NỘI DUNG ôn tập THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT cơ bản

33 172 3
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 16:22

NỘI DUNG ÔN TẬP THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN ( Theo chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo)Phần 1. Máy tính cơ bảnCâu 1. Chọn câu đúng nhất a.1Gb = 1000MB b.1Gb = 8MB c1Gb = 1024MB d.1Gb = 1024KB Câu 2. Những thiết bị nào sau đây thuộc nhóm bộ nhớ ngoài: a.RAM, ROM, Cache bHard disk, Floppy disk, DVD, Flash diskc.Hard disk, Floppy disk, CD, ROM d.Hard disk, Floppy disk, DVD, Scanner. Câu 3.Để khởi động một chương trình từ biểu tượng trên Desktop: a.Nhấp phải chuột lên biểu tượng b.Nhấp phải chuột trên biểu tượng và chọn Run cNhấp đúp chuột trái trên biểu tượng d.Nhấp trái chuột lên biểu tượng Câu 4.Để phục hồi tập tin Vidu.txt đã bị xóa, vào Recycle Bin, chọn tập tin Vidu.txt và: a.Click chuột phải và chọn Undo BVào FileRestore c.Click chuột phải và chọn Undelete d.Vào FileUndo Câu 5.Trong Windows Explorer, tổ hợp phím nào sau đây có tác dụng sao chép file hoặc thư mục đang được chọn? a.Ctrl + V bCtrl + C c.Ctrl + X d.Ctrl + K. Câu 6.Bộ nhớ RAM của máy tính dùng để: a.Điều khiển việc thực hiện chương trình b.Đưa dữ liệu ra ngoài c.Chứa chương trình hệ thống dChứa các chương trình và dữ liệu khi máy đang làm việc NỘI DUNG ÔN TẬP THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT BẢN ( Theo chuẩn Bộ Giáo dục Đào tạo) Phần Máy tính Câu Chọn câu a 1Gb = 1000MB b 1Gb = 8MB c 1Gb = 1024MB d 1Gb = 1024KB Câu Những thiết bị sau thuộc nhóm nhớ ngoài: a RAM, ROM, Cache b Hard disk, Floppy disk, DVD, Flash disk c Hard disk, Floppy disk, CD, ROM d Hard disk, Floppy disk, DVD, Scanner Câu Để khởi động chương trình từ biểu tượng Desktop: a Nhấp phải chuột lên biểu tượng b Nhấp phải chuột biểu tượng chọn Run c Nhấp đúp chuột trái biểu tượng d Nhấp trái chuột lên biểu tượng Câu Để phục hồi tập tin Vidu.txt bị xóa, vào Recycle Bin, chọn tập tin Vidu.txt và: a Click chuột phải chọn Undo B Vào File\Restore c Click chuột phải chọn Undelete d Vào File\Undo Câu Trong Windows Explorer, tổ hợp phím sau tác dụng chép file thư mục chọn? a Ctrl + V b Ctrl + C c Ctrl + X d Ctrl + K Câu Bộ nhớ RAM máy tính dùng để: a Điều khiển việc thực chương trình b Đưa liệu c Chứa chương trình hệ thống d Chứa chương trình liệu máy làm việc Câu Trong Windows, tên file sau không hợp lệ? a dhsp$.pdf b dh_sp.txt c dh*.doc d dhsp1.ppt Câu Bộ xử lý trung tâm (CPU) máy tính bao gồm: a Bộ điều khiển (CU) số học-logic (ALU) b Bộ xử lý (PU) số học-logic (ALU) c Bộ điều khiển (CU) xử lý (PU) d Bộ điều khiển (CU) nhớ đệm (Cache) Câu Trong Windows Explorer, cách sau dùng để đổi tên tệp, thư mục ? a Nhấn chuột phải vào tệp (thư mục),chọn Rename b Nhấn chuột phải vào tệp (thư mục), chọn Print c Nhấn chuột phải vào tệp (thư mục), chọn Copy d Nhấn chuột phải vào tệp (thư mục), chọn Delete Câu 10 Để đổi độ phân giải (resolution) hình Windows, ta thực hiện: a Nhấp đúp chuột desktop b Nhấp phải chuột desktop, chọn Properties, vào mục Settings c Nhấp phải chuột desktop, chọn Properties, vào mục Screen Saver d Không thể thay đổi độ phân giải hình Câu 11 Để quản lí tệp, thư mục Windows ta dùng chương trình: a Windows Explorer b Internet Explorer c Microsoft Excel d Microsoft Word Câu 12 Hệ điều hành là: a Phần mềm ứng dụng b Phần mềm tiện ích c Phần mềm văn phòng d Phần mềm hệ thống Câu 13 Octal hệ số: a 16 b c 10 d Phần 2: MS Word Câu Trong MS Word 2010, để thực chức trộn văn bản, ta sử dụng thao tác sau đây? a Home\ Maillings b Insert\Mail Merge c Insert\ Maillings d Maillings Câu a b c d Trong Word, để thực chức tìm kiếm nội dung văn ta sử dụng thao tác nào? Vào ribbon Home  Find, thao tác theo hộp thoại Vào ribbon File  Find, thao tác theo hộp thoại Nhấn tổ hợp phím Ctrl+D, thao tác theo hộp thoại Vào ribbon Insert  Find, thao tác theo hộp thoại Câu Khi gõ văn bảng mã TCVN3 (ABC), font chữ sau cho phép hiển thị tiếng Việt: a VNI-Times b .VnArial c Arial d Times New Roman Câu Để tạo tiêu đề đầu trang cuối trang (Header Footer), ta thực thao tác nào? a Vào ribbon Home/Header Footer b Vào ribbon View/Header Footer c Vào ribbon File/Header Footer d Vào ribbon Insert/Header Footer Câu Hãy xác định tên font chữ phù hợp với bảng mã theo nhóm liệt kê đây? (1) TCVN3-ABC, VIETWARE-X (2) UNICODE (a)VNtime New Roman (b).Vntime Tahoma a 1-a, 2-b, 3-c, 4-d (3) VNI (4) (c) VNI – Time (d) b 1-c, 2-c,3-d, 4-a c 1-b, 2-d, 3-c, 4-a d 1-b, 2-a, 3-c, 4-d Câu a Nhấn tổ hợp phím Ctrl+H MS Word 2010 tác dụng gì? Mở hộp thoại tạo liên kết cho văn chọn (Hyperlink) b Mở hộp thoại định dạng Font chữ c Mở hộp thoại tìm kiếm thay (Find and Replace) d Mở hộp thoại định dạng đoạn (Paragraph) Câu Trong MS Word 2010, phát biểu sau thao tác trộn văn bản? a Văn chứa liệu trộn không cần lưu vào đĩa trộn b thể xuất văn kết ứng với số record thiết lập trước c Trong thao tác trộn, để mở văn chứa liệu trộn, ta sử dụng File\Open d Để trộn văn bản, phải đứng tại văn chứa liệu trộn để gọi chức Câu Khi muốn chia đoạn văn thành cột, ta thực nhiều cách khác Hãy cho biết cách dưới sẽ không cho kết định dạng văn thành cột? a Vào ribbon Page Layout  Columns  More columns , nhập số vào mục Number of columns b Nhấn phải chuột, chọn Format Columns, chọn tiếp mẫu cột c Đáp án cho kết định dạng văn thành cột d Vào ribbon Page Layout  Columns chọn mẫu cột Câu a b c Trong MS Word 2010, phát biểu dưới không ? Ta sử dụng ribbon File để thực chức chèn đối tượng vào văn Ta dùng ribbon Home để tạo cấu trúc đoạn cho văn Ta dùng ribbon Page Layout để thực chức thiết lập lề văn d Câu 10 Ta đánh số trang cho văn thông qua chức Footer Trong MS Word 2010, để chèn hình vẽ tạo dáng sẵn vào văn bản, ta sử dụng? a Insert\Picture from Clip Art… b Format\Picture from Clip Art… c Insert\Picture\Shapes d Insert\Shape Câu 11 Thao tác sau sử dụng để đưa kí tự đặc biệt vào văn MS Word 2010? a Insert\Symbol b Format\Symbol c File\Insert\Symbol d View\Symbol Câu 12 Trong MS Word 2010, để tạo tiêu đề đầu chân trang, ta sử dụng thao tác chọn nào? a Tools\Header Footer b View\Header Footer c Home\Header Footer d Insert\Header Footer Câu 13 Trong MS Word 2010, thao tác sau vận dụng để tạo văn gồm cột? a Insert\Table b View\Column c Cả a,d b sai d Insert\Column Câu 14 Các cụm từ cho dưới tên của ribbon? a Insert b Mailings c Page Layout d Table Câu 15 Khi thực in ấn cho trang tài liệu chứa biểu đồ, người ta nhận thấy chiều rộng biểu đồ lớn chiều rộng của tờ giấy in, điều sau thực MS Word 2010 mà không làm thay đổi kích thước gốc của hình biểu đồ: a Chọn hướng giấy Landscape Format/Paragraph b Chọn hướng giấy Landscape Page Layout/Page Setup c Chọn hướng giấy Portrait Page Layout/Page Setup d Chọn hướng giấy Portrait Format/Paragraph Câu 16 Trong MS Word 2010, phát biểu sau sai nói đối tượng chữ nghệ thuật (Word Art)? a Đối tượng word Art chỉnh sửa lại độ cong chữ sau tạo b Sử dụng Page Layout\Word Art để chèn đối tượng vào văn c Đối tượng Word Art chỉnh sửa nội dung chọn font chữ d Click chuột trái vào đối tượng Word Art để sửa lại nội dung Câu 17 Thao tác sau sử dụng để tạo bảng MS Word 2010? a Insert\Column and Row b Table\Insert Table b True c Cả ba câu sai d False Câu 11 Trong bảng tính Excel, C1 tham chiếu đến ô ở: a Cả b, c d SAI b Dòng đầu tiên, cột thứ c Cột 10, dòng thứ d Cột dòng thứ Câu 12 Để tính giá trị lớn ô từ G3 đến G18 Microsoft Excel, ta dùng công thức : a =SUM(G3:G18) b =MAX(G3:G18) c =AVERAGE(G3:G18) d =MIN(G3:G18) Câu 13 Trong Microsoft Excel, tổ hợp phím cho phép di chuyển trỏ chuột ô A1 bảng tính thời: a Ctrl + Home b Alt + PgUp c Home d Alt + Home Câu 14 Khi nhập công thức =MOD(12,24) kết là: a 24 b #NAME? c 12 d Câu 15 Ký tự sau sử dụng để tạo nên tham chiếu tuyệt đối công thức Excel? a Ký tự “#” b Ký tự “!” c Ký tự “$” d Ký tự “*” Câu 16 Trong Microsoft Excel, biểu thức : MID("SHA0001",2 ,3) Cho kết xâu ký tự: a "SHA0" b "A0" c "HA" d "HA0" Câu 17 Phát biểu sau KHÔNG tham chiếu tương đối, tuyệt đối Microsoft Excel? a Tham chiếu tương đối thể vị trí tương đối ô tham chiếu ô tham chiếu b Khi chép công thức, tham chiếu tương đối bị thay đổi tham chiếu tuyệt đối không c Thay đổi tham chiếu từ tương đối sang tuyệt đối làm thay đối kết công thức d Trong nhập công thức, dùng phím F4 để chuyển đổi tham chiếu từ tương đối sang tuyệt đối ngược lại Câu 18 Để tính tổng ô từ H4 đến H20 Microsoft Excel, ta dùng công thức : a =SUM(H4:H20) b =MAX(H4:H20) c =MIN(H4:H20) d =AVERAGE(H4:H20) Câu 19 Cụm ký tự sau KHÔNG thể dùng để đặt tên khoảng ô Excel: a BANG b BA_VT c BANG1 d Bảng Câu 20 Để tính giá trị lớn ô từ G3 đến G18 Microsoft Excel, ta dùng công thức : a =MAX(G3:G18) b =AVERAGE(G3:G18) c =MIN(G3:G18) d =SUM(G3:G18) Câu 21 Trong Microsoft Excel, biểu thức : MID('SHA0001',3 ,2) Cho kết xâu ký tự: a 'A0' b 'HA0' c 'SHA0' d 'HA' Câu 22 Trong Excel, B4:D7 bao gồm: a ô b ô c 12 ô d ô Câu 23 Trong Microsoft Excel, tổ hợp phím cho phép di chuyển trỏ chuột đầu dòng bảng tính thời: a Ctrl + Home b Home c Alt + PgUp d Alt + Home Phần PowerPoint Câu Để lề cho đoạn văn giáo án điện tử thiết kế, trước tiên ta phải a cách nêu câu b đưa trỏ văn vào đoạn văn cần lề c chọn đoạn văn cần lề d chọn dòng đoạn văn cần lề Câu Thao tác chọn File -> Close dùng để a mở tập tin b đóng tập tin tại c lưu tập tin tại d thoát khỏi Powerpoint Câu Để hủy bỏ thao tác vừa thực ta nhấn tổ hợp phím a Ctrl + V b Ctrl + C c Ctrl + Z d Ctrl + X Câu Trong PowerPoint muốn mở tập tin tồn tại đĩa, ta phải a chọn File -> Save b chọn File -> Open c chọn File -> Save As d chọn File -> New Câu Đang trình chiếu trình diễn, muốn dừng trình diễn ta nhấn phím a End b Tab c Esc d Home Câu Để định dạng dòng chữ “Giáo án điện tử” thành “Giáo án điện tử” (kiểu chữ đậm, nghiêng, gạch dưới), toàn thao tác phải thực a nhấn Ctrl + U, Ctrl + I Ctrl + B b đưa trỏ văn vào dòng chữ đó, nhấn Ctrl + U, Ctrl + I Ctrl + B c đưa trỏ văn vào dòng chữ đó, nhấn Ctrl + B, Ctrl + U Ctrl + I d chọn dòng chữ đó, nhấn Ctrl + B, Ctrl + I Ctrl + U Câu Trong thiết kế giáo án điện tử, thực thao tác chọn Home-> New Slide để a chèn thêm slide vào trước slide hành b chèn thêm slide vào trước slide c chèn thêm slide vào sau slide cuối d chèn thêm slide vào sau slide hành Câu Sau thiết kế xong trình diễn, cách làm sau để trình chiếu trình diễn đó? a Nhấn phím F5 b Chọn Slide Show -> Custom Show c Chọn Slide Show -> View Show d Chọn View -> Slide Show Câu Trong chế độ soạn thảo slide, để mở hộp Zoom “phóng to/thu nhỏ” vùng soạn thảo, sử dụng tổ hợp phím sau đây: a Ctrl – W - Q b Alt – W - Q c Chọn View -> Zoom d Cả b c Câu 10 Thao tác chọn File -> Open để a tạo presentation để thiết kế trình diễn b lưu lại presentation thiết kế c lưu lại presentation thiết kế với tên khác d mở presentation đĩa Câu 11 Muốn xóa slide thời khỏi giáo án điện tử, người thiết kế phải a chọn tất đối tượng slide nhấn phím Backspace b nhấn chuột phải lên slide chọn Delete slide c chọn Edit -> Delete Slide d chọn tất đối tượng slide nhấn phím Delete Câu 12 Để lưu lại tập tin GADT.PPTX mở, ta a chọn File -> Save File -> Save As b chọn File -> Close c chọn File -> Save d chọn File -> Save As Câu 13 Để tạo slide giống hệt slide hành mà thiết kế lại, người sử dụng a bấm chuột phải vào slide chọn Duplicate Slide b chọn Home-> New Slide c không thực d chọn Home-> Duplicate - HẾT ĐÁP ÁN 1A 10 3C B B C D D A D D 11 12 13 B a A Phần Đề thi thử Trường Đại học Sư phạm Huế Trung tâm Công nghệ Thông tin ĐỀ THI SÁT HẠCH CHỈ ỨNG DỤNG CNTT BẢN Thời gian: 90 phút Ngày 18 tháng 06 năm 2017 Họ tên: Ngày sinh: Số máy: Phần I: Căn xử lý văn Câu Tạo thư mục đặt tại thư mục gốc, ổ đĩa D: với mã đăng nhập để thực lưu file văn trình làm thi Câu Tạo văn theo mẫu V Máy tính trực quan ới tên gọi “Máy tính trực quan cho thế kỷ 21”, công ty Digital tổ chức buổi giới thiệu trình diễn công nghệ Công nghệ Máy tính trực quan 12 - cách tiếp cận với máy tính thông qua phương pháp đồ họa, kể đồ họa chiều hoạt hình Công nghệ mở cách tiếp giao tiếp với máy tính đưa bạn vào giới đồ họa sống động lĩnh vực như: Thiết kế, Thông tin liên lạc, Giáo dục, Giải trí Phần II: Sử dụng bảng tính Câu 1: Hãy lập bảng tính (ở sheet 1) thực số yêu cầu THỐNG KÊ TÌNH HÌNH BÁN HÀNG Tại Nhà sách Lạc Việt MÃ TÊN SÁCH LOẠ SL I NHẬP SL BÁN ĐƠN GIÁ TO1 Toán 22 11 24000 TI2 Tin 12 12 30000 TIỀN BÁN LỢI NHUẬN GHI CHÚ VL1 Vật lý 34 34 45000 HO2 Hoá học 23 21 12000 SI1 Sinh vật 12 12 18000 Cho biết Mã gồm kí tự, 2kí tự đầu kí hiệu mã sách, kí tự thứ loại Anh (chị) điền công thức vào ô theo yêu cầu sau: Câu 2: Điền liệu vào cột loại, thông tin cột Mã Câu 3: Tiền bán số lượng bán*Đơn giá Câu 4: Lợi nhuận 10% tiền bán (sách loại 1) 7% tiền bán (sách loại 2) Câu 5: Ghi đánh dấu X mặt hàng bán hết Trường hợp lại để trống Câu 6: Trang trí bảng biểu, lưu kết lên thư mục tạo phần I Phần III: Sử dụng trình chiếu bản: Câu 1: Hãy soạn trình diễn nội dung slide hình kèm theo, với yêu cầu: • Chọn mẫu (Slide Design) sẵn cho trình diễn (xem hình), sau sửa chữa lại ý Slide bìa hình ảnh lấy từ ClipArt • Dùng Master Slide để đưa logo địa cầu vào ( ảnh lấy từ Clip Art) • Slide 1: Tiêu đề “POWERPOINT – CÁC KỸ THUẬT BẢN” tạo WordArt, tạo hiệu ứng cho dòng chữ xuất tự động (không cần click chuột) • Slide 2: tạo liên kết (Hyperlink) cho mục tương ứng phần “Nội dung” để di chuyển đến slide tương ứng đề mục Hình máy tính lấy từ ClipArt • Slide 3: Tạo hình cho slide ảnh lấy từ thư mục C:\Users\Public\Pictures\Sample Pictures • Slide 4: Tạo bố cục (layout) thích hợp cho việc bố trí ảnh chữ ảnh lấy từ ClipArt • Slide 5: Tạo hiệu ứng cho hình khối mũi tên xuất đồng thời theo theo trình tự sau: Xuất hiện, Biến mất, Nhấn mạnh, Chuyển động ... 12 13 B a A Phần Đề thi thử Trường Đại học Sư phạm Huế Trung tâm Công nghệ Thông tin ĐỀ THI SÁT HẠCH CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Thời gian: 90 phút Ngày 18 tháng 06 năm 2017 Họ tên: Ngày... trỏ chuột văn theo phương ngang của thước MS Word 2010? a Thi t lập tab b Thi t lập thông số trang c Thi t lập canh chỉnh đoạn d Thi t lập lề trái 0.5 cm Câu 23 Để thoát khỏi chương trình MS... tác trộn văn bản? a Văn chứa liệu trộn không cần lưu vào đĩa trộn b Có thể xuất văn kết ứng với số record thi t lập trước c Trong thao tác trộn, để mở văn chứa liệu trộn, ta sử dụng FileOpen
- Xem thêm -

Xem thêm: NỘI DUNG ôn tập THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT cơ bản, NỘI DUNG ôn tập THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT cơ bản, NỘI DUNG ôn tập THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT cơ bản, Khi muốn chia đoạn văn bản thành 3 cột, ta có thể thực hiện nhiều cách khác nhau. Hãy cho biết cách nào dưới đây sẽ không cho kết quả định dạng văn bản thành 3 cột?

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay