Chuyên đề ancol có đáp án

20 56 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 23:03

tài liệu hóa 12 chuyên đề ancol giúp các bạn tổng hợp và ôn lại kiến thức cần nhớ xuyên suốt trong quá trình ôn tập, và luyện thi trung học phổ thông quốc gia. Nâng cao khả năng xử lý các bài tập một cách nhanh chóng, chúc các bạn thành công. GV Nguyễn Vũ Minh Chun đề : Ancol Ancol Câu 1: Câu sau ? A Ancol hợp chất hữu phân tử nhóm –OH B Hợp chất CH –CH –OH ancol etylic C Hợp chất C H –CH OH phenol D Những hợp chất chứa nhóm –CHO phân tử hợp chất anđehit Câu 2: CTTQ dãy đồng đẳng ancol etylic A R–OH B C n H 2n+1 OH C C n H 2n+2 O D R(OH) n Câu 3: Các ancol phân loại sở: A Bậc ancol B Số lượng nhóm –OH C Đặc điểm cấu tạo gốc hiđrocacbon D Bậc ancol, số lượng nhóm –OH đặc điểm cấu tạo gốc hiđrocacbon Câu 4: Cơng thức cơng thức ancol no, mạch hở xác ? A R(OH) n B C n H 2n+2 O x C C n H 2n+2–x (OH) x D C n H 2n+2 O Câu 5: Câu nói đồng phân C H 10 O ? A đồng phân chức ancol B đồng phân chức ete C đồng phân ancol bậc I D đồng phân chức ancol đồng phân ete Câu 6: Số đồng phân ancol bậc ứng với CTPT C H 12 O A B C D Câu 7: Ancol no đơn chức mạch hở 10 ngun tử H phân tử CTPT A C H 10 O B C H 10 O C C H 10 O D CH 10 O Câu 8: Số đồng phân ancol ứng với CTPT C H O x A B C D Câu 9: Cơng thức với tên gọi tương ứng ? A Ancol sec-butylic (CH ) CH–CH OH B Ancol isoamylic (CH ) CHCH CH CH OH C Axit picric Br −C H −OH D p-crezol (p-CH −C H −OH) Tên quốc tế (danh pháp IUPAC) ancol (CH ) CH(CH ) Câu 10: Phương pháp điều chế ancol etylic từ chất sau phương pháp sinh hố ? A Etilen B Etylclorua C Tinh bột D Anđehit axetic Câu 11: Ancol khó bị oxi hố ? A Ancol butylic B Ancol sec-butylic C Ancol isobutylic D Ancol tert-butylic Câu 12: Ancol sau bị oxi hố thành xeton ? A CH −CH(OH)−CH B CH −CH(CH )−CH −OH C CH CH CH OH D CH CH CH CH OH Câu 13: Ancol sau khó bị oxi hố ? A 2-metyl butan-1-ol B 3-metyl butan-2-ol C 2-metyl butan-2-ol D 3-metyl butan-1-ol Câu 14: Đun nóng ancol A với H SO đặc nhiệt độ thích hợp thu olefin CTTQ X (với n > 0, ngun): A C n H 2n+1 OH B ROH C C n H 2n+1 CH OH D C n H 2n+2 O Câu 15: Khi đun nóng butan-2-ol với H SO đặc 1700C thu sản phẩm A But-1-en B But-2-en C Đibutylete D Đietylete Câu 16: Hiđrat hố 2-metyl buten-2 sản phẩm thu A 3-metyl butan-1-ol B 3-metyl butan-2-ol C 2-metyl butan-2-ol D 2-metyl butan-1ol Câu 17: Hiđrat hố anken A propen thu ancol số ngun tử C khơng q Tên A A Etilen B But-2-en C isobutilen D Etilen but-2-en Câu 18: Chất nhiệt độ sơi cao ? A CH –O–CH B CH CH OH C CH CHO D H O Câu 19: thuốc thử sau: dung dịch Br , Na kim loại, dung dịch HCl thể phân biệt chất lỏng ancol etylic benzen chất ? A Dung dịch Br B Na C Dung dịch HCl D Tất thuốc thử Câu 20: đồng phân C H O bị oxi hố thành anđehit ? A B C D Câu 21: Một chai ancol etylic ghi 250 nghĩa A Cứ 100g dung dịch 25g ancol ngun chất B Cứ 100g dung dịch 25 ml ancol ngun chất C Cứ 75 ml H O 25 ml ancol ngun chất D Cứ 100 g nước 25ml ancol ngun chất Câu 22: Khi đun nóng n ancol đơn chức mặt H SO đặc 1400C thu số ete tối đa A 2n B 2n C n2 D n(n + 1)/2 Câu 23: Khi đun nóng hỗn hợp ancol etylic ancol isopropylic với H SO đặc 1400C thu số ete tối đa A B C D Câu 24: Đun nóng từ từ hỗn hợp etanol propan-2-ol với xúc tác H SO đặc thu tối đa sản phẩm hữu phân tử chứa ngun tố C, H, O ? A B C D Câu 25: Anken thích hợp để điều chế 3-etyl pentan-3-ol phản ứng hiđrat hố Đt : 0914449230 Email : ngvuminh249@yahoo.com GV Nguyễn Vũ Minh Ancol A 3-etyl pent-2-en B 3-etyl pent-1en C 3,3đimetyl pent-2en D 3-etyl pent-3-en Câu 26: Bậc 2-metyl butan-2-ol A Bậc B Bậc C Bậc D Bậc Câu 27: Khi oxi hố kali đicromat mơi trường axit, ancol sau cho sản phẩm xeton số ngun tử C với ancol ban đầu ? A Etanol B Propanđiol-1,3 C 2-metyl butan-2-ol D Buatnol-2 Câu 28: Bậc ancol A Số nhóm chức phân tử B Bậc C lớn phân tử C Bậc C liên kết với nhóm OH D Số C phân tử ancol Câu 29: Quy trình sau khơng hợp lí với chất tạo thành sản phẩm chủ yếu ? A Propan-1-ol→Propen → Propan-2-ol B Buten-1 → 2-clo butan → butan-2-ol C Benzen → brombenzen → p-brom nitro benzen D Benzen → nitrobenzen → o-brom nitro benzen Câu 30: Các hợp chất ancol (CH ) CHOH, CH CH OH, (CH ) COH bậc A 1, 2, B 2, 3, C 1, 3, D 2, 1, Câu 31: Một ancol no cơng thức thực nghiệm (C H O) n CTPT ancol A C H O B C H 10 O C C H 10 O D C H 15 O Câu 32: Một ancol no đơn chức %H = 13,04% khối lượng CTPT ancol A CH OH B C H OH C CH =CH–CH OH D C H CH OH Câu 33: Một ancol đơn chức %O = 50% khối lượng CTPT ancol A CH OH B C H OH C CH =CH–CH OH D C H CH OH Câu 34: Đốt cháy ancol X, nH O > nCO Kết luận sau ? A X ankanol đơn chức B X ankanđiol C X ancol đa chức, mạch hở D X ancol no, mạch hở Câu 35: Khi đốt cháy đồng đẳng ancol đơn chức thấy tỉ lệ số mol n CO2 : n H2 O tăng dần Ancol thuộc dãy đồng đẳng A Ancol no B Ancol khơng no C Ancol thơm D Khơng xác định Câu 36: Khi đốt ancol đơn chức (X) thu CO H O theo tỉ lệ thể tích V CO2 : V H2 O = : CTPT X B C H O C C H 10 O D C H 12 O A C H O Câu 37: Khi đốt cháy ancol đa chức thu H O CO theo tỉ lệ khối lượng m CO2 : m H2 O = 44 :27 CTPT ancol A C H O B C H O C C H O D C H 10 O Câu 38: Khi đun nóng hỗn hợp số ancol CTPT CH O, C H O, C H O với xúc tác nhiệt độ thích hợp thu anken ancol A CH O C H O B CH O C H O C C H O C H O D CH O C H O CH O C H O Câu 39: (X) ancol mạch hở chứa nối đơi phân tử KLPT (X) < 60 đvC~ CTPT X A C H O B C H (OH) C C H O D C H (OH) Câu 40: Khi đun nóng ancol no đơn chức A với H SO nhiệt độ thích hợp thu sản phẩm B tỉ khối so với A 0,7 Vậy cơng thức A A C H OH B C H OH C C H OH D C H OH Câu 41: Ancol etylic nhiệt độ sơi cao hẳn so với ankan dẫn xuất halogen khối lượng phân tử tương đương với nó, vì: A Trong hợp chất ancol etylic tác dụng với Na B Trong hợp chất ancol etylic liên kết hiđro với nước C Trong hợp chất ancol etylic liên kết hiđro liên kết hiđro liên phân tử D Vì ancol etylic chứa oxi phân tử Câu 42: Oxi hố 6g ancol no đơn chức X thu 5,8g anđehit CTCT X A CH CH OH B CH CH CH OH C CH CH(OH)CH D CH OH Câu 43: Đề hiđrat hố 14,8g ancol thu 11,2g anken CTPT ancol A C H OH B C H OH C C H OH D C n H 2n+1 OH Câu 44: Cho 46,4g ancol đơn chức X tác dụng hết với Na thu 8,96 lít H (đkc) Tên gọi X A Etanol B Ancol etylic C Ancol propylic D Ancol anlylic Câu 45: Khi đun nóng ancol đơn chức X với H SO đặc 1400C thu ete Y d Y/X = 1,4375 X A CH OH B C H OH C C H OH D C H OH Câu 46: Đốt cháy hồn tồn 5,8g ancol đơn chức X thu 13,2g CO 5,4g H O X A C H OH B C H OH C C H OH D C H OH Câu 47: Cho 10,6g hỗn hợp ancol no đơn chức dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na thu 2,24 lít H (đkc) CTPT ancol KLPT lớn A C H OH B C H OH C CH OH D C H OH Câu 48: Cho 10,6g hỗn hợp ancol no đơn chức dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na thu 2,24 lít H (đkc) Khối lượng ancol KLPT lớn Đt : 0914449230 Email : ngvuminh249@yahoo.com GV Nguyễn Vũ Minh Ancol A 3,2g B 4,6g C 6g D 7,4g Câu 49: Cho 10,6g hỗn hợp ancol no đơn chức dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na thu 2,24 lít H (đkc) % theo khối lượng ancol khối lượng phân tử lớn A 43,4% B 56,6% C 30,19% D 69,81% Câu 50: Một hợp chất X CTPT C H O X làm màu nước Br , tác dụng với Na~ Sản phẩm oxi hố X CuO khơng tham gia phản ứng tráng gương Vậy X A 3-metyl butan-1-ol B 3-metyl butan-2-ol C 2-metyl propenol D but-1-en-2-ol Câu 51: Đốt cháy ancol đa chức thu H O CO tỉ lệ số mol n H2 O : n CO2 = : Vây ancol B C H O C C H 10 O D C H O A C H O Câu 52: Ancol đơn chức mạch hở X tác dụng với HBr dẫn xuất Y chứa 58,4% brơm khối lượng Đun nóng X với H SO đặc 1700C thu anken Tên X A Butan-1-ol B Butan-2-ol C Pentan-1-ol D 2-metylpropan-2-ol Câu 53: Ancol đơn chức no X mạch hở d X /H = 37 Đun nóng X với H SO đặc 1700C thấy tạo thành anken nhánh Tên X A Butan-1-ol B Butan-2-ol C Petan-1-ol D 2-metyl propan-2-ol Câu 54: X chứa ngun tố C, H, O tác dụng vừa đủ với H theo tỉ lệ mol 1:1 (Ni xt), chất hữu Y Đun nóng Y với H SO đặc 1800C thu chất hữu Z Trùng hợp Z thu poliisobutilen CTCT X A CH =CH–CH(OH)CH B (CH ) CH–CHO C CH =CH–O–CH CH D CH CH CH CHO Câu 55: Đun nóng V (ml) ancol etylic 950 với H SO đặc ở1800C 3,36 lít khí etilen (đkc) Biết H = 60% khối lượng riêng ancol etylic 0,8 g/cm3 Giá trị V (ml) A 10,18 B 15,13 C 8,19 D 12 Câu 56: Đun nóng hỗn hợp gồm 6g ancol C H OH 6g axit CH COOH với H SO đặc xúc tác Nếu H = 75% khối lượng este thu A 8,6g B 6,6g C 8,8g D 7,2g Câu 57: Đun nóng ancol A với hỗn hợp NaBr H SO đặc thu chất hữu B chứa brom Biết 12,3g chất B chiếm thể tích thể tích 2,8g N (đo điều kiện) Cơng thức A A CH OH B C H OH C C H OH D C H OH Câu 58: Cho Na tác dụng vừa đủ với 1,24g hỗn hợp ancol đơn chức X, Y, Z thu 0,336 lít H (đkc) Khối lượng muối natri ancolat thu A 1,9g B 2,4g C 2,85g D 3,5g Câu 59: Ancol etylic lẫn nước, dùng chất sau để làm khan ancol ? A H SO đặc B Na C CuSO khan D HNO đặc Câu 60: Ba ancol X, Y, Z bền khối lượng phân tử khác Đốt cháy chất sinh CO H O theo tỉ lệ mol n CO2 : n H2 O = : Vậy cơng thức ancol A C H O, C H O, C H 10 O B C H O, C H O, C H 10 O C C H O, C H O , C H O D C H O, C H O , C H O Câu 61: Theo danh pháp IUPAC, hợp chất (CH ) C=CHCH OH tên gọi A 3-metylbut-2-en-1-ol B 2-metylbut-2-en-4-ol C pen-2-en-1-ol D ancol isopent-2-en-1-ylic Câu 62: Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sơi, độ tan nước ancol cao so với hiđrocacbon, dẫn xuất halogen, ete khối lượng phân tử tương đương số ngun tử cacbon do: A Ancol phản ứng với Na~ B Ancol ngun tử oxi phân tử C Giữa phân tử ancol liên kết hiđro D Trong phân tử ancol liên kết cộng hố trị Câu 63: Chất hữu X CTPT C H 10 O Số lượng đồng phân X A B C D Câu 64: Chất hữu X CTPT C H 10 O Số lượng đồng phân X phản ứng với Na A B C D Câu 65: Độ rượu A Thành phần trăm khối lượng etanol ngun chất hỗn hợp với nước B Phần trăm thể tích etanol ngun chất hỗn hợp với nước C Phần trăm số mol etanol ngun chất hỗn hợp với nước D Phần ancol hồ tan dung mơi Câu 66: Khi đốt cháy hồn tồn ancol mạch hở thu CO H O với tỉ lệ số mol n CO2 : n H2 O < (trong điều kiện), ancol A Ancol no, đơn chức B Ancol no C Ancol khơng no, đa chức D Ancol khơng no nối đơi phân tử Câu 67: Chỉ dùng chất để phân biệt hai ancol đồng phân CTPT C H O ? A Na H SO đặc B Na CuO C CuO dd AgNO /NH D Na dd AgNO /NH Câu 68: Chỉ dùng chất để phân biệt hai đồng phân khác chức CTPT C H O ? A Al B Cu(OH) C dd AgNO /NH D CuO Đt : 0914449230 Email : ngvuminh249@yahoo.com GV Nguyễn Vũ Minh Ancol Câu 69: đồng phân ancol bậc CTPT C H 12 O ? A B C D Câu 70: đồng phân CTPT C H 12 O oxi hố CuO (t0) tạo sản phẩm phản ứng tráng gương ? A B C D Câu 71: Cho ancol sau: C H OH, C H (OH) , C H (OH) HO-CH -CH -CH -OH Ancol khơng hồ tan Cu(OH) ? A C H OH C H (OH) B C H (OH) HO-CH -CH -CH -OH C C H OH HO-CH -CH -CH -OH D Chỉ C H OH Câu 72: Chất hữu X đồng phân cis-trans CTPT C H O, X làm màu dung dịch nước Br tác dụng với Na giải phóng khí H X ứng với CTCT sau ? A CH =CH-CH -CH -OH B CH -CH=CH-CH -OH C CH =C(CH )-CH -OH D CH -CH -CH=CH-OH Câu 73: Etanol bị tách nước 1400C (xúc tác H SO đặc) thu sản phẩm cơng thức A C H OC H B C H C CH =CH-CH=CH D C H OSO H Câu 74: Một ancol no, đa chức X CTTQ C x H y O z (y = 2x + z) X tỉ khối so với khơng khí nhỏ khơng tác dụng với Cu(OH) X ứng với cơng thức ? A HO-CH -CH -OH B HO-CH -CH(OH)-CH C HO-CH -CH(OH)-CH -OH D HO-CH -CH -CH -OH Câu 75: Chiều giảm dần độ linh động ngun tử hiđro (từ trái qua phải) nhóm –OH hợp chất C H OH, C H OH, H O A HOH, C H OH, C H OH B C H OH, HOH, C H OH C C H OH, C H OH, HOH D C H OH, HOH, C H OH Câu 76: Khi đun nóng CH CH CHOHCH (butan-2-ol) với H SO đặc, 1700C sản phẩm thu chất ? A But-1-en B But-2-en C Đietyl ete D But-1-en but-2-en tỉ lệ thể tích : Câu 77: Cho sơ đồ phản ứng sau: But-1-en HBr X NaOH H2O Y c, 1700 H2SO4 đặ Z Biết X, Y, Z hợp chất hữu sản phẩm giai đoạn Cơng thức X, Y, Z A CH -CHBr-CH -CH ; CH -CH(OH)-CH -CH ; CH -CH=CH-CH B Br-CH -CH -CH -CH ; HO-CH -CH -CH -CH ; CH =CH-CH -CH C CH -CHBr-CH -CH ; CH -CH(OH)-CH -CH ; CH =CH-CH -CH D CH -CHBr-CH -CH ; CH -CH(OH)-CH -CH ; C H -CH(CH )-O-CH(CH )-C H Câu 78: Cho dãy chuyển hố sau: CH3 CH2 CH2 OH c, 1700 H2SO4 đặ X ng H2O, H2SO4 loã Y Biết X, Y sản phẩm Vậy CTCT X Y A CH -CH=CH ; CH -CH -CH -OH B CH -CH=CH ; CH -CH -CH -OSO H C CH -CH=CH ; CH -CH(OH)-CH D C H -O-C H ; CH -CH -CH -OSO H Câu 79: Khi cho etanol qua hỗn hợp oxit ZnO MgO 4500C thu sản phẩm cơng thức A C H -O-C H B CH -CH=CH-CH C CH -CH -CH=CH D CH =CH Câu 80: Cho dãy chuyển hố sau: CH3 CH2 CH CH3 OH H2SO4 đặ c, 1700C E Br2 (dd) F Biết E, F sản phẩm chính, chất phản ứng với theo tỉ lệ : số mol CTCT E, F cặp chất sau ? A CH CH CH=CH , CH CH CHBrCH Br B CH CH=CHCH ; CH CHBrCHBrCH C CH CH=CHCH ; CH CH CBr CH D CH CH CH=CH ; BrCH CH CH=CH Câu 81: Hai chất A B CTPT C H 10 O Biết: Khi đem thực phản ứng tách nước (H SO đặc, 1800C), chất tạo anken Khi oxi hố A, B O (xúc tác Cu, t0), chất cho anhđehit Khi cho anken tạo thành từ B hợp nước (H+) cho ancol bậc ancol bậc A, B CTCT ? A CH −C(OH)CH −CH ; CH CH CH CH −OH B CH −CH −CH −CH OH; CH −CH(CH )−CH −OH C CH −CH(OH)−CH −CH ; CH −CH(CH )−CH −OH D CH −CH(CH )−CH OH; CH CH CH CH OH Đt : 0914449230 Email : ngvuminh249@yahoo.com GV Nguyễn Vũ Minh Ancol Câu 82: Chất X CTPT C H 10 O Khi oxi hố X CuO, t thu chất hữu Y khả tham gia phản ứng tráng gương Mặt khác, cho anken tạo từ X hợp nước (H+) cho ancol bậc ancol bậc X CTCT ? A CH −C(OH)(CH ) B CH CH CH CH OH C CH −CH(OH)−CH −CH D (CH ) CH−OH Câu 83: Chất hữu X chứa ngun tố C, H, O Cho X tác dụng với H dư (xt Ni, t0) thu chất hữu Y Đun Y với H SO đặc 1700C thu chất hữu Z Trùng hợp Z thu poliisobutilen CTCT X B CH =C(CH )–CH –OH A CH =CH–CH(CH )–OH C CH –CH(CH )–CH –OH D CH =CH–CH –CH –OH Câu 84: Đun nóng 2,3-đimetylpentan-2-ol với H SO đặc 1700C, sau phản ứng thu sản phẩm chất ? A CH =CHCH(CH )CH(CH ) B CH –CH=C(CH )CH(CH ) D (CH ) C=C(CH )CH CH C C H CH(CH )C(CH )=CH Câu 85: Đốt cháy hồn tồn ete đơn chức thu H O CO với tỉ lệ số mol : Ete điều chế từ ancol phương trình hố học ? A CH OH CH CH CH OH B CH OH CH CH(CH )OH C CH OH CH CH OH D CH CH OH CH CH CH OH Câu 86: Khi oxi hố ancol A CuO, thu anhđehit B Vậy A A Ancol bậc B Ancol bậc C Ancol bậc D Ancol bậc ancol bậc Câu 87: Khi cho 2,2-đimetylpropanol tác dụng với HCl thu sản phẩm chất ? A 1-clo-2,2-đimetylpropan B 3-clo-2,2-đimetylpropan C 2-clo-3-metylbutan D 2-clo-2-metylbutan Câu 88: Một cách để phân biệt bậc ancol sử dụng thuốc thử Lucas Thuốc thử hỗn hợp của: A dd CuSO NaOH B dd AgNO /NH dư C HCl đặc ZnCl khan D H SO đậm đặc ZnCl khan Câu 89: Để phân biệt ancol etylic ngun chất ancol etylic lẫn nước, người ta dùng thuốc thử chất ? A CuSO khan B Na kim loại C Benzen D CuO Câu 90: Phương pháp tổng hợp ancol etylic cơng nghiệp thích hợp phương pháp sau ? C2H4 2.CH4 + H2(Ni, t0) t0 C2H6 + Cl (askt) + H2 (Pd, t0) C2H2 C2H4 C2H5Cl + H2O (OH-) + H2O (t0, xt) C2H5OH C2H5OH +, 3.C2H4 C2H4 + H2O (H t , p) + HCl C2H5OH C2H5Cl + NaOH, t0 C2H5OH A B C D Câu 91: Trong cơng nghiệp, để sản xuất etanol người ta: A Hiđrat hố etilen với xúc tác H PO /SiO (t0, p) B Chưng khan gỗ C Đi từ dẫn xuất halogen phản ứng với dung dịch kiềm D Thuỷ phân este mơi trường kiềm Câu 92: Hiđrat hố propen (propilen) với H SO xúc tác tạo ra: A Hai ancol đồng phân nhau, sản phẩm ancol bậc B Hai ancol đồng phân nhau, sản phẩm ancol bậc C Hai ancol đồng phân với % thể tích D Một ancol bậc Câu 93: Cho ancol sau: CH –CH –CH –OH (1) CH –CH(OH)–CH (2) CH –CH(OH)–CH –OH (3) CH –CH(OH)– C(CH ) (4) Dãy gồm ancol tách nước cho olefin A (1), (2) B (1), (2), (3) C (1), (2), (4) D (2), (3) Câu 94: Chọn câu sai: A Phản ứng tách nước từ ancol tn theo quy tắc Zaixep B Phản ứng cộng nước vào anken tn theo quy tắc Maccopnhicop C Ancol no đơn chức nhiều đồng phân so với hiđrơcacbon số ngun tử D Oxi hóa ancol bậc CuO sinh hợp chất nhóm chức xeton Câu 95: Tên quốc tế ancol tert-butylic A 1,1–đimetyletanol B 2,2–đimetyl etan-2ol C Butan-2-ol D 2–metylpropan-2ol Câu 96: Hợp chất: CH3 CH CH2 CH CH3 C2H5 OH tên gọi theo IUPAC A 4–etyl pentan-2-ol B 4–metyl hexan-2-ol C – metyl hexan-5-ol D 2–etyl pentan-4-ol Đt : 0914449230 Email : ngvuminh249@yahoo.com GV Nguyễn Vũ Minh Câu 97: Ancol etylic tan vơ hạn nước do: A Khối lượng phân tử ancol nhỏ C Các phân tử ancol etylic liên kết hiđrơ với B Ancol etylic phân cực mạnh D Các phân tử ancol etylic liên kết hiđrơ với phân tử nước Câu 98: Trong sơ đồ biến hóa sau: + Br2 KOH lo· ng CuO d­ H2SO4 ®Ỉc C H OH  Z  →V → Y → → X  t0 t0 1700 C Ancol X, Y, Z, V A CH =CH , CH Br –CH Br, OHCH –CH OH, OHCH –CHO B CH =CH , CH –CH Br, CH –CH OH, CH –CHO C CH =CH , CH Br –CH Br, OHCH –CH OH, OHC –CHO D CH =CH , CH =CH−Br, (CH COO) Cu Câu 99: Cho sơ đồ điều chế sau: +H v«i t«i xót CuO d­ →X HO–CH –COONa  → X  → Y  Ni,t t0 t0 X , Y A C H OH, CH CHO B CH OH, HCHO C C H (OH) , OHC–CHO D CH , C H Câu 100: Một ancol X CT đơn giản CH O CTPT X A CH O B C H O C C H O D C H 12 O Câu 101: Đốt cháy hồn tồn loại ancol mạch hở X thu nCO2 = nH2O Ancol mạch hở thuộc dãy đồng đẳng A Ancol no đơn chức B Ancol no C Ancol đơn chức chưa no liên kết đơi D Ancol chưa no liên kết đơi Câu 102: Đốt cháy hồn tồn ancol X thu số mol nước gấp đơi số mol CO X A Ancol no đơn chức mạch hở B Ancol đa chức mạch hở C CH OH D Khơng xác định Câu 103: Đốt cháy hồn tồn a mol ancol no X thu 2a mol nước X A Ancol no đơn chức mạch hở B C H OH C C H OH D CH OH Câu 104: Đốt cháy hồn tồn thể tích ancol X sinh ba thể tích hỗn hợp CO nước (các khí đo điều kiện) X A CH OH B C H OH C Ancol đơn chức D Ancol no mạch hở Câu 105: Đốt cháy hồn tồn thể tích ancol đơn chức X cần ba thể tích khí oxi điều kiện Ancol X A Ancol no đơn chức mạch hở B CH OH C C H OH D C H OH Câu 106: Đốt cháy hồn tồn mol ancol no mạch hở X cần 2,5 mol O CTPT X A C H O B C H O C C H O D C H O Câu 107: Đốt cháy hồn tồn ancol X sinh CO nước tỉ lệ mol nCO : nH O = : Mặt khác cho 0,1 mol 2 ancol X tác dụng với natri dư sinh 3,36 lít khí hiđrơ (đkc) CT X A C H (OH) B C H OH C C H (OH) D C H OH Câu 108: Đốt cháy hồn tồn 0,2 mol hỗn hợp gồm ancol đơn chức no ancol đơn chức chưa no chứa nối đơi mạch hở thu 0,4 mol CO 0,5 mol nước CTPT hai ancol A CH OH C H OH B C H OH C H OH C C H OH C H OH D C H OH C H OH Câu 109: Chia hỗn hợp X gồm hai ancol no đơn chức mạch hở thành hai phần nhau: Phần 1: Đốt cháy hồn tồn thu 0,2 mol CO Phần 2: Sau bị hiđrát hóa hồn tồn thu hỗn hợpY gồm hai anken Đốt cháy hồn tồn hai anken thu m gam nước Giá trị m A 1,8 gam B 3,6 gam C 2,7 gam D 4,5 gam Câu 110: Dãy gồm cơng thức ancol viết khơng ? A C n H 2n+1 OH; C H (OH) ; C n H 2n+2 O B C n H 2n OH; CH -CH(OH) C C n H 2n O; HO-CH -CH -OH D C H (OH) ; C n H 2n-1 OH; C n H 2n+2 O Câu 111: Trong dãy đồng đẳng ancol đơn chức no, mạch cacbon tăng thì: A Nhiệt độ sơi tăng, độ tan nước giảm B Nhiệt độ sơi tăng, độ tan nước tăng C Nhiệt độ sơi giảm, độ tan nước tăng D Nhiệt độ sơi giảm, độ tan nước giảm Câu 112: Đun nóng từ từ hỗn hợp etanol propan-2-ol với xúc tác H SO đậm đặc thu tối đa sản phẩm hữu phân tử chứa ngun tố C,H,O ? A B C D Câu 113: X ancol mạch hở chứa liên kết đơi phân tử Khối lượng lượng phân tử X nhỏ 58 đvC~ Cơng thức phân tử X A C H O B C H (OH) C C H O D C H (OH) Câu 114: Đun nóng 132,8g hỗn hợp ancol đơn chất với H SO đặc 1400C thu 111,2g hỗn hợp ete số mol Số mol ete A 0,4 mol B 0,2mol C 0,8mol D 0,5 Đt : 0914449230 Email : ngvuminh249@yahoo.com GV Nguyễn Vũ Minh Ancol Câu 115: Lên men 0,5 lít rượu etylic Tính khối lượng axit axetic thu biết hiệu suất lên men 80% khối lượng riêng rượu ngun chất 0,8g/ml A 41,7g B 35,6g C 33,4g D 29,2g Câu 116: Cho 15,6 gam hỗn hợp ancol đơn chức, dãy tác dụng hết với 9,2g Na thu 24,5g chất rắn Hai ancol (Khối A 2007) A C H OH C H OH B C H OH C H OH C C H OH C H OH D CH OH C H OH Câu 117: Cho hỗn hợp gồm khơng khí( dư) 24g metanol qua chất xúc tác Cu nung nóng, người ta thu 40ml fomalin 36% d = 1,1g/ml Hiệu suất q trình lên men A 80,4% B 70,4% C 65,5% D 76,6% Câu 118: Oxi hóa 4g ancol đơn chức A O ( mặt xúc tác) thu 5,6g hỗn hợp B gồm anđehit, ancol dư nước Tên A hiệu suất phản ứng A metanol; 75% B etanol; 75% C propan-1-ol; 80% D metanol; 80% Câu 119: Cho 21,2 g hỗn hợp gồm glixerol ancol propylic tác dụng với Na dư thu 5,6 lít khí (đktc) Nếu cho hỗn hợp tác dụng với Cu(OH) gam Cu(OH) bị hòa tan? A 4,9g B 9,8g C 19,6g D 7,35g Câu 120: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với H=81% Tồn lượng CO sinh hấp thụ hồn tồn vào dung dịch Ca(OH) thu 550g kết tủa dung dịch X Đun kĩ dung dịch X thu thêm 100g kết tủa~ Giá trị m A 550g B 810g C 750g D 650g Câu 121: Hợp chất hữu X điều chế từ etylbenzen theo sơ đồ: KMnO4 H2SO4 A HNO3/H2SO4 B C2H5OH H2SO4 đ, t0 X A Đồng phân p- O N-C H –COOC H B Hỗn hợp đồng phân o- p- O N –C H –COOC H C Đồng phân m- O N –C H –COOC H D Đồng phân o- O N –C H –COOC H Câu 122: Trong sản xuất, để điều chế rượu vang, người ta lên men glucozơ nước nho Phản ứng lên men glucozơ để điều chế rượu etylic đạt hiệu suất 90% Biết rượu etylic ngun chất khối lượng riêng 0,80g/ml Khối lượng glucozơ cần để điều chế 100 lít rượu vang 9,20 A 16,00 kg B 1,600 kg C 14,40 kg D 1,440 kg Câu 123: X, Y ancol no, đơn chức, mạch hở dãy đồng đẳng Cho hỗn hợp gồm 1,6 gam X 2,3 gam Y tác dụng hết với Na thu 1,12 lít H đktc X, Y cơng thức phân tử A CH OH C H OH B C H OH C H OH C C H OH C H OH D C H OH C H 11 OH Câu 124: Đun nóng từ từ hỗn hợp etanol propan-2-ol với xúc tác H SO đậm đặc, thu tối đa sản phẩm hữu chứa tối đa ba ngun tố C, H, O ? A B C D Câu 125: Một ankanol A 60% cacbon theo khối lượng phân tử Nếu cho 18 gam A tác dụng hết với Na thể tích khí hiđro (ở điều kiện tiêu chuẩn) A 2,24 lít B 3,36 lít C 4,48 lít D 1,12 lít Câu 126: X ancol bậc II, cơng thức phân tử C H 14 O Đun X với H SO đặc 1700C tạo anken Tên X A 1,2,3 -Trimetyl propan-1-ol B 2,2 -Đi metyl butan-3-ol C 3,3 -Đi metyl butan-2-ol D 2,3 - Đi metyl butan-3-ol Câu 127: Tách nước hồn tồn hỗn hợp X ta thu hỗn hợp Y gồm olefin Nếu đốt cháy hồn tồn X để thu 1,76 gam CO đốt cháy hồn tồn Y, tổng khối lượng H O CO tạo A 2,76g B 2,94g C 2,48g D 1,76g Câu 128: Cho dãy chuyển hố: A → A → A → C H OH (mạch thẳng) Biết A , A sản phẩm phản ứng Cơng thức cấu tạo A , A , A A CH≡C-CH ; CH –CH –CH ; CH =CH-CH B CH =CH-CH ; CH≡C – CH ; CH -CH -CHO C CH -CH -CH ; CH =CH-CH ; CH =CH-CH Cl D CH =CH-CH ; CH =CH-CH Cl; CH =CH-CH OH Câu 129: Chia hỗn hợp X gồm hai ancol no đơn chức mạch hở thành phần Đốt cháy hết phần thu 5,6 lít CO (đktc) 6,3 g nước Phần tác dụng hết với Na thí thấy V lít khí (đkc) Giá trị V A 0,56 lít B 1,12 lít C 2,24 lít D 1,68 lít Câu 130: Khi điều chế C H từ C H OH H SO đặc 1700C khí sinh lẫn SO Để thu C H tinh khiết loại bỏ SO A dung dịch KOH B dung dịch KMnO C dung dịch K CO D dung dịch Br Câu 131: Theo danh pháp IUPAC, ancol sau đọc tên sai A 3-metyl pentan-2-ol CH -CH -CH(CH )-CH(OH)-CH B 4,4-đimetyl pentan-2-ol CH -C(CH ) -CH(OH)-CH Đt : 0914449230 Email : ngvuminh249@yahoo.com GV Nguyễn Vũ Minh Ancol C 2-metyl hexan-1-ol CH -CH -CH -CH -CH(CH )-CH -OH D 3-etyl butan-2-ol CH -CH(C H )-CH(OH)-CH Câu 132: Cho sơ đồ chuyển hố sau: M Br2 dư C3H6Br2 + H2O/OH- CuO, t0 N anđehit c Kết luận sau đúng? A M xyclopropan N CH (OH)CH CH (OH) B M C H , N glixerol C H (OH) C M C H N CH CH(OH)CH (OH) D M C H N CH (OH)CH CH (OH) Câu 133: Chất hữu X mạch hở, cơng thức phân tử C H O X tác dụng với Na giải phóng hiđro X làm màu dung dịch brom Tên X bắt đầu chữ trans Cơng thức cấu tạo X A CH -CH -CH=CHOH B CH -CH(CH )CH OH C CH -CH=CH-CH OH D CH =CH-CH -CH OH Câu 134: Cho chất C H Cl (I); C H OH (II); CH COOH (III); CH COOC H (IV).Trật tự tăng dần nhiệt độ sơi (trái sang phải) sau: A (I), (IV), (II), (III) B (I), (II), (III), (IV) C (II), (I), (III), (IV) D (IV), (I), (II), (III) Câu 135: Đề hidrat hố ancol bậc hai M thu olefin Cho gam M tác dụng với Na dư thu 0,56 lít H (đktc) Đun nóng M với H SO đặc 1300C sản phẩm tạo thành A buten-2 B propen C Đisopropyl ete D Đisec-butyl ete Câu 136: Đốt cháy hồn tồn 1,80g hợp chất hữu X thu 3,96g CO 2,16g H O Tỉ khối X so với khơng khí 2,069 X tác dụng với Na, bị oxi hố oxi Cu xúc tác tạo andehit CTCT X A C H OH B C H OH C Iso-C H OH D C H O Câu 137: Đốt cháy ete E đơn chức thu khí CO nước theo tỷ lệ số mol n(CO ) : n(H O) = 5: E ete tạo từ: A Ancol etylic ancol isopropylic B Ancol metylic ancol etylic C Ancol etylic D Ancol metylic ancol isopropylic Câu 138: Cho sơ đồ chuyển hố: X (C 4H10O) -H2O X1 H2SO4 đặ c Br2 X2 + NaOH, t0 X3 + CuO, t0 đixeton Cơng thức cấu tạo X cơng thức nào? A CH (OH)CH CH CH B CH CH(OH)CH CH C CH CH(CH )CH OH D CH C(CH ) OH → C H OH Câu 139: Cho dãy chuyển hố: A → B   Cơng thức cấu tạo A, B A C H ; C H B C H ; CH CHO C C H ; C H Cl D C H ; C H Cl Câu 140: Ancol etylic khơng thể điều chế trực tiếp phản ứng từ: A Dung dịch glucozơ B Etylen C Etanal D Metan Câu 141: Cho chất CH (I); C H (II); HCHO (III); CH Cl (IV); CH Cl (V); HCOOCH (VI) Chất trực tiếp điều chế metanol A (II), (III), (VI) B (I), (III), (V), (VI) C (II), (III), (V), (VI) D (I), (III), (IV), (V) Câu 142: Đun 5,75g etanol với H SO dung dịch 1700C Dẫn sản phẩm khí qua bình chứa riêng rẽ: CuSO khan; NaOH đđ; dung dịch (dư) brơm CCl Sau thí nghiệm khối lượng bình cuối tăng thêm 2,1g Hiệu suất chung q trình đehiđrat hố etanol A 55% B 59% C 70% D 60% Câu 143: Khử nước ancol đồng đẳng nhóm – CH ta thu anken thể khí Vậy cơng thức phân tử ancol A CH OH C H OH B C H OH C H 11 OH C C H O C H 10 O D C H O C H O Câu 144: Cho câu sau: a) Ancol chất hữu phân tử nhóm - OH liên kết trực tiếp với ngun tử C vòng benzen b) Những chất hữu phân tử nhóm - OH liên kết với gốc hiđrocacbon ancol c) Ancol chất hữu phân tử nhóm - OH liên kết trực tiếp với ngun tử C no gốc hiđrocacbon d) Ancol đồng phân mạch C đồng phân vị trí nhóm - OH mạch C e) Ancol tác dụng với Na giải phóng hiđro tạo thành muối f) Các ancol phân loại theo số nhóm - OH theo đặc điểm cấu tạo gốc hiđrocacbon Những câu A e, f, a, b B a, b, c, d C c, d, e, a~ D c, d, e, f Câu 145: Khi cho ancol tác dụng với kim loại kiềm thấy khí H bay ra~ Phản ứng chứng minh A ancol liên kết O-H bền vững B ancol O C ancol OH linh động D ancol H linh động Câu 146: Đun hỗn hợp ancol mạch hở với dung dịch H SO đặc nhiệt độ 1800C thu hỗn hợp anken (olefin) dãy đồng đẳng Hỗn hợp ancol ancol A gồm ancol no đơn chức ancol khơng no nối đơi đơn chức C no đơn chức B khơng no liên kết đơi đơn chức liên tiếp D no đơn chức Cl , as Đt : 0914449230 NaOH ,t Email : ngvuminh249@yahoo.com GV Nguyễn Vũ Minh Ancol Câu 147: Đun nóng ancol no, đơn chức X với H SO đặc thu chất Y X tỷ khối so với Y lớn Y A ete B anken C etan D metan Câu 148: Đun nóng ancol no, đơn chức X với H SO đặc thu chất Y X tỷ khối so với Y nhỏ Y A ete B anken C metan D etan Câu 149: Chia m gam ancol no đơn chức thành phần - Phần 1: cho tác dụng hết với Na thu 2,24 lít H (đktc) - Phần 2: đem đốt cháy hồn tồn thu 4,48 lít CO (đktc) Cơng thức phân tử ancol A CH OH B C H OH C C H OH D C H OH Câu 150: Phản ứng sau khơng xảy : A C H OH + HBr B C H OH + NaOH C C H OH + Na D C H OH + CuO Câu 151: Gọi tên ancol sau đây: C2H5 CH3 C CH2 CH C2H5 OH CH3 A 4-etyl-2,4-dietyl hexan-2-ol B 5-etyl-3,5-dimetylheptan-3-ol C 2,4-dietyl-4-metylhexan-2-ol D 3,5-dimetylheptan-3-ol Câu 152: Chọn phát biểu đúng: A Nhiệt độ sơi ancol etylic cao ancol metylic thấp ancol propylic B Để so sánh nhiệt độ sơi ancol ta phải dựa vào liên kết hydro C Ancol metylic trạng thái khí D Ancol dễ tan nước Câu 153: Cu(OH) tan glixerol do: A Glixerol tính axit B Glixerol H linh động C Glixerol tạo phức với đồng (II) hiđroxit D Glixerol tạo liên kết hiđro Câu 154: Đun nóng hỗn hợp ancol no đơn chức với H SO đặc 140oC thu 21,6 gam H O 72 gam hỗn hợp ete Biết ete thu số mol phản ứng xảy hồn tồn, cơng thức phân tử ancol A C H OH CH OH B CH OH C H OH C C H OH C H OH D CH OH C H OH Câu 155: Ancol A tác dụng với Na cho VH với V ancol A dùng Mặt khác để đốt cháy hết thể tích ancol A thu chưa đến 3VCO (các thể tích đo điều kiện) Tên gọi ancol A A Ancol etilic B Propan-1,2-điol C Glixerol D Etylenglicol Câu 156: Trộn 0,5mol C H OH 0,7 mol C H OH Sau dẫn qua H SO đặc nóng Tất ancol bị khử nước ( khơng ancol dư) Lượng anken sinh làm màu mol Br dung dịch Các phản ứng xảy hồn tồn Số mol H O tạo thành khử nước A 1mol B 1,1mol C 1,2mol D 0,6mol Câu 157: Một hợp chất hữu A chứa 10,34% hiđro Khi đốt cháy A thu CO H O Biết VCO = VH O (hơi) số mol O cần dùng gấp lần số mol A~ Vậy cơng thức phân tử A A C H O B C H O C C H O D C H 10 O Câu 158: Khi đốt cháy hồn tồn mol ancol đa chức cần 3,5 mol O cơng thức phân tử ancol A CH OH-CH OH B CH OH-CHOH-CH OH C CH -CHOH-CH OH D CH OH-CH -CH OH Câu 159: chất lỏng: Glixerol(1), phenol(2), benzen(3), ancol anlylic(4) Các thí nghiệm cho kết sau: A B C D dd Br Phản khơng Phản khơng ứng ứng NaOH Phản khơng khơng khơng ứng Cu(OH) khơng Phản khơng khơng ứng Kết sau phù hợp ? A A(1); B(2); C(3); D(4) B A(2); B(3); C(1); D(4) C A(4); B(3); C(2); D(1) D A(2); B(1); C(4); D(3) Câu 160: Phát biểu sau sai : A Ancol nhiệt độ sơi cao bất thường ancol liên kết hiđro với nước B Phenol tính axit ảnh hưởng cùa vòng benzen lên nhóm –OH C Do ảnh hưởng qua lại nhóm –OH nên C H (OH) tác dụng với Cu(OH) D Phenol ancol thơm chứa hiđro linh động Đt : 0914449230 Email : ngvuminh249@yahoo.com GV Nguyễn Vũ Minh Ancol Câu 161: Khi tách nước từ hỗn hợp CH OH C H OH xúc tác H SO đặc t cao thu số sản phẩm hữu tối đa A B C D Câu 162: Một ancol no Y mạch hở số C số nhóm chức Biết 9,3g Y tác dụng với Na dư thu 0,15 mol H (đktc) Cơng thức cấu tạo Y A CH OH B C H (OH) C C H (OH) D C H (OH) Câu 163: Đốt cháy ancol no đơn chức X thu 4,4g CO 2,16g nước X khơng bị oxi hóa CuO nung nóng Cơng thức cấu tạo X A CH ) C(OH)CH CH B (CH ) COH C (CH ) CH-CH -CH OH D (CH ) CH-CH OH Câu 164: Glixerol tác dụng với Cu(OH) do: A nhiều nhóm –OH B nhiều nhóm –OH gắn vào ngun tử C kế cận C glixerol ancol đa chức D glixerol trạng thái lỏng Câu 165: Cho chất: (1) CH OH-CH OH; (2) CH OH-CHOH-CH OH; (3) C H CHO; (4) CH OH-CH -CH OH; (5) CH -CH -O-CH ; (6) C H OH Chất tác dụng với Na Cu(OH) ? A 1,2,3,4 B 1,2,4,6 C 1,2,5 D 1,2 Câu 166: Thực thí nghiệm sau: Thí nghiệm cho từ từ natri kim loại vào ancol etylic, thí nghiệm cho từ từ natri kim loại vào nước thì: A Thí nghiệm phản ứng xảy mãnh liệt phản ứng B Thí nghiệm phản ứng xảy mãnh liệt phản ứng C Cả thí nghiệm xảy phản ứng D Chỉ thí nghiệm xảy phản ứng, thí nghiệm phản ứng khơng xảy Câu 167: Một ancol no, đơn chức, bậc bị tách phân tử nước tạo anken A~ Cứ 0,525 gam anken A tác dụng vừa đủ với 2g brơm Ancol A Butan-1-ol B Pentan-1-ol C Etanol D Propan-1-ol Câu 168: X ancol no, đa chức, mạch hở số nhóm -OH nhỏ Cứ 7,6 gam ancol X phản ứng hết với Na cho 2,24 lít khí (đo đktc) Cơng thức hố học X A C H (OH) B C H (OH) C C H (OH) D C H (OH) Câu 169: Khi ancol (X) phản ứng với Na, số mol hiđro thu số mol ancol phản ứng (X) ancol A đơn chức B đa chức C hai chức D ba chức Câu 170: Đốt cháy hồn ancol no đơn chức mạch hở cần dùng V lít oxi (đktc), sau phản ứng thu 19,8g CO Trị số V A 11.2 B 15,12 C 17,6 D 22,4 Câu 171: Đốt cháy hồn tồn a gam ancol no đơn chức mạch hở thu 70,4g CO 39,6g H O Giá trị a A 21,4 B 33,2 C 35,8 D 38,5 Câu 172: Nung 132,8g hh ancol thu 111,2g hh ete số mol Số mol ete A 0,2 B 0,4 C 0,8 D 1,2 Câu 173: Đun 6,4g ancol H SO đ 1400C thu 4,6g ete CTPT ancol A CH O B C H O C C H O D C H 10 O Câu 174: Cho m gam ancol no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng Sau phản ứng hồn tồn, khối lượng chất rắn bình giảm 0,32 gam Hỗn hợp thu tỉ khối hiđro 15,5 Giá trị m A 0,92 B 0,32 C 0,64 D 0,46 Câu 175: Hiđrat hóa anken tạo thành ancol Hai anken A 2-metylpropen but-1-en B propen but-2-en C eten but-2-en D eten but-1-en Câu 176: Khi tách nước từ chất X cơng thức phân tử C H 10 O tạo thành ba anken đồng phân (tính đồng phân hình học) Cơng thức cấu tạo thu gọn X A (CH ) COH B CH OCH CH CH C CH CH(OH)CH CH D CH CH(CH )CH OH Câu 177: Đốt cháy hồn tồn ancol X thu CO H O tỉ lệ số mol tương ứng : Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy X 1,5 lần thể tích khí CO thu (ở điều kiện) Cơng thức phân tử X A C H O B C H O C C H O D C H O Câu 178: Cho hỗn hợp hai anken đồng đẳng tác dụng với nước (có H2SO4 làm xúc tác) thu hỗn hợp Z gồm hai ancol X Y Đốt cháy hồn tồn 1,06 gam hỗn hợp Z sau hấp thụ tồn sản phẩm cháy vào lít dung dịch NaOH 0,1M thu dung dịch T nồng độ NaOH 0,05M Cơng thức cấu tạo thu gọn X Y (thể tích dung dịch thay đổi khơng đáng kể) A C H OH C H OH B C H OH C H OH C C H OH C H OH D C H OH C H 11 OH Câu 179: ancol bậc 2, no, đơn chức, mạch hở đồng phân cấu tạo mà phân tử chúng phần trăm khối lượng cacbon 68,18%? A B C D Câu 180: Khi thực phản ứng tách nước ancol X, thu anken Oxi hố hồn tồn lượng chất X thu 5,6 lít CO (ở đktc) 5,4 gam nước cơng thức cấu tạo phù hợp với X ? A B C D Đt : 0914449230 o 10 Email : ngvuminh249@yahoo.com GV Nguyễn Vũ Minh Ancol Câu 181: Khi phân tích thành phần rượu ancol đơn chức X thu kết quả: tổng khối lượng cacbon hiđro gấp 3,625 lần khối lượng oxi Số đồng phân ancol ứng với cơng thức phân tử X A B C D Câu 182: Khi tách nước từ ancol 3-metylbutan-2-ol, sản phẩm thu A 3-metylbut-1-en B 2-metylbut-2-en C 3-metylbut-2-en D 2-metylbut-3-en Câu 183: Đun nóng hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức, mạch hở, dãy đồng đẳng với H SO đặc 1400C Sau phản ứng kết thúc, thu gam hỗn hợp gồm ba ete 1,8 gam nước Cơng thức phân tử hai rượu A CH OH C H OH B C H OH C H OH C C H OH C H OH D C H OH C H OH Câu 184: Đun nóng rượu đơn chức X với dung dịch H SO đặc điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh chất hữu Y, tỉ khối X so với Y 1,6428 Cơng thức phân tử Y A C H O B C H O C CH O D C H O Câu 185: Đốt cháy hồn tồn hỗn hợp M gồm hai ancol X Y đồng đẳng nhau, thu 0,3 mol CO 0,425 mol H O Mặt khác, cho 0,25 mol hỗn hợp M tác dụng với Na (dư), thu chưa đến 0,15 mol H Cơng thức phân tử X, Y A C H O , C H O B C H O, CH O C C H O, C H O D C H O, C H O Câu 186: Đốt cháy hồn tồn ancol đa chức, mạch hở X, thu H O CO với tỉ lệ số mol tương ứng 3:2 Cơng thức phân tử X A C H O B C H O C C H O D C H 10 O Câu 187: Oxi hố ancol đơn chức X CuO (đun nóng), sinh sản phẩm hữu xeton Y (tỉ khối Y so với khí hiđro 29) Cơng thức cấu tạo X A CH -CHOH-CH B CH -CH -CHOH-CH C CH -CO-CH D CH -CH -CH -OH Câu 188: Cho hỗn hợp X gồm hai ancol đa chức, mạch hở, thuộc dãy đồng đẳng Đốt cháy hồn tồn hỗn hợp X, thu CO H O tỉ lệ mol tương ứng : Hai ancol A C H (OH) ; C H (OH) B C H OH; C H OH C C H (OH) ; C H (OH) D C H (OH) ; C H (OH) Câu 189: Khi đốt cháy hồn tồn m gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, mạch hở thu V lít khí CO (ở đktc) a gam H O Biểu thức liên hệ m, a V A m = 2a - V 22,4 B m = 2a - V 11,2 C m = a + V 5,6 D m = a - V 5,6 Câu 190: Đun nóng hỗn hợp hai ancol đơn chức, mạch hở với H SO đặc, thu hỗn hợp gồm ete Lấy 7,2 gam ete đem đốt cháy hồn tồn, thu 8,96 lít khí CO (ở đktc) 7,2 gam H O Hai ancol A C H OH CH =CH-CH -OH B C H OH CH OH C CH OH C H OH D CH OH CH =CH-CH -OH Câu 191: Đốt cháy hồn tồn 0,2 mol ancol X no, mạch hở cần vừa đủ 17,92 lít khí O (ở đktc) Mặt khác, cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với m gam Cu(OH) tạo thành dd màu xanh lam Giá trị m tên gọi X tương ứng A 9,8 propan-1,2-điol B 4,9 propan-1,2-điol C 4,9 propan-1,3-điol D 4,9 glixerol Câu 192: X ancol no, mạch hở Đốt cháy hồn tồn 0,05 mol X cần 5,6 gam oxi, thu nước 6,6 gam CO Cơng thức X A C H (OH) B C H OH C C H (OH) D C H (OH) Ancol- phenol Câu 1: Ancol no Y cơng thức đơn giản C H O Cơng thức phân tử Y A C H 14 O B C H 15 O C C H O D C H 10 O Câu 2: Trong phân tử ancol no, đơn chức, mạch hở X phần trăm khối lượng oxi 21, 26% X cơng thức phân tử A C H O B CH O C C H 10 O.* D C H O Câu 3: Khi anđehit no X tác dụng với hiđro dư (xt Ni) thu ancol Y đồng đẳng metanol Trong phân tử Y, oxi chiếm 21,62% khối lượng Vậy X cơng thức phân tử A C H O B CH O C C H O D C H O Câu 4: Ancol X cơng thức cấu tạo Đt : 0914449230 11 Email : ngvuminh249@yahoo.com GV Nguyễn Vũ Minh Ancol CH3CH2CH2CHOH CH3 Tên X A 3-metylbutan -2-ol B 2-metylbutan-2-ol C pentan-2-ol.* D 1-metylbutan-1-ol Câu 5: Ứng với cơng thức phân tử C H O chất hữu no đơn chức đồng phân nhau? A B C D Câu 6: Ứng với cơng thức phân tử C H 10 O xeton đồng phân cấu tạo ? A B C D Câu 7: Ancol no mạch hở đơn chức phần trăm khối lượng oxi 26,67% Cơng thức phân tử X A C H 10 O B C H O C C H O D C H O Câu 8: Đốt cháy hồn tồn ancol no, đơn chức mạch hở X thu hỗn hợp gồm khí CO nước tỉ khối so với hiđro 14,57 Ancol X cơng thức phân tử A C H O * B C H O C C H O D C H 10 O Câu 9: Xeton hợp chất hữu phân tử nhóm C=O A liên kết với gốc hiđrocacbon ngun tử hiđro B liên kết với hai gốc hiđrocacbon C liên kết với gốc hiđrocacbon hai ngun tử hiđro D liên kết với hai gốc hiđrocacbon ngun tử hiđro Câu 10: Đốt cháy hồn tồn 3,0 gam chất hữu X phân tử chứa C, H, O thu 3,36 lít CO (đktc) 3,6 gam nước Tỉ khối X so với khơng khí xấp xỉ 2,07 Cơng thức phân tử X A CH O B C H O C C H O D C H O Câu 11: Theo chiều tăng số ngun tử cacbon phân tử, phần trăm khối lượng oxi phân tử anđehit no, đơn chức, mạch hở A tăng dần B giảm dần C khơng đổi D biến đổi khơng theo quy luật Câu 12: Đốt cháy hồn tồn 5,8 gam anđehit X no, đơn chức, mạch hở thu 6,72 lít khí CO (đktc) Cơng thức phân tử X A C H O B C H O C C H O D CH O Câu 13: ancol mạch hở đồng phân cơng thức phân tử C H 10 O? A 4.* B C D Câu 14: Kết luận sau đúng? A Hợp chất hữu phân tử nhóm C=O anđehit B Anđehit xeton phản ứng tráng bạc Đt : 0914449230 12 Email : ngvuminh249@yahoo.com GV Nguyễn Vũ Minh Ancol C Anđehit hợp chất hữu phân tử nhóm-CH=O D Các chất phân tử chứa C, H, O thuộc loại anđehit Câu 15: Theo chiều tăng khối lượng mol phân tử , độ tan nước ancol A tăng dần B khơng đổi C giảm dần.* D biến đổi khơng theo quy luật Câu 16: Khi tách nước ancol X tạo anken Y Tỉ khơí X so với Y xấp xỉ 1,32 Cơng thức phân tử X A C H O B CH O C C H O D C H 10 O Câu 17: Phenol tác dụng với nhóm chất đây? A Natri, natri cacbonat, natri hiđroxit, nước brom B Natri, natri sunfat, natri hiđroxit C Natri, natri clorua, natri hiđroxit, nước brom D Natri, natri hiđrocacbonat, natri hiđroxit Câu 18: Theo chiều tăng khối lượng mol phân tử nhiệt độ sơi ancol A tăng dần.* B giảm dần C khơng đổi D biến đổi khơng theo quy luật Câu 19: Đốt cháy hồn tồn 7,40 gam ancol Y thuộc dãy đồng đẳng ancol etylic thu 8,96 lít CO (đktc) Cơng thức phân tử X A C H O B CH O C C H 10 O D C H 12 O C isopropyl benzen D toluen Câu 20: Trong cơng nghiệp, phenol điều chế từ A benzen B stiren Câu 21: Ứng với cơng thức phân tử C H 10 O anđehit đồng phân cấu tạo ? A 4.* B C D Câu 22: Trong phân tử anđehit no, đơn chức, mạch hở X phần trăm khối lượng oxi 27,586% X cơng thức phân tử A C H O B C H O C CH O D C H O Câu 23: Sục khớ CO vào dung dịch natri phenolat thấy dung dịch bị vẩn đục Điều chứng tỏ: A phenol axit yếu axit cacbonic B phenol chất tính bazơ mạnh C phenol chất lưỡng tính D phenol axit mạnh Câu 24: Trong ancol đồng phân cơng thức phân tử C H 12 O, ancol bậc một? A Hai B Ba C Năm D Bốn Câu 25: Theo chiều tăng số ngun tử cacbon phân tử; phần trăm khối lượng cacbon phân tử anđehit no, đơn chức, mạch hở A tăng dần B biến đổi khơng theo quy luật C khơng đổi D giảm dần Đt : 0914449230 13 Email : ngvuminh249@yahoo.com GV Nguyễn Vũ Minh Ancol Câu 26: Phenol hợp chất tính A lưỡng tính B bazơ yếu C axit mạnh D axit yếu Câu 27: Kết luận sau ancol anken A Phân tử hai loại hợp chất gồm ba ngun tố B Cả hai loại hợp chất khơng taọ liên kết hiđro C Cả hai tác dụng với natri D Khi cháy sinh khí cacbonic nước Câu 28: Trong phân tử anđehit no, đơn chức, mạch hở X phần trăm khối lượng cacbon 66,67% X cơng thức phân tử A CH O B C H O C C H O D C H O Câu 29: Anđehit no, đơn chức, mạch hở cơng thức phân tử chung A C n H 2n O, n ≥ B C n H 2n O, n ≥ C C n H 2n O, n ≥ D C n H 2n O, n ≥ Câu 30: Anđehit hợp chất hữu nhóm C=O A liên kết với gốc hiđrocacbon hai ngun tử hiđro B liên kết với gốc hiđrocacbon ngun tử hiđro C liên kết với hai gốc hiđrocacbon ngun tử hiđro D liên kết với hai gốc hiđrocacbon Câu 31: Kết luận sau đúng? A Ancol phenol tác dụng với natri với dung dịch NaOH B Phenol tác dụng với dung dịch NaOH với dd natri cacbonat C Chỉ ancol tác dụng với natri D Chỉ phenol tác dụng với dung dịch NaOH Câu 32: Hợp chất X, (CTPT C H O) tác dụng với dung dịch brom; tác dụng với AgNO dung dịch NH sinh Ag kết tủa Cơng thức cấu tạo X A CH =CHCH OH B CH OH-CH=CH C CH COCH D CH CH CH=O Câu 33: Khi cho 7,60 gam hỗn hợp hai ancol X Y no đơn chức mạch hở dãy đồng đẳng tác dụng với natri dư thấy 1,68 lít khí (đktc) Cơng thức phân tử X Y A C H O C H O B C H O C H O C C H O C H 10 O D CH O C H O Câu 34: Anđehit cơng thức phân tử C H 10 O thuộc loại A no, đơn chức, mạch vòng B no, đơn chức, mạch hở C khơng no, đơn chức, mạch vòng D khơng no, đơn chức, mạch hở Câu 35: Khi cho 3,0 gam ancol no đơn chức mạch hở X tác dụng với natri dư thấy 0,56 lít khí (đktc) Cơng thức phân tử X Đt : 0914449230 14 Email : ngvuminh249@yahoo.com GV Nguyễn Vũ Minh A C H O Ancol B C H O C C H O * D C H O Câu 36: Ancol no mạch hở đơn chức, phân tử phần trăm khối lượng cacbon 64,86% Cơng thức phân tử X A C H O B C H 10 O C C H O D C H O Câu 37: Đốt cháy 2,24 lít (đktc) hỗn hợp gồm etilen ancol đơn chức X thu 4,48 lít khí CO 4,5 gam nước X thuộc loại A no, đơn chức, mạch vòng B no, đơn chức, mạch hở.* C khơng no, đơn chức, mạch vòng D khơng no, đơn chức, mạch hở Câu 38: Ancol 2-metylbutan-1-ol đồng phân chức? A B C D Câu 39: Hiđro hóa hồn tồn anđehit no, đơn chức mạch hở X, thu ancol Y Tỉ khối Y so với X xấp xỉ 1,045 Cơng thức X A C H O B C H O C C H O D C H O Rượu Câu 1: phân biệt hai chất lỏng: rượu etylic benzen chất nào? A Na B dung dịch CO2 C dung dịch Br2 D Tất Câu 2: Chất nhiệt độ sơi cao nhất? A CH3OCH3 B CH3CHO C C2H5OH D H2O Câu 3: Cho 46,4(g) rượu đơn chức X tác dụng hết với Na tạo 8,96 lít H2 ( đktc) Tên X? A Etanol B butanol C propenol D propanol Câu 4: Đốt cháy hỗn hợp X gồm hai rượu đồng đẳng kế tiếp, thu 5,6 lít CO2 (đktc) 6,3(g) H2O Mặt khác ete hố hỗn hợp X thu ete đơn chức Cơng thức phân tử hai rượu? A C3H5OH; C4H7OH B CH3OH ; C2H5OH C C2H5OH ;C3H7OH D C3H7OH ;C4H9OH Câu 5: Xác định tên theo IUPAC rượu sau: (CH3)2CH – CH2 – CH(OH) – CH3 A – metylpentanol – B 4,4 – dimetylbutanol – C 1,3 – dimetylbutanol – D 2,4 – dimetylbutanol – Câu 6: đồng phân C4H10O bị oxi hố thành anđehit? A B C D Câu 7: Hiđro hố chất A C4H6O rượu n – butiric Số cơng thức cấu tạo A là? A B C D Câu 8: X rượu mạch hở chứa liên kết đơi phân tử khối lượng phân tử X nhỏ 60 đvC Cơng thức phân tử X? A C2H4O B C3H6(OH)2 C C2H4(OH)2 D C3H6O Câu 9: Đốt cháy hồn tồn a gam hỗn hợp hai rượu thuộc dãy đồng đẳng rượu etylic thu 70,4 gam CO2 39,6 gam H2O Giá trị a(gam) là: A 21,4 B 33,2 C 38,5 D 35,8 Câu 10: Đốt cháy hồn tồn 5,8(g) rượu đơn chức X thu 13,2(g) CO2 5,4(g) H2O Xác định X? A C4H8O B C2H5OH C C3H7OH D C3H5OH Câu 11: Đốt cháy rượu X thu số mol H2O > số mol CO2 Kết luận sau A X ancol đa chức B X rượu no, đơn chức C X ancol no, đa chức D X ancol no, mạch hở Câu 12: Cho 14(g) hỗn hợp A gồm phenol etanol tác dụng với Na dư thu 2,24 lít H2 (đktc) % khối lượng chất tương ứng A? A 32,85% 67,15% B 29,75% 70,25% C 70,25% 29,75% D 67,14% 32,86% Câu 13: Đun nóng 11,7(g) hỗn hợp hai rượu no, đơn chức với H2SO4 đặc 140 C thu hỗn hợp ete khối lượng Đt : 0914449230 15 Email : ngvuminh249@yahoo.com GV Nguyễn Vũ Minh Ancol 9(g) với số mol Xác định số mol ete hỗn hợp? A 0,05 mol B 0,025 mol C Kết khác D 0,015 mol Câu 14: Một rượu đơn chức 50% O khối lượng Cơng thức phân tử rượu là? A C3H7OH B CH3OH C C2H5OH D C3H5OH Câu 15: Đun hỗn hợp gồm CH3OH, n – C3H7OH iso – C3H7OH với H2SO4 đặc số anken ete thu là? A B C D Câu 16: Số đồng phân rượu bậc II ứng với cơng thức C5H12O ? A B C D Câu 17: Glixerol tên gọi khác chất nào? A Alanin B Glixin C etilenglicol D Glixerin Câu 18: Khi cho etanol qua hỗn hợp oxit ZnO MgO 4500C thu sản phẩm nào? A CH2 = CH2 B CH2 = CH – CH2 – CH2 C CH2 = CH – CH = CH2 D C2H5OC2H5 Câu 19: Bậc rượu là? A Số nhóm chức phân tử B bậc cacbon lớn phân tử C Bậc cacbon liên kết với nhóm OH D Số cacbon phân tử rượu Câu 20: câu nói đồng phân CTPT C4H10O? A đồng phân ete B C đồng phân rượu D đồng phân rượu bậc I Câu 21: Số đồng phân ancol bền tối đa ứng với cơng thức phân tử C3H8Ox là? A B khơng xác định C D Câu 22: Khi đun nóng n rượu đơn chức H2SO4 đặc 140 C thu số ete tối đa là? A n(n+1)/2 B n2 C 3n D 2n Câu 23: Cho ancol sau: C2H4(OH)2; C2H5OH; C3H5(OH)3; OH – CH2 – CH2 – CH2OH chất hồ tan Cu(OH)2 chất trên? A B C D Câu 24: Khi đun nóng rượu no, đơn chức A với H2SO4 đặc, nhiệt độ thích hợp thu sản phẩm B B tỉ khối so với A 0,7 Cơng thức A? A C4H9OH B C2H5OH C C5H11OH D C3H7OH Câu 25: Một rượu cơng thức thực nghiệm (C2H5O)n cơng thức phân tử rượu là? A C4H10O2 B C6H15O3 C C2H5O D C4H10O Câu 26: Đun nóng 3,57(g) hỗn hợp A gồm C3H7Cl phenylclorua với dung dịch NaOH lỗng vừa đủ, sau thêm tiếp dung dịch AgNO3 đến dư vào hỗn hợp sau phản ứng thu 2,87(g) kết tủa Xác định khối lượng phenylclorua hỗn hợp đầu? A 1,00(g) B 1,57(g) C 2,57(g) D 2,00(g) Câu 27: Đun hai rượu đơn chức với H2SO4 đặc 1400C hỗn hợp ete Lấy 0,72(g) ba ete đem đốt cháy hồn tồn thu 1,76(g) CO2 0,72(g) H2O Hai rượu ? A C2H5OH ;C3H7OH B CH3OH; C2H5OH C C2H5OH ;C4H9OH D CH3OH ;C3H5OH Câu 28: Cho Na tác dụng vừa đủ với 1,24(g) hỗn hợp rượu đơn chức thấy 0,336 lít H2(đktc) Khối lượng muối natriancolat thu là? A khơng xác định B 2,85(g) C 1,9(g) D 2,4(g) Câu 29: Một loại rượu etylic ghi 25 nghĩa là? A Cứ 100 ml dung dịch rượu 25 ml rượu ngun chất B 100(g) dung dịch rượu 25(g) rượu ngun chất C Cứ 100(g) rượu 25 ml rượu ngun chất D 100ml rượu 25(g) rượu ngun chất Câu 30: Một rượu no, đơn chức % H = 13,04% khối lượng Cơng thức phân tử rượu là? A CH3OH B C2H5OH C C4H9OH D C3H7OH Câu 31: Đốt cháy hồn tồn ete đơn chức thu đuợc tỉ lệ số mol H2O CO2 6:5, ete điều chế chất rưới qua giai đoạn? A CH3OH; C3H7OH B CH3OH ;C2H5OH C C2H5OH ;C3H7OH D C2H5OH ; C2H5OH Câu 32: Chỉ dùng hố chất phân biệt đồng phân khác chức cơng thức phân tử C3H8O? A Al B dung dịch AgNO3/NH3 C CuO D Cu(OH)2 Đt : 0914449230 16 Email : ngvuminh249@yahoo.com GV Nguyễn Vũ Minh Ancol Câu 33: Đốt cháy hồn tồn m(g) hỗn hợp ancol A, B thuộc dãy đồng đẳng ancol metylic người ta thu 70,4(g) CO2 39,6(g) H2O Vậy m giá trị sau đây? A 33,2(g) B 24,9(g) C 16,6(g) D 34,4(g) Câu 34: Phương pháp điều chế rượu etylic từ chất phương pháp sinh hố? A Tinh bột B CH3CHO C C2H4 D C2H5Cl Câu 35: Đốt cháy rượu đa chức thu H2O CO2 tỉ lệ mol 3:2 Vậy rượu là? A C4H10O2 B C3H8O3 C C2H6O2 D C3H8O2 Câu 36: Cơng thức với tên gọi tương ứng? A rượu isoamylic: (CH3)2CHCH2CH2CH2OH B Rượu secbutylic: (CH3)2CH – CH2OH C Axit picric: 0,m,p – Br3 – C6H2OH D p –crezol : CH3- C6H5OH Câu 37: Rượu khó bị oxi hố nhất? A Rượu sec – butylic B Rượu isobutylic C rượu tert – butylic D Rượu n – butylic Câu 38: Các ancol phân biệt sở nào? A Cả ba đặc điểm B Số lượng nhóm OH C Đặc điểm cấu tạo gốc hiđrocacbon D Bậc ancol Câu 39: Phát biểu sau đúng: A Rượu thơm chất cơng thức tổng qt C6H6z(OH)z B Rượu thơm chất phân tử nhân benzen nhóm hidroxyl C Rượu thơm chất nhân benzen, mùi thơm hạnh nhân D Rượu thơm chất nhóm hidroxyl gắn mạch nhánh hidrocacbon thơm Câu 40: Cho khối lượng riêng ancol etylic 0,8(g/ml) Thể tích mol ancol etylic bao nhiêu? A 5,57cm3 B 57,5 cm3 C 5,75cm3 D 36,8 cm3 Câu 41: Cơng thức dãy đồng đẳng rượu etylic là? A CnH2n + 2O B CnH2n + 1OH C R – OH D Tất Câu 42: Chất – MCPD ( – monoclopropanddiol) thường lẫn nước tương cơng thức cấu tạo A CH3 – CHCl – CH(OH)2 B CH2OH – CHOH – CH2Cl C CH3 – CH(OH)2 – CH2Cl D CH2OH – CHCl – CH2OH Câu 43: Chỉ dùng chất phân biệt ancol đồng phân cơng thức phân tử C3H7OH? A Na CuO B Na H2SO4 đặc C Na dd AgNO3/NH3 D CuO dung dịch AgNO3/NH3 Câu 44: Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sơi ancol cao so với hiđrocacbon, dẫn xuất halogen,ete phân tử lượng tương đương do? A phân tử ancol liên kết cộng hố trị B phân tử ancol liên kết hiđro C ancol ngun tử oxi phân tử D ancol phản ứng với Na Câu 45: Đun nóng hỗn hợp gồm 6(g) rượu etylic 6(g) axit axetic H2SO4 đặc, Nếu hiệu suất phản ứng đạt 75% khối lượng este tạo thành là? A 7,2(g) B 8,6(g) C 6,6(g) D 8,8(g) Câu 46: Đốt cháy hồn tồn mol rượu no A cần 2,5 mol O2, Cho tồn sản phẩm thu vào dung dịch Ca(OH)2 dư Tính lượng kết tủa tối đa thu được? A 100(g) B 200(g) C 300(g) D 400(g) Câu 47: Đốt cháy hồn tồn ete đơn chức thu đuợc tỉ lệ số mol H2O CO2 4:3, ete điều chế chất rưới qua giai đoạn? A C2H5OH C2H5OH B CH3OH C3H7OH C C2H5OH C3H7OH D CH3OH C2H5OH Câu 48: Các hợp chất rượu (CH3)2CHOH; CH3CH2OH; (CH3)3COH bậc là? A 2,1,3 B 2,3,1 C 1,2,3 D 1,3,2 Câu 49: Cho rượu: Rượu metylic, rượu etylic rượu propylic Điều sau sai: A Tất nhẹ nước B Đều tính axit C Nhiệt độ sơi tăng dần D Tan vơ hạn nước Câu 50: chất sau khối lượng phân tử C2H5OH, HCOOH, CH3 – O – CH3, nhiệt độ sơi chúng tăng dần theo thứ tự? A CH3OCH3; C2H5OH HCOOH B CH3OCH3; HCOOH; C2H5OH C HCOOH; CH3OCH3, C2H5OH D C2H5OH; HCOOH; CH3OCH3 Câu 51: Khi đốt cháy rượu đơn chức X thu CO2 H2O theo tỉ lệ thể tích 4:5 Cơng thức phân tử X là? A C4H10O B C3H8O C C5H12O D C2H5OH Câu 52: Xác định thể tích 46(g) C2H5OH Biết khối lượng riêng ancol etylic 0,8(g/ml) A Kết khác B 22,4 lit C 28 lít D 17,92 lit Đt : 0914449230 17 Email : ngvuminh249@yahoo.com GV Nguyễn Vũ Minh Ancol Câu 53: Khi đốt cháy rượu đa chức thu H2O CO2 theo tỉ lệ khối lượng 27: 44 Cơng thức phân tử rượu là? A C3H8O3 B C2H6O2 C C5H10O2 D C4H8O2 Câu 54: Khi đun nóng X với H2SO4 đặc 1400C thu ete Y tỉ khối Y so với X 1,4375 X là? A C2H5OH B C3H7OH C CH3OH D C4H9OH Câu 55: Đun nóng 132,8(g) hỗn hợp rượu đơn chức với H2SO4 đặc 1400C thu 111,2(g) hỗn hợp ete số mol Số mol ete là? A 0,8 mol B 0,2 mol C Khơng xác định D 0,4 mol Câu 56: Đun nóng rượu A với H2SO4 đặc nhiệt độ thích hợp thu olefin Cơng thức tổng qt X là? A ROH B CnH2n + 2O C CnH2n+1OH D CnH2n+1CH2OH Câu 57: Trong sơ đồ chuyển hố trựck tiếp C2H5OH > X > C2H5OH chất X thoả mãn chất sau? C2H5ONa; C2H4; C2H5OC2H5 ; CH3CHO; CH3COOH; C2H5Cl; CH3COOC2H5 A B C D Câu 58: Cho 2,84(g) hỗn hợp X gồm ancol đơn chức đồng đẳng tác dụng vừa đủ với Na thu 4,6(g) chất rắn V lít H2(đktc) Xác định V A Kết khác B 0,896 (l) C 1,12 (l) D 1,792 (l) Câu 59: Hòa tan hồn tồn 16 gam rượu etylic vào nước 250 ml dung dịch rượu, cho biết khối lượng riêng rượu etylic ngun chất 0,8 g/ml Dung dịch độ rượu là: A 80 B 5,120 C 6,40 D 120 Câu 60: Cho hỗn hợp rượu no, đơn chức thực phản ứng hồn tồn điều kiện H2SO4 đặc 1400C thu hỗn hợp ete với số mol Số ete thu mấy? A B C D Câu 61: Cho Na dư vào dung dịch gồm (C2H5OH + H2O) thấy khối lượng H2 bay % khối lượng cồn dùng Dung dịch cồn C% là? A 68,57% B 70,57% C 72,57% D 75,57% Câu 62: Khi đun nóng hỗn hợp rượu etylic isopropylic H2SO4 đặc, 140 C thu số ete tối đa là? A B C D Câu 63: Cơng thức cơng thức rượu no, mạch hở xác nhất? ( x ≤ n) A R(OH)n B CnH2n + 2O C CnH2n + – x (OH)x D CnH2n + 2Ox Câu 64: Phát biểu sau nhất? A Tất B ancol hợp chất phân tử chứa nhóm OH C Hợp chất C2H5OH ancol etylic D Hợp chất C6H5 – CH2OH phenol Câu 65: rượu etylic tạo thành trực tiếp từ? A Cả B Axetandehit C Etilen D Etylclorua Câu 66: Cho 2,84(g) hỗn hợp X gồm ancol đơn chức đồng đẳng tác dụng vừa đủ với Na thu 4,6(g) chất rắn V lít H2(đktc) Xác định V A 1,12 lít B 1,792 lít C 2,24 lít D 0,896 lít Câu 67: Đêhidrat hố 14,8(g) rượu thu 11,2(g) anken Cơng thức phân tử rượu? A C4H9OH B C3H7OH C C5H11OH D C2H5OH Câu 68: Oxi hố 6(g) rượu no, đơn chức X thu 5,8(g) anđehit Cơng thức phân tử A? A C5H11OH B C3H7OH C C2H5OH D C4H9OH Câu 69: Cho 30,4g hỗn hợp gồm glixêrin rượu no, đơn chức phản ứng với Na (dư) 8,96l khí (đktc) Cùng lượng hỗn hợp hồ tan 9,8g Cu(OH)2.Cơng thức phân tử rượu chưa biết là: A CH3OH B C3H7OH C C4H9OH D C2H5OH Câu 70: Đun nóng V ml rượu etylic 950 với H2SO4 đặc 1800C 3,36 lít C2H4 ( đktc) Biết hiệu suất phản ứng đạt 60%, khối lượng riêng rượu etylic 0,8g/ml xác định V? A 12 B 8,19 C 10,18 D 15,13 Đốt cháy hồn tồn 0,05 mol rượu no X mạch hở cần 5,6g oxi tạo 6,6g CO CTCT thu gọn X : A C H (OH) B C H (OH) C.C H (OH) D C H (OH) 18 Đt : 0914449230 Email : ngvuminh249@yahoo.com GV Nguyễn Vũ Minh Ancol Một rượu X mạch hở khơng làm màu nước brom, để đốt cháy a lit rượu X cần 2,5a lit oxi (ở đktc) CTCT X : B C H (OH) C.C H OH D H OH A.C H (OH) Cho hỗn hợp X gồm 0,1mol rượu etylic 01mol axit axêtic tác dụng với Na dư Thể tích khí H thu (đktc) A 2,2 lít B 3,36 lít C 6,72 lít D 2,24 lít Đốt cháy 1,85 gam rượu no đơn chức cần 3,36 lit O (đktc) Cơng thức rượu là: A CH OH B C H OH C C H OH D C H OH Một rượu no, đơn chức, bậc bị tách phân tử nước tạo anken A Cứ 0,525 gam anken A tác dụng vừa đủ với 2g brơm Rượu A Butanol-1 B Pentanol-1 C Etanol D Propanol-1 Cho 18,8 gam hỗn hợp rượu no, đơn chức, dãy đồng đẳng tác dụng với Na dư thu 5,6 lit H (đktc) Khối lượng (g) rượu là: A 9,6 9,2 B 6,8 12,0 C 10,2 8,6 D 9,4 9,4 Đun nóng hỗn hợp hai rượu mạch hở với H SO đặc ta ete Lấy X ete đốt cháy hồn tồn tỷ lệ mol X, oxi cần dùng , cacbonic nước tạo 0,25: 1,375: 1:1 Cơng thức rượu B C H OH CH = CH−CH −OH A C H OH CH OH C C H OH CH = CH–OH D CH OH CH = CH – CH OH Đun 1,66 gam rượu (H SO đặc) thu anken đồng đẳng Đốt hỗn hợp anken cần 1,956 lit O (25oC, 1,5 at) CTPT rượu là: B CH OH, C H OH A C H OH, C H OH C C H OH, C H OH D C H OH, C H OH Cho 5,3g hỗn hợp ankanol đồng đẳng liên tiếp tác dụng với natri dư thu 1,12 lít H (đktc) Cơng thức phân tử ankanol B C H OH C H OH A CH OH C H OH C C H OH C H OH D C H OH C H 11 OH 10 Cho 16,6 gam hỗn hợp gồm rượu etylic rượu n-propylic phản ứng hết với Na dư thu 3,36 lit H (đktc) % khối lượng rượu hỗn hợp A 27,7% 72,3% B 60,2% 39,8% C 40% 60% D 32% 68% 11 X rượu no, đa chức, mạch hở số nhóm – OH nhỏ Cứ 7,6 gam rượu X phản ứng hết với Natri cho 2,24 lít khí (đo đktc) Cơng thức hố học X A C H (OH) B C H (OH) C C H (OH) D C H (OH) 12 Đun nóng hỗn hợp gồm rượu no đơn chức với H SO đặc 140oC thu 21,6 gam nước 72 gam hỗn hợp ete Biết ete số mol (phản ứng hồn tồn) CTPT rượu là: A CH OH C H OH B C H OH C H OH C C H OH C H OH D CH OH C H OH 13 Đun nóng hỗn hợp gồm rượu no đơn chức liên tiếp với H SO đặc, 1400C thu 24,7g hỗn hợp ete 7,2 g H O Biết phản ứng xẩy hồn tồn CTCT rượu : A C H OH C H OH B C H OH C H OH C CH OH C H OH Đt : 0914449230 D C H OH C H 11 OH 19 Email : ngvuminh249@yahoo.com GV Nguyễn Vũ Minh Ancol 14 Đốt cháy hồn tồn 2,25g hợp chất hữu A thu 4,95g CO 2,7g H O Ở điều kiện nhiệt độ áp suất 0,75g A tích thể tích 0,4g khí oxi Cơng thức cấu tạo A biết A mạch thẳng, tác dụng với Na B.CH =CHOH C.CH CH CH OH D CH CH CH OCH A CH CH OH Đt : 0914449230 20 Email : ngvuminh249@yahoo.com ... cho ancol tác dụng với kim loại kiềm thấy có khí H bay ra~ Phản ứng chứng minh A ancol có liên kết O-H bền vững B ancol có O C ancol có OH linh động D ancol có H linh động Câu 146: Đun hỗn hợp ancol. .. halogen, ete có khối lượng phân tử tương đương có số ngun tử cacbon do: A Ancol có phản ứng với Na~ B Ancol có ngun tử oxi phân tử C Giữa phân tử ancol có liên kết hiđro D Trong phân tử ancol có liên... halogen có khối lượng phân tử tương đương với nó, vì: A Trong hợp chất có ancol etylic tác dụng với Na B Trong hợp chất có ancol etylic có liên kết hiđro với nước C Trong hợp chất có ancol etylic
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề ancol có đáp án, Chuyên đề ancol có đáp án, Chuyên đề ancol có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay