các dạng bài tập về xeton

5 51 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 22:59

tài liệu hóa 12 chuyên đề xeton giúp các bạn tổng hợp và ôn lại kiến thức cần nhớ xuyên suốt trong quá trình ôn tập, và luyện thi trung học phổ thông quốc gia. Nâng cao khả năng xử lý các bài tập một cách nhanh chóng, chúc các bạn thành công. GV : Nguyễn Vũ Minh ancol - phenol Câu Xeton CH -CO-CH=CH tác dụng hoàn toàn với H dư tạo sản phẩm: A but-2-en-3-ol B butan-1-ol C but-3-en-2-ol D butan-2-ol Câu (Cao Đẳng – 2010) Số liên kết xích ma có phân tử etilen, axetilen, buta -1,3 – đien : A 3, 5, B 5, 3, C 4, 2, D 4, 3, Câu (Cao Đẳng – 2010) Ôxi hóa không hoàn toàn ancol isopropylic CuO nung nóng thu chất hữu X Tên gọi X : A Metyl phenyl xeton B Propannal C Metyl vinyl xeton D Đimetyl xeton Câu (ĐH Khối A – 2007)Hiđrat hóa anken tạo thành ancol (rượu) Hai anken A 2-metylpropen but-1-en (hoặc buten-1) B propen but-2-en (hoặc buten-2) C eten but-2-en (hoặc buten-2) D eten but-1-en (hoặc buten-1) Câu Cho chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol (rượu) etylic (Z) đimetyl ete (T) Dãy gồm chất xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi A T, Z, Y, X B Z, T, Y, X C T, X, Y, Z D Y, T, X, Z Câu (ĐH Khối A – 2008) Khi tách nước từ rượu (ancol) 3-metylbutanol-2 (hay 3-metylbutan-2-ol), sản phẩm thu A 3-metylbuten-1 (hay 3-metylbut-1-en) C 3-metylbuten-2 (hay 3-metylbut-2-en) B 2-metylbuten-2 (hay 2-metylbut-2-en) D 2-metylbuten-3 (hay 2-metylbut-3-en) Câu (ĐH Khối B – 2008) Đun nóng hỗn hợp gồm hai rượu (ancol) đơn chức, mạch hở, dãy đồng o đẳng với H SO đặc 140 C Sau phản ứng kết thúc, thu gam hỗn hợp gồm ba ete 1,8 gam nước Công thức phân tử hai rượu A CH OH C H OH B C H OH C H OH C C H OH C H OH D C H OH C H OH Câu ( khối B – 2010) Đốt cháy hòan tòan m gam hỗn hợp X gồm ba ancol (đơn chức, thuộc dãy đồng đẳng), thu 8,96 lít khí CO (đktc) 11,7 gam H O Mặt khác, đun nóng m gam X với H SO đặc tổng khối lượng ete tối đa thu A 7,85 gam B 7,40 gam C 6,50 gam D 5,60 gam Câu : Đun nóng hỗn hợp ancol no đơn chức với H SO đặc 140oC thu 21,6 gam H O 72 gam hỗn hợp ete Biết ete thu có số mol phản ứng xảy hoàn toàn, công thức phân tử ancol : B CH OH C H OH C C H OH C H OH D CH OH C H OH A C H OH CH OH Câu 10 (ĐH Khối A – 2008) Cho chất sau: CH =CH-CH -CH -CH=CH , CH =CH-CH=CH-CH -CH , CH -C(CH )=CH-CH , CH =CH-CH -CH=CH Số chất có đồng phân hình học A B C D Câu 11: Khối lượng tinh bột cần dùng trình lên men để tạo thành lít rượu (ancol) etylic 46º (biết hiệu suất trình 72% khối lượng riêng rượu etylic nguyên chất 0,8 g/ml) A 5,4 kg B 5,0 kg C 6,0 kg D 4,5 kg Câu 12 (Cao Đẳng – 2007) Cho chất có công thức cấu tạo sau: HOCH -CH OH (X); HOCH -CH -CH OH (Y); HOCH -CHOH-CH OH (Z); CH -CHOH-CH OH (T) CH -CH -O-CH -CH (R); Những chất tác dụng với Cu(OH) tạo thành dung dịch màu xanh lam A X, Y, R, T B X, Z, T C Z, R, T D X, Y, Z, T Câu 13 (ĐH Khối B – 2008) Đun nóng rượu (ancol) đơn chức X với dung dịch H SO đặc điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh chất hữu Y, tỉ khối X so với Y 1,6428 Công thức phân tử Y A C H O B C H O C CH O D C H O o Câu 14 (Cao đẳng – 2008) Khi đun nóng hỗn hợp rượu (ancol) gồm CH OH C H OH (xúc tác H SO đặc, 140 C) số ete thu tối đa A B C D Câu 15 (Cao Đẳng – 2008) Oxi hoá ancol đơn chức X CuO (đun nóng), sinh sản phẩm hữu xeton Y (tỉ khối Y so với khí hiđro 29) Công thức cấu tạo X C CH -CO-CH B CH -CH -CHOH-CH D CH -CH -CH -OH A CH -CHOH-CH Câu 16 (ĐH khối A – 2009) Hiđrocacbon X không làm màu dung dịch brom nhiệt độ thường Tên gọi X A xiclohexan B xiclopropan C stiren D etilen Câu 17 Cho chất: xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en Dãy gồm o chất sau phản ứng với H (dư, xúc tác Ni, t ), cho sản phẩm là: A 2-metylpropen, cis-but-2-en xiclobutan B xiclobutan, 2-metylbut-2-en but-1-en C but-1-en, 2-metylpropen cis-but-2-en D xiclobutan, cis-but-2-en but-1-en Câu 18 (ĐH Khối B – 2009) Cho hợp chất sau: Đt : 0914449230 Email : ngvuminh249@yahoo.com GV : Nguyễn Vũ Minh (a) HOCH -CH OH ancol - phenol (b) HOCH - CH -CH OH (c) HOCH -CH(OH)-CH OH (e) CH -CH OH (f) CH -O-CH CH (d) CH -CH(OH)-CH OH Các chất tác dụng với Na, Cu(OH) A (a), (b), (c) B (c), (d), (f) C (a), (c), (d) D (c), (d), (e) o o Câu 19 Tách nước từ 3-metylbutan-2-ol với xúc tác H SO đặc t ≥ 170 C thu sản phẩm là: A 2-metylbut-2-en B 2-metylbut-3-en C 3-metylbut-2-en D 3-metylbut-1-en Câu 20 Số lượng đồng phân ancol có công thức phân tử C H 12 O : A B C D Câu 21 (ĐH khối A – 2007) Cho 15,6g hỗn hợp ancol đơn chức, dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu 24,5g chất rắn Hai ancol là: B C H OH C H OH C C H OH C H OH D CH OH C H OH A C H OH C H OH Câu 22 (ĐH khối B – 2007) X ancol (rượu) no, mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần 5,6 gam oxi, thu nước 6,6 gam CO Công thức X : B C H OH C C H (OH) D C H (OH) A C H (OH) Câu 23 ( khối B – 2010) Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X gồm ancol (đều no, đa chức, mạch hở, có số nhóm -OH) cần vừa đủ V lít khí O , thu 11,2 lít khí CO va 12,6 gam H O (các thể tích khí đo đktc) Giá trị V A 14,56 B 15,68 C 11,20 D 4,48 Câu 24 ( ĐH Khối A – 2010): Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp ancol đơn chức, thuộc dãy đồng đẳng, thu 3,808 lít khí CO (đktc) 5,4 gam H O Giá trị m A 4,72 B 5,42 C 7,42 D 5,72 Câu 25: Khi hydrat hóa 2-metylbut-2-en thu sản phẩm là: A 3-metylbutan-1-ol B 3-metylbutan-2-ol C 2-metylbutan-2-ol D 2-metylbutan-1-ol Câu 26: Tên ancol: HO-CH CH CH(CH )-CH A 2-metylbutan-4-ol B ancol isoamylic C 3,3-dimetylpropan-1-ol D 3-metylbutan-1-ol Câu 27 : Hợp chất hữu mạch hở X có công thức phân tử C H 10 O Cho X tác dụng với H (xt Ni, to) thu pentan2-ol Số chất phù hợp X A.2 B C D Câu 28 ( khối B – 2010) Dãy gồm chất tác dụng với H (xúc tác Ni, t0) tạo sản phẩm có khả phản ứng với Na là: A C H CH OH, CH COCH , C H COOH B C H CHO, CH COOC H , C H COOH D CH OC H , CH CHO, C H COOH C C H CH OH, CH CHO, CH COOH Câu 29 ( khối B – 2010) Cho 13,74 gam 2,4,6-trinitrophenol vào bình kín nung nóng nhiệt độ cao Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu x mol hỗn hợp khí gồm: CO , CO, N H Giá trị x A 0,60 B 0,36 C 0,54 D 0,45 Câu 30: Hỗn hợp X gồm ancol etylic ancol đa chức Y Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu 0,6 mol CO 0,85 mol H O Mặt khác, cho m gam X tác dụng với Na dư thu 0,225 mol H Công thức Y phần trăm khối lượng X A C H (OH) 52,41 B C H (OH) 57,41 D C H (OH) 52,41 C C H (OH) 57,41 Câu 31 ( ĐH Khối A – 2010): Anken X hợp nước tạo thành 3-etylpentan-3-ol Tên X A 3-etylpent-3-en B 2-etylpent-2-en C 3-etylpent-2-en D 3-etylpent-1-en Câu 32 ( ĐH Khối A – 2010): Tách nước hỗn hợp gồm ancol etylic ancol Y tạo anken Đốt cháy số mol ancol lượng nước sinh từ ancol 5/3 lần lượng nước sinh từ ancol Ancol Y B CH -CH -CH -CH -OH A CH -CH -CH(OH)-CH D CH -CH(OH)-CH C CH -CH -CH -OH Câu 33: Cho chuỗi phản ứng : o +H2O B A B là: CH -CH -CH -OH H2SO4, 170 C A A propen; propan-2-ol B propylen; propan-1-ol C di-propylete; ancol propylic D propen; propanal Câu 34: Cho hỗn hợp Z gồm ancol có công thức phân tử C x H 2x+2 O C y H 2y O Biết x + y = x khác y khác Công thức phân tử ancol : B C H 10 O C H O C C H O C H O D C H 10 O A C H OH CH OH C H O Đt : 0914449230 Email : ngvuminh249@yahoo.com GV : Nguyễn Vũ Minh ancol - phenol Câu 35: Một ancol no Y mạch hở có số C số nhóm chức Biết 9,3g Y tác dụng với Na dư thu 0,15 mol H B C H (OH) C C H (OH) D C H (OH) (đktc) Công thức cấu tạo Y là: A CH OH Câu 36: Đốt cháy ancol no đơn chức X thu 4,4g CO 2,16g nước X không bị oxi hóa CuO nung nóng Công thức cấu tạo X là: A CH ) C(OH)CH CH B (CH ) COH C (CH ) CH-CH -CH OH D (CH ) CHCH OH Câu 37: Glixerol tác dụng với Cu(OH) do: A có nhiều nhóm –OH B có nhiều nhóm –OH gắn vào nguyên tử C kế cận C glixerol rượu đa chức D glixerol trạng thái lỏng Câu 38: Dãy gồm chất phản ứng với phenol là: A dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na B nước brom, anhiđrit axetic, dung dịch NaOH C nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH D nước brom, anđehit axetic, dung dịch NaOH Câu 39 : Cho hợp chất có CTCT : CH3 OH Trong tên gọi sau đây, tên gọi đúng? 2-metylphenol O-cresol 2-metyl-1-hidroxibenzen A Chỉ có B 1, C Chỉ có D Câu 40: Khi cho Phenol tác dụng với nước brom, ta thấy: A màu nâu đỏ nước brom B tạo kết tủa đỏ gạch C tạo kết tủa trắng D tạo kết tủa xám bạc (Y) CH C H OH ; (Z) C H CH OH Câu 41 : Cho chất : (X) C H OH, Những hợp chất số hợp chất đồng đẳng ? A (X) ; (Y) B (Y) ; (Z) C (X) ; (Z) D (X) ; (Y) ; (Z) Câu 42: Cho chất có công thức cấu tạo: CH3 OH OH CH2 OH 2) 3) 1) Chất thuộc loại phenol ? A (1) (2) B (2) (3) C (1) (3) D (1); (2) (3) Câu 43 (Đề thi cao đẳng 2008) Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai rượu (ancol) X Y đồng đẳng nhau, thu 0,3 mol CO 0,425 mol H O Mặt khác, cho 0,25 mol hỗn hợp M tác dụng với Na (dư), thu chưa đến 0,15 mol H Công thức phân tử X, Y là: B C H O, C H O C C H O, C H O D C H O , C H O A C H O, CH O o Câu 44 : Khi oxi hóa 6,9 gam rượu etylic CuO, t thu lượng andehit axetic với hiệu suất 80 % : A 6,6g B 8,25g C 5,28g D 3,68g Câu 45 Cho 15,4 gam hh ancol etylic etilenglicol tác dụng vừa đủ với Na thoát 4,48 lít H (ở đktc) dd muối Cô cạn dd muối ta chất rắn có khối lượng A 22,2 gam B 24,4 gam C 15,2 gam D 24,2 gam Câu 46 ( khối B – 2010) Có chất hữu mạch hở dùng để điều chế 4-metylpentan-2-ol phản ứng A B C D cộng H (xúc tác Ni, t0) Câu 47 ( ĐH Khối A – 2010): Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic hai axit cacboxylic (no, đơn chức, dãy đồng đẳng) tác dụng hết với Na, giải phóng 6,72 lít khí H (đktc) Nếu đun nóng hỗn hợp X (có H SO đặc làm xúc tác) chất hỗn hợp phản ứng vừa đủ với tạo thành 25 gam hỗn hợp este (giả thiết phản ứng este hóa đạt hiệu suất 100%) Hai axit hỗn hợp X B CH COOH C H COOH A HCOOH CH COOH D C H COOH C H COOH C C H COOH C H COOH Câu 48 Chọn câu đúng: “Phenol tác dụng với …” A HCl Na B Na NaOH C NaOH HCl D Na Na CO Câu 49 ( ĐH Khối A – 2010): Trong số phát biểu sau phenol (C H OH): (1) Phenol tan nước tan nhiều dung dịch HCl (2) Phenol có tính axit, dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím (3) Phenol dùng để sản xuất keo dán, chất diệt nấm mốc (4) Phenol tham gia phản ứng brom nitro dễ benzen Các phát biểu A (1), (2), (4) B (2), (3), (4) C (1), (2), (3) D (1), (3), (4) Đt : 0914449230 Email : ngvuminh249@yahoo.com GV : Nguyễn Vũ Minh ancol - phenol Câu 50: Nhiệt độ sôi chất sau xếp theo thứ tự B CH -O-CH > C H OH > C H Cl A C H Cl > C H OH > CH -O-CH D C H OH > CH -O-CH > C H Cl C C H OH > C H Cl > CH -O-CH Câu 51: Cho biết đồng phân C H OH tách nước tạo olefin đồng phân : A Ancol isobutylic B Butan-1-ol C 2-metylpropan-2-ol D Butan-2-ol Câu 52: Cho sơ đồ biến hóa : +CuO/to C H 10 O B B không cho phản ứng tráng bạc, cấu tạo C H 10 O phải : B CH CH(CH )CH OH A CH CHOHCH CH D CH C(CH ) OH C CH CH CH CH OH Câu 53: Cu(OH) tan glixerol : A Glixerol có tính axit B Glixerol có H linh động C Glixerol tạo phức với đồng II hidroxit D Glixerol tạo liên kết hidro Câu 54 : Có đồng phân ứng với công thức phân tử C H 10 O phản ứng với dung dịch NaOH ? A B C D Câu 55 : Có phát biểu sau : C H OH có tính axit yếu C H OH C H OH C H OH phản ứng dễ dàng với HBr C H ONa C H ONa phản ứng hoàn toàn với nước cho trở lại C H OH C H OH Chọn phát biểu sai : A có B có C có D (Y)C H CH OH ; (Z)CH =CH-CH OH Câu 56 : Có chất (X)C H OH ; Khi cho chất phản ứng với Na kim loại, dung dịch NaOH, dung dịch nước brom Phát biểu sau sai : A (X) ; (Y) ; (Z) phản ứng với Na B (X) ; (Y) ; (Z) phản ứng với NaOH C (X) ; (Z) phản ứng với dung dịch brom, (Y) không phản ứng với dd brom D (X) phản ứng với dd NaOH, (Y) ; (Z) không phản ứng với dd NaOH Câu 57 : Phản ứng sau chứng minh phenol có tính axit yếu: C C H ONa + Br A C H ONa + CO + H O D C H OH + Na B C H OH + NaOH Câu 58 : Cho a (mol) hợp chất hữu X có công thức phân tử C H O tác dụng với natri dư thu a (mol) khí H (đktc) Mặt khác, a (mol)X nói tác dụng vừa đủ với a (mol) Ba(OH) Trong phân tử X chứa: A nhóm cacboxyl −COOH liên kết với nhân thơm B nhóm −CH OH nhóm −OH liên kết với nhân thơm C nhóm −OH liên kết trực tiếp với nhân thơm D nhóm −O−CH OH liên kết với nhân thơm Câu 59: Phản ứng : A 2C H ONa + CO + H O → 2C H OH + Na CO B C H OH + HCl → C H Cl + H O D C H OH + NaOH → C H ONa + H O C C H OH + NaOH → C H ONa + H O Câu 60 : Phát biểu sau sai : A Phenol axit yếu, không làm đổi màu quỳ tím B Phenol axit yếu, tính axit mạnh axit cacbonic C Phenol cho kết tủa trắng với dung dịch nước brom D Phenol tan nước lạnh Câu 61: Phát biểu sau đúng: (1) Phenol có tính axit mạnh etanol nhân benzen hút electron nhóm –OH hiệu ứng liên hợp, nhóm –C H lại đẩy electron vào nhóm –OH (2) Phenol có tính axit mạnh etanol minh họa phản ứng phenol tác dụng với dung dịch NaOH etanol không (3) Tính axit phenol yếu H CO sục CO vào dung dịch C H ONa ta C H OH không tan (4) Phenol nước cho môi trường axit, quỳ tím hóa đỏ A (1); (2); (4) B (2); (3) C (1); (3) D (1); (2); (3) Câu 62: Cho chất có công thức cấu tạo: CH3 OH OH CH2 OH 1) 2) 3) Chất thuộc loại phenol ? A (1) (2) B (2) (3) C (1) (3) D (1); (2) (3) Câu 63: Hóa chất dùng để nhận biết chất lỏng đựng riêng biệt ba bình nhãn : phenol, stiren rượu etylic A natri kim loại B quỳ tím C dung dịch naOH D dung dịch brom Đt : 0914449230 Email : ngvuminh249@yahoo.com GV : Nguyễn Vũ Minh ancol - phenol + NaOH Câu 64: Cho sơ đồ chuyển hóa: C H OH → (A) → (B) → CH CHO: B CH COOC H C CH CHO D C H Công thức cấu tạo A là: A CH COOH Câu 65: Chọn phát biểu đúng: A Nhiệt độ sôi ancol etylic cao ancol metylic thấp ancol propylic B Để so sánh nhiệt độ sôi ancol ta phải dựa vào liên kết hydro C Ancol metylic trạng thái khí D Ancol dễ tan nước Đt : 0914449230 Email : ngvuminh249@yahoo.com ... A (1) ; (2); (4) B (2); (3) C (1) ; (3) D (1) ; (2); (3) Câu 62: Cho chất có công thức cấu tạo: CH3 OH OH CH2 OH 1) 2) 3) Chất thuộc loại phenol ? A (1) (2) B (2) (3) C (1) (3) D (1) ; (2) (3) Câu. .. mol H Công thức Y phần trăm khối lượng X A C H (OH) 52, 41 B C H (OH) 57, 41 D C H (OH) 52, 41 C C H (OH) 57, 41 Câu 31 ( ĐH Khối A – 2 010 ): Anken X hợp nước tạo thành 3-etylpentan-3-ol Tên X A... 11 ,2 lít khí CO va 12 ,6 gam H O (các thể tích khí đo đktc) Giá trị V A 14 ,56 B 15 ,68 C 11 ,20 D 4,48 Câu 24 ( ĐH Khối A – 2 010 ): Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp ancol đơn chức, thuộc dãy đồng đẳng,
- Xem thêm -

Xem thêm: các dạng bài tập về xeton, các dạng bài tập về xeton, các dạng bài tập về xeton

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay