Vấn đề nhận thức và thực tiễn trong triết học imanuen canto

36 32 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 13:29

A. LỜI NÓI ĐẦUTriết học cổ điển Đức là giai đoạn phát triển mới về chất trong lịch sử tư tưởng Tây Âu và thế giới cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX. Đây là đỉnh cao của thời kỳ triết học cổ điển phương Tây, đồng thời có ảnh hưởng to lớn tới triết học hiện đại triết học cổ điển Đức vì vậy, trở thành một trong ba nguồn gốc hình thành chủ nghĩa Mác – nguồn gốc triết học (cùng với kinh tế chính trị học Anh và chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp) Triết học Cantơ khởi xướng một phong trào lưu triết học mới – triết học duy tâm phê phán tiên nghiệm để tiếp đó, Phíchtơ Seu – ing tiếp tục tìm tòi mở rộng, đến Hêghen nó phát triển thành một hệ thống triết học duy tâm biện chứng và Phoiơ bắc đã kết thúc triết học cổ điển Đức với chủ nghĩa duy vật nhân bản của mình. Triết học Cantơ là một hiện tượng hết sức phức tạp. Cantơ là người đầu tiên có ý đồ và đã được thực hiện ý đồ tổng kết toàn bộ tri thức Triết học trong lịch sử tư tưởng loài người. Trên tinh thần phê phán, Cantơ đã phê phán các hệ thống triết học trước đó, gạn lọc kế thừa và phát triển những yếu tố mà ông cho là đúng giá trị, từ đó xây dựng một hệ thống triết học riêng theo một mẫu mực mới – Triết học vạn năng.Imanuen Cantơ (Imanuel Kant) là một trong những nhà triết học vĩ đại của lịch sử tư duy phương Tây trước Mác. Triết học Cantơ “là nền tảng và điểm xuất phát của triết học Đức hiện đại, những hạn chế trong triết học của ông không làm lu mờ công lao đó của triết học triết học Cantơ”Triết học Cantơ có vị trí quan trọng trong triết học cổ điển Đức. Cantơ có vị trí quan trọng trong triết học trong triết học cổ điển Đức. Triết học Cantơ đi vào rất nhiều vấn đề, nhiều khía cạnh, nêu lên những lý tưởng mới lạ, trừu tượng và hết sức khó hiểu. Chính vì vậy cho đến nay dù đã nhiều công trình nghiên cứu về Cantơ, song không phải những công trình đó đã đi sâu cặn kẽ vào hết các ý tưởng của Cantơ không phải ai cũng hiểu nó một cách hoàn toàn giống nhau. A LỜI NÓI ĐẦU Triết học cổ điển Đức giai đoạn phát triển chất lịch sử tư tưởng Tây Âu giới cuối kỷ XVIII - đầu kỷ XIX Đây đỉnh cao thời kỳ triết học cổ điển phương Tây, đồng thời có ảnh hưởng to lớn tới triết học đại triết học cổ điển Đức vậy, trở thành ba nguồn gốc hình thành chủ nghĩa Mác – nguồn gốc triết học (cùng với kinh tế trị học Anh chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp) Triết học Cantơ khởi xướng phong trào lưu triết họctriết học tâm phê phán tiên nghiệm để tiếp đó, Phíchtơ Seu – ing tiếp tục tìm tòi mở rộng, đến Hêghen phát triển thành hệ thống triết học tâm biện chứng Phoiơ bắc kết thúc triết học cổ điển Đức với chủ nghĩa vật nhân Triết học Cantơ tượng phức tạp Cantơ người có ý đồ thực ý đồ tổng kết toàn tri thức Triết học lịch sử tư tưởng loài người Trên tinh thần phê phán, Cantơ phê phán hệ thống triết học trước đó, gạn lọc kế thừa phát triển yếu tố mà ông cho giá trị, từ xây dựng hệ thống triết học riêng theo mẫu mực – Triết học vạn Imanuen Cantơ (Imanuel Kant) nhà triết học vĩ đại lịch sử tư phương Tây trước Mác Triết học Cantơ “là tảng điểm xuất phát triết học Đức đại, hạn chế triết học ông không làm lu mờ công lao triết học triết học Cantơ” Triết học Cantơ có vị trí quan trọng triết học cổ điển Đức Cantơ có vị trí quan trọng triết học triết học cổ điển Đức Triết học Cantơ vào nhiều vấn đề, nhiều khía cạnh, nêu lên lý tưởng lạ, trừu tượng khó hiểu Chính dù nhiều công trình nghiên cứu Cantơ, song công trình sâu cặn kẽ vào tưởng Cantơ hiểu cách hoàn toàn giống Do đó, em nghiên cứu đề tài “Vấn đề nhận thức thực triết học Imanuen Cantơ” nhằm nghiên cứu cách khái quát hệ thống triết học Cantơ, nghiên cứu triết học thực tiễn, triết học nhận thức đời nghiệp ông Do trình làm nhiều thiếu sót, kiến thức tài liệu chưa đầy đủ em mong góp ý chỉnh sửa bổ sung Thầy để viết thực hoàn chỉnh Mục đích nhiệm vụ đề tài: 3.1 Mục đích: Đề tài có mục đích nghiên cứu khái quát hệ thống triết học nhận thức luận triết học thực tiễn nhà triết học Canto, nêu nên nét đặc trưng đời nghiệp Canto để nêu bật nên giá trị, ý nghĩa, tiến hệ thống tư tưởng triết học ông 3.2 Nhiệm vụ: Để thực mục đích đưa đề tài có nhiệm vụ sau: - Làm rõ sở, tiền đề đời tư tưởng triết học Canto - Nghiên cứu hệ thống triết học nhận thức thực tiễn Canto - Ý nghĩa, giá trị hệ thống triết học Imanuen Canto Phương pháp nghiên cứu phạm vi đề tài: 4.1 Phương pháp nghiên cứu: Đề tài chủ yếu sử dụng phương pháp logic lịch sử kết hợp sử dụng phương pháp tổng hợp, so sánh, khái quát hệ thống hoá 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Với mục tiêu xác định trên, phạm vi đề tài nghiên cứu hệ thống triết học nhận thức quan điển sách, báo, viết triết học Canto Kết cấu đề tài: Ngoài phần mở bài, kết luận danh mục tài liệu tham khảo đề tài kết cấu theo ba phần phần I, II, III tương ứng nội dugn nghiên cứu đề tài B NỘI DUNG I KHÁI QUÁT VỀ TIỀN ĐỀ RA ĐỜI ĐẶC ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC CỔ ĐIỂN ĐỨC 1.1 Tiền đề xuất triết học cổ điển Đức Hai cách mạng tiêu biểu Cách mạng công nghiệp Anh Cách mạng tư sản pháp ảnh hưởng rộng lớn đến phong trào giải phóng nước châu Âu chống chủ nghĩa phong kiến, phát triển hệ tư tưởng tư sản - hệ tư tưởng tiến lịch sử Các nhà tư tưởng tư sản đòi hỏi phải trả lại cho người mà hệ tư tưởng phong kiến phủ nhận Quyền tự do, bình đẳng, quyền sở hữu riêng cá nhân quyền mưu cầu hạnh phúc Hệ tư tưởng tư sản tuyên bố: người thực thể tối cao, người phải vươn tới trí tuệ tự do, phải thực tiến xã hội hạnh phúc cho người Tuy nhiên mặt trị, chủ nghĩa phong kiến chưa bị tiêu vong hoàn toàn Giai cấp tư sản cảm nhận khả thất bại không từ phản công lực phong kiến mà từ phía quần chúng bị áp bức, người mà khẳng định CNTB cang làm cho đời sống họ tồi tệ Ngay từ cách mạng tư sản trước “đẳng cấp thứ ba” xuất mâu thuẫn chúng trở thành mâu thuẫn đối kháng Tình hình dẫn đến hệ tư tưởng tư sản khuynh hướng thoả hiệp với lực lượng phong kiến lại tăng lên, thể chế phong kiến đến lượt lại thích nghi với trật tự tư sản phạm vi đáng kể tư sản hoá Những mâu thuẫn thoả hiệp có biểu rõ nước Đức, nơi mà có phát triển CNTB bị cản trở điều kiện kinh tế trị F Enghen nhận xét rằng: “thời kỳ nhục nhã mặt trị xã hội” “Mọi thứ nát bét lung lay, xem chừng sụp đổ, chí chẳng tới tia hy vọng chuyển biến tốt lên dân tộc, chí không đủ sức vứt bỏ thây ma rữa nát chế độ chết rồi” Nhưng đồng thời Enghen viết “thời kỳ nhục nhã” lại mang nét đặc biệt đáng tự hào: Đó thời kỳ vĩ đại lịch sử văn hoá, nghệ thuật triết học Đức, tác phẩm xuất chúng thời đại thấm đượm tinh thần phê phán, phản kháng, chống lại chế độ xã hội đương thời Tinh thần tràn đầy tác phẩm văn học nghệ thuật, triết học của: G.G.Heeđe (1744 - 1803), G.F.Lêxinh (1729 - 1791), G.F.Sinlơ (1759 - 1805), I.F.G.Phichtơ (1762 - 1814), S.V.Selling (1775 - 1854), G.V.F.Hêghen (1730 1831), Lútvích Phoiơbắc (1804 - 1872) đại biểu lỗi lạc triết học cổ điển Đức Đức Pháp, cách mạng chuẩn bị tư tưởng cho cách mạng tư sản Nhưng khác với nhà tư tưởng Pháp, nhà triết học Đức không đồng thời nhà hoạt động cách mạng Không P.H.Hônbach (1723 1789), R.Điđirô nhà hoạt động khác thời kỳ khai sáng, nhà triết học Đức nhà tâm Điều phản ánh bất lực tiến hành cách mạng chống lại trật tự phong kiến, cuối thể thoả hiệp họ Các học thuyết triết học tâm nhà triết học cổ điển Đức làm tiền đề cho cải tạo tư sản nước Đức, theo mong muốn mà tuyên ngôn họ nêu, tự do, trí tuệ, hạnh phúc quyền người Mác gọi triết học Cantơ học thuyết Đức cách mạng tư sản Pháp Định nghĩa hoàn toàn với triết học Phíchtơ, Sêling, Hêghen Học thuyết nhà triết học Đức phát triển gián tiếp trực tiếp chống lại lực lượng phong kiến phản động V.I.Lênin viết: “lòng tin Hêghen vào lý tính người vào quyền lợi người nguyên lý triết học Hêghen cho giới diễn trình liên tiếp biến hoá phát triển , đấu tranh chống trạng, đấu tranh chống bất công tồn chống điều ác tung hoành bắt rễ từ quy luật phổ biến phát triển không ngừng” Song học thuyết không biến thành cách mạng được, tâm yếu hèn Tính chất tâm tinh thần yếu hèn dẫn đến hạn chế triết học cổ điển Đức Hạn chế chỗ, nhà triết học Đức hiểu phát triển trình tinh thần, trình tự thức tỉnh phát triển lý tính Cách hiểu xóa nhoà chất vật chất cải tạo xã hội thực lý thuyết biện hộ cho thoả hiệp trị với lực phong kiến giai cấp tư sản Vấn đề dặt nhà tâm tư sản yếu hèn điều kiện kinh tế - xã hội thấp nước Đức lại làm nên thành tựu vĩ đại triết học Lịch sử tư tưởng chứng minh rằng, học thuyết tư tưởng tiến nảy sinh lòng nước có trình độ kinh tế lạc hậu biết tiếp thu thành tựu mặt nước tiến khác Pháp vào kỷ XVIII kinh tế phát triển Anh, song lại hình thành chủ nghĩa vật: Hônbach, R.Điđro Chính chủ nghĩa vật Pháp dựa thành tựu chủ nghĩa vật Anh kỷ XVII Đức tình hình tương tự Triết học cổ điển Đức dựa thành tựu triết học nước phát triển châu Âu, tiếp thu tư tưởng giải phóng tư tưởng cách mạng nhà vật cách mạng Pháp Những tiền đề cho phát triển giới quan biện chứng lịch sử nhân loại khái quát lý thuyết phép biện chứng nhà tâm Đức là: bước ngoặt kinh tế - xã hội có tính chất thời đại Anh, bước ngoặt tư tưởng xã hội có tính lịch sử giới cách mạng tư sản Pháp, kế thừa truyền thống triết học biện chứng Đức đặc biệt thành tựu khoa học tự nhiên Những bậc tiền bối triết học cổ điển Đức nhà triết học - toán học Pháp R.Điđro, nhà vật lý học Anh I.Niutơn, C.Vônphơ Các học thuyết họ chứa đựng tư tưởng biện chứng sâu sắc Khoa học tự nhiên lúc với phát minh xuất sắc vạch rõ tính biện chứng trình tự nhiên, thúc đẩy việc xây dựng phép biện chứng Những thành tựu phản ánh vào tư tưởng, học thuyết nhà triết học cổ điển Đức tiền đề cho tư tưởng biện chứng thiên tài họ Những thành tựu chứng tỏ khoa học tự nhiên chín muồi cho tổng kết biện chứng, cần xây dựng phương pháp tư khảo sát - phương pháp biện chứng để phản ánh đầy đủ quy luật tự nhiên khách quan Nếu kỷ XVII nhà khoa học Bêcơn, Galilê, xây dựng cách tự phát phương pháp siêu hình cho nhận thức khoa học cuối kỷ XVIII đầu kỷ XIX, nhà triết học Đức bắt đầu xây dựng phương pháp biện chứng cho khoa học Nhưng thực hiển nhiên triết học cổ điển Đức chưa tiến hành triệt để, triết học đầy mâu thuẫn sở chủ nghĩa tâm xa lạ với tinh thần vật xa lạ với biện chứng vật khoa học 1.2 Đặc điểm triết học cổ điển Đức Thành tựu cống hiến Tuy có hạn chế lĩnh vực trị - xã hội thành tựu triết học cổ điển Đức thật vĩ đại Triết học cổ điển Đức mang lại cách nhìn thực tiễn xã hội tiến trình lịch sử nhân loại, đề cao vai trò hoạt động tích cực người Khắc phục triết học truyền thống phương Tây Nó coi người chủ thể hoạt động vấn đề tảng, xuất phát điểm vấn đề triết học Kế tục tư tưởng triết học cổ đại (Xôcrat cho triết học tự ý thức người thân mình) phục hưng (coi người trung tâm) Cantơ lần hiểu người chủ thể đồng thời kết trình hoạt động mình, khẳng định hoạt động thực tiễn cao lý luận Hêghen phát triển thêm tư tưởng coi thân lịch sử phương thức tồn người, cá nhân hoàn toàn làm chủ vận mệnh Ông khẳng định: người sản phẩm thời đại lịch sử định mang chất xã hội Trước thành tựu khổng lồ kinh tế - xã hội, khoa học - văn hoá Các nhà triết học cổ điển Đức từ Cantơ đến Hêghen đề cao sức mạnh trí tuệ khả hoạt động người Tuy nhiên, nhấn mạnh sức mạnh người họ rơi vào cực đoan, họ thần thánh hoá người, coi người chúa tể tự nhiên, thân giới tự nhiên nhiều chỗ họ luận giải kết hoạt động người Tuy phải thấy thành tựu to lớn triết học cổ điển Đức khẳng định tư ý thức phát triển chừng mực người nhận thức cải tạo giới Con người chủ thể, đồng thời kết toàn văn minh tạo ra, nghiên cứu tiến trình lịch sử nhân loại toàn mối quan hệ người - tự nhiên trình phát triển biện chứng Tuy từ lập trường tâm, nhà triết học cổ điển Đức xây dựng nên hệ thống triết học độc đáo, đề xuất tư biện chứng, lôgic biện chứng, học thuyết trình phát triển, mà tìm tòi lớn tất tìm tòi họ phép biện chứng Với cách nhìn tổng quát phương pháp biện chứng, nhà triết học cổ điển Đức có ý đồ hệ thống hoá toàn tri thức thành tựu mà nhân loại đạt Tiếp thu tinh hoa siêu hình học kỷ XVIII việc phát triển tư lý luận hệ thống hoá toàn tri thức loài người, Cantơ Hêghen có ý đồ xây dựng hệ thống triết học vạn làm tảng cho giới quan người, khôi phục lại quan niệm coi triết học khoa học khoa học Phải nói rằng: triết học cổ điển Đức giai đoạn phát triển chất lịch sử tư tưởng Tây Âu giới cuối kỷ XVIII đầu kỷ XIX Đây đỉnh cao thời kỳ triết học cổ điển phương Tây, đồng thời ảnh hưởng to lớn đến triết học đại Mặt hạn chế: Hạn chế chung giới quan nhà triết học cổ điển Đức thể rõ mâu thuẫn tính cách mạng - khoa học tư tưởng với tính bảo thủ lập trường trị - xã hội hầu hết nhà triết học thời kỳ xây dựng hệ thống triết học chứa đựng tư tưởng khoa học lớn có tính vạch thời đại, đặc biệt triết học Cantơ Hêghen Nhưng họ lại không dám tiến hành, thực cải cách, bảo vệ thể Nhà nước Phổ phong kiến Chủ nghĩa tâm thần bí, phía trước bên cạnh nhà triết học cổ điển Đức dòng triết học vật, đặc biệt tư tưởng vật nhà triết học khai sáng Song nhà triết học cổ điển Đức thấy rằng: từ quan điểm vật, người ta giải thích giới Bản chất giới theo họ tinh thần, giải vấn đề giới tinh thần Họ từ giới tinh thần xây dựng nên hệ thống triết học tâm, thần bí Triết học trừu tượng tách rời thực, triết học cổ điển Đức đưa tư tưởng tiến bộ, chống chế độ xã hội cũ tư tưởng, không vào trị xã hội hoạt động cách mạng mà hệ thống triết lý trừu tượng bên Nếu nhà tư tưởng pháp tiến hành cách mạng thực tiễn, công khai chống lại Nhà nước giáo hội nhà triết học cổ điển Đức suy nghĩ tư tưởng, không giám công khai chống lại thực Họ giáo sư thức trường Đại học vương quốc Phổ, sợ hãi thực cách mạng, thoả hiệp với giai cấp tư sản, tư tưởng cách mạng họ phải phủ triết học lớp vỏ thần bí tâm tự biện, nặng nề, xa rời thực II VÀI NÉT VỀ CUỘC ĐỜI 10 giác lộn xộn Những cảm giác lộn xộn trực giác cảm tính đưa vào trật tự không gian thời gian, trở thành tri giác Những tri giác mang tính chủ quan cá thể Để chúng trở thành kinh nghiệm tức trở thành khách quan nhận thức phải bước lên hình thức cao – giác tính Tư sử dụng khái niệm phạm trù tư giác tính phân tích Đây loại hoạt động tư khoa học, có nhiệm vụ quy tụ tri giác đa dạng biến tri giác cảm tính thành tri thức khách quan người thừa nhận Để làm điều đó, trước hết giác tính phải xây dựng hệ thống phạm trù Cantơ nêu lên 12 phạm trù, chia thành bốn nhóm, nhóm phạm trù, Những phạm trù : Các phạm trù Lượng : thống nhất, đa dạng chỉh thể Các phạm trù Chất : thực, phủ định, giới hạn Các phạm trù Quan hệ : cố định tồn độc lập Quan hệ nhân phụ thuộc, tiếp xúc Các phạm trù tình thái: khả năng, tồn tại, tất yếu Ở hệ thống phạm trù đó, nhóm nhóm phạm trù dù chưa có sư tương tác biện chứng thực sự, song hình thức có tố mối quan hệ, ràng buộc có tính biên chứng Mỗi nhóm xếp theo trình tự : đề – phản đề – hợp đề Giữa khối có mối liên hệ bên bên trong, chiều hướng cách thức Cantơ cho phạm trù để từ triển khai phạm trù mới, đáp ứng đòi hỏi khoa học hoạt động người Bởi vì, Cantơ viết : “ tôi, điều quan trọng khong phảilà đưa hệ thống đầy đủ phạm trù, mà đầy đủ có tính nguyên lý hệ thống” 22 Nhưng phạm trù đơn lànhững hình thức tư tưởng chưa bao chứa nội dung Vì thế, để có nội dung trở thành tri thức phạm trù phải vận dụng vào kinh nghiệm cảm tính Cantơ coi nhiệm vụ dùng phép phán đoán tiên nghiệm phạm trù, tức vận dụng chúng vào kinh nghiệm quy tụ tư liệu cảm tính đa dạng thống khái niệm, cách khắc phục hạn chế chủ nghĩa cảm lý trước Cantơ kết luận : Không hình thức cảm tính trực giác nào, không phạm trù khoa học nào, chí không loại tri thức dù cao đến đâu, lại xác định được, với tới giới khách quan Giới tự nhiên với tư cách đối tượng tri thức phổ biến tất yếu từ phía hình thức tri thức xây dựng nên tri thức Chúng ta nhận thức giới Nhận thức khoa học tự nhiên lý thuyết nằm khuôn khổ tri thức mà 3.1.5 Lý tính ( hay biện chứng tiên nghiệm ) Về khả siêu hình học Vấn đề thứ ba triết học phê phán Cantơ vấn đề khả phán đoán tổng hợp tiên nghiệm siêu hình học, tức triết học tự biện Đây vấn đề lực biện chứng tiên nghiệm Luật tương phản ( antinomi) Lý tính người khao khát vươn tới lĩnh vực vật tự để đạt tới tri thức tuyệt đối Song trình vươn tới tri thức luôn nẩy sinh mâu thuẫn, nghịch lý( antinomi) Cantơ khẳng định có antinomi lý tính Mỗi antinomi đuợc kết cấu từ luận đề đối lập : Dĩ nhiên, học thuyết antinomi Cantơ có nhiều hạn chế Ông thừa nhận mâu thuẫn tư tưởng người, chưa thấy mâu thuẫn luôn tồn giới tự nhiên Các atinomi chưa hoàn toàn mâu thuẫn biện chứng, đề phản đề chúng chưa có thống chuyển hoá lẫ Giải mâu 23 thuẫn dừng lại việc phân tích mặt đối lập kết luận sai ông làm Trên thực tế, trình nẩy sinh giả mâu thuẫn động lực thúc đẩy vật phát triển Tuy nhiên, học thuyết biện chứng tiên nghiệm bao hàm nhiều tư tưởng tích cực Ông thấy antinomi chất lý tính nguời lỗi lôgic thông thường Cantơ người tìm cách bao quat toàn nguyên lý tư đối lập thời đại quan niệm thống nhất, vạch vấn đề bỏ ngỏ vấn đề chất tư Hêghen đánh giá “ việc tìm antinnomi cần đươc xem thành tựu quan trọng nhận thức, việc vận động biện chứng tư đựơc đề cao’’ 3.2 Triết học thực tiễn Nếu triết học lý thuyết nghiên cứu khả nhận thức người, triết học thực tiễn nghiên cứu hoạt động thực tiễn người nhằm giải đáp vấn đề “ cần phải làm gì? ’’ Nếu nhận thức người dừng lại giới hạn tượng luận, thừa nhận vật tự bất khả tri, hoạt động thực tiễn mình, người thường xuyên tác động đến vật xung quanh ta, không nhận thức giới tượng mà hướng tới, vươn tới giới vật tự đối tượng hoạt động Chính điều làm cho Cantơ thấy quan hệ triết học lý thuyết triết học thực tiễn trở nên phức tạp Một mặt, ông muốn xây dựng hệ thống triết học thực tiễn thực khoa học Mặt khác, “ thực tiễn’’ theo Cantơ, độc lập với trình nhận thức người Bản thân thực tiễn Cantơ hiểu theo hiều nghĩa Theo nghĩa hẹp, toàn hoạt động trị, pháp quyền, văn hoá người Mặc dầu thiếu xót Cantơ lĩnh vực chỗ, hoạt động thực tiễn sản xuất vật chất chưa ông quan tâm 3.2.1 Đạo đức học Cantơ tư tưởng hòa bình 24 Có thể nói, toàn triết học Cantơ mang đậm tinh thần nhân văn với mục đích đem lại cho người cách nhìn giới thân Tính chất nhân văn triết học Cantơ biểu rõ nói, độc đáo học thuyết đạo đức ông Trong đó, chất đạo đức khát vọng vươn tới đạo đức người khẳng định giá trị cao loài người Nghiên cứu đạo đức học Cantơ, thấy xuất nhũng luận điểm có giá trị tiền đề cho tư tưởng văn hóa hòa bình mà giới hướng tới Theo I.Cantơ, tất vấn đề triết học phải hướng vào việc giải vấn đề nảy sinh sống hoạt động thực tiễn người Triết học phải đem lại cho người tảng giới quan mới, vạch nguyên tắc sống lý tưởng nhân đạo Vì vậy, ông đưa giải vấn đề sau: Tôi biết gì? Tôi cần phải làm gì? Tôi phép hy vọng gì? Những vấn đề phản ánh khía cạnh mối quan hệ "con người - giới”, nhận thức, thực tiễn, giá trị Vấn đề thứ có nghĩa là, người với tư cách chủ thể nhận thức biết giới Đây vấn đề mang tính nhận thức luận túy nghiên cứu triết học lý luận Cantơ (trong Phê phán lý tính túy) Vấn đề thứ hai người phải làm đế đem lại hạnh phúc cho Đây vấn đề thục tiễn, nghiên cứu triết học thực tiễn (trong Phê phán lý tính thực tiễn) 25 Vấn đề thứ ba giới tinh thần, ước mơ, khát vọng vươn tới hoàn thiện, tới tương lai Vấn đề bao hàm khía cạnh lý luận lẫn khía cạnh thực tiễn, nghiên cứu mỹ học Cantơ (trong Phê phán lực phán đoán) Sau này, l.Cantơ cho rằng, ba vấn đề này, thực chất, quy vấn đề - vấn đề người Là người vốn chịu ảnh hưởng triết học lý, I.Cantơ cho rằng, đời sống người xã hội lý tính túy có giới hạn Nghĩa là, sống loài người nói chung người nói riêng không phục tùng lý tính lý, luận, mà phục tùng lý tính khác: lý tính thực tiễn Với quan niệm này, I Cantơ muốn xây dựng khoa học vế lý tính thực tiễn (đạo đức học) khoa học đưa quy tắc, nguyên tắc mang tính phổ biến, tất yếu bắt buộc tất người Theo đó, chân lý đạo đức học cẩn phải luận chứng lý độc lập không phụ thuộc vào chân lý niềm tin Nói cách khác, chân lý đạo đức phải dựa vào ánh sáng tự nhiên lý tính người giống khoa học Nhưng, I Cantơ nhận thức cách rõ ràng rằng, đạo đức học giống khoa học tự nhiên Và, để giải mâu thuẫn đó, ông đề nghị coi đối tượng đạo đức học thống nhất, tức là, đạo đức học có đối tượng loài người Với việc xác định đối tượng đạo đức học vậy, I.Cantơ làm bật lên tính chất nhân văn, cố kết loài người thành khối thống để hướng tới giá trị đích thực người Luận điểm coi tiền đề, hạt nhân tư tưởng coi giới nhà chung nhân loại có chung giá trị đạo đức thể qua công ước quốc tế Khi xác định loài người hành vi đạo đức người cụ thể phải mang đặc điểm chung loài, tức đạo đức học phải xác lập quy tắc ứng xử chung cho loài cho người I.Cantơ gọi quy tắc 26 “mệnh lệnh tuyệt đối", hay “nguyến tắc tối cao học thuyết phẩm hạnh" “Mệnh lệnh tuyệt đối” biểu thị khái niệm bổn phận tuyệt đối phổ biến; người lĩnh hội Tuy nhiên, I Cantơ không dựa vào “mệnh lệnh tuyệt đối” để suy diễn quy tắc đạo đức có nội dung kinh nghiệm cụ thể, theo ông, làm phủ định tính tự chủ, ý chí tự ràng buộc người vốn' chủ thể thực tiễn Do đó, theo ông, nhiệm vụ đạo đức học chỗ xác định nguyên tắc đạo đức bao hàm nội dung kinh nghiệm cụ thể, mà phát nguyên tắc tối cao, đơn hình thức I.Cantơ trình bày "mệnh lệnh tuyệt đối” sau: “Con người cần hành động theo quy tắc mà tuân thủ nó, trở thành quy tắc chung"(1) I Cantơ ý thức cách rõ ràng rằng, người có ham muốn, dục vọng, ý định hoàn toàn mang tính cá thể, cá biệt họ muốn phục tùng quy tắc ứng xử chung nhân loại Và, phải quy tắc đạo đức phổ biến, tức "mệnh lệnh tuyệt đối”, trở thành lý tưởng ảo tưởng? Theo ông, “ mệnh lệnh tuyệt đối” bảo vệ quyền kỳ vọng nó, thực điều cách đặc biệt: kêu gọi hành động hành vi hàng ngày người làm liên minh, người đề nghị xem xét kỹ thân tin tưởng rằng, thân có khả to lớn để vận động đến quy tắc đạo đức phổ biến Hơn nữa, I Cantơ khẳng định rằng, có quy tắc đạo đức mà không thực hiện, không tuân thủ người không người theo nghĩa Theo I.Cantơ, người có ý định thực "mệnh lệnh tuyệt đối" thông qua hành vi "mệnh lệnh tuyệt đối” thể dạng quy tắc đạo đức Còn cộng đồng người hoài người muốn thực "mệnh lệnh tuyệt đối” thông qua hành vi "mệnh lệnh tuyệt đối”ấy lại thể 27 dạng nguyên tắc đạo đức Như vậy, quy tắc đạo đức thể việc người mong muốn cách ứng xử trở thành cách ứng xử chung người Dưới hình thức thứ "mệnh lệnh tuyệt đối” I Cantơ đề nghị: "Người phục tùng bổn phận tự hỏi xem quy tắc trở thành nguyên tắc phổ biến hay không, mà tự hỏi xem có mong muốn quy tắc ứng xử trở thành nguyên tắc phổ biến hay không(2) Ở đây, I Cantơ hướng tới người hành động, tới cá nhân thực hành vi cụ thể Ông khuyên người nên có thái độ nghiêm khắc, nghiêm túc chăm quy tắc ứng xử mình, tức quy tắc chủ quan lý tính thực tiễn Ông khuyên người thực hành vi người khác đặt cho câu hỏi: liệu có cần phải để hành vi thực dựa nguyên tắc hay không? Nói cách khác, định làm nhục người nghĩ: liệu có nên để người (hay người khác) làm nhục hay không? Khi thực hành vi nữa, thực quy tắc đạo đức người phải tự đặt vào địa vị mà người khác giữ với tư cách đối tượng hành vi I.Cantơ cho rằng, hành vi đạo đức cụ thể, người phải vượt đỉnh cao tư phải hiểu rằng, hành vi mà người, vật, hoàn cảnh cụ thể bị lôi vào có ảnh hưởng đến toàn loài người Do đó, cần phải lựa chọn số phận, phẩm giá loài người hành vi cụ thể Dưới dạng nguyên tắc đạo đức, "mệnh lệnh tuyệt đối” I.Cantơ trình bày cách khái quát sau: "Hãy hành động để nhân loại anh hay khác đại diện xác định mục đích không phương tiện"(3) 28 Theo I.Cantơ, quan hệ với với người khác không với tư cách phương tiện, mà với tư cách mục đích nghĩa biến thân mình, người đó, tất người thành mục đích trực tiếp hành vi Do vậy, không nên biến người thành mục đích hành vi mình, chưa có trở thành mục đích, người vốn tồn thông qua thân người khác Theo đó, nói mục đích bàn trạng thái cụ thể người phẩm chất người Và, cho rằng, nói đến mục đích nói đến trạng thái hay phẩm chất người không nên biến phẩm chất thành mục đích, lúc biến phẩm chất người khác thành mục đích Trên thực tế, coi vài phẩm chất mục đích không nên sử dụng chúng để tạo điều kiện phát triển phẩm chất người khác, điều có nghĩa sử dụng phương tiện Đối với vật, quan hệ với phương tiện, chúng mục đích tự thân Việc đặt mục đích, theo I Cantơ, có người thực thể có lý tính nói chung, họ trở thành mục đích tự thân Nói vấn đề này, I.Cantơ viết: "Những vật mà tồn chúng không phụ thuộc vào ý chí chúng ta, mà phụ thuộc vào tự nhiên, chúng không ban cho lý tính có giá trị tương đối phương tiện, vậy, chúng gọi vật” Trong thực thể có lý tính gọi người, tính họ tách biệt họ mục đích tự thân, nghĩa mà không phép sử dụng phương tiện"(4) Quan hệ với người với mục đích tự thân giả định rằng, mục đích riêng việc lựa chọn hành vi, người cần phải 29 chạy tới mục đích người khác Bất mục đích người mục đích riêng thực hóa nó, người đối xử với thân với chủ thể hướng tới mục đích Chỉ cần vài mục đích không phù hợp với tư tưởng nhân loại, người coi phương tiện, vật Bởi lẽ, theo đuổi mục đích đó, họ coi thường người khác, coi thường mục đích thuộc chất I Cantơ cách cụ thể mục đích với tư cách bổn phận mang tính khách quan Đó là: hoàn hảo thân hạnh phúc người khác Ở đây, đặt cho người mục đích hoàn hảo mình, đạo đức thực chức thúc đẩy phát triển tinh thần cá nhân cộng đồng xã hội; đồng thời, giả định mục đích khách quan quan tâm tới hạnh phúc người khác, đạo đức tham gia vào việc cố kết xã hội Thông qua "mệnh lệnh tuyệt đối”, I Cantơ muốn cảnh báo rằng, cách phải tránh việc biến người loài người thành phương tiện để đạt tới mục đích thân Trên thực tế, người thường làm điều Nhưng, theo I.Cantơ, đâu vả mà điều diễn ra, đạo đức kết thúc Giải thích thực chất "mệnh lệnh tuyệt đối”, I.Cantơ đến kết luận: Hành vi đích thực đạo đức hành vi mà đó, người loài người thể mục đích tuyệt đối, giá trị tự thân Tuy nhiên, xuất phát từ phương pháp tiên nghiệm (biến ý thức thành đối tượng thực chất, phân tích triết học; coi hình thức cấu trúc ý thức có ý nghĩa phổ biến tất yếu), I.Cantơ giải thích nguồn gốc tư tưởng nhân loại với tư cách mục đích tự thân sau: "Nguyên tắc nhân loại thực thể có lý tính nói chung với tư cách mục đích tự thân rút từ kinh nghiệm, mà thứ nhất, rút từ tính phổ biến nó, nguyên tắc 30 phổ biến tất thực thể có lý tính nói chung không kinh nghiệm đủ để bao chứa nó; thứ hai, kinh nghiệm, nhân loại mục đích người, tức đối tượng tự biến thành mục đích, mà với tư cách mục đích khách quan, với tư cách nguyên tắc, cần phải tạo nên điều kiện hạn chế cao tất mục đích chủ quản, vậy, cần sinh từ lý tính túy" Như vậy, theo I.Canto, nguyên tắc tư tưởng nhân loại mục đích tự thân bắt nguồn từ lý tính túy không đề cập đến mối liên hệ thực tế người với trình hoạt động sống họ Đây hạn chế học thuyết đạo đức ông Hạn chế ông là, thừa nhận nhu cẩu hạnh phúc mục đích hữu thực tế cá nhân nhân đanh lý tính thực tiễn, loại khỏi hệ thống đạo đức, ông lại cho rằng, nhu cầu đem lại hạnh phúc cho người khác mục đích tất yếu có ý nghĩa phổ biến Giải thích điều này, ông cho rằng, "mặc dù hạnh phúc riêng mục đích mà người có (nhờ vào thúc năng), đừng coi bổn phận Cái mà người mong muốn bổn phận; bổn phận bắt buộc phải thực hiện"(6) Từ điều trình bày đây, nói, có điểm tâm, mâu thuẫn, luận điểm học thuyết đạo đức I Cantơ, đặc biệt "mệnh lệnh tuyệt đối” nguyên lý đạo đức đóng vai trò tảng - đem lại cho học thuyết đạo đức ông giá trị lớn lao Đạo đức học Cantơ đưa nguyên tắc phẩm giá tuyệt đối cá nhân, đề cao giá trị người loài người, coi người mục đích đạo đức, đề cao tự cá nhân góp phần thức tỉnh tự ý thức người Đạo đức học Cantơ kêu gọi lương tri nhân loại, không phân biệt giai cấp dân tộc, chủng tộc… hướng tới giá trị chung loài người, hướng tới hòa bình vĩnh cửu Nó kết tinh giá trị đạo đức chung loài người nhằm đem lại tự do, hạnh phúc cho tất người 31 sống gian Những tư tưởng I.Cantơ mang tính vạch thời đại, vượt thời đại ông xứng đáng giới tôn vinh người có công lớn tạo nên văn hóa hòa bình - văn hóa tương lai mà loài người khát khao hướng tới Tóm lại, đạo đức học Cantơ có nhiều điểm tâm, không mang tính phi lịch sử phi giai cấp thiếu sở thực nghiệm chữa đựng nhiều tang nhân đạo sâu sắc Đối lập với quan niệm ích kỷ, thực dụng, hẹp hòi, kết tinh giá trị đạo đức chugcủa loài người lịch sử, đồng thời thể khát vọng giai cấp tư sản Đức cuối kỷ XVIII đầu kỷ XIX nhằm giải phóng người khỏi gông cùm chế độ phong kiến, xây dựng xã hội mới, đem lại tự hạnh phúc cho loài người 3.2.2 Quan niệm lịch sử, xã hội, pháp quyền Các lĩnh vực lịch sử, xã hội pháp quyền người Cantơ coi lĩnh vực đạo đức học ứng dụng ; theo ông, người vơi tư cách chủ thể đạo đức tích cực thể lĩnh vực Các quan niệm lịch sử, xã hôi, pháp quyền Cantơ, mặt có ý nghĩa triết học xã hội to lớn, mặt khác mang tinh hai mặt mâu thuẫn Chịu ảnh hưởng nhà cách mạng tư sả pháp, Cantơ cụ thể hoá mệnh lệnh tuyệt đối đạo đức học thành theo yêu cầu chung lĩnh vực thực tiễn: tri, xã hôi Mỗi người hành đông cho tự bạn phải tồn với tự tất người Quan niệm lịch sử, xã hội:Lịch sử, theo Cantơ phương thức tồn loài người mà cụ thể cá nhân chủ thể lịch sử tập trung cao lịch sử xã hội Một mặt, lịch sử trình mà đó, hoạt động mình, người phát triển chấtvà khả ; mặt khác, lĩnh vực để người thể mục đích lý tang đạo đức Cho nên, tiến trình lịch sử nhân loại tiếp tục cho trình phát triển lịch sử tự nhiên, diễn theo hướngngày tiến 32 hoàn thiện, gạt bỏ dần cản trở ngược lại Cách mạng tư sản pháp môt chứng điển hình điều : Nó tiêu diệt ché độ chuyên chế bất công mở đường cho xã hội tiến lên bước Quan niệm nhà nước, pháp quyền: Theo Cantơ, nhà nước công cụ liên kết thành viên vào khuôn khổ pháp luật, nhằm giám sát bảo đảm tự bình đẳng cho công dân Sự hình thành nhà nước mặt khế ước mặt khác hình thành có tính tất yếu, yêu cầu xã hội yêu cầu – người đòi hỏi Theo Cantơ nói đến nhà nước nói đến nhà nước pháp quyền nhân dân tập hợp lại để thực tự bình đẳng Cantơ cho rằng: Chế độ cộg hoà chế độ phù hợp với nhu cầu phát triể xã hội, nhằm mục đích hạnh phúc người Quan niệm quyền sở hữu bình đẳng: Phát triển quan điểm tư sản xã hội, Cantơ bảo vệ chế độ tư hữu cố gắng củng cố lập luận theo kiểu tư sản : Sự tồn xã hội tư sản có tính tiên thiên, tính tự nhiên có tính bất khả xâm phạm Ông chứng minh rằng, quyền tư hữu tài sản có nguồn gốc tiên thiên vĩnh cửu, phổ biến tuyệt đối câng thiết Cantơ nêu lên tư tưởng độc đáo sâu sắc quyền bình đẳng người Bình đẳng tài mà hội để phát triển áp dụng tài ông xác định có quyền độc lập người công dân Nhưng quyền độc lập ông hiểu theo kiểu cá nhân chủ nghĩa vốn có xã hội tư sản Cantơ chia nhân dân xã hội hai loại nguời: Người công dân người có quốc tịch Người có quốc tịch quyền thông thường xã hội Người lao động thuộc loại người Quan niện hoà bình chiến tranh : Trong “Về hoà bình vĩnh viễn ’’1975 Cantơ kêu gọi tất dân tộc thiết lập mối quan hệ hoà bình hữu nghị Ông phê phán lực phản động Tây âu cuối kỷ XVIII liên kết chống cách mạng tư sản Pháp Theo Cantơ, 33 chiến tranh nhiều phá hoại chuẩn mực đạo đức người Ông khẳng định “không cần có chiến tranh cả.’’ ông kêu gọi tất quốc gia hành tinh đoàn kết xây dựng “liên bang’’ tất dân tộc đảm bảo cho dân tộc độc lập tự trị Xây dựng giới hoà bình hữu nghị theo lý tang nhân đạo cao phải coi mục đích cap đẹp nhất.Song ông lại thấy việc thực mục đích tình hình có tính chất nghĩa vụ luân lý nghĩa vụ lịch sử cụ thể Với tư tang nêu Cantơ thự người đặt móng cho nhiều quan niệm vật lịch sử sau Mác –Engen C KẾT LUẬN Giá trị lớn lao trước hết triết học Cantơ đặt loạt vấn đề nhận thức luận, phương pháp biện chứng, nguồn gốc khái niện phạm trù lôgíc chủ yếu vị trí chúng tư khoa học trình nhận thức Cantơ đề xuất nhiều tư tưởng có ý nghĩa quan trong lĩnh vực trị, xã hội, pháp quyền, vấn đề tôn giáo, chiến tranh hoà bình…Trên đường tim tòi Cantơ đư nhiều tư tưởg mẻ có ý nghĩa vạch thời đại Đóng góp quan trọng Cantơ phát tranh trình nhận thức qua ba giai đoạn từ thấp đến cao Công lao Cantơ khẳng định tính phổ biến cặp phạm trù tìm yếu tố mối liên hệ biện chứng cặp phạm trù đó, Cantơ người lịch sử triết học đặt ván đề mâu thuẫn nhận thức luận giải vân đề theo tinh thần biện chứng Ý tưởng nhân đạo triết học Cantơ hôm nguyên tính chất thời No cho ta phương pháp nhìn nhận t ương lai để đấu tranh chống 34 lại chủ nghĩa phi nhân đạo thuyết vị khoa học-kỹ thuật đại: chống lại quan niệm tách biệt mâu thuẫn đối lập tiến khoa học –công nghệ với tiến xã hội loài người; ý ghĩa lớn lao có tính định có tính nhân loại bao trùm cho ta thấy rằng, ý nghĩa sống người trừu tượng mà thực tiễn cụ thể ; nữa, không cụ thể mà tương lai, khả Tài liệu tham khảo: - Giáo trình Lịch sử Triết học, Bùi Thanh Quất, Vũ Tình, NXB GDHN 2001 - Giáo trình Lịch sử Triết học, Học viện Báo chí tuyên truyền - Khoa Triết học xuất - Triết học cổ điển Đức: Những vấn đề nhận thức luận đạo đức học, Nguyễn Vũ Hảo, NXB Chính trị quốc gia, 2006 35 - I.Canto người sáng lập triết học cổ điển Đức, Nguyễn Trọng Chuẩn, NXB Khoa học xã hội 1997 - Triết học Imanuen Canto (1724-1804), Nguyễn Văn Huyên, NXB khoa học xã hội 1996 - Các viết tập chí triết học - số viết mạng Internet 36 ... đó, em nghiên cứu đề tài Vấn đề nhận thức thực triết học Imanuen Cantơ” nhằm nghiên cứu cách khái quát hệ thống triết học Cantơ, nghiên cứu triết học thực tiễn, triết học nhận thức đời nghiệp... đích đưa đề tài có nhiệm vụ sau: - Làm rõ sở, tiền đề đời tư tưởng triết học Canto - Nghiên cứu hệ thống triết học nhận thức thực tiễn Canto - Ý nghĩa, giá trị hệ thống triết học Imanuen Canto Phương... lý tính thực tiễn (1788) Phê phán lực phán đoán (1790) III NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC CANTƠ 3.1 Triết học nhận thức: Triết học lý luận Cantơ đề cập đến vấn đề nhận thức luận logíc học với
- Xem thêm -

Xem thêm: Vấn đề nhận thức và thực tiễn trong triết học imanuen canto, Vấn đề nhận thức và thực tiễn trong triết học imanuen canto, Vấn đề nhận thức và thực tiễn trong triết học imanuen canto

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay