Triet hoc hy lạp , la mã cổ đại

36 43 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 13:29

I.MỞ ĐẦU :•Lý do chọn đề tài:Triết học Hy lạp và La mã đã tồn tại cách chúng ta hơn hai nghìn năm . Từ đó đến nay, sự phát triển của xã hội cũng như nhận thức của con người đã trãi qua những bước nhãy vọt dài và đạt được những thành tựu khổng lồ, vượt rất xa thời kỳ mà chúng ta nghiên cứu. Nhưng lịch sử không đồng nghĩa với khái niệm quá khứ “vĩnh viễn lùi vào dĩ vãng”. Nghiên cứu triết học cổ Hy lạp và La mã không chỉ giúp chúng ta nắm được những điều kiện xã hội và văn hoá các quốc gia cổ đại này – một trong những cái nôi của văn minh nhân loại – mà còn hiểu được cội nguồn của tư tưởng và văn hóa phưong Tây tiếp theo đó . Mặc dù dưới dạng sơ khai , nhưng triết học Hy lạp và La mã cổ đại đã chứa đựng những mầm mống của mọi dạng thế giới quan sau nầy . Nhiều vấn đề do các nhà triết học thời kỳ này đặt ra cho đến nay vẫn còn nhiều ý nghĩa chẳng hạn, những vấn đề mà các Apôria của Dênon đặt ra cách đây hơn hai nghìn năm vẫn còn làm đau đầu nhiều nhà toán học và triết học hiện nay .Nghiên cứu triết học Hy lạp và La mã cổ đại chúng ta hiểu được cội nguồn lịch sử và bản chất của nhiều vấn đề hiện đại.Chính vì vậy , hiện nay nhiều nước trên thế giới vẫn xuất hiện các công trình nghiên cứu những di sản quý báu của triết học cổ Hy – la . Những di sản ấy có ảnh hưởng to lớn đối với tiến trình phát triển tư tưởng và văn hoá phương Tây nói riêng và nhân loại nói chung . Có thể nói “Không có cái cơ sở của nền văn minh Hy lạp và đế chế La mã thì không có châu Au hiện đại . Chúng ta không bao giờ quên rằng tiền đề của toàn bộ sự phát triển kinh tế , chính trị và trí tuệ của chúng ta là một trạng thái trong đó chế độ nô lệ cũng hoàn toàn cần thiết giống như nó được tất cả mọi người thừa nhận ”.•Giới thiệu nội dung đề tài:Nội dung đề tài nghiên cứu những tư tưởng triết học cổ đại Hy – La , những tư tưởng thế giới quan , nhận thức luận của triết học sơ khai . Tiêu biểu cho các trường phái mang tư tưởng duy tâm chủ quan , duy tâm khách quan , các trường phái duy vật chất phác mộc mạc thô sơ , các yếu tố biện chứng tự phát cũng xuất hiện trong thời kỳ này.•Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài: Nắm được hoàn cảnh ra đời , đặc điểm nội dung của triết học cổ đại Hy – La giúp chúng ta biết được cội nguồn lịch sử và bản chất của nhiều vấn đề hiện đại , biết được quá trình phát sinh và phát triển của các học thuyết triết học , tạo điều kiện cho chúng ta hiểu rỏ hơn học thuyết Mác – Lênin 1 Mục lục I Mở đầu .Trang II Nội dung Trang A Lý luận : 1.Hoàn cành lịch sử,địa lý,kinh tế xã hội Trang 2.Đặc điểm: Trang 3.Nội dung Trang a Trường phái Mi lê Trang b Trường phái Py tha go Trang 10 c Trường phái Ê lê .Trang 11 d Trường phái Hêraclit .Trang 14 e Lơ xip Đêmơcrit .Trang 14 g Xô crat Pla ton: Trang 17 h Arixtôt: Trang 22 Ý nghĩa : .Trang 27 B Thực tiễn vận dụng .Trang 27 III Kết luận Trang 28 IV Tài liệu tham khảo : Trang 30  I MỞ ĐẦU : • Lý chọn đề tài: Triết học Hy lạp La tồn cách hai nghìn năm Từ đến nay, phát triển xã hội nhận thức người trãi qua bước nhãy vọt dài đạt thành tựu khổng lồ, vượt xa thời kỳ nghiên cứu Nhưng lịch sử không đồng nghĩa với khái niệm khứ “vĩnh viễn lùi vào dĩ vãng” Nghiên cứu triết học cổ Hy lạp La không giúp nắm điều kiện xã hội văn hoá quốc gia cổ đại – nôi văn minh nhân loại – hiểu cội nguồn tư tưởng văn hóa phưong Tây Mặc dù dạng sơ khai , triết học Hy lạp La cổ đại chứa đựng mầm mống dạng giới quan sau nầy Nhiều vấn đề nhà triết học thời kỳ đặt nhiều ý nghĩa chẳng hạn, vấn đề Apôria Dênon đặt cách hai nghìn năm làm đau đầu nhiều nhà toán học triết học Nghiên cứu triết học Hy lạp La cổ đại hiểu cội nguồn lịch sử chất nhiều vấn đề đại Chính , nhiều nước giới xuất công trình nghiên cứu di sản quý báu triết học cổ Hyla Những di sản ảnh hưởng to lớn tiến trình phát triển tư tưởng văn hoá phương Tây nói riêng nhân loại nói chung thể nói “Không sở văn minh Hy lạp đế chế La châu Au đại Chúng ta không quên tiền đề toàn phát triển kinh tế , trị trí tuệ trạng thái chế độ nô lệ hoàn toàn cần thiết giống tất người thừa nhận ” • Giới thiệu nội dung đề tài: Nội dung đề tài nghiên cứu tư tưởng triết học cổ đại HyLa , tư tưởng giới quan , nhận thức luận triết học sơ khai Tiêu biểu cho trường phái mang tư tưởng tâm chủ quan , tâm khách quan , trường phái vật chất phác mộc mạc thô sơ , yếu tố biện chứng tự phát xuất thời kỳ • Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài: Nắm hoàn cảnh đời , đặc điểm nội dung triết học cổ đại HyLa giúp biết cội nguồn lịch sử chất nhiều vấn đề đại , biết trình phát sinh phát triển học thuyết triết học , tạo điều kiện cho hiểu rỏ học thuyết Mác – Lênin II NỘI DUNG: A Lý luận: 1/ Hoàn cảnh lịch sử, địa lý, kinh tế , xã hội : -Hoàn cảnh lịch sử địa lý : Hy lạp cổ đại vùng đất rộng lớn bao gồm : miền Nam bán đảo Ban căng thuộc châu Au , nhiều đảo biển Egiê miền ven biển bàn đảo Tiểu Á Điều kiện địa lý thuận lợi từ sớm ngành nông nghiệp , thủ công nghiệp , thương nghiệp cổ đại Hy lạp phát triển Từ kỷ XV đến kỷ IX TrCN chế độ cộng sản nguyên thuỷ Hy lạp cổ đại tan rã hình thành chế độ chiếm hữu nôlệ Thời kỳ xãy biến động lớn kinh tế thiết chế xã hội Điều phản ánh hai tập thơ nỗi tiếng Ilíat Ođixê, nhà thơ mù Hôme sáng tác Vào kỷ V TrCN xãy chiến tranh Hy lạp – Ba tư , kết thúc chiến thắng Hy lạp Chiến thắng nầy mở thời kỳ phát triển hưng thịnh kinh tế trị Hy lạp cổ đại Một liên minh gồm 300 quốc gia thành bang Hy lạp thành lập Trong Aten Spác hai thành bang hùng mạnh Thành bang Aten nằm vùng đồng Attích , thuộc Trung Hy lạp , điều kiện địa lý thuận lợi nên trở thành trung tâm kinh tế , văn hoá Hy lạp cổ đại nôi triết học châu Au Tương ứng với phát triển kinh tế văn hoá thiết chế chủ nô dân chủ Aten Thành bang Spác năm vùng bình nguyên Iacôni , đất đai thích hợp với phát triển nông nghiệp , dinh luỹ bọn chủ nô quý tộc cha truyền nối Để thực cai trị theo truyền thống , Spác xây dựng thiết chế nhà nước quân chủ , thực áp tàn khốc nô lệ Do tranh giành quyền bá chủ toàn Hy lạp , nên thành bang Aten Spác tiến hành chiến tranh tàn khốc Pôtôpône kéo dài hàng chục năm , cuối dẫn tới that bại nặng nề Aten Cuộc chiến tranh nầy làm đất nước Hy lạp suy yếu kinh tế , trị quân Trong điều kiện , vua Phi líp nước Ma xê đoan phía Bắc Hy lạp lực lượng vũ trang hùng mạnh , đem quân xâm chiếm toàn bán đảo Hy lạp Am mưu bá chủ vua Phi líp người ông ta Alếch xăng đrơ kế tục Lên kế vị cha từ năm 20 tuổi Alếch xăng đrơ , với tài thao lược quân đánh chiếm nhiều nước , tiến tới phía bắc An độ , vòng 10 năm thiết lập nên đế chế rộng lớn thời cổ đại , đất Hy lạp Đến kỷ II TrCN , Hy lạp bị La chinh phục , văn hoá Hy lạp cổ đại thời kỳ phát triển rực rỡ , đế quốc La chinh phục Hy lạp , lại bị Hy lạp chinh phục văn hoá Quá trình lịch sử gắn liền với hình thành phát triển kinh tế - xã hội tư tưởng triết học Hy lạp cổ đại -Hoàn cảnh Kinh tế – Xã hội: Triết học Hy lạp cổ đại phát triển vào kỷ VI TrCN sở kinh tế triết học quyền sở hữu chủ nô tư liệu sản xuất người nô lệ Nếu xã hội cộng sản nguyên thuỷ , sống người “hoà tan ”vào sống cộng đồng , , xuất chế độ tư hữu cải , buộc người ý thức thân , cần quan điển sống phù hợp với hoàn cảnh Nhu cầu đòi hỏi đời triết học Xô crát nhận thấy điều ông coi triết học ý thức người thân Xã hội phân chia thành giai cấp , phân công lao động trí óc lao động chân tay , dẫn tới hình thành phận nhà trí thức chuyên nghiên cứu triết học – khoa học , làm phá vỡ ý thức hệ thần thoại tôn giáo nguyên thuỷ Nhưng nhu cầu thực tiễn sản xuất thủ công nghiệp , nông nghiệp , thương nghiệp hàng hải Hy lạp cổ đại định phát sinh phát triển tri thức khoa thiên văn , khí tượng , toán học vật lý học Những tri thức nầy hình thái sơ khai trình bày hệ thống triết học – tự nhiên nhà triết học cổ đại Khoa học lúc chưa phân ngành , nhà triết học , đồng thời nhà toán học , vật lý học , thiên văn học … Như triết học Hy lạp cổ đại , từ đời gắn với nhu cầu thực tiễn gắn với khoa học 2/ Đặc điểm : -Triết học Hy lạp cổ đại giới quan giới quan chủ nô thống trị xã hội Hy lâp La lúc Như từ đầu mang tính chấy giai cấp sâu sắc Bất chấp bất công tệ nạn xã hội thời ,triết học cổ HyLa cộng cụ lý luận nhằm trì trật tự xã hội theo kiểu chiếm hữu nộ lệ , bảo vệ thống trị giai cấp chủ nô Vì dẽ hiểu phần lớn nhà triết học thời kỳ coi nô lệ người công cụ biết nói -Tính bao trùm triết học HyLa phép biện chứng tự phát ngây thơ Mặc dù thời kỳ phân chia khuynh hướng triết học rỏ rệt nhìn chung mang tính vật tự phát Ngay đời , tìm cách giải thích giới chỉnh thể thống nhât vật vận động biến đổi không ngừng Hêcralit nhận chân lý tiếng : Trong thời điểm vật đồng thời vừa lại vừa khác Vì “không thể tắm hai lần dòng sông ”đã trở thành luận điểm bất hủ ông -Đề cao vai trò trí tuệ , vai trò tư lý tính thể trình độ tư trừu tượng cao - Coi người trọng tâm nghiên cứu triết học , Mặc dù nhà triết học nhiều bất đồng vấn đề nhìn chung họ khẳng định người tinh hoa cao quý tạo hoá Tư tưởng nầy thể qua luận điểm tiếng Pytago “Con người thước đo vật” Triết học Xôcrat đánh dấu bước ngoặc phát triển tư tưởng triết học HyLa cổ đại , từ chổ chủ yếu bàn vấn đề nguyên , chất giới nhận thức chúng tới việc coi triết học tự ý thức người thân Từ vấn đề thiết thực sống người trở thành đề tài triết học - Gắn liền với thành tựu khoa học tự nhiên Do nhu cầu sản xuất thủ công , nông nghiệp , thương nghiệp hàng hải kiến thức thiên văn học , khí tượng , vật lý , toán học phát triển mạnh Như triết học cổ HyLa đời phát triết gắn liền với nhu cầu thực tiễn khoa học -Bị ảnh hưởng sâu sắc tôn giáo thần học Quá trình hình thành phát triển triết học HyLa cổ đại gắn liền với đấu tranh tri thức khoa học mê tín Các nhà triết học vật bảo vê quan điểm khoa học tự nhiên , nhà triết học tâm căm thù chủ nghĩa vô thần , bảo vệ mê tín -Có đan xen mặt tư tưởng phương Đông phương Tây Vào thời kỳ khoa học phát sinh phát triển Hy lạp , phương Đông tích luỹ đáng kể kiến thức thiên văn học , hình học , đại số , y học … phần lớn nhà triết học Hy lạp tới Ai cập , Babilon để nghiên cứu học tập Nhìn chung , triết học HyLa cổ đại mang tính chất vật tự phát biện chứng sơ khai Đời sống trị Hy lạp sôi động , quan hệ thương mại với nhiều nươc khác Địa trung hải , tiếp xúc với điều kiện sinh hoạt tri thức muôn vẻ nhân dân nước , quan sát tượng tự nhiên cách trực tiếp khối long mong muốn giải thích chúng cách khoa học góp phần quy định làm phát triển giới quan vật biện chứng sơ khai Hy lạp cổ đại 3/ Nội dung: a.-Trường phái Milê: Đại diện tiêu biểu cho trường phái Mi lê Ta- lét, Anaxamanđrơ Anaximen +Talét(625-547 TrCN ) Talet xuất thân từ gia đình thương nhân giàu , ông điều kiện du lịch nhiều nước Ai cập , Babilon , quen biết nhiều nhà triết học phương Đông , qua tiếp thu nhiều kiến thức mẻ công lao ông nâng tri thức lên trình độ khoa học Từ số phương pháp đo đạc ruộng đất sau trận lụt sông Nil gây Ai cập , Talét làm cho hình học trở thành môn khoa học Trong định lý Talét toán học đến nay nguyên giá trị Từ kinh nghiệm chiêm tinh , đoán thiên văn học Babilon , ông giải thích tượng nhật thực , khám phá lịch năm 12 tháng 365 ngày Ong cho trái đất đĩa khổng lồ trôi nước vùng Hiện tượng động đất ông giải thích đụng chạm trái đất sóng biển bão tố Đó cách giải thích ngây thơ chưa sở khoa học , thời , ý nghĩa giới quan vật Talét hiểu biết rộng tinh thông nhiều nghề : Ong người Hylạp chế tạo đồng hồ chạy thuỷ lực , ông nhà thiết kế tượng đài , nhà thờ , xây dựng cầu cống , chế tạo vũ khí Thành tựu bật Ta lét quan niệm triết học vật Ông cho nước yếu tố , nguyên vật giới Mọi vật sinh từ nước phân huỷ lại biến thành nước Theo Ta lét , vật chất ( nước ) tồn vĩnh viễn , vật sinh biến đổi không ngừng , sinh chết Toàn giới chỉnh thể thống , vật biến đổi không ngừng nước tảng Những quan niệm triết học vật ông giải thích giới tự nhiên mộc mạc thô sơ , ý nghĩa vô thần , chống lại giới quan tôn giáo đương thời chứa đựng nhiều yếu tố biện chứng tự phát Ta lét xứng đáng người đời sau gọi ông “nhà triết học đầu tiên””nhà toán học đầu tiên””nhà thiên văn học đầu tiên” Song , nhà khoa học nầy chưa thoát khỏi ảnh hưởng quan niệm thần thoại tôn giáo nguyên thuỷ ông cho , giới đầy rẫy vị thần không giải thích tượng từ tính nam châm , ông khẳng định linh hồn +Amaximanđrơ ( 610 –546 TrCN ): Anaximăngđrơ nhà triết học vật , bạn Ta lét ông người sáng tạo đồng hồ mặt trời , vẽ đồ địa lý bề mặt trái đầt biển Hy lạp , làm địa cầu giúp cho ông việc xác định phương hướng hành trình Ong người theo thuyết địa tâm , coi đất trung tâm vũ trụ Sự vận động xoay tròn đất nguyên nhân sinh nóng lạnh Anaximanđrơ người Hy lạp nghiên cứu vấn đề phát sinh phát triển loài động vật Theo ông , động vật phát sinh nước , sau nhiều năm biến hoá sau nhiều biến động thiên nhiên , số giống loài dần thích nghi với đời sống cạn , phát triển trở nên phong phú hoàn thiện dần Con người hình thành từ biến hoá cá Phỏng đoán nầy chưa khoa học , song tính chất biện chứng phát triển giống loài động vật ông đề cập đến , bác bỏ quan niệm mục đích luận Khác với Ta lét giải vấn đề thể luận triết học , ông cho , sở hình thành vạn vật vũ trụ từ dạng vật chất đơn , vô định , vô hạn tồn vĩnh viễn – Đó Apâyrôn Các tác giả thời cổ đại giải thích khác Apâyrôn : Đó mang tính vật chất , hỗn hợp yếu tố đất , nước , lữa , không khí ,là trung gian lữa không khí , không xác định Theo Anximanđrơ , Apâyrôn không nguồn gốc sinh vạn vật đồng thời sở vận động vạn vật , nhờ Apâyrôn mặt đối lập : nóng- lạnh , khô – ướt , sinh – chết … Như ông bác bỏ quan niệm đồng tuyệt đối , khác biệt vật Anaximanđrơ người nêu giải quan hệ toàn thể phận Theo ông , phận luôn biến đổi , toàn thể bất biến , ông cho , tổng thể vật chất chuyển thành tổng thể vật chất khác , dạng vật chất cụ thể thường xuyên biến đổi , chuyển hoá từ dạng sang dạng khác Như so với Ta lét , Anaximanđrơ bước tiến xa khái quát trừu tượng phạm trù vật chất Ta lét , vật chất 10 nước mang tính trừu tượng so với Anaximanđrơ Apâyrôn – chất vô định hình người ta trực quan thấy Lần lịch sử triết học Hy lạp cổ đại vật chất không bị đồng với vật thể cụ thể Đó bước tiến trình độ tư trừu tượng người Hy lạp Cổ đại +Anaximen ( 585 – 525 TrCN ) Anaximen học trò người kế tục nghiệp Anaximanđrơ Đứng quan điểm vật chất phác , ông nghiên cứu thiên văn học triết học Đồng quan điểm với thầy thuyết địa tâm,Anaximen cho , mặt trời , mặt trăng , tinh tú từ trái đất , trái đất quay nhanh bắn Điều bị bác bỏ , thời giá trị lớn việc đấu tranh chống quan niệm tâm , tôn giáo vũ trụ , sống xã hội ông tiên đoán : trái đất hình thù trống , tự xoay quanh Mưa đá kết đóng thành băng tia nước cao , băng bị không khí làm tan tạo thành tuyết Theo ông , không khí nguồn gốc,là chất vật nguyên giới giữ vai trò quan trọng đời sống tự nhiên người : vị thần thánh sinh từ không khí Ong cho , thở không khí , người ta sống không thở , tâm hồn người rung động theo thở mạnh , yếu Không khí vô định hình , thân Apâyrôn tính chất không khí Không khí sinh vật hai cách loãng đặc lại Không khí loãng trở thành lữa , đặc lại trở thành gió , thành mây , đặc trở thành nước , đặc trở thành đất , đá Tóm lại : trường phái triết học Milê trường phái triết học vật Cái họ quan tâm gắng công tìm nguyên vật chất để giải thích 22 tiếng chẳng mang lại phẩm giá , ngược lại , đem đế điều ngu xuẩn” Mọi hành vi vô đạo đức kết dốt nát , hiểu biết , lẽ người biết tốt không làm điều xấu , đường đến trí thức đường đến hoàn thành nhân cách đạo đức người , đường hướng người tới thiện , hạnh phúc Xuất phát từ việc thừa nhận tri thức khách quan , Xôcrát đến khẳng định tính khách quan chuẩn mực đạo đức Khác với nhà nguỵ biện , ông coi thiện ác hoàn toàn khác biệt , không đồng hạnh phúc với lợi , coi hạnh phúc đức hạnh Chỉ người biết đức hạnh thực hạnh phúc Cái ác bất hạnh kết không hiểu biết thiện Như vậy, triết học Xôcrát chủ yếu bàn người khía cạnh đạo đức Nhận thức chân lý , tri thức tảng đạo đức học ông Công lao Xôcrát bước đầu nhận thấy mối quan hệ lý luận thực tiễn hoạt động đạo đức người Nhưng khía cạnh nhận thức luận , vấn đề liên quan đến hoàn cảnh xã hội Đạo đức học lý Xôcrát sau nầy bị Aríxtốt phản đối , cho việc hiểu biết thiện ác việc vận dụng chúng tình cụ thể hai việc khác Mặc dầu , triết học Xôcrát bước ngoặc lịch sử phát triển tư tưởng triết học phương Tây cổ đại với việc coi người trung tâm vấn đế giới quan Đánh giá cao điều , C Mác gọi quan niệm Xôcrát :”biểu tượng triết học” + Platon ( 427 – 347 TrCN ) nhà triết học , nhà tư tưởng kiệt xuất thời cổ đại , người theo Hê ghen ảnh hưởng to lớn đến tiến trình phát triển tư tưởng 23 nói chung , tới văn hoá tinh thần nhân loại ông học trò Xôcrát Hiện giử lại phần lớn tác phẩm Pla ton *Học thuyết ý niệm - quan niệm giới Pla ton xuất phát lập luận ông Thứ nhất, xét khía cạnh nhận thức luận , ông tiếp thu quan niệm Xô crát , đặc biệt đề cao vai trò tri thức khái niệm nhận thức , cho tri thức chân không dừng lại tri thức vật cảm tính đơn lẽ, tri thức lý tính mang tính chất bao quát Không dừng lại , Pla ton đẩy quan niệm Xô crát đến cực đoan , cho vật giới tồn dạng đơn lẻ, thời , tri thức mang tính chất chung bao quát thuộc lĩnh vực tinh thần tuý tri thức thuộc vật Từ nhà triết học biến tri thức người thành phản ánh vật , trái lại chất chúng Đối với ông tri thức , ý niệm cai bàn chẳng hạn coi chất bàn cụ thể ngày nhìn thấy Do giới vật , vật chất chung quanh ta tồn giới khác giới ý niệm Thứ hai , xét phương diện thể luận , giả sử gian tồn vật vật chất theo Pla ton thế` giới hổn độn , ô hợp Đều nầy Trên thực tế vật phát triển theo trình tự chung định Và ông coi ý niệm sở quy định trình tự Sự vật thân ý niệm Các ý niệm , theo cách hiểu Pla ton khái niệm , tri thức khách quan hoá Chúng bị rứt khỏi ý thức người , hoà trộn vào giới tư tưởng coi tổng thể ý niệm tương tự Các ý niệm 24 coi tồn nói chung , bất biến vĩnh viễn Chúng sinh từ hay , tồn mãi từ xưa đến Vì ý niện chung , tri thức mang tính khái quát cao cần phải tách biệt khỏi giới vật cảm tính sinh thành biến đổi không ngừng Ong nói”Cần phải ngăn ngừa toàn linh hồn khỏi sinh thành Khi khả nhận thức người trực giác tồn tại” Như phát triển quan niệm Xô crát theo lập trường tâm khách quan , Pla ton cho , ý niệm tồn thực Cũng Pác mênít , ông coi tồn vĩnh viễn bất biến , luôn đồng với thân Nó không phân chia nhận thức lý tính , đồng thời cách biệt khỏi giới vật cảm tính Nhưng khác với Pácmênit, Pla ton không coi tồn hoàn toàn , tổng thể nhiều ý niệm khác ý niệm đạo đức , thẩm mỹ , khoa học Dù số lựong chúng vô hạn Không phải hành động , vật ý niệm Hơn Pla ton giới ý niệm chủ yếu mang tính đạo đức Nó đối lập với giới thực không tựa đối lập chất với tượng , với , thể đối lập phúc lợi ác Cho nên số tất ý niệm ý niệm phúc lợi tối cao Đó ý niệm ý niệm , nguồn chân lý , đẹp hiền hoà vũ trụ Nó tựa mặt trời dọi sáng , ban sức sống cho ý niệm khác cho vật giới Ý niệm phúc lợi coi đấng tối cao hiệnthực Sau nầy học trò Pla ton ví ý niệm phúc lợi ông thượng đế , coi thượng đế Coi ý niệm tồn nói chung , tồn thực sự, Pla ton khẳng định không- tồn thực Cái không tồn 25 hoàn toàn đối lập với tồn , khía canh tồn Bản thân tồn bao hàm “cái khác”với , tức không- tồntại , Ví dụ vật chất ( theo tiếng cổ Hy lạp Hylè ) theo Pla ton không- tồn , thực tế không thấy vật chất tồn dạng tuý Nhưng thứ khái niệm vật chất nói chung ; Thứ hai thân vật cảm tính dạng biểu cụ thể vật chất Vì mắt Pla ton , thân vật chất nói chung tồn vĩnh viễn giới ý niệm sản sinh , không cần thiết Chính ý niệm vật chất hai sở tạo nên vật giới Nếu ý niệm chất chung vật , đem lại sinh khí cho chúng Đồng thời sở thống toàn vũ trụ , vật chất nguyên tạo hình thù chất liệu cụ thể vật , làm cho chúng đa dạng , cá biệt , thời biến đổi không ngừng Vì vật dạng trung gian ý niệm vật chất Mối quan hệ cụ thể gới ý niệm giới vật không Pla ton nói cách rõ ràng Ong thường xuyên nhần mạnh ý niệm trước chất vật Tuy nhiên quan niệm ông toát lên khía cạnh sau mối quan hệ chúng : Thứ vật mô ý niệm , hướng tới ý niệm chất chung tảng nội , ý niệm Thứ hai vật liên quan đến ý niệm , vật xuất mối liên hệ với ý niệm Để hiểu rỏ thêm quan niệm Pla ton giới , xem minh hoạ ông qua ví dụ “hang động ” Thế giới ý niệm tưa đoàn người qua hang động Các vật cảm tính tựa bóng đoàn người in vách đá Còn vật chất tựa chất liệu tạo 26 nên bóng Do đoàn người tòn thực , bóng họ chất liệu phụ thuộc vào đoàn người Tóm lại quan niệm giới , Pla ton theo lập trường tâm khách quan , coi vật thân ý niệm , hay theo ngôn ngữ ông , bóng ý niệm vật thể đặc thù ý niệm tương ứng dạng vật chất nhiên Pla ton tách rời chúng không chổ làm rỏ mối quan hệ Từ vũ trụ học Pla ton thừa nhận linh hồn vũ trụ đem lại sinh khí vận động cho toàn vũ trụ Mặc dầu Pla ton thực bước vô quan trong bước chuyển triết học từ tư ẩn dụ tới tư khái niệm Để giải thích tượng , theo ông cần phải tìm ý niệm Nói cách khác phải hiểu vật mức độ khái niệm , mức độ tư lý luận Ở ông đóng vai trò to lớn việc nghiên cứu chất khái niệm phát triển tư lý luận nhân loại nói chung h Arít tốt ( 384 – 322 TrCN ) Arixtốt , óc bách khoa toàn thư triết học cổ đạo Hy lạp , người đầi tiên khám phá quy luật sơ đẳng tư biện chứng Đây nhà triết họcđại thời cổ đại Hy lạp Ong để lại cho nhận loại di sản triết học đồ sộ viết tiếng Hy lạp cổ , lớn tác phẩm Siêu hình học Phê phán học thuyết Pla ton : Cũng Xôcrát Pla ton , Arixtốt đặc biệt coi trọng vai trò khái niệm nhận thức , khẳng định phương tiện để nhận thức tồn Tuy , Arixtốt nhiều điểm không trí với người thầy Với phương châm “Pla ton người thầy chân lý quý hơn” Arixtốt phê phán mạnh mẽ học thuyết tâm Pla ton ý niệm 27 Thứ ông phản đối quan niệm Pla ton coi ý niệm dạng tồn độc lập , tối cao , vật cảm tính giới tồn cấp độ thấp Thứ hai , Arixtốt phê phán Pla ton tách rời giới ý niệm với giới thực Ong , tức biến phạm trù , khái niệm thành vô dụng nhận thức vật , để ý nghĩa , theo Arixtốt giới ý niệm phải thuộc giới vật Thứ ba , Arixtốt nhận thấy học thuyết Pla ton nhiều mâu thuẩn mặt logic Một mặt, Pla ton phân biệt ý niệm , cho ý niệm chung thực thể , chất ý niệm mang tính đặc thù Như dẫn đến nghịch lý : Các ý niệm vừa thực thể vừa thực thể Điều nầy Arixtốt chấp nhận Mặt khác Pla ton vừa khẳng định ý niệm hoàn toàn tách biệt vật cảm tính , đồng thời lại cho vật bóng ý niệm , chúng Như thừa nhận vật khái niệm dù điểm tương đồng định Tư mâu thuẩn tương đồng , Pla ton buộc phải thừa nhận tồn “thế giới thứ ba ” giống hai giới đứng lên chúng Như , người cụ thể chẳng hạn , để biểu chất với khái niệm người lại phải cần đến “con người thứ ba ” làm môi giới Điều Asrixtốt chấp nhận Thứ tư , ý niệm Pla ton công cụ nhận thức giới chúng tách rời với trình vận động , phát triển không ngừng vật Từ việc phê phán học thuyết Pla ton ý niệm , Arixtốt đến xây dựng hệ thống triết học riêng sở tiếp thu điểm hợp lý giới quan Pla ton , đồng thời khắc phục hạn chế Theo Arixtốt , giới tự nhiên với vật vô đa dạng đối tượng ngiên cứu vật lý học Đây triết học “triết học thứ hai ” Nó nghiên cứu dạng tồn cụ thể Để khám phá chất đích 28 thực tồn nói chung , lý giải cụ thể vấn đề nguồn gốc , chất thế` giới … Thì cần phải triết học thứ ”tức siêu hình học Đây tên tác phẩm triết học quan trọng ông Theo cách hiểu Arixtốt , siêu hình học khoa học nhiều mang tính chất thần thánh đối tượng nghiên cứu “những thần thánh ”trong Thượng đế Vì lý , ông gọi triết học thần học Nhưng Thượng đế đối tượng nghiên cứu triết học thứ , khoa học nghiên cứu khởi nguyên tồn nói chung Nếu khoa học khác nghiên cứu vật giới tự nhiên, dạng tồn cụ thể vận động biến đổi không ngừng triết học thứ nghiên cứu tính chất vĩnh giới thực , tảng lĩnh vực giới quan khác người Theo Arixtốt , tồn nói chung xuất phát từ bốn nguyên nhân : Hình dạng, vật chất , vận động mục đích Bất kỳ vật phát triển dựa nguyên nhân Chẳng hạn , nhà nhờ hình dáng – tức ý tưởng , đồ án nhà người cần trước xây dựng ; Vật chất – nguyên liệu cần thiết tạo nên nhà gạch ngói ; Vận động – hoạt động người thợ làm nhà ; mục đích việc người làm nhà Tương tụ , vật nguyên nhân tồn Trong số nguyên nhân tồn nguyên nhân hình dạng Nó thực chất tồn , chất vật Bản thân bao hàm nguyên nhân vận động mục đích Theo Arixtốt , vật giới vận động nhờ hình dạng ( tức chất ) vốn tích cực chúng Cũng Xôcrát Pla ton , Arixtốt nhà mục đích luận , khẳng định tính mục đích phát triển vật Nhưng Xôcrát Platon hiểu phạm trù mục đích cách chủ quan , giải thích 29 lợi cho người , quy trình vận động khách quan vật thành trình diễn theo ý muốn người Arixtốt hiểu mục đích theo nghĩa khách quan Dưới mắt ông , vật phát triển theo trình tự , quy luật xu hướng chúng , tức mục đích định theo xếp đặt trước Thượng đế Quá trình vận động mục đích vật Arixtốt gọi entele chea ( nghĩa lực tạo trình vận động theo mục đích định ) Với việc thừa nhận nguyên nhân mục đích phát triển vật , Arixtốt làm cho quan niệm ông tồn trở nên thần bí Như , coi vận động mục đích khía cạnh khác nguyên nhân hình dạng , Arixtốt thực tế thừa nhận học thuyết nguyên nhân phát triển, cụ thể hóa quan niệm ông hình dạng vật chất mối quan hệ chúng Trong số hai nguyên nhân tồn – vật chất hình dạng , Arixtốt lại coi hình dạng nguyên nhân quan trọng hơn, vai trò định chất vật Nhưng để xác nhận chất vật , ông đưa hai tiêu chuẩn : Thứ , vật thuộc loài , giống định , theo Arixtốt chất nhận thức khái niệm , tức chung Theo gốc độ nầy , ông hiểu chất vật thuộc lĩnh vực tinh thần Thứ hai , dù vật nhiều điểm tương đồng moi vật cần đặc tính riêng Do , chất phải riêng theo Arixtốt , riêng biểu đươc khái niệm , không đem lại cho tri thức đích thực khoa học tổng thể tri thức , khái niệm mang tính chung khái quát cao 30 Như , hai tiêu chuẩn chất mâu thuẩn với thân Arixtốt ý thức vấn đề tìm cách dung hợp chúng Nhưng ông không làm , dừng lại việc khẳng định hai chúng cần thiết Điều dẫn ông đến nhiều mâu thuẩn quan niệm mối quan hệ mối vật chất hình dạng ( tức chất vật ) Một mặt , ông khẳng định vật giới thống vật chất hình dạng Chẳng hạn cầu đồng thống vật chất – chất đồng – hình dạng – hình cầu Ở hình dạng vật chất không tách rời tạo nên cầu đồng Hơn chúng chuyển hoá lẫn Trong mội quan hệ với hình cầu vật đồng vật chất Nhưng đồng lại hình dạng yếu tố tạo thành chất đồng Tuy , Arixtốt coi trọng hình dạng vật chất Nó tích cực thực thể vật vật chất thụ động chất chúng Hình dạng thực , vật chất khả Mọi vận động vận động từ khả tới thực tác động hình dạng Mặt khác , ộng thừa nhận tồn “hình dạng túy”phi vật chất hoàn toàn thuộc lĩnh vực tư tưỡng khẳng định “vật chất đầu tiên”tức vật chất phi hình dạng Từ việc tách rời vật chất hình dạng , Arixtốt đến khẳng định “hiện thực trước khởi nguyên phạm trù , chất , thời gian theo nghĩa định , tồn trước , theo nghĩa khác không …, việc xác định nhận thức ( thực ) cần phải trứơc nhận thức ( khả ) ” Hơn ông coi “hình dạng thuý ”( hay gọi “hình dạng hình dạng ”) động giới làm cho vật 31 vận động Đó Thượng đế , hay trí tuệ tuý Đây điểm triết học Arixtốt hoà nhập với thần học ông Như , từ chổ chưa hiểu mối quan hệ chung riêng Arixtốt dao động chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm quan niệm vật chất hình dạng Điều làm cho phê phán ông lập trường tâm học thuyết ý niệm không triệt để Nói , Arixtốt chưa hoàn toàn thoát khỏi lập trường tâm quan niệm vật chất tinh thần Ở ông Hêghen nhận xét – “Vật chất tảng khô cứng diễn biến đổi , biến đổi vật chất chịu đựng” Mặc dầu , phê phán Arixtốt lập trường tâm Pla ton nhiều điểm tích cực “khi nhà tâm phê phán sở chủ nghĩa tâm nhà tâm khác điều lợi cho chủ nghĩa vật” Cũng cần nhận thấy , quan niệm Arixtốt Thượng đế lấy từ giáo lý tôn giáo , từ việc phân tích triết học khái niệm động nhằm lý giải nguồn gốc vận động vật Hơn nữa, công lao Arixtốt không dừng lại việc phê phán lập trường tâm Pla ton , nhiều tư tưởng biện chứnng sâu sắc mội quan hệ vật chất hình dạng, khả thục , thực thể chất …Như thấy , để làm rỏ điều phân tích tiếp quan niệm ông Học thuyết linh hồn : Arixtôt cho linh hồn , linh hồn thể chết , tồn thể sống phụ thuộc vào thể xác , ông nói “Không thể linh hồn vật chất” Lý luận nhận thức : theo Arixtôt , trình tư diễn sau : thể tác động bên – Cảm giác – Tưởng tượng – Tư duy.Mỗi khâu trình nầy quan hệ mật thiết với , khâu sau thiếu khâu trước 32 Thành tựu bật lý luận nhận thức Arixtôt chổ ông coi nhận thức trình : từ cảm tính đến lý tính , trình từ cảm giác đơn lẻ ngẫu nhiên đến tư trừu tượng , từ khái niệm đến phạm trù , quy luật Ong nêu lên mối quan hệ biện chứng nhận thức cảm tính nhận thức lý tính , ông cho đối tượng nhận thức thực khách quan , sở nhận thức cảm giác Arixtôt người đặt móng hình thành khoa học logic Ở ông lần tư trở thành đối tượng nghiên cứu môn khoa học – logic học Ong người nêu phương pháp việc xây dựng khái niệm , phạm trù , phán đoán , suy lý tam đoạn thức chứng minh ông người đưa quy luật logic học hình thức với tư cách quy luật tư Arixtôt coi cha đẻ logic hình thức với việc khám phá quy luật tư logic quy luật đồng , quy luật cấm mâu thuẩn tư quy luật loại trừ thứ ba Ong cố gắng giải mối quan hệ thống biện chứng chung riêng , ông không giải vấn đề chuyển hoá từ riêng đến chung Lôgic học hình thức Arixtôt chưa hoàn hảo , song ông đem lại cho loài người môn khoa học Chính ông nghiên cứu hình thức nnhất tư biện chứng , không tách rời chúng khỏi thực , ông cố gắng rút chúng từ nội dung thực Ý nghĩa : Nghiên cứu triết học cổ đại HyLa cho ta khả hiểu biết khái quát phát triển lịch sử tư tưởng triết học nhân loại , nắm kinh nghiệm nhận thức khoa học, hình thành phát triển phương pháp nhận thức khoa học , góp phần xây dựng phương pháp tư đắn 33 Nét bật triềt học HyLa cổ đại đặt hầu hết vấn đề triết học sau học thuyết triết học bước giải theo nội dung thời đại , bao chứa mầm mống tất giới quan sau nầy.Vì C Mác Ăng ghen nói :”Không sở văn minh Hy lạp Đế chế La châu Au đại …” B.Thực tiễn vận dụng: • Thế giới quan Thông qua lịch sử triết học , thấy chủ nghĩa vật trãi qua ba hình thái lịch sử : Chủ nghĩa vật cổ đại , chủ nghĩa vật siêu hình chủ nghĩa vật biện chứng Chính thời HyLa cổ đại chủ nghĩa vật thô sơ mộc mạc đời , tiền đề cho chủ nghĩa vật sau nầy Chủ nghĩa vật cổ đại đời từ nhu cầu hìnhthành tri thức khoa học từ đấu tranh phận giai cấp chủ nô dân chủ tiến chống giai cấp chủ nô quý tộc bảo thủ Mặc dù chủ nghĩa vật cổ đại chưa sở khoa học , chưa đứng vững trước công chủ nghĩa tâm tôn giáo , bước đầu , tạo điều kiện cho học thuyết vật sau nầy phát triển , đặc biệt chủ nghĩa vật biện chứng • Lý luận nhận thức: Mặc dù thời cổ đại HyLa , thời đại bị tôn giáo thần học thống trị lý luận nhận thức bước phát triển mạnh , đặc biệt từ Arixtôt ông thấy nhận thức trình : từ cảm tính đến lý tính , từ cảm giác đơn lẻ đến ngẫu nhiên đến tư trưu tượng , từ khái niệm đến phạm trù , quy luật • Phép biện chứng Logic học Phép biện chứng cổ đại , sơ khai , chưa trình bày hệ thống lý luận sau nầy vấn đề cốt lõi phép biện chứng xuất thời cổ đại HyLa , Lê- nin nói “Phân đôi thống nhận thức phận 34 đối lập thực chất phép biện chứng Điều nầy thấy xuất từ nhà biện chứng cổ đại Hy lạp Hêraclit ” Trong thời cổ đại HyLa , vấn đề khoa học Logic học đời , Chính Arixtôt người đưa quy luật , khái niệm , phạm trù , phán đoán , chứng minh ….Mặc dù hạn chế nội dung khoa học Logic học hình thức đặt móng cho Môn khoa học Logic sau nầy III KẾT LUẬN: • Nội dung vận dụng: Nét bật triết học HyLa cổ đại đặt hầu hết vấn đề triết học sau nầy học thuyết triết học bước giải theo nội dung thời đại bao chứa mầm móng tất giới quan sau Cuộc đấu tranh chủ nghĩa vật tâm , biện chứng va siêu hình triết học Hy- La cổ đại rỏ nét, đặc biệt đấu tranh “đường lối Đêmôcrit” “đường lối Pla ton” Nhìn chung , triết học cổ đại HyLa mang tính chất vật biện chứng sơ khai , đời sống trị thời , nhu cầu ngành thủ công nghiệp , nông nghiệp , thương nghiêp , hàng hải làm thúc đẩy họ mong muốn quan sát , giải thích tượng tự nhiên , từ giới quan vật sơ khai sinh Những thành quan trọng triết học HyLa cổ đại thuyết nguyên tử đặt sở cho phát triển khoa học tự nhiên ; Phép biện chứng chất phác Logic học hình thức Xôcrat • Ý nghĩa việc vận dụng : 35 Triết học cổ HyLa ảnh hưởng quan trọng , rộng lớn từ xưa , trãi qua giai đoạn lịch sử Cho tới ngày , ảnh hưởng Triết học cổ HyLa học thuật tư tưởng triết học đại sâu đậm Hiện phương Đông lẫn phương Tây , trường phái vật tâm nghiên cứu triết học cổ đại Hy- La , C.Mác Ph Angghen khẳng định : Triết học cổ HyLa “tiền đề toàn phát triển kinh tế , trị trí tuệ chúng ta”  IV TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình triết học Mác- Lênin – Giáo trình dùng trường Đại học Cao đẵng - Bộ Giáo dục Đào tạo – Nhà xuất trị Quốc gia Triết học : Giáo trình cho Nghiên cứu sinh Học viên cao học không thuộc chuyên ngành Triết học – Nhà xuất Chính trị Quốc gia 36 Triết học Hy- Lạp giản yếu- Hào Nguyên Nguyễn Hoá- Nhà xuất bàn Thanh niên Lịch sử triết học – GS,TS Nguyễn Hữu Vui – Nhà xuất Chính trị Quốc gia Triết học Phương Tây – Hoàng Xuân Việt Gíao trình chủ nghĩa vật biện chứng ( hệ cử nhân trị), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh , Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2003  ... chiếm nhiều nước , tiến tới phía bắc An độ , vòng 10 năm thiết lập nên đế chế rộng lớn thời cổ đại , có đất Hy lạp Đến kỷ II TrCN , Hy lạp bị La mã chinh phục , văn hoá Hy lạp cổ đại có thời kỳ... học cổ Hy lạp La mã không giúp nắm điều kiện xã hội văn hoá quốc gia cổ đại – nôi văn minh nhân loại – mà hiểu cội nguồn tư tưởng văn hóa phưong Tây Mặc dù dạng sơ khai , triết học Hy lạp La mã. .. triển rực rỡ , đế quốc La mã chinh phục Hy lạp , lại bị Hy lạp chinh phục văn hoá Quá trình lịch sử gắn liền với hình thành phát triển kinh tế - xã hội tư tưởng triết học Hy lạp cổ đại -Hoàn cảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Triet hoc hy lạp , la mã cổ đại, Triet hoc hy lạp , la mã cổ đại, Triet hoc hy lạp , la mã cổ đại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay