ANĐEHITXETONAXIT CACBOXYLIC có đán án

15 54 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 23:26

tài liệu hóa 12 chuyên đề ANĐEHITXETONAXIT CACBOXYLIC giúp các bạn tổng hợp và ôn lại kiến thức cần nhớ xuyên suốt trong quá trình ôn tập, và luyện thi trung học phổ thông quốc gia. Nâng cao khả năng xử lý các bài tập một cách nhanh chóng, chúc các bạn thành công. ANĐEHIT-XETON-AXIT CACBOXYLIC Câu 1: Một anđehit công thức tổng quát C n H 2n + – 2a – m (CHO) m Các giá trị n, a, m xác định B n ≥ 0, a ≥ 0, m ≥ A n > 0, a ≥ 0, m ≥ C n > 0, a > 0, m > D n ≥ 0, a > 0, m ≥ Câu 2: đồng phân cấu tạo C H 10 O khả tham gia phản ứng tráng gương ? A B C D Câu 3: xeton công thức phân tử C H 10 O ? A B C D Câu 4: đồng phân cấu tạo C H 12 O tham gia phản ứng tráng gương ? A B C D Câu 5: ancol C H 12 O tác dụng với CuO đun nóng cho anđehit ? A B C D Câu 6: CTĐGN anđehit no, đa chức, mạch hở C H O CTPT B C H O C C 12 H 18 O D C H O A C H 12 O Câu 7: CTĐGN anđehit no, đa chức, mạch hở C H O Anđehit số đồng phân A B C D Câu 8: (CH ) CHCHO tên A isobutyranđehit B anđehit isobutyric C 2-metyl propanal D A, B, C Câu 9: CTPT ankanal 10,345% H theo khối lượng C C H CHO D C H CHO A HCHO B CH CHO Câu 10: Anđehit A (chỉ chứa loại nhóm chức) %C %H (theo khối lượng) 55,81 6,97 Chỉ phát biểu sai A A anđehit hai chức B A đồng phân axit cacboxylic C A anđehit no D Trong phản ứng tráng gương, phân tử A cho electron Câu 11: Trong điều kiện nhiệt độ áp suất, lít anđehit A khối lượng khối lượng lít CO A A anđehit fomic B anđehit axetic C anđehit acrylic D anđehit benzoic Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn p mol anđehit X q mol CO t mol H O Biết p = q - t Mặt khác mol X tráng gương mol Ag X thuộc dãy đồng đẳng anđehit A đơn chức, no, mạch hở C hai chức chưa no (1 nối đôi C=C) B hai chức, no, mạch hở D nhị chức chưa no (1 nối ba C≡C) Câu 13: Anđehit đa chức A cháy hoàn toàn cho mol CO - mol H O = mol A A A anđehit no, mạch hở B anđehit chưa no C anđehit thơm D anđehit no, mạch vòng Câu 14: Đốt cháy anđehit A mol CO = mol H O A A anđehit no, mạch hở, đơn chức B anđehit đơn chức, no, mạch vòng C anđehit đơn chức nối đôi, mạch hở D anđehit no chức, mạch hở Câu 15: Đun nóng V lít anđehit X với 3V lít khí H (xúc tác Ni) đến phản ứng xảy hoàn toàn thu hỗn hợp khí Y tích 2V lít (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ, áp suất) Ngưng tụ Y thu chất Z ; cho Z tác dụng với Na sinh H số mol số mol Z phản ứng Chất X anđehit A no, hai chức B không no (chứa nối đôi C=C), hai chức C no, đơn chức D không no (chứa nối đôi C=C), đơn chức Câu 16: Cho chất : HCN, H , dung dịch KMnO , dung dịch Br /H O, dung dịch Br /CH COOH a Số chất phản ứng với (CH ) CO điều kiện thích hợp A B C D b Số chất phản ứng với CH CH CHO điều kiện thích hợp A B C D Câu 17: CH CHO tạo thành trực tiếp từ B C H C C H OH D Tất A CH COOCH=CH Câu 18: Quá trình sau không tạo anđehit axetic ? B CH =CH + O (to, xúc tác) A CH =CH + H O (to, xúc tác HgSO ) o C CH COOCH=CH + dung dịch NaOH (t ) D CH CH OH + CuO (to) Câu 19: Dãy gồm chất điều chế trực tiếp (bằng phản ứng) tạo anđehit axetic B HCOOC H , C H , CH COOH A C H OH, C H , CH COOC H D CH COOH, C H , C H C C H OH, C H , C H Câu 20: Một axit cacboxylic công thức tổng quát C n H 2n + – 2a – m (COOH) m Các giá trị n, a, m xác định B n ≥ 0, a ≥ 0, m ≥ A n > 0, a ≥ 0, m ≥ C n > 0, a > 0, m > D n ≥ 0, a > 0, m ≥ Câu 21: A axit no hở, công thức C x H y O z Chỉ mối liên hệ A y = 2x-z +2 B y = 2x + z-2 C y = 2x D y = 2x-z Câu 22: A axit cacboxylic mạch hở, chưa no (1 nối đôi C=C), công thức C x H y O z Chỉ mối liên hệ A y = 2x B y = 2x + 2-z C y = 2x-z D y = 2x + z-2 Câu 23: Axit không no, đơn chức liên kết đôi gốc hiđrocacbon công thức phù hợp B RCOOH A C n H 2n+1-2k COOH ( n ≥ 2) D C n H 2n+1 COOH ( n ≥ 1) C C n H 2n-1 COOH ( n ≥ 2) Câu 24: Axit cacboxylic A công thức đơn giản C H O A công thức phân tử B C H O C C 18 H 24 O 18 D C 12 H 16 O 12 A C H O Câu 25: CTĐGN axit hữu X CHO Đốt cháy mol X thu mol CO CTCT X B CH =CHCOOH A CH COOH C HOOCCH=CHCOOH D Kết khác Câu 26: Một axit no A CTĐGN C H O CTPT axit A B C H O C C H O D A C H O C H 12 O Câu 27: C H O số đồng phân mạch hở thuộc chức axit A B C D tất sai Câu 28: Axit cacboxylic đơn chức mạch hở phân nhánh (A) % O (theo khối lượng) 37,2 Chỉ phát biểu sai A A làm màu dung dịch brom B A nguyên liệu để điều chế thủy tinh hữu C A đồng phân hình học D A hai liên π phân tử Câu 29: Axit hữu A thành phần nguyên tố gồm 40,68% C ; 54,24% O Để trung hòa 0,05 mol A cần 100ml dung dịch NaOH 1M CTCT A B HOOCCH(CH )CH COOH A HOOCCH CH COOH D HOOCCOOH C HOOCCH COOH Câu 30: Hợp chất CH CH (CH )CH CH CH(C H )COOH tên quốc tế A axit 2-etyl-5-metyl hexanoic B axit 2-etyl-5-metyl nonanoic C axit 5-etyl-2-metyl hexanoic D tên gọi khác Câu 31: Giấm ăn dung dịch axit axetic nồng độ B → 9% C → 12% D 12 → 15% A 2% → 5% Câu 32: Axit axetic tác dụng với dung dịch ? A natri etylat B amoni cacbonat C natri phenolat D Cả A, B, C Câu 33: Trong dãy đồng đẳng axit đơn chức no, HCOOH axit độ mạnh trung bình, lại axit yếu (điện li không hoàn toàn) Dung dịch axit axetic nồng độ 0,001 mol/l pH A < pH < B < C D 10-3 Câu 34: Độ điện li dung dịch CH COOH 0,1M ; CH COOH 0,01M HCl xếp theo thứ tự tăng dần A CH COOH 0,01M < HCl < CH COOH 0,1M B CH COOH 0,01M < CH COOH 0,1M < HCl C HCl < CH COOH 0,1M < CH COOH 0,01M D CH COOH 0,1M < CH COOH 0,01M < HCl Câu 35: Thứ tự xếp theo tăng dần tính axit CH COOH ; C H OH ; CO C H OH A C H OH < CO < CH COOH < C H OH B CH COOH < C H OH < CO < C H OH C C H OH < C H OH < CO < CH COOH D C H OH < CH COOH < C H OH < CO Câu 36: Cho axit ClCH COOH , BrCH COOH, ICH COOH, dãy xếp theo thứ tự tăng dần tính axit A ClCH COOH < ICH COOH < BrCH COOH B ClCH COOH < BrCH COOH < ICH COOH C ICH COOH < BrCH COOH < ClCH COOH D BrCH COOH < ClCH COOH < ICH COOH Câu 37: Giá trị pH axit CH COOH, HCl, H SO xếp theo thứ tự tăng dần B CH COOH, HCl , H SO A H SO , CH COOH, HCl D HCl, CH COOH, H SO C H SO , HCl, CH COOH Câu 38: Trong phản ứng este hóa ancol axit hữu cân chuyển dịch theo chiều thuận ta A dùng chất háo nước để tách nước B chưng cất để tách este C cho ancol dư axit dư D tất Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm axit cacboxylic mol CO = mol H O X gồm A axit đơn chức, axit đa chức B axit no, axit chưa no C axit đơn chức no mạch vòng D axit no, mạch hở đơn chức Câu 40: Để trung hòa 0,2 mol hỗn hợp X gồm axit cacboxylic cần 0,3 mol NaOH X gồm A axit dãy đồng đẳng B axit đơn chức, axit hai chức C axit đa chức D axit đơn chức, axit đa chức Câu 41: Đốt cháy hoàn toàn axit cacboxylic A lượng vừa đủ oxi hỗn hợp (khí hơi) tỉ khối so với H 15,5 A axit A đơn chức no, mạch hở B đơn chức nối đôi (C = C), mạch hở C đa chức no, mạch hở D axit no,mạch hở, hai chức, Câu 42: Đốt cháy hết thể tích axit A thu thể tích CO đo điều kiện, A D B C A HCOOH B HOOCCOOH C CH COOH Câu 43: thể điều chế CH COOH từ B C H OH C CH CCl D Tất A CH CHO Câu 44: Cho chất : CaC (I), CH CHO (II), CH COOH (III), C H (IV) Sơ đồ chuyển hóa để điều chế axit axetic B IV → I → II → III A I → IV → II → III D II → I → IV → III C I → II → IV → III Câu 45: Dãy gồm chất điều chế trực tiếp (bằng phản ứng) tạo axit axetic B CH CHO, C H 12 O (glucozơ), CH OH A CH CHO, C H OH, C H COOCH D C H (OH) , CH OH, CH CHO C CH OH, C H OH, CH CHO Câu 46: Cho sơ đồ chuyển hóa : CH CH Cl + KCN → X (1); X + H O + (đun nóng) → Y(2) Công thức cấu tạo X, Y B CH CH CN, CH CH CHO A CH CH NH , CH CH COOH D CH CH CN, CH CH COONH C CH CH CN, CH CH COOH Câu 47: Chất nhiệt độ sôi cao B C H OH C CH COOH D C H A CH CHO Câu 48: Nhiệt độ sôi chất tương ứng dãy chất sau đây, dãy hợp lý ? HCOOH CH COOH C H OH 78,3oC 100,5oC A 118,2oC o 100,5oC 78,3oC B 118,2 C o 78,3oC 118,2oC C 100,5 C o o D 78,3 C 100,5 C 118,2oC Câu 49: Chỉ thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi chất ? C C H OH ; CH COOH ; CH CHO A CH CHO; C H OH ; CH COOH D CH COOH ; C H OH ; CH CHO B CH CHO ;CH COOH ; C H OH Câu 50: Nhiệt độ sôi chất xếp theo thứ tự tăng dần A CH OH < CH CH COOH < NH < HCl B C H Cl < CH COOH < C H OH C C H Cl < CH COOCH < C H OH < CH COOH D HCOOH < CH OH < CH COOH < C H F Câu 51: Cho chất CH CH COOH (X) ; CH COOH ( Y) ; C H OH ( Z) ; CH OCH (T) Dãy gồm chất xếp tăng dần theo nhiệt độ sôi A T, X, Y, Z B T, Z, Y, X C Z, T, Y, X D Y, T, Z, X Câu 52: Nhiệt độ sôi ancol etylic (I), anđehit axetic (II), axit axetic (III) axit propionic (IV) xếp theo thứ tự giảm dần A IV > I > III > II B IV > III > I > II C II > III > I > IV D I > II > III > IV Câu 53: A ancol đơn chức no hở, B axit cacboxylic no hở đơn chức Biết M A =M B Phát biểu A A, B đồng phân B A, B số cacbon phân tử C A B nguyên tử cacbon D B A nguyên tử cacbon Câu 54: Hai hợp chất hữu X Y CTPT C H O X tác dụng với CaCO tạo CO Y tác dụng với dung dịch AgNO /NH tạo Ag CTCT thu gọn phù hợp X, Y B CH CH COOH, HCOOCH CH A HCOOCH=CH , CH COOCH D CH =CHCOOH, HOCCH CHO C HCOOCH=CH , CH CH COOH Câu 55: Cho chuỗi phản ứng : C H O CTCT X, Y 3OH → X → axit axetic +CH → Y A CH CHO, CH CH COOH C CH CHO, CH (OH)CH CHO Câu 56: Cho sơ đồ phản ứng sau : B CH CHO, CH COOCH D CH CHO, HCOOCH CH CH ≡ CH  → butin-1,4-điol  → Y Y Z A HOCH CH CH CH ; CH =CHCH=CH B HOCH CH CH CH OH ; CH =CHCH CH C HOCH CH CH CH OH ; CH =CHCH = CH D HOCH CH CH CH OH ; CH CH CH CH Câu 57: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: H 2O - → Z H , xt 2HCHO 2+ , as , Mn  → HOOCCH COOH Vậy A 2 → C CuO →  D O Br → B NaOH Hiđrocacbon A CH2 - CH2 CH A Câu 58: Cho chuỗi phản ứng sau B C H C CH =CHCH C H  → B 2→ B (spc) B A C A CH COCH Câu 59: Xét chuỗi biến hóa sau: H , Ni Cl , as 2 a A  → C → B  CTCT A B CH CHO A OHCCH CH CHO H , Ni - H O, - H , xt b A → B  → C CTCT A A OHCCH CH CHO C HOC(CH ) CH OH Câu 60: Cho sơ đồ chuyển hóa sau : H , Ni /H O OH  → B - D CH =CHCOOH , Cu O → B Vậy B C CH CH CHO D CH CHOHCH  → cao su Buna C OHC(CH ) CH OH D A, B, C  → cao su Buna B CH CHO D A, B, C O , Mn 2+ 2 2 C H  → B    → D Vậy D → A   → C  B CH CHO C CH COCH D CH COOH A CH CH OH Câu 61: Cho sơ đồ chuyển hóa sau Br , as OH - /H O O , Cu 2 A  2 → A  C H   4 → A → A → A → Chọn câu trả lời sai B A mộtđianđehit A A CTCT HOOCCOOH D A điaxit C A điol Câu 62: Cho chuỗi biến hóa sau : Br C2H5OH C H SO Cu(OH) , NaOH CuO NaOH A C2H5OH C2H5OH B a Chất A A natri etylat B anđehit axetic C etyl axetat D A, B, C b Chất B A etilen B tinh bột C glucozơ D A, B, C sai c Chất C A etanal B axetilen C etylbromua D A, C Câu 63: Một hợp chất thành phần 40% C ; 6,7% H 53,3% O Hợp chất CTĐGN B C H O C CH O D A C H O C H O Câu 64: Phát biểu A Axit chưa no cháy cho số mol CO lớn số mol H O B anđehit tác dụng với H (xúc tác Ni) tạo ancol bậc C anđehit vừa tính khử vừa tính oxi hóa D A, B, C Câu 65: Cho chất sau : (1) CH =CHCH OH ; (2) CH CH CHO ; (3) CH COCH Phát biểu A 1, 2, đồng phân B tác dụng với H (xúc tác Ni) tạo ancol bậc C 1, tác dụng với H (xúc tác Ni) tạo ancol D A, B, C Câu 66: Cho hợp chất CTPT M : C H O ; N : C H O ; P : C H O ; Q : C H O Biết : M P cho phản ứng tráng gương ; N Q phản ứng với dung dịch NaOH ; Q phản ứng với H tạo thành N ; oxi hóa P thu Q a M P theo thứ tự B C H CHO ; CH =CHCHO A C H COOH ; CH =CHCOOH D CH =CHCHO ; C H CHO C CH =CHCOOH ; C H COOH b N Q theo thứ tự B CH =CHCOOH ; C H COOH A C H COOH ; CH = CHCOOH D CH =CHCHO ; C H CHO C C H CHO ; CH =CHCHO Câu 67: Cho chất sau: (1) CH =CHCH OH ; (2) HOCCH CHO ; (3) HCOOCH=CH Phát biểu A 1, 2, tác dụng với Na B Trong A, B, C chất cho phản ứng tráng gương C 1, 2, đồng phân D 1, 2, cháy cho số mol H O bé số mol CO Câu 68: Hai hợp chất hữu X, Y công thức phân tử C H O Cả X Y tác dụng với Na ; X tác dụng với NaHCO Y khả tham gia phản ứng tráng bạc Công thức cấu tạo X Y B HCOOC H HOCH OCH A C H COOH HCOOC H D C H COOH CH CH(OH)CHO C HCOOC H HOCH CH CHO Câu 69: Cho dãy chất : HCHO, CH COOH, HCOONa, HCOOH, C H OH, HCOOCH Số chất dãy tham gia phản ứng tráng gương A B C D Câu 70: Cho chất sau : phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri hiđroxit Số cặp chất tác dụng với A B C D Câu 71: Hai chất hữu X X khối lượng phân tử 60 đvC X khả phản ứng với: Na, NaOH, Na CO X phản ứng với NaOH (đun nóng) không phản ứng Na Công thức cấu tạo X , X B (CH ) CHOH, HCOOCH A CH COOH, CH COOCH D CH COOH, HCOOCH C HCOOCH , CH COOH Câu 72: Cho tất đồng phân mạch hở, công thức phân tử C H O tác dụng với : Na, NaOH, NaHCO Số phản ứng xảy A B C D Câu 73: Cho chất sau : CH CH CHO (1) ; CH =CHCHO (2) ; CH≡CCHO (3) ; CH =CHCH OH (4) ;(CH ) CHOH (5) Những chất phản ứng hoàn toàn với lượng dư H (Ni, to) tạo sản phẩm A (2), (3), (4), (5) B (1), (2), (4), (5) C (1), (2), (3) D (1), (2), (3), (4) Câu 74: Cho hợp chất hữu : C H ; C H ; CH O ; CH O (mạch hở); C H O (mạch hở, đơn chức) Biết C H O không làm chuyển màu quỳ tím ẩm a Số chất tác dụng với dung dịch AgNO /NH tạo Ag A B C D b Số chất tác dụng với dung dịch AgNO /NH tạo kết tủa A B C D Câu 75: thể phân biệt lọ nhãn chứa: HCOOH ; CH COOH ; C H OH với hóa chất ? B NaOH C Na D Cu(OH) /OH- A dd AgNO /NH Câu 76: Chỉ dùng thuốc thử phân biệt lọ nhãn chứa : fomon ; axit fomic ; axit axetic ; ancol etylic ? B CuO C Cu(OH) /OH- D NaOH A dd AgNO /NH Câu 77: Chỉ dùng thuốc thử phân biệt lọ nhãn chứa : etylen glicol ; axit fomic ; fomon ; ancol etylic ? A dd AgNO /NH B CuO C Cu(OH) /OH- D NaOH Câu 78: Chỉ dùng quỳ tím nước brom phân biệt chất sau ? A axit fomic ; axit axetic ; axit acrylic ; axit propionic B Axit axetic; axit acrylic; anilin; toluen; axit fomic C Ancol etylic; ancol metylic; axit axetic; axit propionic D Ancol etylic; ancol metylic ; phenol ; anilin Câu 79: Để phân biệt mẫu hóa chất riêng biệt : phenol, axit acrylic, axit axetic thuốc thử, người ta dùng thuốc thử B CaCO A dung dịch Na CO D dung dịch AgNO /NH C dung dịch Br Câu 80: Để phân biệt axit propionic axit acrylic ta dùng B dung dịch Br A dung dịch Na CO D dung dịch NaOH C dung dịch C H OH Câu 81: thể phân biệt CH CHO C H OH phản ứng với C AgNO /NH D Tất A Na B Cu(OH) /NaOH Câu 82: Để phân biệt dung dịch riêng biệt : axit axetic, axit acrylic, axit fomic người ta dùng theo thứ tự thuốc thử sau B dung dịch Br /H O A dung dịch Br /CCl D dung dịch AgNO /NH dư C dung dịch Na CO Câu 83: Để phân biệt HCOOH CH COOH ta dùng C CaCO D NaOH A Na B AgNO /NH Câu 84: Tráng gương hoàn toàn hợp chất hữu X AgNO /NH thu hỗn hợp sản phẩm gồm chất vô X cấu tạo C HCOOH D Tất A HCHO B HCOONH Câu 85: thể phân biệt HCOOCH CH COOH B CaCO C Na D Tất A AgNO /NH Câu 86: Chất tạo kết tủa đỏ gạch đun nóng với Cu(OH) C HCOOH D Tất A HCHO B HCOOCH Câu 87: Chỉ dùng hóa chất sau để phân biệt dung dịch : ancol etylic, glixerol, fomalin ? C AgNO / NH D A, B, C A Cu(OH) , toC B Na Câu 88: Hiđro hóa hoàn toàn 2,9 gam anđehit A 3,1 gam ancol A công thức phân tử B C H O C C H O D A CH O C2H2O2 Câu 89: Thể tích H (0oC atm) vừa đủ để tác dụng với 11,2 gam anđehit acrylic A 4,48 lít B 2,24 lít C 0,448 lít D 0,336 lít Câu 90: Cho 14,6 gam hỗn hợp anđehit đơn chức, no liên tiếp tác dụng hết với H tạo 15,2 gam hỗn hợp ancol a Tổng số mol ancol A 0,2 mol B 0,4 mol C 0,3 mol D 0,5 mol b Khối lượng anđehit KLPT lớn A gam B 10,44 gam C 5,8 gam D 8,8 gam Câu 91: Cho gam chất A CTPT C H O tác dụng với H dư xúc tác tạo thành 5,92 gam ancol isobutylic a Tên A A 2-metyl propenal B 2-metylpropanal C but-2-en-1-ol D but-2-en-1-al b Hiệu suất phản ứng A 85% B 75% C 60% D 80% Câu 92: Oxi hóa 1,76 gam anđehit đơn chức 2,4 gam axit tương ứng Anđehit A anđehit acrylic B anđehit axetic C anđehit propionic D anđehit fomic Câu 93: Oxi hóa 17,4 gam anđehit đơn chức 16,65 gam axit tương ứng (H = 75%) Anđehit công thức phân tử B C H O C C H O D A CH O C H O Câu 94: Đốt cháy a mol anđehit A thu a mol CO Anđehit B HCHO C C H CHO D A, B, C A CH CHO Câu 95: Đốt cháy hoàn toàn 1,46 gam hỗn hợp anđehit no, đơn chức đồng đẳng thu 1,568 lít CO (đktc) a CTPT anđehit B HCHO CH CHO A CH CHO C H CHO D Kết khác C C H CHO C H CHO b Khối lượng gam anđehit A 0,539 0,921 B 0,88 0,58 C 0,44 1,01 D 0,66 0,8 Câu 96: Đốt cháy hoàn toàn anđehit đơn chức no, mạch hở A cần 17,92 lít O (đktc) Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào nước vôi 40 gam kết tủa dung dịch X Đun nóng dung dịch X lại 10 gam kết tủa Công thức phân tử A B C H O C C H O D A CH O C H O Câu 97: X, Y, Z, T anđehit no hở đơn chức đồng đẳng liên tiếp, M T = 2,4M X Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Z hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH) dư thấy khối lượng dung dịch tăng hay giảm gam? A Tăng 18,6 gam B Tăng 13,2 gam C Giảm 11,4 gam D Giảm 30 gam Câu 98: Đốt cháy hoàn toàn lượng ađehit A cần vừa đủ 2,52 lít O (đktc), 4,4 gam CO 1,35 gam H O A công thức phân tử B C H O C C H O D A C H O C H 12 O Câu 99: Đốt cháy hoàn toàn anđehit A mạch hở, no thu CO H O theo tỉ lệ n A : n CO : n H 2O = : : Vậy A A CH CH CHO B OHCCH CHO D CH CH CH CH CHO C HOCCH CH CHO Câu 100: Cho 1,97 gam dung dịch fomalin tác dụng với dung dịch AgNO /NH dư thu 10,8 gam Ag Nồng độ % anđehit fomic fomalin A 49% B 40% C 50% D 38,07% Câu 101: Hợp chất A chứa loại nhóm chức phân tử chứa nguyên tố C, H, O oxi chiếm 37,21% khối lượng, mol A tráng gương hoàn toàn cho mol Ag Vậy A B HCHO C HOCCH CHO D CH CHO A C H (CHO) Câu 102: Cho 10,4 gam hỗn hợp gồm metanal etanal tác dụng với lượng vừa dư AgNO /NH thu 108 gam Ag Khối lượng metanal hỗn hợp A 4,4 gam B gam C gam D 8,8 gam Câu 103: Cho bay hết 5,8 gam hợp chất hữu X thu 4,48 lít X 109,2oC 0,7 atm Mặt khác cho 5,8 gam X phản ứng AgNO /NH dư tạo 43,2 gam Ag CTPT X B C H O C CH O D A C H O C2H4O2 Câu 104: Cho 5,8 gam anđehit A tác dụng hết với lượng dư AgNO /NH thu 43,2 gam Ag Tìm CTPT A B CH =CHCHO C OHCCHO D HCHO A CH CHO Câu 105: Cho 8,7 gam anđehit X tác dụng hoàn toàn với lượng dung dịch AgNO /NH (dư) 64,8 gam Ag X công thức phân tử A CH O B C H O C C H O D C H O Câu 106: 8,6 gam anđehit mạch không nhánh A tác dụng với lượng (dư) dung dịch AgNO /NH tạo 43,2 gam Ag A công thức phân tử B C H O C C H O A CH O D.C H O Câu 107: X hỗn hợp gồm anđehit đồng đẳng liên tiếp Cho 0,1 mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO /NH 25,92 gam bạc % số mol anđehit số cacbon nhỏ X A 20% B 40% C 60% D 75% Câu 108: Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng hết với dung dịch AgNO /NH (dư) 43,2 gam Ag Hiđro hóa hoàn toàn X Y Biết 0,1 mol Y tác dụng vừa đủ với Na vừa đủ 12 gam rắn X công thức phân tử B C H O C C H O D C H O A CH O Câu 109: X hỗn hợp anđehit đơn chức Chia 0,12 mol X thành hai phần : - Đốt cháy hết phần 6,16 gam CO 1,8 gam H O - Cho phần tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO /NH 17,28 gam bạc X gồm anđehit công thức phân tử B CH O C H O A CH O C H O D CH O C H O C CH O C H O Câu 110: Oxi hóa 48 gam ancol etylic K Cr O H SO đặc, tách lấy sản phẩm hữu khỏi môi trường dẫn vào dung dịch AgNO /NH dư thấy 123,8 gam Ag Hiệu suất phản ứng oxi hóa A 72,46 % B 54,93 % C 56,32 % D Kết khác Câu 111: Dẫn m gam ancol etylic qua ống đựng CuO dư đun nóng Ngưng tụ phần thoát hỗn hợp X gồm anđehit, ancol etylic H O Biết ½ lượng X tác dụng với Na (dư) giải phóng 3,36 lít H (ở đktc), 1/2 lượng X lại tác dụng với dư dung dịch AgNO /NH tạo 25,92 gam Ag a Giá trị m A 13,8 gam B 27,6 gam C 16,1 gam D 6,9 gam b Hiệu suất phản ứng oxi hoá ancol etylic A 20% B 40% C 60% D 75% Câu 112: Cho m gam ancol đơn chức no (hở) X qua ống đựng CuO (dư) nung nóng Sau phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn ống giảm 0,32 gam Hỗn hợp thu (gồm anđehit nước) tỉ khối so với H 19 Giá trị m A 1,2 gam B 1,16 gam C 0,92 gam D.0,64 gam Câu 113: X hỗn hợp ancol đơn chức đồng đẳng liên tiếp Cho 0,3 mol X tác dụng hoàn toàn với CuO đun nóng hỗn hợp Y gồm anđehit Cho Y tác dụng với lượng dung dịch AgNO /NH 86,4 gam Ag X gồm B C H OH C H OH A CH OH C H OH D C H OH C H OH C C H OH C H OH Câu 114: Dẫn gam ancol đơn chức A qua ống đựng CuO, nung nóng Ngưng tụ phần thoát hỗn hợp X Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO /NH 43,2 gam bạc A A ancol metylic B ancol etylic C ancol anlylic D ancol benzylic Câu 115: X hỗn hợp gồm ancol đơn chức no, mạch hở A anđehit no, mạch hở đơn chức B (A B số cacbon) Đốt cháy hoàn toàn 13,4 gam X 0,6 mol CO 0,7 mol H O Số nguyên tử C A, B A B C D Câu 116: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCHO 0,1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư Ag O (hoặc AgNO ) dung dịch NH , đun nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành A 43,2 gam B 10,8 gam C 64,8 gam D 21,6 gam Câu 117: Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, dãy đồng đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO NH , đun nóng thu 32,4 gam Ag Hai anđehit X B HCHO CH CHO A HCHO C H CHO D CH CHO C H CHO C C H CHO C H CHO Câu 118: Hiđro hoá hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai anđehit X Y no, đơn chức, mạch hở, dãy đồng đẳng (M X < M y ), thu hỗn hợp hai ancol khối lượng lớn khối lượng M gam Đốt cháy hoàn toàn M thu 30,8 gam CO Công thức phần trăm khối lượng X A HCHO 50,56% B CH CHO 67,16% D HCHO 32,44% C CH CHO 49,44% Câu 119: Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO (hoặc Ag O) dung dịch NH , đun nóng thu 43,2 gam Ag Hiđro hoá X thu Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na Công thức cấu tạo thu gọn X D CH CH(OH)CHO A HCHO B OHCCHO C CH CHO Câu 120: Hai hợp chất hữu X Y đồng đẳng kế tiếp, tác dụng với Na phản ứng tráng bạc Biết phần trăm khối lượng oxi X, Y 53,33% 43,24% Công thức cấu tạo X Y tương ứng B HOCH CH CHO HOCH CH CH CHO A HOCH CHO HOCH CH CHO D HOCH(CH )CHO HOOCCH CHO C HCOOCH HCOOCH CH Câu 121: Hợp chất hữu X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng với dung dịch AgNO NH Thể tích 3,7 gam chất X thể tích 1,6 gam khí O (cùng điều kiện nhiệt độ áp suất) Khi đốt cháy hoàn toàn gam X thể tích khí CO thu vượt 0,7 lít (ở đktc) Công thức cấu tạo X B CH COOCH C HOOCCHO D OHCCH CH OH A HCOOC H Câu 122: Hiđro hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, dãy đồng đẳng thu (m + 1) gam hỗn hợp hai ancol Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 17,92 lít khí O (ở đktc) Giá trị m A 10,5 B 8,8 C 24,8 D 17,8 Câu 123: Cho m gam hỗn hợp X gồm hai rượu (ancol) no, đơn chức, dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu hỗn hợp rắn Z hỗn hợp Y (có tỉ khối so với H 13,75) Cho toàn Y phản ứng với lượng dư Ag O (hoặc AgNO ) dung dịch NH đun nóng, sinh 64,8 gam Ag Giá trị m A 7,8 B 8,8 C 7,4 D 9,2 Câu 124: Cho 3,6 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với lượng dư Ag O (hoặc AgNO ) dung dịch NH đun nóng, thu m gam Ag Hoà tan hoàn toàn m gam Ag dung dịch HNO đặc, sinh 2,24 lít NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Công thức X B HCHO C C H CHO D C H CHO A C H CHO Câu 125: Oxi hoá 1,2 gam CH OH CuO nung nóng, sau thời gian thu hỗn hợp sản phẩm X (gồm HCHO, H O CH OH dư) Cho toàn X tác dụng với lượng dư Ag O (hoặc AgNO ) dung dịch NH , 12,96 gam Ag Hiệu suất phản ứng oxi hoá CH OH A 76,6% B 80,0% C 65,5% D 70,4% Câu 126: Cho 0,25 mol anđehit mạch hở X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO NH , thu 54 gam Ag Mặt khác, cho X phản ứng với H dư (xúc tác Ni, to) 0,125 mol X phản ứng hết với 0,25 mol H Chất X công thức ứng với công thức chung B C n H 2n-1 CHO (n ≥ 2) A C n H 2n-3 CHO (n ≥ 2) D C n H 2n (CHO) (n ≥ 0) C C n H 2n+1 CHO (n ≥0) Câu 127: Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO H qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp khí Y gồm hai chất hữu Đốt cháy hết Y thu 11,7 gam H O 7,84 lít khí CO (ở đktc) Phần trăm theo thể tích H X A 35,00% B 65,00% C 53,85% D 46,15% Câu 128: Hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở, dãy đồng đẳng Oxi hoá hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X khối lượng m gam CuO nhiệt độ thích hợp, thu hỗn hợp sản phẩm hữu Y Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO NH , thu 54 gam Ag Giá trị m A 13,5 B 8,1 C 8,5 D 15,3 Câu 129: 1,72 gam hỗn hợp anđehit acrylic anđehit axetic tham gia phản ứng cộng vừa đủ 1,12 lít H (đktc) Cho thêm 0,696 gam anđehit B đồng đẳng anđehit fomic vào 1,72 gam hỗn hợp anđehit cho hỗn hợp thu tham gia phản ứng tráng bạc hoàn toàn 10,152 gam Ag Công thức cấu tạo B B C H CHO A CH CH CHO D CH CH CH CHO C CH CH(CH )CHO Câu 130*: 17,7 gam hỗn hợp X gồm anđehit đơn chức phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO NH (dùng dư) 1,95 mol Ag dung dịch Y Toàn Y tác dụng với dung dịch HCl dư 0,45 mol CO Các chất hỗn hợp X B C H CHO HCHO A C H CHO HCHO D C H CHO CH CHO C CH CHO HCHO Câu 131: A axit cacboxylic đơn chức chưa no (1 nối đôi C=C) A tác dụng với brom cho sản phẩm chứa 65,04% brom (theo khối lượng) Vậy A công thức phân tử B C H O C C H O D A C H O C5H6O2 Câu 132: Muốn trung hòa 6,72 gam axit hữu A cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 2,24% A B CH CH COOH C HCOOH D CH =CHCOOH A CH COOH Câu 133: Để trung hòa 40 ml giấm ăn cần 25 ml dung dịch NaOH 1M Biết khối lượng riêng giấm g/ml Vậy mẫu giấm ăn nồng độ A 3,5% B 3,75% C 4% D 5% Câu 134: Trung hòa gam axit cacbonxylic A NaOH vừa đủ cạn dung dịch 13,4 gam muối khan A công thức phân tử B C H O C C H O D A C H O C4H6O4 Câu 135: Trung hòa 2,7 gam axit cacboxylic A cần vừa đủ 60 ml dung dịch NaOH 1M A công thức phân tử B C H O C C H O D A C H O C2H2O4 Câu 136: Trung hòa hoàn toàn 1,8 gam axit hữu đơn chức dung dịch NaOH vừa đủ cạn dung dịch sau phản ứng 2,46 gam muối khan Axit C CH CH COOH D CH COOH A HCOOH B CH =CHCOOH Câu 137: Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH 0,12M NaOH 0,12M cạn dung dịch thu 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan Công thức phân tử X B CH COOH C HCOOH D C H COOH A C H COOH Câu 138: A B axit cacboxylic đơn chức Trộn 1,2 gam A với 5,18 gam B hỗn hợp X Để trung hòa hết X cần 90 ml dung dịch NaOH 1M A, B A Axit propionic, axit axetic B axit axetic, axit propionic C Axit acrylic, axit propionic D Axit axetic, axit acrylic Câu 139: Cho 2,46 gam hỗn hợp gồm HCOOH, CH COOH, C H OH tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 1M Tổng khối lượng muối thu sau phản ứng B 4,46 gam C 5,32 gam D 11,26 gam A 3,54 gam Câu 140: Cho 5,76 gam axit hữu X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO thu 7,28 gam muối axit hữu Công thức cấu tạo thu gọn X B CH COOH C HC≡CCOOH D CH CH COOH A CH =CHCOOH Câu 141: Cho 0,1 mol axit hữu X tác dụng với 11,5 gam hỗn hợp Na K thu 21,7 gam chất rắn thấy thoát 2,24 lít khí H (đktc) Công thức cấu tạo X B CH COOH C CH (COOH) D CH =CHCOOH A (COOH) Câu 142: Cho 16,6 gam hỗn hợp gồm HCOOH, CH COOH tác dụng hết với Mg thu 3,36 lít H (đktc) Khối lượng CH COOH A 12 gam B gam C gam D 4,6 gam Câu 143: X hỗn hợp gồm HCOOH CH COOH (tỉ lệ mol 1:1) Lấy 21,2 gam X tác dụng với 23 gam C H OH (xúc tác H SO đặc, đun nóng) thu m gam hỗn hợp este (hiệu suất este hóa đạt 80%) Giá trị m A 40,48 gam B 23,4 gam C 48,8 gam D 25,92 gam Câu 144: Đun nóng gam CH COOH với 9,2 gam C H OH (có H SO đặc làm xúc tác) đến phản ứng đạt tới trạng thái cân cân 5,5 gam este Hiệu suất phản ứng este hóa A 55% B 62,5% C 75% D 80% Câu 145: Cho 0,3 mol axit X đơn chức trộn với 0,25 mol ancol etylic đem thực phản ứng este hóa thu thu 18 gam este Tách lấy lượng ancol axit dư cho tác dụng với Na thấy thoát 2,128 lít H Vậy công thức axit hiệu suất phản ứng este hóa B CH =CHCOOH, H%= 78% A CH COOH, H% = 68% D CH COOH, H% = 72% C CH =CHCOOH, H% = 72% Câu 146: Oxi hoá anđehit OHCCH CH CHO điều kiện thích hợp thu hợp chất hữu X Đun nóng hỗn hợp gồm mol X mol ancol metylic với xúc tác H SO đặc thu este Z Q (M Z < M Q ) với tỷ lệ khối lượng m Z : m Q = 1,81 Biết 72% ancol chuyển thành este Số mol Z Q A 0,36 0,18 B 0,48 0,12 C 0,24 0,24 D 0,12 0,24 Câu 147: Đốt cháy hoàn toàn 2,22 gam axit hữu no A thu 1,62 gam H O A B C H COOH C HCOOH D CH COOH A C H COOH Câu 148: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol axit đơn chức cần V lít O đktc, thu 0,3 mol CO 0,2 mol H O Giá trị V A 6,72 lít B 8,96 lít C 4,48 lít D 5,6 lít Câu 149: Đốt cháy hoàn toàn axit A thu 0,2 mol CO 0,15 mol H O A công thức phân tử B C H O C C H O D A C H O C5H8O4 Câu 150: Đốt cháy hoàn toàn 4,38 gam axit E no, mạch thẳng thu 4,032 lít CO (đkc) 2,7 gam H O CTCT E B C 17 H 35 COOH A CH COOH D CH =C(CH )COOH C HOOC(CH ) COOH Câu 151: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol axit cacboxylic A thu chưa đến gam hỗn hợp CO H O A A axit fomic B axit axetic C axit acrylic D axit oxalic Câu 152: Z axit hữu Để đốt cháy 0,1 mol Z cần 6,72 lít O (đktc) CTCT Z B CH =CHCOOH C HCOOH D Kết khác A CH COOH Câu 153: Đốt cháy hết thể tích axit hữu A thể tích hỗn hợp CO nước đo điều kiện CTPT A C HOOCCOOH D HOOCCH COOH A HCOOH B CH COOH Câu 154: Đốt cháy hoàn toàn 0,44 gam axit hữu cơ, sản phẩm cháy cho hấp thụ hoàn toàn vào bình đựng P O , bình đựng dung dịch KOH Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình tăng 0,36 gam bình tăng 0,88 gam CTPT axit B C H 10 O C C H O D C H O A C H O Câu 155: Để đốt cháy hết 10ml thể tích hợp chất hữu A cần dùng 30 ml O , sản phẩm thu gồm CO H O tích thể tích O phản ứng CTPT A B C H O C C H O D A C H O C4H8O2 Câu 156: X hỗn hợp axit cacboxylic no, hở, phân tử axit chứa không nhóm -COOH Đốt cháy hoàn toàn 9,8 gam X 11 gam CO 3,6 gam H O X gồm B HCOOH HOOCCH COOH A HCOOH CH COOH C HCOOH HOOCCOOH D CH COOH HOOCCH COOH Câu 157: Các sản phẩm thu đốt cháy hoàn toàn gam axit hữu X dẫn qua bình đựng H SO đặc bình đựng dung dịch NaOH Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình tăng 1,8 gam khối lượng bình tăng 4,4 gam CTCT A C CH COOH D A B C A HCOOH B C H COOH Câu 158: Oxi hóa 0,125 mol ancol đơn chức A 0,05 mol O (xt, to) 5,6 gam hỗn hợp X gồm axit cacboxylic ; anđehit ; ancol dư nước A công thức phân tử B C H O C C H O D C H O A CH O Câu 159: Hỗn hợp X gồm axit Y đơn chức axit Z hai chức (Y, Z số nguyên tử cacbon) Chia X thành hai phần Cho phần tác dụng hết với Na, sinh 4,48 lít khí H (ở đktc) Đốt cháy hoàn toàn phần hai, sinh 26,4 gam CO Công thức cấu tạo thu gọn phần trăm khối lượng Z hỗn hợp X A HOOCCOOH 42,86% B HOOCCOOH 60,00% D HOOCCH COOH 54,88% C HOOCCH COOH 70,87% Câu 160: Chất A nguồn gốc từ thực vật thường gặp đời sống (chứa C, H, O), mạch hở Lấy số mol A cho phản ứng hết với Na CO hay với Na thu số mol CO 3/4 số mol H Chất A A axit malic : HOOCCH(OH)CH COOH B axit xitric : HOOCCH C(OH)(COOH)CH COOH C axit lauric : CH (CH ) 10 COOH D axit tactaric : HOOCCH(OH)CH(OH)COOH Câu 161: Khi cho a mol hợp chất hữu X (chứa C, H, O) phản ứng hoàn toàn với Na với NaHCO sinh a mol khí Chất X 10 A ancol o-hiđroxibenzylic B axit ađipic C axit 3-hiđroxipropanoic D etylen glicol Câu 162: Chia 0,3 mol axit cacobxylic A thành hai phần - Đốt cháy phần 19,8 gam CO - Cho phần tác dụng hoàn toàn với 0,2 mol NaOH, thấy sau phản ứng không NaOH Vậy A công thức phân tử B C H O C C H O D A C H O C6H8O4 Câu 163: Cho 10 gam hỗn hợp X gồm HCHO HCOOH tác dụng với lượng (dư) dung dịch AgNO /NH 99,36 gam bạc % khối lượng HCHO hỗn hợp X A 54% B 69% C 64,28% D 46% Câu 164: Để trung hòa a mol axit cacboxylic A cần 2a mol NaOH Đốt cháy hoàn toàn a mol A thu 3a mol CO A công thức phân tử B C H O C C H 10 O D C H O A C H O Câu 165: Đốt cháy hoàn toàn 3,12 gam axit cacboxylic A 3,96 gam CO Trung hòa lượng axit cần 30 ml dung dịch NaOH 2M A công thức phân tử B C H O C C H O D A C H O C3H4O4 Câu 166: Hỗn hợp X gồm axit no A A Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X thu 11,2 lít CO (đkc) Để trung hòa 0,3 mol X cần 500 ml dung dịch NaOH 1M CTCT axit B CH COOH C H COOH A HCOOH C H COOH C HCOOH HOOCCOOH D CH COOH HOOCCH COOH Câu 167: Trung hòa a mol axit hữu A cần 2a mol NaOH Đốt cháy hết a mol A 2a mol CO A B HOOCCOOH A CH COOH C axit đơn chức no D axit đơn chức không no Câu 168: Hợp chất hữu E mạch hở CTPT C H O nhiều sữa chua E tác dụng với Na Na CO , tác dụng với CuO nung nóng tạo hợp chất hữu không tham gia phản ứng tràng gương CTCT E B CH CH(OH)COOH A CH COOCH OH D HOCH CH COOH C HOCH COOCH Câu 169: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol chất X muối Na axit hữu thu 0,15 mol CO , H O Na CO CTCT X B CH COONa C CH COONa D HCOONa A C H COONa Câu 170: Hỗn hợp X gồm 0,01 mol HCOONa a mol muối natri hai axit no đơn chức mạch hở đồng đẳng liên tiếp Đốt cháy hỗn hợp X cho sản phẩm cháy (CO , nước) qua bình đựng H SO đặc bình đựng KOH thấy khối lượng bình tăng nhiều bình 3,51 gam Phần chất rắn Y lại sau đốt Na CO cân nặng 2,65 gam Công thức phân tử hai muối natri B C H COONa C H COONa A C H COONa C H COONa D CH COONa C H COONa C CH COONa C H COONa Câu 171: Khối lượng axit axetic thu lên men lít ancol etylic 8o ? Cho d = 0,8 g/ml hiệu suất phản ứng đạt 92% A 76,8 gam B 90,8 gam C 73,6 gam D 58,88 gam Câu 172: Thực phản ứng oxi hóa m gam ancol etylic nguyên chất thành axit axetic (hiệu suất phản ứng đạt 25%) thu hỗn hợp Y, cho Y tác dụng với Na dư thu 5,6 lít H (đktc) Giá trị m A 18,4 gam B 9,2 gam C 23 gam D 4,6 gam Câu 173: Cho sơ đồ phản ứng sau: xt, to, p + HCN + H O+, to + H SO , to A B C3H4O2 C CH CH=O C H O tên A axit axetic B axit metacrylic C axit acrylic D anđehit acrylic Câu 174: Cho sơ đồ sau : C H Br C công thức A CH COOH C CH CH OH Mg,ete CO + HCl → A    → B → C Câu 175: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: HCOONa Các chất A, B, D B CH CH COOH D CH CH CH COOH A C2H5OH B D (COOH)2 11 A H ; C H ; C H (OH) B H ; C H ; C H (OH) D C H ; C H (OH) C CH ; C H ; (CHO) Câu 176 : Cho 19,8 gam anđehit đơn chức A phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO /NH (dư) Lượng Ag sinh phản ứng hết với dung dịch HNO loãng 6,72 lít NO (đktc) A công thức phân tử B C H O C C H O D A C H O C H O Câu 177: Cho 10,90 gam hỗn hợp gồm axit acrylic axit propionic phản ứng hoàn toàn với Na thoát 1,68 lít khí (đktc) Nếu cho hỗn hợp tham gia phản ứng cộng H hoàn toàn khối lượng sản phẩm cuối A 11,1 gam B 7,4 gam C 11,2 gam D 11,0 gam Câu 178: Cho 3,15 gam hỗn hợp X gồm axit axetic, axit acrylic, axit propionic vừa đủ để làm màu hoàn toàn dung dịch chứa 3,2 gam brom Để trung hòan toàn 3,15 gam hỗn hợp X cần 90 ml dd NaOH 0,5M Thành phần phần trăm khối lượng axit axetic hỗn hợp X A 35,24% B 45,71% C 19,05% D 23,49% Câu 179: Hòa tan 26,8 gam hỗn hợp hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở vào nước dung dịch X Chia X thành hai phần Cho phần phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO /NH dư thu 21,6 gam bạc kim loại Để trung hòa hoàn toàn phần cần 200,0 ml dung dịch NaOH 1,0M Công thức hai axit B CH COOH, C H COOH A HCOOH, C H COOH D HCOOH, C H COOH C CH COOH, C H COOH Câu 180: Cho 13,4 gam hỗn hợp X gồm hai axit no, đơn chức, mạch hở, dãy đồng đẳng tác dụng với Na dư, thu 17,8 gam muối Khối lượng axit số nguyên tử cacbon X A 3,0 gam B 4,6 gam C 7,4 gam D 6,0 gam ĐÁP ÁN 1B 11B 21A 31A 41A 51B 61B 71D 81D 91AD 101A 111BB 121A 131B 141C 151A 161C 171A 2C 12B 22C 32D 42D 52B 62DAD 72B 82B 92B 102C 112A 122D 132A 142A 152B 162C 172A 3C 13A 23C 33A 43D 53C 63C 73D 83B 93C 103A 113A 123A 133B 143D 153C 163A 173C 4C 14A 24B 34D 44A 54D 64D 74CB 84D 94B 104C 114A 124A 134B 144B 154A 164D 174B 5D 15A 25C 35C 45C 55B 65D 75D 85D 95AB 105C 115B 125B 135D 145C 155B 165D 175B 6D 16BD 26C 36C 46C 56C 66BA 76C 86D 96C 106D 116C 126B 136D 146A 156B 166C 176A 7A 17D 27A 37C 47C 57A 67B 77C 87A 97C 107A 117B 127D 137B 147B 157C 167B 177A 8D 18A 28C 38D 48D 58A 68D 78B 88A 98C 108D 118A 128C 138B 148A 158A 168B 178C 9C 19C 29A 39D 49A 59BD 69C 79C 89A 99B 109C 119B 129A 139D 149C 159A 169B 179A 10D 20B 30A 40D 50C 60D 70A 80B 90CC 100D 110B 120A 130A 140A 150C 160B 170A 180D B.CÁC BÀI ĐÃ RA TSDH: Câu Cho chất: HCN, H2, dung dịch KMnO4, dung dịch Br2 Số chất phản ứng với (CH3)2CO A B C D Câu Dãy gồm chất điều chế trực tiếp (bằng phản ứng) tạo anđehit axetic là: A CH3COOH, C2H2, C2H4 B C2H5OH, C2H4, C2H2 C HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH D C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5 Câu Dãy gồm chất điều chế trực tiếp (bằng phản ứng) tạo axit axetic là: A CH3CHO, C6H12O6 (glucozơ), CH3OH B C2H4(OH)2, CH3OH, CH3CHO C CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH3 D CH3OH, C2H5OH, CH3CHO Câu Quá trình sau không tạo anđehit axetic? 12 A CH3−COOCH=CH2 + dung dịch NaOH (to) B CH2=CH2 + O2 (to, xúc tác) C CH2=CH2 + H2O (to, xúc tác HgSO4) D CH3−CH2OH + CuO (to) Câu Trong công nghiệp, axeton điều chế từ A propan-1-ol B propan-2-ol C xiclopropan D cumen Câu Số đồng phân xeton ứng với công thức phân tử C5H10O là: A B C D Câu Axit cacboxylic no, mạch hở X công thức thực nghiệm (C3H4O3)n, công thức phân tử X A C9H12O9 B C3H4O3 C C6H8O6 D C12H16O12 Câu Oxi hoá 4,48 lít C2H4 (ở đktc) O2 (xúc tác PdCl2, CuCl2), thu chất X đơn chức Toàn lượng chất X cho tác dụng với HCN (dư) 7,1 gam CH3CH(CN)OH (xianohiđrin) Hiệu suất trình tạo CH3CH(CN)OH từ C2H4 là: A 60% B 70% C 50% D 80% Câu Đun nóng V lít anđehit X với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) đến phản ứng xảy hoàn toàn thu hỗn hợp khí Y tích 2V lít (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ, áp suất) Ngưng tụ Y thu chất Z; cho Z tác dụng với Na sinh H2 số mol số mol Z phản ứng Chất X anđehit A không no (chứa nối đôi C=C), hai chức B no, hai chức C không no (chứa nối đôi C=C), đơn chức D no, đơn chức Câu 10 Hai hợp chất hữu X, Y công thức phân tử C3H6O2 Cả X Y tác dụng với Na; X tác dụng với NaHCO3 Y khả tham gia phản ứng tráng bạc Công thức cấu tạo X Y A HCOOC2H5 HOCH2COCH3 B HCOOC2H5 HOCH2CH2CHO C C2H5COOH HCOOC2H5 D C2H5COOH CH3CH(OH)CHO Hai hợp chất hữu X Y đồng đẳng kế tiếp, tác dụng với Na phản ứng tráng bạc Biết phần trăm Câu 11 khối lượng oxi X, Y 53,33% 43,24% Công thức cấu tạo X Y tương ứng A HCOOCH3 HCOOCH2-CH3 B HO-CH(CH3)-CHO HOOC-CH2-CHO C HO-CH2-CH2-CHO HO-CH2-CH2-CH2-CHO D HO-CH2-CHO HO-CH2-CH2-CHO (2) ancol no, đơn chức, mạch hở; (3) xicloankan;(4) ete no, đơn Câu 12 Cho hợp chất hữu cơ: (1) ankan; chức, mạch hở; (5) anken; (6) ancol không no (có liên kết đôi C=C), mạch hở; (7) ankin; (8) anđehit no, đơn chức, mạch hở; (9) axit no, đơn chức, mạch hở; (10) axit không no (có liên kết đôi C=C), đơn chức Dãy gồm chất đốt cháy hoàn toàn cho số mol CO2 số mol H2O là: A (2), (3), (5), (7), (9) B (3), (4), (6), (7), (10) C (3), (5), (6), (8), (9) D (1), (3), (5), (6), (8) Câu 13 Đốt cháy hoàn toàn a mol anđehit X (mạch hở) tạo b mol CO2 c mol H2O (biết b = a + c) Trong phản ứng tráng gương, phân tử X cho electron X thuộc dãy đồng đẳng anđehit A no, hai chức B no, đơn chức C không no hai nối đôi, đơn chức D không no nối đôi, đơn chức Câu 14 Đốt cháy hoàn toàn mol hợp chất hữu X, thu mol CO2 Chất X tác dụng với Na, tham gia phản ứng tráng bạc phản ứng cộng Br2 theo tỉ lệ mol : Công thức cấu tạo X A HO-CH2-CH2-CH=CH-CHO B HOOC-CH=CH-COOH C HO-CH2-CH2-CH2-CHO D HO-CH2-CH=CH-CHO Câu 15 Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol axit cacboxylic đơn chức, cần vừa đủ V lít O2 (ở đktc), thu 0,3 mol CO2 0,2 mol H2O Giá trị V là: A 6,72 B 4,48 C 8,96 D 11,2 Câu 16 Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu X, thu 0,351 gam H2O 0,4368 lít khí CO (ở đktc) Biết X phản ứng với Cu(OH)2 môi trường kiềm đun nóng Chất X A CH2=CH-CH2-OH B C2H5CHO C CH3COCH3 D O=CH-CH=O Câu 17 Hiđro hoá hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai anđehit X Y no, đơn chức, mạch hở, dãy đồng đẳng (MX < MY), thu hỗn hợp hai ancol khối lượng lớn khối lượng M gam Đốt cháy hoàn toàn M thu 30,8 gam CO2 Công thức phần trăm khối lượng X A HCHO 32,44% B CH3CHO 49,44% C CH3CHO 67,16% D HCHO 50,56% Câu 18 Hiđro hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, dãy đồng đẳng thu (m + 1) gam hỗn hợp hai ancol Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 17,92 lít khí O2 (ở đktc) Giá trị m là: A 10,5 B 8,8 C 24,8 D 17,8 Câu 19 Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO H2 qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp khí Y gồm hai chất hữu Đốt cháy hết Y thu 11,7 gam H2O 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) Phần trăm theo thể tích H2 X là: A 35,00% B 65,00% C 53,85% D 46,15% Câu 20 Cho dãy chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3 Số chất dãy tham gia phản ứng tráng gương là: A B C D Câu 21 Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCHO 0,1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) dung dịch NH3, đun nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành 13 A 64,8 gam B 43,2 gam C 21,6 gam D 10,8 gam Câu 22 Đốt cháy hoàn toàn anđehit X, thu số mol CO2 số mol H2O Nếu cho X tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) dung dịch NH3, sinh số mol Ag gấp bốn lần số mol X phản ứng Công thức X A (CHO)2 B C2H5CHO C CH3CHO D HCHO Câu 23 Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) dung dịch NH3, đun nóng thu 43,2 gam Ag Hiđro hoá X thu Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na Công thức cấu tạo thu gọn X A CH3CH(OH)CHO B OHC-CHO C HCHO D CH3CHO Câu 24 Cho 0,25 mol anđehit mạch hở X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 54 gam Ag Mặt khác, cho X phản ứng với H2 dư (xúc tác Ni, to) 0,125 mol X phản ứng hết với 0,25 mol H2 Chất X công thức ứng với công thức chung A CnH2n+1CHO (n ≥0) B CnH2n-1CHO (n ≥ 2) C CnH2n-3CHO (n ≥ 2) D CnH2n(CHO)2 (n ≥ 0) Câu 25 Cho 2,9 gam anđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) dung dịch NH3 thu 21,6 gam Ag Công thức cấu tạo thu gọn anđehit A HCHO B CH2=CH-CHO C OHC-CHO D CH3CHO Câu 26 Cho 6,6 gam anđehit X đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) dung dịch NH3, đun nóng Lượng Ag sinh cho phản ứng hết với axit HNO3 loãng, thoát 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đo đktc) Công thức cấu tạo thu gọn X A HCHO B CH3CHO C CH2 = CHCHO D CH3CH2CHO Câu 27 Cho 3,6 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) dung dịch NH3 đun nóng, thu m gam Ag Hoà tan hoàn toàn m gam Ag dung dịch HNO3 đặc, sinh 2,24 lít NO2 (sản phẩm khử nhất, đktc) Công thức X A C3H7CHO B C2H5CHO C C4H9CHO D HCHO Câu 28 Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, dãy đồng đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng thu 32,4 gam Ag Hai anđehit X A HCHO C2H5CHO B CH3CHO C2H5CHO C C2H3CHO C3H5CHO D HCHO CH3CHO Câu 29 Khi oxi hóa hoàn toàn 2,2 gam anđehit đơn chức thu gam axit tương ứng Công thức anđehit A HCHO B CH3CHO C C2H3CHO D C2H5CHO Câu 30 Khi cho a mol hợp chất hữu X (chứa C, H, O) phản ứng hoàn toàn với Na với NaHCO3 sinh a mol khí Chất X A axit ađipic B ancol o-hiđroxibenzylic C axit 3-hiđroxipropanoic D etylen glicol Câu 31 Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu Y 2a mol CO2 Mặt khác, để trung hòa a mol Y cần vừa đủ 2a mol NaOH Công thức cấu tạo thu gọn Y A CH3-COOH B HOOC-COOH C C2H5-COOH D HOOC-CH2-CH2COOH Câu 32 Cho hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch không phân nhánh Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp X, thu 11,2 lít khí CO2 (ở đktc) Nếu trung hòa 0,3 mol X cần dùng 500 ml dung dịch NaOH 1M Hai axit là: A HCOOH, HOOC-CH2-COOH B HCOOH, C2H5COOH C HCOOH, CH3COOH D HCOOH, HOOC-COOH Câu 33 Trung hoà 5,48 gam hỗn hợp gồm axit axetic, phenol axit benzoic, cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 0,1M cạn dung dịch sau phản ứng, thu hỗn hợp chất rắn khan khối lượng A 6,84 gam B 4,90 gam C 6,80 gam D 8,64 gam Câu 34 Để trung hòa 6,72 gam axit cacboxylic Y (no, đơn chức), cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 2,24% Công thức Y là: A C2H5COOH B HCOOH C C3H7COOH D CH3COOH Câu 35 Cho 5,76 gam axit hữu X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu 7,28 gam muối axit hữu Công thức cấu tạo thu gọn X A CH3COOH B CH2=CH-COOH C CH3-CH2-COOH D HC≡C-COOH Câu 36 Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH 0,12M NaOH 0,12M cạn dung dịch thu 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan Công thức phân tử X A HCOOH B C3H7COOH C CH3COOH D C2H5COOH Câu 37 Cho 0,04 mol hỗn hợp X gồm CH2=CH-COOH, CH3COOH CH2=CH-CHO phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 6,4 gam brom Mặt khác, để trung hoà 0,04 mol X cần dùng vừa đủ 40 ml dung dịch NaOH 0,75 M Khối lượng CH2=CH-COOH X là: A 1,44 gam B 0,56 gam C 0,72 gam D 2,88 gam Câu 38 Trung hoà 8,2 gam hỗn hợp gồm axit fomic axit đơn chức X cần 100 ml dung dịch NaOH 1,5M Nếu cho 8,2 gam hỗn hợp tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng thu 21,6 gam Ag Tên gọi X là: A axit metacrylic B axit propanoic C axit acrylic D axit etanoic 14 Câu 39 Hỗn hợp X gồm axit Y đơn chức axit Z hai chức (Y, Z số nguyên tử cacbon) Chia X thành hai phần Cho phần tác dụng hết với Na, sinh 4,48 lít khí H2 (ở đktc).Đốt cháy hoàn toàn phần hai, sinh 26,4 gam CO2 Công thức cấu tạo thu gọn phần trăm khối lượng Z hỗn hợp X A HOOC-CH2-COOH 54,88% B HOOC-COOH 42,86% C HOOC-COOH 60,00% D HOOC-CH2-COOH 70,87% Câu 40 Anđehit no mạch hở X công thức đơn giản C2H3O Công thức phân tử X A C6H9O3 B C4H6O2 C C8H12O4 D C2H3O Câu 41 Oxi hoá không hoàn toàn ancol isopropylic CuO nung nóng, thu chất hữu X Tên gọi X A metyl phenyl xeton B propanal C đimetyl xeton D metyl vinyl xeton Câu 42 Ở điều kiện thích hợp: chất X phản ứng với chất Y tạo anđehit axetic; chất X phản ứng với chất Z tạo ancol etylic Các chất X, Y, Z là: A C2H2, H2O, H2 B C2H2, O2, H2O C C2H4, O2, H2O D C2H4, H2O, CO Câu 43 Axeton điều chế cách oxi hoá cumen nhờ oxi, sau thuỷ phân dung dịch H2SO4 loãng Để thu 145 gam axeton lượng cumen cần dùng (giả sử hiệu suất trình điều chế đạt 75%) A 400 gam B 600 gam C 500 gam D 300 gam Câu 44 Đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam hỗn hợp X gồm CxHyCOOH, CxHyCOOCH3, CH3OH thu 2,688 lít CO2 (đktc) 1,8 gam H2O Mặt khác, cho 2,76 gam X phản ứng vừa đủ với 30 ml dung dịch NaOH 1M, thu 0,96 gam CH3OH Công thức CxHyCOOH A CH3COOH B C2H5COOH C C2H3COOH D C3H5COOH Câu 45 Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic axit linoleic Để trung hoà m gam X cần 40 ml dung dịch NaOH 1M Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X thu 15,232 lít khí CO2 (đktc) 11,7 gam H O Số mol axit linoleic m gam hỗn hợp X là: A 0,010 B 0,015 C 0,020 D 0,005 Câu 46 Hỗn hợp X gồm ancol sản phẩm hợp nước propen Tỉ khối X so với hiđro 23 Cho m gam X qua ống sứ đựng CuO (dư) nung nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp Y gồm chất hữu nước, khối lượng ống sứ giảm 3,2 gam Cho Y tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, tạo 48,6 gam Ag Phần trăm khối lượng propan-1-ol X A 16,3% B 65,2% C 48,9% D 83,7% Câu 47 Cho m gam hỗn hợp etanal propanal phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 43,2 gam kết tủa dung dịch chứa 17,5 gam muối amoni hai axit hữu Giá trị m A 10,2 B 10,9 C 9,5 D 14,3 Câu 48 Cho 16,4 gam hỗn hợp X gồm axit cacboxylic đồng đẳng phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 1M KOH 1M, thu dung dịch Y cạn dung dịch Y, thu 31,1 gam hỗn hợp chất rắn khan Công thức axit X là: A C3H6O2 C4H8O2 B C3H4O2 C4H6O2 C C2H4O2 C3H4O2 D C2H4O2 C3H6O2 Câu 49 Axit cacboxylic X công thức đơn giản C3H5O2 Khi cho 100 ml dung dịch axit X nồng độ 0,1M phản ứng hết với dung dịch NaHCO3 (dư), thu V ml khí CO2 (đktc) Giá trị V là: A 336 B 112 C 448 D 224 Câu 50 Hỗn hợp gồm 0,1 mol axit cacboxylic đơn chức 0,1 mol muối axit với kim loại kiềm tổng khối lượng 15,8 gam Tên axit A axit etanoic B axit propanoic C axit butanoic D axit metanoic Câu 51 Hỗn hợp Z gồm hai axit cacboxylic đơn chức X Y (M X > M Y ) tổng khối lượng 8,2 gam Cho Z tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu dung dịch chứa 11,5 gam muối Mặt khác, cho Z tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 21,6 gam Ag Công thức phần trăm khối lượng X Z A C2H3COOH 43,90% B C3H5COOH 54,88% C C2H5COOH 56,10% D HCOOH 45,12% 15 ... COOH, ICH COOH, dãy xếp theo thứ tự tăng dần tính axit A ClCH COOH < ICH COOH < BrCH COOH B ClCH COOH < BrCH COOH < ICH COOH C ICH COOH < BrCH COOH < ClCH COOH D BrCH COOH < ClCH COOH < ICH COOH... dư dung dịch AgNO /NH 43,2 gam bạc A A ancol metylic B ancol etylic C ancol anlylic D ancol benzylic Câu 115: X hỗn hợp gồm ancol đơn chức no, mạch hở A an ehit no, mạch hở đơn chức B (A B có... axit CH COOH ; C H OH ; CO C H OH A C H OH < CO < CH COOH < C H OH B CH COOH < C H OH < CO < C H OH C C H OH < C H OH < CO < CH COOH D C H OH < CH COOH < C H OH < CO Câu 36: Cho axit ClCH COOH
- Xem thêm -

Xem thêm: ANĐEHITXETONAXIT CACBOXYLIC có đán án, ANĐEHITXETONAXIT CACBOXYLIC có đán án, ANĐEHITXETONAXIT CACBOXYLIC có đán án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay