tăng trưởng dài hạn cAu

15 62 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 22:03

presentation tài chính côngpowerpoint chuyên đề tài chính công Lớp Cao học MDE K25 UEHtăng trưởng dài hạn ở châu Âu: chứng cứ từ phân tích dữ liệu bảngbài powerpoitn qweerryodknsaxbchgfvdkjikmqwdnnjrfklojhqdhgdenb kjfjiefbwcnc ncfnjnjrfjnrfknjvkmgknmgvnmgbnbkmhbkmrbgkntgnjvngvqwlkqwLKDMV,MBFEJKV BDFHEFR NG RKGK RKGJ Tài công Bài báo TÀI CHÍNH CÔNG & TĂNG TRƯỜNG DÀI HẠN CỦA CHÂU ÂU: CHỨNG CỨ TỪ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẢNG Diego Romeo-Ávila, Rolf Strauch (Public finances and long-term growth in Europe: Evidence from a panel data analysis) Lớp Cao học Kinh tế phát triển TP.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2017 Tài công Bài báo 8: Tài công tăng trưởng dài hạn châu Âu: chứng từ phân tích liệu bảng CẤU TRÚC MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT, BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM DỮ LIỆU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH KẾT LUẬN Tài công & tăng trưởng dài hạn châu Âu DỮ LIỆU Số liệu thu chi quyền cấp quốc gia EU 1960-2001 (Uỷ ban AMECO) Toàn chuỗi thời gian tính toán theo log biến tài khóa phần GDP Slide 03 Tài công & tăng trưởng dài hạn châu Âu LÝ THUYẾT, BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM - Barro (1990) mối quan hệ nội sinh tăng trưởng sách tài khóa: chi tiêu phủ cho sản xuất có tác động chiều, thuế có tác động ngược chiều - Jone (1995) người khai thác thuộc tính chuỗi thời gian để kiểm định lý thuyết ngoại sinh hay nội sinh Slide 04 Tài công & tăng trưởng dài hạn châu Âu MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Cải cách tài công có ảnh hưởng đến tăng trưởng dài hạn châu Âu không? Xu hướng phát triển dài hạn tăng trưởng biến tài khóa (Tổng thu, tổng chi ngân sách)? IPS test Tác động biến tài khóa lên tăng trưởng? Mô hình phân phối trễ (distibuted lag model) Slide 05 Tài công & tăng trưởng dài hạn châu Âu KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 4.1.1.KQ: biến tăng trưởng có xu hướng xác định (deterministic trend) Slide 03 Tài công & tăng trưởng dài hạn châu Âu KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 4.1.2 Kiểm định nghiệm đơn vị (panel unit root test): IPS test, Breitung test Slide 07 Tài công & tăng trưởng dài hạn châu Âu KẾT QUẢ PHÂN TÍCH KQ: biến thu chi có xu hướng ngẫu nhiên (stochastic trend) Slide 08 Tài công & tăng trưởng dài hạn châu Âu KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 4.1.3 Đồng tích hợp thu & chi Ước lượng phần dư từ công thức hồi quy dài hạn FMOLS KQ: hệ số phần lớn dương, nghĩa biến thu chi ngân sách di chuyển chiều Slide 09 Mô hình phân phối trễ (1) Slide 10 Mô hình phân phối trễ (2) Slide 11 Tài công & tăng trưởng dài hạn châu Âu KẾT LUẬN - Quy mô phủ mức chi tiêu tác động ngược chiều, đầu tư công chiều lên tăng trưởng - Thuế trực thu ảnh hưởng ngược chiều lên tăng trưởng - Thuế ảnh hưởng ngược chiều lên đầu tư tư nhân Slide 12 Tài công & tăng trưởng dài hạn châu Âu Gratitude for your attention !
- Xem thêm -

Xem thêm: tăng trưởng dài hạn cAu, tăng trưởng dài hạn cAu, tăng trưởng dài hạn cAu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay