Xây dựng ứng dụng quản lý học viên trung tâm tin học ngoại ngữ trên nền website ứng dụng cơ sở dữ liệu oracle

78 43 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 21:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC LÊ VĂN QUẢNG XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN HỌC VIÊN TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ TRÊN NỀN WEB SỬ DỤNG SỞ DỮ LIỆU ORACLE KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SƠN LA, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC LÊ VĂN QUẢNG XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN HỌC VIÊN TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ TRÊN NỀN WEB SỬ DỤNG SỞ DỮ LIỆU ORACLE Chuyên ngành: Công nghệ thông tin KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn: ThS Phạm Quốc Thắng SƠN LA, NĂM 2017 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập, nghiên cứu triển khai khóa luận tốt nghiệp: “Xây dựng ứng dụng quản học viên trung tâm Tin học - Ngoại ngữ web sử dụng sở liệu Oracle”, đến hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới ThS Phạm Quốc Thắng trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình suốt trình thực khóa luận tốt nghiệp Đồng thời chân thành cảm ơn tới lãnh đạo Nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa thầy giáo giúp đỡ, tạo điều kiện để hội nghiên cứu, học tập hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Do hạn chế trình độ chuyên môn thời gian thực nên đề tài không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận góp ý thầy để hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! Sơn La, tháng năm 2017 Sinh viên Lê Văn Quảng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài NỘI DUNG CHƢƠNG I: HỆ QUẢN TRỊ SỞ DỮ LIỆU ORACLE VÀ CÔNG CỤ APEX Hệ quản trị sở liệu Oracle 1.1 Giới thiệu hệ quản trị sở liệu Oracle 1.2 Kiến trúc hệ quản trị sở liệu Oracle 1.3 Kết nối quản trị Oracle 13 Công cụ APEX (Oracle Application Express) 18 2.1 Giới thiệu 18 2.2 Các tính bật APEX 19 CHƢƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THÔNG QUẢN HỌC VIÊN TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ 23 Mô tả hệ thống 23 1.1 Các quy trình nghiệp vụ 23 1.2 Nhiệm vụ hệ thống 24 Liệt kê đặc tả ca sử dụng 24 2.1 Use case 24 2.2 Đặc tả ca sử dụng 24 Biểu đồ CA 28 Biểu đồ hoạt động 30 4.1 Đăng nhập 30 4.2 Quản thông tin 30 4.3 Đăng ký học 31 4.4 Đóng học phí, lệ phí 31 4.5 Xếp lớp 32 5.6 Nhập điểm 32 4.7 Cấp chứng 33 4.8 Lập báo cáo 33 Biểu đồ trình tự 34 5.1 Đăng nhập 34 5.1 Quản thông tin 34 5.3 Đăng ký học 35 5.4 Đóng học phí, lệ phí 35 5.5 Xếp lớp 36 5.6 Nhập điểm 36 5.7 Cấp chứng 37 5.8 Lập báo cáo 37 Biểu đồ lớp chi tiết 38 Thiết kế sở liệu 38 7.1 Nhân viên 38 7.2 Học viên 39 7.3 Giáo viên 39 7.4 Chức vụ 40 7.4 Môn học 40 7.5 Phòng học 40 7.6 Ca học 41 7.7 Khóa học 41 7.9 Lớp 41 7.10 Đăng ký học 42 7.11 Đóng học phí 43 7.12 Xếp lớp 43 CHƢƠNG 3: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG 45 Thiết kế giao diện 45 1.1 Trang đăng nhập 45 1.2 Khung hiển thị website 45 1.3 Quản học viên 46 1.4 Quản giáo viên 47 1.5 Quản nhân viên 47 1.6 Quản chức vụ 48 1.7 Quản môn học 49 1.8 Quản phòng học 49 1.9 Quản kỳ học 50 1.10 Quản khóa học 51 1.11 Quản ca học 51 1.12 Đăng ký học 52 1.13 Thu học phí, lệ phí 53 1.14 Lớp học 54 1.15 Xác nhận thi 55 1.16 Nhập điểm 55 1.17 Cấp chứng 56 1.18 Lập báo cáo 57 Cài đặt thử nghiệm số chức 58 2.1 Đăng nhập 58 2.2 Quản học viên 59 2.3 Quản giáo viên 60 2.4 Quản nhân viên 61 2.5 Đăng ký học 62 2.6 Thu học phí 63 2.7 Quản lớp học 64 2.8 Nhập điểm 65 2.9 Quản chứng 66 KẾT LUẬN 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Kiến trúc hệ quản trị sở liệu Oracle Hình 2: Thành phần process Oracle server Hình 3: Thành phần Oracle Instance Oracle server Hình 4: Thành phần Oracle database Oracle server Hình 5: Giao diện không gian làm việc APEX 19 Hình 6: Giao diện Interactive Grids 20 Hình 7: Một số loại biểu đồ APEX 21 Hình 8: Tùy biến giao diện trang web APEX 21 Hình 9: Một số ứng dụng mẫu APEX 22 Hình 10: Biểu đồ Use Case nhân viên 29 Hình 11: Phân giã Use Case quản thông tin 29 Hình 12: Biểu đồ hoạt động đăng nhập 30 Hình 13: Biểu đồ hoạt động quản nhân viên 30 Hình 14: Biểu đồ hoạt động đăng ký học 31 Hình 15: Biểu đồ hoạt động đóng học phí, lệ phí 31 Hình 16: Biểu đồ hoạt động xếp lớp 32 Hình 17: Biểu đồ hoạt động nhập điểm 32 Hình 18: Biểu đồ hoạt động cấp chứng 33 Hình 19: Biểu đồ hoạt động lập báo cáo 33 Hình 20: Biểu đồ trình tự đăng nhập 34 Hình 21: Biểu đồ trình tự quản nhân viên 34 Hình 22: Biểu đồ trình tự đăng ký học 35 Hình 23: Biểu đồ trình tự đóng học phí, lệ phí 35 Hình 24: Biểu đồ trình tự xếp lớp 36 Hình 25: Biểu đồ trình tự nhập điểm 36 Hình 26: Biểu đồ trình tự cấp chứng 37 Hình 27: Biểu đồ trình tự lập báo cáo 37 Hình 28: Biểu đồ lớp chi tiết 38 Hình 29: Trang đăng nhập 45 Hình 30: Khung hiển thị website 45 Hình 31: Trang danh sách học viên 46 Hình 32: Trang cập nhật học viên 46 Hình 33: Trang danh sách giáo viên 47 Hình 34: Trang Cập nhật giáo viên 47 Hình 35: Trang danh sách nhân viên 47 Hình 36: Trang cập nhật nhân viên 48 Hình 37: Trang danh sách chức vụ 48 Hình 38: Tràn cập nhật chức vụ 48 Hình 39: Trang danh sách môn học 49 Hình 40: Trang cập nhật môn học 49 Hình 41: Trang danh sách phòng học 49 Hình 42: Trang cập nhật phòng học 50 Hình 43: Trang Danh sách kỳ hoc 50 Hình 44: Trang cập nhật kỳ học 50 Hình 45: Trang danh sách khóa học 51 Hình 46: Trang cập nhật khóa học 51 Hình 47: Trang danh sách ca học 51 Hình 48: Trang cập nhật ca học 52 Hình 49: Trang danh sách đăng ký học 52 Hình 50: Trang cập nhật đăng ký học 52 Hình 51: Trang thu học phí, lệ phí 53 Hình 52: Trang cập nhật đóng học phí, lệ phí 53 Hình 53: Trang danh sách lớp học 54 Hình 54: Trang cập nhật lớp học 54 Hình 55: Trang xếp lớp 55 Hình 56: Trang xác nhận thi 55 Hình 57: Nhập điểm 55 Hình 58: Trang danh sách cấp chứng 56 Hình 59: Trang cập nhật cấp chứng 56 Hình 60: Báo cáo đăng ký học 57 Hình 61: Báo cáo lớp học 57 Hình 62: Báo cáo bảng điểm 58 Hình 63: Giao diện đăng nhập 58 Hình 64: Giao diện danh sách học viên 59 Hình 65: Giao diện cập nhật học viên 59 Hình 66: Giao diện danh sách giáo viên 60 Hình 67: Giao diện cập nhật giáo viên 60 Hình 68: Giao diện danh sách nhân viên 61 Hình 69: Giao diện cập nhật nhân viên 61 Hình 70: Giao diện danh sách đăng ký học 62 Hình 763: Giao diện cập nhật đăng ký học 62 Hình 72: Giao diện danh sách học phí, lệ phí 63 Hình 73: Giao diện thu học phí 63 Hình 74: Giao diện danh sách lớp học 64 Hình 75: Giao diện cập nhật lớp học 64 Hình 76: Giao diện xếp lớp 65 Hình 77: Giao diện nhập điểm 65 Hình 78: Giao diện danh sách cấp chứng 66 Hình 79: Giao diện cập nhật cấp chứng 66 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Bảng nhân viên 38 Bảng 2: Bảng học viên 39 Bảng 3: Bảng giáo viên 39 Bảng 4: Bảng chức vụ 40 Bảng 5: Bảng môn học 40 Bảng 6: Bảng phòng học 40 Bảng 7: Bảng ca học 41 Bảng 8: Bảng khóa học 41 Bảng 9: Bảng kỳ học 41 Bảng 10: Bảng lớp 42 Bảng 11: Bảng đăng ký học 43 Bảng 12: Bảng đóng học phí 43 Bảng 13: Bảng xếp lớp 44 54 1.14 Lớp học 1.14.1 Danh sách lớp học Hình 53: Trang danh sách lớp học 1.14.2 Cập nhật lớp học Hình 54: Trang cập nhật lớp học 55 1.14.3 Xếp lớp Hình 55: Trang xếp lớp 1.15 Xác nhận thi Hình 56: Trang xác nhận thi 1.16 Nhập điểm Hình 57: Nhập điểm 56 1.17 Cấp chứng 1.17.1 Danh sách cấp chứng Hình 58: Trang danh sách cấp chứng 1.17.2 Cập nhật cấp chứng Hình 59: Trang cập nhật cấp chứng 57 1.18 Lập báo cáo 1.18.1 Báo cáo đăng ký học Hình 60: Báo cáo đăng ký học 1.18.2 Báo cáo lớp học Hình 61: Báo cáo lớp học 58 1.18.3 Báo cáo bảng điểm Hình 62: Báo cáo bảng điểm Cài đặt thử nghiệm số chức 2.1 Đăng nhập Hình 63: Giao diện đăng nhập 59 2.2 Quản học viên 2.2.1 Danh sách học viên Hình 64: Giao diện danh sách học viên 2.2.2 Cập nhật học viên Hình 65: Giao diện cập nhật học viên 60 2.3 Quản giáo viên 2.3.1 Danh sách giáo viên Hình 66: Giao diện danh sách giáo viên 2.3.2 Cập nhật giáo viên Hình 67: Giao diện cập nhật giáo viên 61 2.4 Quản nhân viên 2.4.1 Danh sách nhân viên Hình 68: Giao diện danh sách nhân viên 2.4.2 Cập nhật nhân viên Hình 69: Giao diện cập nhật nhân viên 62 2.5 Đăng ký học 2.5.1 Danh sách đăng ký học Hình 70: Giao diện danh sách đăng ký học 2.5.2 Cập nhật đăng ký học Hình 763: Giao diện cập nhật đăng ký học 63 2.6 Thu học phí 2.6.1 Danh sách thu học phí Hình 72: Giao diện danh sách học phí, lệ phí 2.6.2 Thu học phí Hình 73: Giao diện thu học phí 64 2.7 Quản lớp học 2.7.1 Danh sách lớp học Hình 74: Giao diện danh sách lớp học 2.7.2 Cập nhật lớp học Hình 75: Giao diện cập nhật lớp học 65 2.7.3 Xếp lớp Hình 76: Giao diện xếp lớp 2.8 Nhập điểm Hình 77: Giao diện nhập điểm 66 2.9 Quản chứng 2.9.1 Danh sách cấp chứng Hình 78: Giao diện danh sách cấp chứng 2.9.2 Cập nhật cấp chứng Hình 79: Giao diện cập nhật cấp chứng 67 KẾT LUẬN Qua khóa luận tốt nghiệp tìm hiểu hệ quản trị sở liệu Oracle Là hệ quản trị sở liệu đánh giá tốt nay, lưu trữ thông tin an toàn, chắn đồng thời lại truy cập xác dễ dàng với lượng thông tin cần lưu trữ, xử lớn Bên cạnh tìm hiểu công cụ Oracle Application Express Nó cho phép thiết kế, phát triển triển khai ứng dụng đẹp, dễ dàng, ứng dụng sở liệu cách sử dụng trình duyệt web Từ kiến thức tìm hiểu, nghiên cứu ứng dụng vào thực tế để xây dựng ứng dụng quản học viên trung tâm Tin học - Ngoại ngữ web sử dụng sở liệu Oracle Ứng dụng đảm bảo chức cần thiết như:  Quản danh mục: Cập nhật quản danh mục như: Học viên, giáo viên, nhân viên, chức vụ, môn học, lớp họcQuản đăng ký học: Quản danh sách học viên đăng ký học, thu học phí, lệ phí, xếp lớp  Quản thi: Xác nhận học viên thi, nhập điểm, cấp chứng Do hạn chế trình độ chuyên môn thời gian thực nên website nhiều điểm chưa tốt như: Giao diện chưa đẹp, thuận tiện, dễ sử dụng Sau hoàn thành khóa luận tiếp tục học hỏi hoàn thiện ứng dụng tốt 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Tiến Dũng (2004), Giáo Trình Thuyết Và Thực Hành Oracle Trần Đình Quế, Nguyễn Mạnh Sơn (2007), Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, Học viện bưu viễn thông Trung tâm điện toán – công ty điện lực (2004), Kiến trúc quản trị sở liệu Oracle Nguyễn Thị Trà Linh (2009), Giáo trình Hệ quản trị sở liệu Oracle, Nhà xuất Đại học Quốc gia Nguyễn Ngọc Minh, Hoàng Đức Hải (2006), Pl/SQL Oracle - tập https://docs.oracle.com/database/ https://www.youtube.com/ http://o7planning.org/vi/ ... TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC LÊ VĂN QUẢNG XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ HỌC VIÊN TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ TRÊN NỀN WEB SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ORACLE Chuyên ngành: Công nghệ thông tin KHÓA LUẬN TỐT... cứu - Hệ quản trị sở liệu Oracle công cụ APEX - Hệ thống quản lý học viên trung Tin học – Ngoại ngữ Phạm vi nghiên cứu - Hệ thống quản lý học viên trung tâm Tin học – Ngoại ngữ Trường Đại học Tây... dụng sở liệu Oracle Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu hệ quản trị sở liệu Oracle - Nghiên cứu phát triển ứng dụng Quản lý học viên trung tâm Tin học Ngoại ngữ web sử dụng sở liệu Oracle Đối
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng ứng dụng quản lý học viên trung tâm tin học ngoại ngữ trên nền website ứng dụng cơ sở dữ liệu oracle , Xây dựng ứng dụng quản lý học viên trung tâm tin học ngoại ngữ trên nền website ứng dụng cơ sở dữ liệu oracle , Xây dựng ứng dụng quản lý học viên trung tâm tin học ngoại ngữ trên nền website ứng dụng cơ sở dữ liệu oracle

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay