Đề thi tham khảo môn trí tuệ nhân tạo Chương trình Thạc sĩ KTĐ (2)

3 49 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 17:31

Môn: Trí tuệ nhân tạo Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật điện.Giáo viên: TS.Trần Văn Chính Trường Đại học Bách khoa Đà NẵngKhảo sát không gian số phức X có cơ sở là (1 + j) và (1 j). Gọi phép biến đổi tuyến tính A là phép nhân với (1 + j), nghĩa là A(x) = (1 + j)x. Tìm ma trận biến đổi liên quan với tập hợp cơ sở trên. f1 f2 24,34 ĐỀ THI CAO HỌC MÔN HỌC: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Khảo sát không gian số phức X có sở (1 + j) (1 - j) Gọi phép biến đổi tuyến tính A phép nhân với (1 + j), nghĩa A(x) = (1 + j)x Tìm ma trận biến đổi liên quan với tập hợp sở Cho mạng sau: Các trọng số độ dốc ban đầu w 1(0) = 1, b1(0) = -2, w2(0) = 1, f 1(n) = n2 , f 1(n) = n b2(0) = 1, hàm truyền cặp giá trị vào/đích (p = 1, t = 1) Thực lần lặp lan truyền ngược với α = Bài làm: Câu 1: Để tìm ma trận biến đổi ta biến đổi véc tơ sở tìm liên hợp chúng A(v1) = (1+j)(1+j) = 2j = (1+j) - (1-j) = a11v1 + a21v2 = 1.v1 - 1v2 A(v2) = (1+j)(1-j) = = (1+j) + (1-j) = a12 v1+ a22 v2 = 1.v1 + 1.v2 Như ma trận biểu diễn là: [ A] =  1   − 1 Câu 2: Khi thưc lan truyên ngược, ta cân chon vài giá tri đâu sô đ ộ dôc mạng Theo đê; ta có: W1(0) = 1, b1(0) = -2, W2(0) = 1, b2(0) = 1, f1(n) = n2, f2(n) = 1/n Với giá tri đâu tiên a0 = p = ta có: n1 = W1 p + b1 = 1.1 + (-2) = -1 Đâu lớp thứ là: a1 = f1(n) = (n1 )2 = (-1)2=1 Đâu lớp thứ là: n2 = W2 p + b2 = 1.1 + = 2, a2 = f2(n) =1/n2 = ½ Sai sô sẽ là: e = t-a2 = 1-1/2=1/2 Để thưc lan truyên ngược độ nhạy, điểm băt đâu tìm thây tại lớp thứ ta dùng công thức: s2 = -2F2(n)(t-a) = -2[f’(n)](t-a2), với f’(n) = (1/n)’= -1/n2 nên: s2 = -2(-1)(1/4)(1/2) = ¼ Độ nhạy lớp thứ nhât tnh băng cách lan truyên ngược đ ộ nhạy tư lớp thứ 2: s1 = F1(n1 )[w2]T s2, với F1(n) = f’(n) = (n2)’= 2n = 2n1= 2.(-1) = -2 Do đó s1 = (-2).1.1/4 = -1/2 Với tôc độ hoc α=1 Ta có sô độ dôc: W2(1) = W2(0) - αs2 (a1)T = 1- 1.1/4.1 = 0,75 W1(1) = W1(0) – αs1 (a0)T = 1- 1.(-1/2).1= 1,5 b2(1) = b2(0) - αs2 = 1- 1.1/4 = 0,75 b1(1) = b1(0) - αs1 = -2 – 1.(-1/2) = -1,5 ...[ A] =  1   − 1 Câu 2: Khi thưc lan truyên ngược, ta cân chon vài giá tri đâu sô đ ộ dôc mạng Theo đê; ta có: W1(0) = 1, b1(0)... là: n2 = W2 p + b2 = 1.1 + = 2, a2 = f2(n) =1/n2 = ½ Sai sô sẽ là: e = t-a2 = 1-1/2=1/2 Để thưc lan truyên ngược độ nhạy, điểm băt đâu tìm thây tại lớp thứ ta dùng công thức: s2 = -2F2(n)(t-a)... với f’(n) = (1/n)’= -1/n2 nên: s2 = -2(-1)(1/4)(1/2) = ¼ Độ nhạy lớp thứ nhât tnh băng cách lan truyên ngược đ ộ nhạy tư lớp thứ 2: s1 = F1(n1 )[w2]T s2, với F1(n) = f’(n) = (n2)’= 2n =
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tham khảo môn trí tuệ nhân tạo Chương trình Thạc sĩ KTĐ (2), Đề thi tham khảo môn trí tuệ nhân tạo Chương trình Thạc sĩ KTĐ (2), Đề thi tham khảo môn trí tuệ nhân tạo Chương trình Thạc sĩ KTĐ (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay