00 HE THONG CAU HOI TRONG TAM PHAN HAM SO phan 1

3 45 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 22:50

Hàm số và các bài toán liên quan. câu hỏi hàm số xuất hiện trong đề thi của bộ. mời tìm đọc. đây ko phải tài liẹu của tôi biên soạn. mà tìm kiếm trên các trang mạng học tập. đăng lên để mn cùng tìm hiểu và tham khảo thêm Khóa học VỀ ĐÍCH môn TOÁN 2017 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 Tài liệu giảng (Chương trình VỀ ĐÍCH) HỆ THỐNG CÁC CÂU HỎI TRỌNG TÂM PHẦN HÀM SỐ (Phần 1) Thầy Đặng Việt Hùng – Moon.vn VIDEO BÀI GIẢNG LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP có website MOON.VN Group trao ñổi : www.facebook.com/groups/Thayhungdz Câu 1: Khoảng đồng biến hàm số y = − x + x − : A ( −∞; −2 ) ( 0; ) B ( −∞;0 ) ( 0; ) C ( −∞; −2 ) ( 2; +∞ ) D ( −2;0 ) ( 2; +∞ ) Câu 2: Khoảng đồng biến hàm số y = − x + x − : A ( −1;3) B ( 0; ) C ( −2;0 ) D ( 0;1) Câu 3: Hàm số sau đồng biến khoảng xác định : A y = x B y = x+2 x −1 C y = x2 − x x −1 D y = x + x Câu 4: Cho hàm số y = − x + x − x + , mệnh đề sau : A Hàm số nghịch biến C Hàm số đạt cực đại x = Câu 5: Trong khẳng định sau hàm số y = B Hàm số đồng biến D Hàm số đạt cực tiểu x = 2x − , tìm khẳng định ? x −1 A Hàm số có điểm cực trị B Hàm số có điểm cực đại điểm cực tiểu C Hàm số đồng biến khoảng xác định D Hàm số nghịch biến khoảng xác định Câu 6: Hàm số y = 25 − x : A Đồng biến khoảng ( −5;0 ) ( 0;5 ) B Đồng biến khoảng ( −5;0 ) nghịch biến khoảng ( 0;5 ) C Nghịch biến khoảng ( −5;0 ) đồng biến khoảng ( 0;5 ) D Nghịch biến khoảng ( −6;6 ) x2 − x + Câu 7: Hàm số y = : x + x+7 A Đồng biến khoảng ( −5;0 ) ( 0;5 ) B Đồng biến khoảng ( −1; ) (1; +∞ ) C Nghịch biến khoảng ( −5;1) D Nghịch biến khoảng ( −6;1) Câu 8: Cho hàm số y = x +1 Hãy tìm khẳng định : x −1 A Hàm số nghịch biến khoảng ( −∞; −1) ( −1; +∞ ) B Hàm số đồng biến khoảng ( −∞; −1) ( −1; +∞ ) C Hàm số nghịch biến khoảng ( −∞;1) (1; +∞ ) Tham gia khóa Chinh phục; Luyện đề; Về đích MOON.VN : Tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc Gia 2017! Khóa học VỀ ĐÍCH môn TOÁN 2017 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 D Hàm số đồng biến khoảng ( −∞;1) (1; +∞ ) Câu 9: Cho hàm số y = 2x + có đồ thị ( C ) Hãy tìm mệnh đề sai : x+2 A Hàm số nghịch biến ℝ B Hàm số có tập xác định : D = ℝ \ {−2}  −7  C Đồ thị cắt trục hoành điểm A  ;    D Có đạo hàm y ' = −3 ( x + 2) Câu 10: Cho hàm số y = x − x + Tìm khẳng định A Nghịch biến khoảng ( −∞; −1) ( 0;1) B Đồng biến khoảng ( −∞; −1) ( 0;1) C Nghịch biến khoảng ( −1; ) (1; +∞ ) D Nghịch biến ℝ 2x − Câu 11: Hàm số y = đồng biến : x+3 A ( −3; +∞ ) Câu 12: Hàm số y = B ℝ x2 − x 1− x C ( −∞;3) D ℝ \ {3} A Nghịch biến khoảng ( −∞;1) (1; +∞ ) B Đồng biến khoảng ( −∞;1) (1; +∞ ) C Nghịch biến ℝ D Đồng biến ℝ Câu 13: Hàm số y = x : x +1 A Nghịch biến khoảng ( −∞; −1) (1; +∞ ) B Đồng biến khoảng ( −∞; −1) (1; +∞ ) C Nghịch biến ( −1;1) D Đồng biến R mx + nghịch biến khoảng xác định khi: x+m+2 A −3 < m < B m < −3 ∨ m > C −3 ≤ m ≤ D m ≤ −3 ∨ m ≥ 1 Câu 15: Tìm m để hàm số y = (m − m) x3 − 2mx + x − đồng biến ℝ A −3 ≤ m ≤ B −3 ≤ m < C −3 < m ≤ D −3 < m < mx − m Câu 16: Đồ thị hàm số y = đồng biến khoảng xác định tham số m x +1 thỏa mãn: m > m < m > m ≤ A  B  C  D   m < −1 m >  m < −1 m ≥ 1 Câu 17: Hàm số y = (m − m) x3 + 2mx + x − đồng biến ℝ A −3 ≤ m ≤ B −3 < m < C −3 ≤ m < D −3 < m ≤ − mx + Câu 18: Hàm số y = nghịch biến khoảng xác định khi: 3x − m A −3 < m < B m ≠ C −3 < m < D m < −3 Câu 14: Hàm số y = Tham gia khóa Chinh phục; Luyện đề; Về đích MOON.VN : Tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc Gia 2017! Khóa học VỀ ĐÍCH môn TOÁN 2017 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 Câu 19: Cho hàm số y = (1 − m) x3 − 2(2 − m) x + 2(2 − m) x + Giá trị m hàm số cho nghịch biến ℝ m ≠ m ≤ A  B  C ≤ m ≤ D m = m ≤ m ≥ x−m Câu 20: Tìm m để hàm số y = đồng biến khoảng xác định chúng: x +1 A m ≥ −1 B m > −1 C m ≥ D m > Câu 21: Tìm m để hàm số y = x − 3m x đồng biến ℝ ? A m ≥ B m ≤ C m < D m = Câu 22: Hàm số y = x − mx + x − đồng biến ℝ khi: A −3 ≤ m ≤ B m ≤ −3 m ≥ C −3 < m < D m > x−m+2 Câu 23: Tìm m để hàm số y = giảm khoảng mà xác định? x +1 A m ≤ B m < C m ≤ −3 D m < −3 sin x − Câu 24: Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y = đồng biến khoảng sin x − m  π  0;   6 1 A m ≤ B m ≤ ≤ m < C ≤ m < D m ≥ 2 Câu 25: Cho hàm số y = x3 − x − mx + Tập hợp tất giá trị m để hàm số cho đồng biến khoảng ( 0; +∞ ) là: A m ≤ −3 B m ≤ −2 C m ≤ −1 D m ≤ Thầy Đặng Việt Hùng – Moon.vn Tham gia khóa Chinh phục; Luyện đề; Về đích MOON.VN : Tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc Gia 2017! ... Câu 10 : Cho hàm số y = x − x + Tìm khẳng định A Nghịch biến khoảng ( −∞; 1) ( 0 ;1) B Đồng biến khoảng ( −∞; 1) ( 0 ;1) C Nghịch biến khoảng ( 1; ) (1; +∞ ) D Nghịch biến ℝ 2x − Câu 11 :... Câu 12 : Hàm số y = B ℝ x2 − x 1 x C ( −∞;3) D ℝ {3} A Nghịch biến khoảng ( −∞ ;1) (1; +∞ ) B Đồng biến khoảng ( −∞ ;1) (1; +∞ ) C Nghịch biến ℝ D Đồng biến ℝ Câu 13 : Hàm số y = x : x +1 A... 1) (1; +∞ ) B Đồng biến khoảng ( −∞; 1) (1; +∞ ) C Nghịch biến ( 1; 1) D Đồng biến R mx + nghịch biến khoảng xác định khi: x+m+2 A −3 < m < B m < −3 ∨ m > C −3 ≤ m ≤ D m ≤ −3 ∨ m ≥ 1 Câu 15 :
- Xem thêm -

Xem thêm: 00 HE THONG CAU HOI TRONG TAM PHAN HAM SO phan 1, 00 HE THONG CAU HOI TRONG TAM PHAN HAM SO phan 1, 00 HE THONG CAU HOI TRONG TAM PHAN HAM SO phan 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay