cạnh góc cạnh | bài 25 Hình 82

7 51 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 16:18

cạnh góc cạnh | bài 25. hình 82. Trên mỗi hình 82, 83, 84 có các tam giác nào bằng nhau ? Vì sao ?Hình hoàn chỉnh (zoom bao nhiêu cũng không vỡ) nằm ở trang số 6 của file word này. Vui lòng nhấn tải về. Ngoài file word ra còn có file sketpad đính kèm. Dễ dàng thay đổi màu sắc, thông tin. cạnh góc cạnh | 25a Trên hình 82, 83, 84 có tam giác ? Vì ? Hình hoàn chỉnh (zoom không vỡ) nằm trang số file word Vui lòng nhấn tải Ngoài file word có file sketpad đính kèm Dễ dàng thay đổi màu sắc, thông tin Hình hoàn chỉnh (zoom không vỡ) nằm trang số file word Vui lòng nhấn tải Ngoài file word có file sketpad đính kèm File sketchpad có chạy điểm M Thấy quỹ tích điểm M ...Hình hoàn chỉnh (zoom không vỡ) nằm trang số file word Vui lòng nhấn tải Ngoài file word có file sketpad đính kèm File sketchpad có chạy điểm M Thấy quỹ tích điểm M
- Xem thêm -

Xem thêm: cạnh góc cạnh | bài 25 Hình 82, cạnh góc cạnh | bài 25 Hình 82, cạnh góc cạnh | bài 25 Hình 82

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay