )thnh mui Fe2+ : Fe + Fe3+ Fe2+ Cui cựng, nu Fe cũn thỡ : Fe + 2H+ Fe2+ + H2 Nh vy ,nhỡn li ton b quỏ trỡnh trờn ta nhn thy : Khi cho hn hp Fe v cỏc oxit ca nú tỏc dng vi dung dch cha (H+ + NO3-) thỡ H+ cú vai trũ : DongHuuLee Nhng ng giỳp bn chinh phc cõu VN DNG CAO thi THPT quc gia Vai trũ k hp vi Oxi ca oxit to H2O: 2H O H O Vai trũ lm mụi trng kh NO3- thnh sn phm kh : H+ + NO3- +e SpK + H2O Vai trũ tỏc dng vi kim loi to H2 : 2e 2H H ( Quỏ trỡnh ny ch din vai trũ cht NO3ht, H+ cũn) Bi Cho m(g) bt Zn vo 500ml dung dch cha CuCl2 0,4M v FeSO40,4M,sau mt thi gian thu c dung dch X v hn hp cht rn nng 25 gam.Lc tỏch cht rn ri cho 14,4 gam Mg vo dung dch X,sau cỏc phn ng hon ton thy cú 29,8 gam cht rn xut hin.Giỏ tr ca m l A 32,0 B.27,3 C.26,0 D.28,6 Hng dn gii CuCl2 0, 4M Một thờigian 14,4(g)Mg hh rắn ddX ddY rắn - S bi toỏn : Zn 500ml dd FeSO 0, 4M m(g) 29,8(g) 25(g) - Cú ngay: n CuCl2 0, 2(mol) n Cu2 0, 2(mol); n Cl 0, 4(mol) n FeSO4 0, 2(mol) n Fe2 0, 2(mol); n SO 0, 2(mol) n Mg(ban Đầu) 14, 0,6(mol) 24 - Do cỏc gc axit khụng tham gia phn ng nờn : (Cl , SO42 )(trong dd ban Đầu) (Cl , SO4 )(trong dd Y) q( )(trong Y) n Cl n SO 0,8(mol) nờn ti giai on ch cn cú 0,4 mol kim loi Mg phn ng v i vo dung dch di dng Mg2+ phúng 0, 0,8 (mol) in tớch dng l trung hũa 0,8 mol in tớch õm ca cỏc gc axit DongHuuLee Nhng ng giỳp bn chinh phc cõu VN DNG CAO thi THPT quc gia Mg cũn d 0,6 -0,4 = 0,2 mol cỏc ion kim loi ban u Y ó lnht thnh kim loi Y ch cú Mg2+( 0,4 mol) cựng vi cỏc gc axit,khụng cú cation ca kim loi khỏc p dng nh lut bo ton lng cỏc nguyờn t kim loi cho giai on cú: m(ion k.loi X) + 14,4 = m(ion k.loi Y) + 29,8 m(ion k.loi X) = (0, 24 29, 8) 14, 25(g) - p dng nh lut bo ton lng cỏc nguyờn t kim loi ( bao gm kim loi v ion kim loi) cho giai don cú : m (Zn) m Cu2 m Fe2 m(rắ n ) m(ion k.loạ i X) m 26(g) ỏp ỏn C m(g) 640,2 56 0,2 25(g) 25(g) Nhn xột õy l mt bi toỏn khú vỡ ti giai on chỳng ta khụng xỏc nh c cỏc phn ng ó xy ra,phn ng dng ti thi im no. gii nhanh bi toỏn trờn cng nh nhiu bi toỏn (kim loi + mui ) khỏc thỡ chỳng ta cn bit: V kin thc V k nng Bn cht ca phn ng gia kim loi vi mui l : gii nhanh bi toỏn kim loi + mui thng dựng : Kim loi + cation kim loi ( mui) iu ny cú ngha l cỏc anion gc axit mui - nh lut bo ton in tớch khụng tham gia phn ng v ú luụn khụng i - nh lut bo ton lng cỏc dung dch nờn: nguyờn t kim loi - nh lut bo ton e n(gốcaxit ) dd ban Đầu n(gốcaxit ) dd cuối - Phng phỏp tng gim khúi lng q ( )(trong dd Đầu) q (trong dung dịch cuối) ( Tựy tng bi m chỳng ta dng mt Khi cho kim loi + dung dch mui thỡ cation kim hay mt s nh lut) loi s ln dung dch,ngc li kim loi phn ng s bi vo dung dch v bin thnh cation phúng in tớch dng trung hũa in tớch õm ca cỏc anion gc axit.Tng lng in tớch õm ca cỏc anion gc axit l c s xỏc nh lng kim loi bi vo v lng ion kim loiln dung dch( nguyờn tc l tng in tớch dng ca cỏc cation kim loi dung dch luụn phi bng tng in tớch õm ca cỏc gc axit) Chỳ ý - Nu cú nhiu kim loi thỡ th t kim loi bi vo dung dch s l : kim loi mnh bi votrc trc,kim loi yu bi vosau - Nu dung dch cú nhiu mui tc nhiu ion kim loi thỡ th t ion ln dung dch s l : ion ng sau ln trc ,ion ng trc ln sau.Tựy theo lng in tớch dng ca kim loi phn ng phúng vo m cỏc ion kim loi phn ng ln nhiu hay ớt Bi 4.Cho m gam Fe vo lớt dung dch hn hp A cú cha H2SO4 0,1 M ; Cu(NO3)20,1M v Fe(NO3)3 0,1M.Sau cỏc phn ng xy hon ton thỡ thu c 0,69m gam hn hp kim loi, dung dch X v khớ NO ( sn phm kh nht) Cụ cn dung dch X thỡ thu c m1 gam cht rn Giỏ tr ca m v m1 ln lt l A 25,8 v 78,5 B.25,8 v 55,7 C.20 v 78,5 D.20 v 55,.7 Hng dn gii DongHuuLee Nhng ng giỳp bn chinh phc cõu VN DNG CAO thi THPT quc gia H SO 0,1M ddX - S bi toỏn : m(g) Fe 1(lít) ddA Cu(NO3 )2 0,1M hh k.loại NO (Spk m (g) muối ) Fe(NO ) 0,1M 0,69m(g) 3 m =? m1 = ? n 0,1(mol) n H 0,1 0, 2(mol) H2 SO4 Đề - Cú n Cu(NO3 )2 0,1(mol) n Cu2 0,1(mol), n NO 0,1 0, 2(mol) n NO 0,5(mol) 3 n Fe(NO3 )3 0,1(mol) n Fe3 0,1(mol), n NO3 0,1 0,3(mol) - Bỏn phn ng : 4H+ + NO3- + 3e NO + 2H2O 0, ) 0, 45(mol) Da vo bỏn phn ng d thy H+ ó ht v NO3- cũn d = ( 0,5 Fe(dư) - Vỡ sau phn ng thu c hn hp kim loi nờn ú phi hh Vỡ Fe cũn d nờn : Cu Cu (b.Đầu) Fe2 : a(mol) Fe(p ư) Fe2 BT Đ.Tích ddX SO : 0,1(mol) a 0,325(mol) Cu pư hết Cu NO3 (còn) : 0, 45(mol) m1(muối) 56 0,325 62 0, 45 96 0,1 55, 7(g) - p dng nh lut bo ton lng cỏc nguyờn t kim loi ( bao gm kim loi v ion kim loi) cho s bi toỏn cú : m(Fe) m Cu2 m Fe3 m(hh K.loại) m (ion k.loạ i X) m 20(g) ỏp ỏn D m(g) 640,1 560,1 0,69 m(g) 560,325 Nhn xột õy li l mt bi toỏn khỏ hay v kim loi + mui v tớnh oxi húa ca NO3- mụi trng axit gii nhanh bi toỏn trờn cng nh nhiu bi toỏn (kim loi + mui ) khỏc thỡ chỳng ta cn bit: DongHuuLee Nhng ng giỳp bn chinh phc cõu VN DNG CAO thi THPT quc gia V kin thc V k nng Bn cht ca phn ng gia kim loi vi mui l : gii nhanh bi toỏn kim loi + mui ,tớnh oxi húa ca NO3- mụi trng H+ Kim loi + cation kim loi ( mui) + Trong mụi trng axit(H ) thỡ NO3 cú tớnh oxi húa thng dựng : v tựy tng bi m b kh i theo cỏc bỏn phn ng -Bỏn phn ng oxi húa ca NO3- mụi : trng axit Spk ( chỳ ý cỏc du hiu to NH4+) NO - nh lut bo ton in tớch NO -Bo ton nguyờn t - nh lut bo ton lng cỏc nguyờn H NO3 e N O t kim loi N - nh lut bo ton e NH ( Tựy tng bi m chỳng ta dng mt hay mt s nh lut) H NO3 x ả y trước NO x K.loi + R (muối) Fe2 NO x ả y sau N O H H Fe H NO3 Fe Spk H2O N2 Fe Fe3 NH (dd) H2 + (Cú c H2 vỡ nu Fe cũn , H cũn v NO3- thỡ cú thờm phn ng : Fe + 2H+ Fe2+ + H2) Trong s trờn ,nu kim loi m d thỡ ch to Fe2+Fe + 2Fe3+(va sinh) 3Fe2+ Bi Cho m gam Fe vo dung dch A cú cha NaNO3 v H2SO4 thỡ thy cú mt phn kim loi khụng tan ,thu c dung dch X v cú 1,792 lớt hn hp khớ Y (ktc) thoỏt ra,trong ú cú mt khớ húa nõu ngoi khụng khớ T ca Y so vi hiro l Khi lng mui cú dung dch X l A 17,12 gam B.17,21gam C.18,04 gam D.18,40 gam Hng dn gii NaNO3 - S bi toỏn : m(g)Fe dd ddX hhY K.loại H SO4 V 1,729(lít) dY H2 m(mui X) = ? n NO 0, 04(mol) Quy t ắ c Đường chéo - T hhY n H2 0, 04(mol) V 1,729(lít) dY H2 - Cỏc quỏ trỡnh nhn e: 4H+ + NO3- + 3e NO + 2H2O 0,04 0,08 Vỡ cúa H2 thoỏt nờn NO3- ó ht, H+ d v tham gia quỏ trỡnh : 2H+ + 2e H2 H hết dd X có muối - Vỡ sau phn ng Fe cũn Fe(p ư) Fe DongHuuLee Nhng ng giỳp bn chinh phc cõu VN DNG CAO thi THPT quc gia Nh vy,bn cht ca bi toỏn l : Fe2 : a(mol) NaNO3 : b(mol) NO : 0, 04(mol) m(g)Fe dd ddX Na : b(mol) hhY Fe(dư) H O H : 0, 04(mol) H SO : c(mol) SO : c(mol) 0,08(mol) từ qu trinh nhận e n H n H2 SO4 n NO n H2 c 0,12(mol) (hoặc dùng bảo toàn H) BTNT N n NaNO3 n NO n NO 0, 04(mol) b 0, 04(mol) BT Đ T dung dịch X a 0, 04 0,12 a 0,1(mol) m(muối) 56 0,1 23 0, 04 96 0,12 18, 04(g) ỏp ỏn C Nhn xột õy l bi toỏn khỏ c sc ,tuy nhiờn quý bn c s d dng tỡm nhanh ỏp s nu nm vng cỏc kin thc v k nng ca bi s ,c th: V kin thc V k nng + Trong mụi trng axit(H ) thỡ NO3 cú tớnh oxi gii nhanh bi toỏn liờn quan n tớnh oxi húa v tựy tng bi m b kh i theo cỏc bỏn húa ca NO3- mụi trng H+ thng dựng : -Bỏn phn ng oxi húa ca NO3- mụi NO trng axit Spk ( chỳ ý cỏc du hiu to NO NH4+) - nh lut bo ton in tớch phn ng : H NO3 e N O -Bo ton nguyờn t N - nh lut bo ton e NH ( Tựy tng bi m chỳng ta dng mt hay mt s nh lut) NO H NO3 x ả y trước Fe2 NO K.loi + R x (muối) N 2O x ả y sau Fe H NO3 Fe Spk H2O H H2 N2 Fe Fe3 NH (dd) H2 + (Cú c H2 vỡ nu Fe cũn , H cũn v NO3- thỡ cú thờm phn ng : Fe + 2H+ Fe2+ + H2) Trong s trờn ,nu kim loi m d thỡ ch to Fe2+ do: Fe + 2Fe3+(va sinh) 3Fe2+ Bi Hũa tan ht m gam hn hp X gm Al,Fe(NO3)2 v 0,1 mol Fe3O4 bng dung dch cú cha 1,025mol H2SO4 thỡ thu c dung dch Z (ch cha mui sunfat) v 5,04 lớt hn hp khớ Y(cú t so vi H2 bng 31/3) gm hai khớ ú cú mt khớ húa nõu ngoi khụng khớ Cho dung dch Z tỏc dng va vi dung dch BaCl2 sau ú thờm tip AgNO3(d ) vo dung dch thỡ thu c x (g) kt ta Giỏ tr (m+x) bng : A.389,175(g) B.585,0(g) C.406,8(g) D.628,2(g) Hng dn gii - S bi toỏn : DongHuuLee Nhng ng giỳp bn chinh phc cõu VN DNG CAO thi THPT quc gia Al 1.BaCl2 (Đủ) 2.AgNO3 (d ư) m(g)hhX Fe(NO3 )2 1, 025(mol)H SO hhY (2khí) ddZ x(g) (chỉ chứa muốisunfat ) Fe O : 0,1(mol) V 5,04(lít) d Y 31 H n Fe3O4 0,1(mol) nO 0,1 0, 4(mol) - Gi thit n 1, 025(mol) n 1, 025 2, 05(mol) H2 SO4 H n NO 0,15(mol) - hhY (2khí) H 0, 075(mol) V 5,04(lít) dY H2 31 - Cỏc quỏ trỡnh ca H+ : (1) 2H O2 H2 O (2) 4H NO3 3e NO 2H2O n H nO nNO n H2 1,55(mol) nH (Ban Đầu) 2, 05(mol) (4) 0,15 0,075 0,4 2H 2e H2 M theo H+ ht ( dung dch sau phn ng ch cha mui) chng t ngoi quỏ trỡnh trờn thỡ H+( 2,05 1,55 = 0,5 mol) cũn tham gia quỏ trỡnh: (3) 10H NO3 8e NH 3H O 0,5 0,05 0,05 Fe3O4 - Vỡ ó cú H2 nờn NO3- ó ht Mt khỏc ,trong dóy in húa H+ ng trc Fe3+ nờn H+ tham gia nhn e quỏ trỡnh : 2H 2e H thỡ chng Fe3+ ó chuyn ht v Fe2+ ( Fe3+ + 1e Fe2+) Lu ý:trong dóy in húa ,ion ng sau thỡ s nhn e trc, ion ng trc thỡ s nhn e sau - p dng bo ton nguyờn t N: DongHuuLee Nhng ng giỳp bn chinh phc cõu VN DNG CAO thi THPT quc gia BTNT N (2),(3) n NO n Fe(NO3 )2 n NO n H (3) 0,15 0, 05 0, n Fe(NO3 )2 0,1(mol) 10 T s phõn tớch trờn ,bi toỏn cú th c minh theo s : Al : x(mol) m(g)hhX Fe(NO3 )2 : 0,1(mol) 1, 025(mol)H SO Fe O : 0,1(mol) BT Đ T Al3 : x x 0, BTNT S BaSO4 : 1, 025 1.BaCl (Đủ) n NO 0,15 Fe : 0, 2.AgNO3 (d ư) BTE hhY ddZ x(g) Ag : 0, H 0, 075 NH : 0, 05 BTNTCl AgCl : 2, 05 SO : 1, 025 ( Bn cng cú th tỡm x thụng qua bo ton e giai on 1) T õy d cú : m 0,1 232 0,1 180 27 0, 52(g) (m x) 628, 2(g) ỏp ỏn D x (137 96) 1, 025 (108 35,5) 2, 05 108 0, 576, 2(g) Nhn xột õy l mt cõu m khụng ch cú ch s IQ cao m bn cng rt cn phi cú c ch s EQ cao mi cú th i ti ỏp ỏn ca bi ny gii nhanh bi ny cng nh nhng bi tng t bn c cn bit : V kin thc V k nng Khi cho hn hp cú Kim loi v cỏc oxit tỏc dng vi Gp bi toỏn phc (gm nhiu phn dung dch cha (H+ + NO3-) thỡ H+ cú vai trũ (theo th ng,khụng xỏc nh c cỏc phn ng t): ,th t ca cỏc phn ng,im dng ca Vai trũ kt hp vi Oxi ca oxit to H2O: cỏc phn ng ng ) thỡ u bn nht thit phi ngh v lm nhng vic 2H O H O sau: Vai trũ lm mụi trng kh NO3- thnh sn phm - S húa bi toỏn nh hng kh : nhanh cỏch gii NO - p dng cỏc nh lut bo ton : nguyờn t, in tớch, bo ton e kinh nghim,bo NO ton lng H NO3 e Spk N O H O - Trong bi toỏn cú quỏ trỡnh: H2 NO NH (dd) NO + H + NO3 +e SpK + H2O H NO3 e Spk N O H O Vai trũ tỏc dng vi kim loi to H2 : H2 2e 2H H NH (dd) ( Quỏ trỡnh ny ch din vai trũ cht NO3 ht, H+ cũn) Khi cho Kim loi + (H+ + NO3-) thỡ : Nu thy cho ng thi s mol ca mt Ban u : ba phn t bờn trỏi v s mol ca Spk thỡ chc chn Spk ngoi khớ cũn cú c NH4+.Vỡ vy ,nu thy du hiu trờn thỡ lp tc hng trớ tu ca mỡnh vo vic chng minh cú NH4+ v tỡm mol ca NH4+(vic lm ny thng xut hin trờn DongHuuLee Nhng ng giỳp bn chinh phc cõu VN DNG CAO thi THPT quc gia nhng bi cú Al,Zn v Mg) NO NO n M H NO3 M Spk N O H O N2 NH (dd) Sau ú nu NO3- ,kim loi M cũn v dung dch cú mui Fe3+ thỡ : M + Fe3+ Mn+ + Fe2+ Cui cựng ,nu M cũn v H+ cũn thỡ cú tip : 2M + 2nH+ 2Mn+ + nH2 ( Chỳ ý : dóy in húa H+ ng trc Fe3+ nờn Fe3+ phn ng trc, H+ phn ng sau.Lut chung l : ion ng sau thỡ phn ng trc,ion ng trc thỡ phn ng sau) Fe3O4 v cỏc hp cht Fe2+ luụn th hin tớnh kh ( to Fe3+) tỏc dng vi H+ v NO3-: NO NO Fe2 H NO3 Fe3 Spk N O H O Fe O N NH (dd) Tuy nhiờn,nu hn hp phn ng m cú kim loi ( t Mg n Cu) thỡ cú th mui Fe3+ ny s b kộo (mt phn hoc tt c ) v mui Fe2+ : Fe2 M Fe3 Fe2 M n (Mg Cu) Fe3 Lut l : kim loi d thỡ ch to mui Fe2+ Cỏc mui Fe2+ b dung dch AgNO3 kộo lờn mui Fe3+ : Fe2+ + Ag+ Fe3+ + Ag V chỳ ý thờm nu l mui clorua thỡ cú thờm phn ng : Cl- + Ag+ AgCl Bi 7.Hũa tan hon ton 50,82 gam hn hp gm NaNO3,Fe3O4,Fe(NO3)2 v Mg vo dung dch cú cha 1,8 mol KHSO4 thỡ thu c dung dch Y ch cha 275,42 gam mui sunfat v 6,272 lớt (ktc) hn hp khớ Z gm hai khớ ú cú mt khớ húa nõu ngoi khụng khớ.T ca Z so vi H2 bng 11.Phn trm lng ca Mg hn hp X bng A 25,5% B.20,2% C.19,8% D.22,6% Hng dn gii NaNO3 NO Fe O 1,8mol KHSO4 ddY hhZ - S bi toỏn : 50,82(g)hhX H2O ? Fe(NO ) m 275,42(g) V 6,272(lit) (chỉ có muối sunfat) d z 11 H2 Mg ?% DongHuuLee Nhng ng giỳp bn chinh phc cõu VN DNG CAO thi THPT quc gia NO n NO 0, 2(mol) D thy ,t hhZ V 6,272(lit) ? n H2 0, 08(mol) z d H2 11 n H KHSO 1,8(mol) c dựng lm vic: + Kt hp vi Oxi ca oxit to H2O: (1) 2H O H2O + Lm mụi trng kh NO3- thnh sn phm kh : (2) 4H NO3 3e NO 2H O + v cú th cú c quỏ trỡnh to NH4 : (3) 10H NO3 8e NH 3H O + Tỏc dng vi mt phn kim loi Mg to H2 : (4) 2e 2H H2 ( Quỏ trỡnh ny ch din vai trũ cht NO3- ht, H+ cũn) Nhn nh: n - cho ng thi H chc chn s cú NH4+ n Spk - ó cú H2 cỏc quỏ trỡnh trờn NO3- ó ht - H+ ó b kh thnh H2 trc ú,ton b Fe3+ ó b kh v Fe2+ p dng nh lut bo ton lng cho s : NaNO3 NO Fe O 1,8mol KHSO4 50,82(g)hhX ddY hhZ H2O m(chỉ có muối sunfat) 275,42(g) V 6,272(lit) ? Fe(NO3 )2 d z 11 H2 Mg Tớnh c m H2 O 14, 04(g) n H O 0, 78(mol) DongHuuLee Nhng ng giỳp bn chinh phc cõu VN DNG CAO thi THPT quc gia H O H (2 H2 O nH2 ) 1,8 (2 0,78 0, 08) BTH H H n NH 0, 02(mol) 4 NH4 n H2 O(1) n H2 O n H2 O t i(2),(3) 0, 78 (2 n NO 3n NH ) (1) 0, 78 (2 0, 0, 02) 0,32(mol) nO(thuộc oxit) 0,32(mol) n Fe3O4 0, 08(mol) p dng bo ton e kinh nghim cho s : Na , K , SO NaNO3 NO Fe Fe3 O : 0, 08 1,8mol KHSO4 hhX ddY Z H2O H Fe(NO ) Mg Mg :a NH Nhn thy trờn ton s :Mg tng s oxi húa cũn Fe3O4, NO3- v H+ gim s oxi húa nờn cú : n Mg n Fe3O4 n NH n NO n H2 n Mg 0,54(mol) 0,54 24 %Mg 100% 25,% Đáp án A 50,82 Nhn xột õy l mt bi húa hc hay v li gii trờn ó minh cho cõu núibi no khú, cú bo ton Vi nhng kin thc v k nng ó phõn tớch cỏc bi trc thỡ bi ny s khụng cũn quỏ khú na.Mu cht bi ny l bn phi tng c tc lm bi lờn bng cỏch ỏp rốn luyn k nng ỏp dng cỏc nh lut bo ton ,c bit l rốn luyn k nng s dng bo ton e dng kinh nghim( vỡ k thi trc nghim bn khụng nhng chy ua vi kin thc m cũn phi chy dua vi thi gian na) Bi 8.Hũa tan m(g) hn hp X gm FexOy,Fe,MgO v Mg bng dung dch HNO3 d thỡ thu c 6,72 lớt hn hp khớ A (ktc) gm hai khớ N2O v NO cú t so vi H2 bng 15,933 v dung dch Y cha 129,4 gam mui.Mt khỏc,cng lng X trờn nu hũa tan bng dung dch H2SO4 c,d thỡ thu c 15,68 lớt khớ SO2(sn phm kh nht ,ktc) v dung dch Z cú cha 104 gam mui trung hũa.Giỏ tr ca m l A.27,2 B.28,8 C.26,16 D.22,86 Hng dn gii Mg2 ; Fe3 NO HNO3 (d ư) Fex O y muốiY NH (có thể) A V 6,72(lit ) N O 129,4(g) Fe dA - S bi toỏn : hhX H2 NO3 m(g) MgO Mg ; Fe Mg H SO muối Z SO2 SO V 15,68(lit) 104(g) n N O 0, 04(mol) - n e nhận N O,NO 0, 04 0, 26 1,1(mol) n NO 0, 26(mol) - Theo s cú: Quỏ trỡnh cho e Quỏ trỡnh nhn e Thớ nghim 2y 10H+ +2 NO3- + 8e N2O + 5H2O x xFe xFe (3x 2y)e 4H+ + NO3- + 3e NO + 2H2O DongHuuLee Nhng ng giỳp bn chinh phc cõu VN DNG CAO thi THPT quc gia Fe0 Fe+3 + 3e Mg0 Mg+2 + 2e Thớ nghim 2y S 2e SO x xFe xFe (3x 2y)e 1,4(mol) 0,7(mol) Fe0 Fe+3 + 3e Mg0 Mg+2 + 2e Thy : vỡ lng e cho hai thớ nghim l nh n e (nhận TN1) n e (nhận TN 2) 1, 4(mol) - Ti thớ nghim 1: vỡ n e nhận N 2O,NO 0, 04 0, 26 1,1(mol) < 1,4 (mol) chng t phi cú thờm quỏ trỡnh to NH4+ v c th alf cú 0,3 mol e ó tham gia quỏ trỡnh : NH + 3H2O 10H+ +2 NO3- + 8e 0,3(mol) 0,0375(mol) - m(mui K.loi ti thớ nghim 1) = m(mui Y) - m NH4 NO3 = 129,4 0,0375 80 = 99,4(g) n NO (trong muối K.loạ i) 99, m K.loạ i 62 - m(mui sunfat TN2) = 104 = mK.loi + m SO n SO 104 m K.loại 96 (mol) - Theo nh lut bo ton in tớch : TN1 TN2 n Fe3 n Mg2 n NO (trong muối K.loạ i) n SO (trong muốisunfat ) n NO (trong muối K.loạ i) n SO (trong muốisunfat ) n SO 4 99, m K.loạ i 104 m K.loại 96 62 104 m K.loại 96 m(K.loạ i) 27, 2(g) 104 27, 0,8(mol) 96 - Ti thớ nghim 2, H2SO4 lm hai vai trũ : DongHuuLee Nhng ng giỳp bn chinh phc cõu VN DNG CAO thi THPT quc gia H SO4 2e SO4 SO2 H O 0,7 0,7 H2 O O(thuộcoxit ) H2 SO4 SO 0,1(mol) 0,1(mol) Fex O y Fe Vy : m = hhX = m(k.loi) + m(oxi) = 27,2 + 16 0,1 = 28,8 gam ỏp ỏn B m(g) MgO Mg Nhn xột Tht tuyt vi phi khụng quý bn c!!! cú li gi nh trờn cho bi ny cng nh cỏc bi tng t khỏc , bn c cn bit : V kin thc V k nng Kim loi + HNO3 Khi cho hn hp Kim loi v cỏc oxit kim loi ca nú tỏc dng vi dung dch cha axit M + HNO3 M(NO3)n(max) + Spk + H2O ( Au,Pt ) thỡ H+ cú vai trũ : 2.Kim loi + H2SO4(c) Vai trũ k hp vi Oxi ca oxit to H2O: M +H SO M (SO ) + Spk + H O 4(c) n(max) 2H O H O _( Au,Pt ) Oxit kim loi + HNO3 M2On + HNO3 M(NO3)n + H2O Chỳ ý FeO ,Fe3O4 + HNO3 Fe(NO3)3 + Spk + H2O Oxit kim loi + H2SO4 M2On + H2SO4(c) M2(SO4)n + H2O Chỳ ý FeO, Fe3O4 + H2SO4(c) Fe2(SO4)3 + Spk + H2O Bn cht l: 2HNO3 + O H2O + NO3- H2SO4 + O H2O + SO42Vai trũ lm mụi trng kh NO3- thnh sn phm kh : H+ + NO3- +e SpK + H2O e+ H2SO4 SO42- + SpK + H2O Vai trũ tỏc dng vi kim loi to H2 : 2e 2H H ( Quỏ trỡnh ny ch din vai trũ cht NO3- ht, H+ cũn) 2.Gp bi toỏn theo mụ hỡnh : HNO3 A H SO4 Thỡ nht thit phi s dng tớnh cht bc cu ca bo ton e, bo ton nguyờn t,bo ton in tớch cho dung dch sau phn ng Trờn s : H+ + NO3- +e SpK + H2O Nu cho ng thi s mol ca spk v s mol cu mt i lng bờn trỏi( H+ hoc NO3- hoc e) thỡ chc chn s cso thờm quỏ trỡnh to NH4+ Bi 9.Nung hn hp A gm a mol Mg v 0,25 mol Cu(NO3)2 mt thi gian thỡ thu c 0,45 mol hn hp khớ B v rn X.Hũa tan X bng mt lng va dung dch cha 1,3 mol HCl thỡ thu c 0,05 mol hn hp khớ Y gm N2 v H2 cú t so vi hiro bng 11,4 v dung dch Z ch cha mui clorua.Cụ cn Z thỡ thu c m gam mui Giỏ tr gn nht ca m l A.82(g) B.74(g) C.72(g) D.80(g) Hng dn gii - S bi toỏn : DongHuuLee Nhng ng giỳp bn chinh phc cõu VN DNG CAO thi THPT quc gia NO N Mg : a(mol) t0 1,3mol HCl hhA hhB Rắn X hhY ddZ (chỉ có muối clorua ) 0,45(mol) O Cu(NO3 )2 : 0, 25(mol) 0,05(mol) H dZ H2 11,4 m(mui Z )= ? n N 0, 04 Đề - n H2 0, 01 Cu(NO3 )2 CuO - Cht rn X gm : cho X + HCl thỡ H+ ca HCl thc hin cỏc vai trũ : MgO Mg + Kt hp vi Oxi ca oxit to H2O: (1) 2H O H2O + Lm mụi trng kh NO3- X thnh sn phm kh : (2) 12H N 6H O 2NO 10e 0,48(mol) 0,08(mol) 0,04(mol) + v cú th cú c quỏ trỡnh to NH4 : (3) 10H NO3 8e NH 3H O 10x(mol) x + Tỏc dng vi mt phn kim loi Mg to H2 : (4) 2e 2H 0,02(mol) x(mol) H2 0,01(mol) ( Quỏ trỡnh ny ch din vai trũ cht NO3- ht, H+ cũn) Nhn nh: n - cho ng thi H chc chn s cú NH4+ : x (mol) n Spk - ó cú H2 cỏc quỏ trỡnh trờn NO3- ó ht - T (2),(3),(4) n H (1) 1,3 (0, 48 10x 0, 02) (0,8 10x) nOX (0, 5x) DongHuuLee Nhng ng giỳp bn chinh phc cõu VN DNG CAO thi THPT quc gia BTNT O - giai on nhit phõn nOCu(NO3 )2 nOB nOOxit trongX nONO trongX x 0, 02(mol) 230,25 0,45 (0,4 x) (0,08 x).3 Mg : a(mol) Cu : 0, 25(mol) BTNT BT Đ T - ddZ a 0,39(mol) m(muối)Z 71,87(g) ỏp ỏn C NH : 0, 02(mol) Cl : 1,3(mol) Nhn xột gii tt bi trờn cng nh nhng bi tng t thỡ bn c cn bit : V kin thc V k nng S nhit phõn ca mui nitrat : Gp bi toỏn phc (gm nhiu phn t0 ng,khụng xỏc nh c cỏc phn ng ,th t Cu(NO3)2 CuO + NO2 + O2 ca cỏc phn ng,im dng ca cỏc phn ng Nu : - Nu phn ng xy khụng hon ton ( mt thi ng ) thỡ u bn nht thit phi ngh v lm nhng vic sau: gian) thỡ cht ban u cũn - S húa bi toỏn nh hng nhanh cỏch - Trong hn hp nhit phõn cú kim loi thỡ : gii t O2( va sinh) + + kim loi Oxit - p dng cỏc nh lut bo ton : nguyờn t, in Khi cho cho hn hp cú Kim loi v cỏc oxit tớch, bo ton e kinh nghim,bo ton lng tỏc dng vi dung dch cha (H+ + NO3-) thỡ H+ - Trong bi toỏn cú quỏ trỡnh: cú vai trũ (theo th t): NO Vai trũ kt hp vi Oxi ca oxit to H2O: 2H O H O NO Spk N O H O Vai trũ lm mụi trng kh NO3- thnh sn H NO3 e phm kh : H2 NO NH (dd) NO Nu thy cho ng thi s mol ca mt ba phn t bờn trỏi v s mol ca Spk thỡ chc H NO3 e Spk N O H O chn Spk ngoi khớ cũn cú c NH4+.Vỡ vy ,nu H2 thy du hiu trờn thỡ lp tc hng trớ tu ca NH (dd) mỡnh vo vic chng minh cú NH4+ v tỡm mol ca NH4+(vic lm ny thng xut hin trờn H+ + NO3- +e SpK + H2O nhng bi cú Al,Zn v Mg) Vai trũ tỏc dng vi kim loi to H2 : 2e 2H H ( Quỏ trỡnh ny ch din vai trũ cht NO3- ht, H+ cũn) Bi 10.Cho 26,88 gam Fe vo 600ml dung dch A gm Cu(NO3)2 0,4M v NaHSO4 1,2M,sau cỏc phn ng xy hon ton thu c m gam cht rn B v khớ NO( sn phm kh nht).Giỏ tr ca m l A 15,92 B.13,44 C.17,04 D.23,52 Hng dn gii Cu(NO3 )2 0, 4M r ắn B NO (Spk nhất) - S bi toỏn: 26,88(g)Fe 600ml dd NaHSO 1, 2M m(g) ? DongHuuLee Nhng ng giỳp bn chinh phc cõu VN DNG CAO thi THPT quc gia n Fe 0, 48(mol); n H 0, 72(mol); n NO3 0, 48(mol) - n Cu2 0, 24(mol); n Na 0, 72(mol); n SO42 0, 72(mol) Cỏch Phng phỏp i s Cỏc phn ng (theo th t): Fe H NO Fe 0,18 0,72 0,18 0,18 Fe 2Fe 3Fe 0,09 0,18 2 Fe Cu Fe Cu 0,21 0,21 m(rắ n) m Cu 0, 21 64 13, 44(g) Đáp án B Nhn xột gii tt bi trờn cng nh cỏc bi tng t khỏc theo phng phỏp i s thỡ bn c cn bit: V kin thc V k nng Phn ng : Khi gii bi toỏn húa m cho ng thi s mol ca cỏc cht phn ng thỡ phi tớnh toỏn M + H+ + NO3- Mn+(max) + Spk + H2O Din trc phn ng : mol theo cht cú nh hn v trỡnh by theop M + ion K.loi(thuc mui) hscb 2.Khi cho kim loi phn ng ng thi vi cỏc cation phng phỏp dũng ( ban u , phn ng, kim loi hoc H+ thỡ cation ng sau s phn ng sau phn ng) trc, cation ng trc phn ng sau: ú th t phn ng l : Kim loi + Ag+ Ag Kim loi + Fe3+ Fe2+ Kim loi + Cu2+ Cu Kim loi +H+ H2 Kim loi + Fe2+ Fe (phn ng ny ch xy kim loi ng trc Fe) Cỏch 2.Phng phỏp bo ton e+ bo ton in tớch + bo ton nguyờn t - Sau phn ng cú kim loi dung dch ch cha mui Fe2+ -Nhn thy : n e lớn Fe cho Fe2 0, 48 0, 96(mol) n e lớn nhận 4H NO 3e NO 0, 24 0, 48(mol) n 4H NO3 3e NO e lớn nhận Cu 2e Cu Nh vy : 0, 24 0, 72 1, 02(mol) n e lớn nhận 4H NO 3e NO n e lớn Fe choFe2 n e lớn nhận 4H2 NO3 3e NO Cu 2e Cu nờn : DongHuuLee Nhng ng giỳp bn chinh phc cõu VN DNG CAO thi THPT quc gia -Fe phi ht - H+ phi ht - NO3- cũn - Cu2+ ó tham gia phn ng nhng phi cũn T õy bi toỏn cú th mụ t theo s : n Fe 0, 48(mol) n Fe 0, 48(mol) n H 0, 72(mol) n NO3 0,3(mol) n 0, 48(mol) 4H NO3 3e NO 2H2 O (1) NO3 Cu 2e Cu (2) BT Đ T Cu +dd n Cu2 a(mol) a 0, 03(mol) n 0, 24(mol) Cu2 n 0, 72(mol) n Na 0, 72(mol) Na n 0, 72(mol) SO4 n SO 0, 72(mol) mCu 13, 44(g) Nhn xột gii c nhanh theo phng phỏp trờn bn c cn bit: V kin thc V k nng Do cỏc kim loi t Mg n Cu cú th kộo Khi ỏp dng bo ton e thỡ : - Nờn s dng dng bo ton e kinh nghim mui Fe3+ mui Fe2+: n nhm nhanh M Fe M Fe - Chỳ ý: (Mg Cu) Nờn: ne(nhận) chất khử chất oxh hết Fe n e(cho) n e(nhận) chất khử hết, chất oxh dư hh hợp chất Fe ne(nhận) chất khử dư chất oxh hết n e (chất oxh1)nhận n e chất khử(cho) n e (chất oxh1) H NO3 K.loại e (chất oxh 2) nhận Fe hợp chất Fe Chất khử hết hh K.loạiM(thường Cu) chất oxi hóa(1) hết Chất oxi hóa(2) BTNT Cu thỡ phn ng ch to mui Fe2+,khụng cú mui Fe3+ (vỡ nu sn phm cú Fe3+ thỡ h c gỡ kim loi sau phn ng li khụng phn ng ri?) n e (chất khử1) cho n e chất oxh(nhận) n e (chất khử1) e (chất khử 2) cho Chất oxh hết chất khử (1) hết Chất khử(2) Bi 11 Hũa tan hon ton 3,9 gam hn hp X gm Al v Mg cú t l mol tng ng l 2:1 bng dung dch Y gm KNO3 v HCl thỡ thu c dung dch A ch cha m gam mui ,hn hp khớ B cú th tớch 2,24 lớt ( ktc) gm hai khớ khụng mu ú cú mt khớ húa nõu ngoi khụng khớ.T ca B so vi H2 bng 8.Vy m gn nht giỏ tr no ? A.24 B.26 C.28 D.30 Hng dn gii KNO3 tan hết Al (mol :1) ddY ddA hhB - S bi toỏn : 3, 9(g) hhX m(g)chỉ có muối ? V 2,24(lít) Mg HCl dY H2 DongHuuLee Nhng ng giỳp bn chinh phc cõu VN DNG CAO thi THPT quc gia n Al 0,1(mol) tan hết - n e(cho) 0,1 0, 05 0, 4(mol) n 0, 05(mol) Mg - T n NO 0, 05(mol) hhB n 0, 05 0, 05 0, 25(mol) n e(cho) nờn H e(nhận) V 2,24(lít) n H2 0, 05(mol) NO Y d H2 ngoi hai quỏ trỡnh nhn e: (2) 4H NO 6H O NO 3e 0,2(mol) 0,05(mol) 0,05(mol) (4) 2e 2H 0,1(mol) H2 0,05(mol) phi cú thờm quỏ trỡnh nhn e to NH4+ : 10 H 8e NO3 NH 3H O 0,1875 0,15(mol) 0,01875 0,01875(mol) - Vỡ ó cú H2 thoỏt nờn NO3- ó ht Mt khỏc,dung dch A ch cha mui nờn H+ cng ó ht ú : 0,1 (mol) Al Mg : 0, 05 (mol) ddA Cl : 0, 4875(mol) HCl H ( NO,NH ,H ) : 0, 06875(mol) KNO3 NO3 K ( NO,NH ) NH : 0, 01875(mol) m 27 0,1 24 0, 05 35,5 0, 4875 39 0, 06875 18 0, 01875 24, 225(g) Đáp án A DongHuuLee Nhng ng giỳp bn chinh phc cõu VN DNG CAO thi THPT quc gia Nhn xột Dự l mt bi khỏ hay nhng nu nh v hiu nhng nhn xột m tỏc gi ó phõn tớch nhng bi trờn thỡ hi vng bi ny khụng cũn l vi cỏc quý bn c na Bi 12 Hn hp X cú lng 13,36 gam gm Cu v Fe3O4 Hũa tan X H2SO4 c,d thỡ thu c V1 lớt khớ SO2(ktc) v dung dch Y.Cho Y tỏc dng vi dung dch NaOH d ri lc ly kt ta em nung n lng khụng i thỡ thu c 15,2 gam cht rn Q.Mt khỏc, nu cho lng hn hp X trờn tỏc dng vi dung dch hn hp gm HNO3 v H2SO4 thỡ sinh V2 lớt NO ( sn phm kh nht) v 0,64 gam kim loi khụng tan Giỏ tr ca V1 v V2 ln lt l A 2,576 v 0,896 B 2,576 v 0,224 C.2,576 v 0,672 D.2,912 v 0,224 Hng dn gii - S bi toỏn : Cu hh 13,36(g) Fe3 O TN1 H SO (d ư) NaOH d t SO2 ddY T rắn Q 15,2(g) V1 (lit) ? HNO3 TN dd H SO NO (Spk nhất) 0, 64(gam) k loại V2 (lit ) ? - Ti thớ nghim 1: : a(mol) TN1 H2 SO4 (d ư) Cu(OH)2 Cu Cu NaOH d hh SO ddY T 13,36(g) Fe O : b(mol) Fe(OH)3 Fe V (lit ) ? CuO : a(mol) b rắn Q Fe2 O3 : (mol) 2 15,2(g) (chú ý) 64a 232b 13, a 0,1 BTE Giai Đoạ n(1) V 0,1 0, 03 V1 2,576(lít) 22, 80a 160 b 15, b 0, 03 - Xột thớ nghim : sau phn ng cũn kim loi Fe3O4 phn ng ch to mui Fe2+: Cu Cu TN (H NO3 ) hh (Spk nhất) Cu NO 13,36(g) Fe O V2 (lit ) ? 0,01(mol) Fe Đề - Bn Demo cú bn full tuyt hay ny ( gn 300 trang) bn phi mt phớ : + nh dng pdf : 350k + nh dng word : 500k Bn s nhn c file qua gmail v chuyn phớ qua th ATM ( nu cỏc em hc sinh cha cú th ATM thỡ nh ú cú th chuyn h, vic ny n gian) Nu l húc inh, cỏc em nờn gúp chung mua theo nhúm gim kinh phớ Mi thc mc xin liờn h qua a ch fb: https://www.facebook.com/donghuu.lee DongHuuLee Nhng ng giỳp bn chinh phc cõu VN DNG CAO thi THPT quc gia - DongHuuLee ... (108 35,5) 2, 05 108 0, 576, 2(g) Nhn xột õy l mt cõu m khụng ch cú ch s IQ cao m bn cng rt cn phi cú c ch s EQ cao mi cú th i ti ỏp ỏn ca bi ny gii nhanh bi ny cng nh nhng bi tng t bn c cn... DongHuuLee Nhng ng giỳp bn chinh phc cõu VN DNG CAO thi THPT quc gia FeS2 + H2SO4(c)... DongHuuLee Nhng ng giỳp bn chinh phc cõu VN DNG CAO thi THPT quc gia + Nu Y ch cú
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp hóa học hay lạ khó, Tổng hợp hóa học hay lạ khó, Tổng hợp hóa học hay lạ khó

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay