Nâng cao ý thức pháp luật cho học viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện mường la, tỉnh sơn la trong giai đoạn hiện nay

75 31 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 21:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC VỪ THỊ DI NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO HỌC VIÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN HUYỆN MƢỜNG LA, TỈNH SƠN LA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC SƠN LA, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC VỪ THỊ DI NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO HỌC VIÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN HUYỆN MƢỜNG LA, TỈNH SƠN LA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành: XH2b KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngƣời hƣớng dẫn: Th.S Đèo Thị Thủy SƠN LA, NĂM 2017 LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới cô ThS Đèo Thị Thủy - giảng viên hướng dẫn đề tài, cô nhiệt tình giúp đỡ em, bảo tận tình chu đáo, hướng dẫn em trình nghiên cứu đề tài Em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới thầy cô giáo Trường Đại học Tây Bắc, thầy cô khoa Lý luận Chính trị phòng ban nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình nghiên cứu đề tài Em xin cảm ơn thầy cô giáo Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La tạo điều kiện giúp đỡ em, cung cấp số liệu thông tin cần thiết đề tài trình nghiên cứu Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô giáo chủ nhiệm Đỗ Huyền Trang bạn sinh viên lớp K54 - ĐHGD Chính trị gia đình động viên giúp đỡ em hoàn thành đề tài Cuối em xin chân thành cảm ơn hội đồng nghiệm thu đề tài Do điều kiện khách quan chủ quan nên thân đề tài chắn nhiều thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô giáo để đề tài hoàn thiện Sơn La, tháng năm 2017 Ngƣời thực đề tài Vừ Thị Di DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT UBND: Uỷ ban nhân dân TTGDNN - GDTX: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên Nxb: Nhà xuất MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu khóa luận Đối tượng phạm vi nghiên cứu Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Đóng góp khóa luận Kết cấu khóa luận CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO HỌC VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 1.1 Khái niệm đặc điểm ý thức pháp luật 1.1.1 Khái niệm pháp luật ý thức pháp luật 1.1.1.2 Khái niệm ý thức pháp luật 1.1.2 Đặc điểm ý thức pháp luật .10 1.2 Kết cấu vai trò ý thức pháp luật 13 1.2.1 Kết cấu ý thức pháp luật 13 1.2.2 Vai trò ý thức pháp luật 15 Tiểu kết chương 18 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO HỌC VIÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN HUYỆN MƢỜNG LA, TỈNH SƠN LA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 19 2.1 Khái quát chung học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La .19 2.1.1 Sơ lược Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La 19 2.1.2 Đặc điểm học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La 21 2.2 Thực trạng ý thức pháp luật học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La 24 2.3 Nguyên nhân dẫn đến thực trạng ý thức pháp luật học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La 41 2.4 Ý nghĩa việc nâng cao ý thức pháp luật cho học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La 44 Tiểu kết chương 46 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO HỌC VIÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN HUYỆN MƢỜNG LA, TỈNH SƠN LA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY .47 3.1 Một số giải pháp để nâng cao ý thức pháp luật cho học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La 47 3.1.1 Tăng cường lãnh đạo công tác nâng cao ý thức pháp luật cho học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La .47 3.1.2 Kết hợp nâng cao ý thức pháp luật với giáo dục tư tưởng trị, đạo đức lối sống cho học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La 48 3.1.3 Đổi nội dung, chương trình giáo dục ý thức pháp luật cho học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La 50 3.1.4 Đổi hình thức, phương pháp giáo dục, tuyên truyền ý thức pháp luật cho học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La 52 3.1.5 Tăng cường nguồn lực hỗ trợ cho công tác tuyên truyền ý thức pháp luật cho học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La 54 3.1.6 Tăng cường giáo dục nâng cao ý thức pháp luật cho học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La thông qua gia đình, trung tâm tổ chức trị - xã hội 55 3.2 Kiến nghị 57 Tiểu kết chương 60 KẾT LUẬN 61 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Xếp loại hạnh kiểm học lực học viên năm học 2014 - 2017 .21 Bảng 1.2: Số lượng học viên dân tộc năm học 2016 - 2017 24 Bảng 2.1: Thái độ học viên pháp luật 26 Bảng 2.2: Thực trạng hiểu biết pháp luật học viên 29 Bảng 2.3: Kết học tập môn giáo dục công dân học viên 31 Bảng 2.4: Ý kiến học viên hành vi vi phạm pháp luật 34 Bảng 2.5: Thái độ hành vi học viên trước tình pháp luật 36 Biểu đồ 2.1: Thái độ học viên tham gia hoạt động ngoại khóa 39 Biểu đồ 2.2: Tầm quan trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục ý thức pháp luật cho học viên .40 Biểu đồ 2.3: Đánh giá học viên biểu ý thức pháp luật học viên 41 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, vấn đề quyền việc xây dựng, hoàn thiện nhà nước kiểu mới, nhà nước dân, dân dân mối quan tâm hàng đầu, nhiệm vụ trọng tâm Đảng Nhà nước ta Đặc biệt phát triển đất nước giai đoạn đổi vận hành theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đặt yêu cầu xây dựng dân chủ, đảm bảo quyền tự do, bình đẳng công dân, yêu cầu cải cách máy nhà nước, xây dựng hệ thống pháp luật trở nên cấp thiết hết Pháp luật góp phần đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế, trì tạo số chuyển biến mặt xã hội, góp phần không nhỏ vào việc củng cố tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh trị trật tự an toàn xã hội, tạo lực đưa nước ta hội nhập giới Chúng ta bước xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ Nhiều văn pháp luật vào sống, đáp ứng nguyện vọng nhân dân Điều khẳng định pháp luật ngày hoàn thiện hơn, hoạt động tuyên truyền pháp luật phổ biến rộng rãi ý thức pháp luật nâng lên, định hướng hành vi cho công dân tốt Nhận thứctầm quan trọng vấn đề này, Hội nghị Trung ương toàn quốc nhiệm kì khóa VII, Đảng ta xác định: Tăng cường giáo dục ý thức pháp luật, nâng cao hiểu biết ý thức thực pháp luật, sống làm việc theo Hiến pháp pháp luật, đảm bảo cho pháp luật thi hành cách nghiêm minh, thống công Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX khẳng định: “Nhà nước quản lý xã hội pháp luật Mọi quan, tổ chức, cán bộ, công chức công dân có nghĩa vụ chấp hành Hiến pháp pháp luật” “Phát huy dân chủ đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường pháp chế, quản lý xã hội pháp luật, tuyên truyền, giáo dục toàn dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật” [3, tr 135] Sơn La tỉnh nằm miền Tây bắc Tổ quốc, nơi chưa có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, song Sơn La tỉnh thực tốt chủ chương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước để với nước thực thắng lợi nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa, tất mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Mường La huyện Sơn La mà năm gần đời sống nhân dân ngày cải thiện Tuy nhiên, trước mở rộng hội nhập đất nước nói chung huyện Mường La nói riêng tác động nhiều đến lối sống, suy nghĩ nhiều người có học viên Trung Tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La Hiện tội phạm, tệ nạn xã hội liên quan đến an toàn giao thông, trộm cắp, ma túy độ tuổi thanh, thiếu niên có chiều hướng gia tăng Phần lớn số người vi phạm độ tuổi niên, học sinh, tỷ lệ thanh, thiếu niên mắc tệ nạn xã hội cao; học sinh, học viên vi phạm pháp luật có nhiều dấu hiệu phức tạp Bên cạnh tình trạng vi phạm pháp luật lối sống buông thả, thực dụng, hưởng thụ xuất phận không nhỏ học sinh, học viên Mường La Do đó, việc nhanh chóng nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh, học viên huyện Mường La, đặc biệt học viên Trung Tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, giúp cho em có tri thức cần thiết hành trang vững bước việc xây dựng trường học lành mạnh, trật tự, kỷ cương; xây dựng huyện Mường La, tỉnh Sơn La phát triển ngày giàu đẹp, góp phần xây dựng thành công nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa yêu cầu cần thiết tình hình Xuất phát từ thực tế nêu trên, chọn đề tài: “Nâng cao ý thức pháp luật cho học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La giai đoạn nay” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu Việc nâng cao ý thức pháp luật cho người dân nói chung học viên nói riêng có ý nghĩa to lớn, tạo nên nội lực cho việc xây dựng thành công nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Do vậy, chủ đề nhiều công trình khoa học nghiên cứu Có thể kể đến số công trình nghiên cứu như: “Bàn ý thức pháp luật” Hoàng Thị Kim Quế, Luật học, Trường Đại Học Luật Hà Nội, số 1/2003; “Vấn đề nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh trường chuyện nghiệp tỉnh Yên Bái nay” - luận văn thạc sĩ Lê Hoài Nam, người hướng dẫn: PGS.TS.Hồ Trọng Hoài, Hà Nội, 2008; “Một số biện pháp nhằm nâng cao ý thức pháp luật phòng, chống ma túy học sinh, sinh viên nay” Nguyễn Thị Hoàng Lan, Dân chủ Pháp luật, Bộ Tư pháp, số 10/2009; “Ý thức pháp luật xây dựng ý thức chấp hành pháp luật trật tự, an toàn giao thông” Lê Thị Phương Nga, Dân chủ Pháp luật, Bộ Tư pháp, số 7/2009; “Ảnh hưởng ý thức pháp luật đến việc thực pháp luật Việt Nam nay” - khóa luận tốt nghiệp Đào Thị Tuyền, TS.Nguyễn Văn Năm hướng dẫn, Hà Nội, 2012; “Ý thức pháp luật niên địa bàn Thành Phố Hà Nội giai đoạn nay”, - khóa luận tốt nghiệp Phạm Thị Hân, người hướng dẫn: PGS.TS.Nguyễn Minh Đoan, Hà Nội, 2012; “Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Yên Bái nay” - luận văn thạc sĩ Triết học Nguyễn Thị Quỳnh Nga, người hướng dẫn: PGS.TS.Nguyễn Đình Tường, Hà Nội, 2013 nhiều báo, viết vấn đề đăng tạp chí, sách báo Nhìn chung, công trình nghiên cứu làm rõ tính cấp thiết đề xuất giải pháp thiết thực việc nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân giai đoạn Tuy nhiên, công trình nghiên cứu chuyên sâu vấn đề chưa nhiều thời gian thực cách lâu nên chưa đáp ứng kịp thời với tình hình thực tiễn đất nước Đối với vấn đề nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh, học viên khoảng trống để ngỏ công trình nghiên cứu, đề cập đến, đặc biệt huyện Mường La Trong năm gần tình hình kinh tế - xã hội có nhiều biến chuyển, đời sống nhân dân không ngừng nâng cao Bên cạnh mặt tích cực địa bàn huyện xuất nhiều vấn đề trật tự, an ninh, an toàn xã hội Đặc biệt, tình trạng phạm tội nhân dân không ngừng gia tăng, xuất ngày nhiều đối tượng phạm tội học sinh, học viên Trước thực trạng đòi hỏi nhu cầu thiết giải đáp, định hướng mặt lý luận vấn đề nghiên cứu ý thức pháp luật cho học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La Điều có ý nghĩa học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu khóa luận - Mục đích khóa luận: Thông qua nghiên cứu, khảo sát, phân tích khóa luận nghiên cứu đặc điểm, thực trạng ý thức pháp luật học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La để đánh giá hiểu biết pháp luật, ý thức pháp luật học viên, từ đề xuất số kiến nghị xem băng hình liên quan đến pháp luật, qua mạng internet, qua loại hình nghệ thuật tổ chức sáng tác thơ, nhạc, tác phẩm gắn liền với pháp luật Đổi phương pháp giáo dục ý thức pháp luật cần gắn học lý thuyết với thực hành Cho học viên thực hành nhiều hơn, sử dụng nhiều phương pháp phát vấn, tập tình nhằm giúp học viên vận dụng tri thức pháp luật học vào tình Đoàn niên cần tổ chức câu lạc pháp luật, thành lập đội tuyên truyền pháp luật, khảo sát đánh giá tình hình chấp hành pháp luật địa phương Đồng thời cần tổ chức giáo dục pháp luật cho học viên thông qua hoạt động ngoại khóa, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật v.v Việc đổi phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá nhiệm vụ quan trọng, tác động trực tiếp đến giáo viên học viên, định chất lượng hiệu việc giảng dạy học tập pháp luật Giáo viên phải thực đổi kiểm tra đánh giá để nâng cao hiệu đổi phương pháp giảng dạy theo hướng hạn chế ghi nhớ máy móc, không yêu cầu làm theo mẫu mà khuyến khích bước loại đề “ mở”, đòi hỏi học viên phải vận dụng tổng hợp kiến thức kỹ biểu đạt kiến thân làm Cụ thể thực việc kiểm tra, đánh giá môn Giáo dục công dân chuyển từ kiểm tra nhận thức sang kiểm tra, đánh giá thái độ, kỹ năng, hành vi, khả vận dụng kiến thức vào sống Đề kiểm tra phải đạt yêu cầu kiến thức, kỹ năng, vận dụng kiến thức vào sống, đồng thời phải thực yêu cầu phân hóa học viên Ngoài ra, trung tâm cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sinh hoạt học viên học, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với qui định để thông báo kịp thời kết học tập, rèn luyện biểu lệch lạc suy nghĩ, lối sống học viên để phối hợp giáo dục, quản lí, phối hợp chặt chẽ với quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội việc giáo dục ý thức pháp luật cho học viên 3.1.5 Tăng cường nguồn lực hỗ trợ cho công tác tuyên truyền ý thức pháp luật cho học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La Để công tác giáo dục, tuyên truyền ý thức pháp luật cho học viên đạt hiệu cao nguồn lực hỗ trợ có vai trò quan trọng Đó nguồn lực kinh tế, tài nguồn lực người 54 Nguồn lực kinh tế, tài Trung tâm tổ chức trị - xã hội địa phương cần đầu tư xây dựng bổ sung tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác phổ biến giáo dục: Tăng cường xây dựng tủ sách pháp luật, biên soạn phát hành tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật phổ thông, bổ sung tài liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn kỹ áp dụng pháp luật thiết thực vào sống Bên cạnh hấp dẫn thêm đa dạng hóa nội dung hình thức hình ảnh, phim pháp luật thư viện trường để phục vụ giảng dạy học tập đặc biệt học viên có điều kiện học tập tìm hiểu môn học, tự giác trau dồi, bổ sung kiến thức cho thân môn học thêm sinh động Cầm quan tâm đến quyền lợi, lợi ích vật chất, tinh thần đội ngũ cán tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật để họ hoàn thành nhiệm vụ Bác Hồ nói: công việc thành công hay thất bại cán tốt hay Vì vậy, phải xây dựng đội ngũ cán tuyên truyền, giáo dục pháp luật có chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục nâng cao ý thức pháp luật Nguồn lực người Trung tâm cần hỗ trợ tăng cường thêm giáo viên, chuyên viên, đội ngũ cán tuyên truyền có đủ chuyên môn, lực để phương pháp giảng dạy đạt hiệu cao; tạo điều kiện để giáo viên chuyên môn đào tạo học hỏi kinh nghiệm thiết thực sống cách tổ chức thực tế pháp luật tập huấn chuyên môn để phương pháp giảng dạy gắn kết với thực tiễn Tổ chức gặp gỡ đàm thoại với chuyên viên pháp luật để giáo viên học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La học hỏi kiến thức cập nhật thông tin thực tế tình hình chấp hành pháp luật ý thức pháp luật công dân Việt Nam 3.1.6 Tăng cường giáo dục nâng cao ý thức pháp luật cho học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La thông qua gia đình, trung tâm tổ chức trị - xã hội Từ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nên mục tiêu giáo dục nước ta trang bị cho học sinh, học viên tri thức pháp lý định để vận dụng vào giao tiếp, học tập,… tương lai, góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho họ, hình thành xây dựng nhiều phẩm chất tốt đẹp người xã hội chủ nghĩa Để thực yêu cầu này, trước hết gia đình, trung tâm đến xã hội phải ý thức 55 tầm quan trọng việc giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh trung học phổ thông nói chung học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La để từ tìm biện pháp giáo dục đem lại hiệu cao Về phía gia đình Cha mẹ nên tạo dựng mối quan hệ gần gũi, thân tình với Cha mẹ nên người bạn, nhà tham vấn cho Ở lứa tuổi này, hoạt động giao lưu bạn bè hoạt động chủ đạo, bạn dễ tiếp nhận ý kiến từ bạn bè Do để việc giáo dục có hiệu cha mẹ cần trở thành người bạn để tin tưởng chia sẻ vấn đề xã hội Cha mẹ cần phải biết mối quan hệ con, để kiểm soát mà để định hướng giúp biết “chọn bạn mà chơi” Bạn bè có ảnh hưởng lớn đến bạn nên cha mẹ giáo dục thông qua nhóm bạn Đồng thời gia đình thường xuyên liên hệ mật thiết với trung tâm việc giáo dục bạn họp phụ huynh đầy đủ theo giấy mời trung tâm, đặc biệt với thầy, cô chủ nhiệm để nắm bắt tình hình con, đồng thời phản hồi kịp thời để công tác giáo dục thực có hiệu Nên nhìn nhận khác có tính chất “thời đại” “thế hệ” lối sống suy nghĩ bạn so với hệ mình, để từ cha mẹ dễ đồng cảm với bạn trình giáo dục Các bậc cha mẹ cần nâng cao tri thức phòng, chống tội phạm tuổi vị thành niên, nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật… để có định hướng, biện pháp quản lý, giáo dục Xây dựng gia đình thực tổ ấm cho bạn khôn lớn trưởng thành, không vi phạm pháp luật, không mắc vào tệ nạn xã hội, đảm bảo đời sống kinh tế gia đình lành mạnh cho học viên, hỗ trợ cho công tác giáo dục pháp luật cho học viên Quan trọng không nên chiều mức việc mua xe máy cho học bạn đa số chưa đủ tuổi để tham gia giao thông để tránh bạn vi phạm luật giao thông Về phía trung tâm tổ chức trị xã hội Trung tâm cần nhận thức vị trí, vai trò việc giáo dục pháp luật để có biện pháp giáo dục, giảng dạy cho phù hợp (không hạ thấp, trọng hướng học sinh đầu tư thời gian, công sức cho môn học phục vụ cho thi tốt nghiệp, đại học, coi môn Giáo dục công dân môn phụ…) đòi hỏi trung tâm phải học đúng, đủ 56 nội dung kiến thức pháp luật môn giáo dục công dân tích hợp môn khoa học khác Cần hình thành cho bạn thói quen tuân thủ pháp luật từ trường đến xã hội, giúp họ ý thức trách nhiệm việc thực thi pháp luật có nhiều ứng xử đúng, phù hợp với pháp luật đạo đức xây dựng thái độ tôn trọng Nhà nước, pháp luật quy tắc xã hội khác Ý thức pháp luật bạn thể trước hết việc chấp hành nghiêm chỉnh tự giác nội quy trường, lớp, góp phần giúp trường lớp vào nề nếp ổn định, nâng cao chất lượng học dạy trung tâm Hiện đòi hỏi trường có Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La cần kết hợp chặt chẽ với quan bảo vệ pháp luật địa bàn để phối hợp tổ chức buổi nói chuyện vụ án, phân tích khía cạnh pháp luật để giúp hiểu vấn đề cách đầy đủ, xác hơn, đồng thời giải đáp thắc mắc em lĩnh vực Thậm chí tổ chức cho bạn dự số phiên tòa xét xử học sinh, sinh viên phạm tội Phối hợp Sở Tư pháp, Ban an toàn giao thông, Ủy ban dân số gia đình trẻ em, Ban tuyên giáo,… tổ chức thi tìm hiểu luật giao thông đường bộ, luật phòng chống ma túy, luật phòng chống nhiễm vi rút gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải người (HIV/AIDS) cho học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La Trung tâm cần quan tâm để tổ chức họp phụ huynh nhiều để thông báo kết học tập rèn luyện kỳ học học viên đến với phụ huynh để phụ huynh nắm bắt tình hình có biện pháp kịp thời phối kết hợp với trung tâm nhằm đạt kết giáo dục cao Hiện Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La thực tổ chức họp phụ huynh lần khối 10 11 đầu năm cuối năm năm học, khối 12 lần vào đầu năm, học kỳ II cuối năm Trung tâm tổ chức họp phụ huynh nhiều thường xuyên để kết hợp chặt chẽ mối quan hệ 3.2 Kiến nghị Để thực giải pháp trên, xin đề xuất số kiến nghị việc nâng cao ý thức pháp luật cho học viên Trung tâm giáo dục nghề 57 nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La * Đối với Trung tâm - Tăng cường quan tâm đạo sát Đảng huyện, Sở giáo dục, tổ chức đoàn thể, lực lượng trung tâm công tác xây dựng ý thức pháp luật cho học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La - Nâng cao lực nhận thức, vai trò, trách nhiệm cán tổ chức, thành viên làm công tác giáo dục ý thức pháp luật cho học viên trung tâm, đặc biệt trọng tăng cường củng cố đội ngũ cán bộ, giáo viên chuyên viên giáo dục pháp luật - Tăng cường hoạt động phổ biến Hiến pháp pháp luật Việt Nam cho học viên - Xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống hoàn thiện nội quy, quy chế, kỷ cương nề nếp học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La - Đổi nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, lồng ghép việc giáo dục ý thức pháp luật vào hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm thu hút người học tham gia học tập rèn luyện cách tích cực - Khuyến khích lớp tổ chức hoạt động ngoại khóa liên quan đến việc tuyên truyền, giáo dục phổ biến nâng cao ý thức pháp luật học viên trung tâm - Việc kiểm tra đánh giá kết hoạt động giáo dục ý thức pháp luật cho học viên phải đảm bảo công bằng, công khai, khen thưởng, phê bình nhắc nhở kịp thời - Xây dựng môi trường học tập mẫu mực trung tâm: Xây dựng môi trường “tự nhiên” “xã hội” tốt khuôn viên trường học để giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, hình thành phát triển nhân cách đạo đức cho học viên Lập kế hoạch cụ thể để tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học viên xây dựng giữ gìn cảnh quan môi trường giáo dục xanh đẹp, thân thiện Xây dựng củng cố khối đại đoàn kết trí tập thể trung tâm, rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức tác phong, lý tưởng cao đẹp, lòng nhân ái, tình thương yêu người, tinh thần trách nhiệm công việc cho học viên - Phối hợp trung tâm, gia đình lực lượng xã hội công tác xây dựng hoàn thiện ý thức pháp luật cho học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La 58 - Cho học viên kí cam kết thực pháp luật * Đối với giáo viên chủ nhiệm - Thường xuyên tổ chức hoạt động với nhiều hình thức lồng ghép nội dung giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục tư tưởng trị đường lối, phổ biến văn pháp luật đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn trường, lớp - Tổ chức hoạt động sinh hoạt lớp, hoạt động ngoại khóa, diễn đàn đối thoại với học viên liên quan đến nội dung trị, biến động kinh tế, hiểu biết Hiến pháp pháp luật Việt Nam…từ có giải đáp băn khoăn học viên thực trạng lối sống, nhận thức vấn đề trị - xã hội khuôn khổ nội dung trao đổi buổi sinh hoạt lớp, ngoại khóa, diễn đàn - Khuyến khích học viên sưu tầm tài liệu, báo, hát, thơ, hình ảnh nội dung giáo dục pháp luật * Đối với học viên - Phấn đấu học tập rèn luyện thực theo hình mẫu “con ngoan trò giỏi” ngoan, nghe lời, học giỏi, chăm tích cực tham gia hoạt động tập thể - Thường xuyên thực tốt tinh thần tích cực học hỏi, tự giác - Phát huy vai trò tự quản tập thể tự rèn luyện học viên Biến trình giáo dục thành trình tự giáo dục, tự đánh giá điều chỉnh rèn luyện ý thức đạo đức cho học viên - Ngoài ra, học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La đặc điểm học viên phần lớn em dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa đến học tập trình độ dân trí thấp giao tiếp nên rụt rè, vụng vè, khả ăn nói hạn chế cần phải nghiêm túc thực học tập bồi dưỡng lực nhận thức Tích cực tham gia xây dựng Hiến pháp chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật 59 Tiểu kết chƣơng Từ việc phân tích thực trạng ý thức pháp luật học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La đưa số giải pháp như: Tăng cường lãnh đạo công tác nâng cao ý thức pháp luật cho học viên; kết hợp nâng cao ý thức pháp luật với giáo dục tư tưởng trị, đạo đức lối sống cho học viên; đổi nội dung, chương trình giáo dục ý thức pháp luật cho học viên; đổi hình thức, phương pháp giáo dục, tuyên truyền ý thức pháp luật cho học viên; tăng cường nguồn lực hỗ trợ cho công tác tuyên truyền ý thức pháp luật cho học viên; tăng cường giáo dục nâng cao ý thức pháp luật cho học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La thông qua gia đình, trung tâm tổ chức trị - xã hội nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho học viên Cũng đề xuất số kiến nghị: Đối với trung tâm; giáo viên chủ nhiệm; đối vối học viên để nâng cao ý thức pháp luật cho học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La 60 KẾT LUẬN Ý thức pháp luật hình thái ý thức xã hội hình thành phát triển điều kiện kinh tế - xã hội định, đáp ứng với yêu cầu khách quan phát triển xã hội Ý thức pháp luật phận ý thức xã hội, chịu tác động tồn xã hội, có đời sống pháp luật, ý thức pháp luật có tác động trở lại tồn xã hội Việc nâng cao ý thức pháp luật có vai trò quan trọng đời sống xã hội, đáp ứng nhiệm vụ tăng cường quản lý Nhà nước pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế, xã hội đất nước Đối với học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện huyện Mường La, tỉnh Sơn La - hệ tương lai đất nước, nguồn lao động xã hội việc nâng cao ý thức pháp luật có vai trò quan trọng việc hình thành nhân cách bạn, góp phần gìn giữ trật tự kỷ cương xã hội, điều kiện kinh tế thị trường nước ta Qua thực tiễn phân tích thực trạng ý thức pháp luật học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La thấy ý thức pháp luật bạn dần nâng cao để phù hợp với chuẩn mực đạo đức mà xã hội đề Tuy nhiên, phận học viêný thức pháp luật đạo đức cá nhân chưa cao biểu số tượng diễn trung tâm tư tưởng lệch lạc, lối sống ích kỷ, không tích cực rèn luyện, ý thức học tập kém, dẫn đến sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật…Vì vậy, để nâng cao ý thức pháp luật cho học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La cần thực đồng giải pháp sau: Tăng cường lãnh đạo công tác nâng cao ý thức pháp luật cho học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La, tạo lập môi trường sống lành mạnh để học viên có điều kiện tốt để học tâp phát triển nhân cách cá nhân Kết hợp nâng cao ý thức pháp luật với giáo dục tư tưởng trị, đạo đức lối sống cho học viên Đây giải pháp quan trọng kết hợp hai yếu tố trình tác động từ bên lên cấu trúc tâm lý cá nhân nhằm định hướng giá trị phẩm chất nâng cao kiến thức pháp luật cho Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La Đổi nội dung, chương 61 trình giáo dục, hình thức giáo dục, phương pháp giáo dục, tuyên truyền ý thức pháp luật cho học viên tăng cường nguồn lực hỗ trợ cho công tác tuyên truyền ngoại khóa, giảng dạy để học viên rèn luyện hai mặt đức tài Trung tâm thường xuyên liên hệ chặt chẽ với gia đình học viên, phối hợp chặt chẽ với quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội việc nâng cao ý thức pháp luật cho bạn Bên cạnh đó, gia đình bạn cần có kỹ phương pháp giáo dục bạn, cần định hướng cho việc hình thành nhân cách, giúp bạn phát triển cách toàn diện trở thành người có ích cho xã hội Thực tốt giải pháp góp phần không nhỏ vào công xây dựng người cho huyện miền núi nhiều khó khăn góp phần vào công xây dựng người xã hội chủ nghĩa nước ta 62 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Đăng Dung, Ngô Đức Tuấn, Nguyễn Thị Khế (1996), Lý luận chung Nhà nước Pháp luật, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh Phan Hồng Dương, Giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên: thực trạng giải pháp, Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc hội, Số 6/2009 Đảng Cộng Sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Nguyễn Minh Đoan (2011), Ý thức pháp luật: sách chuyên khảo, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội Phạm Thị Hân (2012), Ý thức pháp luật niên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn nay, Khóa luận tốt nghiệp, Hà Nội Nguyễn Văn Hùng, Biện pháp quản lý giáo dục pháp luật cho sinh viên Trường Đại học Tây Bắc, Luận án thạc sĩ, Trường Đại học Tây Bắc Lý luận chung Nhà nước Pháp luật (2004), Nxb Lý luận trị, Hà Nội Nguyễn Thị Hoàng Lan, Một số biện pháp nhằm nâng cao ý thức pháp luật phòng, chống ma túy học sinh, sinh viên nay, Dân chủ pháp luật, Bộ Tư pháp, Số 10/2009 C Mác Ph.Ăngghen (2002), Toàn tập, tập 1, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 10 Đinh Văn Mậu, Phạm Hồng Hải (1997), Lý luận chung Nhà nước Pháp luật, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 11 Mai Thị Ngọc Minh (2003), Ý thức pháp luật với việc xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam nay, Luận văn Thạc Sĩ Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 12 Lê Hoài Nam (2008), Vấn đề nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh trường Chuyên Nghiệp tỉnh Yên Bái nay, Luận văn Thạc Sĩ Giáo dục học, Đại học Quốc gia Hà Nội 13 Nguyễn Thị Quỳnh Nga (2013), Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Yên Bái nay, Luận văn Thạc Sĩ Triết học, Đại học Quốc gia Hà Nội 14 Nguyễn Văn Năm, Vai trò ý thức pháp luật việc thực pháp luật, Luật học, Trường Đại học luật Hà Nội, Số 3/2011 15 Ngọ Văn Nhân, Về cấu trúc, vai trò chức văn hóa pháp luật, Triết học, Viện triết học, Số 7/2010 16 Nguyễn Lương Ngọc, Nâng cao ý thức pháp luật xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, Lý luận Chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Số 3/2015 17 Hoàng Thị Kim Quế, Bàn ý thức pháp luật, Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 1/2003 18 Diu Righin (1986), Pháp luật, trị, đạo đức ý thức pháp luật xã hội, Nxb Sự thật, Hà Nội 19 Đinh Công Sỹ (2006), Phổ biến giáo dục pháp luật cho thiếu niên dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc: thực trạng giải pháp, Luận văn thạc sĩ Luật học, Hà Nội 20 Lê Minh Thông (1997), “Để Nhà nước ta thực Nhà nước dân, dân, dân”, Triết học 21 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên (2017), Báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017, huyện Mường La, tỉnh Sơn La 22 Trường Đại học Tây Bắc, http://www.utb.edu.vn/index.php/gioithieu http://fpt.utb.edu.vn/index.php/gioi-thieu/t-ng-quan 23 Vài ý kiến xây dựng nâng cao ý thức pháp luật xã hội chủ nghĩa cán máy nhà nước Tăng cường hiệu lực lý Nhà nước xã hội chủ nghĩa nước ta (1983) Nxb Khoa học xã hội Hà Nội 24 Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội trực thuộc Ủy Ban Trung Ương Đảng Cộng Sản Liên Xô biên soạn (1986), Những nguyên lý xây dựng Nhà nước Xô Viết pháp quyền, Nxb Sách giáo khoa, Hà Nội PHỤ LỤC TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ -*** -PHIẾU ĐIỀU TRA VẤN ĐỀ “NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO HỌC VIÊN TRƢỜNG TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN HUYỆN MƢỜNG LA, TỈNH SƠN LA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY” Thân gửi bạn học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La Tôi đến từ lớp K54 - ĐHGD Chính trị Trường Đại học Tây Bắc Tôi xin gửi tới bạn gia đình lời chúc sức khỏe thành công sống Hiện nay, làm khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Nâng cao ý thức pháp luật cho học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La giai đoạn nay” để giúp học viên có nhận thức đắn pháp luật Để có thông tin đầy đủ làm sở nghiên cứu khóa luận này, mong bạn cung cấp cho thông tin cách trả lời câu hỏi phiếu điều tra đầy đủ Những thông tin mà bạn cung cấp hoàn toàn phục vụ cho mục đích nghiên cứu đề tài khóa luận Trân trọng cảm ơn hợp tác bạn! I NỘI DUNG VẤN ĐỀ Trả lời cách khoanh tròn vào đáp án mà bạn cho Câu Theo bạn có cần thiết phải đưa nội dung giáo dục ý thức pháp luật vào chương trình phổ thông hay không ? Rất cần thiết Cần thiết Đưa được, không đưa Không Câu Pháp luật ? Câu Ngày pháp luật nước ta năm ngày tháng nào? 1.11/09 09/11 01/09 Câu Nội quy, quy chế trung tâm cụ thể hóa quy phạm pháp luật? Đúng Sai Câu Bạn tự đánh giá mức độ quan tâm tìm hiểu Hiến pháp Pháp luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam bạn nào? Rất quan tâm Không quan tâm Quan tâm Không Câu Bạn hiểu biết Hiến pháp Pháp luật Việt Nam qua kênh thông tin nào? Thông qua môn học lớp Qua tivi, sách báo, mạng internet Thông qua hoạt động ngoại khóa, giáo dục, tuyên truyền Pháp luật Trung tâm Thông qua bạn bè Phương án khác ( ) Trong đáp án mà bạn chọn đáp án chủ yếu bạn: …………………………………………………………………………………… Câu Ý kiến bạn hành vi vi phạm pháp luật nơi bạn học: (Tích vào đáp án bạn chọn đúng) Hành vi vi phạm pháp luật Vi phạm kỷ luật Vi phạm hành Vi phạm dân Vi phạm hình Thường Thỉnh Không xuyên thoảng Câu Bạn làm bắt gặp người có hành vi vi phạm pháp luật ? Vào can ngăn Báo cho quan chức Không quan tâm, việc không liên quan đến Câu Theo bạn, người có hành vi vi phạm pháp luật xuất phát từ nguyên nhân ? Không biết có quy định pháp luật Biết có quy định pháp luật chưa thấy bị xử phạt nên thực Biết có quy định pháp luật cố tình không chấp hành Câu 10 Bạn đánh biểu ý thức pháp luật học viên ? Nhìn chung tốt Bình thường, không đáng lo ngại Đáng lo ngại Đáng báo động Không có ý kiến Câu 11 Báo động xuống cấp ý thức pháp luật học viên đâu? Mặt trái kinh tế thị trường Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật cho học viên mang tính hình thức, chất lượng chưa cao Thiếu phối hợp gia đình - nhà trường - xã hội Ý kiến khác (ghi rõ) Câu 12 Bạn tham gia hoạt động ngoại khóa, khóa tập huấn tuyên truyền, giáo dục vấn đề liên quan đến pháp luật trung tâm tổ chức khác địa phương tổ chức ? Đó hoạt động đơn vị tổ chức ? Không Có Đó Do .tổ chức Câu 13 Theo bạn, trung tâm có cần tăng cường tổ chức hoạt động giáo dục, tuyên truyền ý thức pháp luật đến học viên không ? Vì ? Có, Không, Câu 14 Nếu trung tâm tổ chức hoạt động ngoại khóa tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật cho học viên bạn có tham gia không ? Có, cảm thấy hào hứng Có, bị bắt buộc tham dự Còn tùy Không Câu 15 Theo bạn công tác giáo dục ý thức pháp luật cho học viêntầm quan trọng nào? Rất quan trọng Quan trọng Bình thường Không quan trọng Câu 16 Để nâng cao hiểu biết pháp luật ý thức chấp hành pháp luật thân Bạn cho biết nội dung cần thực hiện: Tăng cường, phổ biến công tác giáo dục pháp luật cho học viên tầm quan trọng, ý nghĩa việc tôn trọng chấp hành pháp luật Phát động phong trào học tập, chấp hành pháp luật rộng rãi học viên Thực chế độ khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời gương thực pháp luật tốt Tăng nặng hình thức xử lý có vi phạm Bản thân học viên cần chủ động tìm hiểu Hiến pháp Pháp luật Việt Nam Ý kiến khác:…………………………………………………… II THÔNG TIN CHUNG Lưu ý: Mẫu hỏi mang tính khuyết danh Giới tính: ………………………………………………………………… Lớp học:…………………………………………………………………… Trân trọng cảm ơn! Chúc bạn nhiều sức khỏe, học tập tốt, sống làm việc theo Hiến Pháp pháp luật ! ... chung nâng cao ý thức pháp luật cho học viên giai đoạn Chương 2: Thực trạng nâng cao ý thức pháp luật cho học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La. .. lược Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La nằm huyện Mường La thuộc... điểm học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường xuyên huyện Mường La, tỉnh Sơn La 21 2.2 Thực trạng ý thức pháp luật học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục Thường
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao ý thức pháp luật cho học viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện mường la, tỉnh sơn la trong giai đoạn hiện nay , Nâng cao ý thức pháp luật cho học viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện mường la, tỉnh sơn la trong giai đoạn hiện nay , Nâng cao ý thức pháp luật cho học viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện mường la, tỉnh sơn la trong giai đoạn hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay