Câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơ có nhóm chức

13 35 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 22:51

tài liệu hóa 12 chuyên đề hóa hữu cơ có nhóm chức giúp các bạn tổng hợp và ôn lại kiến thức cần nhớ xuyên suốt trong quá trình ôn tập, và luyện thi trung học phổ thông quốc gia. Nâng cao khả năng xử lý các bài tập một cách nhanh chóng, chúc các bạn thành công. Hóa Hữu – Gv: Ngơ An Ninh Trang CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HĨA HỮU CĨ NHĨM CHỨC CHƯƠNG : RƯỢU Câu 1: Điều sau nói nhóm định chức : A hợp chất hữu tính chất hóa học định B nhóm ngun tử gây phản ứng hóa học đặc trưng cho loại hợp chất hữu C nhóm ngun tử định tính chất hóa học đặc trưng cho loại hợp chất hữu D B C Câu 2: Hydrat hóa 2-metylbut-2-en thu sản phẩm : A 3-metyl-butan-1-ol B 3-metyl-butan-2-ol C 2-metyl-butan-2-ol D 2-metyl-butan-1-ol Câu 3: Phản ứng sau khơng xảy : A C H OH + HBr B C H OH + NaOH C C H OH + Na D.C H OH + CuO Câu 4: Gọi tên ancol sau đây: CH ‫׀‬ C H –C–CH –CH–C 2H5 ‫׀‬ ‫׀‬ OH CH A 4-etyl-2,4-dietyl hexan-2-ol B 5-etyl-3,5-dimetylheptan-3-ol C 2,4-dietyl-4-metylhexan-2-ol D 3,5-dimetylheptan-3-ol Câu 5: Trong chất sau đây, chất đồng phân vị trí ? CH OH C H OH CH CH CH OH (CH ) CHOH A 1,2 B 2,3 C 3,4 D 2,4 Câu 6: Chất ancol bậc II: 1) metanol 2) etanol 3) propan-2-ol 4) 2-metylpropan-2-ol 5) butan-2-ol A 1,2,3 B 2,3,4 C 3,4,5 D 3,5 Câu 7: Chọn phát biểu : A Nhiệt độ sơi ancol etylic cao ancol metylic thấp ancol propylic B Để so sánh nhiệt độ sơi ancol ta phải dựa vào liên kết hydro C Ancol metylic trạng thái khí D Ancol dễ tan nước Câu 8: ancol etylic tan nước : A Phản ứng với nước B Tạo liên kết hidro với nước C Điện li thành ion D Cho liên kết hidro với ancol Câu 9: Cơng thức sau cơng thức chung ancol no đơn chức: C C n H 2n + OH D C n H 2n O A C n H 2n + O x ( với x ≥2) B C n H 2n + O Câu 10: Nhiệt độ sơi chất sau xếp theo thứ tự A C H Cl > C H OH > CH -O-CH B CH -O-CH > C H OH > C H Cl C C H OH > C H Cl > CH -O-CH D C H OH > CH -O-CH > C H Cl Câu 11: Cho biết đồng phân C H OH tách nước tạo olefin đồng phân : A Ancol isobutylic B Butan-1-ol C 2-metylpropan-2-ol D Butan-2-ol Câu 12: Cho sơ đồ biếno hóa : +CuO/t C H 10 O B B khơng cho phản ứng tráng bạc, cấu tạo C H 10 O phải : A CH CHOHCH CH B CH CH(CH )CH OH C CH CH CH CH OH D CH C(CH ) OH Câu 13: Cu(OH) tan glixerol : A Glixerol tính axit B.Glixerol H linh động C Glixerol tạo phức với đồng II hidroxit D.Glixerol tạo liên kết hidro Câu 14: Chất sau nhiệt độ sơi cao : A CH OCH B C H OH C H O D CH CHO Hóa Hữu – Gv: Ngơ An Ninh Trang Câu 15: Cho hỗn hợp Z gồm ancol cơng thức phân tử C x H 2x+2 O C y H 2y O Biết x + y = x khác y khác Cơng thức phân tử ancol : A C H OH CH OH B C H 10 O C H O C C H O C H O D C H 10 O C H O Câu 16: Đun nóng hỗn hợp ancol no đơn chức với H SO đặc 140oC thu 21,6 gam H O 72 gam hỗn hợp ete Biết ete thu số mol phản ứng xảy hồn tồn, cơng thức phân tử ancol : A C H OH CH OH B CH OH C H OH C C H OH C H OH D CH OH C H OH Câu 17: Ancol A tác dụng với Na cho VH với V ancol A dùng Mặt khác để đốt cháy hết thể tích rượu A thu chưa đến 3VCO2 (các thể tích đo điều kiện) tên gọi ancol A là: A ancol etilic B Propan-1,2-diol C Glixerol D Etylenglicol Câu 18: Trộn 0,5mol C H OH 0,7 mol C H OH Sau dẫn qua H SO đặc nóng Tất ancol bị khử nước ( khơng rượu dư) Lượng anken sinh làm màu mol Br dung dịch Các phản ứng xảy hồn tồn Vậy số mol H O tạo thành khử nước là: A 1mol B 1,1mol C 1,2mol D 0,6mol Câu 19: Một hợp chất hữu A chứa 10,34% hidro Khi đốt cháy A thu CO H O Biết VCO2 = VH 2O (hơi) số mol O cần dùng gấp lần số mol A Vậy cơng thức phân tử A B C H O C C H O D C H 10 O A C H O Câu 20: Khi đun nóng m gam ancol X với H SO đặc làm xúc tác nhiệt độ thích hợp thu m gam hợp chất Y Tỷ khối Y so với X 0,7 ( hiệu suất phản ứng 100%) Cơng thức phân tử X là: B C H OH C C H OH D CH OH A C H OH Câu 21: Khi đốt cháy hồn tồn mol ancol đa chức cần 3,5 mol O cơng thức phân tử rượu là: A CH OH-CH OH B CH OH-CHOH-CH OH C CH -CHOH-CH OH D CH OH-CH -CH OH Câu 22: chất lỏng : Glixerol(1), phenol(2), benzen(3), ancol anlylic(4) Các thí nghiệm cho kết sau: A B C D Dd Br Phản ứng Phản ứng NaOH khơng Cu(OH) khơng khơng Phản ứng Phản ứng khơng khơng khơng khơng khơng Kết sau phù hợp ? A A(1); B(2); C(3); D(4) B A(2); B(3); C(1); D(4) C A(4); B(3); C(2); D(1) D A(2); B(1); C(4); D(3) Câu 23: Phát biểu sau sai : A Ancol nhiệt độ sơi cao bất thường ancol liên kết hidro với nước B Phenol tính axit ảnh hưởng cùa vòng benzen lên nhóm –OH C Do ảnh hưởng qua lại nhóm –OH nên C H (OH) tác dụng với Cu(OH) D Phenol ancol thơm chứa hidro linh động Câu 24: Trong số đồng phân chứa nhân thơm cơng thức phân tử C H O Số lượng đồng phân tác dụng với NaOH có: A B C D Câu 25: Số lượng đồng phân ancol cơng thức phân tử C H 12 O : A B C D Câu 27: Khi tách nước từ hỗn hợp CH OH C H OH xúc tác H SO đặc to cao thu số sản phẩm hữu tối đa: Hóa Hữu – Gv: Ngơ An Ninh Trang A B C D Câu 28: Một ancol no Y mạch hở số C số nhóm chức Biết 9,3g Y tác dụng với Na dư thu 0,15 mol H (đktc) Cơng thức cấu tạo Y là: A CH OH B C H (OH) C C H (OH) D C H (OH) Câu 29: Tên ancol: HO-CH CH CH(CH )-CH A 2-metylbutan-4-ol B ancol isoamylic C 3,3-dimetylpropan-1-ol D 3-metylbutan-1-ol Câu 30: Đốt cháy ancol no đơn chức X thu 4,4g CO 2,16g nước X khơng bị oxi hóa CuO nung nóng Cơng thức cấu tạo X là: C (CH ) COH A CH ) C(OH)CH CH B (CH ) CH-CH -CH OH D (CH ) CH-CH OH Câu 32: Số lượng đồng phân mạch hở cơng thức phân tử C H 10 O : A.4 B C D Câu 33: Khi hydrat hóa 2-metylbut-2-en thu sản phẩm là: A 3-metylbutan-1-ol B 3-metylbutan-2-ol C 2-metylbutan-2-ol D 2-metylbutan-1-ol Câu 34: Ancol đơn no chúa ngun tử cacbon số lượng đồng phân ancol bậc : A B C D Câu 35: Cho chất sau: 1- CH OH-CHOH-CH OH 4- CH OH-CH OH 2- CH OH-CHOH-CH=O 5- HOOC-COOH 3- CH OH-CHOH-COOH 6- H N-CH COOH Chọn đáp án : A Hợp chất đa chức: 1, 2, B Họp chất đa chức: 1, 3, C Hợp chất tạp chức : 2, 3, D Hợp chất tạp chức: 2, 3, Câu 36: Trong mệnh đề sau : 1- Hợp chất hữu hai nhóm chức trở lên phân tử hợp chất nhiều nhóm chức 2- hợp chất hữu co hai nhóm chức hợp chất tạp chức 3- Hợp chất hữu hai hay nhiều nhóm chức giống phân tử hợp chất đa chức 4- Hợp chất hữu hai hay nhiều nhóm chức khơng giống phân tử hợp chất tạp chức Các mệnh đề hợp chất nhiều nhóm chức là: A 1,2,3 B 1,3,4 C 1,2,4 D 1,2,3,4 Câu 37: Glixerol tác dụng với Cu(OH) do: A nhiều nhóm –OH B nhiều nhóm –OH gắn vào ngun tử C kế cận C glixerol rượu đa chức D glixerol trạng thái lỏng Câu 38: Cho chất: 1) CH OH-CH OH ; 2) CH OH-CHOH-CH OH; 3) C H CHO; 4) CH OH-CH -CH OH; 5) CH -CH -O-CH ; 6) C H OH Chất tác dụng với Na Cu(OH) ? A 1,2,3,4 B 1,2,4,6 Câu 39: Cho chuỗi phản ứng : CH -CH -CH -OH C 1,2,5 o H2SO4, 170 C A +H2O H2SO4, toC D 1,2 B A B là: A propen; propan-2-ol B propylen; propan-1-ol C di-propylete; ancol propylic D propen; propanal Câu 40: Đốt cháy ete A đơn chức thu khí CO nước theo tỷ lệ mol H O : CO = : Vậy ete A tạo từ A ancol etylic B ancol metylic ancol propylic C ancol metylic ancol isopropylic D A, B, C Câu 41: Thực thí nghiệm sau: Thí nghiệm cho từ từ natri kim loại vào ancol etylic, thí nghiệm cho từ từ natri kim loại vào nước thì: A.Thí nghiệm phản ứng xảy mãnh liệt phản ứng Hóa Hữu – Gv: Ngơ An Ninh Trang B.Thí nghiệm phản ứng xảy mãnh liệt phản ứng C.Cả thí nghiệm xảy phản ứng D.Chỉ thí nghiệm xảy phản ứng, thí nghiệm phản ứng không xảy Câu 42: Một ancol no cơng thức ngun : (C H O) n Cơng thức phân tử ancol A C H O B C H 10 O C C H 15 O D C H 20 O Câu 43: Một ancol no, đơn chức, bậc bị tách phân tử nước tạo anken A Cứ 0,525 gam anken A tác dụng vừa đủ với 2g brơm Ancol A Butan-1-ol B Pentan-1-ol C Etanol D Propan-1-ol Câu 44 : Cho 16,6 gam hỗn hợp gồm ancol etylic ancol propylic phản ứng hết với Na dư thu 3,36 lit H (đktc) % khối lượng rượu hỗn hợp : A 27,7% 72,3% B 60,2% 39,8% C 40% 60% D 32% 68% Câu 45 : X ancol no, đa chức, mạch hở số nhóm -OH nhỏ Cứ 7,6 gam ancol X phản ứng hết với Natri cho 2,24 lít khí (đo đktc) Cơng thức hố học X A C H (OH) B C H (OH) C C H (OH) D C H (OH) Câu 46 : A đồng đẳng rượu etylic tỉ khối so với oxi 2,3125 Số đồng phân mạch cacbon khơng phân nhánh A A B C D Câu : Cho hợp chất CTCT : PHENOL CH3 OH Trong tên gọi sau đây, tên gọi đúng? 2-metylphenol O-cresol 2-metyl-1-hidroxibenzen A Chỉ B 1, C Chỉ C Câu 2: Khi cho Phenol tác dụng với nước brom, ta thấy: A màu nâu đỏ nước brom B tạo kết tủa đỏ gạch C tạo kết tủa trắng D tạo kết tủa xám bạc Câu : Cho hợp chất thơm cơng thức phân tử : C H O đồng phân ứng với cơng thức ? A B C D Câu : Để phân biệt phenol rượu benzylic, ta dùng thuốc thử thuốc thử sau : Na ; 2.dd NaOH ; nước brom A Chỉ B Chỉ C D Câu : Hãy chọn phát biểu : A Phenol chất nhóm –OH, phân tử chứa nhân benzen B Phenol chất nhóm –OH khơng liên kết trực tiếp với nhân benzen C Phenol chất nhóm –OH gắn mạch nhánh hidrocacbon thơm D Rượu thơm chất nhân benzen, mùi thơm hạnh nhân Câu : đồng phân rượu thơm cơng thức phân tử C H 10 O ? A B C D Câu : Hãy chọn câu so sánh tính chất hóa học khác ancol etylic phenol A hai phản ứng với dung dịch NaOH B Cả hai phản ứng với axit HBr C Ancol etylic phản ứng với NaOH phenol khơng D Phenol phản ứng với dung dịch NaOH ancol etylic khơng Câu : Cho chất : (X) C H OH, (Y) CH C H OH ; (Z) C H CH OH Những hợp chất số hợp chất đồng đẳng ? A (X) ; (Y) B (Y) ; (Z) C (X) ; (Z) D (X) ; (Y) ; (Z) Câu : Phát biểu sau sai : Hóa Hữu – Gv: Ngơ An Ninh Trang A Phenol axit yếu, khơng làm đổi màu quỳ tím B Phenol axit yếu, tính axit mạnh axit cacbonic C Phenol cho kết tủa trắng với dung dịch nước brom D Phenol tan nước lạnh Câu 10 :Một hỗn hợp X gồm ancol etylic phenol tác dụng với natri dư cho hỗn hợp muối tổng khối lương 25,2 gam Cũng lượng hỗn hợp tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 1M Tính số mol chất hỗn hợp X thể tích hidro bay (đktc) phản ứng X Natri A 0,1mol ancol ; 0,1mol phenol ; 2,24 lítH B 0,2mol ancol ; 0,2mol phenol ; 4,48 lítH C 0,2mol ancol ; 0,1mol phenol ; 3,36 lítH D 0,18mol ancol ; 0,06mol phenol ; 5,376 lít H Câu 11 : Oxi hóa 21,6g o-cresol dung dịch K Cr O 0,5M mơi trường H SO Tính thể tích dung dịch K Cr O cần thiết khối lượng sản phẩm hữu thu A 0,4lít ; 28,8g B 0,3lít ; 25,8g C 0,5lít ; 30,2g D 0,4lít ; 27,6g Câu 12 : đồng phân ứng với cơng thức phân tử C H 10 O phản ứng với dung dịch NaOH ? A B C D Câu 13 : phát biểu sau : C H OH C H OH phản ứng dễ dàng với HBr C H OH tính axit yếu C H OH C H ONa C H ONa phản ứng hồn tồn với nước cho trở lại C H OH C H OH Chọn phát biểu sai : A B C D (Y)C H CH OH ; (Z)CH =CH-CH OH Câu 14 : chất (X)C H OH ; Khi cho chất phản ứng với Na kim loại, dung dịch NaOH, dung dịch nước brom Phát biểu sau sai : A (X) ; (Y) ; (Z) phản ứng với Na B (X) ; (Y) ; (Z) phản ứng với NaOH C (X) ; (Z) phản ứng với dung dịch brom, (Y) khơng phản ứng với dd brom D (X) phản ứng với dd NaOH, (Y) ; (Z) khơng phản ứng với dd NaOH Câu 15 : Phản ứng sau chứng minh phenol tính axit yếu: C C H ONa + Br A C H ONa + CO + H O B C H OH + NaOH D C H OH + Na Câu 16 : Cho a (mol) hợp chất hữu X cơng thức phân tử C H O tác dụng với natri dư thu a (mol) khí H (đktc) Mặt khác, a (mol)X nói tác dụng vừa đủ với a (mol) Ba(OH) Trong phân tử X chứa: A nhóm cacboxyl −COOH liên kết với nhân thơm B nhóm −CH OH nhóm −OH liên kết với nhân thơm C nhóm −OH liên kết trực tiếp với nhân thơm D nhóm −O−CH OH liên kết với nhân thơm Câu 17: Phản ứng : A 2C H ONa + CO + H O → 2C H OH + Na CO B C H OH + HCl → C H Cl + H O C C H OH + NaOH → C H ONa + H O D C H OH + NaOH → C H ONa + H O Câu 18: Cho phương trình phản ứng theo dây chuyền chuyển hóa sau : C6H6 (B) Cl2, Fe dd HCl dd NaOHđ, p,tocao C H OH (C) Hiệu suất q trình 80%, lượng benzen ban đầu 2,34 tấn, khối lượng phenol thu : A 2,82 B 3,525 C 2,256 D 2,526 Hóa Hữu – Gv: Ngơ An Ninh Trang Câu 19: Một dd X chứa 5,4g chất đồng đẳng phenol đơn chức Ch odd X phản ứng với nước brom (dư), thu 17,25g hợp chất chứa ngun tử brom phân tử, giả sử phản ứng xảy hồn tồn Cơng thức phân tử chất đồng đẳng phenol là: A C H OH B C H OH B C H 11 OH D C 10 H 13 OH Câu 20: Để điều chế natri phenolat từ phenol cho phenol phản ứng với : A dung dịch NaCl B dung dịch NaOH C dd NaHCO D B C Câu 21: Phát biểu sau đúng: (1) Phenol tính axit mạnh etanol nhân benzen hút electron nhóm –OH hiệu ứng liên hợp, nhóm –C H lại đẩy electron vào nhóm –OH (2) Phenol tính axit mạnh etanol minh họa phản ứng phenol tác dụng với dung dịch NaOH etanol khơng (3) Tính axit phenol yếu H CO sục CO vào dung dịch C H ONa ta C H OH khơng tan (4) Phenol nước cho mơi trường axit, quỳ tím hóa đỏ A (1); (2); (4) B (2); (3) C (1); (3) D (1); (2); (3) Câu 22: Cho chất cơng thức cấu tạo: CH3 OH OH CH2 OH 1) 2) 3) Chất thuộc loại phenol ? A (1) (2) B (2) (3) C (1) (3) D (1); (2) (3) Câu 23: Hóa chất dùng để nhận biết chất lỏng đựng riêng biệt ba bình nhãn : phenol, stiren rượu etylic A natri kim loại B quỳ tím C dung dịch naOH D dung dịch brom Câu 24: Cho chất sau m-HO-C H -CH OH tác dụng với dung dịch NaOH Sản phẩm tạo là: ONa ONa ONa OH A C CH 2ONa CH2ONa D CH2OH CH2OH B Câu 25: Cho m(gam) phenol C H OH tác dụng với natri dư thấy 0,56 lít khí H (đktc) Khối lượng m cần dùng A 4,7g B 9,4g C 7,4g D 4,9g Câu 26: Cho nước brom dư vào dung dịch phenol thu 6,62 gam kết tử trắng (phản ứng hồn tồn) Khối lượng phenol dung dịch là: A 18,8g B 1,88g C 37,6g D 3,76g Câu 27: Cho 47 gam phenol tác dụng với hỗn hợp gồm 200 gam HNO 68% 250 gam H SO 96% tạo axit picric (phản ứng hồn tồn) Nồng độ % HNO dư sau tách kết tử axit picric là: A 27,1g B 5,425g C 10,85g D 1,085g ANDEHIT-XETON Câu 1: Cho cơng thức cấu tạo chất là: CH ‫ا‬ CH -CH -C-CHO ‫ا‬ CH -CH-CH Tên theo danh pháp là: A 2,3-đimetyl-2-etylbutanal C 2,3-dimetyl-3-etyl-4-butanal B 2-isopropyl-2-metylbutanal D 2,3-dimetylpentan-3-al Hóa Hữu – Gv: Ngơ An Ninh Trang Câu 2: chất : C H OH, H O, CH CHO, CH OH Nhiệt độ sơi chất giảm theo thứ tự sau: A H O, C H OH, CH OH, CH CHO B H O, CH OH, CH CHO, C H OH C C H OH, CH CHO, CH OH, H O D CH CHO, C H OH, CH OH, H O Câu 3: Đốt cháy hồn tồn 0,1mol andehit no đơn chức thu 6,72lít CO (đktc) Cơng thức phân tử andehit là: A HCHO B CH CHO C C H CHO D C H CHO Câu 4:Từ axetylen điều chế andehit axetic bằng: A phản ứng B phản ứng C phản ứng D Cả Câu 5: Đốt cháy andehit ta thu nCO2 = n H 2O Ta kết luận andehit là: A Andehit vòng no B Andehit đơn no C andehit chức no D Andehit no Câu 6: Điều sau chưa xác: A Cơng thức tổng qt andehit no mạch hở C n H 2n+2–2k O k (k: số nhóm –CHO) B Một andehit đơn chức mạch hở bất kỳ, cháy cho số mol H O nhỏ số mol CO phải andehit chưa no C Bất andehit đơn chức tác dụng với lượng dư dd AgNO /NH tạo số mol Ag gấp đơi số mol andehit dùng D Một ankanal cháy cho số mol H O ln số mol CO Câu 7: %C andehit acrylic : A 40% B 54,545% C 62,07% D 64,286% Câu 8: Số lượng đồng phân andehit C H 12 O là: A B C D 10 Câu 9: %O dãy đồng đẳng andehit là: A Giảm dần mạch cacbon tăng B Tăng dần mạch cacbon tăng C Khơng đổi mạch cacbon tăng D Khơng theo quy luật Câu 10: Cho 4,5g andehit fomic tác dụng với AgNO /NH dư Khối lượng Ag tạo thành : A 43,2g B 64,8g C 34,2g D 172,8g Câu 11: Trong phản ứng : O HCHO + H Ni, t CH OH HCHO chất: A khử B oxihóa C bị oxihóa D A C Câu 12: thể phân biệt CH CHO C H OH phản ứng: C Cu(OH) /NaOH D Cả A Na B AgNO /NH Câu 13: Andehit fomic là: A chất rắn tan nước tạo dd fomon B chất lỏng khơng tan nước C chất lỏng tan nước tạo dd fomon D chất khí tan nước tạo dd fomon Câu 14: Phản ứng tráng bạccủa andehit butyric tạo sản phẩm sau đây? A CH -CH-COOH ‫׀׀‬ CH B CH -CH -CH-CH ‫׀׀‬ OH C CH CH CH COOH D C H COOH Câu 15: Cho sơ đồ chuỗi phản ứng : C H OH → A → B → C → D → rượu metylic A, B, C, D : A etylen, etylclorua, butan, metan B divinyl, butan, metan, metylclorua C butadien-1,3, butan, metan, andehit fomic D B C Câu 16: Cơng thức chung dãy đồng đẳng andehit no đơn chức, mạch hở là: A C x H 2x+2 º B C x H 2x O C C x H 2x–2 CHO D C x H 2x+1 CHO Câu 17: Cho 10g fomon tác dụng với lượng dư dd AgNO /NH thấy xuất 54g kết tủa Nồng độ % dung dịch là: A 37,0% B 37,5% C 39,5% D 75% Câu 18: Trong vấn đề liên quan đến etanal: (1) Etanal nhiệt độ sơi cao etanol (2) Etanal cho kết tủa với dung dịch AgNO NH Hóa Hữu – Gv: Ngơ An Ninh Trang (3) Etanal dễ tan nước (4) Etanal điều chế từ axetilen Những phát biểu khơng là: A (1); (2) B (3); (4) C (1); (3) D Chỉ (1) Câu 19: Oxy hố 2,2(g) Ankanal A thu 3(g) axit ankanoic B A B là: A - Propanal; axit Propanoic C- Andehyt propionic; Axit propionic B- Etanal; axit Etanoic D- Metanal; axit Metanoic Câu 20: Tương ứng với cơng thức phân tử C H O đồng phân phản ứng với dung dịch AgNO /NH ? A B C D Câu 21: Khi oxi hóa 6,9 gam rượu etylic CuO, t o thu lượng andehit axetic với hiệu suất 80 % : A 6,6g B 8,25g C 5,28g D 3,68g + NaOH Câu 22: Cho sơ đồ chuyển hóa: C H OH → (A) → (B) → CH CHO: Cơng thức cấu tạo A là: B CH COOC H C CH CHO D C H A CH COOH Câu 23: Câu sau khơng ? A Hợp chất hữu chứa nhóm –CHO liên kết với cacbon andehit B Andehit vừa thể tính khử, vừa thể tính oxi hóa C Hợp chất R-CHO điều chế từ R-CH OH D Trong phân tử andehit, ngun tử liên kết với liên kết σ Câu 24: Cho 1,74g andehit no, đơn chức, phản ứng hồn tồn với dd AgNO /NH sinh 6,48g bạc kim loại Cơng thức cấu tạo andehit ? A CH -CH=O B CH CH CH=O C CH (CH ) CHO D (CH ) CHCH=O Câu 25: Nhỏ dung dịch andehit fomic vào ống nghiệm chứa kết tủa Cu(OH) , đun nóng nhẹ thấy kết tủa đỏ gạch Phương– trình hóa học sau diễn tả tượng xảy ra? A HCHO + Cu(OH) OH– B HCHO + Cu(OH) OH – OH C HCHO + 2Cu(OH) OH– D HCHO + 2Cu(OH) HCOOH + Cu + H O HCOOH + CuO + H HCOOH + Cu O + 2H O HCOOH + CuOH + H O Câu 26: Andehit axetic tác dụng với chất sau đây? A.H , O (xt) , CuO, Ag O / NH , t0 B H , O (xt) , Cu(OH) C Ag O / NH , t0 , H , HCl D Ag O / NH , t0 , CuO, NaOH Câu 27: Cho sơ đồ chuyển hố sau : C2H6 xt A xt B xt CH3-CHO A,B chất sau : A C H , C H OH B C H Cl, C H OH Câu 28: Điều kiện phản ứng axetien hợp nước C C H , C H D tạo thành CH CHO … A KOH/C H OH B Al O ; to C ddHgSO /80oC D AlCl ; to Câu 29: Xét loại hợp chất hữu mạch hở sau:ancol đơn chức, no (A); anđehit đơn chức, no (B); ancolđơnchức, khơng no nối đơi (C); anđehit đơn chức, khơng no nối đơi (D) Ứng với cơng thức tổng qt C n H 2n O chất sau: A A, B B B, C C C, D D A, D Câu 30: Chỉ dùng thuốc thử để phân biệt etanal (anđehit axetic) propan-2-on (axeton)? A dd brom B ddHCl C dd Na CO D H ( Ni, to) Câu 31: Lấy 0,94 gam hỗn hợp hai anđehit đơn chức no dãy đồng đẳng cho tác dụng hết với dung dịch AgNO / NH thu 3,24 gam Ag Cơng thức phân tử hai anđehit là: A CH CHO HCHO B CH CHO C H CHO C C H CHO C H CHO D C H CHO C H CHO Hóa Hữu – Gv: Ngơ An Ninh Trang Câu 32: Hợp chất hữu X đun nhẹ với dung dịch AgNO / NH (dùng dư) thu sản phẩm Y, Y tác dụng với dung dịch HCl dung dịch NaOH cho khí vơ A, B, X là: A HCHO B HCOOH C HCOONH D Cả Câu 33: Andehit thể tính oxihóa tác dụng với: B Cu(OH) đun nóng C Hidro D Oxi A AgNO /NH Câu 34: Một hợp chất hữu CTPT: C H O đồng phân + H rượu đồng phân phản ứng với dung dịch AgNO /NH ? A đồng phân + H ; đồng phân + AgNO B đồng phân + H ; đồng phân + AgNO C đồng phân + H ; đồng phân + AgNO D đồng phân + H ; đồng phân + AgNO Câu 35: Một hỗn hợp (X) gồm ankanal đồng đẳng bị hidro hóa hồn tồn cho ta hỗn hợp rượu khối lượng lớn khối lượng (X) 1g Đốt cháy (X) cho 30,8g CO xác định cơng thức cấu tạo khối lượng andehit (X) A 9g HCHO 4,4g CH CHO B 18g CH CHO 8,8g C H CHO C 4,5g C H CHO 4,4g C H CHO D 9g HCHO 8,8g CH CHO Câu 36: Dẫn m(g) ancol etylic qua ống đựng CuO nung nóng Ngưng tụ phần chia làm phần nhau: Phần 1: Cho tác dụng với Na dư, thu 1,68 lít khí hidro (đkc) Phần 2: cho tác dụng với dung dịch AgNO /NH dư 21,6g Ag Hiệu suất oxihóa đạt: A 40% B 80% C 66,67% D 93,33% Câu 37: Chỉ dùng thuốc thử để phân biệt etanal (anđehit axetic), propan-2on(axeton) pent-1-in : A dd Brom B dd AgNO /NH C dd Na CO D H ( Ni/to) Câu 38: Chiều giảm dần nhiệt độ sơi (từ trái qua phải) chất: CH CHO , C H OH , H O A H O , C H OH , CH CHO B H O , CH CHO , C H OH C CH CHO , H O , C H OH D CH CHO , C H OH , H O Câu 39: Cho sơ đồ phản ứng: CH COONa Vơi tơi xút to X Cl2, as 1:1 Y ddNaOH to Z CuO, to T X, Y, Z, T hợp chất hữu Cơng thức T là: B CH CHO C CH OH D HCHO A CH O Câu 40: Hợp chất hữu A chứa ngun tố C, H, O oxi chiếm 37,21% Trong A loại nhóm chức, cho mol A tác dụng với dung dịch AgNO /NH dư ta thu mol Ag Cơng thức A A HCHO B.(CHO) C OHC-C H -CHO D OHC-CH -CHO Câu 41: Tỉ khối anđehit X hiđro 28 Cơng thức cấu tạo anđehit là: A CH CHO B CH =CH-CHO C HCHO D C H CHO Câu 42: Cho 50 gam dung dịch anđehit axetic tác dụng với dung dịch AgNO NH (đủ) thu 21,6 gam Ag kết tủa Nồng độ anđehit axetic dung dịch dùng là: A 4,4% B 8,8% C 13,2% D 17,6% Câu 43: Dãy đồng đẳng anđehit acrylic CH =CH-CHO cơng thức chung : B C n H 2n -1 CHO C C n H 2n CHO D.(CH CH CHO) n A C 2n H 3n CHO Câu 44: Cho hh HCHO H qua ống đựng bột Ni nung nóng Dẫn tồn hh thu sau phản ứng vào bình nước lạnh để ngưng tụ chất lỏng hòa tan chất tan , thấy khối lượng bình tăng 11,8g Lấy dd bình cho tác dụng với dd AgNO NH thu 21,6g Ag Khối lượng CH OH tạo phản ứng hợp hidro HCHO A 8,3g B 9,3g C 10,3g D 1,03g Câu 45: A anđehit đơn chức, thực phản ứng tráng bạc hồn tồn a mol A với lượng dư dung dịch AgNO /NH Lượng kim loại bạc thu đem hòa tan hết dung dịch HNO lỗng thu 4a/3 mol khí NO A là: A Fomanđehit B Anđehit axetic C Benzanđehit D Tất sai Câu 46: Oxy hố 2,2(g) Ankanal A thu 3(g) axit ankanoic B A B là: A- Propanal; axit Propanoic B- Andehyt propionic; Axit propionic Hóa Hữu – Gv: Ngơ An Ninh Trang 10 C- Etanal; axit Etanoic D- Metanal; axit Metanoic Câu 47: Cho 13,6 g chất hữu X(C,H,O) tác dụng với dung dịch Ag O/NH dư thu 43,2 g Ag Biết tỉ khối cuả X O 2,125 CTCT X là: A- CH -CH - CHO B- CH ≡ C-CH -CHO C- CH = CH - CH – CHO D- CH ≡ C – CHO Câu 48: Cho bay hết 5,8g hợp chất hữu X thu 4,48 lít X với 109,20C Mặt khác 5,8 g X phản ứng với dung dịch AgNO /NH dư tạo 43,2 g Ag Cơng thức phân tử X : A C H O B (CH O) n C.C H O D C H O Câu 49: Chọn cụm từ thích hợp điền vào khoảng trống ……trong câu sau : …………là hợp chất hữu cơ, phân tử nhóm chức –CHO liên kết với gốc hidrocacbon thơm A Axit cacboxylic B phenol C andehit thơm D lipit Câu 50: X hỗn hợp gồm andehit axetic andehit propionic, đốt cháy hồn tồn X tạo 0,8 mol CO Mặt khác cho X tác dụng với AgNO /NH dư thu 64,8g Ag Hỏi khối lượng hỗn hợp X giá trị sau : A 16g B 25g C 39g D 40g Câu 51: Trong chất sau đây, chất nhiệt độ sơi thấp ? A Andehit propionic B Đimetylxeton C rượu etylic D Butan AXIT CACBOXYLIC Câu 1: Axit đơn chức no mạch hở cơng thức chung là: B C n H 2n+2 O A C n H 2n O C C n H 2n+1 COOH D C n H 2n–1 COOH Cho sơ đồ biến đổi: C H Cl → X → CH COOH → Y → CH → Z → C H → T Dùng sơ đồ trả lời câu hỏi 2, 3, 4, sau đây: Câu 2: X chất ? B CH OH A C H OH C C H D C H COOH Câu 3: Y chất ? A CH COOC H B CH COONa C CH CHO D C H Câu 4: Z chất ? A CH Cl B C H C C H D C H Cl Câu 5: T chất ? Biết T tham gia tráng gương A CH Cl-CH Cl B CH -CH C C H OH D CH CHO Câu 6: Axit mạnh ? A CH COOH B HCOOH C C H COOH D C H COOH Câu 7: Độ linh động ngun tử Hidro nhóm –OH rượu etylic (1); axit axetic (2); phenol (3) xếp theo thứ tự tăng dần sau A (1), (2), (3) B (3), (1), (2) C (2), (3), (1) D (1), (3), (2) Câu 8: Phản ứng sau chứng tỏ axit axetic mạnh axit cacbonic yếu axit sunfuric : 2CH COOH + Na CO → 2CH COONa + CO + H O 2CH COOH + CaSO → (CH COO) Ca + H SO 2CH COONa + H SO → 2CH COOH + Na SO 4 CO + H O + (CH COO) Ca → CaCO + 2CH COOH A 1,3 B 2,4 C 1,4 D 1,2 Câu 9: Chọn phát biểu chưa xác : Các axit dãy đồng đẳng axit axetic: A làm quỳ tím hóa đỏ, làm tan đá vơi, khơng làm màu dd brom khơng tráng gương B phản ứng với baz, oxit baz với kim loại đứng trước hidro Hóa Hữu – Gv: Ngơ An Ninh Trang 11 C nhiệt độ sơi cao so với rượu số ngun tử cacbon D tính chất hóa học chung phản ứng ngun tử hidro nhóm cacboxyl -COOH (tính axit), phản ứng nhóm hidroxyl nhóm –COOH (phản ứng este hóa) Câu 10: Để phân biệt axit propionic axit acrylic, người ta th6ẻ dùng thuốc thử sau đây? A dd NaOH B H xt Ni , to C dd brom D Dd HCl Câu 11: Tính axit giảm dần theo thứ tự sau đây? A B C D H SO > CH COOH> C H OH> C H OH H SO > C H OH> CH COOH> C H OH C H OH> C H OH> CH COOH> H SO CH COOH> C H OH> C H OH> H SO Câu 12: Từ rượu etylic chất vơ cơ, ta điều chế trực tiếp chất sau đây: I) axit axetic II) axetandehit III) butadien-1,3 IV)etyl axetat A I, II, III B I, II, IV C I, III, IV D I, II, III, IV Câu 13: Hợp chất C H O (X), tác dụng với dung dịch KOH dư cho hỗn hợp chứa muối hữu X cơng thức cấy tạo sau : A C H CH COOH B CH COO-C H C CH -C H -COOH D C H -COOCH Câu 14: Khối lượng axit axetic cần để pha 500ml dung dịch 0,01M gam? A 3g B 0,3g C 0,6g D 6g Câu 15: Trung hòa hồn tồn 3g axit cacboxylic no đơn chức X cần vừa đủ 100ml dd NaOH 0,5M Tên gọi axit gì? A axit fomic B Axit propionic C axit acrylic D Axit axetic Câu 16: Cho chất : axit fomic, andehit axetic, rượu etylic, axit axetic Thứ tự hóa chất dùng làm thuốc thử để phân biệt chất dãy ? A Na; dd NaOH; dd AgNO /NH B Quỳ tím; dd NaHCO 3; dd AgNO C Quỳ tím; dd AgNO /NH D Dd AgNO /NH ; dd NaOH Câu 17: 3,15g hỗn hợp gồm axit axetic, axit acrylic, axit propionic vừa đủ để làm màu hồn tồn dung dịch chứa 3,2g brom Để trung hòa hồn tồn 3,15g hỗn hợp cần 90ml dd NaOH 0,5M Thành phần % khối lượng axit hỗn hợp ghi đáp án ? A 25% ; 25% ; 50% B 19,04% ; 35,24% ; 45,72% C 19,04% ; 45,72% ; 35,24% D 45,71% ; 35,25% ; 19,04% Câu 18: Từ 5,75 lít dung dịch rượu etylic 6o đem lên men để điều chế giấm ăn ( giả sử phản ứng hồn tồn , khối lượng riêng của rượu etylic Là 0,8g/ml) Khối lượng axit axetic giấm ăn : A 360g B 270g C 450g D 575g Câu 19: trung hòa 10g mẫu giấm ăn cần 7,5ml dung dịch NaOH 1M Mẫu giấm ăn nồng độ : A 7,5% B 4,5% C 4% D 3% Câu 20: Đun nóng hỗn hợp gồm axit fomic axit axetic với glixerol ( H SO làm xúc tác.) thu este chứa loại nhóm chức ? A B C D Câu 21: Chỉ dùng thuốc thử phân biệt lọ mất nhãn chứa chất sau : dd glucoz; rượu etylic; glixerol andehit axetic A Cu(OH) B Na C NaOH D Ag O/NH Hóa Hữu – Gv: Ngơ An Ninh Trang 12 Câu 22: Một hỗn hợp X gồm hai axit cacboxilic đơn chức (A), (B) ( chứa chức axit đồng đẳng kế tiếp) Chia X làm phần : Phần 1: Trung hòa 0,5 lít dd NaOH 1M Phần 2: tác dụng với dd AgNO dd NH dư cho 43,2g kết tủa Xác định cơng thức cấu tạo khối lượng cùa (A), (B) hỗn hợp X Cho Ag=108 A 9,2g HCOOH 18g CH COOH B 18,4g HCOOH 36g CH COOH C 18g CH COOH 44,4g C H COOH D 36g CH COOH 44,4g C H COOH Câu 23: Xét cân : Axit + rượu  este + H O Muốn tăng hiệu suất phản ứng este hóa ta nên : A Làm lạnh hỗn hợp phản ứng B Tăng nồng độ axit rượu C Làm giảm nồng độ este D Dùng H SO làm xúc tác Câu 24: Xác định cơng thức axit cacboxylic A Biết hóa 3g chất A thu thể tích A thể tích 1,6g oxi điều kiện A HCOOH B CH COOH C C H COOH D C H COOH Câu 25: Trung hòa 10g hỗn hợp gồm axit fomic axit axetic cần vừa đủ 190ml dung dịch NaOH 1M Nếu cho 10g hỗn hợp tác dụng với 9,2g rượu etylic H SO đặc xúc tác, hiệu suất phản ứng este hóa 90% lượng este thu là: A 15g B 13,788g C 14,632g D 17g Câu 26: Cho 7,4g hỗn hợp axit axetic, andehit axetic tác dụng với CaCO (dư) thu 1,12 lít khí CO (đkc) Khối lượng axit , andehit hỗn hợp : A 2,2g B 1,2g C 3,2 2g D 1,4g Câu 27: Để tách ancol etylic khan lẫn tạp chất axit axetic, ta dùng thí nghiệm nao sau đây? A Cho NaOH vào vừa đủ chưng cất hỗn hợp B Cho Na CO vào vừa đủ chưng cất hỗn hợp C Cho Cu(OH) vừa đủ vào chưng cất hỗn hợp D Cho bột kẽm vừa đủ vào chưng cất hỗn hợp Câu 28: Trong sơ đồ sau ( mũi tên phản ứng): CH CH OH → X → CH COOH X chất sau ? I CH COO-CH CH II CH =CH III CH CHO A I, II B I, III C II, III D I, II, III Câu 29: Cho 22,6g hỗn hợp G gồm axit đơn chức no mạch hở ( tỉ lệ mol 1:1) tác dụng với Na CO dư, đun nhẹ thu 0,2 mol CO Cơng thức axit : A B C D HCOOH & CH COOH HCOOH & C H COOH CH COOH & C H COOH C H COOH & C H COOH Câu 30: Cho 47,6g hỗn hợp A gồm axit đơn chức tác dụng vừa đủ với dung dịch K CO , đun nhẹ 0,35mol CO m(g) hỗn hợp B gồm muối hữu Giá trị m : A 7,42g B 74,2g C 37,1g D 148,4g Đáp án 1D 14C 27A 40D 1C 2C 15C 28C 41B 2C 3B 16B 29D 42B 3C 4D 17D 30A 43D 4D 5C 18B 31B 44A 5D 6D 19A 32C 45D 6A 7A 20B 33C 46B 7D 8B 21B 34C 9C 22D 35C 10C 23A 36B 11D 24B 37B 12A 25C 38D 13C 26A 39A 8A 9B 10C 11D 12B 13A Hóa Hữu – Gv: Ngơ An Ninh 14B 27C 1A 14C 27D 40C 1C 14B 27D 15A 28B 2A 15D 28C 41B 2A 15D 28B Trang 13 16C 17D 18C 19A 20B 21D 22B 23D 24D 25A 26B 3C 16D 29B 42B 3B 16C 29A 4D 17B 30A 43B 4B 17C 30B 5B 18C 31D 44C 5D 18A 6C 19B 32D 45A 6B 19B 7D 20B 33C 46C 7D 20C 8C 21C 34B 47B 8A 21A 9A 22A 35D 48D 9A 22A 10B 23D 36A 49C 10C 23C 11B 24B 37B 50A 11A 24B 12D 25C 38A 51D 12A 25B 13D 26B 39D 13B 26D ... Oxy hố 2,2(g) Ankanal A thu 3(g) axit ankanoic B A B là: A - Propanal; axit Propanoic C- Andehyt propionic; Axit propionic B- Etanal; axit Etanoic D- Metanal; axit Metanoic Câu 20: Tương ứng với... Ankanal A thu 3(g) axit ankanoic B A B là: A- Propanal; axit Propanoic B- Andehyt propionic; Axit propionic Hóa Hữu – Gv: Ngơ An Ninh Trang 10 C- Etanal; axit Etanoic D- Metanal; axit Metanoic Câu... NaOH 0,5M Tên gọi axit gì? A axit fomic B Axit propionic C axit acrylic D Axit axetic Câu 16: Cho chất : axit fomic, andehit axetic, rượu etylic, axit axetic Thứ tự hóa chất dùng làm thuốc thử
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơ có nhóm chức, Câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơ có nhóm chức, Câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơ có nhóm chức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay