CHUYÊN ĐỀ : DẪN XUẤT HALOGENANCOL PHENOL

10 47 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 23:06

tài liệu hóa 12 chuyên đề HALOGENANCOL PHENOL giúp các bạn tổng hợp và ôn lại kiến thức cần nhớ xuyên suốt trong quá trình ôn tập, và luyện thi trung học phổ thông quốc gia. Nâng cao khả năng xử lý các bài tập một cách nhanh chóng, chúc các bạn thành công. Trng THPT TX Phc Long Gvbs:Phm Trng Oỏnh CHUYấN : DN XUT HALOGEN-ANCOL- PHENOL A MT S LU í KHI GII TON ANCOL PHENOL Dng 1: Bin lun tỡm cụng thc phõn t ancol - Trong ancol (n hoc a) C x H y O z thỡ bao gi chỳng ta cng cú: y 2x + (y luụn l s chn) - c bit ancol a chc: s nhúm OH s nguyờn t C - CTTQ ca ancol no, n chc, mch h l: C n H 2n+2 O (n 1) Dng 2: Gii toỏn da vo phn ng th nguyờn t H nhúm OH - Cho ancol hoc hn hp ancol tỏc dng vi Na, K thu c mui ancolat v H a R(OH) a + aNa R(OH) a + H (1) Da vo t l s mol gia ancol v H xỏc nh s lng nhúm chc nH +) Nu = ancol n chc nancol +) Nu +) Nu nH nancol nH nancol = ancol chc = ancol chc Lu ý: +) Nu cho hn hp ancol tỏc dng vi Na, K m nH nancol > hn hp ancol cú ancol a chc +) Trong phn ng th ca ancol vi Na, K ta luụn cú: nNa = 2nH +) gii nhanh bi dng ny nờn ỏp dng cỏc phng phỏp nh: nh lut bo ton lng, phng phỏp tng gim lng, phng phỏp trung bỡnh Dng 3: Gii toỏn da vo phn ng Phn ng chỏy ca ancol * t chỏy ancol no, mch h: 3n + x nCO + (n+1) H O C n H 2n+2 O x + Ta luụn cú: = nH 2O nCO2 nH 2O > nCO2 v nancol * t chỏy ancol no, n chc, mch h 3n nCO + (n+1) H O C n H 2n+2 O + Ta luụn cú: nH 2O > nCO2 v nancol = nH 2O nCO2 nO2 phn ng = nCO 2 Trng THPT TX Phc Long * Lu ý: Khi t chỏy mt ancol (A): - Nu: nH 2O > nCO2 (A) l ancol no: C n H 2n+2 O x v nancol = nH 2O nCO2 Gvbs:Phm Trng Oỏnh - Nu: nH 2O = nCO2 (A) l ancol cha no (cú mt liờn kt ): C n H 2n O x - Nu: nH 2O < nCO2 (A) l ancol cha no cú ớt nht liờn kt tr lờn: CTTQ: C n H 2n+2-2k O x (vi k2) Dng 4: Gii toỏn da vo phn ng tỏch H O Tỏch nc to anken: xỳc tỏc H SO c to 170oC - Nu mt ancol tỏch nc cho anken nht ancol ú l ancol no n chc cú s C - Nu mt hn hp ancol tỏch nc cho mt anken nht hn hp ancol phi cú ancol metylic (CH OH) hoc ancol l ng phõn ca - Ancol bc bao nhiờu, tỏch nc cho ti a by nhiờu anken tỏch nc mt ancol cho mt anken nht thỡ ancol ú l ancol bc hoc ancol cú cu to i xng cao - Trong phn ng tỏch nc to anken ta luụn cú: nancol = nanken = nH 2O mancol = manken + mH 2O Tỏch nc to ete: xỳc tỏc H SO c to = 140oC n(n + 1) ete, ú cú n phõn t ete i xng - Tỏch nc t n phõn t ancol cho - Trong phn ng tỏch nc to ete ta luụn cú: nancol bi ete hoa = nete = nH 2O mancol = mete + mH 2O - Nu hn hp cỏc ete sinh cú s mol bng thỡ hn hp cỏc ancol ban u cng cú s mol bng * Lu ý: Trong phn ng tỏch nc ca ancol X, nu sau phn ng thu c cht hu c Y m: M d Y/X < hay Y < cht hu c Y l anken MX d Y/X > hay MY > cht hu c Y l ete MX Dng 5: ru (ancol) - ru (ancol) l th tớch (cm3, ml) ca ancol nguyờn cht 100 th tớch (cm3, ml) dung dch ancol rou = Vancol nguyê n chất Vdd ancol 100 - Mun tng ru: thờm ancol nguyờn cht vo dung dch; mun gim ru: thờm nc vo dung dch ancol B BI TP Cõu Cho s chuyn hoỏ sau: CH CHOHCOONa B C D B Cho bit: B, C, D l cỏc hp cht hu c Cỏc cht B, C, D tng ng l: A CH , C H v CH COONa B C H OH, C H Cl v C H C C H Cl, C H v C H OH D C H Cl, C H OH v C H o Cõu un 57,5g etanol vi H SO c 170 C Dn cỏc sn phm khớ v hi ln lt qua cỏc bỡnh cha riờng r: dung dch NaOH, CuSO khan, dung dch brom d CCl Sau thớ nghim lng bỡnh cui cựng tng 21 gam Hiu sut chung quỏ trỡnh ehirat hoỏ etanol l : A 55% B 70% C 60% D 40% Trng THPT TX Phc Long Gvbs:Phm Trng Oỏnh + H 2O ( OH ) + H2 + Cl2 (askt) Cõu Cho s chuyn hoỏ sau: A Propan-2-ol Cỏc A A cht A, A cú th l: A CH CH=CH v CH CHCl-CH B CH =CH v ClCH CH CH C CH CH=CHCH v CH CH CH Cl D CH CH=CH v CH CH CH Cõu Ly mt lng Na kim loi tỏc dng va vi 18,7 gam hn hp X gm ancol n chc thỡ thu c 29,7 gam sn phm Tỡm cụng thc cu to ca mt ancol cú lng phõn t nh nht A C H OH B CH OH C C H OH D C H OH Cõu Hp cht hu c X cú CTPT C H O X khụng p vi NaOH nhng phn ng vi Na, cho 1,5 gam hp cht ú tỏc dng vi Na thu c 0,28 lit khớ hiro (ktc) CTCT ca hp cht X A CH C-CH OH B HO-CH CHO C CH COOH D HO-COCH Cõu Cú hp cht hu c X ch cha cỏc nguyờn t: C, H, O Khi hoỏ hi 0,31 gam X thu c th tớch hi ỳng bng th tớch ca 0,16 gam oxi o cựng iu kin Mt khỏc, cng 0,31 gam X tỏc dng ht vi Na to 112 ml khớ H (ktc) CTCT ca X: A C H (OH) B C H (OH) C C H (OH) D C H (OH) Cõu Cho 2,84 gam mt hhp hai ancol n chc l ng ng k tip tỏc dng vi mt lng Na va , to 4,6 gam cht rn v V lớt khớ H ktc CTPT ca hai ancol trờn A CH OH,C H OH B C H OH, C H OH C C H OH, C H OH D C H OH, C H OH Cõu Mt ancol no n chc A cú t hi i vi ancol no B l 0,5 Khi cho cựng lng A v B tỏc dng vi natri d thỡ th tớch khớ thoỏt t B ln gp 1,5 t A Mt khỏc nu t chỏy hon ton hh gm 4,6 gam mi ancol thỡ thu c 7,84 lit khớ CO ktc CTCT ca ancol trờn A C H OH v C H (OH) B CH OH v C H OH C C H OH v C H (OH) D CH OH v C H (OH) Cõu (B 2010)t chỏy hon ton m gam hn hp X gm ancol (n chc, thuc cựng dóy ng ng), thu c 8,96 lớt CO (ktc) v 11,7 gam H O Mt khỏc, nu un núng m gam X vi H SO c thỡ tng lng ete ti a thu c l: A.7,85 gam B 7,4 gam C 6,50 gam D 5,6 gam Cõu 10 t chỏy hn hp ancol ng ng cú s mol bng nhau, ta thu c khớ CO v hi H O cú t l mol n CO2 : n H2O = 3: CTPT ca ancol : A CH O v C H O B C H O v C H 10 O B C H O v C H O D CH O v C H O Cõu 11 ng vi CTPT C H O x cú bao nhiờu cht l ancol? A B C D o Cõu 12 un núng mt hn hp gm ancol no n chc vi H SO c 140 C thu c 21,6 gam nc v 72 gam hn hp ete Bit ete thu c cú s mol bng v phn ng xy hon ton CTCT ca ancol l: A C H OH v CH OH B C H OH v C H OH C CH OH v C H OH D C H OH v C H OH Cõu 13 un núng hn hp hai ancol mch h vi H SO c thu c hn hp cỏc ete Ly X l mt cỏc ete ú em t chỏy hon ton thỡ ta cú t l n X : n O2 : n CO2 : n H2O = 0,25: 1,375: 1: Tỡm CTCT thu gn ca hai ancol A C H OH,CH OH B.C H OH,CH =CHCH OH C C H OH , CH =CHOH D CH OH , CH =CHCH OH Cõu 14 (B -2010) t chỏy hon ton mt lng hn hp X gm ancol (u no, a chc, mch h, cú cựng s nhúm OH) cn va V lớt khớ O , thu c 11,2 lớt CO v 12,6g H O (cỏc th tớch khớ o ktc) Giỏ tr ca V l: A.14,56 B 15,68 C 11,2 D 4,48 Cõu 15 X, Y l hai ng phõn, X tỏc dng vi Na cũn Y khụng tỏc dng Khi t chỏy 13,8 gam X thỡ thu c 26,4 gam CO v 16,2 gam H O X, Y l: A ancol propylic, etylmetylete B ancol etylic, ietylete C ancol etylic, imetylete D Kt qu khỏc Trng THPT TX Phc Long Gvbs:Phm Trng Oỏnh Cõu 16 t chỏy ancol X cho CO v H O theo t l s mol n CO2 : n H2O = 3: Mt khỏc, cho 0,1 mol ancol X tỏc dng vi Kali (d) to 3,36 lit H (ktc) CTCT ca X l: A CH CH CH OH B CH CH(OH)CH C CH CH(OH)CH OH D Glixerol Cõu 17 Khi tỏch nc t mt cht X cú CTPT C H 10 O to thnh anken l ng phõn ca CTCT thu gn ca X l: A CH CHOHCH CH B (CH ) COH C CH OCH CH CH D CH CH(CH )CH OH Cõu 18 C n H 2n+1-2a OH l ancol mch h Phng trỡnh phn ng no sau biu din sai? A C n H 2n+1-2a OH + aBr C n H 2n+1-2a Br 2a OH B C n H 2n+1-2a OH + HCl C n H 2n+1-2a Cl + H O C C n H 2n+1-2a OH + aH (d) C n H 2n+1 OH D C n H 2n+1-2a OH + Na C n H 2n+1-2a ONa + ẵ H Cõu 19 Khi thc hin phn ng tỏch nc i vi ancol X ch thu c anken nht Oxi hoỏ hon ton mt lng cht X thu c 5,6 lớt CO (ktc) v 5,4 gam H O Cú bao nhiờu CTCT phự hp vi X? A B.4 C D.3 Cõu 20 Khi cho cht X cú CTPT C H Br tỏc dng vi dung dch NaOH d thu c cht hu c Y cú phn ng vi Na v phn ng gng.Cụng thc cu to thu gn ca X l A.CH Br-CHBr-CH Br B.CH Br-CH -CHBr C.CH Br-CBr -CH D.CH -CH -CBr Cõu 21 t chỏy hon ton mol ancol no X cn phi dựng 3,5 mol O X l: A Glixerol B ancol metylic C ancol etylic D Etilen glicol Cõu 22 un núng hn hp X gm ancol no n ng ng k tip vi H SO c k thớch hp thu c hn hp cht hu c Y cú t hi so vi X l 0,66 hai ú l: A CH OH,C H OH B C H OH,C H OH D.C H OH,C H 11 OH C C H OH,C H OH Cõu 23 Cú ba ancol a chc: (1) CH OH-CHOH-CH OH (2) CH OH(CHOH) CH OH (3) CH CH(OH)CH OHCht no cú th cho phn ng vi Na, HBr v Cu(OH) ? A (1) B (3) C (1), (3) D (1), (2), (3) Cõu 24 Xp theo chiu tng dn nhit sụi ca cỏc cht sau: CH CH CH OH(A); CH CH(OH)CH (B); HOCH CH OH(C) ; CH OCH CH (D) A (A) < (B) < (C) < (D) B (B) < (A) < (C) < (D) C (D) < (B) < (A) < (C) D (D) < (B) < (C) < (A) Cõu 25 S dng thuc th no sau õy phõn bit ba cht lng ng ba l mt nhón: phenol, stiren, ancol benzylic? A Dung dch NaOH B Dung dch HCl C Na kim loi D Dung dch brom Cõu 26 Cho cỏc cht sau:(1) HO-C H -CH OH (2) CH -C H -OH (3) HO-C H OH (4) CH -C H -CH OH Cht no s cỏc cht trờn cú th phn ng vi c Na, dd NaOH, dung dch HBr c? A (3) B (1) C (2) D (4) Cõu 27 Trong cỏc dn xut ca benzen cú CTPT C H O, cú bao nhiờu ng phõn va tỏc dng vi Na, va tỏc dng vi ddch NaOH? A B C D Cõu 28 t chỏy hon ton mt lng cht hu c X cha C, H, Cl sinh 0,22 g CO v 0,09 g H O Khi phõn tớch nh lng clo ca cựng mt lng cht ú bng dung dch AgNO , ngi ta thu c 1,435 g AgCl M X < 100u Xỏc nh CTPT ca hp cht trờn A CH Cl B CH Cl C C H Cl D C H Cl Cõu 29 t chỏy ancol A bng O va nhn thy: nCO : nO : nH O = : 5: A cú cụng thc phõn t l A C H O B C H O C C H O D C H 10 O Cõu 30 Cho cỏc hn hp ancol sau: Hn hp 1: (CH OH + C H OH); Hn hp 2: (CH OH + C H OH); Hn hp 3: (CH CH CH OH + (CH ) CHOH) un cỏc hn hp ú vi dung dch Trng THPT TX Phc Long Gvbs:Phm Trng Oỏnh 0 H SO c 140 C v 170 C, hn hp ancol no sau phn ng thu c ete nhng ch thu c anken? A Hn hp B Hn hp C Hn hp D C hh trờn Cõu 31.Ng-ời ta điều chế C H OH từ tinh bột với hiệu suất trình 60% khối l-ợng C H OH thu đ-ợc từ 32,4 gam tinh bột là: A 18,4 gam B 11,04 gam C 12,04 gam D 30,67 gam Cõu 32 Cho 5,8 gam ancol đơn chức tác dụng với Na vừa đủ thu đ-ợc m gam ancolat 1,12 lít H (đktc) Giá trị m là: A 8,1 gam B 7,9 gam C 8,2 gam D 8,0 gam Cõu 33 Đốt cháy hon ton ancol X thu đ-ợc CO H 2O có tỉ lệ số mol 3: Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy X 1,5 lần thể tích khí CO thu đ-ợc điều kiện CTPT X là: A C H O B C H O C C H O D C3H8O2 Cõu 34 Phng phỏp no iu ch ancol etylic ch dựng phũng thớ nghim: A Cho hn hp khớ etilen v hi nc i qua thỏp cha H PO B Cho etilen tỏc dng vi dung dch H SO loóng, núng C Lờn men glucoz D Thu phõn dn xut halogen mụi trng kim Cõu 35 Cho 9,2 gam glixerol tỏc dng với Na d-, thể tích H (đktc) thu đ-ợc sau phn ng là: A 1,12 lít B 6,72 lít C 2,24 lít D 3,36 lít Cõu 36 Hiđrat hóa anken (có xúc tác) thu đ-ợc ancol có CT C H OH Tên gọi anken là: A But-2-en B Propen C But-1-en D metyl propen Cõu 37 un n vi H SO c 1400C thu c hn hp ete Ly 0,72 gam mt ete ú em t chỏy hon ton thu c 1,76 gam CO v 0,72 gam H O Hai ú l: A.CH OH,C H OH B.C H OH,C H OH C.C H OH,C H OH D.CH OH, C H OH Cõu 38 Để thu đ-ợc 1,15 lít r-ợu vang 100 ( hiệu suất phn ng 90%).ng-ời ta cần dùng l-ợng glucozơ có n-ớc nho là( bit lng riờng ca etanol l 0,8g/ml): A 100 gam B 200 gam C 400 gam D 300 gam Cõu 39 Đốt cháy 0,1 mol ancol no X cần vừa hết 6,72 lít oxi (đktc) X là: A CH OH B C H OH C C H CH OH D C H (OH) Cõu 40 Chất khả tham gia phn ng trùng hợp là: A toluen B propen C stiren D isopren Cõu 41.Cho chất: HOCH CH OH; CH OH; CH OCH ; HOCH CH(OH)CH OH Số l-ợng chất hòa tan đ-ợc Cu(OH) nhiệt độ phòng là: A B C D Cõu 42 Chất thơm không phn ng với dung dch NaOH là: A C H NH Cl B p-CH C H OH C C H CH OH D oC H (CH OH)(OH) Cõu 43 Cho s phn ng sau: +HCl +NaOH, t0 H2SO4 dc,180 C +Br2 +NaOH, to Trng THPT TX Phc Long Gvbs:Phm Trng Oỏnh But-1-en X Y Z T K Bit X,Y,Z,T,K u l sn phm chớnh ca tng giai on Cụng thc cu to thu gn ca K l A.CH CH(OH)CH(OH)CH B.CH CH CH(OH)CH C.CH CH CH(OH)CH OH D.CH (OH)CH CH CH OH Cõu 44 Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H SO đặc làm xúc tác) đến phn ng đạt tới trạng thái cân bằng, thu đ-ợc 11 gam este Hiệu suất phn ng este hóa : A 50% B 75% C 62,5% D 55% Cõu 45 Trong số dung dch : C H ONa(1) ; C H OH(2); C H ONa(3); CH COOH(4); CH COONa (5); Na CO (6) ; NaHSO (7)Những dung dch có pH lớn : A 1,3,5 B 1,3,5,7 C 1,3,5,6,7 D 1,3,5,6 Cõu 46 t chỏy hon ton hn hp M gm ancol X v Y l ng ng k tip ca nhau, thu c 0,3 mol CO v 0,425 mol H O Mt khỏc cho 0,25 mol M tỏc dng vi Na d thu c cha n 0,15 mol H CTPT ca X v Y l: A.C H O, C H O B C H O, C H O C C H O , C H O D C H O, CH O Cõu 47 (A-2010) t chỏy hon ton m gam hn hp ancol n chc, thuc cựng dóy ng ng, thu c 3,808 lớt khớ CO (ktc) v 5,4 gam H O Giỏ tr ca m l A 4,72 B 5,42 C 7,42 D 5,72 Cõu 48 Cho m gam mt ancol no, n chc X qua bỡnh ng CuO (d), t Sau phn ng hon ton Khi lng cht rn bỡnh gim 0,32 gam Hn hp hi thu c cú t hi i vi H l 15,5 Giỏ tr ca m l: A.0,92 B 0,32 C 0,64 D 0,46 Cõu 49 Khi t 0,1 mol X (dn xut ca benzen), lng CO thu c nh hn 35,2 gam Bit rng mol X ch tỏc dng c vi mol NaOH CTCT ca X l: A C H C H OH B HOCH C H COOH C HOC H CH OH D C H (OH) Cõu 50 Cho cỏc cht sau: Phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri hiddroxit S cp cht tỏc dng c vi l: A.4 B.2 C D Cõu 51 t chỏy hon ton mt lng hn hp ancol no n chc X, Y l ng ng liờn tip thu c 11,2 lớt CO cng vi lng hn hp trờn cho phn ng vi Na d thỡ thu c 2,24 lớt H ( ktc) Cụng thc phõn t ca ancol trờn l A C H OH; C H OH B CH OH; C H OH C C H OH; C H OH D C H OH ; CH OH Cõu 52 Oxi hoỏ 9,2 gam ancol etylic bng CuO un núng thu c 13,2 gam hn hp gm anehit, axit, ancol d v nc Hn hp ny tỏc dng vi Na sinh 3,36 lớt H ( tc) Phn trm ancol b oxi hoỏ l A 25% B 50% C 75% D 90% Cõu 53 (C-2010) ng vi cụng thc phõn t C3H6O cú bao nhiờu hp cht mch h bn tỏc dng vi khớ H2 (xỳc tỏc Ni, t0) sinh ancol? A B C D Cõu 54 (DH-08-A): Khi tỏch nc t ancol 3-metylbutan-2-ol, sn phm chớnh thu c l A 3-metylbut-1-en B 2-metylbut-2-en C 3-metylbut-2-en D 2-metylbut-3-en Cõu 55 Khi phõn tớch thnh phn mt ancol n chc X thu c tng lng ca C v H gp 3,625 ln lng ca oxi S ng phõn ng vi CTPT ca X l: A.3 B.4 C.2 D.1 Cõu 56 Cho 18,4 g X gm glixerol v mt ancol n chc Y phn ng vi Na d thu c 5,6 lớt khớ Lng H Y sinh bng 2/3 glixerol sinh Y l: Trng THPT TX Phc Long Gvbs:Phm Trng Oỏnh A CH OH B C H OH C C H OH D C H OH Cõu 57.Dóy ng ng ca ancol etylic cú cụng thc chung l A C n H 2n+1 OH (n 1) B C n H 2n-1 OH (n 3) C C n H 2n+2-x (OH) x ( n x, x > 1) D C n H 2n-7 OH (n 6) Cõu 58 Anken sau l sn phm ca phn ng loi nc ca ancol no sau õy? (CH ) CHCH=CH A 2-metylbutan-1-ol B 2,2-imetylpropan-1-ol C 2-metylbutanol D 3-metylbutan-1-ol Cõu 59 t chỏy hon ton m gam ancol n chc A c 6,6 gam CO v 3,6 gam H O Giỏ tr m l A 10,2 gam B gam C 2,8 gam D gam Cõu 60 (DH-10-B): Cú bao nhiờu cht hu c mch h dựng iu ch 4-metylpentan-2-ol ch bng phn ng cng H (xỳc tỏc Ni, t0)? A B C D Cõu 61.Oxy húa hon ton a gam ancol n chc bng CuO thu c 0,9 mol CO ; 1,2 mol H O v b gam Cu.Tớnh cỏc giỏ tr a,b A 11,2 gam v 86,4 gam B 22,2 gam v 172,8 gam C 44,4 gam v 345,6 gam D 18 gam, 172,8 gam Cõu 62.un núng ancol n chc A vi H SO iu kin khụng thớch hp thu c cht B cú t hi so vi ancol A l 0,7 CTPT ca A l A CH OH B C H OH C C H OH D C H OH Cõu 63 Khi t chỏy mt ancol a chc thu c nc v khớ CO theo t l lng m H 2O : m CO = 27 : 44 CTPT ca ancol l A C H 10 O B C H O C C H O D C H O Cõu 64.t chỏy hon ton mt ancol X thu c t l mol CO v H O l 1:2.CTPT ca X l A C H O B C H O C C H O D CH O Cõu 65.Mt ancol no Y cú cụng thc n gin nht l C H O Y cú CTPT l A C H 15 O B C H 14 O C C H 10 O D C H 10 O Cõu 66 Cho 1,24 gam hn hp ancol n chc tỏc dng va Na c 336 cm3 H (ktc) Hn hp cỏc sn phm cha Na c to cú lng l A 1,9 gam B 2,83 gam C 3,80 gam D 4,60 gam Cõu 67 t chỏy hon ton m gam hn ancol no n chc mch h ng ng k tip thu c 70,4 gam CO v 43,2 gam H O Giỏ tr ca m v cỏc ancol hn hp l A m = 113,6 gam v C H OH, C H OH, C H OH B m = 36,8 gam v C H OH, C H OH, C H OH C m = 36,8 gam v CH OH, C H OH, C H OH D m = 43,2 gam v CH OH, C H OH, C H OH Cõu 68 Oxi hoỏ ancol etylic bng xỳc tỏc men gim, sau phn ng thu c hn hp X (gi s khụng to anehit) Chia hn hp X thnh phn bng Phn cho tỏc dng vi Na d, thu c 6,272 lớt H (ktc) Trung ho phn bng dung dch NaOH 2M thy ht 120 ml Hiu sut phn ng oxi hoỏ ancol etylic l: A 42,86% B 66,7% C 85,7% D 75% Cõu 69 Cho 15,6 gam hn hp hai ancol n chc, k tip dóy ng ng tỏc dng ht vi 9,2 gam Na, thu c 24,5 gam cht rn Hai ú l A CH OH v C H OH B C H OH v C H OH C C H OH v C H OH D.C H OH v C H OH Cõu 70 Cú bao nhiờu phn ng xy cho cỏc cht C H -OH; NaHCO ; NaOH, HCl tỏc dng vi tng ụi mt? A B C D Trng THPT TX Phc Long Gvbs:Phm Trng Oỏnh Cõu 71 un núng mt hn hp gm mt ancol bc I v mt ancol bc III u thuc loi ancol no, n chc vi H SO , 1400C thỡ thu c 5,4 gam H O v 26,4 gam hn hp ete Gi s cỏc phn ng xy hon ton v ete hn hp cú s mol bng Hai ú l: A.CH OH v (CH ) COH B.C H OH v (CH ) COH C.C H OH v (CH ) COH D.C H OH v (CH ) COH Cõu 72 Khi t chỏy mt th tớch hi ancol no cn va th tớch oxi cựng iu kin Cụng thc ca ancol l A C H O B C H O C C H O D.C H O Cõu 73 t chỏy mt ancol n chc, mch h X thu c CO v hi nc theo t l th tớch VCO : VH 2O = : CTPT ca X l A C H 10 O B C H O C C H 12 O D C H O Cõu 74 Cho chui phn ng sau : H SO4 đ H SO4 đ HBr NaOH dd Br2 KOH Butan-1-ol T X Y Z K L dd r- ợ u 1800 C 1800 C Cụng thc cu to ca L l A.but -2-en B but-1-en C but-1-in D but-2-in Cõu 75 Hp cht cú CTCT sau õy cú tờn quc t l gỡ? (CH ) CHCH CH OH A 2-metylbutan-4-ol B 3-metylbutan-1-ol C pentanol D isobutylic Cõu 76 Cho 10,15 gam hn hp CH =CHCH Cl, C H CH Cl tỏc dng vi dung dch NaOH d thu c 5,85 gam mui Gi thit cỏc phn ng xy hon ton Tng lng cỏc ancol thu c l A 8,3 gam B 14,15 gam C 20 gam D 5,4 gam Cõu 77 Dóy gm cỏc cht u phn ng vi phenol l: A dung dch NaCl, dung dch NaOH, kim loi Na B nc brom, anhirit axetic, dung dch NaOH C.nc brom, axit axetic, dung dch NaOH D.nc brom, anehit axetic, dung dch NaOH C6H6 (ben zen) + Cl (tỉlệmol 1:1) Fe, t0 X + NaOH đặ c (d- ) + axit HCl Y t0 cao, p cao Z Cõu 78 Cho s : Hai cht Y, Z ln lt l A.C H OH, C H Cl B.C H ONa, C H OH C.C H (OH) , C H Cl D.C H (OH) , C H Cl Cõu 79 Cú bao nhiờu cht bn l ng phõn cu to ca nhau, cú phn ng vi Na, cú cựng CTPT l C H O? A B C D Cõu 80 Cho 18,4 gam hn hp phenol v axit axetic tỏc dng va vi 100 ml dung dch NaOH 2,5 M Phn trm s mol ca phenol hn hp l A.14,49% B 51,08% C 40% D 18,49% Cõu 81 Cho 3,38 g hn hp Y gm CH OH, CH COOH, C H OH tỏc dng va vi Na thy thoỏt 672 ml khớ (ktc) v dung dch Cụ cn dung dch thu c hn hp rn Y Khi lng Y l A 3,61 gam B 4,7 gam C 4,76 gam D 4,04 gam Cõu 82 Hp cht hu c A cú CTPT l C H Cl cú bao nhiờu ng phõn? A B C D Cõu 83 Hp cht hu c A cú CTPT l C H 10 O cú bao nhiờu ng phõn? A B C D Cõu 84 Gi tờn hp cht sau: m-ClBrC H A Clobrombenzen B Bromclobenzen C 1-brom-3-clobenzen D 1-clo-3-brombenzen Cõu 85 Sp xp theo chiu tng dn nhit sụi C H Cl (A) ; C H F(B) ; C H Br (C) ; C H I (D) A A < B < C < D B A < D < C < B C B < A < C < D D B < C < D < A Trng THPT TX Phc Long Gvbs:Phm Trng Oỏnh Cõu 86.Cho s chuyn húa: HO CH -COONa B C D C H OH Cỏc cht B, C, D theo th t cú th l: A CH OH; HCHO v C H 12 O B C H ; C H Cl v C H C CH ; C H v C H D CH ; C H v C H Cõu 87: Cho s phn ng sau: CH X Y Z T C H -OH (X, Y, Z l cỏc cht hu c khỏc nhau) Ch Z A C H -Cl B C H -NH C C H -NO D C H -ONa Cõu 88.( thi HSG 2009-TB) Hp cht X l dn xut ca benzen cú CTPT C H 10 O X tỏc dng vi NaOH theo t l mol 1:1 Mt khỏc cho X tỏc dng vi Na thỡ s mol H thu c ỳng bng s mol ca X ó phn ng Nu tỏch mt phõn t H O t X thỡ to sn phm cú kh nng trựng hp to polime S CTCT phự hp ca X l A B C D Cõu 89 (CD-07-A): Cú bao nhiờu ancol bc 2, no, n chc, mch h l ng phõn cu to ca m phõn t ca chỳng cú phn trm lng cacbon bng 68,18%? A B C D Cõu 90 t chỏy hon ton hn hp X gm ancol metylic, ancol etylic v ancol isopropylic ri hp th ton b sn phm chỏy vo nc vụi d c 80 gam kt ta Th tớch oxi (ktc) ti thiu cn dựng l A 26,88 lớt B 23,52 lớt C 21,28 lớt D 16,8 lớt Cõu 91: X l hn hp ancol n chc, cựng dóy ng ng, cú t l lng 1:1 t chỏy ht X c 21,45 gam CO v 13,95 gam H O Vy X gm ancol l B CH OH v C H OH A CH OH v C H OH C CH OH v C H OH D C H OH v C H OH Cõu 92 (DH-10-A): Tỏch nc hn hp gm ancol etylic v ancol Y ch to anken t chỏy cựng s mol mi ancol thỡ lng nc sinh t ancol ny bng 5/3 ln lng nc sinh t ancol Ancol Y l A CH -CH -CH(OH)-CH B CH -CH -CH -OH C CH -CH -CH -CH -OH D CH -CH(OH)-CH Cõu 93 Khi t chỏy hon ton m gam hn hp hai ancol no, n chc, mch h thu c V lớt khớ CO ( ktc) v a gam H O Biu thc liờn h gia m, a v V l A m = 2a - V/22,4 B m = 2a - V/11,2 C m = a + V/5,6 D m = a - V/5,6 Cõu 94 Chia a gam hỗn hợp ancol no, đơn chức thành hai phần Phần mang đốt cháy hoàn toàn thu đ-ợc 2,24 lít CO (đktc) Phần hai tách n-ớc hoàn toàn thu đ-ợc hỗn hợp anken Đốt cháy hoàn toàn anken đ-ợc m gam H O, m có giá trị A 5,4 g B 3,6 g C 1,8 g D 0,8 g Cõu 95: Trn 0,5mol C H OH v 0,7 mol C H OH Sau ú dn qua H SO c núng Tt c ancol u b kh nc ( khụng cú ancol d) Lng anken sinh lm mt mu mol Br dung dch Cỏc phn ng xy hon ton Vy s mol H O to thnh s kh nc trờn l: A 1mol B 1,1mol C 1,2mol D 0,6mol Cõu 96 (B-2008): Oxi hoỏ 1,2 gam CH3OH bng CuO nung núng, sau mt thi gian thu c hn hp sn phm X (gm HCHO, H2O v CH3OH d) Cho ton b X tỏc dng vi lng d AgNO3 dung dch NH3, c 12,96 gam Ag Hiu sut ca phn ng oxi hoỏ CH3OH l A 76,6% B 80,0% C 65,5% D 70,4% Cõu 97: Mt ancol no n chc cú %O = 50% v lng CTPT ca ancol l A C H OH B CH OH C C H CH OH D CH =CHCH OH Trng THPT TX Phc Long Gvbs:Phm Trng Oỏnh Cõu 98: (A 2010) Cho 10 ml dung dch ancol etylic 46 phn ng ht vi kim loi Na (d) thu c V lớt khớ H (ktc) Bit lng riờng ca ancol etylic nguyờn cht bng 0,8 g/ml Giỏ tr ca V l: A.4,256 B 0,896 C 3,360 D 2,128 Cõu 99: (B 2008) Khi lng tinh bt cn dựng quỏ trỡnh lờn men to thnh lớt ancol etylic 460 l : (bit hiu sut ca c quỏ trỡnh l 72% v lng riờng ca ancol etylic nguyờn cht l 0,8 g/ml) A 5,4 kg B 5,0 kg C 6,0 kg D 4,5 kg o Cõu 100: Th tớch ancol etylic 92 cn dựng l bao nhiờu iu ch c 2,24 lớt C H (ktc) Cho bit hiu sut phn ng t 62,5% v d = 0,8 g/ml A ml B 10 ml C 12,5ml D 3,9 ml Cõu 101: Lờn men m gam glucoz vi hiu sut 90%, lng khớ CO sinh hp th ht vo dung dch nc vụi trong, thu c 10 gam kt ta Khi lng dung dch sau phn ng gim 3,4 gam so vi lng dung dch nc vụi ban u Giỏ tr ca m l A 20,0 B 30,0 C 13,5 D 15,0 Cõu 102: X l mt ancol no, mch h t chỏy hon ton 0,05 mol X cn 5,6 gam oxi, thu c hi nc v 6,6 gam CO Cụng thc ca X l A C H (OH) B C H (OH) C C H (OH) D C H OH Cõu 103: 13,8 gam ancol A tỏc dng vi Na d gii phúng 5,04 lớt H ktc, bit M A < 100 Vy A cú cụng thc cu to thu gn l A CH OH B C H OH C C H (OH) D C H (OH) Cõu 104: Cho 12,8 gam dung dch ancol A (trong nc) cú nng 71,875% tỏc dng vi lng Na d thu c 5,6 lớt khớ (ktc) Cụng thc ca ancol A l A CH OH B C H (OH) C C H (OH) D C H OH Cõu 105: Ancol A tỏc dng vi Na d cho s mol H bng s mol A ó dựng t chỏy hon ton A c mCO = 1,833mH O A cú cu to thu gn l A C H (OH) B C H (OH) C C H (OH) D C H (OH) Cõu 106: Cho 30,4 gam hn hp gm glixerol v mt ancol n chc, no A phn ng vi Na thỡ thu c 8,96 lớt khớ (ktc) Nu cho hn hp trờn tỏc dng vi Cu(OH) thỡ ho tan c 9,8 gam Cu(OH) Cụng thc ca A l A C H OH B C H OH C CH OH D C H OH Cõu 107 Oxi hoỏ m gam etanol thu c hn hp X gm axetanehit, axit axetic, nc v etanol d Cho ton b X tỏc dng vi dung dch NaHCO (d), thu c 0,56 lớt khớ CO ( ktc) Khi lng etanol ó b oxi hoỏ to axit l A 1,15 gam B 4,60 gam C 2,30 gam D 5,75 gam Cõu 108: t chỏy hon ton 0,2 mol mt ancol X no, mch h cn va 17,92 lớt khớ O ( ktc) Mt khỏc, nu cho 0,1 mol X tỏc dng va vi m gam Cu(OH) thỡ to thnh dung dch cú mu xanh lam Giỏ tr ca m v tờn gi ca X tng ng l A 9,8 v propan-1,2-iol B 4,9 v propan-1,2-iol C 4,9 v propan-1,3-iol D 4,9 v glixerol 10 ... nhn thy: nCO : nO : nH O = : 5: A cú cụng thc phõn t l A C H O B C H O C C H O D C H 10 O Cõu 30 Cho cỏc hn hp ancol sau: Hn hp 1: (CH OH + C H OH); Hn hp 2: (CH OH + C H OH); Hn hp 3: (CH CH... Long * Lu : Khi t chỏy mt ancol (A ): - Nu: nH 2O > nCO2 (A) l ancol no: C n H 2n+2 O x v nancol = nH 2O nCO2 Gvbs:Phm Trng Oỏnh - Nu: nH 2O = nCO2 (A) l ancol cha no (cú mt liờn kt ): C n H... thu c hn hp cỏc ete Ly X l mt cỏc ete ú em t chỏy hon ton thỡ ta cú t l n X : n O2 : n CO2 : n H2O = 0,2 5: 1,37 5: 1: Tỡm CTCT thu gn ca hai ancol A C H OH,CH OH B.C H OH,CH =CHCH OH C C H OH
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ : DẪN XUẤT HALOGENANCOL PHENOL, CHUYÊN ĐỀ : DẪN XUẤT HALOGENANCOL PHENOL, CHUYÊN ĐỀ : DẪN XUẤT HALOGENANCOL PHENOL

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay