Bài giảng xây dựng đảng về chính trị

42 70 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 13:44

BÀI 1XÂY DỰNG ĐẢNG VỀCHÍNH TRỊ NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN I. Một số khái niệm cơ bản:1.Chính trị. 1.1. Theo Từ điển phổ thông, Nxb ST, HN, 1977. Chính trị là biểu hiện những lợi ích căn bản của các giai cấp và mối quan hệ giữa các giai cấp đó. Là những hoạt động của một giai cấp, một chính Đảng, một tập đoàn xã hội… nhằm giành, hoặc duy trì quyền lực điều khiển bộ máy Nhà nước.1.2 Theo từ điển Chính trị, Nxb ST, 1961. Chính trị: Mục đích và nhiệm vụ mà GC trong XH theo đuổi trong cuộc đấu tranh cho quyền lợi của GC mình; những phương pháp, phương tiện để giữ gìn và bảo vệ những quyền lợi đó. Chính trị là phản ánh đấu tranh GC, cuối cùng do địa vị kinh tế của những GC đó QĐ. Lênin khẳng định: chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế. Như vậy, cái chi phối trực tiếp chính trị là quan hệ giai cấp và quyền lực nhà nước là vấn đề then chốt trong chính trị. Vấn đề quan hệ giai cấp và vấn đề quyền lực nhà nước là hai vấn đề cơ bản nhất của chính trị.Từ các khái niệm chính trị nêu trên, cần lưu ý 3 vấn đề sau: Thứ nhất, trong bất cứ đường lối, Nghị quyết nào của Đảng cũng phải chú ý đến vấn đề lợi ích (vật chất tinh thần). Thứ hai, trong điều kiện ĐCS cầm quyền, Đảng phải đặc biệt coi trọng giáo dục ý thức chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Thứ ba, có hiểu khái niệm chính trị mới lý giải đựơc các thuật ngữ liên quan tới chính trị như: chính trị học, kinh tế chính trị, bản lĩnh chính trị, tư tưởng chính trị, thủ đoạn chính trị…2. Xây dựng Đảng về chính trị. Là những hoạt động của Đảng để giành và duy trì quyền lực điều hành bộ máy nhà nước nhằm bảo vệ lợi ích của giai cấp cầm quyền.2.1.Ở Trung ương: Xây dựng Đảng về chính trị là hoạt động của Đảng nhằm xây dựng cương lĩnh, đường lối, nhiệm vụ chính trị và tổ chức thực hiện cương lĩnh, đường lối, nhiệm vụ chính trị đó.2.2. Ở địa phương và cơ sở: XDĐ về chính trị là hoạt động của các đảng bộ địa phương và cơ sở nhằm vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và NQ, chỉ thị của cấp trên vào thực tiễn địa phương, đơn vị đề ra nhiệm vụ chính trị đúng đắn và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đó.II. Vị trí XDĐ về chính trị.1.3.1 XDĐ về chính trị trong xây dựng nội bộ Đảng.Xây dựng Đảng là sự thống nhất của ba mặt: xây dựng Đảng về chính trị, xây dựng Đảng về tư tưởng và xây dựng Đảng về tổ chức. Ba mặt đó có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, hỗ trợ và tác động chi phối lẫn nhau. XDĐ về chính trị quyết định mục tiêu, phương hướng, nội dung, phương thức hoạt động và cả kết quả hoạt động của XDĐ về tư tưởng và XDĐ về tổ chức. XDĐ về tư tưởng và XDĐ về tổ chức khi đã hình thành và ổn định, nó có sự tác động tích cực trở lại XDĐ về chính trị. Đảm bảo cho XDĐ về chính trị được đúng đắn, sáng tạo và tổ chức thực hiện thắng lợi. Đồng thời, góp phần tích cực bổ sung, hoàn thiện XDĐ về chính trị.ĐCSVN khẳng định: “Nếu không đi từ XDĐ về chính trị, hoặc xác định nhiệm vụ chính trị không đúng, nếu quan niệm XDĐ chỉ đơn thuần nghiệp vụ về tư tưởng và tổ chức, thì ngay cả công tác này (công tác tư tưởng và công tác tổ chức) không tránh khỏi gặp nhiều lúng túng, thậm chí phạm sai lầm”(1). (1) Báo cáo XDĐ– Văn kiện ĐH IV đảng Cộng sản Việt Nam, trương 38.1.3.2. XDĐ về chính trị với các lĩnh vực đời sống – xã hội. XDĐ về chính trị quyết định mục tiêu, phương hướng, nội dung và những giải pháp cụ thể cho sự phát triển các lĩnh vực đời sống –xã hội. Sự phát triển của các lĩnh vực đời sống xã hội được đảm bảo đúng định hướng XHCN và đạt hiệu quả thiết thực mà người dân cảm nhận được, lại có tác động tích cực tới XDĐ về chính trị,+ Củng cố lòng tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.+ Tạo tâm lý phấn khởi cho cán bộ, đảng viên, nâng cao ý chí quyết tâm của Đảng trong việc bổ sung, hoàn thiện và tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách đã đề ra.+ Nâng cao năng lực công tác, tinh thần tự chủ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên tham gia xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách. Với kinh tếTheo Lênin, trong điều kiện Đảng cộng sản cầm quyền. Chính trị phải thống nhất với kinh tế và kết hợp chặt chẽ hai lĩnh vực với nhau. Nhưng giữa chúng có mối quan hệ tác động qua lại, chi phối lẫn nhau. Trước hết, chính trị phải đóng vai trò dẫn đường đối với kinh tế. + Phải có quan điểm chính trị đúng đắn khi giải quyết các vấn đề kinh tế (3 lợi ích, lợi ích trước mắt và lâu dài, lợi ích các thành phần kinh tế…)+ Chính sách kinh tế phải đi đôi với chính sách XH+ Khi chính trị thể hiện đúng yêu cầu của kinh tế, nó trở thành quan điểm chỉ đạo trong lãnh đạo và quản lý kinh tế.+ Kinh tế thị trường nhưng phải định hướng XHCN+ Chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế… chính trị là kinh tế cô đọng lại …(Lênin). Vì vậy, một quốc gia, dân tôc mà phụ thuộc về kinh tế, nhất định phụ thuộc về chính trị. + Lênin: “Một chế độ chính trị có thể bị tiêu tan hết hoặc đứng vững trên một nền tảng kinh tế”(1).(1) Lênin: Toàn tập, tập 40, Nxb Tiến bộ, M., 1978, tr42.Vì vậy, Đảng ta chủ trương:+ Lấy phát triển kinh tế làm nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng làm nhiệm vụ then chốt (Nghị quyết TW III khóa VII). + Phải kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm trung tâm, đồng thời từng bước đổi mới chính trị”(2).(2) ĐCSVN: VK ĐH VIII, Nxb CTQG, Hà Nội, 1996, tr. 14.Với khoa họcCương lĩnh chính trị, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng đúng hay sai quan hệ trực tiếp đến đời sống của nhân dân, đến lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và có khi đến cả sự tồn vong của chế độ.Vì vậy, đường lối của Đảng phải được hình thành trên nền tảng khoa hoc, tức là phải được thuyết minh bằng khoa học. Nó phải đảm bảo hai thuộc tính: cách mạng và khoa hoc. Còn khoa học phải được đường lối chính trị đúng đắn của Đảng dẫn đường, mới giúp cho khoa học phát triển đúng hướng, mới phục vụ lợi ích con người, mới tránh được những sai lầm tự phát.Mặt khác, theo Ăngghen: “Khoa học nếu cứ để cho nó phát triển một cách tự phát, không được hướng dẫn một cách tự giác” sẽ để lại phía sau nó một hoang mạc. MễN HC: XY DNG NG V CHNH TR BI XY DNG NG V CHNH TR - NHNG VN Lí LUN I Mt s khỏi nim c bn: 1.Chớnh tr 1.1 Theo T in ph thụng, Nxb ST, HN, 1977 - Chớnh tr l biu hin nhng li ớch cn bn ca cỏc giai cp v mi quan h gia cỏc giai cp ú - L nhng hot ng ca mt giai cp, mt chớnh ng, mt on xó hi nhm ginh, hoc trỡ quyn lc iu khin b mỏy Nh nc 1.2 Theo t in Chớnh tr, Nxb ST, 1961 Chớnh tr: Mc ớch v nhim v m GC XH theo ui cuc u tranh cho quyn li ca GC mỡnh; nhng phng phỏp, phng tin gi gỡn v bo v nhng quyn li ú Chớnh tr l phn ỏnh u tranh GC, cui cựng a v kinh t ca nhng GC ú Q Lờnin khng nh: chớnh tr l biu hin trung ca kinh t Nh vy, cỏi chi phi trc tip chớnh tr l quan h giai cp v quyn lc nh nc l then cht chớnh tr Vn quan h giai cp v quyn lc nh nc l hai c bn nht ca chớnh tr T cỏc khỏi nim chớnh tr nờu trờn, cn lu ý sau: - Th nht, bt c ng li, Ngh quyt no ca ng cng phi chỳ ý n li ớch (vt cht - tinh thn) - Th hai, iu kin CS cm quyn, ng phi c bit coi trng giỏo dc ý thc chớnh tr cho cỏn b, ng viờn v qun chỳng - Th ba, cú hiu khỏi nim chớnh tr mi lý gii c cỏc thut ng liờn quan ti chớnh tr nh: chớnh tr hc, kinh t chớnh tr, bn lnh chớnh tr, t tng chớnh tr, th on chớnh tr Xõy dng ng v chớnh tr L nhng hot ng ca ng ginh v trỡ quyn lc iu hnh b mỏy nh nc nhm bo v li ớch ca giai cp cm quyn 2.1. Trung ng: Xõy dng ng v chớnh tr l hot ng ca ng nhm xõy dng cng lnh, ng li, nhim v chớnh tr v t chc thc hin cng lnh, ng li, nhim v chớnh tr ú 2.2 a phng v c s: XD v chớnh tr l hot ng ca cỏc ng b a phng v c s nhm dng sỏng to ng li, ch trng, chớnh sỏch ca ng, phỏp lut ca Nh nc v NQ, ch th ca cp trờn vo thc tin a phng, n v nhim v chớnh tr ỳng n v t chc thc hin thng li nhim v chớnh tr ú II V trớ XD v chớnh tr 1.3.1 XD v chớnh tr xõy dng ni b ng Xõy dng ng l s thng nht ca ba mt: xõy dng ng v chớnh tr, xõy dng ng v t tng v xõy dng ng v t chc Ba mt ú cú mi quan h cht ch vi nhau, h tr v tỏc ng chi phi ln - XD v chớnh tr quyt nh mc tiờu, phng hng, ni dung, phng thc hot ng v c kt qu hot ng ca XD v t tng v XD v t chc - XD v t tng v XD v t chc ó hỡnh thnh v n nh, nú cú s tỏc ng tớch cc tr li XD v chớnh tr m bo cho XD v chớnh tr c ỳng n, sỏng to v t chc thc hin thng li ng thi, gúp phn tớch cc b sung, hon thin XD v chớnh tr CSVN khng nh: Nu khụng i t XD v chớnh tr, hoc xỏc nh nhim v chớnh tr khụng ỳng, nu quan nim XD ch n thun nghip v v t tng v t chc, thỡ c cụng tỏc ny (cụng tỏc t tng v cụng tỏc t chc) khụng trỏnh gp nhiu lỳng tỳng, thm phm sai lm(1) (1) Bỏo cỏo XD Vn kin H IV ng Cng sn Vit Nam, trng 38 1.3.2 XD v chớnh tr vi cỏc lnh vc i sng xó hi - XD v chớnh tr quyt nh mc tiờu, phng hng, ni dung v nhng gii phỏp c th cho s phỏt trin cỏc lnh vc i sng xó hi - S phỏt trin ca cỏc lnh vc i sng xó hi c m bo ỳng nh hng XHCN v t hiu qu thit thc m ngi dõn cm nhn c, li cú tỏc ng tớch cc ti XD v chớnh tr, + Cng c lũng tin ca nhõn dõn vo ng li, ch trng, chớnh sỏch ca ng + To tõm lý phn cho cỏn b, ng viờn, nõng cao ý quyt tõm ca ng vic b sung, hon thin v tip tc lónh o, ch o thc hin ng li, ch trng, chớnh sỏch ó + Nõng cao nng lc cụng tỏc, tinh thn t ch, ý thc trỏch nhim ca cỏn b, ng viờn tham gia xõy dng ng li, ch trng, chớnh sỏch Vi kinh t Theo Lờnin, iu kin ng cng sn cm quyn Chớnh tr phi thng nht vi kinh t v kt hp cht ch hai lnh vc vi Nhng gia chỳng cú mi quan h tỏc ng qua li, chi phi ln - Trc ht, chớnh tr phi úng vai trũ dn ng i vi kinh t + Phi cú quan im chớnh tr ỳng n gii quyt cỏc kinh t (3 li ớch, li ớch trc mt v lõu di, li ớch cỏc thnh phn kinh t) + Chớnh sỏch kinh t phi i ụi vi chớnh sỏch XH + Khi chớnh tr th hin ỳng yờu cu ca kinh t, nú tr thnh quan im ch o lónh o v qun lý kinh t + Kinh t th trng nhng phi nh hng XHCN + Chớnh tr l biu hin trung ca kinh t chớnh tr l kinh t cụ ng li (Lờnin) Vỡ vy, mt quc gia, dõn tục m ph thuc v kinh t, nht nh ph thuc v chớnh tr + Lờnin: Mt ch chớnh tr cú th b tiờu tan ht hoc ng vng trờn mt nn tng kinh t(1) (1) Lờnin: Ton tp, 40, Nxb Tin b, M., 1978, tr42 Vỡ vy, ng ta ch trng: + Ly phỏt trin kinh t lm nhim v trung tõm, xõy dng ng lm nhim v then cht (Ngh quyt TW III khúa VII) + Phi kt hp cht ch t u i mi kinh t vi i mi chớnh tr, ly i mi kinh t lm trung tõm, ng thi tng bc i mi chớnh tr(2) (2) CSVN: VK H VIII, Nxb CTQG, H Ni, 1996, tr 14 Vi khoa hc Cng lnh chớnh tr, ng li, ch trng, chớnh sỏch ca ng ỳng hay sai quan h trc tip n i sng ca nhõn dõn, n lũng tin ca nhõn dõn vo s lónh o ca ng v cú n c s tn vong ca ch Vỡ vy, ng li ca ng phi c hỡnh thnh trờn nn tng khoa hoc, tc l phi c thuyt minh bng khoa hc Nú phi m bo hai thuc tớnh: cỏch mng v khoa hoc Cũn khoa hc phi c ng li chớnh tr ỳng n ca ng dn ng, mi giỳp cho khoa hc phỏt trin ỳng hng, mi phc v li ớch ngi, mi trỏnh c nhng sai lm t phỏt Mt khỏc, theo ngghen: Khoa hc nu c cho nú phỏt trin mt cỏch t phỏt, khụng c hng dn mt cỏch t giỏc s li phớa sau nú mt hoang mc (Bin chng ca t nhiờn) 1.3.3 XD v Chớnh tr vi cỏc t chc xó hi XD v chớnh tr quyt nh mc tiờu, phng hng, ni dung, nguyờn tc, phng thc hot ng ca cỏc t chc xó hi; c s tin hnh hp qun chỳng, thc hin dõn ch v phỏt huy quyn lm ch ca nhõn dõn - Cỏc t chc chớnh tr-xó hi v cỏc t chc xó hi, t chc ngh nghip c lp ra, n nh tr thnh i lng hp quy lut thỡ nú cú vai trũ to ln i vi XD v chớnh tr + Giỏm sỏt thc hin dõn ch v phỏt huy quyn lm ch ca nhõn dõn + Gúp phn bo m a cng lnh chớnh tr, ng li, ch trng, chớnh sỏch ca ng vo cuc sng + ng viờn cỏc tng lp nhõn dõn t giỏc, phỏt huy sỏng to thc hin v tớch cc úng gúp ý kin tham gia hon thin ng li, ch trng, chớnh sỏch ca ng III Nguyờn tc XD v chớnh tr Thng nht gia tớnh cỏch mng v tớnh khoa hc Cuc u tranh ca giai cp vụ sn chng giai cp t sn bt u t mi i Nhng ch cuc u tranh ú t ti trỡnh u tranh chớnh tr thỡ nhu cu v lý lun cỏch mng mi t Nhiu nh t tng phong tro cụng nhõn ó xut hin, nhng khụng phi lý lun no ca h cng mang tớnh cỏch mng v khoa hc Vớ d: Bacunin v sau ny l trtxki vi lý lun sc mựi t khuynh vụ chớnh ph Ngc li, cú nhng ngi nhõn danh khoa hc nhng thc cht l tuyờn truyn lý lun u hng giai cp t sn, nh Bộcxtanh, Cauxki C hai thỏi cc, cỏch mng cc t hay xột li, hu khuynh u dn giai cp cụng nhõn n tht bi C.Mỏc, Ph.ngghen v V.I.Lờnin ch rng: - V bn cht, chớnh tr ca GCCN l CM, nhng cuc cỏch mng ny khụng phi l mt hnh ng ch quan ý chớ, m phi cú tin khỏch quan + ú l s chớn mui v kinh t - XH + Bc i v quỏ trỡnh cỏch mng cng phi tuõn theo nhng iu kin khỏch quan v quy lut ph bin ca chớnh tr Nh vy, Chớnh tr ca GCCN theo quan im ca ch ngha Mỏc, phi l s kt hp cht ch ca mc tiờu CM vi phng phỏp, bc i KH phự hp vi thc t khỏch quan ú chớnh l c s bo m cho cng lnh chớnh tr, ng li, ch trng, chớnh sỏch ca ng cú s thng nht gia tớnh CM v tớnh KH Thng nht gia lý lun v thc tin - Yờu cu cao nht v quan trng nht ca cng lnh, ng li, ch trng, chớnh sỏch ca ng l gii ỏp trỳng thc tin t ra, ỏp ng ỳng yờu cu nguyn vng chớnh ỏng ca nhõn dõn iu ú cú ngha l: + Phi tuyt i trung thnh v dng, phỏt trin sỏng to Ch ngha Mỏc- Lờnin v T tng H Chớ Minh + Tip thu cú chn lc kinh nghim ca cỏc ng anh em, k tha nhng kinh nghim thc tin ó c tng kt + Nm chc din bin tỡnh hỡnh nc v quc t, kp thi a d bỏo s phỏt trin ca thc tin b sung, phỏt trin ng li, ch trng, chớnh sỏch + M rng dõn ch, phỏt huy trớ tu ca ton dõn bo m a quyt sỏch ỳng + Gi vng lp trng, quan im, kiờn quyt u tranh vi cỏc quan im thự ch, bo v s ỳng n ca cng lnh, ng li, ch trng, chớnh sỏch + Khụng ngng giỏo dc nõng cao giỏc ng chớnh tr cho qun chỳng, c bit l giỏo dc v s ỳng n ca ng li Thng nht ca tớnh kiờn nh v nguyờn tc vi s sỏng to linh hot v sỏch lc, phng phỏp Chớnh tr l khoa hc, ng thi l ngh thut Do vy, theo Lờnin: Chớnh sỏch tt nht bao gi cng l chớnh sỏch cỏch mng cụng khai, l cuc u tranh quyt lit, hon ton cú tớnh cht c lp di ngn c vụ sn. Lờnin.Ton tp,T15, M, 1979,Tr20 Chớnh sỏch thng thn l chớnh sỏch tt hn c Chớnh sỏch cú tớnh nguyờn tc l chớnh sỏch thit thc hn c. Nhng cỏch mng l quỏ trỡnh sỏng to, ch cú sỏng to cỏch mng mi thnh cụng Lờnin tng núi: Do hon cnh bt buc, nờn cú lỳc c chớnh ng cỏch mng nht ca mt giai cp cỏch mng nht cng cn phi thc hnh tha hip Vn l ch phi bit cỏch thụng qua tt c nhng s tha hip ú m gi gỡn, cng c, tụi luyn v phỏt trin sỏch lc cỏch mng, t chc cỏch mng, ý thc cỏch mng, s quyt tõm, s chun b ca giai cp cụng nhõn v ca i tiờn phong cú t chc ca nú, tc ng cng sn. Lờnin, ton tp, M, 1977,t40,tr336 IV NI DUNG XY DNG NG V CHNH TR: L quỏ trỡnh xỏc lp, cng c h t tng chớnh tr ng L xõy dng ng li chớnh tr ỳng n; - L lónh o thc hin thng li ng li ú; - Cng c, nõng cao vai trũ lónh o, uy tớn chớnh tr ca ng i vi ton xó hi BI CNG LNH NG CNG SN I í ngha tm quan trng ca Cng lnh Khỏi nim: - Theo t in ting Vit ca Nguyn Nh í xb 2010: Cng lnh: Mc tiờu phn u v cỏc bc tin hnh ca mt t chc chớnh tr, mt chớnh ng - Theo t in chớnh tr Nxb ST 1961, Cng Lnh chớnh tr: Bn trỡnh by nhng nhim v v yờu cu chớnh tr quan trng nht ca mt ng hoc mt nhúm no ú Theo Lờnin: - Cng lnh l mt bn tuyờn ngụn tt, rừ rng v chớnh xỏc núi lờn tt c nhng iu m ng mun t c v vi mc ớch gỡ m ng u tranh Tng hp t cỏc khỏi nim nờu trờn cú th hiu: Cng lnh chớnh tr l bn trỡnh by nhng quan im c bn v mc ớch, ng li, nhim v, cỏch thc hot ng cho mt giai on lch s nht nh ca mt chớnh ng hoc t chc chớnh tr, cú chớnh danh, nh hng hnh ng cho cỏc thnh viờn ca mỡnh v hp t chc qun chỳng 2.Vai trũ ca cng lnh - Cng lnh l c s nh phng hng, nhim v ca cụng tỏc t tng v t chc - Cng lnh l c s thng nht ý v hnh ng ca ton ng Cng lnh l c s khoa hc ng tuyờn truyn ng v t chc qun chỳng hnh ng CM - Cng lnh l ngn c dn dt GCCN v nhõn dõn lao ng cuc u tranh chng CNTB, gii phúng ngi lao ng thoỏt ỏp bc, búc lt - Cng lnh l ch da cho cuc u tranh chng li nhng khuynh hng v quan im thự ch Mỏc núi: Cng lnh mi nh ngn c treo lờn trc mt mi ngi, nhỡn vo ú m h phỏn oỏn ng (phờ phỏn cng lnh Gụta) Qun chỳng ch i theo ng h thy rừ mc tiờu trc mt v lõu di, h ý thc rừ c trỏch nhim cuc T v nhim v phi hon thnh vỡ quyn li thit thc ca chớnh h II Lch s ca cng lnh ng cng sn A Thi Mỏc- ngghen Cng lnh u tiờn ca CS l (Tuyờn ngụn ca ng cng sn) L mt tỏc phm lý lun bt h, mt cng lnh chớnh tr giu sc sng thc tin ca ch ngha cng sn khoa hc, C.Mỏc v Ph.ngghen son tho v cho xut bn ln u tiờn vo ngy 24-2-1848 ti Luõn ụn (Anh) i, nú c i tiờn phong cũn ớt i ca CNXH khoa hc nhit lit cho mng. Vi trờn 160 nm tn ti v phi tri qua bit bao thng trm ca lch s, Tuyờn ngụn luụn luụn l c s lý lun khoa hc, ngn c t tng, ngụi dn ng v kim ch nam cho hnh ng ca phong tro cng sn v cụng nhõn quc t l khỳc ca tuyt tỏc ca ch ngha Mỏc Tuyờn ngụn cú sc sng lõu bn v giỏ tr thc tin to ln l bi ni dung ca nú mang tớnh cỏch mng v khoa hc sõu sc C.Mỏc v Ph.ngghen ó s dng phng phỏp DVBC v DVLS lun gii mt cỏch khoa hc v quy lut khquan ca s phỏt trin XH; V v trớ, ý ngha quan trng ca sn xut vt cht cng nh vai trũ ca kin trỳc thng tng; v quỏ trỡnh phỏt sinh, phỏt trin v s tt yu dit vong ca CNTB; v vai trũ, s mnh lch s v phng hng u tranh ca GCCN hng ti xõy dng mt XH CSCN minh Lờnin nhn nh: Tuyờn ngụn ca CS l tỏc phm trỡnh by mt cỏch ht sc sỏng sa v rừ rng th gii quan mi, CNDV trit - CNDV ny bao quỏt c lnh vc sinh hot XH phộp bin chng vi t cỏch l hc thuyt ton din nht v sõu sỏch nht v s phỏt trin, lý lun u tranh GC v vai trũ CM- lch s ton th gii-ca GCVS, tc l GC sỏng to mt XH mi, xó hi cng sn. Ton tp,t26,tr57 C.Mỏc vit: Trong tt c cỏc GC hin ang i lp vi GCTS thỡ ch cú GCVS l thc s CM a v XH, K sinh hot vt cht v BC GC ó quy nh: + Tớnh cht CM trit , vai trũ L ca GCVS cuc /T xoỏ b CNTB Tuyờn ngụn cng sn cụng khai tuyờn b mc ớch ca nú l xúa b ch t hu t sn C.Mỏc lp lun, di CNTB, ngi VS khụng cú T quc, GCTS nm quyn i din cho T quc, dõn tc; cho nờn GCVS mi nc trc ht phi: Ginh ly chớnh quyn, phi t xõy dng thnh mt giai cp-dõn tc, phi t mỡnh tr thnh dõn tc Mc ớch ca h ch cú th t bng cỏch dựng bo lc lt ton b trt t xó hi hin cú Tip theo Tuyờn ngụn phỏc XHCS tng lai: + Khụng cũn GC v u tranh GC + Quyn lc cụng cng mt t/cht ch/tr + Nh nc vi ngha l b mỏy thng tr ca GC cng khụng cũn na cú c XHCS tng lai nh th, GCVS cn thit phi thay i ch s hu, vỡ: Ch s hu ó tri qua nhng thay i, nhng s ci bin liờn tip lch s Do ú, vic bin t bn thnh s hu chung cng khụng nm ngoi s thay i cú tớnh quy lut v nhm gii phúng LLSX ó trỡnh XHH cao - Phi xúa b t t sn, vỡ: Trong XHTB, ch cú nh TS cú tớnh c lp v cỏ tớnh, cũn cỏ nhõn ngi lao ng b mt c lp v cỏ tớnh Do ú phi xoỏ b cỏ tớnh TS, tớnh c lp t sn v t TS - Xúa b gia ỡnh t sn, vỡ: Quan h gia ỡnh TS da trờn t bn, li nhun cỏ nhõn nh TS; da trờn c s cha m búc lt cỏi, da trờn ch cng thờ v nn mi dõm chớnh thc v khụng chớnh thc Vỡ th, Tuyờn ngụn ca ng Cng sn khng nh nhng ngi cng sn ch trng xoỏ b gia ỡnh t sn - Thay i tớnh cht tỏc ng giỏo dc, vỡ: - S tỏc ng ca xó hi i vi giỏo dc nờn phi thay i tớnh cht ca tỏc ng xó hi t sn v kộo giỏo dc nh hng ca giai cp thng tr Tuyờn ngụn thnh lp liờn on cụng nhõn quc t C.Mỏc son tho ó lu ý n - Nhng /K u tranh khỏc ca GCVS - Trỡnh phỏt trin khỏc v trỡnh lý lun khỏc ca PTCN cỏc nc riờng bit B Cng lnh ca ng cng sn Liờn Xụ tho quỏ trỡnh u tranh khụng nhõn nhng chng li õm mu c hi ch ngha xuyờn tc ch ngha Mỏc ca bn Mỏc xớt hp phỏp, phỏi kinh t, bn Mensờvớch, bn Trụtsky, bn c hi hu khuynh Cng lnh th nht: - thụng qua ti H2 ca ng cụng nhõn dõn ch - xó hi Nga (1903) - Cng lnh ny gm hai b phn: + Cng lnh ti a + Cng lnh ti thiu a, Cng lnh ti a:Vch nhim v ch yu ca ng cụng nhõn: lm CM XHCN v thnh lp CCVS xõy dng XH XHCN b.Cng lnh ti thiu vch nhng nhim v trc mt ca ng, cn c hon thnh trc CMVS thng li l: + ỏnh ch chuyờn ch ca Nga hong, thit lp ch cng hũa dõn ch, ngy lm vic 8gi + toỏn mi tn tớch ca ch nụng nụ nụng thụn, tr li cho nụng dõn nhng khonh t b a ch chim ot Sau ny nhng ngi Bụnsờvớch ó thay yờu sỏch tr li nhng khonh t y bng yờu sỏch tch thu ton b rung t ca a ch Cng lnh ny tn ti n i hi ln th VIII ca ng (1919) Cng lnh th hai - c thụng qua ti H VIII(1919) , cng lnh mi phự hp vi tỡnh hỡnh mi ca cuc u tranh GC CM T10 thng li to - Cng lnh cú phn lý lun m u, nờu lờn s i mt thi i mi lch s loi ngi, sau CCVS ó c thit lp nc Nga Xụ Vit - Cng lnh phõn tớch thi k QCN, nhn mnh thng li tt yu ca CMVS v CCVS, ch tớnh hn hn ca Nh nc Xụ Vit so vi nh nc TSDC - Cng lnh trỡnh by mt cỏch khoa hc nhng nhim v ca ng v Nh nc Xụ Vit cuc u tranh xõy dng XH XHCN Cng lnh th ba i hi XXII, ó tho lun v thụng qua cng lnh mi- cng lnh th ba (9/1960) - Cng lnh khỏi quỏt nhng kinh nghim rt phong phỳ ca ng CS Liờn Xụ + V cụng cuc ci to XHCN, kinh nghim ca cỏc nc bc vo ng XHCN, kinh nghim ca PTCSQT v PTGPDT trờn th gii - Cng lnh nờu rừ c im thi i v chớnh tr v lý lun, tớnh tt yu lch s ca bc quỏ t CNTB lờn CNXH C Cỏc cng lnh chớnh tr ca CS VN Chỏnh cng tt, sỏch l tt, chng trỡnh túm tt ca ng ú l cỏc kin cng lnh cỏch mng u tiờn ca ng cng sn Vit Nam (thụng qua ti hi ngh hp nht ba t chc cng sn riờng l- An Nam cng sn ng, ụng Dng CS ng, ụng Dng CS Liờn on- thnh CS VN ngy 3/2/1930) - Cng lnh ó xỏc nh nhng c bn v ch/l v sỏch lc ca CMVN - Cng lnh ch rừ CNQ ó nm ton quyn chớnh tr, thi hnh chớnh sỏch c quyn v kinh t nc ta, lm cho t bn bn x ó thuc t bn Phỏp - Cng lnh xỏc nh chin lc cỏch mng ca ng l tin hnh cuc t sn dõn quyn cỏch mng v th a cỏch mng i ti XHCS - Cng lnh ó nờu nhng nhim v c th ca CM l: + ỏnh QCN phỏp v bn phong kin, chun b CM rung t tin lờn lt a ch phong kin lm cho nc VN hon ton c lp, thit lp chớnh ph cụng nụng binh, t chc quõn i cụng nụng + Th tiờu cỏc th quc trỏi, thu ht cỏc sn nghip ln (nh cụng nghip, ti, ngõn hng) ca t bn quc Phỏp giao li cho chớnh ph cụng nụng binh qun lý Thu ht rung t ca QCN lm ca cụng v chia cho dõn cy nghốo, thu cho dõn nghốo, m mang cụng nghip v nụng nghip, thi hnh lut ngy lm gi Dõn chỳng t t chc, nam n bỡnh quyn, thc hin ph thụng giỏo dc theo cụng nụng hoỏ D ỏn lun cng chỏnh tr ca CS ụng Dng (10/1930) - Hi ngh ln th nht BCH TW lõm thi hp ti Hng Cng (Trung Quc) t ngy 14 n ngy 31 thỏng 10 nm 1930 1-Theo s ch o ca Quc t CS, Hi ngh ó quyt nh i tờn ng cng sn Vit Nam thnh ng CS ụng Dng - Tho lun bn d ỏn lun cng chỏnh tr ca ng cng sn ụng Dng v mt s kin khỏc a, Nhim v ct yu ca CMTS dõn quyn l: Phi u tranh ỏnh cỏc di tớch phong kin, thc hin CM rung t v ỏnh ui QCN Phỏp lm cho ụng Dng hon ton c lp Nhim v chng quc v chng phong kin cú quan h khng khớt vi vỡ cú ỏnh ui c quc v ỏnh phong kin mi ỏnh c giai cp a ch, tin hnh cỏch mng rung t thng li v ngi li cú phỏ tan ch phong kin mi ỏnh ui c QCN b, D ỏn lun cng chỏnh trxỏc nh Vụ sn giai cp v nụng dõn l hai ng lc chớnh, nhng vụ sn giai cp cú nm quyn lónh o thỡ cỏch mng mi thng li c c, D ỏn lun cng chỏnh tr nhn mnh iu kin ct yu cho thng li ca cỏch mng ụng Dng l cn cú mt CS cú mt ng li chỏnh tr ỳng, cú k lut trung, mt thit liờn lc vi qun chỳng, v tng tri tranh u m trng thnh ng l i tiờn phong ca VSGC ly ch ngha Mỏc - Lờnin lm gc m i biu quyn li chỏnh v lõu di, chung cho c GCVS- ụng Dng, v lónh o VSGC ụng Dng tranh u t mc ớch cui cựng ca vụ sn l CNCS d, Vụ sn ụng Dng phi liờn lc mt thit vi VS th gii, nht l VS Phỏp, lm cho sc tranh u CM c mnh lờn , V cỏch tranh u, d ỏn lun cng ch rừ: Trong lỳc nh chin lc, ng phi xem xột k tỡnh hỡnh nc v th gii, lc lng ch v s tranh u ca qun chỳng, thỏi 10 - Kỷ luật nghiêm ngặt thống toàn thể đ/viên - Là phục tùng ý chí NQ đa số - Là quan cấp dới có nghĩa vụ phải chấp hành QĐ quan có thẩm quyền cấp Những nội dung Đợc xây dựng sở chủ nghĩa Mác - Lênin t tởng Hồ Chí Minh - Kinh nghiệm Đảng anh em thực tiễn Đảng ta - Vừa qua số ngời muốn đặt lại vấn đề nguyên tắc TTDC với ý muốn xoá bỏ nó- họ vin vào: + Sai lầm quan liêu, độc đoán, DC số ngời lãnh đạo nớc + Lợi dụng tan vỡ số ĐCS Họ không thấy nguyên nhân tình trạng là: hiểu sai, thực sai nguyên tắc TTDC Để thực tốt nguyên tắc TTDC cần: - Nhận thức đắn thống nội dung nguyên tắc - Uốn nắn nhận thức lệch lạc, đồng thời phải có chế, có quy định, quy chế làm việc cụ thể, đồng - Phát huy DC, khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo tổ chức đảng đảng viên - Cần chống quan điểm DC cực đoan, DC phi giai cấp, phát huy dân chủ phải đôi với việc tăng cờng tập trung kỷ luật Đảng III Nhiệm vụ quyền đảng viên - Thi k mi- thi k y mnh CNH, HH t nc, ng viờn cú nhim v c xỏc nh iu 2, iu l ng hin hnh 1.Tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tởng cách mạng đảng: L Chấp hnh nghiêm chỉnh cơng lĩnh trị, Điều lệ Đảng, NQ, Chỉ thị Đảng, Pháp luật Nh nớc; - Hon thnh tốt nhiệm vụ đợc giao; - Phục tùng tuyệt đối phân công v điều động Đảng * Trung thnh vi mc ớch lý tng cỏch mng ca ng l thc o phm cht chớnh tr, lp trng giai cp ca ngi ng viờn, L khng nh ý chớ, quyt tõm phn u hy sinh ca ng viờn L ng lc mnh m thỳc y ng viờn hon thnh nhim v 28 Khụng ngng hc tp, rốn luyn, nõng cao trỡnh kin thc, nng lc cụng tỏc; phm cht chớnh tr, o c CM, cú li sng lnh mnh; u tranh chng CNCN, c hi, cc b, quan liờu, tham nhng, lóng phớ v cỏc biu hin tiờu cc khỏc - Hc va l quyn li, va l ngha v bt buc - Lỡ hc tp, lỡ suy ngh, khụng thng xuyờn tip nhn thụng tin mi, nhng hiu bit mi cng l biu hin ca s thoỏi húa - Trong giai on CM hin nay: ng viờn + Phi cú giỏc ng lý tng, + o c cỏch mng, + Cú ý thc TCKL, + Gn bú mt thit vi qun chỳng Cú tinh thn phn u hon thnh nh/v c giao, v cũn phi cú kin thc v nng lc lónh o trờn nhiu lnh vc ca i sng-xó hi nh: chớnh tr, KT, VH, KH, QP, AN, i ngoi - Trc thi c ln v nhng khú khn th thỏch gay gt tỡnh hỡnh mi li cng ũi hi i ng ng viờn phi cú phm cht chớnh tr vng vng, o c cỏch mng v li sng lnh mnh - Vỡ vy, nhim v th t : + ng viờn phi hc tp, rốn luyn chng nhng nõng cao trỡnh kin thc, nng lc cụng tỏc m cũn phi nõng cao phm cht chớnh tr v o c cỏch mng + ng viờn phi cú tinh thn kiờn quyt u tranh vi cỏc biu hin tiờu cc Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng v phát huy quyền lm chủ nhân dân: - Chm lo i sng vt cht, tinh thn v bo v quyn li chớnh ỏng ca nhõn dõn - Tớch cc tham gia cụng tỏc qun chỳng, cụng tỏc XH ni lm vic v ni - Tuyờn truyn ng gia ỡnh v nhõn dõn thc hin ng li, chớnh sỏch ca ng, phỏp lut ca Nh nc + ng viờn phi liờn h cht ch vi nhõn dõn l yờu cu v l iu kin bo m mi quan h ng vi qun chỳng Tham gia xây dựng, bảo vệ đờng lối, sách v tổ chức Đảng Phc tựng k lut, gi gỡn on kt thng nht ng; thng xuyờn t phờ bỡnh v phờ bỡnh, trung thc vi ng; lm cụng tỏc phỏt trin ng viờn; sinh hot ng v úng ng phớ ỳng quy nh Quyn ú l quyn dõn ch chớnh tr ng 29 c thụng tin, tho lun cỏc v cng lnh chớnh tr, iu l ng, ng li, ch trng, chớnh sỏch ca ng; biu quyt cụng vic ca ng Quyền đảng viên Trình by ý kiến tổ chức đảng nhận xét, định công tác họăc thi hnh kỷ lụât ng cử, đề cử v bầu cử quan lãnh đạo cấp đảng theo quy định Ban Chấp hnh Trung ơng Phờ bỡnh, cht v hot ng ca t chc ng v ng viờn mi cp phm vi t chc; bỏo cỏo, kin ngh vi cỏc c quan cú trỏch nhim v yờu cu c tr li ng viờn d b cú cỏc quyn trờn õy, tr quyn biu quyt, ng c v bu c vo c quan lónh o ca ng IV Khen thởng, kỷ luật Đảng Từ điều lệ đảng đại hội VIII thông qua bổ sung quy định khen thửơng tổ chức đảng v đảng viên có thnh tích Do đó, nội dung điều lệ đảng l khen thửơng v kỷ luật không nh trớc quy định việc thi hnh kỷ luật đảng iu 34: T chc ng v ng viờn cú thnh tớch c khen thng theo quy nh ca Ban Chp hnh Trung ng Quy nh s 14-Q/TW ngy 16/11/2001 ca B Chớnh tr: Quy nh c th thi hnh iu l ng Quy nh ghi rừ: 36.1 Hình thức khen Thởng Đảng: - i vi t chc ng: biu dng, tng giy khen, bng khen, tng c, tng thng Huõn, Huy chng v cỏc danh hiu vinh d khỏc ca ng v Nh nc - i vi ng viờn: Biu dng, tng giy khen, bng khen, huy hiu ng 30 năm 40 nm, 50 nm, 60 nm, 70 nm tui ng, tng thng Huõn, Huy chng v cỏc danh hiu vinh d khỏc ca ng v Nh nc 36.2 Thẩm quyền khen thởng: - Chi b: biu dng t ng, /viờn chi b - ng y b phn: biu dng t chc ng v ng viờn ng b ng y c s: Quyt nh cụng nhn chi b TSVM; biu dng t chc ng v ng viờn ng b - Huyn y (v tng ng): quyt nh cụng nhn t chc c s ng sch, vng mnh, tng giy khen cho t chc ng v ng viờn ng b 30 Tnh y (v tng ng): Quyt nh tng bng khen, tng c cho t chc ng, tng huy hiu 30 năm, 40 nm, 50 nm, 60 nm, 70 nm tui ng, bng khen cho ng viờn ng b - B Chớnh tr, Ban Bớ th: Quyt nh cỏc hỡnh thc khen thng i vi t chc ng v ng viờn; Xem xột, quyt nh v giao cho Nh nc quyt nh tng thng Huõn chng, Huy chng v cỏc danh hiu cao quý khỏc cho t chc ng v ng viờn iu 35: T chc ng v ng viờn vi phm k lut phi x lý cụng minh, chớnh xỏc, kp thi Hỡnh thc k lut i vi t chc ng (cú hỡnh thc): - Khin trỏch - Cnh cỏo - Gii tỏn i vi ng viờn chớnh thc (cú hỡnh thc): - Khin trỏch - Cnh cỏo - Cỏch chc - Khai tr i vi ng viờn d b: - Khin trỏch - Cnh cỏo - Khụng t cỏch thỡ xúa tờn danh sỏch ng viờn iu 36 Thm quyn thi hnh k lut ng viờn vi phm; Chi b: quyt nh khin trỏch, cnh cỏo ng viờn chi b ng y c s: quyt nh khin trỏch, cnh cỏo ng viờn ng b; cỏch chc cp y viờn cp di ng y c s c quyn quyt nh kt np ng viờn thỡ cú quyn quyt nh khai tr ng viờn, nhng khụng phi l cp y viờn cựng cp v ng viờn l cỏn b thuc din cp y cp trờn qun lý Cp y tnh, thnh, qun, huyn v tng ng: - Quyt nh cỏc h/thc k lut ng viờn - Quyt nh khin trỏch, cnh cỏo cp y viờn cựng cp Ban Thng v cp y: - Quyt nh cỏc hỡnh thc k lut viờn - Quyt nh khin trỏch, cnh cỏo ng viờn l cỏn b thuc din cp y cp trờn qun lý nhng khụng phi l cp y viờn cựng cp v cp trờn Ban Chp hnh TW: 31 Quyt nh cỏc hỡnh thc k lut ng viờn, k c y viờn Ban Chp hnh TW, y viờn B Chớnh tr B Chớnh tr: Quyt nh cỏc hỡnh thc k lut ng viờn, k c ng viờn l cỏn b thuc din B Chớnh tr qun lý, nhng khụng phi l y viờn Ban Chp hnh Trung ng y ban Kim tra t cp huyn, qun v tng ng tr lờn: - Quyt nh cỏc hỡnh thc k lut ng viờn nhng khụng phi l cp y viờn cựng cp - Quyt nh khin trỏch, cnh cỏo ng viờn l cỏn b thuc din cp y cựng cp qun lý v cp y viờn cp di trc tip Cp y v y ban Kim tra cp trờn: Cú quyn chun y, thay i hoc xúa b hỡnh thc k lut cp di quyt nh ng viờn gi nhiu chc v b k lut cỏch chc thỡ tu mc , tớnh cht vi phm m cỏch mt hay nhiu chc Bài C S KHOA HC XY DNG V TCTH NQ NG - XD TCTH NQ gắn bó hữu với chức LĐ Đảng - LĐ xử lý, giải v/đ thực tiễn xuất hiện, nhằm cải biến XH, thúc đẩy tiến XH Khi trở thành Đảng cầm quyền + Các NQ Đảng trở thành sở cho nghị định CP chủ trơng quyền cấp 32 + Mọi NQ Đảng tác động trực tiếp tới đời sống, tới tơng lai, hạnh phúc nhân dân Do vậy, Đảng không đợc sai lầm trị Điều đòi hỏi, NQ đảng phải đợc luận chứng cách khoa học đáp ứng đợc lợi ích sống nhân dân I Cơ sở khoa học Phép BCDV sở PPL để XD TCTH NQ Đảng Một là, giúp phát MT, động lực PT XH Hai là, giải cách KH mối QHệ mục tiêu phơng tiện Trong kiên trì mục tiêu định lại linh hoạt thay đổi PP, phơng tiện hoạt động tuỳ thuộc Đ/K lịch sử- cụ thể Ba là, phép BCDV giúp phân định rõ ranh giới: + Gĩa tính nguyên tắc với CNGĐ, bệnh dập khuôn máy móc + Giữa tính linh hoạt đắn với CNCH, xét lại Nghiên cứu cách KQ mối quan hệ GC XH + Ngh/cứu cách KQ, toàn mối Qhệ GC XH định, + L/kết đợc trình độ ptriển chung XH mối l/hệ qua lại với XH khác, có sở cho S/L đắn GC tiên phong Ng/cứu quy luật KQ, Đ/K KQ NQ Đảng đợc thực khi: Một là, không coi nhẹ vai trò ý chí, tình cảm trình CM; Hai là, phải phản ánh đắn Đ/K KQ, Y/C quy luật KQ Bởi lẽ NQ Đảng không xác định mục tiêu cải biến thực, mà đề cập tới PP chủ yếu để thực mục tiêu Những PP chủ yếu đòi hỏi: a, XD TCTH NQ phải xuất phát từ thực tế KQ + Phải có t lý luận cao + Phải nắm đợc chủ nghĩa Mác-Lênin Để Đảng thâm nhập vào chất vật 33 Phát quy luật nội lấy làm để XD TCTH NQ b, XD TCTH NQ cần quán triệt quan điểm chân lý cụ thể Tính đa dạng vấn đề thực tiễn quy định tính đa dạng NQ phơng thức TCTH NQ c, XD TCTH NQ + Phải có tinh thần sáng tạo + Phải phân tích tình hình cụ thể đơn vị không gian thời gian định, đợc NQ đắn, phù hợp với địa phơng, ngành sở NQ đó, mặt, bảo đảm chi phối vấn đề có tính quy luật chung; mặt khác, thể tính đặc thù ngành, địa phơng sở mà nghị tác động Sự sáng tạo XD TCTH NQ Đảng đòi hỏi ngời CM: + phải biết sử dụng có hiệu quan điểm lý luận chung + biết sử dụng kinh nghiệm quý báu lịch sử để lại + Coi trọng mức kinh nghiệm đợc tích luỹ, đồng thời phải kiên trì tảng TT- chtrị d XD TCTH NQ + Phải nắm vững PBC riêng chung + Đối với CMXHCN nớc Cái chung QL KQ PTr XH QL phổ biến QTr hình thành hoàn thiện CNXH + Đối với ngành, địa phơng, sở Cái chung QL tính QL chung Đ/L chung, C/S chung Đảng Nhà nớc Chú ý: -XD TCTH NQ đợc thực thông qua hoạt động cụ thể ngành, địa phơng s - Trong Qhệ với Đ/L chung, C/S chung NQ đảng biểu thành đặc thù ND phơng thức thực Sự sáng tạo tìm hình thức biểu đặc thù đ/lối, ch/sách chung Đ/K ngành, địa ph- 34 ơng sở, giải đáp đắn v/đề cụ thể thực tiễn đặt Để có sáng tạo - Cần nắm vững nguyên lý chung, Đ/L C/S chung; - Cần nắm thực tế ngành, địa phơng sơ đ XD TCTH NQ Đảng phải xuất phát từ M/T biện chứng nội ngành địa phơng sở Lênin rằng: tính biện chứng phát triển XH diễn MT thông qua MT Mục tiêu NQ nhằm đạt đợc thay đổi XH theo đờng tiến Đòi hỏi: + Phải phát MT KQ tồn + Phải phát LL, BP phơng tiện để giải MT Theo Lênin Toàn nghệ thuật LĐ QL - chỗ biết kịp thời tính toán nhìn rõ đâu nơi cần tập trung lực lợng ý -việc phát MT chủ yếu thời kỳ ngành, địa phơng, sở có vị trí QĐ Để phát MT đòi hỏi: là, phải nắm vững tình hình thực tế ngành, địa phơng; hai là, có t khoa học cao; ba là, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú Sau có ĐL đúng, việc phát MT chủ yếu kịp thời đề NQ phù hợp để giải MT việc làm có ý nghĩa QĐ hiệu lực ĐL II Các yêu cầu XD TCTH nghị Bảo đảm thống tính KH tính CM, yêu cầu bao trùm toàn việc XD NQ nh việc TCTH NQ Giải đắn mối quan hệ nhân tố xây dựng TCTH NQ + nhân tố chủ quan giữ vai trò QĐ việc bảo đảm tính đắn NQ việc TCTH NQ 35 + nhân tố K/Q giữ vai trò chi phối thống nhân tố K/Q nhân tố C/Q nội dung NQ Đảng Tổng kết kinh nghiệm + cung cấp sở cho XD NQ + góp phần nâng cao chất lợng TCTH NQ - Mọi NQ Đảng sản phẩm kế thừa tổng kết kinh nghiệm + kinh nghiệm quốc tế, kinh nghiệm ngành, địa phơng sở + Kinh nghiêm thành công không thành công việc XD TCTH NQ trớc đó; Lênin nói: Sức mạnh chỗ, xem xét cách hoàn toàn tỉnh táo thất bại nặng nề để rút học kinh nghiệm Không thể học cách giải nhiệm vụ phơng pháp ngày hôm nay, nh kinh nghiệm hôm qua không mở mắt cho thấy sai lầm phơng pháp cũ III Nghị đảng 1.Khái niệm a Nghị cấp TW Là văn kiện cô đúc quan điểm nhận định tình hình, QĐ chủ trơng, sách giải pháp lớn nhiều lĩnh vực công tác Đảng; b NQ đảng ngành, địa phơng Là cụ thể hoá NQ TƯ hay cấp uỷ cấp thành mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho lĩnh vực đời sống XH, cho địa bàn khu vực đất nớc, sở Phạm vi bao quát NQ, giới hạn cấp NQ TCTH NQ 2.Yêu cầu NQ - Phát hiện, giải đắn kịp thời, có hiệu v/đề thực tiễn CM đặt nhằm góp phần thúc đẩy phát triển XH, theo quy luật K/Q nó, yêu cầu NQ - Sứ mệnh lịch sử NQ chủ yếu giải thích thực nh tồn tại, mà vai trò 36 CM hoá thực, để xây dựng thành công CNXH CNCS NQ - Phải phản ánh trạng thái có vấn đề - Phải dự báo đợc triển vọng biến đổi Nếu Không NQ cho trớc mắt, nhng lại sai tơng lai Để có NQ đúng: + Phải chống t tởng cục bộ, phải đặt vấn đề cục mối tơng quan với toàn cục + Phải tranh thủ đợc đồng tình, ủng hộ nhân dân xây dựng TCTH NQ Đảng Cơng lĩnh 1991 Đảng khẳng định: Mọi chủ trơng, sách Đảng phải xuất phát từ lợi ích nhân dân, kết hợp hài hoà lợi íchNh vậy: Nét đặc trng NQ đảng - Bắt nguồn từ thực tiễn sống - Phản ánh thực khách quan đáp ứng kịp thời lợi ích đáng (cả trớc mắt lâu dài) nhân dân tầm tiên tiến - Kết hợp hài hoà lợi ích đáng CNXH Lênin nói, Con đờng XDCNXH không thẳng nh đại lộ Nepxki Trái lại, đờng tới đích, CM phải không ngừng Đ/T với khó khăn KQ CQ, phải khắc phục cản trở từ bên lẫn yếu từ bên L lợng tiến hành CM Do vậy, NQ Đảng phải phát huy đợc tinh thần CM tiến công, tinh thần tự lực tự cờng ND Tính đắn NQ đợc đo mức độ phù hợp với khuôn vật mà NQ tác động Trong trờng hợp nào, NQ tổ chức đảng cấp dới không đợc trái với NQ Đảng cấp Đó nguyên tắc tổ chức Đảng, quy luật tồn phát triển đảng Mác- Lênin Tóm lại, muốn có NQ đúng, chủ thể XD NQ phải: + Nắm vững nguyên lý CN MácLênin + Nắm vững quy luật phát triển khách quan SV 37 + hiúu thấu đáo tình trạng thực tế nớc giới + Nắm vững nguyện vọng lợi ích quần chúng nh trình độ lực thực tế họ Bài Quy trình XD TCTH NQ Đảng I Quy trình xõy dng NQ: 1.Thu thập TT - Là bảo đảm có nhận thức đối tợng - Tuỳ theo cấp NQ phạm vi tác động mà xác định yêu cầu dung lợng phạm vi thu thập TT - Yêu cầu quan trọng việc thu thập TT bảo đảm TT đầy đủ, kịp thời, xác Thu thập TT có hai mức Một mặt, TT thờng xuyên mang tính toàn diện nhằm phát vấn đề, vấn đề đợc xác định, phải thu thập TT có trọng tâm để hình thành phơng hớng giải vấn đề Mặt khác, phải thu thập TT liên quan tới chủ thể, Có chức TCTH NQ + Y/C quan trọng TT phải đạt đợc độ tin cậy cao, tức TT phải đắn chân thật + Chỉ dựa TT chân thật có khả đ đợc NQ Để có TT đắn khách quan SV + Một mặt, phải khắc phục tình trạng quan liêu chủ nghĩa, xa rời thực tiễn sống + Mặt khác, phải nâng cao tính trung thực việc thu thập TT, khắc phục tình trạng định hớng kết luận trớc thu thập TT Việc thu thập TT phụ thuộc vào: + Năng lực PP ngời lấy tin + Những điều kiện vật chất để khai thác TT Việc sử dụng ngày rộng rãi PP điều tra XHH với hỗ trợ đắc lực máy vi tính giúp ích đáng kể cho việc tiếp cận sâu chất SV Xử lý thông tin: Là trình phân tích thông tin thu đợc phơng pháp t khoa học kinh nghiệm phong phú đợc tích luỹ biết tách ra: + đâu TT chân thật, 38 + đâu TT giả tạo, + đâu TT biểu chất SV Từ đó, tiến hành tổng hợp, khái quát để rút tri thức chất, quy luật đối tợng Do tầm quan trọng tính phức tạp TT, việc phân tích xử lý TT Nên hình thành NQ quan trọng, quan LĐ soạn thảo NQ cần: giao cho quan khoa học có đủ lực uy tín, nghiên cứu hệ thống đề tài liên quan tới vấn đề lý luận thực tiễn xúc mà việc giải đắn chúng sở để hình thành NQ Bằng cách thể thắng lợi di chúc bất hủ Lênin: Chính trị vô sản phải đợc thụ thai khoa học Xử lý TT + Cái quan trọng là: trung thực, khách quan, khoa học + Ngi xử lý TT phải liên quan trực tiếp với thân SV, mà với TT SV Để đề phòng yếu tố chủ quan có nguy tăng lên Ngi ta dễ rơi vào xu hớng đầu cơ, vụ lợi TT CHCN Thảo luận, lựa chọn phng án định Để giải vấn đề đa QĐ đúng: + Phải so sánh nhiều ph/án khác Cơ quan LĐ chuyên gia tìm ph/án tối u Nó ph/án đợc đa kết tổng hợp số ph/án * Việc lựa chọn lấy ph/án tối u làm sở hình thành NQ công việc nhiều ngi - đây, ngời LĐ cần + Khả nhạy bén phát v/đề đề xuất ph/án giải quyết, + Biết làm việc với chuyên gia, biết khai thác tối đa lực trí tuệ họ Muốn vậy, cần phải dân chủ hoá mối quan hệ LĐ chuyên gia Khâu cuối chế NQlà định + Trong trờng hợp cần thiết, tính chất tầm quan trọng NQ, cấp NQ công bố dự thảo để nhân dân công khai góp ý kiến + Các quan LĐ chuyên gia 39 thu thập, chắt lọc ý kiến hợp lý để bổ sung, hoàn thiện NQ + Trong số trờng hợp số v/đề định, trớc NQ thức, tiến hành thử nghiệm 1.Mục tiêu TCTH NQ biến vấn đề đề cập NQ thành biến đổi thực XH Để TCTH NQ đòi hỏi: + Phải có nghiên cứu khoa học công phu có suy nghĩ sáng tạo + Phải huy động cách thực tế lực lợng XH tham gia thực + Phải vận dụng cách linh hoạt Đ/K nhân tố vật chất theo chế thích ứng Nhằm đạt cho đợc kết phù hợp với mục tiêu đề NQ Đảng Yêu cầu TCTH NQ Đảng - Thứ nhất, công tác tổ chức phải khoa học, rõ ràng hợp lý - Thứ hai, phải thống lời nói việc làm, việc NQ việc tổ chức thực NQ Thực tiễn chứng minh : + NQ đợc XD có KH sở thành công Nhng xem có NQ tất việc đợc giải + Lênin phê phán cách gay gắt tất cán biết đa NQ, đề xuất kiến nghị, nhng lại khả thực chúng + Lênin cho rằng, trờng hợp nh vậy, ngời công nhân chất phác chắn cời nói rằng: Tại anh nói anh muốn XD nh nào; cho thấy cụ thể anh biết cách XD nh nào, Nếu anh XD, với đợc, anh đi cho rảnh + Ngi cho rằng, nói nh Thứ ba, Phải kết hợp chặt chẽ kiên trì, bền bỉ việc đạt mục tiêu đề ra, với khả biết tiến hành công việc tới đến đạt kết cụ thể 40 Trong việc khéo léo sử dụng biện pháp, hình thức tổ chức thích hợp cho phép động viên tối đa lực lợng vào thực NQ cách sáng tạo Thứ t, phải có phơng thức TCTH thích hợp - Nội dung mục tiêu NQ quy định phơng thức tổ chức thực - Ngợc lại, hình thức tổ chức, phơng pháp hoạt động định hiệu thực hoá NQ Nhng hình thức tổ chức thực tuỳ thuộc vào trình độ, trạng thái, tâm trạng quần chúng, vào trình độ tổ chức, vào lực hoạt động cán Thứ năm, phải có kế hoạch TCTH NQ Ngời LĐ cần hiểu rõ nhiệm vụ cụ thể với kế hoạch đợc cân nhắc kỹ lỡng Lênin viết: làm đợc việc, mang lại thành tựu đáng kể, kế hoạch dài hạn Kế hoạch cần ra: + Mục tiêu cần đạt tới + Cách thức đạt mục tiêu + Những đòn bẩy để thực mục tiêu + Phân công nhân lực hợp lý, + Phân định rành mạch quyền hạn, nghĩa, vụ trách nhiệm cấp khác Thứ sáu, phải kiên đấu tranh chống Bệnh phô trơng hình thức, bệnh quan liêu TCTHNQ Vì: - Nó cản trở việc kịp thời phát không ăn khớp, hiệu hình thức, biện pháp đợc đt ra; - Cản trở việc nắm bắt nhanh chóng sáng tạo đợc nảy sinh từ phong trào QC Những cản trở làm giảm đáng kể hiệu TC TH NQ Lênin nói Kẻ thù bên tệ hại chúng ta, anh chàng quan liêu * TCTH NQ có hiệu + Bằng thuyết phục, nêu gơng ngời đảng viên TCCSĐ mà thu hút quần chúng vào hoạt động thực tiễn; + Phải có đội ngũ cán đủ lực với máy điều hành có hiệu * Khi trở thành Đảng Cầm Quyền 41 + NQ Đảng cần đợc thể chế hoá thành pháp luật, sách, chủ trơng Nhà nớc + NQ Đảng phải đợc thực sức mạnh toàn XH Đảng LĐ ch/quyền động viên ND: - Bằng triển vọng huy hoàng mà CM mang lại - Bằng thành công đạt đợc - Đồng thời, phải làm cho ND thấy khó khăn thách thức CM - Sự chuẩn bị đầy đủ t tng cho ND cần thiết, nhằm chống TT chủ quan CM giành đợc thắng lợi, TT bi quan, thất vọng - cách mạng tạm thời khó khăn 42 ... tảng t tng, cng lĩnh trị Đảng, nguyên tắc tổ chức Đảng Tuy nhiên, việc tăng tỷ lệ đảng viên thành phần CN Y/C có ý nghĩa công tác XDĐ Đảng ta Đảng cầm quyền + Có trách nhiệm xây dựng phát huy vai... lệ Đảng Đại hội X thông qua gồm 12 chơng 48 điều Dới ây số nội dung bản: I Bản chất gccn đảng: Đây vấn đề bản, bao trùm v có tính nguyên tắc tất ĐCS chân Bởi vì, Đảng trị no Đảng GC định, Đảng. .. phi GC, Đảng nhiều GC Đối với Đảng ta, Đảng đời trng thành từ nớc nông nghiệp lạc hậu, GCCN nhỏ bé, tỷ lệ đảng viên xuất thân từ CN thấp, phải coi trọng vấn đề Từ ngày thành lập đến nay, đảng ta
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng xây dựng đảng về chính trị, Bài giảng xây dựng đảng về chính trị, Bài giảng xây dựng đảng về chính trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay