Bài tập trăc nghiệm chuyên đề hàm số lớp 12

3 66 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 23:31

TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ TRẦN VĂN TÂN (BUỔI 10, PHẦN 3) CỰC TRỊ Câu 1: Tìm tất giá trị thực m cho đồ thị hàm số y  x3  3mx  4m3 có hai điểm cực trị đối xứng với qua đường thẳng d : y  x   A m     2   B m   ;  2    C m   ; ;0     D m  0;   2  Câu 2: Tìm m cho đồ thị hàm số y  x3  3x  mx có hai điểm cực trị đối xứng với qua đường thẳng d : 2x  y   A m  B m  2 C m  1 D Không tồn m thỏa mãn Câu 3: Tìm giá trị m để đồ thị hàm số y   x  3mx  3m –1 có cực đại, cực tiểu đối xứng với qua đường thẳng d : x  y – 74  A m  B m  1 C m  2 D m  Câu 4: Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  x3  3x  3mx  3m  có cực đại, cực tiểu cho đối xứng với qua đường thẳng  : y  A m  B m  C m  x 2 D m  Câu 5: Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  x3  3x  m2 x  m có cực đại, cực tiểu cho đối xứng với qua đường thẳng  : y  A m  B m  x 2 C m  1 D m  Câu 6: Gọi m giá trị cho hàm số y   x  3x  mx  có cực đại, cực tiểu cho đối xứng với qua đường thẳng  : y   x  Mệnh đề sau đúng? 4 5 7 A m   ;  B m   0;  C m  3; 1 2 2  1 D m    ;   2 Câu 7: Cho hàm số y  x3  3mx2  3m3 Với giá trị m đồ thị hàm số có điểm cực trị A, B cho diện tích tam giác OAB 48 A m  B m  2 C m  D m  1 Câu 8: Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  x3  3mx  4m, 1 có cực đại cực tiểu đồng thời điểm cực trị gốc tọa độ O lập thành tam giác có diện tích A m  1 B m  2 C m   D m  2 Câu 9: Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  x3  3mx  m3 , 1 có cực đại cực tiểu đồng thời điểm cực trị gốc tọa độ O lập thành tam giác có diện tích 16 A m  1 B m  2 C m  D m  3 Câu 10: (Mã đề 104 Câu 45 đề thi Bộ) Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  x3  3mx  4m3 có hai điểm cực trị A B cho tam giác OAB có diện tích với O gốc tọa độ 1 A m   m  B m  1 m  C m  D m  2 Câu 11: Đồ thị hàm số y  x  2m2 x  có điểm cực trị đỉnh tam giác vuông với m bằng? A B 1 C  D Câu 12: (THPT Trần Hưng Đạo Ninh Bình năm 2017) Tìm m cho đồ thị hàm số y  x  2mx  m2  có điểm cực trị lập thành tam giác vuông cân? HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI CÓ ÍCH CHO XÃ HỘI TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ TRẦN VĂN TÂN A m  B m  1 C m  D m  2 Câu 13: Tìm m cho đồ thị hàm số y  x  8m2 x  có điểm cực trị lập thành tam giác vuông cân? 1 A m  B m  C m   D m   2 Câu 14: Gọi S tập hợp giá trị tham số m để đồ thị hàm số y  x  2(m  2) x  m2  5m  có điểm cực trị lập thành tam giác vuông cân Mệnh đề sau đúng? A S  (0;2) B S  (2;4) C S  (2;0) D S  (1;1) Câu 15: Tìm m cho đồ thị hàm số y  x4  (m  2015) x  2017 có điểm cực trị lập thành tam giác vuông cân? A m  2017 B m  2013 C m  2015 D m  2016 Câu 16: Tìm m cho đồ thị hàm số y  x  2(m  2016) x  2m  có điểm cực trị lập thành tam giác vuông cân? A m  2017 B m  2000 C m  2018 D m  2015 2 Câu 17: Tìm m cho đồ thị hàm số y  x  2(m  2) x  m có điểm cực trị lập thành tam giác vuông cân? A m  B m  1 C m  1 D m  Câu 18: (Hậu Lộc Thanh Hóa năm 2017) Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số y  x  2mx  2m  m4 có ba điểm cực trị tạo thành tam giác A m  C m  3 B m  3 D m  Câu 19: (THPT Công Nghiệp Hòa Bình năm 2017) Tìm m cho đồ thị hàm số y  x  2(m  1) x  2m  có điểm cực trị lập thành tam giác đều? A m  B m   3 C m   3 D m   Câu 20: Tìm m cho đồ thị hàm số y  x4  2(m  2) x2  m2  3m  có điểm cực trị lập thành tam giác đều? A m   3 C m  B m   3 Câu 21: Tìm m cho đồ thị hàm số y  giác đều? A m  2015 B m  2016 D m  1 x  3(m  2017) x  2016 có điểm cực trị lập thành tam C m  2017 D m  2017 Câu 22: Tìm m cho đồ thị hàm số y   x  2(m  1) x  3m  có điểm cực trị lập thành tam giác đều? A m  B m  2 C m  D m  1 Câu 23: Tìm m cho đồ thị hàm số y  x  2mx  có điểm cực trị lập thành tam giác đều? A m  3 B m   3 C m   3 D m   3 Câu 24: (Sở GD&ĐT Thanh Hóa lần năm 2017) Tìm tất giá trị thực m để đồ thị hàm số y  x4   m  1 x  2m  có ba điểm cực trị tạo thành tam giác có góc 120o A m   16 B m   C m   48 D m   24 Câu 25: Tìm m cho đồ thị hàm số y  f  x   x  2mx  m  m2 có ba điểm cực trị lập thành tam giác có góc 1200 HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI CÓ ÍCH CHO XÃ HỘI TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ A m  B m  1 TRẦN VĂN TÂN C m   D m  Câu 26: (Sở GD&ĐT Nam Định năm 2017) Tìm m cho đồ thị hàm số y  x4  2mx2  2m có điểm cực trị lập thành tam giác có diện tích 1? A m  B m  C m  D m  1 Câu 27: (THPT Trần Hưng Đạo Ninh Bình năm 2017) Tìm m cho đồ thị hàm số y  x  2mx  2m  m4 có điểm cực trị lập thành tam giác có diện tích 2? A m  B m  16 C m  16 D m   16 Câu 28: Tìm m cho đồ thị hàm số y  x  2m2 x  có điểm cực trị lập thành tam giác có diện tích 32? A m2; 2 B m 2;0 C m 0; 2 D m0; 2; 2 Câu 29: Tìm m cho đồ thị hàm số y   x4  2(m  2) x  m2  2m  có điểm cực trị lập thành tam giác có diện tích 1? A m  B m  1 C m  D m  3 4 Câu 30: Tìm m cho đồ thị hàm số y  3x  2mx  2m  m có điểm cực trị lập thành tam giác có diện tích 3? A m  B m  C m  D m  4 Câu 31: Tìm m cho đồ thị hàm số y  x  2mx   m có điểm cực trị lập thành tam giác có diện tích ? A m  B m  2 C m  D m  4 Câu 32: (Câu 45 Mã đề 103 Bộ năm 2017) Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  x4  2mx có ba điểm cực trị tạo thành tam giác có diện tích nhỏ A m  B m  C  m  D  m  Câu 33: (Chuyên Biên Hòa Hà Nam lần năm 2017) Hàm số y  x  2mx  m có ba điểm cực trị đường tròn qua ba điểm cực trị có bán kính giá trị m là:      1     1     1     1    A m  1;  B m  1;  C m  1;  D m  1;  2 2                 Câu 34: (Chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị lần năm 2017) Cho hàm số y  x4  2mx2   m Tìm tất giá trị thực m để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị tạo thành tam giác nhận gốc tọa độ O làm trực tâm A m  B m  C m  D m  1 Câu 35: (Sở GD&ĐT Hải Phòng năm 2017) Cho (Cm) đồ thị hàm số y  x3  3mx  với m  ;0  tham số thực Gọi d đường thẳng qua hai điểm cực trị (Cm) Tìm số giá trị m để đường thẳng d cắt đường tròn tâm I  1;0  , bán kính R  hai điểm phân biệt A, B cho diện tích tam giác IAB đạt giá trị lớn A B C D Câu 36: (Sở GD&ĐT Vũng Tàu lần năm 2017) Tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số y  x  2mx  có ba điểm cực trị A, B, C cho OA  OB  OC   1     A m  1;       1    B m  1;       1      1     C m  2;  D m   2;          HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI CÓ ÍCH CHO XÃ HỘI ... thị hàm số y   x  2(m  1) x  3m  có điểm cực trị lập thành tam giác đều? A m  B m  2 C m  D m  1 Câu 23: Tìm m cho đồ thị hàm số y  x  2mx  có điểm cực trị lập thành tam giác đều?... thị hàm số y  x  2mx   m có điểm cực trị lập thành tam giác có diện tích ? A m  B m  2 C m  D m  4 Câu 32: (Câu 45 Mã đề 103 Bộ năm 2017) Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số. .. thị hàm số y  x  2(m  2) x  m có điểm cực trị lập thành tam giác vuông cân? A m  B m  1 C m  1 D m  Câu 18: (Hậu Lộc Thanh Hóa năm 2017) Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trăc nghiệm chuyên đề hàm số lớp 12, Bài tập trăc nghiệm chuyên đề hàm số lớp 12, Bài tập trăc nghiệm chuyên đề hàm số lớp 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay