Luận văn thạc sĩ thực trạng nguồn nhân lực khoa học công nghệ thành phố hồ chí minh những giải pháp phát triển đến năm 2010

76 39 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 11:49

BQ GIAO DVC VA DAO T~O TRUONG D~I HOC KINH TE TP HO CHi MINH HUYNH THIEN NHI · ' A • THu'C TRANG NGUON NHAN Lu'C • • • KHOA HOC - CONG NGHE• • ~ THANH PHO HO CHI MINH NHU'NG GIAI PHAP PHAT TRIEN DENNAM2010 ' " , ! , ? CHUYEN NGANH : QUAN TR! KINH DOANH MA 5.02.05 so : LUAN vAN THAC si KINH TE • • BQ GIAO Dl)C VA E>AO T/• TRUONG f)H KINH TE TPJiCMf THUVI~N l CJ'~r~-rt ~ NGUOI HUONG DAN KHOA HOC: PGS.TS LE THANH HA ' "' ~ , ""' THANH PHO HO CHI MINH- NAM 2002 Ml)C Ll)C ? ~ MODAU Chtidng I : THTjC TR~NG NGUON NHAN LTjC KHOA HOC (j THANH K , , PHO HO CHI MINH HI~N NAY ~ 1- Phan tich va danh gia v€ s6 h.tho quy~n sd huu c6ng nghi~p d6i voi cac thie't bi m~u : Mfii lien kft- hrjp tac vui truilng D{d h(Jc, Vifn- Trung tiim nghien cuu : - Lien ke't voi cac don vi ho(;lt dong IInh VlfC co khi, che' t(;lO - tv dong h6a tren dia ban ph6 - Lu'u dvng can bo khoa hQc -cong ngh~ dfiu dan de'n tu6i v~· hu'u thuoc linh VlfC CO che' t(;lO - tlf dong hoa phl;lC VlJ t(;li trung tam - Xay d\fng qui che' c6ng tac vien va ke' ho ham Glao sv P.QiAo sll 38 17 130 117 16 98 12 Cao dAng ' Tltl"n sl Ph6 giao sv tMy sAn vii c!c ho$1 d¢ng dfch vv khll.c ( eOliAn quan ·Trang dO: NO 4· Cae ho$1 d¢ng dJch VtJ ph1,1c vv khal th 22 24 20 48 35 29 22 13 59 16 e d4u khl.(trlt dl4u Ira lhim db) • Trong dO: Nil 5· San xu6't cac sin phafm tCI gl>, tre, mla, 11 23 20 1 2 1 20 1 16 rkhoa hQc xA hOI; vii khoa hQC nhiln vAn • Trong d6: Nil , 121 68 46 11 57 38 11 170 155 18 107 24 103 68 23 • Trong d6: Nil 58 45 38 2 29 25 15· Xllly dO li~u 102 57 52 47 43 41 17 17 12 12 45 20 20 17 17 18 23 14· Tll va'n vii cung ca'p ph4n mdm • Trong d6: NO 16· CAe ho(ll dOng e61il!n quan Mn cd s~ dLI li~u • Trang d6: Nil 17· CAe ho\11 d~ng khlle liAn quan Mn m 26 6 30 27 23 5 20 16 5 21 24 40 45 258 y tlnh • Trong d6: NO 18· Cl\c ho(lt d~ng vii lu$1 phAp, k6 loan, 56 53 ! 25 28 718 ki~m loAn, Ill va'n v4 thua', nghiAn cllu lhl tnJbng, lhAm d6 dU lu~n xA h~l Ill va'n vi quoin iy vii klnh doanh 1.901 831 • Trong d6: NO 19· CAe ho(ll d~ng v4 kla'n true, Ill v6n v6 1 17 196 22 e6ng ngh$ vii k91hu$1 khl\e • Trong d6: NO (1 20· OuAn 19 nhil nu&: vii quAn ly cAe chlnh sllch klnh If, xil h~l • Trong d6: NO 21· Gl4o dye lrung hQC , • Trong d6: NO,; •.• ~::=:;;~ - · 22- Gl6!) ~i,tc}' cilo i!Ang;·d\11 hoc vii sau d(ll h9C •!·\,~"v" ell:! I ; 2.437 3.527' 25· Hoot dOng dltn lil'!li, ph~llhanh, - Trong d6: NO 28 i' ;,J 24- C6c hoti d~ng y If_ I·\ ' · I 70 ~: : ~ B I, ' ' I :'1 19 -~ - ' .- Ngimh ho,l d(>ng ITdng s6 lao dc)ng I ctin ddnvl 26- Hol)l cf(>ng lhll vl~n illu lrO, bao lllng ! Trong d6: S6 Clln b(> KHKT I \ · ;', Tdng s6 Cao dAng Ell) I hc ThQC sT 184 89 80 123 61 55 40 21 12 s6 Clln b(> KHKT llnh VI)C nghl~n cll'u v/1 phlillri~n CN · Ti6o sl Tdng siS'·! , 21 18 E>l)i hqri ; Ceo dAng : ;i7 i 'j I · , Th\IC sl I I i Tl6n sl :;o· ~;an ~(> c6 hQC him Gl4o s\1 P iAo sll -· Glao sll · Ph6 glllo sll i : va cac ho,t d(>ng vAn h6a khllc - Trong d6: NO 27- Ho111 d(>ng thu dQn v~tlhai, cAl thl~·n di.Su kl~n vO sinh cOng c(>ng vll cllc hol)l dc)ng 11/0ng IJ,I - Trong d6: NO I - 14 2 TP H6 Chi Minh, nglly "'IMng nAm 2001 GfAm d6c ·• ' , ·, l ·n j_j'> IS' i ··- -~- :· J ·t:) - -~~-· ~~ JO'! ··: ' ": ) \_ f i'(~if.-~,_ :._:_ _ _ J -~:: , ''i t ,,, ,~J;': ;11~~~ t ~ , '~~_;: ~- 7) · · -··-·- ~··· ,,_, i -~l ~~-r-· ,., ~·~~~~~.~;.!,:;~;.: ·:~~~;·_· · "~:"l • I ! t ;1 ~ ' ' ! JS I: ~ t·~ -~ -r- ! ' ·-· - f 1.:.~ {' "'-~ "' G•Jrt ~~fi b ;-y: ;- G'1\r0 -1 ; ~'J J"f\ c t1u r~ (•:- ,,, · UBND TP H6 Chi Minh Sl1 Khoa hQc GOng ngh~ Bie'u 6/KHCN va MOl trVC1ng CHI PHf E>AU Tlf NGHIEN CUU PHATTRIEN CONG NGH~ NAM 1999-2000 ( E>leu tra Ci 158 ddn vj hQat dQng KHCN tren dia blln TP.HCM) Odn vj tlnh: ' Nllm 1999 Chla lheo ngu6n TcSnga6 TCI nglin s4ch nhll miCe Ollu ttl c~a ddn vj d6ng Chla lheo ngu6n TcSng s6 TU ngAn sAch nhll l)tl0c E>4u Ill c~n ddn vf Ta ngu6n khl1c TCI ntiOc ngolll trl~u Nlim 2000 TU ntiOc ngolll T(l ngu6n khdc TdngcOng 831.8~2.953 679.541,109 57.596,891 17.682,613 77.020,340 709.079,551 582.062,804 61.472,295 17.303,243 48.241,209 Trong d6: + Ctio nghl6n cOli 158.171.848 81.140,879 35.173,475 14.240,939 47.516,555 245.170,984 150.721,597 46.736,401 13.087,214 34.625,772 +04ulllcf
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ thực trạng nguồn nhân lực khoa học công nghệ thành phố hồ chí minh những giải pháp phát triển đến năm 2010 , Luận văn thạc sĩ thực trạng nguồn nhân lực khoa học công nghệ thành phố hồ chí minh những giải pháp phát triển đến năm 2010 , Luận văn thạc sĩ thực trạng nguồn nhân lực khoa học công nghệ thành phố hồ chí minh những giải pháp phát triển đến năm 2010

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay