Bí Quyết Cân Bằng Nhanh Các Phản Ứng Hóa Học

4 59 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 17:25

Quyết Cân Bằng Nhanh Các Phản Ứng Hóa Học HÓA HỌC QUYẾT 1: Cân phản ứng theo phương pháp "HỆ SỐ CÂN BẰNG" Gồm bước sau: Bước 1: Đưa hệ số số nguyên hay phân số vào trước công thức hợp chất cho số nguyên tử nguyên tố vế phương trình Bước 2: Giữ nguyên phân số khử mẫu để phương trình hoàn chỉnh Ví dụ 1: Cân phản ứng sau: P + O2 Cách làm: Đưa hệ số vào trước P, hệ số 5/2 vào trước O2, giữ nguyên hệ số P2O5và quy đồng mẫu số chung 2, ta phương trình hoàn chỉnh: 4P + 5O2 Ví dụ 2: Cân phản ứng sau: NH3+ O2 Cách làm: Đưa hệ số vào trước NH3 NO , hệ số vào trước H2O, hệ số vào trước O2và quy đồng mẫu số chung 2, ta phương trình hoàn chỉnh 4NH3+ 5O2 QUYẾT 2: Cân phản ứng theo phương pháp "CHẴN LẺ" Phương pháp: xét hợp chất trước sau phản ứng Nếu số nguyên tử nguyên tố số công thức hóa học số chẵn, công thức khác lại số lẻ cần đặt hệ số trước công thức có số nguyên tử số lẻ, sau tìm hệ số lại Ví dụ 1: Cân phản ứng sau: FeS2+ O2 Cách làm: Ta thấy số nguyên tử oxi O2và CO2là số chẵn Fe2O3là số le nên cần đặt hệ số trước công thức Fe2O3 FeS2+ O2 - Tiếp theo cân số nguyên tử Fe nên đặt hệ số vào trước FeS 4FeS2+ O2 -Cân số nguyên tử S nên đặt hệ số trước SO2 4FeS2+ O2 - Cuối cân số nguyên tử oxi nên đặt hệ số 11 trước O 4FeS2+ 11O2 Ví dụ 2: Cân phản ứng sau: Al + O2 Cách làm: Số nguyên tử oxi Al2O3là số lẻ nên thêm hệ số vào trước Al + O2 Tiếp theo cân số nguyên tử nhôm, ta đặt hệ số vào trước Al 4Al + O2 Cuối cân số nguyên tử oxi, ta thêm hệ số trước O 4Al + 3O2 QUYẾT 3: Cân phản ứng theo phương pháp "ĐẠI SỐ" Gồm bước sau: Phương pháp: Bước 1:Đưa hệ số hợp thức a, b, c, d, e, f, vào công thức hai vế phương trình phản ứng Bước 2:Cân số nguyên tử vế phương trình hệ phương trình chứa ẩn a, b, c, d, e, f, Bước 3:Giải hệ phương trình vừa lập, để tìm hệ số Ví dụ 1:Cân phản ứng sau: Cu + H2SO4 Bước 1:Điền cá hệ số hợp thức a, b, c, d, e, f, vào chất trước sau phản ứng (1) Bước 2:Tiếp theo lập hệ phương trình dựa vào mối quan hệ khối lượng chất trước sau phản ứng (khối lượng nguyên tử nguyên tố vế phải nhau) Cu: a = c (1) S: b = c+ d (2) H: 2b = 2e (3) O: 4b = 4c + 2d + (4) Bước 3:Giải hệ phương trình cách: Từ phương trình (3): chọn e = b = Từ phương trình (2), (4) (1): c = a = d = 1/2 Từ phương trình (1) (2): a = c = 1/2 Bước 4:Đưa hệ số vừa tìm vào phương trình phản ứng: 1/2Cu + H2SO4 Hoặc Cu + H2SO4 Ví dụ 2:Cân phản ứng oxi hóa khử sau: Al + HNO3 Bước 1:Đưa hệ số hợp thức vào phản ứng: aAl + bHNO3 Bước 2:Cân số nguyên tử vế phản ứng, ta có hệ phương trình: Al: a = c (1) N: b = 3c + d (2) H: b = 2e (3) O: 3b = 9c + 2d + e (4) Bước 3:Giải hệ phương trình cách: Từ phương trình (3), chọn e = 1; b = Từ phương trình (2) (4): e = d = Từ phương trình (1) (2): a = c = 1/3 Bước 4:Đưa hệ số vừa tìm vào phương trình phản ứng: ... 1/2Cu + H2SO4 Hoặc Cu + H2SO4 Ví dụ 2 :Cân phản ứng oxi hóa khử sau: Al + HNO3 Bước 1:Đưa hệ số hợp thức vào phản ứng: aAl + bHNO3 Bước 2 :Cân số nguyên tử vế phản ứng, ta có hệ phương trình: Al: a... vào trước Al + O2 Tiếp theo cân số nguyên tử nhôm, ta đặt hệ số vào trước Al 4Al + O2 Cuối cân số nguyên tử oxi, ta thêm hệ số trước O 4Al + 3O2 BÍ QUYẾT 3: Cân phản ứng theo phương pháp "ĐẠI SỐ"... vế phương trình phản ứng Bước 2 :Cân số nguyên tử vế phương trình hệ phương trình chứa ẩn a, b, c, d, e, f, Bước 3:Giải hệ phương trình vừa lập, để tìm hệ số Ví dụ 1 :Cân phản ứng sau: Cu + H2SO4
- Xem thêm -

Xem thêm: Bí Quyết Cân Bằng Nhanh Các Phản Ứng Hóa Học, Bí Quyết Cân Bằng Nhanh Các Phản Ứng Hóa Học, Bí Quyết Cân Bằng Nhanh Các Phản Ứng Hóa Học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay