Tuyển chọn bài tập trắc nghiệm Hình học 11 Nguyễn Thắng An

29 48 1
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 14:49

Tài liệu gồm 29 trang tuyển tập 290 bài tập trắc nghiệm Hình học 11. Nội dung tài liệu bao gồm:1. Phép tịnh tiến2. Phép vị tự3. Đại cương đường thẳng và mặt phẳng4. Giao tuyến của hai mặt phẳng5. Giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng6. Thiết diện của hình chóp7. Ba điểm thẳng hàng, ba đường thẳng đồng quy8. Quan hệ song song trong không gian9. Thiết diện với quan hệ song song10. Vectơ trong không gian11. Hai đường thẳng vuông góc12. Đường thẳng vuông góc mặt phẳng13. Hai mặt phẳng vuông góc14. Thiết diện với quan hệ vuông góc15. Khoảng cách TI LI U TON 11 H c sinh: TUY N CH N BI T P TR C NGHI M GIO VIấN: NGUY N TH NG AN TEL: 0906862779 Biờn so n Th y Th ng An Tel 090 686 2779 Tr ng THPT Nguy n Thỏi H c , Khỏnh Hũa PHẫP T NH TI N Cõu Trong m t ph ng Oxy, cho v = (a; b) Gi s phộp t nh ti n theo v bi n i m M(x; y) thnh M(x;y) Ta cú bi u th c t a c a phộp t nh ti n theo vect v l A x' x a y' y b B x x' a y y' b C x' b x a y' a y b Cõu Trong m t ph ng Oxy, cho i m M 1; T a v D x' b x a y' a y b nh c a i m M qua phộp t nh ti n theo vộc t 3; l B M ' A M ' 4; 2; Cõu Trong m t ph ng Oxy, cho 2; cú ph ti n theo u A 2x y Cõu 4: Bi t M ' 2; cú ph B 2x A 2x y 2; cú ph y nh c a C 2x y 0 C (-1;- 5) ng th ng qua phộp t nh D 2x y v ? D (-1; 5) y nh c a C 2x y y nh c a C 2x y ng th ng : 2x ng th ng qua phộp t nh ng trỡnh l B 2x y Cõu Trong m t ph ng Oxy, cho ti n theo u 2; ng trỡnh l Cõu Trong m t ph ng Oxy, cho y y ng th ng : 2x B (1; -5) ti n theo u D M ' 3;2 l nh c a M 1; qua Tu , M '' 2; l nh c a M ' qua Tv T a u A 1;5 A 2x C M ' 4; ng th ng : 2x D 2x y ng th ng qua phộp t nh ng trỡnh l B 2x y Cõu Phộp t nh ti n theo v bi n ng th ng (d) thnh (d) ú A d // d B d d C d c t d D 2x y D d // d ho c d d Cõu Trong m t ph ng Oxy cho i m A(2; 5) Phộp t nh ti n theo vect v = (1; 2) bi n A thnh i m cú t a l A (3; 1) B (1; 6) C (3; 7) D (4; 7) Cõu Trong m t ph ng Oxy cho i m A(2; 5) H i A l nh c a i m no cỏc i m sau qua phộp t nh ti n theo vect v = (1; 2)? A (3; 1) B (1; 6) C (4; 7) D (2; 4) Cõu 10 Cú bao nhiờu phộp t nh ti n bi n m t ng th ng cho tr c thnh chớnh nú? A Khụng cú B Ch cú m t C Ch cú hai D Vụ s Cõu 11 Cú bao nhiờu phộp t nh ti n bi n m t ng trũn cho tr c thnh chớnh nú? A Khụng cú B M t C Hai D Vụ s Cõu 12 Cú bao nhiờu phộp t nh ti n bi n m t hỡnh vuụng thnh chớnh nú? A Khụng cú B M t C B n D Vụ s Tuyển chọn tập trắc nghiệm Toán 11 Trang Biờn so n Th y Th ng An Tel 090 686 2779 Tr ng THPT Nguy n Thỏi H c , Khỏnh Hũa Cõu 13 Cho phộp t nh ti n vect v bi n A thnh A v M thnh M Khi ú A' M ' A AM 2A ' M ' B AM A' M ' C AM D 3AM 2A ' M ' Cõu 14 Trong m t ph ng Oxy, cho v = (a; b) Gi s phộp t nh ti n theo v bi n i m M(x; y) thnh M(x;y) Ta cú bi u th c t a c a phộp t nh ti n theo vect v l A x' x a y' y b B x x' a y y' b C x' b x a y' a y b D x' b x a y' a y b Cõu 15 Trong m t ph ng Oxy, nh c a ng trũn (x 2)2 + (y 1)2 = 16 qua phộp t nh ti n theo vect v = (1;3) l ng trũn cú ph ng trỡnh A (x 2)2 + (y 1)2 = 16 C (x 3)2 + (y 4)2 = 16 Cõu 16 Trong m t ph ng Oxy , nh c a B (x + 2)2 + (y + 1)2 = 16 D (x + 3)2 + (y + 4)2 = 16 ng trũn (x + 1)2 + (y 3)2 = qua phộp t nh ti n theo vect v = (3; 2) l ng trũn cú ph ng trỡnh A (x + 2)2 + (y + 5)2 = B (x 2)2 + (y 5)2 = C (x 1)2 + (y + 3)2 = D (x + 4)2 + (y 1)2 = Cõu 17 Tỡm m nh sai cỏc m nh sau A Phộp t nh ti n b o ton kho ng cỏch gi a hai i m b t kỡ B Phộp t nh ti n bi n ba i m th ng hng thnh ba i m th ng hng C Phộp t nh ti n bi n tam giỏc thnh tam giỏc b ng tam giỏc ó cho D Phộp t nh ti n bi n ng th ng thnh ng th ng song song v i ng th ng ó cho Cõu 18 Kh ng nh no sau õy l ỳng v phộp t nh ti n / A Phộp t nh ti n theo vect v bi n i m M thnh i m M/ thỡ v MM B Phộp t nh ti n l phộp ng nh t n u vect v l vect C N u phộp t nh ti n theo vect v bi n i m M v N thnh i m M/ v N/ thỡ MNM/N/ l hỡnh bỡnh hnh D Phộp t nh ti n bi n m t ng trũn thnh m t elip Cõu 19 Trong m t ph ng v i h tr c t a Oxy Cho i m M(10; 1) v M/(3; 8) Phộp t nh ti n theo vect v bi n i m M thnh i m M/, ú t a c a vect v l A (13; 7) B (13; 7) C (13; 7) D (13; 7) Cõu 20 Trong m t ph ng v i h tr c t a Oxy Cho phộp t nh ti n theo v (1; 1), phộp t nh ti n theo v bi n x = thnh A x = ng th ng / Khi ú ph B x = ng trỡnh c a / l C x y = D y = Cõu 21 Trong m t ph ng v i h tr c t a Oxy Cho phộp t nh ti n theo v (3; 2), phộp t nh ti n theo v bi n ng trũn (C) x2 + (y 1)2 = thnh ng trũn (C/) Khi ú ph ng trỡnh c a (C/) l A (x+3)2 + (y+1)2 = B (x3)2 + (y+1)2 = C (x+3)2 + (y+1)2 = D (x3)2 + (y1)2 = Cõu 22 Trong m t ph ng Oxy, cho i m M 1; T a v nh c a i m M qua phộp t nh ti n theo vộc t 3; l Tuyển chọn tập trắc nghiệm Toán 11 Trang Biờn so n Th y Th ng An Tel 090 686 2779 B M ' A M ' 4; 2; Cõu 23 Trong m t ph ng Oxy, cho 2; cú ph t nh ti n theo u A 2x y B 2x 2; cú ph A 2x y B 2x ng THPT Nguy n Thỏi H c , Khỏnh Hũa C M ' 4; ng th ng : 2x nh c a y D M ' 2; ng th ng qua phộp ng trỡnh l y Cõu 24 Trong m t ph ng Oxy, cho t nh ti n theo u Tr C 2x ng th ng : 2x y D 2x nh c a y y ng th ng qua phộp ng trỡnh l y C 2x y D 2x y PHẫP V T Cõu 25 Phộp v t tõm O t s k (k 0) bi n m i i m M thnh i m M cho OM ' B OM kOM ' C OM D OM ' OM kOM ' k Cõu 26 Trong m t ph ng Oxy cho i m M(2; 4) Phộp v t tõm O t s k = bi n i m M thnh i m no cỏc i m sau? A (3; 4) B (4; 8) C (4; 8) D (4; 8) Cõu 27 Trong m t ph ng Oxy cho ng th ng d cú ph ng trỡnh x + y = Phộp v t tõm O t s k = bi n d thnh ng th ng no cỏc ng th ng cú ph ng trỡnh sau? A 2x + 2y = B 2x + 2y = C x + y + = D x + y = Cõu 28 Trong m t ph ng Oxy cho ng trũn (C) cú ph ng trỡnh (x 1)2 + (y 2)2 = Phộp v t tõm O t s k = bi n (C) thnh ng trũn no cỏc ng trũn cú ph ng trỡnh sau? A (x 2)2 + (y 4)2 = 16 B (x 4)2 + (y 2)2 = C (x 4)2 + (y 2)2 = 16 D (x + 2)2 + (y + 4)2 = 16 Cõu 29 Trong m t ph ng Oxy cho ng trũn (C) cú ph ng trỡnh (x 1)2 + (y 1)2 = Phộp v t tõm O t s k = bi n (C) thnh ng trũn no cỏc ng trũn cú ph ng trỡnh sau? A (x 1)2 + (y 1)2 = B (x 2)2 + (y 2)2 = C (x 2)2 + (y 2)2 = 16 D (x + 2)2 + (y + 2)2 = 16 Cõu 30 Cho tam giỏc ABC, v i G l tr ng tõm tam giỏc, D l trung i m c a BC G i V l phộp v t tõm G bi n i n A thnh i m D Khi ú V cú t s k l A OM 1 3 B k = C k = D k = 2 2 Cõu 31 Trong m t ph ng v i h tr c t a Oxy Cho phộp v t tõm I(2; 3) t s k = bi n i m M(7;2) thnh M/ cú t a l A (10; 2) B (20; 5) C (18; 2) D (10; 5) A k = Cõu 32 Trong m t ph ng v i h tr c t a Oxy Cho hai i m M(4; 6) v M/(3; 5) Phộp v t tõm I t s bi n i m M thnh M/ Khi ú t a i m I l A I(4; 10) B I(11; 1) C I(1; 11) D I(10; 4) Cõu 33 Trong m t ph ng v i h tr c t a Oxy Cho ba i m I(2; 1), M(1; 5) v M/(1; 1) Gi s V k= l phộp v t tõm I t s k bi n i m M thnh M/ Khi ú giỏ tr c a k l Tuyển chọn tập trắc nghiệm Toán 11 Trang Biờn so n Th y Th ng An Tel 090 686 2779 Tr Cõu 34 Trong m t ph ng v i h tr c t a Oxy Cho hai A ng THPT Nguy n Thỏi H c , Khỏnh Hũa B C ng th ng v2 l n l x 2y +1 = v x 2y +4 = 0, i m I(2; 1) Phộp v t tõm I t s k bi n D t cú ph ng trỡnh ng th ng thnh ú giỏ tr c a k l A B C D Cõu 35 Trong m t ph ng v i h tr c t a Oxy Cho ng trũn (C) cú ph ng trỡnh (x1)2 +(y5)2 = v i m I(2; 3) G i (C/) l nh c a (C) qua phộp v t V tõm I t s k = ú (C/) cú ph ng trỡnh l A (x4)2 +(y+19)2 = 16 B (x6)2 +(y+9)2 = 16 C (x+4)2 +(y19)2 = 16 D (x+6)2 +(y+9)2 = 16 Cõu 36 Trong m t ph ng v i h tr c t a Oxy Cho hai ng trũn (C) v (C/), ú (C/) cú ph ng trỡnh (x+2)2 +(y+1)2 = G i V l phộp v t tõm I(1; 0) t s k = bi n ng trũn (C) thnh (C/) Khi ú ph ng trỡnh c a (C) l 2 1 x2 y x2 y D x2 + y2 = x y 3 A B C Cõu 37 Trong m t ph ng Oxy cho ng trũn (C) cú ph ng trỡnh (x 2)2 + (y 2)2 = Phộp ng d ng cú c b ng cỏch th c hi n liờn ti p phộp v t tõm O t s k = thnh ng trũn no cỏc A (x 2)2 + (y 2)2 = C (x + 2)2 + (y 1)2 = IC v phộp quay tõm O gúc 900 s bi n (C) ng trũn sau? B (x 1)2 + (y 1)2 = D (x + 1)2 + (y 1)2 = NG NG TH NG V M T PH NG Cõu 38 Trong cỏc m nh sau, m nh no sai ? A Cú m t v ch m t m t ph ng i qua i m phõn bi t cho tr c B Cú m t v ch m t m t ph ng i qua ng th ng c t C N u hai m t ph ng phõn bi t cú m t i m chung thỡ chỳng cũn cú m t i m chung khỏc n a D Cú m t v ch m t m t ph ng i qua ng th ng v i m n m ngoi ng th ng ú Cõu 39 Cho ng th ng a,b chộo nhau.Trờn a l y i m A,B Trờn b l y i m C,D M nh no sau õy sai: A AB,CD chộo B AC,BD chộo C AD,BC chộo D AC,BD cựng thu c 1mp Cõu 40 Cú bao nhiờu cỏch xỏc nh m t m t ph ng ? A B C D Cõu 41 Cho hai ng th ng a v b i u ki n no sau õy k t lu n a v b chộo nhau? A a v b l hai c nh c a m t hỡnh t di n B a v b n m trờn m t ph ng phõn bi t C a v b khụng cú i m chung D a v b khụng cựng n m trờn b t kỡ m t ph ng no Cõu 42 M t ph ng c xỏc nh b i: A Hai ng khụng song song B M t i m v m t ng th ng khụng i qua i m ú C Hai ng th ng chộo D Ba i m phõn bi t Cõu 43 Cho hỡnh chúp t giỏc S.ABCD Cỏc ng th ng chộo v i AD l: A B,SC B BC,SA C SA,AD D AB,CD Cõu 44 Cho t di n ABCD Trong cỏc m nh sau m nh no sai Tuyển chọn tập trắc nghiệm Toán 11 Trang Biờn so n Th y Th ng An Tel 090 686 2779 A A, B, C, D khụng ng ph ng C AD v BC khụng c t Tr ng THPT Nguy n Thỏi H c , Khỏnh Hũa B AC c t BD D AB v CD chộo Cõu 45 Cho hỡnh chúp S.ABCD ch n Cõu ỳng A AC v BD l hai t chộo B AB v CD l hai t chộo C SA v CD l hai t chộo D SA v AD l hai t chộo Cõu 46 Cho hỡnh chúp S.ABCD Ch n kh ng nh sai A S, B, C, D khụng ng ph ng B S, A, B, C ng ph ng C A, B, C, D ng ph ng D S khụng n m m t ph ng (ABCD) GIAO TUY N C A HAI M T PH NG Cõu 47 Cho hỡnh chúp SABCD v i ỏy ABCD l t giỏc cú cỏc c p c nh i khụng song song Gi s AC c t BD t i O.AD c t BC t i I Giao n c a hai m t ph ng (SAC) v (SBD) l: A SI B SO C SB D SC Cõu 48 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ABCD l t giỏc l i v i AB v CD khụng song song G i I l giao i m c a ng th ng AB v CD G i d l giao n cỏc m t ph ng (SAB) v (SCD) Tỡm d ? A d SO B d SI C d AC D d BD Cõu 49 Cho hỡnh chúp S.ABC cú ABC l tam giỏc G i M, N l n l t l hai i m thu c vo cỏc c nh AC, BC, cho MN khụng song song AB G i ng th ng b l giao n cỏc (SAN) v (SBM) Tỡm b ? A b SO v i O l giao i m c a hai ng th ng AM v i BN B b SJ v i J l giao i m c a hai ng th ng AN v i BM C b SQ v i Q l giao i m c a hai ng th ng BH v i AM, v i H l i m thu c SA D b MI V i I l giao i m c a hai ng th ng MN v i AB Cõu 50 Cho hỡnh chúp S,ABCD cú ỏy ABCD l m t t giỏc (AB khụng song song v i CD) G i M l trung i m c a SD, N l i m n m trờn c nh SB cho SN 2NB , O l giao i m c a AC v BD.Gi s ng th ng d l giao n c a (SAC) v (SBD) Nh n xột no sau õy l sai A d c t AB B d c t MN C d c t SO D d c t CD Cõu 51 Cho hỡnh chúp S.ABC cú ABC l tam giỏc G i M, N l n l t l hai i m thu c vo cỏc c nh AC, BC, cho MN khụng song song AB G i ng th ng a l giao n cỏc (SMN) v (SAB) Tỡm a ? A a SQ V i Q l giao i m c a hai ng th ng BH v i MN, v i H l i m thu c SA B a MI V i I l giao i m c a hai ng th ng MN v i AB C a SO V i O l giao i m c a hai ng th ng AM v i BN D a SI V i I l giao i m c a hai ng th ng MN v i AB Cõu 52 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy l hỡnh bỡnh hnh tõm O Khi ú giao n c a hai m t ph ng (SAC) v (SBD) l A SO B SD C SA D SD Cõu 53 Cho t di n ABCD.Trờn c nh AB,AC l y i m M,N cho MN c t BC tai E v O l i m b t kỡ tam giỏc BCD Khi ú giao n c a (OMN) v (BCD) l: A OB B OC C OD D OE Cõu 54 Cho t di n ABCD G l tr ng tõm c a tam giỏc BCD Giao n c a m t ph ng (ACD) v (GAB) l: A AM (M l trung i m AB) B AN (N l trung i m c a CD) C AH (H l hỡnh chi u c a B trờn CD) D AK (K l hỡnh chi u c a C trờn BD) Tuyển chọn tập trắc nghiệm Toán 11 Trang Biờn so n Th y Th ng An Tel 090 686 2779 Tr ng THPT Nguy n Thỏi H c , Khỏnh Hũa Cõu 55 Cho hỡnh chúp S.ABCD G i I l trung i m c a SD, J l i m trờn c nh SC v J khụng trựng v i trung i m SC Giao n c a m t ph ng (ABCD) v (AIJ) l: A AK (K l giao i m c a IJ v BC) B AH (H l giao i m c a IJ v AB) C AG (G l giao i m c a IJ v AD) D AF (F l giao i m c a IJ v CD) Cõu 56 Cho t di n ABCD G i M, N l n l t l trung i m c a AC v CD Giao n c a hai m t ph ng (MBD) v (ABN) l: A ng th ng MN B ng th ng AM C ng th ng BG (G l tr ng tõm ACD D ng th ng AH (H l tr c tõm ACD Cõu 57 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh bỡnh hnh G i M, N l n l t l trung i m AD v BC Giao n c a hai m t ph ng (SMN) v (SAC) l: A SD B SO (O l tõm hỡnh bỡnh hnh ABCD) C SG (G l trung i m AB) D SF (F l trung i m CD) Cõu 58 Chop hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy l hỡnh thang ABCD (AD // BC) G i M l trung i m CD Giao n c a hai m t ph ng (MSB) v (SAC) l: A SI (I l giao i m c a AC v BM) B SJ (J l giao i m c a AM v BD) C SO (O l giao i m c a AC v BD) D SP (P l giao i m c a AB v CD) GIAO I M C A NG TH NG V M T PH NG Cõu 59 Cho hỡnh chúp S.ABCD ỏy l hỡnh bỡnh hnh tõm O G i M l trung i m SC.Giao i m I c a AM v (SBD) l: A Giao i m c a AM v SB B Giao i m c a AM v SO C Giao i m c a AM v SD D Giao i m c a AM v BD Cõu 60 Cho hỡnh chúp S,ABCD cú ỏy ABCD l m t t giỏc (AB khụng song song v i CD) G i M l trung i m c a SD, N l i m n m trờn c nh SB cho SN 2NB , O l giao i m c a AC v BD.Giao i m c a MN v i (ABCD) l i m K Hóy ch n cỏch xỏc nh i m K ỳng nh t b n ph ng ỏn sau A K l giao i m c a MN v i AB B K l giao i m c a MN v i BD C K l giao i m c a MN v i BC D K l giao i m c a MN v i SO Cõu 61 Cho hỡnh chúp S.ABCD nh hỡnh v bờn d i Cú ABCD l t giỏc l i V i W l i m thu c vo cỏc c nh SD, X l giao i m c a hai ng th ng AC v i BD v Y l giao i m hai ng th ng SX v i BW G i P l giao i m ng DY v (SAB) Kh ng nh no sau õy l kh ng nh ỳng? A P l giao i m c a hai ng th ng DY v i SB B P l giao i m c a hai ng th ng DY v i SA C P l giao i m c a hai ng th ng DY v i AB D P l giao i m c a hai ng th ng BW v i SC Cõu 62 Cho t di n ABCD G i M, N l n l t l trung i m c a cỏc c nh AD v BC; G l tr ng tõm tam giỏc BCD Khi ú giao i m c a ng th ng MG v mp(ABC) l: A i m N B Giao i m c a MG v i AN C i m C D Giao i m c a MG v i BC Cõu 63 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh bỡnh hnh G i M l trung i m c a SC Mp(P) qua AM v song song BD G i E l giao i m c a (P) v i SB Khi ú t s di n tớch c a tam giỏc SME v i tam giỏc SBC A 1/3 B ẵ C D Tuyển chọn tập trắc nghiệm Toán 11 Trang Biờn so n Th y Th ng An Tel 090 686 2779 Tr ng THPT Nguy n Thỏi H c , Khỏnh Hũa Cõu 64 Cho hỡnh bỡnh hnh ABCD n m m t ph ng (P) v m t i m S n m ngoi m t ph ng (P) G i M l i m n m gi a S v A; N l i m n m gi a S v B; giao i m c a hai ng th ng AC v BD l O; giao i m c a hai ng th ng CM v SO l I; giao i m c a hai ng th ng NI v SD l J Tỡm giao i m c a mp(CMN) v i ng th ng SO l: A J B I C A D B Cõu 65 Cho hỡnh chúp S.ABCD v i ỏy ABCD l hỡnh bỡnh hnh tõm O G i M,N,K l n l t l trung i m c a BC, DC v SB Giao i m c a MN v mp ( SAK) l A Giao i m c a MN v AK B Giao i m c a MN v SK C Giao i m c a MN v AD D Giao i m c a MN v AB THI T DI N C A HèNH CHểP Cõu 66 Cho t di n ABCD,G l tr ng tõm tam giỏc BCD, thi t di n c a t di n c t b i (ADG) l A tam giỏc B T giỏc C Ng giỏc D L c giỏc Cõu 67 Cho t di n u ABCD cú c nh b ng A G i G l tr ng tõm tam giỏc ABC Mp(GAD) c t t di n theo m t thi t di n cú di n tớch b ng Cõu 68 Cho t di n ABCD v ba i m E,F,G l n l t n m trờn ba c nh AB,BC,CD m khụng trựng v i cỏc nh Thi t di n c a hỡnh t di n ABCD c t b i mp(EFG) l A M t t giỏc B M t tam giỏc C M t ng giỏc D M t o n th ng Cõu 69 Cho t di n u ABCD cú c nh b ng a G i G l tr ng tõm tam giỏc ABC C t t di n b i mp(GCD) thỡ di n tớch c a thi t di n l A a2 B a2 C BA I M TH NG HNG, BA a2 D NG TH NG a2 NG QUY Cõu 70 Cho hỡnh chúp SABCD G i O = AC BD M t mp( ) c t SA, SB, SC, SD t i A, B, C, D Gi s AB CD = E, AB CD = E Tỡm phỏt bi u ỳng cỏc phỏt bi u sau? A S, E, E th ng hng B S, E, A th ng hng C S, E, A th ng hng D C, E, A th ng hng Cõu 71 Cho t di n SABC Trờn c nh SA,SB v SC l n l t l y cỏc i m D,E v F cho DE c t AB t i I, EF c t BC t i J , FD c t AC t i K Ch n kh ng nh sai A (DEF) c t BC t i J B I,J,K th ng hng C AB c t (DEF) t i I D SA,BC,CA ng quy Cõu 72 Cho t di n ABCD G i P,Q,R,S l n l t l cỏc i m trờn c nh AB,BC,CD v DA N u i m P,Q,R,S ng ph ng Ch n kh ng nh sai A PQ,SR v AC ng qui ho c song song B PS,RQ v BD ng qui ho c song song C PQ,RS v AC c t D PQ thu c mp(ABC) Cõu 73 Cho t di n ABCD I l m t i m trờn ng th ng BD nh ng khụng thu c o n BD Trong mp (ABD) d ng ng th ng qua I v c t AB , AD t i K v L Trong mp ( BCD) d ng ng th ng qua I v c t BC , CD t i M v N G i H l giao i m c a KM v LN Ch n cõu ỳng A A, C, H th ng hng B B, D, H th ng hng C MN , BD , AD ng quy D KM , LN , CD ng quy Tuyển chọn tập trắc nghiệm Toán 11 Trang Biờn so n Th y Th ng An Tel 090 686 2779 Tr ng THPT Nguy n Thỏi H c , Khỏnh Hũa Cõu 74 Cho hỡnh chúp S.ABCD M t m t ph ng khụng i qua nh no c a hỡnh chúp c t cỏc c nh SA,SB,SC,SD l n l t t i A,B,C,D G i O l giao i m c a AC v BD Tỡm m nh ỳng cỏc m nh sau A Cỏc ng th ng AC,BD,SO ng quy B Hai ng th ng AC v BD c t cũn hai ng th ng AC v SO chộo C Cỏc ng th ng AC,BD,SO ng ph ng D Cỏc ng th ng AC,BD,SO ụi m t chộo Cõu 75 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy l a giỏc l i, O l giao i m c a AC v BD; B, C l n l t l trung i m c a SB v SC SD c t (ABC) t i D Khi ú A Cỏc ng th ng AC,BD,SO ng quy B B, C, D th ng hng C S, O, D th ng hng D Cỏc ng th ng AC, BD,SO ng ph ng QUAN H SONG SONG TRONG KHễNG GIAN Cõu 76 Kh ng nh no sau õy ỳng? A Hai ng th ng chộo thỡ chỳng khụng cú i m chung B Hai ng th ng khụng cú i m chung l hai ng th ng song song ho c chộo C Hai ng th ng song song chỳng trờn cựng m t m t ph ng D Khi hai ng th ng trờn hai m t ph ng thỡ hai ng th ng ú chộo Cõu 77 Cho hai ng th ng chộo a v b L y A, B thu c a v C, D thu c b Kh ng nh no sau õy ỳng núi v hai ng th ng AD v BC? A Trựng B C t C Song song D Chộo Cõu 78 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh bỡnh hnh G i d l giao n c a hai m t ph ng (SAD) v (SBC) Kh ng nh no sau õy ỳng? A d qua S v song song v i BC B d qua S v song song v i DC C d qua S v song song v i AB D d qua S v song song v i BD Cõu 79 Cho t di n ABCD I v J theo th t l trung i m c a AD v AC, G l tr ng tõm tam giỏc BCD Giao n c a hai m t ph ng (GIJ) v (BCD) l ng th ng : A qua I v song song v i AB B qua J v song song v i BD C qua G v song song v i CD D qua G v song song v i BC Cõu 80 Kh ng nh no sau õy ỳng? A ng th ng a mp(P) v mp(P) // ng th ng a // B // mp(P) T n t i ng th ng mp(P) : // C N u ng th ng song song v i mp(P) v (P) c t ng th ng a thỡ c t D Hai ng th ng phõn bi t cựng song song v i m t m t ph ng thỡ Cõu 81 Cho mp(P) v hai ng th ng song song a v b Ghi m nh sau: A N u mp(P) song song v i a thỡ (P) // b B N u mp(P) song song v i a thỡ (P) ch a b C N u mp(P) song song v i a thỡ (P) // b ho c ch a b D N u mp(P) c t a thỡ c ng c t b E N u mp(P) c t a thỡ (P) cú th song song v i b F N u mp(P) ch a a thỡ (P) cú th song song v i b Tuyển chọn tập trắc nghiệm Toán 11 ng th ng a ng th ng ú song song (ỳng) ho c S (sai) vo ụ vuụng cỏc Trang Biờn so n Th y Th ng An Tel 090 686 2779 Tr ng THPT Nguy n Thỏi H c , Khỏnh Hũa Cõu 82 Cho ng th ng a n m mp() v ng th ng b () M nh no sau õy ỳng? A N u b//() thỡ b//a B N u b c t () thỡ b c t a C N u b // a thỡ b // () D N u b c t () v mp() ch a b thỡ giao n c a () v () l ng th ng c t c a v b Cõu 83 Cho hai ng th ng a v b chộo Cú bao nhiờu m t ph ng ch a a v song song v i b? A B C D Vụ s Cõu 84 Cho hỡnh chúp t giỏc S.ABCD G i M v N l n l t l trung i m c a SA v SC Kh ng nh no sau õy ỳng? A MN//mp(ABCD) B MN//mp(SAB) C MN//mp(SCD) D MN//mp(SBC) Cõu 85 Ch n cõu sai: A N u hai m t ph ng cú vụ s i m chung thỡ chỳng trựng B N u ba i m cựng thu c hai m t ph ng phõn bi t thỡ ba i m ú th ng hng C N u hai m t ph ng cú vụ s i m chung thỡ chỳng cú m t ng th ng chung D N u hai m t ph ng cú m t i m chung thỡ chỳng cú m t i m chung khỏc n a Cõu 86 Cho t di n ABCD G i G l tr ng tõm tam giỏc ABD Trờn c nh BC l y i m M cho MB=2MC Ch n kh ng nh ỳng A MG // (ABD) B MG // (BCD) C MG // (ABC) D MG // (ADC) Cõu 87 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ABCD l hỡnh bỡnh hnh G i e l giao n c a (SAB) v (SCD) Ch n kh ng nh ỳng A e Sx v i Sx l ng th ng song v i hai ng th ng AB v CD B e SI v i I l giao i m c a hai ng th ng AB v i MD, v i M l trung i m BD C e Sx v i Sx l ng th ng song v i hai ng th ng AD v BC D e SO v i O l giao i m c a hai ng th ng AC v i BD Cõu 88 Ch n kh ng nh ỳng A N u hai t d v mp(P) song song v i thỡ d song song v i m i ng th ng n m mp(P) B N u hai t d v mp(P) song song v i thỡ t d ch song song v i m t t nh t mp (P) C N u hai t d v mp(P) song song v i thỡ t d v mp (P) khụng cú i m chung D N u hai t d v mp(P) song song v i thỡ t d v mp (P) cú vụ s i m chung Cõu 89 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy l hỡnh bỡnh hnh tõm O Giao n c a (SAD) v (SBC) l A SA B SD C SO D Sx//AD//BC Cõu 90 Kh ng nh no sau õy l ỳng ? A N u () //() v a () thỡ a// () B N u () //() v a(), b() thỡ a// b C N u a(), b() v a// b thỡ () // () D N u () //() v a(), b() thỡ a v b chộo Cõu 91 Cho t di n ABCD G i M,N l n l t l trung i m cỏc c nh AB v AC G i d l giao n c a hai m t ph ng (DMN) v (DBC) Xột v trớ t ng i c a d v mp(ABC) l A d//(ABC) B d(ABC) C d c t (ABC) D d khụng song song (ABC) Cõu 92 Cho hỡnh chúp S.ABCD, cú ABCD l hỡnh thang ỏy l n AD, AD=2BC, O l giao i m c a AC v BD, I l trung i m SD M l i m trờn c nh SA cho MA=2MS Ch n kh ng nh ỳng A MO song song v i (CIB) B MO song song v i (SBI) C MO song song v i (SCD) D MO song song v i (SAC) Cõu 93 Cho ng th ng a v mp(P) Trong cỏc m nh sau m nh no ỳng ? A a//(P) thỡ t n t i nh t mp (Q) qua a v song song (P) B a//(P) v b//(P) thỡ a//b C a(P ) a / /b , b (P ) D b Tuyển chọn tập trắc nghiệm Toán 11 (P ),b / /a a / /(P ) Trang Biờn so n Th y Th ng An Tel 090 686 2779 Tr ng THPT Nguy n Thỏi H c , Khỏnh Hũa 1 D MP d b c c 2 Cõu 139 Cho hỡnh h p ABCD.A'B'C'D' tõm O.Ch n kh ng nh sai C MP A BC BA BB, BD, C AD , , DC B BC BA , , BC B,A, D BA DD, d b D,A, DC BD, BC Cõu 140 Cho t di n ABCD G i G l tr ng tõm c a tam giỏc BCD M nh no sau õy l ỳng ? A AB AC AD C AB AC AD 3AG 2AG B AB AC AD 2AG D AB AC AD 3AG Trong khụng gian, cho hỡnh h p ABCD.A ' B 'C ' D ' M nh no sau õy l ỳng? A AB AD AA ' AC ' B BC DC C 'C BC BB ' BD ' D BA B 'C ' Cõu 141 Cho hỡnh h p ABCD.A'B'C'D'.Ch n kh ng nh sai B 'B BD ' B 'C ' DD' AC ' BC BA ' C AB A AB AD AA ' AC ' B AB C AC ' D BD ' BC CC ' AB Cõu 142 Cho t di n ABCD Ch n kh ng nh ỳng AC ' AA ' A AC BD DA CB B AC BD AD BC C AC BD AD BC D AC DB AB BC Cõu 143 Cho t di n ABCD cú AB = AC = AD v BAC BAD 600,CAD 900 G i I v J l n l t l trung i m c a AB v CD Xỏc nh s o gúc gi a c p vect AB, IJ A 900 B 1200 C 600 Cõu 144 Cho hỡnh t di n ABCD Ch n kh ng nh ỳng D 450 A AC AD CD B AB DC BD CA C BC AC BA D AB BC CD AC Cõu 145 Cho hỡnh h p ABCD.A1B1C1D1 Tỡm giỏ tr k thớch h p i n vo ng th c vect AB BC1 DD1 A k=0 kAC B k=2 C k=4 D k=1 Cõu 146 Cho t di n ABCD G i G l tr ng tõm tam giỏc BCD AB ;c t b AC ;d AD Ch n kh ng nh ỳng A AG (b c d) B AG (b c d) D AG b c d (b c d ) Cõu 147 Cho t di n ABCD G i E l trung i m AD, F l trung i m BC v G l tr ng tõm c a tam giỏc BCD Tỡm m nh sai cỏc m nh sau C AG A GA GB GC GD B AB Tuyển chọn tập trắc nghiệm Toán 11 AC AD 3AG Trang 13 Biờn so n Th y Th ng An Tel 090 686 2779 C 2EF AB DC Tr D EB ng THPT Nguy n Thỏi H c , Khỏnh Hũa EC 3EG ED Cõu 148 Cho hỡnh h p ABCD.A1B1C1D1 Ch n ng th c sai A BC BA B1C1 B1A1 B AD D1A1 D1C C BC BA BB1 BD1 D BA DD1 BD1 DC BC Cõu 149 Cho t di n ABCD G i M l trung i m c a AB v G l tr ng tõm c a tam giỏc BCD Kh ng nh no sau õy l ỳng? A AM BM AB B GA GB GC GD D GB GC GM Cõu 150 Cho hỡnh h p ABCD.A'B'C'D' Ch n kh ng nh sai C GA A CA ' GB CC ' B AC ' A 'C 2AC D AC ' A 'C 2AA ' Cõu 151 Cho t di n ABCD Ch n kh ng nh ỳng CA ' 2C 'C AC C AC ' A AC BD AD BC B AB BC AD DC C AC BD DA CB D AB AC BC BD Cõu 152 Cho hỡnh l ng tr ABC A ' B 'C ' , M l trung i m c a BB ' t CA a,CB b, AA ' c Kh ng nh no sau õy ỳng? A AM a b c B AM D AM b Cõu 153 Cho t di n ABCD Ch n kh ng nh ỳng C AM a c A AC BD AD BC B AC b c a b a c BD DA CB C AB BD AD BC D AC BC DA CB Cõu 154 Cho t di n ABCD cú cỏc c nh OA,OB,OC ụi m t vuụng gúc v OA=OB=OC=a.G i M l trung i m c a AB.Tớnh s o gúc gi a vect OM , BC A 1200 B 300 C 900 D 600 Cõu 155 Cho t di n ABCD G i M,N l trung i m AD,BC Ch n kh ng nh ỳng A 2MN AB C MN (AC CD BD ) B MN (AB DC ) D MN (BA CD ) Cõu 156 Cho t di n ABCD cú G l tr ng tõm tam giỏc BCD AB, y t x AC , z AD Kh ng nh no sau õy ỳng? A AG x y z B AG Tuyển chọn tập trắc nghiệm Toán 11 x y z Trang 14 Biờn so n Th y Th ng An Tel 090 686 2779 x C AG y Tr x D AG z ng THPT Nguy n Thỏi H c , Khỏnh Hũa y z Cõu 157 Cho hai vect a, b u khỏc Ch n kh ng nh sai A a, b cựng h C a, b ng ch ng a, b B a, b cựng ph 00 00 ng => a, b D a Cõu 158 Cho t di n ABCD , g i M, N l n l nh sai A MA C GA MB GB MC GC GD B GA D GM 11 HAI 00 a,b 1800 900 (a,b) t l trung i m AB, CD v G l trung i m MN Ch n kh ng 4MG MD b ng a,b GB GN GC GD NG TH NG VUễNG GểC Cõu 159 Trong khụng gian, cho hai ng th ng a v b vuụng gúc v i Phỏt bi u no sau õy l ỳng? A Chỳng cú cựng vect ch ph ng B Chỳng c t D Chỳng chộo C Gúc gi a chỳng b ng 90 Cõu 160 Cho t di n ABCD cú AC = BD G i M, N, P, Q l n l t l trung i m c a AB, BC, CD, DA Tớnh s o c a gúc (MP, NQ) ta A 450 Cõu 161 Cho hỡnh l p ph A CD AD ' c k t qu B 900 C 600 ng ABCD.ABCD Ch n kh ng nh ỳng B CD A 'C ' C CD BC ' Cõu 162 Cho t di n ABCD cú AB = AC = AD v BAC AB,CD A 900 Cõu 163 Cho hỡnh l p ph A 300 BAD D K t qu khỏc D CD 600,CAD 900 Xỏc nh gúc gi a B 450 C 600 ng ABCD.EFGH Gúc gi a AF v EG b ng D 1200 B 900 D 600 C 00 Cõu 164 Trong khụng gian cho ba ng th ng a,b, c phõn bi t Kh ng nh no sau õy l sai? A N u a c v b c thỡ a b B N u a b v c C N u a b v b c thỡ a D N u a Cõu 165 Qua m t i m O cho tr A B C c c cú bao nhiờu Cõu 166 Trong khụng gian cho ba AB ' a thỡ c b c v b c thỡ a b ng th ng vuụng gúc v i D vụ s ng th ng ( ) cho tr c? ng th ng phõn bi t a , b, c Kh ng nh no sau õy sai ? A N u a v b cựng n m m t m t ph ng v cựng vuụng gúc v i c thỡ a //b B N u a //b v c a thỡ c b C N u gúc gi a a v c b ng gúc gi a b v c thỡ a //b D N u a v b cựng n m mp (a )//c thỡ gúc gi a a v c b ng gúc gi a b v c Cõu 167 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh thoi c nh a Bi t SA = a, SA BC G i I, J l n l l trung i m c a SA, SC S o gúc gi a hai ng th ng SD v BC b ng Tuyển chọn tập trắc nghiệm Toán 11 Trang 15 t Biờn so n Th y Th ng An Tel 090 686 2779 Tr ng THPT Nguy n Thỏi H c , Khỏnh Hũa A 600 B 300 C 900 D 450 Cõu 168 Cho hỡnh chúp S ABCD cú ỏy l hỡnh vuụng ABCD c nh b ng a v cỏc c nh bờn u b ng a G i M v N l n l t l trung i m c a AD v SD S o c a gúc MN, SC b ng A 450 B 600 C 900 Cõu 169 Cho t di n ABCD cú AB CD G i I , J , E, F l n l D 300 t l trung i m c a AC , BC , BD, AD Gúc gi a IE, JF b ng A 600 B 300 C 900 Cõu 170 Cho t di n u ABCD Kh ng nh no ỳng? A AB AC B AB CD C AB BC Cõu 171 Cho t di n u ABCD c nh a Tớnh s o gúc gi a hai A 45 B 30 C 90 Cõu 172 Cho hỡnh l p ph A 30 ng ABCD.A B C D Gúc gi a B 90 C 60 Cõu 173 Cho t di n ABCD cú AB CD a , IJ o gúc gi a hai D 450 D AB AD ng th ng AB v CD D 60 ng th ng AC v A B b ng D 450 a ( I, J l n l t l trung i m c a BC v AD ) S ng th ng AB v CD l A 90 B 300 C 600 D 450 Cõu 174 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú t t c cỏc c nh u b ng a G i M, N l n l t l trung i m c a AD v SD Tớnh s o c a gúc (MN , AB) ta c k t qu B 60 C 450 D 300 A 90 Cõu 175 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú t t c cỏc c nh u b ng a G i M, N l n l t l trung i m c a AD v SD Tớnh s o c a gúc (MN , SC ) ta c k t qu : A 900 B 600 C 450 D 300 Cõu 176 Cho hỡnh chúp S ABCD cú t t c cỏc c nh u b ng a G i I v J l n l t l trung i m c a SC v BC S o c a gúc IJ , CD b ng A 450 Cõu 177 Cho hỡnh l p ph B 600 C 300 ng ABCD.EFGH, gúc gi a hai B 450 A 1800 12 Cõu 178 Cho hai D 900 ng th ng AB v GH l C 00 D 900 NG TH NG VUễNG GểC M T PH NG ng th ng phõn bi t a, b v m t ph ng (P), ú a P M nh no sau õy l sai? A N u b P thỡ b / /a C N u b / / P thỡ b a B N u b / /a thỡ b D N u b P a thỡ b / / P Cõu 179 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú SA(ABCD),ABCD l hỡnh vuụng ng vuụng gúc k t C n mp (SAD) l A ng vuụng gúc k t C n AD B ng vuụng gúc k t C n SD C ng vuụng gúc k t C n SA D ng vuụng gúc k t A n SD Tuyển chọn tập trắc nghiệm Toán 11 Trang 16 Biờn so n Th y Th ng An Tel 090 686 2779 Tr ng THPT Nguy n Thỏi H c , Khỏnh Hũa Cõu 180 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú SA(ABCD),ABCD l hỡnh vuụng tõm O ng vuụng gúc k t B n mp (SAC) l A ng vuụng gúc k t B n SA B ng vuụng gúc k t B n SO C ng vuụng gúc k t B n SC D ng vuụng gúc k t B n AC Cõu 181 Cho hỡnh chúp S ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh vuụng v SA vuụng gúc v i m t ph ng (ABCD) M t ph ng no vuụng gúc v i ng th ng BC ? A (SBD) B (SAC ) C (SAB) D (SCD) Cõu 182 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú SA(ABCD),ABCD l hỡnh ch nh t tõm O Ch n cõu ỳng A SOBD B SABD C SCBD D ADSC Cõu 183 Cho hỡnh chúp S ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh thoi v SA (ABCD) Gúc gi a ng th ng SB v m t ph ng (ABCD) l gúc no sau õy? A BSA C DBS B CBS D ABS Cõu 184 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh ch nh t AB = a, AD a C nh bờn SA (ABCD) v SA = a , s o gúc gi a ng th ng SD v m t ph ng (SAB) b ng B 300 C 450 D 900 A 600 Cõu 185 Kh ng nh no sau õy sai ? A N u ng th ng d ( ) thỡ d vuụng gúc v i hai ng th ng ( ) B N u C N u d D N u kỡ ng th ng d vuụng gúc v i hai ( ) v ng th ng n m ( ) thỡ d a ng th ng a / /( ) thỡ d ng th ng d vuụng gúc v i hai ( ) ng th ng c t n m ( ) thỡ d vuụng gúc v i b t ng th ng no n m ( ) Cõu 186 Cho hỡnh chúp S ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh thoi tõmO Bi t SA nh no sau õy õy l kh ng nh sai ? A BD SAC B CD AC C AC SBD SC v SB =SD Kh ng D SO ABCD Cõu 187 Trong khụng gian, cho hỡnh chúp S ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh bỡnh hnh v SB vuụng gúc v i m t ph ng (ABCD) Hỡnh chi u vuụng gúc c a SD xu ng m t ph ng (ABCD) l ng th ng no sau õy? A AB B CD C AD D BD Cõu 188 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh vuụng c nh a, SA vuụng gúc v i m t ỏy, gúc gi a c nh SB v m t ỏy b ng 600 di c nh SC b ng A a B a 3 C a Cõu 189 Cho hỡnh thoi ABCD cú tõm O , BD cho SO ABCD Bi t tan SBO 4a , AC D 5a 2a L y i m S khụng thu c ABCD Tớnh s o c a gúc gi a SC v ABCD B 300 C 450 D 750 A 600 Cõu 190 Cho hỡnh chúp S ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh vuụng v SA vuụng gúc v i m t ỏy M nh no sau õy l ỳng? A BD SC B AC (SBD) C BC SC D CD (SBC ) Tuyển chọn tập trắc nghiệm Toán 11 Trang 17 Biờn so n Th y Th ng An Tel 090 686 2779 Tr ng THPT Nguy n Thỏi H c , Khỏnh Hũa Cõu 191 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú SA(ABCD),ABCD l hỡnh vuụng c nh a,SA= a , g i a l s o gúc gi a SC v ( SAB) Ch n kh ng nh ỳng A tan 1 B tan C tan D 30O Cõu 192 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh thoi tõm I, c nh bờn SA vuụng gúc v i ỏy, H,K l n l t l hỡnh chi u c a A lờn SC, SD Kh ng nh no sau õy ỳng ? B AH (SCD) C BC (SAC ) D BD (SAC ) A AK (SCD) Cõu 193 Qua i m O cho tr c, cú bao nhiờu m t ph ng vuụng gúc v i A Vụ s B C ng th ng D cho tr Cõu 194 Cho hỡnh chúp S ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh vuụng v SA ABCD G i I , J , K l n l c? t l trung i m c a AB, BC v SB Kh ng nh no sau õy l kh ng nh sai ? A BD SAC B Gúc gi a SC v BD cú s o 600 C BD IJK D IJK / / SAC Cõu 195 Cho hỡnh chúp S.ABC cú SA ABC v H l hỡnh chi u vuụng gúc c a S lờn BC Hóy ch n kh ng nh ỳng A BC AH B BC AB C BC SC D BC AC Cõu 196 Cho t di n ABCD cú AB AC v DB DC Kh ng nh no sau õy ỳng? A AB ABC B CD ABD C AC BD Cõu 197 Cho hỡnh chúp S ABC cú ỏy ABC l tam giỏc vuụng c nh huy n BC gúc c a S lờn ABC trựng v i trung i m BC Bi t SB A 750 B 300 C 600 AD D BC a Hỡnh chi u vuụng a Tớnh s o c a gúc gi a SA v ABC D 450 Cõu 198 Cho t di n ABCD cú c nh AB, BC , BD b ng v vuụng gúc v i t ng ụi m t Kh ng nh no sau õy l kh ng nh ỳng ? A Gúc gi a AD v ABC l gúc ADB C Gúc gi a AC v BCD l gúc ACD B Gúc gi a CD v ABD l gúc CBD D Gúc gi a AC v ABD l gúc CAB Cõu 199 Cho hỡnh chúp SABC cú SB vuụng gúc ABC Gúc gi a SC v i (ABC) l gúc gi a A SC v AB B SC v AC C SC v SB D SC v BC Cõu 200 Cho hỡnh chúp S ABCD , ỏy ABCD l hỡnh vuụng c nh b ng a v SA SA ABCD , bi t a Tớnh gúc gi a SC v ABCD A 600 B 750 C 450 D 300 Cõu 201 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú SA(ABCD),ABCD l hỡnh vuụng tõm O ng vuụng gúc k t A n mp (SBD) l: A AO B AM v i M l hỡnh chi u c a A lờn SB C AH v i H l hỡnh chi u c a A lờn SO D AK v i K l hỡnh chi u c a A lờn SD Cõu 202 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh thoi tõm I, c nh bờn SA vuụng gúc v i ỏy, H,K l n l t l hỡnh chi u c a A lờn SC, SD Kh ng nh no sau õy ỳng ? B BD (SAC ) C AH (SCD) D AK (SCD) A BC (SAC ) Tuyển chọn tập trắc nghiệm Toán 11 Trang 18 Biờn so n Th y Th ng An Tel 090 686 2779 Tr ng THPT Nguy n Thỏi H c , Khỏnh Hũa Cõu 203 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú SA(ABCD),ABCD l hỡnh vuụng tõm O.Gúc gi a v ( SAC) l ng th ng SB B BCS C SOB D BSC A CSA Cõu 204 Cho hỡnh chúp S ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh vuụng tõm O v SO vuụng gúc v i ỏy (ABCD) Xỏc nh gúc gi a SA v m t ph ng (SBD) l gúc no sau õy? A ASO C ABS B SOA D SAO Cõu 205 Cho hỡnh chúp S.ABC cú SA(ABC),ABC l tam giỏc cõn AB,SB Ch n Cõu sai A CHSA B CHAK C AKSB a Trờn Cõu 206 Cho tam giỏc ABC vuụng cõn t i A v BC (ABC ) l y i m S cho SA A 450 B 750 Cõu 207 Trong khụng gian cho cho tr c? A Vụ s B C.G i H,K l n l t l trung i m D CHSB ng th ng qua A vuụng gúc v i a Tớnh s o gúc gi a ng th ng SB v ABC C 600 D 300 ng th ng v i mO Qua O cú m y ng th ng vuụng gúc v i C D Cõu 208 Cho ng th ng a, b v m t ph ng (), () M nh no sau õy l sai A a () v a // () thỡ () () B a // () v b () thỡ b a C a // () v b a thỡ b () D a () v b a thỡ b //() ho c b () Cõu 209 Cho hỡnh chúp SABC cú ỏy ABC l tam giỏc vuụng t i B , SA (ABC) E, F l n l i m c a cỏc c nh AB AC Gúc gi a hai m t ph ng (SEF) v (SBC) l : A CSF B BSF C BSE D CSE t l trung Cõu 210 Cho hỡnh chúp S.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc u c nh a Hỡnh chi u vuụng gúc S trờn m t ph ng (ABC) trựng v i trung i m H c a c nh BC Bi t tam giỏc SBC l tam giỏc u S o c a gúc gi a SA v m t ph ng (ABC) b ng A 600 B.300 C 750 D 450 Cõu 211 Cho hỡnh chúp S.ABC cú SA ABC v H l hỡnh chi u vuụng gúc c a S lờn BC Hóy ch n kh ng nh ỳng A BC AC B BC SC C BC AB Cõu 212 Cho hỡnh vuụng ABCD cú tõm O v c nh b ng 2a Trờn D BC AH ng th ng qua O vuụng gúc v i ABCD l y i m S Bi t gúc gi a SA v ABCD cú s o b ng 450 Tớnh di SO A SO a B SO a Cõu 213 Cho hỡnh chúp S ABC cú SA SAB Kh ng nh no sau õy sai ? B SA BC A AH AC Cõu 214 Cho t di n ABCD V AH õy l kh ng nh ỳng ? A AC BD B CD BD C SO ABC v a ABC vuụng C AH BC D SO a 2 B G i AH l D AH ng cao c a SC BCD Bi t H l tr c tõm tam giỏc BCD Kh ng nh no sau C AB Tuyển chọn tập trắc nghiệm Toán 11 CD D AB CD Trang 19 Biờn so n Th y Th ng An Tel 090 686 2779 Tr ng THPT Nguy n Thỏi H c , Khỏnh Hũa Cõu 215 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh ch nh t C nh SA vuụng gúc v i ỏy AB AD a , SA A 750 a, a S o c a gúc gi a SC v m t ph ng (ABCD) b ng B 450 C 300 D 600 Cõu 216 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú SA(ABCD),ABCD l hỡnh ch nh t tõm O.Gúc gi a SC v ( SAB) l ng th ng B BSD C SBO D SBC A BSO Cõu 217 Cho hỡnh chúp SABCD cú ABCD l hỡnh thoi tõm O v SA = SC, SB = SD Trong cỏc m nh sau, m nh no sai ? B SD AC C AC BD D AC SA A SA BD Cõu 218 Cho hỡnh t di n ABCD cú AB, BC , CD ụi m t vuụng gúc Hóy ch i m O cỏch u b n i m A, B,C , D A O l tr ng tõm tam giỏc ACD B O l tõm ng trũn ngo i ti p tam giỏc ABC D O l trung i m c nh BD C O l trung i m c nh AD Cõu 219 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy l hỡnh vuụng c nh a ng th ng SA vuụng gúc v i m t ph ng ỏy, SA = a Gúc gi a ng th ng SC v m t ph ng (SAB) l , ú tan nh n giỏ tr no cỏc giỏ tr sau? A tan = B tan = C tan = D tan = Cõu 220 Qua m t i m O cho tr A B vụ s c cú bao nhiờu m t ph ng vuụng gúc v i C ng th ng ( ) cho tr c? D Cõu 221 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú SA(ABCD),ABCD l hỡnh thoi tõm O Ch n Cõu sai A SCBD B ADSC C SOBD D SABD Cõu 222 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh vuụng c nh a, O l tõm c a ỏy, SO ABCD G i M, N l n l t l trung i m c a SA v CD, cho bi t MN t o v i m t ỏy (ABCD) m t gúc b ng 600 Tớnh cosin c a gúc t o b i MN v i m t ph ng (SBD)? A K t qu khỏc B 11 15 C D 15 15 Cõu 223 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú SA(ABCD),ABCD l hỡnh vuụng c nh a,SA= a S o a l gúc gi a SC v ( ABCD) l A 45O B 30O Cõu 224 Cho t di n u ABCD G i O l tõm A AOAC B AOCD D 60O ng trũn ngoai ti p tam giỏc BCD Ch n Cõu ỳng C AOAD D AOAB C cos Cõu 225 Cho hỡnh chúp S ABC cú SA vuụng gúc v i ỏy (ABC ) , bi t SA Tớnh s o gúc gi a hai A 75 ng th ng SB v AB B 45 C 15 a v AB a D 30 Cõu 226 Trong khụng gian, cho hỡnh chúp S ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh ch nh t v SA vuụng gúc v i m t ph ng (ABCD) Hỡnh chi u vuụng gúc c a SC xu ng m t ph ng (SAD) l ng th ng no sau õy? A SB B AC C SA Tuyển chọn tập trắc nghiệm Toán 11 D SD Trang 20 Biờn so n Th y Th ng An Tel 090 686 2779 Tr ng THPT Nguy n Thỏi H c , Khỏnh Hũa Cõu 227 Cho hỡnh chúp SABCD cú ABCD l hỡnh vuụng c nh gi a SC v i (ABCD) b ng A 45o B 60o a SA C 30o (ABCD), SA = a Gúc D 90o Cõu 228 Qua m t i m O cho tr c cú bao nhiờu ng th ng vuụng gúc v i m t ph ng ( ) cho tr A B C vụ s D c? Cõu 229 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú SA(ABCD),ABCD l hỡnh ch nh t.G i O l tõm c a ABCD v I l trung i m SC Ch n cõu sai A (SAC)l mp trung tr c c a o n BD B BCSB C Tam giỏc SCD vuụng D D IO(ABCD) Cõu 230 Cho hỡnh chúp S ABC cú SA ABC v AB BC G i O l tõm ng trũn ngo i ti p tam giỏc SBC H l hỡnh chi u vuụng gúc c a O lờn ABC Kh ng nh no sau õy ỳng ? B H l trung i m c nh AB A H l tr ng tõm tam giỏc ABC C H l trung i m c nh AC D H l tõm ng trũn ngo i ti p tam giỏc ABC (ABCD) Gúc gi a SD v i (SAB) l: Cõu 231 Cho hỡnh chúp SABCD cú ABCD l hỡnh ch nh t, SA A DAS B CSA C DSA Cõu 232 Cho hỡnh chúp S.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc cõn t i C, (SAB) i m AB Kh ng nh no sau õy sai ? A SAC SBC B IC (SAB) C SA (ABC ) D BSA (ABC ) , SA = SB , I l trung D SI (ABC ) Cõu 233 M nh no sau õy ỳng ? A Hai ng th ng phõn bi t cựng vuụng gúc v i m t ng th ng th ba thỡ song song B Hai ng th ng phõn bi t cựng vuụng gúc v i m t m t ph ng thỡ song song C Hai ng th ng phõn bi t cựng vuụng gúc v i m t ng th ng th ba thỡ vuụng gúc D Hai m t ph ng phõn bi t cựng vuụng gúc v i m t ng th ng thỡ song song Cõu 234 Trong khụng gian t p h p cỏc i m M cỏch u hai i m c nh A v B l: A M t ph ng vuụng gúc v i AB t i A B ng trung tr c c a o n th ng AB D ng th ng qua A v vuụng gúc v i AB C M t ph ng trung tr c c a o n th ng AB Cõu 235 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh thoi tõm I, c nh bờn SA vuụng gúc v i ỏy, H,K l n l t l hỡnh chi u c a A lờn SC, SD Kh ng nh no sau õy ỳng ? B AH (SCD) C BC (SAC ) D BD (SAC ) A AK (SCD) Cõu 236 Cho hỡnh chúp S ABC cú ỏy ABC l tam giỏc u c nh a Hỡnh chi u vuụng gúc c a S lờn ABC trựng v i trung i m H c a c nh BC Bi t tam giỏc SBC l tam giỏc u.Tớnh s o c a gúc gi a SA v ABC A 600 B 450 C 750 D 300 Cõu 237 Cho hỡnh chúp SABCD cú ABCD l hỡnh ch nh t AD = a, AB = a SA Gúc gi a SC v i (SAB) b ng A 30o B 90o C 45o D 60o Cõu 238 Cho hỡnh chúp S ABCD , ỏy ABCD l hỡnh vuụng cú tõmO , SA (ABCD), SA = a ABCD G i I l trung i m c a SC Kh ng nh no sau õy l kh ng nh sai ? Tuyển chọn tập trắc nghiệm Toán 11 Trang 21 Biờn so n Th y Th ng An Tel 090 686 2779 A SA SB C BD SC SC Tr B IO ng THPT Nguy n Thỏi H c , Khỏnh Hũa ABCD D SAC l m t ph ng trung tr c c a o n BD Cõu 239 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh ch nh t, AB = a, AD a C nh bờn SA vuụng gúc v i m t ph ng (ABCD) v SA = a , s o gúc gi a ng th ng SB v CD b ng A 30o B 90o C 45o D 60o 13 HAI M T PH NG VUễNG GểC Cõu 240 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh ch nh t tõm I, c nh bờn SA vuụng gúc v i ỏy Kh ng nh no sau õy ỳng ? C (SDC ) (SAI ) D (SBD) (SAC ) A (SCD) (SAD) B (SBC ) (SIA) Cõu 241 Cho hỡnh chúp tam giỏc u S ABC cú c nh ỏy b ng a v ng cao SH b ng c nh ỏy Tớnh s o gúc h p b i c nh bờn v m t ỏy A 750 B 450 C 600 D 300 Cõu 242 Cho hỡnh l p ph ng ABCD.A ' B 'C ' D ' c nh b ng a Kh ng nh no sau õy sai ? A AC BD ' B Hai m t ACC ' A ' v BDD ' B ' l hai hỡnh vuụng b ng C B n ng chộo AC ', A 'C , BD ', B ' D b ng v b ng a D Hai m t ACC ' A ' v BDD ' B ' vuụng gúc ABC v ỏy ABC l tam giỏc cõn A G i H l hỡnh chi u Cõu 243 Cho hỡnh chúp S ABC cú SA vuụng gúc c a A lờn SBC Kh ng nh no sau õy l kh ng nh ỳng? A H SC B H SB C H SI ( I l trung i m c a BC ) D H trựng v i tr ng tõm tam giỏc SBC Cõu 244 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh ch nh t; SA vuụng gúc v i ỏy Kh ng nh no sai A (SAB) (SAD) B (SAB) (SBC) C (SAB) (ABCD) D (SAB) (SCD) Cõu 245 Cho t di n ABCD cú AC sau õy sai ? BD G i I l trung i m c aCD Kh ng nh no AD v BC A BCD AIB B Gúc gi a mp ACD v mp BCD l gúc AIB C ACD AIB D Gúc gi a mp ABC v mp ABD l gúc C BD Cõu 246 Cho hỡnh chúp S ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh vuụng v SA ABCD Kh ng nh no sau õy l kh ng nh sai ? A Gúc gi a hai m t ph ng SAD v ABCD l gúc SDA B Gúc gi a hai m t ph ng SBD v ABCD l gúc SOA (O l tõm hỡnh vuụng ABCD ) C Gúc gi a hai m t ph ng SBC v ABCD l gúc ABS D SAC SBD Tuyển chọn tập trắc nghiệm Toán 11 Trang 22 Biờn so n Th y Th ng An Tel 090 686 2779 Tr ng THPT Nguy n Thỏi H c , Khỏnh Hũa Cõu 247 Cho t di n ABCD cú AB(BCD).Trong tam giỏc BCD v cỏc ng cao BE v DF c t O.Trong (ADC) v DKAC t i K Kh ng nh no sau õy sai A (ADC)(ABE) B (BDC)(ABE) C (ADC)(DFK) D (ADC)(ABC) Cõu 248 Cho hỡnh l ng tr t giỏc u ABCD.A ' B 'C ' D ' cú c nh ỏy b ng a , gúc gi a hai m t ph ng ABCD v ABC ' cú s o b ng 600 C nh bờn c a hỡnh l ng tr b ng: B a A a C 3a D 2a Cõu 249 Cho hỡnh chúp S ABC cú hai m t bờn SAB v SAC vuụng gúc v i ỏy ABC , tam giỏc A v cú ABC vuụng cõn ng cao AH (H BC ) G i O l hỡnh chi u vuụng gúc c a A lờn SBC Kh ng nh no sau õy ỳng ? A SC ABC C SAH B O SC D Gúc gi a mp SBC v mp ABC l gúc SBA. SBC Cõu 250 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú SA(ABCD),ABCD l hỡnh vuụng c nh a,SA= a , g i a l gúc gi a (SBC) v ( ABCD) S o c a a b ng B C D A 45O 30O 60O 900 Cõu 251 Cho hỡnh chúp S.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc u c nh b ng 2a, SA vuụng gúc v i ỏy, SA = a Tớnh gúc gi a cỏc m t ph ng (SBC) v (ABC) A 900 B 600 C 1200 Cõu 252 Cho hỡnh chúp S ABC cú SA A SAB ABC C V AH BC , ` H D 450 ABC v ỏy ABC vuụng t i A Kh ng nh no sau õy sai? B SAB SAC BC gúc ASH l gúc gi a hai m t ph ng SBC v ABC D Gúc gi a hai m t ph ng SBC v SAC l gúc SCB Cõu 253 Ch n m nh ỳng cỏc m nh sau A Cho hai ng th ng song song v i M t ph ng no vuụng gúc v i ng th ng th nh t thỡ c ng vuụng gúc v i ng th ng th B Hai ng th ng phõn bi t khụng gian cựng vuụng gúc v i ng th ng th thỡ song song C M t ng th ng v m t ph ng cựng vuụng gúcv i ng th ng thỡ chỳng song song D Cho m t ph ng vuụng gúc v i Khi ú m i ng th ng n m m t ph ng ny u vuụng gúc v i m t ph ng Cõu 254 Cho hỡnh chúp S ABC cú SA ABC v AB BC Gúc gi a hai m t ph ng SBC v ABC l gúc no sau õy? A Gúc SIA ( I l trung i m BC ) C Gúc SCB B Gúc SCA D Gúc SBA Cõu 255 Cho hỡnh l ng tr ABCD.A ' B 'C ' D ' Hỡnh chi u vuụng gúc c a A ' lờn ABC trựng v i tr c tõm H c a tam giỏc ABC Kh ng nh no sau õy khụng ỳng? A AA ' B ' B BB 'C 'C B AA ' H Tuyển chọn tập trắc nghiệm Toán 11 A ' B 'C ' Trang 23 Biờn so n Th y Th ng An Tel 090 686 2779 C BB 'C 'C l hỡnh ch nh t Tr ng THPT Nguy n Thỏi H c , Khỏnh Hũa D BB 'C 'C AA ' H v SAC vuụng gúc v i ỏy ABC Kh ng Cõu 256 Cho hỡnh chúp S ABC cú hai m t bờn ` SBC nh no sau õy sai ? A N u A ' l hỡnh chi u vuụng gúc c a A lờn SBC thỡ SA ' B SAC ABC C SC D BK l ng cao c a tam giỏc ABC thỡ ` BK SB ABC SAC Cõu 257 Cho hỡnh chúp S.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc cõn t i A, M l trung i m AB, N l trung i m AC, (SMC ) (ABC ) , (SBN ) (ABC ) , G l tr ng tõm tam giỏc ABC, I l trung i m BC Kh ng nh no sau õy ỳng ? A (SIM ) (SBN ) B (SIN ) (SMC ) C (SAC ) (SBN ) D (SMN ) (SAI ) Cõu 258 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh ch nh t tõm I, c nh bờn SA vuụng gúc v i ỏy H,K l n l t l hỡnh chi u c a A lờn SC, SD ,i m N thu c SC cho KN//CD Gúc gi a m t ph ng (SCD) v (SAD) l: A gúc AKN B gúc AKH C gúc ADC D gúc ASC 14 THI T DI N V I QUAN H VUễNG GểC Cõu 259 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú SA(ABCD),ABCD l hỡnh vuụng M l trung i m AD G i (P) l mp qua M v vuụng gúc v i AD.Thi t di n t o b i hỡnh chúp v mp (P) l A Hỡnh tam giỏc B Hỡnh t giỏc C Hỡnh ng giỏc D Hỡnh tam giỏc vuụng Cõu 260 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú SA(ABCD),ABCD l hỡnh vuụng M l i m thu c BC cho BM=2BC G i (P) l mp qua M v vuụng gúc v i BC.Thi t di n t o b i hỡnh chúp v mp (P) l A Hỡnh thang B Hỡnh thang vuụng C Hỡnh thang cõn D Hỡnh ch nh t Cõu 261 Cho hỡnh chúp S.ABCD.v i ABCD l hỡnh bỡnh hnh tõm O , AD, SA, AB ụi m t vuụng gúc, AD=8, SA=6 (P) l m t ph ng qua trung i m c a AB v vuụng gúc v i AB.Thi t di n c a (P) v hỡnh chúp cú di n tớch b ng A 18 B 16 C 20 D 17 Cõu 262 Cho hỡnh chúp S.ABCD.v i ABCD l hỡnh thang vuụng t i A ,ỏy l n AD=8, BC=6, SA(ABCD),SA=6.G i M trung i m c a AB (P) l m t ph ng qua M v vuụng gúc v i AB.Thi t di n c a (P) v hỡnh chúp cú di n tớch b ng A 10 B 15 C 16 D 20 Cõu 263 Cho hỡnh chúp SABCD , ỏy ABCD l hỡnh vuụng , SA(ABCD) G i () l m t ph ng ch a AB v vuụng gúc v i (SCD), () c t chúp SABCD theo thi t di n l hỡnh gỡ? A hỡnh ch nh t B hỡnh thang khụng vuụng C hỡnh bỡnh hnh D hỡnh thang vuụng Cõu 264 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú SA(ABCD),ABCD l hỡnh vuụng c nh a,SA=4a.M l trung i m AB G i (P) l mp qua M v vuụng gúc v i AB Di n tớch Thi t di n t o b i hỡnh chúp v mp (P) l A 3a2 B 6a2 C Tuyển chọn tập trắc nghiệm Toán 11 a D 2a2 Trang 24 Biờn so n Th y Th ng An Tel 090 686 2779 Tr ng THPT Nguy n Thỏi H c , Khỏnh Hũa Cõu 265 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú SA(ABCD),ABCD l hỡnh vuụng c nh a,SA=2a.M l trung i m AD G i (P) l mp qua M v vuụng gúc v i AD.Thi t di n t o b i hỡnh chúp v mp (P) l A Hỡnh tam giỏc B Hỡnh t giỏc C Hỡnh ng giỏc D Hỡnh thang vuụng Cõu 266 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú SA(ABCD),ABCD l hỡnh vuụng c nh a,SA=2a.M l trung i m AD G i (P) l mp qua M v vuụng gúc v i AC.Thi t di n t o b i hỡnh chúp v mp (P) l A Hỡnh tam giỏc B Hỡnh t giỏc C Hỡnh ng giỏc D Hỡnh thang vuụng 15 KHO NG CCH Cõu 267 Cho hỡnh chúp S.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc vuụng cõn t i A, m t bờn SBC l tam giỏc u c nh a v m t ph ng (SBC) vuụng gúc v i m t ỏy Tớnh theo a kho ng cỏch gi a hai ng th ng SA, BC c k t qu a a a a B C D 2 Cõu 268 Cho hỡnh chúp S ABC ú SA, AB, BC vuụng gúc v i t ng ụi m t Bi t A 3a, AB SA a Kh ang cỏch t B n SC b ng a 3, BC A a C a B 2a Cõu 269 Cho hỡnh chúp S ABCD cú SA ABCD , SA D 2a 2a, ABCD l hỡnh vuụng c nh b ng a G i O l tõm c a ABCD , tớnh kho ng cỏch t O n SC A a 3 B a Cõu 270 Cho hỡnh chúp O.ABC cú vOB Kh ang cỏch gi a A a 2 C 2a ng cao OH D a G i M v N l n l t l trung i m c a OA ng th ng MN v ABC b ng B a Cõu 271 Cho hỡnh chúp S ABCD cú SA C a 3 D a ABCD ỏy ABCD l hỡnh thoi c nh b ng a v B 600 2a Tớnh kh ang cỏch t A n SC Bi t SA A a 5a B 4a 3 C 3a 2 D 2a 5 Cõu 272 Cho hỡnh chúp tam giỏc u S ABC c nh ỏy b ng 2a v chi u cao b ng a Tớnh kho ng cỏch t tõm O c a ỏy ABC n m t m t bờn A 2a 3 B a Cõu 273 Cho hỡnh chúp S ABCD cú SA a G i I v J l n l AB C a D a 10 ABCD , ỏy ABCD l hỡnh thang vuụng cú chi u cao t l trung i m c a AB vCB Tớnh kh ang cỏch gi a ng th ng IJ v SAD A a B a C Tuyển chọn tập trắc nghiệm Toán 11 a 2 D a 3 Trang 25 Biờn so n Th y Th ng An Tel 090 686 2779 Tr ng THPT Nguy n Thỏi H c , Khỏnh Hũa Cõu 274 Cho t di n u ABCD cú c nh b ng a Kho ng cỏch t A n BCD b ng A a B a C cú c nh AC Cõu 275 Cho hỡnh chúp ABCD a 3 D BCD v BCD l tam giỏc u c nh b ng a Bi t a v M l trung i m c a BD Kho ng cỏch t C n AC A a B a 11 a C a ng th ng AM b ng D a Cõu 276 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy l hỡnh vuụng c nh a, SA (ABCD), SA= a Kho ng cỏch gi a SD v BC l A a B a C 2a D a Cõu 277 Cho hỡnh l ng tr t giỏc u ABCD.A ' B 'C ' D ' cú c nh ỏy b ng a G i M , N , P l n l t l trung i m c a AD, DC , A ' D ' Tớnh kho ng cỏch gi a hai m t ph ng MNP v ACC ' a a a a B C D 3 Cõu 278 Cho t di n u ABCD cú c nh b ng a Tớnh kho ng cỏch gi a AB vCD A A a B a 3 C a D a 2 Cõu 279 Cho hỡnh chúp t giỏc u S ABCD cú c nh ỏy b ng a v chi u cao b ng a Tớnh kh ang cỏch t tõm O c a ỏy ABCD n m t m t bờn A a B 2a Cõu 280 Cho hỡnh chúp S ABCD 2a, SA AD A C cú SA a ABCD D , ỏy ABCD a l hỡnh ch nh t Bi t a Kh ang cỏch t A n SCD b ng 3a B 2a 3 C 3a 2 D 2a Cõu 281 Cho hỡnh chúp S ABC ú SA, AB, BC vuụng gúc v i t ng ụi m t Bi t SA a 3, AB a Kh ang cỏch t A n SBC b ng a Cõu 282 Cho hỡnh l p ph b ng A 3 Cõu 283 Cho hỡnh l p ph A a a 2a C D 2 ng ABCD.A ' B 'C ' D ' cú c nh b ng (vd) Kho ng cỏch gi a AA ' v BD ' B 2 C D ng ABCD.A ' B 'C ' D ' cú c nh b ng a Kho ng cỏch gi a BB ' v AC b ng B a a a a B C D 3 Cõu 284 Cho hỡnh chúp S.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc u c nh b ng 2a, SA vuụng gúc v i ỏy, A Tuyển chọn tập trắc nghiệm Toán 11 Trang 26 Biờn so n Th y Th ng An Tel 090 686 2779 Tr ng THPT Nguy n Thỏi H c , Khỏnh Hũa SA = a Tớnh kho ng cỏch t A n m t ph ng (SBC) theo a a B A a C D 2a Cõu 285 Cho hỡnh chúp S.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc cõn t i B, c nh bờn SA vuụng gúc v i ỏy, M l trung i m BC, J l hỡnh chi u c a A lờn BC Kớ hi u d(A,(SBC )) l kho ng cỏch gi a i m A v m t A ph ng (SBC ) Kh ng nh no sau õy ỳng ? A d(A,(SBC )) AK v i K l hỡnh chi u c a A lờn SJ B d(A,(SBC )) AK v i K l hỡnh chi u c a A lờn SC C d(A,(SBC )) AK v i K l hỡnh chi u c a A lờn SB D d(A,(SBC )) AK v i K l hỡnh chi u c a A lờn SM Cõu 286 Cho hỡnh thang vuụng ABCD vuụng t i A v D , AD v i ABCD l y i m S v i SD A a B a Tớnh kh ang cỏch gi a a 3 Cõu 287 Cho hỡnh chúp S ABCD cú SA C a 2a Trờn ng th ng vuụng gúc t i D ng th ng DC v SAB 2a D ABCD , ỏy ABCD l hỡnh ch nh t v i AC a v a Tớnh kho ng cỏch gi a SD v BC BC a 3a 2a B C D a Cõu 288 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy l hỡnh vuụng c nh a, SA vuụng gúc v i m t ph ng ỏy SA=a Tớnh theo a kho ng cỏch t i m A n m t ph ng (SCD) c k t qu A A a B a 2 C 3a D a Cõu 289 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy l hỡnh vuụng c nh a, SA (ABCD), SA= a Kho ng cỏch gi a SD v BC l A a B a C a D 2a Cõu 290 Cho hỡnh chúp S ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh vuụng c nh a, tõm O, SA Tớnh kho ng cỏch t D n m t ph ng (SAC) A a B a 3 C Tuyển chọn tập trắc nghiệm Toán 11 a D (ABCD) , SA a a Trang 27 ... a hình chóp thi t di n c a hình ch p c t b i m t ph ng (P) hình thang cân A ABCD hình bình hành B Hình chóp có c nh bên b ng C ABCD hình vuông SA=SB=SC=SD D Hình chóp có t t c c nh b ng Câu 111 ... t chóp SABCD theo thi t di n hình gì? A hình ch nh t B hình thang không vuông C hình bình hành D hình thang vuông Câu 264 Cho hình chóp S.ABCD có SA(ABCD),ABCD hình vuông c nh a,SA=4a.M trung... nghiÖm To¸n 11 Trang 11 Biên so n Th y Th ng An – Tel 090 686 2779 Tr ng THPT Nguy n Thái H c , Khánh Hòa Câu 129 Hình chóp S.ABCD có ABCD hình thang đáy l n AD, I trung m SD, thi t di n c a hình chóp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển chọn bài tập trắc nghiệm Hình học 11 Nguyễn Thắng An, Tuyển chọn bài tập trắc nghiệm Hình học 11 Nguyễn Thắng An, Tuyển chọn bài tập trắc nghiệm Hình học 11 Nguyễn Thắng An

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay