chuyên đề trắc nghiệm cực TRỊ của hàm số (có đáp án và lời giải chi tiết)

111 67 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 13:50

ST BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Hàm số - Giải tích 12 File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Hàm số - Giải tích 12 CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ A – KIẾN THỨC CHUNG Định nghĩa Giả sử hàm số f xác định tập K x0  K Ta nói: a) x0 điểm cực tiểu hàm số f tồn khoảng  a; b  chứa x0 cho  a; b   K f  x   f  x0  , x   a; b  \  x0  Khi f  x0  gọi giá trị cực tiểu hàm số f b) x0 điểm cực đại hàm số f tồn khoảng  a; b  chứa x0 cho  a; b   K f  x   f  x0  , x   a; b  \  x0  Khi f  x0  gọi giá trị cực đại hàm số f c) Điểm cực đại điểm cực tiểu gọi chung điểm cực trị Giá trị cực đại giá trị cực tiểu gọi chung cực trị Định lí a Định lí Giả sử hàm số f đạt cực trị điểm x0 Khi đó, hàm số f có đạo hàm điểm x0 f '  x0   b Định lí Giả sử hàm số f liên tục khoảng (a;b) chứa điểm x0 có đạo hàm khoảng  a; x0   x0 ; b  Khi a) Nếu f '  x   0, x   a; x0  b) Nếu f '  x   0, x   a; x0  f '  x   0, x   x0 ; b  hàm số f đạt cực đại điểm x0 f '  x   0, x   x0 ; b  hàm số f đạt cực tiểu điểm x0 Hay nói cách khác a) Nếu f '  x  đổi dấu từ dương sang âm qua x0 (theo chiều từ trái sang phải) hàm số đạt cực đại x0 b) Nếu f '  x  đổi dấu từ âm sang dương qua x0 (theo chiều từ trái sang phải) hàm số đạt cực tiểu x0 Ta viết gọn định lí qua hai bảng biếng thiên sau: File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A x a f'(x) b + f(x0) (cực đại) f(x) x x0 Phần Hàm số - Giải tích 12 a f'(x) f(x) b x0 + cực tiểu f(x0) c Định lí Giả sử hàm số f có đạo hàm cấp khoảng (a;b) chứa điểm x0 , f '  x0   f có đạo hàm cấp hai khác x0 Khi a) Nếu f ''  x0   hàm số f đạt cực đại điểm x0 b) Nếu f ''  x0   hàm số f đạt cực tiểu điểm x0 B - BÀI TẬP DẠNG 1: TÌM CỰC ĐẠI – CỰC TIỂU CỦA HÀM SỐ PHƯƠNG PHÁP Dấu hiệu 1: +) f '  x0   f '  x  không xác định x0 đổi dấu từ dương sang âm qua x0 x0 điểm cực đại hàm +) f '  x0   f '  x  không xác định x0 đổi dấu từ âm sang dương qua x0 x0 điểm cực tiểu hàm *) Quy tắc 1: +) tính y ' +) tìm điểm tới hạn hàm số (tại y '  y ' không xác định) +) lập bảng xét dấu y ' dựa vào bảng xét dấu kết luận Dấu hiệu 2: cho hàm số y  f  x  có đạo hàm đến cấp x0  f '  x0   +)   x0 điểm cđ  f "  x0   *) Quy tắc 2:  f '  x0   +)   x0 điểm ct  f "  x0   File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Hàm số - Giải tích 12 +) tính f '  x  , f "  x  +) giải phương trình f '  x   tìm nghiệm +) thay nghiệm vừa tìm vào f "  x  kiểm tra từ suy kết luận Câu 1: Cho hàm số  C  : y  f  x  xác định tập K x0  K Hàm số  C  đạt cực tiểu x0 A f '  x0   B f ''  x0   C f ( x )  f  x0  , x  K \  x0 D tồn số   cho  x0   ; x0     K f  x   f  x0  , x   x0   ; x0    \  x0  Câu 2: Cho hàm số  C  : y  f  x  có đạo hàm khoảng K x0  K Nếu hàm số  C  đạt cực trị điểm x0 A f '  x0   B f ''  x0   C f ''  x0   D f  x0   Câu 3: Cho hàm số  C  : y  f  x  xác định tập K x0  K Hàm số  C  đạt cực x0 A f '  x0   B f ''  x0   C tồn khoảng x0   a; b   K cho f  x   f  x0  , x   a; b  \  x0  D tồn khoảng x0   a; b   K cho f  x   f  x0  , x   a; b  \  x0  Câu 4: Giả sử hàm số  C  : y  f  x  xác định tập K đạt cực tiểu điểm x0  K Khi đó: A Hàm số đạt giá trị nhỏ điểm x0 B Nếu hàm số có đạo hàm x0 f '  x0   C f ''  x0   D Hàm số có đạo hàm điểm x0 Câu 5: Giả sử hàm số  C  : y  f  x  có đạo hàm cấp khoảng K x0  K Cho phát biểu sau: (1) Nếu f '  x0   hàm số đạt cực trị x0 (2) Nếu x0 điểm cực trị f '  x0   (3) Nếu f '  x0   f ''  x0   x0 điểm cực đại đồ thị hàm số (C) (4) Nếu f '  x0   f ''  x0   hàm số đạt cực trị x0 Các phát biểu là: A (1), (3) B (2), (3) C (2), (3), (4) D (2), (4) Câu 6: Giả sử hàm số  C  : y  f  x  xác định tập K x0  K Cho phát biểu sau: (1) Nếu f '  x0   hàm số  C  không đạt cực trị x0 (2) Nếu f '  x0   hàm số (C) đạt cực trị điểm x0   (3) Nếu x0 điểm cực trị hàm số (C) điểm x0 ; f  x0  điểm cực trị đồ thị hàm số (C) (4) Hàm số đạt cực trị x0 mà đạo hàm x0 Có phát biểu phát biểu cho? File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Hàm số - Giải tích 12 A B C D Câu 7: Hàm số sau chứng minh cho nhận xét : “Hàm số đạt cực trị x0 mà đạo hàm x0 ”  x  2, x  A f  x    1  x, x   B f  x    x  x  1, x   x  1, x   x  1, x  C f  x    D f  x   x  1  x , x   Câu 8: Cho hàm số  C  : y  f  x  xác định tập K chứa x0 phát biểu sau: (1) Nếu f '  x0   f ''  x0   hàm số (C) đạt cực đại x0 (2) Nếu f '  x0   f ''  x0   hàm số (C) đạt cực tiểu x0 (3) Nếu x0 điểm cực đại f ''  x0   (4) Nếu x0 điểm cực tiểu f ''  x0   Có phát biểu phát biểu cho? A B C D Câu 9: Giả sử hàm số  C  : y  f  x  có đạo hàm khoảng K Xét phát biểu sau: (1) Nếu hàm số (C) đạt cực tiểu khoảng K đạt cực đại khoảng (2) Nếu hàm số (C) có hai điểm cực tiểu phải có điểm cực đại (3) Số nghiệm phương trình f '  x   số điểm cực trị hàm số cho (4) Hàm số đạt cực trị điểm mà hàm số đạo hàm Có phát biểu phát biểu cho? A B C D Câu 10: Giả sử hàm số  C  : y  f  x  xác định tập K chứa x0 Xét phát biểu sau: (1) Nếu hàm số (C) đạt giá trị lớn x0 đạt cực đại x0 (2) Nếu f '  x0   x0 điểm cực trị hàm số (C) (3) Nếu x0 điểm cực tiểu hàm số (C) đạt giá trị nhỏ x0 (4) Nếu có khoảng  a; b   K chứa x0 thỏa mãn f  x   f  x0  , x   a; b  \  x0  x0 điểm cực đại hàm số (C) Có phát biểu phát biểu cho? A B C D Câu 11: Cho hàm số  C  : y  f  x  có đạo hàm khoảng  a; b  chứa x0 Khi đó, x0 điểm cực tiểu hàm số (C) A f '  x   0, x   x0 ; b  f '  x   0, x   a; x0  B tồn f ''  x0  f ''  x0   C f '  x   0, x   x0 ; b  f '  x   0, x   a; x0  D tồn f ''  x0  f ''  x0   Câu 12: Cho hàm số  C  : y  f  x  xác định tập K chứa x0 phát biểu sau: File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Hàm số - Giải tích 12 (1) Hàm số đạt cực đại điểm x0 tồn đoạn  a; b   K cho x0  a; b  f  x   f  x0  , x   a; b  (2) Hàm số đạt cực tiểu điểm x0 tồn khoảng  a; b   K cho x0   a; b  f  x   f  x0  , x   a; b  \  x0  (3) Hàm số đạt cực tiểu điểm x0 tồn số   cho x0   x0   ; x0     K f  x   f  x0  , x   x0   ; x0    \  x0  (4) Hàm số đạt cực đại điểm x0 tồn số   cho x0   x0   ; x0     K f  x   f  x0  , x   x0   ; x0    Có phát biểu phát biểu cho? A B C D Câu 13: Cho hàm số  C  : y  f  x  liên tục khoảng  a; b  chứa x0 phát biểu sau: (1) Nếu f  x   f  x0  , x   a; b  \  x0  x0 điểm cực đại hàm số (C) (2) Nếu f  x   f  x0  , x   a; b  \ x0  x0 điểm cực trị hàm số (C) (3) Nếu tồn khoảng  e; f    a; b  cho f  f  x  hàm số đạt cực tiểu điểm x0 x0  e; f  (4) Nếu f  x   f  x0  , x   a; b  \  x0  x0 điểm cực tiểu hàm số (C) Có phát biểu phát biểu cho? A B C D Câu 14: Cho hàm số  C  : y  f  x  có đạo hàm khoảng  a; b  chứa x0 phát biểu sau: (1) Nếu tồn khoảng  e; f    a; b  cho max f  f  x  hàm số đạt cực đại điểm x0 x0  e; f  (2) Nếu x0 không điểm cực trị hàm số f '  x0   (3) Nếu x0 điểm cực đại hàm số  x0 điểm cực tiểu hàm số (4) Nếu f '  x  đổi dấu từ âm sang dương qua x0 hàm số đạt cực tiểu x0 (5) Nếu hàm số đổi dấu từ dương sang âm qua x0 hàm số đạt cực đại x0 Có phát biểu SAI phát biểu cho? A B C D Câu 15: Cho phát biểu sau: (1) Nếu hàm số đạt cực tiểu điểm x0 tồn khoảng  a; b  chứa x0 cho f  x0  giá trị nhỏ khoảng  a; b  (2) Nếu hàm số đạt cực đại điểm x0 tồn khoảng  a; b  chứa x0 cho f  x0  giá trị lớn khoảng  a; b  (3) Nếu đồ thị hàm số đạt cực trị điểm có tiếp tuyến điểm tiếp tuyến song song trục hoành (4) Nếu hàm số cực trị đạo hàm hàm số khác không (5) Nếu hàm số bậc ba cắt trục hoành ba điểm phân biệt có hai cực trị trái dấu (6) Nếu hàm số không liên tục khoảng (a;b) không tồn điểm cực trị khoảng (a;b) File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Hàm số - Giải tích 12 Có phát biểu phát biểu cho? A B C D Câu 16: Cho hàm số  C  : y  f  x  có đạo hàm cấp hai khoảng  a; b  chứa x0 phát biểu sau: (1) Nếu f '  x0   f ''  x0   hàm số đạt cực tiểu điểm x0 (2) Nếu f '  x0   f ''  x0   hàm số đạt cực đại điểm x0 (3) Nếu f '  x0   f ''  x0   hàm số đạt cực tiểu điểm x0 (4) Nếu f '  x0   f ''  x0   hàm số đạt cực đại điểm x0 Có phát biểu phát biểu cho? A (1),(2) B (2),(3) C (3),(4) D (1), (4) Câu 17: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm khoảng  a, b  chứa điểm x0 (có thể trừ điểm x0 ) Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Nếu f  x  đạo hàm x0 f  x  không đạt cực trị x0 B Nếu f ( x0 )  f  x  đạt cực trị điểm x0 C Nếu f ( x0 )  f ( x0 )  f  x  không đạt cực trị điểm x0 D Nếu f ( x0 )  f ( x0 )  f  x  đạt cực trị điểm x0 Câu 18: Cho phát biểu sau: (1) Nếu hàm số đạt cực trị điểm phải có đạo hàm điểm (2) Một hàm số có thể có nhiều cực trị cực trị (3) Mỗi hàm số có điểm cực đại định có điểm cực tiểu (4) Nếu hàm số liên tục tập xác định có điểm cực trị Các phát biểu là: A (1),(2),(4) B (2),(3) C (2) D (2),(4) Câu 19: Cho phát biểu sau: (1) Nếu hàm số có đạo hàm không điểm đạt cực trị điểm (2) Một hàm số nói chung có điểm cực đại mà điểm cực tiểu ngược lại (3) Nếu hàm số đơn điệu khoảng điểm cực trị khoảng (4) Nếu hàm số liên tục có đạo hàm khoảng có điểm cực trị thuộc khoảng Có phát biểu phát biểu cho? A B C D Câu 20: Cho phát biểu sau: (1) Nếu hàm số đạt cực trị điểm có đạo hàm điểm đạo hàm phải không điểm (2) Mỗi hàm sốcực trị số cực trị hữu hạn (3) Nếu hàm số cực trị khoảng tăng giảm khoảng (4) Nếu hàm số đạt cực đại điểm thuộc tập xác định đạt giá trị lớn điểm (5) Nếu hàm số giảm tăng khoảng không tồn điểm cực trị khoảng Có phát biểu phát biểu cho? A B C D Câu 21: Cho phát biểu sau: (1) Nếu hàm số đồng thời có khoảng đồng biến nghịch biến hàm số tồn điểm cực trị (2) Hàm số đạt cực trị điểm mà đạo hàm hàm số không (3) Nếu hàm bậc ba đồng thời có khoảng đồng biến nghịch biến có hai cực trị File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Hàm số - Giải tích 12 (4) Hàm bậc hai có cực trị (5) Hàm số số cực trị đồng thời có khoảng đồng biến nghịch biến Có phát biểu SAI phát biểu cho? A B C D Câu 22: Cho phát biểu sau: (1) Một hàm số có hữu hạn điểm cực trị vô hạn điểm cực trị điểm cực trị (2) Hàm bậc ba có cực trị (3) Hàm bậc bốn có nhiều ba cực trị (4) Hàm số đạt cực trị điểm mà đạo hàm hàm số không xác định (5) Hàm số đạt cực trị điểm mà đạo hàm cấp hai hàm số không điểm Có phát biểu SAI phát biểu cho? A B C D Câu 23: Cho phát biểu sau: (1) Nếu đạo hàm cấp hai hàm số điểm không không đạt cực trị điểm (2) Nếu hàm số xác định khoảng có giá trị nhỏ tồn điểm cực tiểu khoảng (3) Hàm số đạt cực trị điểm mà đạo hàm khác không (4) Hàm số đạt giá trị nhỏ điểm cực tiểu hàm số (5) Hàm bậc cực trị Có phát biểu phát biểu cho? A B C D Câu 24: Cho phát biểu sau: (1) Nếu hàm số chẵn có điểm cực trị có điểm cực trị khác trái dấu (2) Hàm số lẻ có hai điểm cực trị trái dấu (3) Hàm tuần hoàn có vô hạn điểm cực trị (4) Hàm đa thức có số điểm cực trị nhỏ bậc đa thức (5) Nếu hàm trùng phương có điểm cực tiểu đạt giá trị nhỏ Có phát biểu SAI phát biểu cho? A B C D Câu 25: Cho hàm đa thức y  f  x  y  g  x  có điểm cực trị Khi đó: A hàm số y  f  x   g  x  có hai điểm cực trị B hàm số y  f  x  g  x  có hai điểm cực trị C hàm số y  f  x   g  x  có điểm cực trị D hàm số y  f  x   g  x  cực trị Câu 26: Cho hàm đa thức  C  y  f  x  ,  C ' y  g  x  tương ứng có điểm cực trị có điểm cực trị Khẳng định sau ? A Bậc hàm số (C) lớn bậc hàm số (C’) đơn vị B Bậc hàm số (C) lớn bậc hàm số (C’) hai đơn vị C Bậc hàm số (C’) lớn bậc hàm số (C) D Tổng bậc cuả hàm số (C) (C’) Câu 27: Cho hàm số  C  : y  f  x  xác định tập K chứa x0 phát biểu sau: (1) x0 điểm cực đại hàm số (C) tồn khoảng  a; b   K cho x0   a; b  max f  x   f  x0   a;b  File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Hàm số - Giải tích 12 (2) x0 điểm cực đại hàm số (C) tồn khoảng  a; b   K cho x0   a; b  f  x   f  x0  , x   a; b  \  x0  (3) x0 điểm cực tiểu hàm số (C) tồn khoảng  a; b   K cho x0   a; b  f  x   f  x0  , x   a; b  (4).Nếu x0 điểm cực tiểu hàm số (C) có khoảng  a; b   K cho x0   a; b  f  x   f  x0   a;b  (5) x0 điểm cực trị hàm số (C) tồn khoảng  a; b   K cho x0   a; b  f  x   f  x0  , x   a; b  \ x0  Có phát biểu SAI phát biểu cho? A B C D Câu 28: Cho phát biểu sau: (1) Hàm số đạt cực trị khoảng (a;b) hàm số liên tục khoảng (2) Hàm số đạt cực trị khoảng (a;b) có đạo hàm khoảng (a;b) (3) Hai hàm đa thức có số cực trị chúng bậc với (4) Tổng hai hàm sốcực trị hàm sốcực trị (5) Hàm số có vô số điểm cực trị Có phát biểu phát biểu cho? A B C D Câu 29: Hàm số sau có điểm cực trị: A y  ax3  bx  cx  d, a  B y  ax  bx2  c, a  ax  bx  c ax  b D y  cx  d cx  d Câu 30: Cho hàm số y  f ( x)  x  ax  bx  c Mệnh đề sau sai ? A Đồ thị hàm số cắt trục hoành B lim f ( x )   C y  x  C Đồ thị hàm số có tâm đối xứng D Hàm sốcực trị Câu 31: Đồ thị hàm số y  x  3x  9x  có điểm cực tiểu là: A  3;32  B  1;0  C x  1 D x  Câu 32: Khoảng cách hai điểm cực đại cực tiểu đồ thị hàm số y   x  1 x   B C D Câu 33: Hàm số y  x3  x  có 3 A Điểm cực đại x  2 , điểm cực tiểu x  B Điểm cực tiểu x  2 , điểm cực đại x  C Điểm cực đại x  3 , điểm cực tiểu x  D Điểm cực đại x  2 , điểm cực tiểu x  Câu 16: Hàm số y  x3  3x  x  đạt cực trị x1 x2 tích giá trị cực trị A 25 B 82 C 207 D 302 Câu 34: Hàm số y  x  3x  đạt cực trị điểm sau đây? A x   B x   C x  0; x  D x  0; x  A File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Hàm số - Giải tích 12 Câu 35 Cho hàm số y   x  x  x  17 có hai cực trị x1 , x2 Hỏi x1 x2 ? A x1 x2  8 B x1 x2  C x1 x2  D x1 x2  5 Câu 36: [2D1-1] Cho hàm số y  f x  xác định, liên y tục đoạn 2; 3 có đồ thị đường cong hình vẽ bên Tìm số điểm cực đại hàm số y  f x  đoạn 2; 3 2 x O A B C D Câu 37: Cho hàm số y  f x  xác định, liên tục  có đồ thị đường cong hình vẽ bên Hàm số f x  đạt cực đại điểm ? A x  C y  B x  1 D x  Câu 38: Tọa độ cực tiểu hàm số y  x  3x  là: A M  2;4  B N  0;2  C P 1;0  D Q  2;0  Câu 39: Số điểm cực trị hàm số y  x  x  là: A B C D x Câu 40: Cho hàm số y   x  x  Toạ độ điểm cực đại đồ thị hàm số 3  2 A  1;  B  3;  C 1; 2  D 1;   3 Câu 41: Tìm giá trị cực đại yCĐ hàm số y  x3  3x  A yCĐ  B yCĐ  C yCĐ  3 D yCĐ  Câu 42: x  điểm cực đại hàm số sau dây ? x2  x  x 1 x C y   3x2  x  B y   x  x  A y  D y   x4  x2  Câu 43: Điểm cực tiểu đồ thị hàm số y   x3  3x  là: A x  1 B x  C  1;  Câu 44: Cho hàm số y  x3  x  3x  Tìm giá trị cực tiểu hàm số 175 175 A B 25 C  27 27 File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay D 1;6  D 25 Trang 10 ST BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Hàm số - Giải tích 12 m  2 x x  2( x  x )    m   m  Ta có :  3m  2m      m     Câu 73 Gọi x1 , x2 hai điểm cực trị hàm số y  x3  3mx  m2  x  m3  m Giá trị m để x12  x22  x1 x2  là: B m   A m  C m   D m  2 Hướng dẫn giải: Chọn D Tập xác định D   Ta có y  3x  6mx  m2     x  m 1 y    x  mx   m  1     x  m 1 2 Theo đề ta có x12  x22  x1 x2    m  1   m  1   m  1 m  1   m   m  2 x  mx   2m  1 x  với m tham số, có đồ thị  Cm  Xác định m có điểm cực đại cực tiểu nằm phía trục tung ? Câu 74 Cho hàm số y  để  Cm  A m  m  B  m  1 C m   m  D   m  Hướng dẫn giải: Chọn D Tập xác định D   Ta có y  x  2mx  2m  Để điểm cực trị nằm phía trục tung phương trình y  phải có hai m  m  2m       nghiệm phân biệt dấu     m  P  2m    File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 97 ST BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Hàm số - Giải tích 12 DẠNG 3: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ BẬC TRÙNG PHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP Cho hàm số: y  ax  bx  c có đạo hàm y '  4ax  2bx  2x  2ax  b  Hàm sốcực trị ab  a  +) Nếu  hàm sốcực tiểu cực đại b  a  +)  hàm sốcực đại cực tiểu b  hàm sốcực trị ab  (a b trái dấu) a  +)  hàm sốcực đại cực tiểu b  a  +) Nếu  hàm sốcực đại cực tiểu b  Gọi A, B, C điểm cực trị đồ thị hàm số A  Oy , A  0;c  , B  x B , y B  , C  x C , yC  , H  0; y B  +) Tam giác ABC cân A +) B, C đối xứng qua Oy x B   x C , yB  yC  yH   +) Để tam giác ABC vuông A: AB.AC  +) Tam giác ABC đều: AB  BC 1 +) Tam giác ABC có diện tích S: S  AH.BC  x B  x C y A  y B 2 4 Trường hợp thường gặp: Cho hàm số y  x  2bx  c +) Hàm sốcực trị b  +) A, B, C điểm cực trị A  0;c  , B b,c  b , C  b;c  b    y A HB=HC= b  +) Tam giác ABC vuông A b  +) Tam giác ABC b  3  +) Tam giác ABC có A  1200 b  3 +) Tam giác ABC có diện tích S0 S0  b b AH=b2 AB=AC= b4+b b O C b x H b B b3  +) Tam giác ABC có bán kính đường tròn ngoại tiếp R 2R  b b +) Tam giác ABC có bán kính đường tròn nội tiếp r0 r0  b 1 1 Công thức giải nhanh tổng quát: Cho hàm trùng phương y  ax  bx  c Khi đó: y có cực trị  ab  y có cực trị  ab  a  : cực tiểu a  : cực đại a  : cực đại, a  : cực cực tiểu đại, cực tiểu File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 98 ST BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Hàm số - Giải tích 12 Xét trường hợp có ba cực trị   tọa độ điểm cực trị   b   b   A  0; c  , B    ;   , C   ;      2a 4a  2a 4a    b b4 b , AB  AC   với   b  4ac 2a 16a 2a   b   AB : y    2a  x  c     ● Phương trình qua điểm cực trị: BC : y    4a   b   AC : y     x  c a       , có cos   b  8a ● Gọi BAC b3  8a b5 ● Diện tích tam giác ABC S   32a3 ● BC   ● Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC R  ● Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC r  Dữ kiện 1) B , C  Ox 2) BC  m0 b  8a 8ab b2  b3  a 1     8a   Công thức thỏa ab  b  4ac  am02  2b  3) AB  AC  n0 16 a n02  b  8ab  4) BC  kAB  kAC b3 k  8a k   5) ABOC nội tiếp 2   c      b 4a  b  2ac  8a  b  24a  b3   6) ABOC hình thoi 7) Tam giác ABC vuông cân A 8) Tam giác ABC  Câu Hàm số  C  : y  ax  bx  c,  a   A có cực trị có hai cực trị C có cực trị có ba cực trị Hướng dẫn giải: Chọn C B cực trị có ba cực trị D có ba cực trị có hai cực trị Câu Hàm số  C  : y  ax  bx  c,  a   A có điểm cực trị C có điểm cực đại Chọn A Câu 30 B có điểm cực tiểu D có ba cực trị Hàm số  C  : y  ax  bx  c,  a   File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 99 ST BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A có ba điểm cực trị b  C có hai điểm cực đại b  Hướng dẫn giải: Chọn D Phần Hàm số - Giải tích 12 B có điểm cực trị b  D có điểm cực tiểu Câu Hàm số  C  : y  ax  bx  c,  a   A có điểm cực đại điểm cực tiểu C có điểm cực đại Hướng dẫn giải: Chọn C B có điểm cực tiểu D có điểm cực đại Câu Cho hàm số  C  : y  ax  bx  c với a  0, b  Khi đó: A hàm số (C) có hai điểm cực đại, điểm cực tiểu B hàm số (C) có hai điểm cực tiểu, điểm cực đại C hàm số (C) có hai điểm điểm cực trị nằm trục hoành D có ba điểm cực trị tạo thành tam giác Khi a.b< hàm sốcực trị Với a>0 hàm số có hai điểm cực tiểu điểm cực đại câu từ 139 đến 143 hay nói chung câu hỏi dạng Bạn đọc lập bảng biến thiên để hiểu rõ Hướng dẫn giải: Chọn B Câu Cho hàm số  C  : y  ax  bx  c với a  0, c  Khi : A hàm số (C) có ba cực trị B hàm số (C) có cực trị nằm phía trục hoành C hàm số (C) có hai điểm cực trị trái dấu D đồ thị hàm số (C) nằm phia trục hoành Hướng dẫn giải: Hàm số đạt cực trị x   y    c  Chọn B Câu Hàm số  C  : y  ax  bx  c,  a   có điểm cực tiểu A a  Hướng dẫn giải: Chọn C B a  0, b  C a  D a  0, c  Câu Hàm số  C  : y  ax  bx  c,  a   có hai điểm cực tiểu A a  0, b  Hướng dẫn giải: Chọn A B a  0, b  C a  0, b  D a  0, b  Câu Hàm số  C  : y  ax  bx  c,  a   có hai điểm cực đại A a  0, b  B a  0, b  C a  0, b  Hướng dẫn giải: Chọn B Câu Cho hàm số y  mx   m  1 x  Khẳng định sau sai ? D a  0, b  A Với m  hàm số có điểm cực trị B Hàm số có điểm cực trị với với m  C Với m   1;0   1;   hàm số có điểm cực trị D Có nhiều ba giá trị tham số m để hàm số có điểm cực trị Hướng dẫn giải: File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 100 ST BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Hàm số - Giải tích 12 Chọn B Hàm số có ba điểm cực trị ab   m 1  m    m   1;   1;   Vậy phương án B sai Câu 10 Hàm số y  x  ( m  4) x  m có cực trị khi: A m  2; m  2 B 2  m  C m  D m  Hướng dẫn giải: Chọn A  m  2 Hàm số có ba cực trị  ab    m    m  Câu 11.Tìm m để hàm số y   x  mx   m  m  1 x  đạt cực tiểu x  A m  2 B m   C m  D m  Hướng dẫn giải: Chọn C Ta có y '   x  2mx   m  m  1 y   2 x  2m m  Hàm số đạt cực tiểu x  suy y  1    m  3m     m  2 Với m  ta có y    x  x     x  1  0, x   nên hàm số cực trị Với m  ta có y  1   nên hàm số đạt cực tiểu x  4 Câu 12 Các giá trị tham số m để đồ thị hàm số y   x  mx có ba điểm cực trị tạo thành tam giác là: A m  23 B m  C m  33 D m  Hướng dẫn giải: Chọn A 3   1 Đồ thị hàm số có ba điểm cực trị tạo thành tam giác b  24a   m   24    2   4 m 36 Câu 13 Cho hàm số y  x  mx  2m  m Với giá trị m đồ thị  Cm  có điểm cực trị, đồng thời điểm cực trị tạo thành tam giác có diện tích A m  B m  16 C m  16 Hướng dẫn giải: Chọn A Hàm số có ba cực trị  ab   m   2m   b5 Khi diện tích tam giác S   2 4m 32 a 32 D m   16 Câu 14 Tìm tất giá trị m để đồ thị hàm số y  x  mx   m có ba điểm cực trị ba đỉnh tam giác A m  3 B m  C m  D m  3 File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 101 ST BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Hàm số - Giải tích 12 Hướng dẫn giải: Chọn A Cách 1: Tự luận Ta có y  x  mx  m   y   x  mx Để đồ thị hàm số có điểm cực trị y  phải có nghiệm phân biệt, tức x  x  m   có nghiệm phân biệt, m  x   Với m   x  x  m     x  m x   m  +) x   y  m   A  0; m  1 +) x  m  y  m  m   B   m ,  m2  m    +) x   m  y  m  m   C  m , m  m  Để điểm A, B, C tạo thành tam giác AB  AC  BC  m  m  4m  m  3m  m  3 Cách 2: Trắc nghiệm Hàm số y  ax  bx  c có điểm cực trị 24a  b3  Áp dụng vào toán này, ta có 24   2m    m3   m  3 Câu 15.Với giá trị m hàm số y  x  (5  2m) x   m2 có cực trị 5 5 A m  B m  C m  D m  2 2 Hướng dẫn giải: Chọn D Ta có: hàm số y  x  (5  2m) x   m2 có cực trị  ab    5  2m    5  2m   m  Câu 16 Đồ thị hàm số y  x  mx  m có ba điểm cực trị tạo thành ba đỉnh tam giác A m  3 B m  C m  D m  Hướng dẫn giải: Chọn A Tập xác định D   x  Ta có y   x  mx , y     x  m  Đồ thị hàm số cho có điểm cực trị khi m  Với m  , ta có điểm cực trị đồ thị hàm số lần lược A    m , m2  2m , B  0, 2m   C  m ,  m  2m Ta có AB  m  m AC  4m Tam giác ABC khi AB  AC  m  m  4m  m  3 Câu 17 Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số y  x  2mx  2m  m4 có ba điểm cực trị tạo thành tam giác File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 102 ST BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Hàm số - Giải tích 12 Am 3 B m   3 C m   3 D m   3 Hướng dẫn giải: Chọn A y '  x3  4mx Hàm sốcực trị x  4mx  có nghiệm phân biệt : m  Tọa độ điểm cực trị A  0; 2m  m  B m ; m  m  2m C  m ; m  m  2m      AB  AC Tam giác tạo cực trị đề khi:   m  m4  4m  m  3   AB  BC Câu 18 Cho hàm số y  x  2mx2  2m Tìm m để hàm số có điểm cực đại, cực tiểu tạo thành tam giác có diện tích 32 A m  B m  C m  3 D m  Hướng dẫn giải: Chọn A Ta có y  x3  4mx Hàm sốcực trị y  có nghiệm phân biệt x  Ta có y    x  mx    Vậy để hàm sốcực trị m  x  m Khi ta đặt A  0; 2m  ; B     m ;  m  2m ; C  m ;  m  2m Diện tích tam giác ABC S ABC  m m Vậy để diện tích tam giác m2 m  32  m  Câu 29 Đồ thị hàm số y  x4  2mx2  2m  m4 có điểm cực trị tạo thành đỉnh tam giác vuông m nhận giá trị A m   B m  1 C m  D m  Hướng dẫn giải: Chọn D Ta có y  x4  2mx2  2m  m4  y '  x  4mx  x  x  m  y '   x  x  m    x  x  m (2) Đồ thị hàm số có ba điểm cực trị  phương trình (2) có hai nghiệm phân biệt khác  m  (*) Khi (2)  x   m đồ thị hàm số là: A  0; m  2m  ,   C  m ; m  m  2m  AB  m ;  m , AC   m ;  m Ba  điểm cực trị     B   m ; m  m  2m ,  Ta có AB  AC  m  m  ABC cân A   Do ABC vuông  ABC vuông A  AB AC   m  m4   m  m3  1   m  (do m  )  m  (thỏa (*)) Câu 20 Tìm m để hàm số y  x4  2mx  2m  m4  đạt cực tiểu x  1 A m  1 B m  C m  Hướng dẫn giải: Chọn C Ta có y  x3  4mx ; y  12 x2  4m Để hàm số đạt cực tiểu x  1 y   1   4  4m   m  File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay D m  1 Trang 103 ST BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Hàm số - Giải tích 12 Khi m  y   1  12  4m  12  4.1    hàm số đạt cực tiểu x  1 Vậy m  giá trị cần tìm Câu 21: Gọi (C ) đường parabol qua ba điểm cực trị đồ thị hàm số y  x  mx  m2 , tìm m để (C ) qua điểm A(2; 24) A m  4 B m  C m  D m  Hướng dẫn giải: Chọn D  x0 Ta có y   x3  2mx  x x  2m , y     Để hàm số có ba điểm cực trị m   x  2m      Khi ba điểm cực trị đồ thị hàm số M 0; m , N    2m ; ; P  2m ; Gọi parabol  C  có dạng: y  ax  bx  c ,  a   Vì tam giác MNP cân M  C    qua ba điểm M , N , P nên parabol  C  có đỉnh M 0; m Suy  C  có phương trình: y  ax  m 2m ; ; P  2m ;   a.2m  m  a   m 1 Vây parabol  C  có phương trình: y   mx  m qua điểm A  2; 24   24   m.22  m2 2  m  4  l  Vậy m   m  2m  24     m   TM  Mặt khác  C  qua N     Câu 22 Tìm tất giá trị thực m cho đồ thị hàm số y  x  2mx2  2m  m có ba điểm cực trị tạo thành tam giác A m  B m  3 C m   3 D m  Hướng dẫn giải: Chọn B x  Ta có: y   x  x  m     Để hàm số cho có cực trị m  x  m   y1  2m  m4  x1    Hay y    x2   m   y2  m  m  2m  y  m4  m  2m   x3  m      A  0;2m  m  , B  m ; m  m  2m , C m ; m  m  2m  Dể thấy B , C hai điểm đối xứng với qua Oy A  Oy ABC cân A Mặt khác để ba cực trị tạo thành tam giác AB  BC m   L  m  m  4m  m  3m    m 33  m  Câu 23.Tìm tất giá trị thực m đề hàm số y  x   m  2017  x  2016 có cực trị A m  2015 B m  2017 C m  2016 D m  2017 Hướng dẫn giải: Chọn B File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 104 ST BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Ta có : y '  Phần Hàm số - Giải tích 12 9  x   m  2017  x  x  x   m  2017   2  x   m  2017   có hai nghiệm phân biệt khác     .6  m  2017     m  2017 6  m  2017    Ycbt  Câu 24 Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y  x   m – 1 x  m có ba cực trị A m  B m  C m  D m  Hướng dẫn giải: Chọn B Để hàm số có ba cực trị  a.b  Do ta có : 1.2  m  1   m  Câu 25 Để đồ thị hàm số y   x   m  1 x   m, m   có ba điểm cực trị lập thành tam giác vuông giá trị tham số m là? A m  B m  C m  1 D m  Hướng dẫn giải: Chọn D Xét hàm số y   x   m  1 x   m, m   TXĐ: D   y '  4 x   m  1 x x  Cho y '    x  m  Hàm sốcực trị  m    m  1     Gọi A  0,3  m  , B m  1, m  m  , C  m  1, m  m  cực trị hàm số    AB AC     m  1  m4  4m3  6m  4m   Theo YCBT  m  4m3  6m2  3m  m    m  1 So với điều kiện m  Câu 26 Hàm số y  mx  ( m  3) x  2m  đạt cực đại mà cực tiểu với m: A m  B m   m  C  m  D 3  m  Hướng dẫn giải: Chọn B Với m  , hàm số cho parabol y  x  có cực tiểu Vậy m  không thỏa mãn Với m  , hàm số cho hàm trùng phương Dựa vào đồ thị, muốn hàm sốcực đại mà cực tiểu hàm sốcực trị, muốn m0  cực đại   m  3 m  m  3  Câu 27 Cho hàm số y  mx  ( m  1) x  Tìm tất giá trị thực m để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 105 ST BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A m  C m  Hướng dẫn giải: Chọn D Ta có y  4mx   m  1 x Phần Hàm số - Giải tích 12 B  m  D m  ( ;0)  (1; ) x  y   4mx   m  1 x    2 mx  m      m  m  m     m    Để hàm số có điểm cực trị   m  m   x  2m  m   Câu 28 Biết đồ thị hàm số y  f ( x)  ax  bx  c có hai điểm cực trị A  0;2  B  2; 14  Tính f 1 A f 1  Hướng dẫn giải: B f 1  7 C f 1  5 D f 1  6 Chọn C Ta có y  f ( x)  ax  bx  c  y  ax  2bx c  a    có hai điểm cực trị A  0;2  B  2; 14  nên 16a  4b  c  14  b  8 32a  4b  c    Ta có y  f ( x)  x  x   f 1     5 Câu 29 Cho hàm số y  x  mx   m Tìm tất giá trị thực m để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị tạo thành tam giác nhận gốc tọa độ O làm trực tâm A m  B m  C m  D m  1 Hướng dẫn giải: Chọn A TXĐ: D   y '  x3  4mx  x  x  m  x  y '   x  x2  m      x  m 1 Hàm số có điểm cực trị phương trình (1) có nghiệm phân biệt x1 , x2 khác  m   *     2 Khi điểm cực trị A  0;1  m  , B m ;  m  m  , C  m ;  m  m    OB m ;  m  m  ; AC   m ;  m   m  O trực tâm tam giác ABC  BO  AC  OB AC    m  m  m  m     m  1 So với điều kiện * ta m      Câu 30 Tìm m để hàm số y  x  mx có ba điểm cực trị ba đỉnh tam giác vuông A m  B m  1 C m  D m  3 Hướng dẫn giải: Chọn A File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 106 ST BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Hàm số - Giải tích 12 Ta có y  x  mx Hàm sốcực trị y  có nghiệm phân biệt Ta có x  Vậy để hàm sốcực trị m  y   x3  4mx    x  m Khi ta đặt A  0;0  ; B     m ; m ; C  m ; m , tam giác ABC vuông vuông A (vì ABC  m  tam giác cân A )  AB AC    m  m    m  Kết hợp điều kiện ta có m  Câu 31 Cho hàm số y  x  mx  m  m Với giá trị m đồ thị  Cm  có điểm cực trị, đồng thời điểm cực trị tạo thành tam giác có diện tích A m  16 B m  16 C m  16 D m   16 Hướng dẫn giải: Chọn A Ta có y  x  mx Hàm sốcực trị y  có nghiệm phân biệt x  Ta có y   x3  4mx    Vậy để hàm sốcực trị m  x  m  Khi ta đặt A  0;2m  m  ; B     m ;  m  2m  m ; C  m ;  m  2m  m Diện tích tam giác ABC S ABC  m m Vậy để diện tích tam giác m m   m  16 Câu 32 Tìm tất giá trị thực m để đồ thị hàm số y  x  mx  m  có ba điểm cực trị tạo thành tam giác vuông cân A m  B m  C m  D m  Hướng dẫn giải: Chọn B Ta có y  x  mx Hàm sốcực trị y  có nghiệm phân biệt Ta có x  Vậy để hàm sốcực trị m  y   x3  4mx    x  m Khi ta đặt A  0; m  3 ; B     m ; m  m  ; C  m ; m  m  , tam giác ABC vuông cân  m  vuông cân A (vì ABC tam giác cân A )  AB AC    m  m    m  Kết hợp điều kiện ta có m  Câu 33 Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  x   m  1 x  2m  có ba điểm cực trị ba đỉnh tam giác có số đo góc 120 1 1 A m   B m   C m   D m   24 16 48 Hướng dẫn giải: Chọn A x0  y '  x  8( m  1) x    (m  1)  x   2( m  1) Gọi điểm cực trị A0;2 m  1, B  ( m  1) ;4 m  10 m  , C ( m  1) ; m  10 m      Gọi H (0;4m  10m  5) trung điểm BC, AH  4( m  1) , CH  2( m  1) File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 107 ST BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Hàm số - Giải tích 12 CH 1  2m  1  m  1  m  1   m  1 AH 24 24 Câu 34 Cho hàm số y  x4  x2 Gọi  đường thẳng qua điểm cực đại đồ thị hàm số cho có hệ số góc m Tập hợp tất giá trị tham số thực m cho tổng khoảng cách từ hai điểm cực tiểu đồ thị hàm số  nhỏ A B  C  D 1 Hướng dẫn giải: Chọn D Khảo sát hàm số y  x  2x có điểm cực đại A0;0  , điểm cực tiểu B  1;1, C 1;1 tan 60 o  Đường thẳng  qua A có hsg m có pt: y  mx  mx  y  m 1 m 1 Đặt d  d ( B, )  , d  d (C , )  m2 1 m2 1 m 1 m 1 d  d1  d   m2 1 m2 1 2m )m  : d   f m   f ' m   0 2 m 1 m 1   Hàm số đồng biến với m  R  Mind  f 1   m  giá trị thỏa mãn  2m  ) m  1 : d   f m   f ' m    0 m 1 m2    Hàm số nghịch biến với m  R  Mind  f  1    m  1 giá trị thỏa mãn 2m )   m  : d   f m   f ' m    m2  m2  Lập BBT, giá trị m để d đạt GTNN Vậy m  1 giá trị cần tìm Câu 35 Cho hàm số y   x4  (m  2) x  với m tham số thực Tìm tất giá trị m để hàm số có điểm cực trị A m  2 B m  3 C 3  m  2 D Đáp số khác Hướng dẫn giải: Chọn A Ta có: y   4 x   m   x  x  2 x  m     x   y   x  2 x  m    (1)   m  x  (2)  Để hàm sốcực trị  phương trình (1) có nghiệm phân biệt  phương trình (2) có hai nghiệm m2 phân biệt khác    m  2 4 Câu 36 Các giá trị tham số m để đồ thị hàm số y   x  mx có ba điểm cực trị tạo thành tam giác là: File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 108 ST BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A m  23 C m  B m  Phần Hàm số - Giải tích 12 33 D m  Hướng dẫn giải: Chọn A 3   1 Đồ thị hàm số có ba điểm cực trị tạo thành tam giác b3  24a   m   24    2   4 m 36 Câu 37 Giá trị tham số m để đồ thị hàm số y  x  2mx  có ba điểm cực trị A  0;1 , B , C thỏa mãn BC  ? A m  4 B m  Hướng dẫn giải: Chọn C Tập xác định D   Ta có y  x3  4mx x  y    x  m Để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị m     Khi B  m ; m  , C C m  D m    m ; m  Độ dài BC  m  m   m  File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 109 ST BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Hàm số - Giải tích 12 DẠNG 4: CỰC TRỊ CÁC HÀM SỐ KHÁC Câu 1.Tập hợp tất giá trị tham số thực m cho hàm số y  x  A  B 2 Hướng dẫn giải: Chọn A x2  x   m2 y'   x  1 x  x  m2 đạt cực đại x 1 C 2; 2 D 2 Nếu m  hàm số đồng biến nên đạt cực đại x  Nếu m  hàm số đạt cực đại x  1  m Khi 1  m   m  (loại) Nếu m  hàm số đạt cực đại x  1  m Khi 1  m   m  2 (loại) x  mx  Câu Đồ thị hàm số y  có điểm cực đại, cực tiểu có hoành độ dương m thỏa mx  mãn: A m  B  m  C –2  m  D  m  Hướng dẫn giải: Chọn D TXD : x  m  x  m  mx  1  m  x  mx   mx  x  m  Ta có y   Hàm sốcực đại, cực tiểu có 2  mx  1  mx  1 hoành độ dương y  có nghiệm dương phân biệt thỏa mãn tập xác định  m   m  1  m     1  m    m0   m  m m m  1  m  S  m    P   Câu Để hàm số y  x2  2x  m có cực tiểu cực đại khi: 4x B m  8 C m  8 A m  8 Hướng dẫn giải: Chọn A  x  8x  m   Ta có: y  , x  4  x D m  8 Hàm sốcực tiểu cực đại phương trình  x  x  m   có hai nghiệm phân biệt khác  '  m    m  8  m   File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 110 ST BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Hàm số - Giải tích 12 x  mx  m Câu Khoảng cách hai điểm cực trị đồ thị hàm số y  x 1 A B C D Hướng dẫn giải: Chọn C  x  mx  m  x  x x  x2  2x  Ta có y    ; y   0   2 x 1  x  1 x     x  1 x  mx  m Suy tọa độ hai điểm cực trị đồ thị hàm số y  A  0; m  B  2;4  m  Suy x 1 AB    0    m  m   20  Câu Cho hàm số y  sin x  m sin x Tìm tất giá trị m để hàm số đạt cực đại điểm  x A m  B m  C m  D m  2 Hướng dẫn giải: Chọn D Ta có: y  cos3x  m cos x    y     m  Hàm số đạt cực đại x  3  m   y  cos3x  2cos x  y  3sin 3x  2sin x  y      3 Vậy, m  File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 111 ... định sau cực trị hàm số y  2 x  3x ? A Hàm số có cực trị x  B Hàm số có cực trị C Hàm số có cực trị x  D Hàm số cực trị Câu 55: Tìm độ dài khoảng cách hai điểm cực trị đồ thị hàm số y ... hàm số có hữu hạn điểm cực trị vô hạn điểm cực trị điểm cực trị (2) Hàm bậc ba có cực trị (3) Hàm bậc bốn có nhiều ba cực trị (4) Hàm số đạt cực trị điểm mà đạo hàm hàm số không xác định (5) Hàm. .. Quan A Phần Hàm số - Giải tích 12 A Hàm số có cực trị B Hàm số có giá trị cực tiểu C Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ 3 D Hàm số đạt cực đại x  đạt cực tiểu x  Câu 101: Cho hàm số y  f 
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề trắc nghiệm cực TRỊ của hàm số (có đáp án và lời giải chi tiết) , chuyên đề trắc nghiệm cực TRỊ của hàm số (có đáp án và lời giải chi tiết) , chuyên đề trắc nghiệm cực TRỊ của hàm số (có đáp án và lời giải chi tiết)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay