Chủ nghĩa marx 12345

16 100 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 15:56

cơ sở lý luận cho sự ra đời của chủ nghĩa marx lenin× Ch ngha Marx nc khỏc Ch ngha Lenin (Ch ngha Marx-Lenin) v cỏc khuynh hng da trờn ch ngha Lenin nh ch ngha Stalin, ch ngha Trotsky, ch ngha Mao, ch trng xõy dng xó hi mi bng bin phỏp Cỏch mng, thnh lp nh nc mi Tiờu biu cho khuynh hng ny l cỏc ng Cng sn ti cỏc nc trờn th gii Cỏc ng Cng sn thng cú quan h ng minh vi cỏc ng Dõn ch xó hi trờn (do cựng chia s hc thuyt Marx), to nờn lc lng chớnh tr c gi chung l cỏnh t Ch ngha cng sn Tõy u Ch ngha Tõn Marxist (Neomarxism) hay Ch ngha Hu Marxist (Postmarxism) di nhiu hỡnh thc khỏc nh Trng phỏi Frankfurt (Frankfurt School) Tng quan Karl Marx ut ng ch ngha Marx u tiờn c nhng ngi hot ng chớnh tr chng i li s dng vi ngha xu Ch t cui th k 19 thut ng ny mi c chớnh nhng ngi theo ch ngha Marx tip nhn Chớnh Marx cng ó tng núi rng ụng thớch dựng khỏi nim ch ngha xó hi khoa hc cho hc thuyt ca ụng hn Marx ó gi tờn hc thuyt ca mỡnh bng ni dung, bng ht nhõn ca hc thuyt, ch khụng phi l gn lin vi cỏ nhõn Nu ta quan nim nh Lenin ó quan nim, ngha l hc thuyt ú l ch ngha vt bin chng thỡ n mt s phỏt trin no ú ca nú, s úng gúp c th ca cỏ nhõn, Marx hoc Lenin, hoc ca bt kỡ ú cú th b o thi nhng hc thuyt gi c ht nhõn ca nú thỡ nú l nú Marx phờ phỏn nhng ngi i trc v cựng thi ny rng h ch m c mt xó hi cụng bng hng theo cỏc lý tng ca cuc Cỏch mng Phỏp m khụng nghiờn cu mt cỏch khoa hc v cỏc iu kin thc hin nú v cng khụng c n chỳng vi trin vng thnh cụng thc t Ch ngha Marx (cũn vit l ngha Mỏc hay l Mỏc-xớt) l h thng hc thuyt v trit hc, lch s v kinh t chớnh tr da trờn cỏc tỏc phm ca Karl Marx (18181883) v Friedrich Engels (18201895) T ba ca tỏc phm "T bn" (Das Kapital) c xut bn nm 1895, nhng ngi Marxist ó c gng tớch hp cỏc ý tng ú vo mt phng ỏn chun xỏc chung phc v cho vic xõy dng mt trt t xó hi xó hi ch ngha v/hay cng sn ch ngha T thi gian ú ó phỏt trin nhiu khuynh hng chu nh hng ch ngha Marx khỏc m mi mt khuynh hng u ũi hi chớnh mỡnh l k tha ca cỏc nh kinh in v phõn rừ ranh gii ln nhau, ú cú: Phong tro Dõn ch Xó hi m Ch ngha Marxist o (Austromarxism) l mt hỡnh thc c bit Hin mt s ng dõn ch xó hi hay nhúm cỏnh t phong tro ny cỏc nc phng Tõy u cụng nhn cỏc mụ hỡnh xó hi tin b hc thuyt Marx, nhng ch trng xõy dng xó hi mi bng bin phỏp u tranh hũa bỡnh qua thi gian di thỳc y tin húa xó hi Tiờu biu cho khuynh hng ny l mt s s cỏc ng Dõn ch xó hi chõu u v mt s Marx v Engels ó tranh lun vi nhiu truyn thng t tng khỏc mt cỏch khoa hc v phờ phỏn Cỏc ý tng c bn ca Marx ch c h thng húa sau ụng qua i Vic xp chỳng vo mt hc thuyt nht quỏn cú hai iu hn ch: Marx xem tỏc phm ca ụng trc tiờn l mt phõn tớch ca nhng mi quan h tng ng, phõn tớch 2 CH NGHA DUY VT BIN CHNG m cú th kim nghim v sa cha mt cỏch liờn tc v l mt d oỏn tng lai c rỳt t ú u tiờn ch ngha Marx c ph bin phong tro cụng nhõn ca th k 19, c bit l phong tro dõn ch xó hi c ó a cỏc hc thuyt ca Marx v Engels mun truyn bỏ hc thuyt ny di dng Engels thnh c s cho cỏc chng trỡnh hot ng u ph thụng d hiu v vỡ th nu nhỡn mt cỏch phờ tiờn v a vo chng trỡnh o to thnh viờn Sau bỡnh thỡ ó gúp phn gin lc húa v thụng tc y Vladimir Ilyich Lenin ó k tha Marx, phỏt trin húa hc thuyt ny hc thuyt v ch ngha quc ca ụng m sau Cỏch mng thỏng Mi nm 1917, cựng vi cỏc t tng ca Ch ngha Marx l mt h thng lý thuyt cú nh Marx v Engels, ó tr thnh ý thc h nh nc ca hng thc tin v l mt th gii quan Hc thuyt Liờn bang Xụ vit Mỏx-xớt phõn chia cỏc lónh vc ch yu phn ỏnh s Sau nm 1945, Ch ngha Marx-Lenin ó cú nh hng phỏt trin ca cỏc ý tng ca Marx v Engels: quyt nh n ch ngha xó hi hin thc nhiu phn t trờn th gii, ú cú ụng v Trung u, Phờ bỡnh mt cỏch sõu rng trit hc truyn Trung c, Cuba, Triu Tiờn v Vit Nam Ch ngha thng v ph nhn chỳng ch ngha ny cú xut dn t nhng "ý tng c bn ca cỏc vt bin chng Vi ý tng ú, cỏc tỏc phm nh kinh in hay khụng v n õu hay ch l mt ban u ca Marx bt u vi vic phờ bỡnh phỏt trin sai lm l mt nhng cõu hi tụn giỏo v phờ bỡnh ý thc h, c bit l ca c tranh cói nhiu nht vic xõy dng lý thuyt ch ngha tõm bin chng c ca Georg Marxist Wilhelm Friedrich Hegel v ch ngha vt siờu hỡnh ca Ludwig Feuerbach ễng k vng b sung phng phỏp bin chng ca Hegel vi ni dung lch s hin thc v qua ú "o ngc ch ngha tõm Mc ớch ca phờ phỏn ny l 11 lun v Feuerbach: Cỏc nh trit hc ch din gii th gii khỏc nhau; l ch ci to th gii (Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt aber darauf an, sie zu verọndern)[1] Tn ti [xó hi] quyt nh ý thc (Das Sein bestimmt das Bewusstsein)[2] : eo Marx quan h sn xut mt nn kinh t l h tng c s cho cuc sng tinh thn v húa ca mt xó hi hay cũn c gi l thng tng kin trỳc eo thuyt vt lch s ca Marx thỡ lch s loi ngi c quyt nh bi u tranh giai cp, v vỡ vy cỏch mng l khụng trỏnh v quyt nh s phỏt trin ca xó hi Cỏc hỡnh thỏi nh nc t thi C i cho n nh nc dõn tc hin i theo Marx l kt qu ca nhng cuc u tranh nh th Chng li cỏc ý thc h khỏc ca Lenin, Iosif Vissarionovich Stalin v Mao Trch ụng, ch ngha Trotsky vi lý thuyt v cuc Cỏch mng liờn tc ũi hi chớnh mỡnh l ngi tha k tht s ca Marx Vch ranh gii vi ch ngha Stalin v ch ngha phỏt xớt, cỏc tỏc phm ca Trng phỏi Frankfurt hỡnh thnh nhng nm u ca thp niờn 1930, c gng liờn kt cỏc ý tng ca Marx vi cỏc iu kin kinh tchớnh tr ó thay i thi k hin i Trong thp niờn 1960, liờn quan nhiu n phong tro sinh viờn trờn ton th gii, cỏc cuc ỡnh cụng ca cụng nhõn ti Tõy u v phong tro gii phúng gii th ba, ó hỡnh thnh nhiu hỡnh thỏi khỏc ca ch ngha tõn Marxist, ch ngha cng sn chõu u (Eurocomunism) v ca ch ngha xó hi dõn ch Vic phờ bỡnh ch ngha Marx ó bt u ng thi vi s phỏt trin ca ch ngha Marx v ó tr nờn quyt lit hn qua vic thnh hỡnh nhiu h thng nh nc vin dn Marx th k 20, c bit l v cỏc chớnh sỏch cng rn v s khụng hiu qu v kinh t ch ngha xó hi hin thc nh l kt qu ca hc thuyt Marxist Ngc li nhng ngi phờ bỡnh Marxist t ỏp dng hc thuyt ca Marx vo cỏc h thng ny gii thớch s phỏt trin ca chỳng v s tht bi trờn thc t ca cỏc mc ớch xó hi c khng nh trc ú Tỏc phm chớnh ca ụng l Phờ bỡnh ch ngha kinh t chớnh tr" ba ca T bn Cỏc quy lut ca s búc lt ch ngha t bn ang thng tr, s hỡnh thnh xó hi cú giai cp hin i v quỏ trỡnh trung t bn c phõn tớch suy lun c v mt kinh t vi mụ v v mụ Trong ú Marx ó da vo cỏc tỏc phm v s thnh vng ca quc gia ca Adam Smith v David Ricardo uyt v giỏ tr, hc thuyt v s Ch ngha vt bin chng sp tt yu ca ch ngha t bn l cỏc phn V mt trit hc ch ngha Marx mang nh hng quan trng phõn tớch ny ca hai thnh t: uyt bin chng nhng tõm Chuyn t ch ngha t bn sang xó hi khụng cú ca Georg Wilhelm Friedrich Hegel v ch ngha giai cp ch ngha cng sn thụng qua giai vt mỏy múc ca Ludwig Feuerbach Hc thuyt ca on quỏ ca ch ngha xó hi l ch ca Ludwig Feuerbach quan nim tt c cỏc nhn thc, ý hc thuyt cỏch mng ca Marx tng, suy ngh, cm nhn hay cũn gi l ý thc l cỏc Georg Wilhelm Friedrich Hegel Ludwig Andreas Feuerbach biu th hay phn ỏnh ca vt cht hoc xut phỏt t vt cht Marx tip thu th gii quan ny ca Feuerbach cỏc quy lut kinh t quyt nh cỏc trt t xó hi nhng ụng b sung thờm phộp bin chng ca Hegel, lch s y l ct lừi ca cõu núi ni ting ca Marx, gn phộp bin chng Hegel vi ý tng ca s phỏt c xem l ranh gii ngn cỏch vi ch ngha tõm: trin liờn tc tc ch ngha vt lch s Chớnh vi phỏt kin ny m ụng ó vt qua c cỏch nhỡn ca Khụng phi ý thc quyt nh s tn ti nhng nh vt trc ú, nhng ngi luụn quan ca ngi m ngc li tn ti xó hi nim th gii l khụng thay i quyt nh ý thc ca ngi (Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaliches Sein, Cỏc nh trit hc ch din gii th gii khỏc das ihr Bewusstsein bestimmt.)[3] nhau; l ch ci to th gii eo thuyt bin chng ca Hegel thỡ biu hin ca th gii mang du n ca mõu thun lun v phn lun phỏt trin tng h tr thnh hp Cỏc hp ny l ng lc thỳc y hin thc khỏch quan v vỡ th l quyt nh tng lai, cho n nú khụng cũn cha ng mõu thun na v c bói b" khỏi nim ca s tuyt i i vi nh trit hc tõm thỡ s tin b ny, tin b m cú tỏc ng n ton b th gii vt cht, l mt sn phm ca trớ tu ngi m s t hiu v chớnh mỡnh s tng ng vi trớ tu th gii tuyt i Marx nhỡn nhn thuyt bin chng ca Hegel t quan im ca ch ngha vt: ễng ph nhn hay núi n gin l "o ngc hc thuyt ny v a nh rng hin thc khỏch quan cú th c gii thớch t s tn ti v t s phỏt trin ca vt cht v khụng phi l s hin thc ca mt ý tng thn thỏnh tuyt i hay sn phm t s suy ngh ca ngi iu y cú ngha l hin thc khỏch quan cng tn ti bờn ngoi v khụng ph thuc vo nhn thc ca ngi, Kt lun ca cỏch nhỡn ny l mt phờ phỏn rng khp v tụn giỏo, lut l v o c Marx hiu chỳng l sn phm ca cỏc quan h vt cht tng ng v l thuc vo s bin i ca chỳng Tc l tụn giỏo, lut l v o c khụng cú hiu lc ton th nh chỳng t yờu cu Trong trit hc Marxist, cng nh trit hc lch s ton th ca Hegel, ton th gii c xem nh mt tng th, tc l nh mt chnh th liờn kt khỏch quan nhng Marx hiu cỏc mõu thun tinh thn ch ngha tõm nh l hỡnh nh v biu hin ca nhng mõu thun vt cht tc l cỏc mõu thun tn ti xó hi: Chỳng cng l thuc ln v liờn tc trng thỏi bin chuyn cú tỏc ng qua li Bin chuyn ny v ton th l tng lờn tc l i t n gin n phc v thụng qua nhng bỡnh din nht nh tng ng vi nhng thay i v cht lng nht nh thỳc y s phỏt trin eo Marx, vic gii quyt cỏc mõu thun cng tỏc ng n tin i n nhng hỡnh thỏi xó hi ngy ngy cao hn: Chỳng CH NGHA DUY VT LCH S tng t nh cỏc tng th ca Hegel nhng theo Marx xut phỏt t nhng mõu thun c bn ngy cng trm trng hn v khụng bói b mt cỏch tng th (Mõu thun i khỏng quyn li v u tranh giai cp) h quyn lc v ph thuc v mt tinh thn, chớnh tr v kinh t a dng Trong ú cỏc quan h sn xut, yu t vt cht, s quyt nh phng thc sn xut, yu t ý thc, l phng thc c bn sn xut v s hu hng húa t liu v quyt nh tt c cỏc quan h khỏc xó hi v sn xut Khỏi nim phng thc sn sut bao gm s thng nht v mõu thun ca lc Ch ngha vt lch s lng sn xut v quan h sn xut Cỏc quan h sn xut m lc lng sn xut phi hp di chỳng Vi hc thuyt ny Marx ó miờu t tin trỡnh lch s quỏ trỡnh tỏi sn xut l cỏc quan h u tiờn gia l mt chui ng m cỏc s kin c bn xỏc ch ngi v ngi: chui ng ny li c quyt nh v thỳc y bi nhng nguyờn tc kinh t Ngc li, cỏc khuynh Trong cuc sng xem xột mt sn xut hng tõn Marxist din gii ch ngha vt lch s ca xó hi, ngi cú nhng quan h l mt hc thuyt khụng tip nhn thuyt quyt nh cn thit nht nh khụng ph thuc vo (determinism) s phỏt trin ca xó hi cú giai cp ý mun, cỏc quan h ny chớnh l nhng Marx v Engels ó nờu bn thi k ca hỡnh thỏi xó quan h sn xut tng ng vi mt mc hi kinh t, cỏc hỡnh thỏi m cỏc xó hi chõu u ó tri phỏt trin nht nh ca lc lng sn qua mt quỏ trỡnh vt bin chng: xut (In der gesellschalichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte Xó hi nguyờn thy (Ch ngha Cng sn nguyờn notwendige von ihrem Willen unabhọngige thy) Verhọltnisse ein, Produktionsverhọltnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer Xó hi nụ l materiellen Produktivkrọe entsprechen.)[4] Xó hi phong kin Xó hi t bn Nhng ngi cú quyn lc khỏc mi quan h s hu t liu sn xut cu thnh mt giai cp xó hi ca h Nhng xó hi cú giai cp khụng phn ỏnh ỳng theo quy trỡnh phỏt trin lch s nh chõu u cng c 3.1 Marx v Engels nhc n, ú cú phng thc sn xut chõu Da trờn cỏc phõn tớch lch s m hc thuyt Marx v Engels cho rng s cú mt thi k quỏ sang mt xó hi khụng cú giai cp m hai ụng ó cho rng c quyt nh bi lch s: S hỡnh thnh v c tớnh ca cỏc xó hi cú giai cp Da vo nhng ý tng c bn ca phộp bin chng, Marx v Engels hiu s phỏt trin ca xó hi nh l mt quỏ trỡnh bin chng thụng qua nhiu hỡnh thỏi xó hi: Mt xó hi khụng cú giai cp (Ch ngha xó hi nguyờn thy) bin i qua nhiu hỡnh thỏi khỏc ca xó hi cú giai cp cui cựng tin n mt xó hi khụng cú giai cp mt bc cao hn (T ch ngha cng sn nguyờn thy n ch ngha cng sn khoa hc) eo Marx, xó hi u ca ch ngha cng sn nguyờn thy mi mt thnh viờn ca xó hi u cú quyn s hu bỡnh ng v phng tin sn xut Phng thc sn xut ny thay i ton b cựng vi cuc cỏch mng thi k ỏ mi (Neolithic Revolution) Sau y, thụng qua trng trt v chn nuụi, ngi ó cú kh nng sn xut nhiu hn lỏ t mỡnh tiờu th, tc l to sn phm d tha d tr a y mt b phn nh ca xó hi c gii phúng vic sn xut trc tip v lm nhng vic khỏc nh phỏt trin nng lc sn xut Vic phỏt trin n s ng cp húa xó hi ny l ng t ch ngha cng sn nguyờn thy khụng cú giai cp n cỏc xó hi cú giai cp eo Hegel, xó hi khụng giai cp ó b xó hi cú giai cp ph nh (negate) eo Marx, nhúm ngi cú c quyn ny tng lờn cựng vi lc lng sn xut ngy cng tin b hn v vi sn phm d tha Mt nhng nhn thc c bn ca ch ngha vt lch s l lch s ca tt c cỏc xó hi t trc n l lch s ca u tranh giai cp, mt lch s chm dt vi s ci to cỏch mng ca ton th xó hi hay vi s suy tn cựng mt lỳc ca cỏc giai cp ang u tranh. Cỏc bin i xó hi c lý lun da trờn nhng hc thuyt kinh t eo quan im Marxist cỏ nhõn ngi mt xó hi cú nhng mi quan Giai cp ny, lỳc ban u thng l nhng nh lónh o tụn giỏo, nm gi cỏc kho d tr cho nhng trng hp khn cp v nh vo quyn lc ny m li cng cú th tin n s hu cỏc phng tin sn xut cú liờn quan n S khỏc v quyn lc v s hu ny ó to nờn xó hi nụ l m ú v nguyờn tc nhng ngi ch nụ l (nhng ngi t do) v nụ l (nhng ngi khụng t do) ng i nghch vi S mõu Ch ngha xó hi nh l xó hi quỏ sang Ch ngha cng sn khụng cú giai cp thun gia hai giai cp c bn c biu hin qua quyn li i khỏng nhng ngi cú c quyn mun gi nguyờn tỡnh trng nỏy giai cp mun thay i mt cỏch c bn v l mt c tớnh ca xó hi cú giai cp Vỡ cỏc quyn li v quyn lc khỏc ny m xó hi cú gia cp luụn luụn chu nh hng ca cuc u tranh giai cp Tip theo ú, hc thuyt ca ụng v h tng c s v thng tng kin trỳc, Marx ó mụ t cỏc quan h sn xut khỏc tựy theo thi gian, a im v hỡnh thc xó hi nh l nn tng kinh t cho ton b tt c cỏc quan im v th ch (nh nc, ng phỏi chớnh tr v t chc) cú th cú v tng ng vi h tng c s ny, tc l mt thng tng kin trỳc xó hi tng ng vi cỏc quan h sn xut ny Vỡ th, mi mt hỡnh th xó hi ph thuc trc tip vo cỏc quan h kinh t Lý thuyt ny cng ỳng cho xó hi khụng cú giai cp: Ton th cỏc quan h sn xut ny to thnh cu trỳc kinh t ca xó hi, c s thc t m ng trờn ú l mt thng tng kin trỳc t phỏp v chớnh tr tng ng vi nhng hỡnh th ý thc xó hi nht nh (Die Gesamtheit dieser Produktionsverhọltnisse bildet die ửkonomische Struktur der Gesellscha, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer ĩberbau erhebt, und welcher bestimmte gesellschaliche Bewusstseinsformen entsprechen.)[5] 3.2 th xó hi nhng v sau, ngoi nhng vic khỏc l vi thuyt v phng thc sn xut chõu ", chớnh ụng ó thay i Vi khỏi nim ny ụng mụ t rng cú nhiu hỡnh thc húa khỏc - thớ d nh cỏc nn húa (lỳa) nc chõu khụng phự hp vi cỏc thi k c dn xut t lch s chõu u Vỡ th m cỏch din gii theo thuyt quyt nh (determinism) hay theo mc ớch lun (teleology) ca ch ngha vt bin chng b t chi Vỡ th m c bit l nhng ngi theo ch ngha tõn Marxist nhn mnh n tớnh ngu nhiờn (contingency) ca lch s Tc l mt giai on khụng t ng tip ni theo mt giai on khỏc m cỏc s quỏ ny l kt qu ca cỏc cuc u tranh giai cp vi kt qu khụng bit trc: ch ngha xó hi hay tỡnh trng man r" (barbarianism) theo cỏch núi ca Rosa Luxemburg hay nh Tuyờn ngụn ca ng cng sn: Mt cuc u tranh chm dt vi vic ci to cỏch mng ca ton th xó hi hay vi vic suy tn cựng mt lỳc ca cỏc giai cp ang u tranh (einen Kampf, der jedesmal mit einer revolutionọren Umgestaltung der ganzen Gesellscha endete oder mit dem gemeinsamen Untergang der kọmpfenden Klassen).[6] Vỡ th m trng phỏi iu tit (Regulation School) mang nh hng Marxist ó nghiờn cu trờn c s ny cỏc th thc lch s v a phng khỏc ca phng thc sn xut t bn ch ngha S bin i ca cỏc xó hi cú giai cp Kinh t chớnh tr hc Tip theo y, Marx mụ t xó hi nụ l, xó hi phong kin v xó hi t bn l xó hi cú giai cp Trong lc lng sn xut phỏt trin liờn tc thỡ cỏc quan h sn 4.1 Phờ bỡnh kinh t chớnh tr hc xut li c quyt nh ch yu bi mi mt hỡnh th Trong tỏc phm chớnh ca ụng T bn Phờ bỡnh kinh xó hi v vỡ th mang tớnh bn vng khụng thay i t chớnh tr hc Marx mụ t v phờ bỡnh phng thc Ngay cỏc quan h sn xut thớch nghi vi lc lng sn xut t bn ch ngha v kinh t hc gn lin vi sn xut thi gian u ca mt hỡnh thỏi xó hi phng thc ny Marx ó nghiờn cu nhiu tỏc phm mi v thỳc y s phỏt trin ca chỳng, thỡ cựng vi ca cỏc nh Kinh t chớnh tr hc c in nh Adam thi gian cỏc quan h sn xut ny s tr thnh dõy Smith v David Ricardo v tip tc phỏt trin chỳng xớch trúi buc chỳng, cỏi s dn n mt thay i cỏch theo cỏc gi nh ca ụng, din gii mi hay mụ t khỏc mng ca cỏc quan h sn xut thụng qua giai cp sn i xut Marx cng mụ t cuc cỏch mng ny vi phộp bin chng ca Hegel bng cỏch ỏp dng thuyt ny eo Marx, sau quỏ t phng thc sn xut vo lch s c th: Sau mt cuc u tranh thng li phong kin sang t bn, c cu thng tr v c bn ca giai cp sn xut, cỏc giai cp mõu thun vi khụng thay i nhiu S bin i sang t bn ch u tiờn s hũa hp li v sau ú li chia r to ngha ó to iu kin phỏt trin th trng mi, ng thnh cỏc quan h sn xut thớch ng mi v nh th thi vn, tc t bn, liờn tc c trung húa song song vi vic din cụng nghip húa v nng sut thỳc y hin thc khỏch quan tin bc tng nhng giai cp vụ sn, nhng ngi ch c Trong ú, s bin i ny khụng bao gi xy trc tr cụng mt mc ti thiu li phi tr giỏ cho nhng tt c cỏc lc lng sn xut cú th cú mt xó vic ny ụ th húa, nghốo úi, bnh tt v cm nhn hi c phỏt trin a s thay i v bn cht ca h b xa lỏnh l cỏc thuc tớnh ca giai cp vụ sn ng tng c s ny m thng tng kin trỳc v vỡ th m thi din s cnh tranh ni b cỏc nh t hỡnh th xó hi cng thay i sn khin s lng cỏc nh t sn gim i s u tiờn, Marx tin vo mt chui c nh ca cỏc hỡnh ụng vụ sn li tng lờn 6 KINH T CHNH TR HC ỳng nh vy[7] 4.2 Thuyt giỏ tr v tin Tp u ca tỏc phm T bn Ngoi ra, theo Marx, cỏc xó hi t bn u b chi phi bi s sựng bỏi hng húa (commodity fetishism) Tng Adam Smith t nh thuyt ca Feuerbach (Chỳa Tri ch l s phúng chiu t tõm lý ngi), cỏc phm trự hng húa v Trong tỏc phm T bn, Marx ó trỡnh by rt chi giỏ tr hon cnh, tn ti xó hi to u xut hin tit thuyt v giỏ tr ca hng húa v mi quan h ca nh nhng thc t khụng th thay i c nú vi tin t Trong ú ụng phõn chia thnh giỏ tr Cung vi vic phõn tớch nờu trờn l s phờ bỡnh chng s dng v giỏ tr trao i Trong giỏ tr s dng l li s thng tr v chớnh tr nhm bo h quyn li ca thc th ca mt loi hng húa, v cú th tha nhu cỏc nh t bn v phng thc sn xut t bn ch cu thỡ giỏ tr trao i l mt giỏ tr tru tng ch cú ngha thụng qua lut phỏp v trt t", cỏi ch cú th giỏ tr thng mi Khi c buụn bỏn, mt mún tin hnh vi s tr giỏ ca giai cp vụ sn hng húa cú mt giỏ tr nht nh so sỏnh vi mt mún Tuy nhiờn, ỏng nhn mnh rng cú th thy nhng hng húa khỏc.eo cỏch nhỡn ca Marx, giỏ tr ny nhn xột thiờn ti I v III ca T bn tng trng cho lao ng tru tng (abstract labour), lun v s bnh trng tớn dng quỏ ỏng lỳc ny lỳc da trờn David Ricardo Nu giỏ tr s dng c th khỏc v v tỏc ng gõy khng hong ca nú Cú l hin bng tin thỡ y l giỏ ca mún hng ụng l ngi u tiờn, hay ớt cng l mt nhng ngi u tiờn, chỳ ý n hin tng rng bnh trng tớn dng dn n sn xut tha (theo thut ng Marxian) nh th no, tc l dn n sn xut vt cu thc s, hay l dn n tha nng lc cn thit t mc sn xut quỏ cao V quỏ trỡnh bnh trng gia tng ny tip tc cho n chui cho vay bt u t ngt t tung c t cỏc cuc khng hong 19291933 hay Khng hong ti chớnh th gii 2009 ó din Nu mt vt mi c to thnh t hng húa ny thỡ giỏ tr sn phm hỡnh thnh bao gm cụng lao ng cn thit, t bn lu ng (variable capital) v li nhun tc giỏ tr thng d Vỡ giỏ tr thng d c quyt nh ch yu bi lao ng ca ngi, Marx ó phỏt trin quy lut v chiu hng gim i ca t l li nhun Khi mỏy múc thay th sc lao ng ca ngi ngy cng nhiu thỡ t l ca sc lao ng giỏ tr thng d ngy cng gim i 5.1 4.3 Hỡnh thnh Thuyt quỏ sang xó hi khụng cú giai cp Do s ngi thuc giai cp t sn ngy cng ớt i nờn t bn ngy cng trung vo mt s ớt nh t sn v ng thi s ngi thuc v giai cp vụ sn ngy cng tng Vỡ th, theo Marx, cuc u tranh giai cp c y mnh gia t sn v vụ sn s dn n s sp ca giai cp t sn Khi ngi nhn thc rng phng thc sn xut t bn ch ngha khụng cũn l bt buc na thỡ ng i n mt xó hi cng sn khụng cú giai cp s c m m ú cỏc phng tin sn xut s thuc v s hu cụng cng Tranh lun vi nhng ngi theo thuyt ch ngha xó hi khụng tng nh Henri de Saint-Simon, Charles Fourier v Pierre-Joseph Proudhon Nhng nm xut bn cỏc tỏc phm u tiờn ca Marx v Engel c xem l thi gian hỡnh thnh ch ngha Marx Bt u t nm 1841 Marx lm vic bỏo Rheinische Zeitung (Nht bỏo Rhein), t bỏo m ụng iu hnh sau ny v cng l t bỏo m cui cựng vo nm 1843 ó b cm hot ng vỡ khuynh hng i lp quỏ khớch yn sỏch mng (pamphlet) Gia ỡnh thn thỏnh c cụng b cựng vi Engels nm 1845 Nhng ngi chim ot ti sn ca qun chỳng Nm 1847 Marx vit tỏc phm S khn cựng ca trit trc õy s b tc ot ti sn Sau xó hi cú giai hc nh l cõu tr li cho Trit hc ca s khn cựng cp ó tng ph nh ch ngha cng sn nguyờn thy ca Proudhon nh l xó hi khụng cú giai cp thỡ sau y s tin n s ph nh ca ph nh theo ý ngha ca thuyt bin chng m qua ú xó hi cú giai cp cui cựng, ch ngha t bn, s b ph nh bi xó hi khụng cú giai cp mi, ch ngha cng sn Marx v Engels ó a nn kinh t cú k hoch nh l trt t kinh t mi - trt t kinh t m Platon ó tng nhc n nhng Marx ó khụng ch rừ cu trỳc c th ca nn kinh t Trong nn kinh t cú k hoch tt c cỏc xớ nghip u b xó hi húa v sn xut c iu phi chung S quyt nh v sn xut v phõn phi hng húa cn phi c tin hnh s ng thun vi tt c cỏc thnh viờn ca xó hi a ú sc lao ng cú th c s dng mt cỏch hiu qu nõng cao cuc sng ca tt c mi ngi thay vỡ to thnh t bn Do cú khỏc ln vi t bn ch ngha nờn cn phi thụng qua ch ngha xó hi nh l gii phỏp quỏ , l ch ngha cú ngun gc t thi ca Platon v nhng ngi theo trng phỏi ngy bin (sophism) Trong giai on chuyn tip ny, s búc lt v s hu t nhõn v phng tin sn xut cn phi c hy b trờn din rng v quỏ trỡnh ú phng thc sn xut t bn dn dn s c thay th bng phng thc sn xut cng sn v cui cựng s dn n ch ngha cng sn 5.1 Lch s Hỡnh thnh cú th hiu c s ch ngha Marx tt hn, Lenin ó Tuyờn ngụn ca ng cng sn chia cỏc tranh lun lý thuyt quan trng nht m Marx v Engels ó thc hin vi cỏc lý thuyt gia khỏc Nn 1848 ụng ó cựng vi Engel vit Tuyờn ngụn ca ng cng sn cho Liờn minh ca nhng ngi cng sn thnh: (Bund der Kommunisten) Tỏc phm Marxist quan trng Tranh lun vi ch ngha vt ca Feuerbach ny mụ t cỏc quan h xó hi thi by gi, c bit l gia giai cp cụng nhõn v giai cp thng tr Da trờn v phộp bin chng ca Hegel ú, bn tuyờn ngụn yờu cu hy b ch ngha t bn v Tranh lun vi cỏc nh kinh t hc ngi Anh nh thnh lp cỏc quan h xó hi cng sn mi thụng qua Adam Smith v David Ricardo cuc u tranh giai cp khụng th trỏnh khi: cn phi LCH S lt s thng tr ca t bn Bn tuyờn ngụn c tỏi bn nhiu ln t 1872 n 1892, vi li m u mi thng l c b sung thờm Nm 1852 Marx cụng b tỏc phm Ngy 18 thỏng Sng mự ca Louis Bonaparte Trong ú ụng nhn nh cuc o chớnh ca Louis Napolộon nm 1851 theo cỏch nhỡn v lch s v c bit l v phõn tớch xó hi ễng ó gii thớch tin trỡnh ca cuc cỏch mng bng hc thuyt lch s ca ụng v cng ó gii thớch v hc thuyt dn n u tranh giai cp v cỏch mng vụ sn Ngy 18 thỏng Sng mự" ó cú nhiu nh hng n nghiờn cu v ch ngha chuyờn ch eo quan im MarxLenin, tỏc phm ny ó trỡnh by rng mt cuc cỏch mng vụ sn thng li phi p v b mỏy nh nc t sn[8] Nm 1859 quyn Phờ bỡnh kinh t chớnh tr hc c xut bn, cha ng tt c cỏc gi thit m Marx trỡnh by tỏc phm chớnh ca ụng T bn Nm 1867, mt ca b T bn bao gm ba gn 3.000 trang c xut bn Engels phỏt hnh v sau Marx qua i v qua y ó gúp phn quyt nh vo vic xõy dng hc thuyt Marxist, cng bng nhiu túm lc mang tớnh khoa hc ph thụng ca ụng Nm 1878 Engels xut bn tỏc phm Chng Dỹhring Xut phỏt t yờu cu ca Wilhelm Liebknecht nhm lm gim nh hng ca Dỹhring, tỏc phm mang tớnh bỳt chin ny ó tr thnh mt nhng tỏc phm c c nhiu nht ca Marx v Engels bờn cnh bn túm tt ca S phỏt trin ca ch ngha xó hi t khụng tng n khoa hc, ch khụng phi l tỏc phm T bn Tm quan trng ca Chng Dỹhring khụng phi nm vic tranh lun vi Dỹhring m vic din t th gii quan cng sn (li núi u ca ln phỏt hnh th 2) Khụng nhng cỏc nột chớnh ca ch ngha Marx c din t m nhiu ti cho n thi im y cha c nhc n cng c cp Chng Dỹhring cng ó cú nhiu nh hng quan trng n Lờnin Trong ni b ca ch ngha Marx phng Tõy tỏc phm ca Engels khụng phi l khụng c tranh cói, c bit l vic din t chõn thc cỏc ý tng ca Marx qua Engels hay vic phõn rừ ranh gii ca ụng vi cỏc ý tng ca Marx Chng Dỹhring úng mt vai trũ quan trng s phỏt trin ca ch ngha Marx V mt mt s truyn bỏ v ph cp cỏc ý tng Marxist bt u vi tỏc phm ny, v mt khỏc vic n gin húa v giỏo iu húa hc thuyt Marxist cng hỡnh thnh[9] 5.2 Ch ngha xó hi hin thc Mc dự l mt cỏc quc gia hựng mnh nht ca th gii, nc Nga vo cui th k 19 mang nhiu du n ca nụng nghip Nhiu ni cũn tn ti c cu phong kin tin t bn Bt u t thi Nga hong Nikolai II (1894 - 1917) cụng nghip húa c y mnh Giai cp vụ sn ang tng nhanh ó phi Lónh t Xụvit Vladimir Ilyich Lenin cam chu cuc sng xó hi khn cựng Phong tro chng Nga hong th k 19 nc Nga ó chu nhiu nh hng ca cỏc khuynh hng cỏch mng xó hi v vụ chớnh ph hn l phn ln cỏc nc chõu u khỏc, ni m phong tro dõn ch xó hi Marxist cú t chc ch ang bt u u th k 20 Nm 1898 ng Cụng nhõn Dõn ch Xó hi Nga c thnh lp t ba t chc Marxist, nhng li b cm hot ng sau ú Nm 1903, lu vong nc ngoi, ng tỏch thnh Bolshevik di s lónh o ca Lenin v Menshevik Sau cuc Cỏch mng thỏng Hai nm 1917 nhng ngi Menshevik dn u ó khụng th dn n vic nc Nga rỳt Chin tranh th gii th nht, Lenin ri Phn Lan v th ụ Sankt-Peterburg, t ni õy phỏt ng mt cuc cỏch mng v thng lng ngng chin Cuc Cỏch mng thỏng Mi Vladimir Ilyich Lenin v Lyov Davidovich Trotsky lónh o Cho n qua i vo ngy 23 thỏng nm 1924, Lenin l ngi lónh o ca ng vi cỏch din gii ca ch ngha Lenin rng ng l cụng c ca chuyờn chớnh vụ sn, c t chc cht ch v khụng cho phộp thnh lp phe phỏi ni b tr li cỏc phn i chng li quyn lc nh nc chuyờn chớnh, Lờnin dn dt quyn Nh nc v Cỏch mng lý thuyt Marxist v s cht dn ca nh nc, vic s xy t n ch ngha cng sn, m nh nc nh l cụng c ca giai cp thng tr s tr thnh d tha, mc du l khỏi nim ny khụng cú Karl Marx iu khụng c nhỡn thy 5.2 Ch ngha xó hi hin thc mt thi gian di Nm 1924, Iosif Vissarionovich Stalin, ngi bt u cú quyn lc t cuc cỏch mng bt u, ó nh ngha ch ngha Lenin nh l ch ngha Marx ca thi i ch ngha quc v cỏch mng vụ snlý thuyt v chin thut ca cỏch mng vụ sn núi chung v lý thuyt v chin thut ca chuyờn chớnh vụ sn núi riờng. (V c s ca ch ngha Lenin) Ngc li, phn ng vi ch ngha Stalin, Trotsky ó phỏt trin nhng ý tng riờng, nhng cỏi m lỳc u c gi mt cỏch h thp l ch ngha Trotsky Khỏi nim ny c chớnh nhng ngi theo ch ngha Trotsky tip nhn sau ny Ch ngha Trotsky v c bn da vo hai thuyt chớnh: v mt mt l thuyt ca cuc cỏch mng liờn tc m theo ú ch ngha xó hi l xó hi quỏ tin lờn ch ngha cng sn ch cú th thnh cụng trờn bỡnh din quc t, vỡ th m ton b th gii phi c gii phúng ch ngha t bn bng mt cuc cỏch mng V mt khỏc l cỏc phõn tớch v Liờn bang Xụ vit nh l mt nh nc cụng nhõn thoỏi húa m ú mt ch quan liờu ó cp ly quyn lc Cuc Cỏch mng thỏng Mi ó tỏc ng mnh n phong tro cụng nhõn th gii: bt u t nm 1918 nhiu ng cng sn c thnh lp trờn ton chõu u, s ng viờn tng rt nhanh v sau ú ó hỡnh thnh mõu thun cú th thy rừ vi gii t sn c bit l c (Cng hũa Weimar) v í mt phn ó dn n cỏc tỡnh trng tng t nh ni chin cho n Benito Mussolini chim quyn lc í nm 1922 v Adolf Hitler c nm 1933 v ó p tan tt c cỏc t chc cụng nhõn hay y lựi cỏi t chc ny vo th hot ng mt Sau Lenin qua i (1924), ni b ca ng Cng sn Liờn bang Xụ vit ó bựng n cuc tranh chp quyn lc gia I V Stalin v L D Trotsky, ngi dn u phe i lp cỏnh t Stalin ó ginh c thng li cuc tranh chp ny v sau ú ó trung quyn lc v ụng cú th khai tr Trotsky ng nm 1927 Sau ú Trotsky b tc quc tch Liờn Xụ v phi chy trn qua nhiu ng khỏc n Mộxico Ti õy, ụng ó b mt ip viờn Nga sỏt hi sau ó xut bn rt nhiu tỏc phm chng Stalin Trong thi gian t 1929 cho n 1953 Stalin ó thc hin nhiu phn ln ca ch ngha Lenin Liờn bang Xụ vit: ch ngha Stalin da trờn ch ngha xó hi v y mnh u tranh giai cp m ú Stalin cng ó tip nhn vic lónh o ng khụng khoan nhng ca Lenin Cỏc cuc u tranh giai cp cn phi mang li s phỏt trin n xó hi ca ch ngha cng sn mt cỏch nhanh chúng v qua ú gii phúng giai cp vụ sn Cựng vi Nikita Sergeyevich Khrushchyov l cỏc c gng u tiờn loi tr ch ngha Stalin m ú tht ch ngha Stalin cũn l sn ct lý thuyt chớnh Cui cựng, Mikhail Sergeyevich Gorbachyov ó bt u vic t b sựng bỏi cỏ nhõn Stalin cng nh l Lyov Davidovich Trotsky nhiu ci cỏch cú nh hng sõu rng, i theo sau ú l vic sp ca cỏc nh nc ụng u v ca Liờn bang Xụ vit nm 1992 Sau ch ngha phỏt xớt chm dt ti chõu u ó cú nhiu ngi theo ch ngha Marx thi gian u, thớ d nh ng Cng sn í ó cú khong 1,8 triu ng viờn nm 1945 nhng chng bao lõu sau s ny khụng th t n c na v nhiu ngi Marxist c bit l sau Stalin qua i ó dao ng Nhiu ngi Marxist í v Phỏp ó gi khong cỏch vi Liờn bang Xụ vit V phong tro sinh viờn bt u gia thp niờn 1960, ch ngha Marx ó b phõn chia thnh nhiu nhúm nh vi nhiu khuynh hng khỏc Nu nh cho n thi gian gn õy mt cuc cỏch mng c nhiu ngi Marxist ũi hi thỡ sau ch ngha xó hi hin thc chm dt Liờn bang Xụ vit h ó tha thun phn nhiu vi phong tro dõn ch xó hi v hn ch nhng ngh ci cỏch ng Cng sn í ( Partito della Rifondazione Comunista) hin (2005) ang cú i din c hi í Nm 1949 Mao Trch ụng cựng vi ng Cng sn Trung c nm quyn lc ti Trung c Mao Trch ụng, m ngi ng minh nht ca ụng l Liờn bang Xụ vit, ó lónh o da trờn ch ngha Mao cho n 1976 Ch ngha Mao phỏt trin tip tc t ch ngha Lenin v ch ngha Stalin m ú s tin b úng vai trũ trung tõm i ngc li vi liờn kt nhng ngi sn xut t theo Marx, nhng ngi cụng nhõn ó phi chu nhiu s bt buc Do mt tin 10 LCH S ch ngha vo ngy thỏng 12 nm 1961 v Cuba c nh ngha rừ rng l mt nh nc theo ch ngha Marx Lenin Trong Chin tranh Lnh, Cuba ch cú quan h kinh t v chớnh tr vi cỏc quc gia xó hi ch ngha v vi cuc Khng hong Cuba, mõu thun cụng khai gia cỏc cng quc th gii ó bựng n Liờn bang Xụ vit sp dn n mt cuc khng hong kinh t trm trng v sau ú l vic m ca cho cỏc on ln v khỏch du lch vo nc 5.3 Phong tro Dõn ch Xó hi Mao Trch ụng (1939) Ch tch H Chớ Minh cy v mt chớnh tr ni b ng vỡ "i nhy vt", mt chin dch vi mc ớch tng cng sc mnh kinh t ca Cng hũa Nhõn dõn Trung quc vi hu qu l mt nn khng khip, Mao ó c gng thc hin cỏc ý tng ca ụng v mt nh nc Mao bng cuc Cỏch mng húa bt u nm 1966 Cuc Cỏch mng húa ó cú nh hng quyt nh v mt chớnh tr Trung c cho n ụng qua i v ó dn n nhiu cht chúc, hnh h, phỏ hy ti sn húa v hn ch nhõn dõn Sau Mao Trch ụng qua i Trung c ngy cng m ca cho t bn phng Tõy tc l cho ch ngha t bn Cựng vi vic t húa v mt chớnh tr ca cuc Cỏch mng thỏng Ba 1848/1849 ti c, ln u tiờn nhng ngi cụng nhõn ó t t chc cỏc liờn hip tng t nh cụng on Sau y nhiu t chc cụng nhõn khỏc ó c thnh lp, tin thõn ca cụng on v cui cựng l cỏc ng xó hi ch ngha v dõn ch xó hi nh Hi Cụng nhõn c Ph thụng (Allgemeine Deutsche Arbeiterverein ADAV) nm 1863 v vo nm 1869 l ng Cụng nhõn Dõn ch Xó hi (Sozialdemokratische Arbeiterpartei SDAP) cú khuynh hng Marxist chung quanh Wilhelm Liebknecht v August Bebel, cng l phõn b c ca Nht c t Hai t chc ny thng nht di tờn ng Cụng nhõn Xó hi ch ngha c (Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands SAP) vo nm 1875 ti Gotha da trờn Chng trỡnh Gotha, chng trỡnh m ó b Marx ch trớch vỡ mang tớnh nhng b i vi ADAV cú khuynh hng ci cỏch n ỏp, truy t phỏp v cm hot ng mt thi gian cng nh Cỏc o lut dnh cho nhng ngi theo ch ngha xó hi thi gian 1878 n 1890 di thi th tng ch Oo von Bismarck ó khụng th ngn chn s thnh viờn ca nhng t chc Marxist tng nhanh chúng Nm 1890 SAP tr thnh ng Xó hi Dõn ch c (Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD) v vi Chng trỡnh Erfurt li cú nh hng ch ngha Marx nhiu hn Vo thi im ny SPD l ng ln nht, mang nh hng ca h t tng Marx v thng nht ni b nhiu khuynh hng Marxist khỏc Trong thi k u ng mang nhiu nh hng ca phỏi cỏnh t/Marxist chung quanh Rosa Luxemburg Trong thi gian bc sang th k mi ó cú nhiu cuc tranh lun v mc tiờu chớnh tr ng SPD m thng li ó nghiờn v nhng ngi Marxist, ngoi nhng vic khỏc l nh vo ngh lun Ci cỏch xó hi hay cỏch mng ca Rosa Luxemburg nhng ng hng chớnh tr thc t ca ng li theo phng hng dõn ch xó hi, c sau Eduard Bernstein cụng b lun Cỏc nhim v ca phong tro dõn ch xó hi (1899) Trong cuc Cỏch mng thỏng Mi mt nm 1918, ban Sau cuc cỏch mng thnh cụng ti Cuba nm 1959, lónh o ng SPD chng li ngh bin i ch Fidel Castro tuyờn b thnh lp nc Cng hũa Xó hi c sang mt nh nc xó hi ch ngha m kt qu 5.4 Cỏc khuynh hng tõn Marxist 11 l phong tro cụng nhõn cui cựng ó tỏch thnh nhng ngi cú ch trng ci cỏch (dõn ch xó hi) v nhng ngi cng sn Nm 1959 ng SPD vi Chng trỡnh Godesberg cui cựng ó t b th gii quan Marxist nh l c s lý thuyt Ch ngha Marxist o (Austromarxism) l mt khuynh hng khuụn kh ca ch ngha Marx, c bit ph bin rng rói phong tro dõn ch xó hi o cỏc thp niờn u ca th k 20 Trong khỏi nim ch ngha Marxist o cú nhiu quan im khỏc vỡ th m khỏi nim ny tht l mang chiu hng mụ t xut x theo ngha mt trng phỏi o ca ch ngha Marx hn l mt c s rừ rt ca mt ni dung thng nht Nhiu ngi gii trớ thc cú th xem nh l ngi theo ch ngha Marxist o nh Max Adler, Rudolf Hilferding, Oo Bauer, Karl Renner v Gustav Eckstein Mt mu s chung ca ch ngha Marxist o l chng trỡnh ca ng Cụng nhõn Dõn ch Xó hi nm 1926, c gi l Chng trỡnh Linz Trong chng trỡnh ny, ch yu l Oo Bauer phỏc tho, cỏc nguyờn lý c bn chung ca ch ngha Marxist o c trỡnh by Ngi theo ch ngha Marxist o t hiu mỡnh l ng th ba gia ch ngha ci cỏch dõn ch xó hi v chiu hng cỏch mng m thi ú i Karl Korsch (1886 - 1961) din ch yu l cỏc ng thuc c t cng sn c iu hnh nh mt doanh nghip,) ỏ trỡnh bin vt th thnh hng húa ny quyt nh tt c cỏc 5.4 Cỏc khuynh hng tõn Marxist quan h xó hi Tỏc phm quan trng nht ca ụng l [11] Ch ngha tõn Marxist khụng phi bt buc phi l Lch s v ý thc giai cp mi m tht l mt khỏi nim quy t nhiu chiu Erst Bloch cho rng khụng ch n vi ngi bng hng hay ý tng Marxist khỏc vi cỏch nhỡn chớnh cỏc lý l da trờn lý trớ m vỡ cú s phỏt trin khụng thng ca hc thuyt Marxist v vch rừ ranh gii vi ng thi nờn phi kờu gi h trờn mt bỡnh din sõu cỏc t tng truyn thng v c bit l vi s thc hin hn ễng nhc n nhng u tranh khụng c tha trờn thc t ca ch ngha Marx-Lenin Mc dự vy lch s v s xut hin ca mt th gii cỏc lý thuyt ca Lenin, Trotsky hay Rosa Luxemburg khụng cú s thng tr s c nhỡn thy mt xó mang tm quan trng cỏc ngh lun ca ch hi khụng tng c th Gia thp niờn 1950, sau ngha tõn Marxist uc vo s cỏc lý thuyt gia hon thnh tỏc phm chớnh Das Prinzip Honung quan trng nht thi k u ca ch ngha tõm Marxist (Nguyờn lý ca hy vng), ụng ri b nc Cng hũa l Karl Korsch, Georg Lukỏcs, Ernst Bloch v Antonio Dõn ch c sang Cng hũa Liờn bang c nhiu Gramsci ngi hc trũ ca ụng ó b bt giam Karl Kosch vi tỏc phm Ch ngha Marx v trit hc l ngi u tiờn vt qua c m lun mang tớnh giỏo iu v lý thuyt Marxist bng cỏch t ỏp dng lý thuyt lch s Marxist vo s phỏt trin ca ch ngha Marx[10] Antonio Gramsci, ngi ng thnh lp ng cng sn í (Partito Comunista Italiano) ó sỏng tỏc mt cỏc tỏc phm quan trng nht ca ch ngha tõn Marxist Khỏi nim chớnh ca hc thuyt ca ụng l s lónh o (hegemony), c hiu nh l s thnh hỡnh ca mt ý thc th" v nh l s truyn bỏ ca mt phng thc suy ngh v hnh ng thun nht[12] Vi cỏc tỏc phm ca ụng, Gramsci ó cú nhiu nh hng khụng nhng n cỏc nh lý thuyt Marxist m cũn n cỏc lý thuyt chõu u lónh vc xó hi hc v chớnh tr hc ễng cng ó t nhng hũn ỏ nn tng cho Ch ngha Cng sn chõu u Nhng khỏi nim c bn ca thuyt Marxist m Georg Lukỏcs phõn tớch l s tha húa (Marxs theory of alienation), xu hng bin tt c vt th thnh hng húa (reication) v ý thc giai cp Lukỏcs cho rng cựng vi s t bn húa liờn tc ca mt xó hi ngy cng cú nhiu tiu h thng mang c cu t bn (c s o to bin thnh xớ nghip o to cng phi hot ng mang tớnh kinh t nh mt doanh nghip; nh nc cn phi Ch ngha Marxist chõu u l mt nhng 12 PHấ BèNH CH NGHA MARX khuynh hng mang nh hng ch ngha tõn Marxist quan trng nht Ch ngha ny ng h cỏc thay i cỏc nn dõn ch a nguyờn (ca phng Tõy, k c Nht Bn) Khỏi nim phõn rừ ranh gii vi ch ngha xó hi hin thc, c bit l cỏc thp niờn 1970 v 1980, ó khụng cũn c thụng dng na sau Liờn bang Xụ vit sp v him thy thi gian hin Cỏc ng thuc ch ngha cng sn chõu u ó tranh c cỏc cuc bu c í, Tõy Ban Nha v Phỏp nh nc cng sn Trong ni b nhng ngi Marxist cú nhiu phờ bỡnh c bit l t cỏc khuynh hng khỏc ca ch ngha Tõn Marxist (Neomarxism), m mi mt khuynh hng thng ch ph nhn mt lónh vc riờng l hay phờ bỡnh nhng din gii ca ch ngha Marx-Lenin m theo ý ca h l sai lm Ph nhn ton b cỏc hc thuyt Marxist trc nht l t phớa nhng ngi theo ui cỏc th gii quan, khoa hc hay trit hc hon ton khỏc Trng phỏi Frankfurt Vin nghiờn cu xó hi ca trng i hc Johann Wolfgang Goethe ti Frankfurt am Main Max Horkheimer thnh lp thp niờn 1930 v tn ti n 1959 Cựng vi uyt ti hn (critical theory) Trng phỏi Frankfurt ó phỏt trin mt trit hc xó hi mang tớnh phờ bỡnh h t tng, chu nh hng ca phờ bỡnh lý trớ phng Tõy, bn v cỏc iu kin xó hi v lch s cho vic hỡnh thnh ý thc h xó hi v c bit l v late capitalism Cựng vi s phờ bỡnh ny l ũi hi ci to quan h xó hi Cỏc nh i din quan trng bờn cnh Horkheimer l eodor W Adorno, Walter Benjamin, Erich Fromm, Herbert Marcuse v sau y l Jỹrgen Habermas Trng phỏi Frankfurt ó cú nh hng n khuynh hng Cỏnh t mi (new le), cỏc khuynh hng tõn Marxist khỏc cng nh l n cỏc cuc tranh lun chuyờn mụn khoa hc xó hi 6.2 Phờ bỡnh t nhng ngi Marxist 6.1 Phờ bỡnh ch ngha Marx Tng quan Ngay t lỳc cụng b cỏc tỏc phm u tiờn ca ch ngha Marx ó xut hin nhiu phờ bỡnh gn nh tt c cỏc lónh vc ca hc thuyt Nguyờn nhõn ch yu l Marx ó khụng hon tt c tỏc phm cui cựng ca ụng (T bn) v cng Marx ó sa cha hc thuyt ca ụng da trờn cỏc phờ bỡnh cú cn c d nh Marx ó vit th gi Vera Ivanovna Zasulich ( ) rng cú nhiu ý kin mõu thun vi v tin xó hi cho mt cuc cỏch mng xó hi ch ngha Mt vi iu khụng c din t mt cỏch rừ rng v/hay c din gii khỏc d nh rỳt kinh nghim t Cụng xó Paris, Marx ó vit rng giai cp cụng nhõn khụng th n gin ch chim ly b mỏy nh nc cú sn v hnh nú cho cỏc mc ớch riờng ca mỡnh (die Arbeiterklasse nicht die fertige Staatsmaschine einfach in Besitz nehmen und sie ỹr ihre eigenen Zwecke in Bewegung setzen kann[13] ) Vỡ th m theo din gii ca Lenin ý ngha ca t tng ca Marx () chớnh l giai cp cụng nhõn phi p tan, ỏnh v 'b mỏy nh nc cú sn' v khụng c phộp ch t gii hn vic chim ly nú () Tuy nhiờn, phỏi vụ chớnh ph cho rng Marx mun xõy dng mt xó hi vụ chớnh ph)[14] Trong ch ngha Marx ngy cú nhiu khuynh hng khỏc m mt phn hon ton mõu thun vi nhau, hu nh ton b cỏc nguyờn t ca hc thuyt Marxist u c tranh lun Mt s im c bit c tranh cói thớ d nh l: Vai trũ ca giai cp cụng nhõn v quan h ca giai cp cụng nhõn vi cỏc phong tro xó hi khỏc nh ngha (v t chc) ca dõn ch xó hi ch ngha Cỏc tin cho mt ci to xó hi theo ng hng xó hi ch ngha Nhiu cõu hi khỏc ca giỏ tr gia tng an h gia h tng c s v thng tng kin trỳc Tip ni theo Leo Trotsky, vi mt phiờn bn Marxist ca thuyt v cỏc chu k Kondratiev (Long Waves of Capitalist Development) Ernest Mandel ó sa i quy lut v khuynh hng lói xut gim i bng cỏch nhn mnh rng cỏc lc tỏc ng ngc li cú th chin thng nhiu gian on di lõu.[15] Nhng ngi theo ch ngha tõn Marxist c bit ph nhn vic giỏo iu húa h t tng Marxist nh l th gii quan vụ sn, iu cú th nhn thy trc nht cỏc hc thuyt nh nc ca ch ngha xó hi hin thc Ngc li, nhng ngi theo khuynh hng ca Ch ngha Cng sn chõu u (Eurokommunism) v Ch ngha Ci cỏch (Reformismus) li bỏc b s u tranh giai cp nh l phng tin dn n ch ngha xó hi v c tỡm nhng ng dõn ch khc phc mõu thun giai cp Cỏc lý thuyt gia chu nh hng ca Marx phờ phỏn ụng rng din t v giỏ tr s dng ca hng húa Marx ó ỏnh giỏ quỏ cao nhng tỏc ng ca nú n mt thay i dn n ch ngha cng sn, v húa cng nh t nhiờn gn nh khụng c a vo cỏc thuyt v kinh t ca ụng Cỏc tin cho vic chuyn i mt xó hi t ch ngha xó hi sang Marx ó khụng núi c th v trt t chớnh tr ca mt ch ngha cng sn cng c tranh cói Chớnh Marx 6.4 Phn phờ bỡnh 13 cng ó lu ý rng vic ny ch cú th hon thnh sau ca mỡnh thỡ ngi phờ bỡnh h t tng li cng tin mt cuc cỏch mng trờn ton th gii rng cú th nhn thy nhng dng ý ng sau ú Vỡ th m ngi ny khụng th nờu cỏc iu kin m di cỏc iu ú ngi y s cụng nhn rng cỏc lun 6.3 Phờ bỡnh t nhng ngi phi Marxist ca mỡnh l sai Gn nh tt c nhng ngi phờ bỡnh khụng theo ch ngha Marx u ph nhn cỏc hc thuyt ca Marx l s tht nht v ớt nht l ng h nhiu phn ca phờ bỡnh t ni b nhng ngi Marxist ờm vo ú, ngoi tr phõn tớch v ch ngha t bn, cỏc phn khỏc ca ch ngha Marx u b hoi nghi hay ph nhn Mt s cỏc nh phờ bỡnh t (liberal) l Milton Friedman (Trng phỏi Chicago) hay Friedrich Hayek v Ludwig von Mises (Trng phỏi o) John Maynard Keynes cng l mt nh phờ bỡnh m cỏc hc thuyt ca ụng ó cú nh hng quyt nh n chớnh sỏch kinh t cỏc nc cụng nghip cho n na sau ca th k 20 Nhng ngi phờ bỡnh khỏc ch trớch mi quan h hp hũi gia h tng c s v thng tng kin trỳc, nh cú th thy ch ngha t bn c quyn nh nc (State monopoly capitalism) v mt s thuyt cacten (cartel) Marxist Ti õy, cỏc c quan nh nc c miờu t nh l nhng ngi nhn mnh lnh trc tip ca cỏc nh cụng nghip, tr thnh ch l tai sai ca ch ngha t bn c quyn Vỡ th m nh lch s hc ngi c Gerd Koenen v nh chớnh tr hc ngi M Daniel Pipes ó gi ch ngha Marx-Lenin l mt thuyt õm mu Mt s phờ bỡnh cho rng ng i n ch ngha cng sn thụng qua mt b mỏy (chuyờn chớnh vụ sn) y quyn lc mang mi him nguy l nhng ngi lónh o khụng hng n cỏc ci cỏch cu trỳc vỡ quyn li ca giai cp vụ sn m c bit l bo v quyn lc ca chớnh h Vỡ th m nhiu nh nghiờn cu thớ d nh cỏc nh phỏt hnh quyn Le Livre noir du communisme (tm dch: Cun sỏch en v ch ngha cng sn) nhn nh rng vic git hng triu ngi ca Josef Stalin, Mao Trch ụng hay Pol Pot khụng phi l vic i sai ng li ca thuyt Marxist d tt p m chớnh l thuyt Marxist cha ng nhng quan im s dn n nhng hnh ng ú d nh thuyt bin chng ca Hegel c s ca ch ngha vt bin chng c cho l sai lm nh Karl Raimund Popper ó phờ bỡnh tỏc phm Xó hi m v nhng k thự ca nú T tng ca Marx dn n mt xó hi úng Xó hi ny cú c tớnh l nú c nhng ngi tiờn phong lp nờn t trờn bn v, nhng ngi tin rng h cú c nhn thc khoa hc v nhng quyn li khỏch quan ca nhng ngi b n ỏp, c chỳng khỏc hn nhng quyn li c cm nhn ch quan Nh th mt xó hi úng l 6.4 Phn phờ bỡnh mt chớnh th chuyờn ch Nm 1957 bi vit S khn cựng ca ch ngha lch s Popper ó phờ bỡnh ý Trong thi gian sỏng to, Marx v Engels ó a nhiu nim ca ch ngha vt lch s: phỏt trin vo cỏc nhn nh lý thuyt ca hai ụng Vỡ th m cn phi chỳ ý rng cng phi xem cỏc trỡnh by ca Marx v Engel xut phỏt t thi k no Lch s tin trin theo mc ớch Cỏc quan im sau õy ch yu da vo cỏc tỏc phm Khuụn mu nht nh lch s c lun gii hay bi vit sau ny ca Marx bng nhng khuụn mu nht nh ni tip theo Nhiu dn gii Marxist mi (Ch ngha tõn Marxist sau ú Neomarxism) ph nhn cỏch din gii theo mc ớch Nhn thc c cho l khỏch quan ca cỏc lun (Teleology) v thuyt quyt nh (determinism) l khuụn mu c bn ny cho phộp d oỏn tin nhng im phờ bỡnh chớnh v hc thuyt Marxist S trỡnh ca lch s v cho phộp núi lờn mt cỏch phỏt trin xó hi khụng c hiu nh ó nh trc, chun mc v cỏch to nh hng n tin trỡnh nh l mt quỏ trỡnh phỏt trin n mt mc ớch nht nh v quỏ trỡnh ny cng khụng c quyt nh bi ny nh th no c mụi trng vt cht ln phng thc sn xut Núi chung l ch ngha xó hi khoa hc l khụng mt xó hi khoa hc v mang tớnh khụng th ph nhn (nonfalsiability) c bit l cỏc lun Marxist c th hin bng phng tin phờ bỡnh h t tng: Nhng ngi hoi nghi quy lut v xu hng gim i ca lói sut hay v s rỳt gn tt c lch s v lch s ca u tranh giai cp u b cho rng s hoi nghi ca h hon ton khụng trung thc v ch l sn phm ca h t tng vỡ quyn li ca giai cp ang thng tr Ngi hoi nghi cng kiờn quyt gi vng s ng vc H tng c s khụng quyt nh thng tng kin trỳc S phỏt trin khụng i theo hỡnh thc bc thang v cng khụng th nh trc Cỏc im nhn mnh ny c a sau y v khụng th nhn thy di hỡnh thc ny cỏc tỏc phm ca Marx v Engels Phờ bỡnh ca Popper, hc thuyt Marxist khng nh s cú mc ớch v quy lut phỏt trin lch s v t y rỳt gii phỏp cho tng lai, l khụng ỳng theo cỏch nhỡn ny Khng nh ca Popper, hc thuyt Marxist 14 da trờn vic to kh nng nhn thc khỏch quan, cng phi c nhỡn bng mt cỏch phờ phỏn ỳng hn l phi xut phỏt t quan im l nhng khỏi nim nh nhn thc khỏch quan khụng cú ch ng t tng v nhn thc lun ca Marx Phờ phỏn ca Popper v vic ỏp dng phờ bỡnh h t tng cú th ỳng nhng cng khụng th thay i c tm quan trng ca vic phờ bỡnh h t tng cho khoa hc xó hi, vic mang hnh ng ca mi mt cỏ nhõn (m Marx cng khụng t cho mỡnh l mt ngoi l) vo mt h t tng (th gii quan) cu thnh th gii nh chỳng ta nhn bit c Tham kho 7.1 Ch ngha Marx Karl Marx, Friedrich Engels: Marx Engels ton 43 Bọnde, Dietz Verlag, Ost-Berlin (ab 1989: Berlin) 1956-1990 Karl Marx: Manuskripte (1844) ệkonomisch-philosophische Karl Marx und Friedrich Engels: Das Kommunistische Manifest.(Originalausgabe 1848) Eine moderne Edition Mit einer Einleitung von Eric Hobsbawm, Argument Verlag 1999, ISBN 3-88619-322-5 Karl Marx: Lohnarbeit und Kapital Artikel in der Neuen Rheinischen Zeitung, April (1849) Karl Marx: Grundrisse der Kritik der politischen ệkonomie (1857/58) Karl Marx: Das Kapital Band I-III (1 Auage 1867) Paderborn: Voltmedia, ISBN 3-937229-34-5 Friedrich Engels: Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenscha., 1882 Perry Anderson: ĩber den westlichen Marxismus Syndikat, Frankfurt am Main 1978, ISBN 3-81080074-0 Eberhard Braun: Aufhebung der Philosophie: Karl Marx und die Folgen Metzler Verlag, Stugart 1992 Cajo Brendel, Anton Pannekoek: Denker der Revolution ầa Ira, Freiburg im Breisgau 2001, ISBN 3-924627-75-4 Alex Callinicos: Die revolutionọren Ideen von Karl Marx VZGA, Frankfurt am Main 1998, ISBN 39806019-2-7 Jacques Derrida: Marx' Gespenster Der Staat der Schuld, die Trauerarbeit und die neue Internationale Fischer-Taschenbỹcher, Frankfurt a Main 1996, ISBN 3-596-12380-1 THAM KHO Jacques Derrida: Marx & Sons Suhrkamp Taschenbuch Wissenscha, Frankfurt am Main 2004, ISBN 3-518-29260-9 Iring Fetscher: Marx Herder Verlag, Freiburg im Breisgau 1999, ISBN 3-451-04728-4 Iring Fetscher: Marx-Engels-Studienausgabe Fischer-Taschenbỹcher, Frankfurt am Main 1966, ISBN 3-596-26059-0 Helmut Fleischer: Marxismus und Geschichte Suhrkamp, Frankfurt am Main 1969, ISBN 3-51800323-2 Michael Heinrich: Kritik der politischen ệkonomie Eine Einỹhrung durchgesehene und erweiterte Auage Schmeerling Verlag, Stugart 2004, ISBN 3-89657-588-0 Rosa Luxemburg: Sozialreform oder Revolution? Leipzig 1899 Ernest Mandel: Einỹhrung in den Marxismus Auage Internationale Sozialistische Publikationen, Kửln 1998, ISBN 3-929008-041 Ernst eodor Mohl, Werner Hofmann, Joan Robinson und andere: Folgen einer eorie: Essays ỹber Das Kapital von Karl Marx Suhrkamp, Frankfurt am Main 1967, ISBN 3-518-10226-5 Oskar Negt: Kant und Marx: ein Epochengesprọch Steidl Verlag, Gửingen 2003, ISBN 3-88243-897-5 Anton Pannekoek, Paul Maick und andere: Marxistischer Anti-Leninismus ầa Ira, Freiburg im Breisgau 1990, ISBN 3-924627-22-3 7.2 Phờ bỡnh Karl Raimund Popper: Die oene Gesellscha und ihre Feinde: Band 2: Falsche Propheten: Hegel, Marx und die Folgen (Xó hi m v nhng k thự ca nú, 2: cỏc nh tiờn tri sai lm: Hegel, Marx v hu qu) UTB Nh xut bn khoa hc, Stugart 1992, ISBN 3-8252-1725-6 Karl Raimund Popper: Das Elend des Historizismus (S khn cựng ca ch ngha lch s) Phỏt hnh ln th Mohr Siebeck, Tỹbingen 2003, ISBN 316-148025-2 Rudolf Bahro: Die Alternative: Zur Kritik des real existierenden Sozialismus (S la chn khỏc: Phờ bỡnh ch ngha xó hi hin thc) Europọische Verlagsanstalt, Kửln 1977, ISBN 3-434-00353-3 Gerd Koenen: Marxismus-Leninismus als universelle Verschwửrungstheorie (Ch ngha Marx-Lenin nh thuyt õm mu mi mt) Trong: Die neue Gesellscha/Frankfurter Hee,H (1999), S 127-132 15 7.3 Phn phờ bỡnh Galina Belkina: Marxismus oder Marxologie (Ch ngha Marx hay Marx hc) Akademie-Verlag, Berlin (DDR) 1975 Elmar Julier: Marx-Engels-Verọlschung und Krise der bỹrgerlichen Ideologie (Ngy to Marx Engels v cuc khng hong ca h t tng t bn) Akademie-Verlag, Berlin (DDR) 1975 Horst Ullrich: Zur Reaktion der bỹrgerlichen Ideologie auf die Entstehung des Marxismus (Phn ng ca h t tng t bn v s hỡnh thnh ca Ch ngha Marx) Akademie-Verlag, Berlin (DDR) 1976 Chỳ thớch [1] Marx, Lun v Feuerbach Marx Engels ton tp, 3, trang 533 1845 (Engel hiu ớnh nm 1888 ting c) [2] Marx, V phờ phỏn kinh t chớnh tr hc Li núi u Marx Engels ton tp, 13, trang 9, 1859 (ting c) [3] V phờ phỏn kinh t chớnh tr hc Li núi u Marx Engel ton 13, trang ting c [4] Karl Marx, Phờ bỡnh kinh t chớnh tr hc, Marx Engel ton tp, 13 (ting c) [5] Marx, Phờ bỡnh kinh t chớnh tr hc, Marx Engels ton tp, 13, 1859 (ting c) [6] Marx, Engels, Tuyờn ngụn ca ng cng sn 1848 (ting c) [7] T t - on Tiu Long [8] Stammen, eo; Riescher, Gisela; Hofmann, Wilhelm: Hauptwerke der politischen eorie (Cỏc tỏc phm chớnh ca hc thuyt chớnh tr) 1997, trang 320-323 [9] Stammen, eo; Riescher, Gisela; Hofmann, Wilhelm: Hauptwerke der politischen eorie (Cỏc tỏc phm chớnh ca hc thuyt chớnh tr) 1997, trang 137-140 [10] Stammen, eo; Riescher, Gisela; Hofmann, Wilhelm: Hauptwerke der politischen eorie 1997, trang 263265 [11] Stammen, eo; Riescher, Gisela; Hofmann, Wilhelm: Hauptwerke der politischen eorie (Cỏc tỏc phm chớnh ca hc thuyt chớnh tr), 1997, trang 291-294 [12] Chỳ thớch theo: Stammen, eo; Riescher, Gisela; Hofmann, Wilhelm: Hauptwerke der politischen eorie 1997, trang 162 [13] Marx; Engels, Li núi u Tuyờn ngụn ca ng Cng sn (n bn ting c nm 1871) [14] Lenin, Nh nc v Cỏch mng, Lenin ton tp, 25, trang 393 507 (ting c) [15] Ernest Mandel, Der Spọtkapitalismus Frankfurt am Main 1971, trang 118 Liờn kt ngoi Ch ngha Mỏc l gỡ? Trung tõm lu tr cỏc tỏc phm ch ngha Mỏc trờn Internet 16 10 NGUN, NGI ểNG GểP, V GIY PHẫP CHO VN BN V HèNH NH 10 10.1 Ngun, ngi úng gúp, v giy phộp cho bn v hỡnh nh Vn bn Ch ngha Marx Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Marx?oldid=26749664 Ngi úng gúp: DHN, Mekong Bluesman, Phan Ba, Nguyn anh ang, Linhbach, Chobot, YurikBot, Lu Ly, Duongdt, Movinglife, Huynhxuanba, DHN-bot, Dung005, Ctmt, Trungda, Viethavvh, Escarbot, Redowers, JAnDbot, ijs!bot, Temely, Bỡnh Giang, CommonsDelinker, Linhlam, Lenghivuong, Capacity, Minhlong24121988, VolkovBot, TXiKiBoT, Mohoangwehuong, e Huong Niem Nho, Nguyenkhaiminh~viwiki, Saruman, AlleborgoBot, SieBot, TVT-bot, Idioma-bot, Qbot, Ti2008, usinhviet, MelancholieBot, Y Kpia Mlo, MystBot, Luckas-bot, Amirobot, RaviC, Huynh Pham Ly, ArthurBot, Porcupine, Xqbot, Tuantintuc17, Volga, TobeBot, Cp bin Vnh H Tiờn, Trn Nguyn Minh Huy, Vietnamngaymai, Dinhtuydzao, TjBot, TuHan-Bot, EmausBot, Yanajin33, TDA, Cheers!, WikitanvirBot, Cheers!-bot, Vietnamquoc, DanGong, AvicBot, Batung tpv91, Greenknight dv, Hoangprs5, Racconish, AlphamaBot, Addbot, OctraBot, uanmycuatoi, Beyond234, Bimbom, GHA-WDAS, TuanminhBot, ẫn bc AWB v 15 ngi vụ danh 10.2 Hỡnh nh Tp_tin:1000_bi_c_bn.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/1000_b%C3%A0i_c%C6%A1_b%E1% BA%A3n.svg Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: File:Wikipedia-logo-v2.svg Ngh s u tiờn: is le: Prenn Tp_tin:AdamSmith.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/AdamSmith.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: http://www.library.hbs.edu/hc/collections/kress/kress_img/adam_smith2.htm Ngh s u tiờn: Etching created by Cadell and Davies (1811), John Horsburgh (1828) or R.C Bell (1872) Tp_tin:Bỏc_H_c_Tuyờn_ngụn_c_lp.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/b/b3/B%C3%A1c_H%E1%BB%93_ %C4%91%E1%BB%8Dc_Tuy%C3%AAn_ng%C3%B4n_%C4%91%E1%BB%99c_l%E1%BA%ADp.jpg Giy phộp: S dng hp lý Ngi úng gúp: [1] Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:Commons-logo.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: is version created by Pumbaa, using a proper partial circle and SVG geometry features (Former versions used to be slightly warped.) Ngh s u tiờn: SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created by Reidab Tp_tin:Communist-manifesto.png Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Communist-manifesto.png Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: from www.marxists.org via en.wikipedia Ngh s u tiờn: Friedrich Engels, Karl Marx Tp_tin:Feuerbach_Ludwig.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Feuerbach_Ludwig.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: http://www.marxists.org/glossary/ Ngh s u tiờn: August Weger Tp_tin:Hammer_and_sickle.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Hammer_and_sickle.svg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: Coat of arms of the Soviet Union 19231936.svg and various ags, including those at Hammer and sickle Ngh s u tiờn: Russia Tp_tin:Hegel_portrait_by_Schlesinger_1831.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Hegel_portrait_ by_Schlesinger_1831.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: Khụng rừ Ngh s u tiờn: Jakob Slesinger (1792-1855) Tp_tin:Karl_Marx.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Karl_Marx.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: International Institute of Social History in Amsterdam, Netherlands Ngh s u tiờn: John Jabez Edwin Mayal Tp_tin:Korsch-karl.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Korsch-karl.jpg Giy phộp: CC BY-SA 2.5 Ngi úng gúp: the English language Wikipedia (log) Ngh s u tiờn: uploaded by Lodp (talk) Tp_tin:Lenin.WWI.JPG Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Lenin.WWI.JPG Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: originally uploaded on en.wikipedia by en:User:Bronks at en:Image:Lenin.WWI.JPG Filename was Lenin.WWI.JPG (Lenin Collection of Photographs and Stills Volume 1, Institute of Marxism Leninism, Moscow 1990 p.166), update from http: //lenin-ulijanov.narod.ru/156.jpg Ngh s u tiờn: Goldshtein G Tp_tin:Leon_Trotsky_-_Okhranka_mugshot.gif Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Leon_Trotsky_-_ Okhranka_mugshot.gif Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:Mao1939.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Mao1939.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:Zentralbibliothek_Zỹrich_Das_Kapital_Marx_1867.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/ Zentralbibliothek_Z%C3%BCrich_Das_Kapital_Marx_1867.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: This document was created as part of the Zentralbibliothek Zỹrich project Ngh s u tiờn: Zentralbibliothek Zỹrich 10.3 Giy phộp ni dung Creative Commons Aribution-Share Alike 3.0 ... Belkina: Marxismus oder Marxologie (Ch ngha Marx hay Marx hc) Akademie-Verlag, Berlin (DDR) 1975 Elmar Julier: Marx- Engels-Verọlschung und Krise der bỹrgerlichen Ideologie (Ngy to Marx Engels... Ch ngha Marx Karl Marx, Friedrich Engels: Marx Engels ton 43 Bọnde, Dietz Verlag, Ost-Berlin (ab 1989: Berlin) 1956-1990 Karl Marx: Manuskripte (1844) ệkonomisch-philosophische Karl Marx und... thuyt Ch ngha Marxist o (Austromarxism) l mt khuynh hng khuụn kh ca ch ngha Marx, c bit ph bin rng rói phong tro dõn ch xó hi o cỏc thp niờn u ca th k 20 Trong khỏi nim ch ngha Marxist o cú nhiu
- Xem thêm -

Xem thêm: Chủ nghĩa marx 12345, Chủ nghĩa marx 12345, Chủ nghĩa marx 12345

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay