Luận văn thạc sĩ thực hiện kế toán trách nhiệm quản lý tại công ty kiểm toán và tư vấn a c

74 46 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 11:48

-1- MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trải qua gần 20 năm đổi hội nhập với kinh tế giới, kinh tế đạt nhiều thành tựu đáng kể Chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa sang kinh tế thò trường có điều tiết Nhà Nước, doanh nghiệp đối mặt với hội thách thức cho tồn Muốn tồn kinh tế có cạnh tranh gay gắt nay, doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao nội lực, khả cạnh tranh Để đạt điều đó, nhà quản trò doanh nghiệp phải thực phương thức quản cho phận, thành viên tổ chức hoạt động nhòp nhàng, hiệu theo mục tiêu chung Để thích ứng với biến đổi nhanh chóng thò trường nay, nhà quản trò cần đưa đònh quản cách xác, nhanh chóng phù hợp với thực tế, vậy, phương thức quản theo mệnh lệnh, giấy tờ không phù hợp Thay vào đó, doanh nghiệp phải xây dựng tổ chức phương thức quản linh hoạt Một tổ chức tốt tổ chức mà thành viên phối hợp hoạt động cách nhòp nhàng để đạt mục tiêu chung tổ chức Muốn vậy, nhà quản trò tổ chức cần đánh giá đắn hành vi quản họ, từ phát huy yếu tố tích cực ngăn ngừa hạn chế việc đưa tổ chức hoàn thành mục tiêu chung Để quản lý, điều hành thành công tổ chức việc hướng đến mục tiêu chung đề ra, ban quản cấp cao phải biết phối hợp hoạt động phận khác tổ chức cách tốt nhất, cung cấp cho nhà quản trò phận động tích cực để họ hoạt động lợi ích bao trùm tổ chức Muốn vậy, cần phải -2- có công cụ hiệu quả, kế toán trách nhiệm công cụ quan trọng giúp đáp ứng yêu cầu Với mong muốn nâng cao hiệu quản doanh nghiệp, áp dụng luận khoa học kế toán vào thực tế doanh nghiệp, tác giả thực đề tài : “Thực kế toán trách nhiệm quản Công ty kiểm toán vấn A&C” cho luận văn tốt nghiệp sau hoàn tất chương trình cao học Do lượng thời gian kiến thức hạn chế nên thực đề tài này, chắn em không tránh khỏi sai sót Kính mong quý thầy cô nhận xét góp ý để em mở rộng tầm hiểu biết thực tốt lần nghiên cứu sau Mục đích nghiên cứu Luận văn thực sở nghiên cứu luận khoa học kế toán, thực trạng công tác kế toán trách nhiệm quản doanh nghiệp cụ thể, nhằm: − Hệ thống lại luận liên quan đến kế toán trách nhiệm quản lý, khái niệm trung tâm trách nhiệm, phương pháp đánh giá trách nhiệm quản công cụ để đánh giá thành quản trung tâm trách nhiệm;… − Tìm hiểu thực trạng tổ chức công tác kế toán trách nhiệm Công ty kiểm toán vấn A&C, sở nhận diện ưu điểm tồn hệ thống kế toán trách nhiệm Công ty − Thiết lập mô hình kế toán trách nhiệm thích hợp nhằm giúp cho nhà quản trò nâng cao hiệu quản Bao gồm việc xây dựng trung tâm trách nhiệm quản lý, xây dựng mẫu chứng từ hạch toán, mã hóa phận xây dựng mẫu báo cáo để phục vụ -3- cho kế toán trách nhiệm quản lý; từ nhà quản trò có nhiều thời gian việc nâng cao lực, mở rộng loại hình dòch vụ để thỏa mãn nhu cầu thò trường Phạm vi nghiên cứu Luận văn giới hạn vào việc tập trung nghiên cứu vấn đề luận kế toán trách nhiệm quản kết hợp với tìm hiểu thực trạng doanh nghiệp cụ thể, máy kế toán cụ thể Từ đó, đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác kế toán, giúp cho nhà quản trò đánh giá thành quản việc thực mục tiêu chung Phương pháp nghiên cứu Luận văn thực dựa phương pháp luận chủ nghóa vật biện chứng kết hợp với phương pháp lôgich, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp vấn, phương pháp quan sát…để hệ thống hóa vấn đề luận đánh giá thực tiễn Thông qua đề xuất giải pháp đáp ứng mục tiêu nghiên cứu Bố cục luận văn Luận văn thực bao gồm 74 trang, phần mở đầu, kết luận bao gồm chương: Chương - Những vấn đề luận chung kế toán trách nhiệm quản Chương - Thực trạng tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm quản Công ty kiểm toán vấn A&C Chương - Một số ý kiến xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm quản Công ty kiểm toán vấn A&C -4- CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM QUẢN Mục tiêu tổ chức nhu cầu thông tin kế toán 1.1.Mục tiêu tổ chức Tổ chức khái niệm nhóm người cụ thể liên kết với để thực hay nhiều mục tiêu chung Một tổ chức thiết lập tập hợp nhóm cá nhân để thực mục tiêu chung thường tốt để cá nhân thực mục tiêu cách riêng rẽ Mục tiêu tổ chức phản ảnh mối quan tâm thành phần liên quan tổ chức Các thành phần liên quan bao gồm chủ nợ, nhân viên, khách hàng, chủ phần hùn Các tổ chức thường chia thành ba nhóm chính: ƒ Tổ chức kinh tế mà mục tiêu kinh doanh có lãi, doanh nghiệp ƒ Tổ chức phi phủ với mục tiêu chung hoạt động xã hội, đoàn thể ƒ Tổ chức phủ có mục tiêu phục vụ cộng đồng, phục vụ nhà nước theo phân công pháp luật bộ, sở… Mỗi tổ chức có cấu trúc riêng dựa mục tiêu riêng có Các tổ chức hình thành, hoạt động có điểm chung sau: ƒ Có mục tiêu hoạt động ƒ Có chiến lược điều kiện để đạt mục tiêu ƒ Có người đứng đầu để điều hành hoạt động tổ chức -5- ƒ Có cấu trúc tổ chức để liên kết phạm vi trách nhiệm nội tổ chức ƒ Có nhu cầu thông tin, thông tin kế toán để tồn phát triển 1.2.Nhu cầu thông tin kế toán nói chung thông tin kế toán trách nhiệm quản nói riêng hoạt động tổ chức 1.2.1 Thông tin kế toán hoạt động tổ chức Thông tin liệu xử nhằm mang lại lợi ích cho người nhận sử dụng việc nâng cao hiệu cho việc đònh Bản chất thông tin kế toán phản ánh chi phí bỏ trình hoạt động tổ chức để đạt mục tiêu chung Thông tin kế toán biểu hình thái giá trò Để thông tin đưa dạng hữu ích, thông tin tổng hợp thành báo cáo kế toán đáp ứng cho nhu cầu người sử dụng thông tin Bất kỳ tổ chức cần thông tin kế toán để tồn phát triển Tổ chức kinh tế cần thông tin kế toán để xác đònh kết kinh doanh kỳ hoạt động Tổ chức phi phủ cần thông tin kế toán để xác đònh mức độ phục vụ cộng đồng, xã hội Tóm lại, thông tin kế toán có vai trò quan trọng tổ chức Thông tin kế toán cần thiết cho người đònh quản bên doanh nghiệp mà cần cho người bên doanh nghiệp chủ nợ, quan, tổ chức quan tâm đến hoạt động doanh nghiệp nhằm phục vụ cho việc đònh kinh tế họ 1.2.2 Nhu cầu thông tin kế toán trách nhiệm quản hoạt động tổ chức -6- Đối với hệ thống kế toán trách nhiệm quản lý, thông tin thể hành vi quản cấp quản trò khác tổ chức Thông qua dòng thông tin nhà quản trò cấp cao đánh giá đắn thành quản nhà quản trò cấp thấp việc thực mục tiêu chung Từ đó, nhà quản trò đưa đònh thích hợp để phát huy mặt tích cực ngăn ngừa hạn chế để đạt mục tiêu chung Việc đánh giá trách nhiệm quản nhà quản trò cấp có xác hay dựa chất lượng thông tin mà kế toán trách nhiệm quản mang lại Giá trò thông tin đo lường kết từ hoạt động theo yêu cầu người đònh Những thông tin có chất lượng tốt thông tin có giá trò người sử dụng Đối với thông tin kế toán trách nhiệm quản cung cấp, cần thể rõ nguyên nhân kết hoạt động phận Một thông tin có chất lượng tốt cần thỏa mãn yêu cầu sau: - Tính đầy đủ - Tính thích hợp - Kòp thời - Đúng đắn theo yêu cầu - Dễ hiểu - Trọng yếu - Có liên quan tới người có thẩm quyền - Thông tin có ích chi phí mang lại thông tin thấp giá trò sử dụng -7- Sự phân cấp tổ chức Việc phân cấp, phân chia trách nhiệm cấu tổ chức xác đònh trách nhiệm thành viên tổ chức, xác đònh quyền đònh cấp bậc quản trò tổ chức Sự phân cấp tổ chức không liên quan đến số nhà quản trò cao cấp mà liên quan đến nhà quản trò khác tổ chức Việc phân cấp tổ chức có ưu điểm hạn chế sau + Ưu điểm: - Các nhà quản trò cấp cao giảm bớt việc giải công việc hàng ngày để họ tập trung việc phát triển chiến lược, đònh mức cao phối hợp hoạt động tổ chức dễ dàng - Việc phân cấp tạo cho nhà quản trò cấp thấp thêm kinh nghiệm việc đònh, nhiều kinh nghiệm thực tế họ bò hạn chế việc đưa đònh họ đề bạt lên mức cao - Thêm trách nhiệm ủy quyền việc đònh thông thường làm gia tăng quan tâm công việc Nó làm công việc ngày thích thú khuyến khích người nỗ lực nhiều hoạt động - Các nhà quản trò cấp thấp nói chung có nhiều chi tiết thông tin hàng ngày tình trạng hoạt động phạm vi trách nhiệm nhà quản trò cấp cao Do đó, đònh nhà quản trò cấp thấp thông thường dựa thông tin gắn liền với thực tế -8- - Phân cấp quản gắn liền với xác đònh nhiệm vụ quyền hạn cấp quản nên có sở để đánh giá thành cấp quản + Hạn chế: - Các nhà quản trò cấp thấp đònh mà chưa có am hiểu đầy đủ phạm vi chung Trong đó, nhà quản trò cao cấp có thông tin chi tiết hoạt động nhà quản trò cấp thấp Để tránh xảy việc này, tất thông tin cấp khác cần phải chuyển cho giám đốc điều hành nhà quản trò cao cấp khác để họ có điều chỉnh thích hợp cần thiết - Trong tổ chức có phân cấp rõ rệt xuất tình trạng thiếu cộng tác nhà quản trò phân cấp với Để tránh tình trạng này, cần phải xác đònh rõ ràng chiến lược phổ biến cho toàn tổ chức - Ở nơi có phân cấp mạnh mẽ, ý kiến đổi khó khăn phổ biến toàn tổ chức Nhiều phận tổ chức có ý tưởng xuất sắc điều hành mạnh mẽ trung tâm chia sẻ kinh nghiệm với phận khác Tổ chức cần phải thúc đẩy cá nhân thực công việc phù hợp với mục tiêu tổ chức Mỗi cá nhân có mục tiêu riêng mình, mục tiêu họ không thiết phải phù hợp với mục tiêu chung tổ chức Để thúc đẩy cá nhân tổ chức, tổ chức cần có hệ thống đánh giá công việc cá nhân thoả mãn nhu cầu cho họ tương xứng với công sức mà họ thể Sự thay đổi môi trường kinh doanh -9- Ngày nay, với thay đổi mạnh mẽ môi trường kinh doanh, việc cạnh tranh nhiều lónh vực khác mang tính toàn cầu thúc đẩy công cải cách sản xuất chất lượng dòch vụ ngày trở nên cấp bách Song song với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, để chiếm lónh thò trường cải cách phương thức quản trò tổ chức Việc thay đổi mạnh mẽ ảnh hưởng sâu sắc đến việc thực hành kế toán Việc cần thiết tổ chức cần có đánh giá đắn thay đổi phương thức quản trò Trong thập niên tám mươi kỷ trước, nhiều công ty thực mạnh mẽ việc cách tân, môi trường quản lý“ Hệ thống hàng tồn kho kòp thời”(Just in time inventory systems -JIT) chuyển qua môi trường “Quản chất lượng toàn diện”(TQM), trình tái lập công ty nhiều chương trình quản trò khác Khi thực đắn chương trình làm tăng chất lượng, giảm chi phí, tăng doanh số bán, nâng cao trách nhiệm với khách hàng gia tăng lợi nhuận Kế toán trách nhiệm quản Các nhà quản trò cần có công cụ để đánh giá khuyến khích người tổ chức thực công việc nhằm hướng đến mục tiêu, chiến lược chung tổ chức Kế toán trách nhiệm quản khái niệm công cụ khác sử dụng để đánh giá, khuyến khích người thực công việc để hướng đến mục tiêu chung 4.1.Vai trò kế toán trách nhiệm quản hoạt động doanh nghiệp Trong hoạt động sản xuất kinh doanh việc đề thực đònh quản cách xác, kòp thời hiệu đòi hỏi quan trọng nhà quản trò Do đó, việc cần nhận biết thông tin kinh tế -10- cần thiết tình hình hoạt động kinh tế tài cách đầy đủ, xác, trung thực yêu cầu cấp thiết Muốn điều hành trình hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, nhà quản trò cần xác lập mục tiêu, xây dựng kế hoạch triển khai việc thực mục tiêu Trong trình hoạt động, nhà quản trò phải không ngừng kiểm tra, đôn đốc đánh giá việc thực mục tiêu chung cấp thừa hành thông qua việc phân tích, tính toán hiệu hoạt động, khâu, sản phẩm ,vv… Kế toán trách nhiệm quản công cụ để nhà quản trò cấp cao đo lường đánh giá thành nhà quản trò phận việc thực mục tiêu chung toàn doanh nghiệp 4.2.Các trung tâm trách nhiệm Cơ sở hệ thống kế toán trách nhiệm thiết lập cho phận tổ chức trung tâm trách nhiệm riêng biệt Trung tâm trách nhiệm phận tổ chức mà nhà quản trò có quyền trách nhiệm thành hoạt động trung tâm Có loại trung tâm trách nhiệm phổ biến Trung tâm chi phí Là trung tâm trách nhiệm mà đó, người đứng đầu trung tâm có trách nhiệm kiểm soát chi phí phạm vi quản mà quyền việc tiêu thụ sản phẩm Trung tâm lợi nhuận Là trung tâm trách nhiệm mà nhà quản trò trung tâm phải chòu trách nhiệm lợi nhuận đạt đơn vò Lợi nhuận bao gồm doanh -60- - Doanh thu cần hạch toán theo loại hình nghiệp vụ, theo phận phát sinh cần theo dõi theo hợp đồng kiểm toán thực - Việc ghi nhận doanh không thiết phải dựa hóa đơn tài Có thể dựa hợp đồng báo cáo kiểm toán phát hành để xác đònh doanh thu hợp đồng thường kết thúc báo cáo kiểm toán - Cần hạch toán tách bạch doanh thu kiểm soát không kiểm soát phận kiểm toán, có việc đánh giá trách nhiệm quản xác thuyết phục Chi phí phân bổ chi phí Để đáp ứng yêu cầu việc đánh giá thành quản nhà quản trò, chi phí phát sinh Công ty cần phân loại theo cách ứng xử chi phí theo quyền kiểm soát chi phí, nghóa phân loại chi phí thành chi phí kiểm soát không kiểm soát ƒ Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí - Chi phí khả biến + Chi phí trực tiếp phục vụ cho hợp đồng kiểm toán Ở xin đề cập tới số khoản chi phí có tỷ trọng lớn thường xuyên Công ty Gồm chi phí phụ cấp hợp đồng cho kiểm toán viên, chi phí lại, tiếp khách vv phục vụ trực tiếp cho hợp đồng kiểm toán Mức chi khoản phí phụ thuộc vào giá trò hợp đồng kiểm toán thực + Chi phí công tác phục vụ nghiệp vụ kiểm toán Chi phí sản xuất chung thuộc quyền kiểm soát phòng nghiệp vụ -61- Bao gồm, chi phí điện thoại phát sinh Công ty, chi phí văn phòng phẩm, chi phí điện… khoản chi phí phục vụ cho nhu cầu kiểm toán không cụ thể cho hợp đồng kiểm toán Chi phí điện thoại để bàn (ngoài phần thuê bao) Để phân loại loại chi phí thuộc quyền kiểm soát phận nào, quản lý, Công ty cần quy đònh mã số cho nhân viên (mã số phải hoàn toàn bí mật) Hàng tháng, hạch toán chi phí điện thoại bàn, kế toán Công ty cần liệt số nhân viên chuyển phận nghiệp vụ Bộ phận nghiệp vụ chuyển danh sách cho kiểm toán viên để ghi nhận vào chi phí phục vụ hợp đồng kiểm toán Ngoài gọi phục vụ cho hợp đồng kiểm toán, chi phí điện thoại khác hạch toán vào chi phí chung phận Việc hạch toán kiểm soát góp phần vào việc tiết kiệm chi phí Chi phí phát sinh theo nội dung yêu cầu Chi phí văn phòng phẩm Đây chi phí phát sinh phận nghiệp vụ chi phí mực in, chi phí giấy in, vật liệu để đóng báo cáo kiểm toán Những khoản chi phí biến động tăng theo mức hoạt động Những chi phí hạch toán vào chi phí phận theo phát sinh phận Chi phí điện Cách bố trí nơi làm việc Công ty khoa học Các phận nghiệp vụ bố trí riêng, không xen kẽ với Chính vậy, việc hạch toán chi phí riêng cho phận dễ dàng Việc hạch toán vào đồng hồ điện gắn cho phòng nghiệp vụ + Chi phí trực tiếp phục vụ cho yêu cầu quản thuộc quyền kiểm soát trưởng phòng hành chính, kế toán -62- Các khoản chi phí phân loại vào mục bao gồm tiền lương, chi chi phí điện thoại bàn, chi phí văn phòng phẩm (chi phí mực in, giấy in), chi phí điện nước…của phận quản kế toán, nhân - Chi phí bất biến Chi phí lương nhân viên cố đònh: Hiện tại, việc trả lương Công ty dựa vào hệ số lương Nhà nước, việc tăng lương xét duyệt sau năm, mức tăng không 10 % Mặt khác, việc tuyển nhân tuân theo kế hoạch chặt chẽ nên xem lương nhân viên cố đònh Các chi phí mang tính chất lươngcố đònh: chi phí mua bảo hiểm cho nhân viên, BHXH, BHYT cho nhân viên Chi phí điện thoại di động theo tiêu chuẩn chi phí thuê bao điện thoại bàn: Các chi phí xem cố đònh kiểm soát tiêu chuẩn mức chi phí điện thoại di động cố đònh theo cấp bậc kiểm toán viên chi phí thuê bao điện thoại bàn cố đònh theo giá nhà cung cấp Chi phí tập huấn học tập: Chi phí hạch toán vào phòng nghiệp vụ dựa chi phí phát sinh phòng nghiệp vụ Chi phí khấu hao tài sản cố đònh: Việc mua sắm tài sản cố đònh năm thường thực theo kế hoạch tài năm Giám đốc, thông thường không biến động đáng kể, xem chi phí cố đònh Chi phí thuế cố đònh thuế môn Chi phí bảo hiểm tài sản cố đònh, chi phí khác… 3.4.2 Hệ thống chứng từ kế toán Về áp dụng hệ thống chứng từ Bộ Tài quy đònh Tuy nhiên thiết kế thêm mã số phận, mã số hợp đồng, mã số chi phí, mã số -63- kiểm soát cho phù hợp với thực tế Công ty áp dụng đầy đủ hệ thống kế toán trách nhiệm Ta xem xét loại chứng từ Phiếu chi tiền chứng từ ghi sổ Đây loại chứng từ Công ty thường sử dụng Phiếu chi có mẫu sau CÔNG TY KIỂM TOÁN A&C SỐ NGÀY PHIẾU CHI HỌ TÊN NGƯỜI NHẬN TIỀN ĐỊA CHỈ GIẤY CMND NỘI DUNG Số hiệu tài khoản SỐ TIỀN BẰNG SỐ Tên tài khoản ghi nợ Mã số chi phí M số phận _ kèm theo chứng từ gốc Người lập Kế tóan trưởng Thủ quỹ Người nhận tiền Giám đốc Mã số hợp đồng Mã số kiểm soát -64- Chứng từ ghi sổ có mẫu sau CÔNG TY KIỂM TOÁN A&C SỐ NGÀY CHỨNG TỪ GHI SỔ THÁNG_NĂM DIỄN GIẢI TÀI KHOẢN Tên tài khoản Bộ phận SỐ TIỀN N Mã số Hợp Kiểm đồng soát Chi phí CÓ Chứng từ gốc kèm theo TỔNG CỘNG Người lập Kế tóan trưởng 3.4.3 Hệ thống tài khoản kế toán: Giám đốc Về bản, áp dụng hệ thống tài khoản theo quy đònh Bộ TàiCông ty áp dụng đồng thời kết hợp qui đònh mã số cho phận, -65- hợp đồng mã số kiểm soát hạch toán doanh thu, chi phí Việc kết hợp giúp cho công tác kế toán trách nhiệm thực có hiệu Đối với tiêu doanh thu Dạng tổng quát sau: XXXX-X-XX-XXXX Bốn ký tự đầu XXXX: ký hiệu tài khoản theo quy đònh Bộ Tài - Chính Một ký tự X: Ký hiệu kiểm soát hay không kiểm - soát - Hai ký tự kế XX: Quy đònh mã số phận - Bốn ký tự sau XXXX: Quy đònh mã số hợp đồng Quy đònh mã số kiểm soát: không kiểm soát được; kiểm soát Quy đònh mã số phận: Quy đònh mã số cho phận giúp cho giúp cho việc theo dõi doanh thu, chi phí lợi nhuận phận xác Khi truy xuất tài khoản kết hợp với mã số phận, kế toán cung cấp số liệu thích hợp cho nhà quản trò Giúp cho họ thấy đầy đủ thành quản việc hướng tới mục tiêu chung Bảng 10 : Bảng quy đònh mã số phận STT Tên phận Mã số Bộ phận kiểm toán 01 Bộ phận kiểm toán 02 Bộ phận kiểm toán 03 Bộ phận kiểm toán 04 Bộ phận kiểm toán 05 Bộ phận thẩm đònh 06 Bộ phận dòch vụ kế toán vấn 07 -66- STT Tên phận Mã số Bộ phận quản nhân 08 Bộ phận kế toán 09 Kết hợp mã số tài khoản, mã số phận, mã số kiểm soát mã hợp đồng hạch toán: Khi kết hợp yếu tố với để hạch toán truy xuất, dễ dàng có số liệu thành quản phận kiểm toán theo khách hàng cụ thể mà phận phục vụ Ví dụ tài khoản 5111.1.01.0100 cho biết doanh thu kiểm soát hoạt động kiểm toán báo cáo tài phận kiểm toán hợp đồng thứ 100 Đối với tiêu chi phí Dạng tổng quát sau: XXXX-XX-X-XX-XXXX - Bốn ký tự đầu XXXX: ký hiệu tài khoản theo quy đònh Bộ Tài Chính - Hai ký tự XX: Ký hiệu mã chi phí 01 khả biến, 02 bất biến - Một ký tự X: Ký hiệu kiểm soát hay không kiểm soát - Hai ký tự kế XX: Quy đònh mã số phận - Bốn ký tự sau XXXX: Quy đònh mã số hợp đồng Ví dụ: Ví dụ tài khoản 6278.01.1.01.0100 cho chi phí tiếp khách khả biến kiểm soát hoạt động kiểm toán báo cáo tài phận kiểm toán hợp đồng thứ 100 3.4.4 Hệ thống báo cáo nhằm đánh giá trách nhiệm quản cấp Quản trò -67- a Đối với trung tâm đầu Dựa vào mục tiêu xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm mà xây dựng tiêu, báo cáo nhằm đánh giá trách nhiệm quản Giám đốc Công ty Báo cáo để đánh giá trách nhiệm quản Giám đốc phải thể tiêu sau + Doanh thu thực hiện, biến động doanh thu so với kế hoạch đề + Biến phí kinh doanh mức biến động biến phí so với kế hoạch + Số dư đảm phí: tiêu phản ánh khách quan thành Giám đốc Công ty Số liệu phải bao gồm liệu kế hoạch, thực tế mức chênh lệch + Thu nhập trước sau thuế : + Lợi nhuận lại RI tỷ lệ %RI kế hoạch thực để đánh giá tình hình sử dụng vốn Giám đốc Công ty (Xem phụ lục I) b Đối với trung tâm lợi nhuận Báo cáo trung tâm lợi nhuận thiết kế nhằm đánh giá thành quản nhà quản trò trung gian sở việc thực tiêu mà họ cam kết Báo cáo trung tâm lợi nhuận thiết kế phải thể đầy đủ thành quản trung tâm lợi nhuận mà cấp quản trò trung gian sở phụ trách Cụ thể phải có tiêu sau + Doanh thu kiểm soát được thực phận, mức hoàn thành kế hoạch tiêu doanh thu kiểm soát đïc, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tiêu doanh thu giao ban đầu + Doanh thu không kiểm soát được thực phận nghiệp vụ, tiêu cần thể để việc đánh giá thành quản trung tâm khách quan đắn -68- + Mức thực chi phí biến đổi kiểm soát so với kế hoạch phận thuộc quyền kiểm soát nhà quản trò trung gian sở Thể mức tiết kiệm chi phí lợi nhuận phận lợi nhuận chung toàn Công ty o Chi phí trực hợp đồng chi phí phụ cấp nhân viên, chi phí khách sạn, lại để thực hợp đồng kiểm toán o Chi phí chung phát sinh phận chi phí văn phòng phẩm, chi phí điện nước, điện thoại phát sinh phận… + Mức thực chi phí biến đổi không kiểm soát so với kế hoạch ban đầu Chỉ tiêu cần thể để việc đánh giá thành quản trung tâm khách quan đắn + Số dư đảm phí phận kiểm soát được: Thể thành mang lại trực tiếp từ hợp đồng kiểm toán thuộc quyền kiểm soát trung tâm lợi nhuận Chỉ tiêu phản ánh thành quản nhà quản trò phụ trách phận cách đắn loại trừ can thiệp bên + Đònh phí kiểm soát + Số dư phận kiểm soát: Phản ánh thành quản nhà quản trò chòu trác nhiệm trung tâm Đánh giá khả đóng góp trung tâm mục tiêu chung + Chi phí cố đònh không kiểm soát chi phí chung Công ty phân bổ: tiêu dùng để kết hợp đánh giá trách nhiệm quản hiệu hoạt động phận với mục tiêu chung -69- Báo cáo trung tâm lợi nhuận bao gồm Bộ phận Báo cáo tổng hợp Báo cáo thuyết minh Báo cáo phòng thực báo cáo chung báo cáo phòng kiểm toán BCTC kiểm toán báo cáo lợi nhuận thực theo hợp đồng Báo cáo phận kiểm toán XDCB báo cáo chung báo cáo thể lợi (thẩm đònh) nhuận theo hợp đồng Báo cáo dòch vụ kế toán báo cáo chung báo cáo thể lợi vấn nhuận theo hợp hợp đồng Mẫu báo cáo trình bày phần phụ lục II, phụ lục III c Đối với trung tâm chi phí Để đánh giá mức độ thực cam kết trưởng phòng thuộc phận quản Báo cáo thành phận quản cần thể tiêu sau: + Chi phí kiểm soát được: Thể mức độ thực cam kết việc tiết kiệm chi phí thuộc quyền kiểm soát nhà quản trò phận Bao gồm biến phí đònh phí kiểm soát Phần sở để đánh giá trách nhiệm quản trung tâm chi phí o Chi phí tiền lương nhân viên thuộc phận quản o Chi phí thông tin liên lạc, chi phí điện nước … o Chi phí văn phòng phẩm, chi phí sửa chữa bảo trì… o Chi phí bảo hiểm, tiền điện hạn mức + Chi phí không kiểm soát được: bao gồm đònh phí không kiểm soát chi phí khấu hao, chi phí Công ty phân bổ chi phí họp hội đồng quản trò, chi phí lương cố đònh Giám đốc, tiếp khách, hội -70- thảo vv khoản chi phí không thuộc quyền kiểm soát trưởng phận quản Báo cáo phần bao gồm Bộ phận Báo cáo tổng hợp Báo cáo thuyết minh Báo cáo phận quản báo cáo chung báo cáo chi phí phận nhân báo cáo chi phí phận kế toán Mẫu báo cáo thể phần phụ lục IV Khả thực kế toán trách nhiệm Công ty kiểm toán A&C 4.1 Về người Tại Công ty Kiểm toán A&C hầu hết nhà quản trò muốn thành quản đánh giá cách đầy đủ xác Mặt khác, hầu hết cấp quản trò Công ty có kiến thức kế toán Vì việc thực kế toán trách nhiệm Công ty Kiểm toán A&C gặp thuận lợi Để tổ chức công tác kế toán trách nhiệm hữu hiệu hiệu Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, trước tiên cần có người phụ trách công tác Theo tình hình nay, phó phòng kế toán giữ vai trò đứng đầu việc thiết lập hệ thống kế toán trách nhiệm Để thực tốt hệ thống kế toán trách nhiệm, việc cần thiết phải thông báo cho nhân viên biết mục tiêu việc áp dụng hệ thống kế toán trách nhiệm, tổ chức hướng dẫn cho nhân viên kế toán phận có liên quan nắm yêu cầu chuyên môn để thực kế toán trách nhiệm quản lý, qui đònh thời hạn nộp báo cáo phận, chứng từ toán để phận kế toán hạch toán đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh Có thế, việc phản ánh thành quản trung tâm trách nhiệm đầy đủ kòp thời -71- 4.2 p dụng khoa học kỹ thuật vào việc thực kế toán trách nhiệm Các thông tin kế toán trách nhiệm cung cấp đối chiếu với số liệu từ kế toán tài Cả hai tồn song song bổ sung cho Để nâng cao tính chuyên nghiệp hệ thống kế toán trách nhiệm, cần sử dụng phần mềm kế toán tiên tiến, cho liệu kế toán trách nhiệm xử nhanh đối chiếu dễ dàng với liệu kế toán tài -72- Kết luận chương Hiện nay, luật pháp kế toán kiểm toán ngày trở nên hoàn thiện nhu cầu kiểm toán ngày mở rộng Cùng với lớn mạnh nhu cầu kiểm toán cạnh tranh chất lượng phục vụ, giá Công ty kiểm toán với Các Công ty kiểm toán nhân với máy gọn nhẹ dần thu hút lượng lớn khách hàng, việc nâng cao lực thân, giảm chi phí không cần thiết doanh nghiệp kiểm toán vô cần thiết Là doanh nghiệp hoạt động lónh vực kiểm toán, vấn; Công ty kiểm toán vấn A&C biết rõ hết cạnh tranh đối thủ Để phát huy vai trò chủ động, sáng tạo nhà quản trò trung gian sở, nhà quản trò cấp phải có trách nhiệm mục tiêu chung Công ty Muốn vậy, Công ty A&C phải phân cấp mạnh mẽ nữa, cụ thể, nhà quản trò trung gian sở phải quyền thỏa thuận đònh giá phí hợp đồng kiểm toán, quyền đònh số khoản chi phí gắn liền với việc thực hợp đồng Để đánh giá đắn trách nhiệm quản cấp quản trò; Công ty cần tổ chức thực kế toán trách nhiệm cách đầy đủ Việc xác đònh trung tâm trách nhiệm, thiết kế mẫu chứng từ, tài khoản, báo cáo kế toán cách ghi nhận doanh thu chi phí cho thông tin kế toán trách nhiệm cung cấp kòp thời đầy đủ cho việc đánh giá trách nhiệm quản nhà quản trò Để thực tốt hệ thống kế toán trách nhiệm, việc cần thiết phải thông báo yêu cầu chuyên môn cho nhân viên Công ty Tạo cộng tác nhân viên việc thực công tác kếâ toán trách nhiệm -73- KẾT LUẬN Trong giai đoạn nay, chủ trương cổ phần hóa DNNN diễn mạnh mẽ Quá trình cổ phần hóa xem trình tái lập, cải cách doanh nghiệp cho hoạt động doanh nghiệp hiệu trước Sự thay đổi mạnh mẽ sở hữu vốn kéo theo thay đổi cung cách quản Lúc thành quản nhà quản trò cần xem xét đánh giá cách khách quan dựa thước đo thích hợp Để có thông tin tốt kòp thời phục vụ cho việc đánh giá thành quản nhà quản trò cách khách quan cần xây dựng áp dụng hệ thống kế toán trách nhiệm doanh nghiệp Thực kế toán trách nhiệm doanh nghiệp xu mà học hỏi nhiều từ cách thức quản tiên tiến giới Việc thực kế toán trách nhiệm doanh nghiệp hoàn toàn cấp thiết Nó giúp cho việc đánh giá thành quản nhà quản trò khách quan thuyết phục Tuy nhiên, muốn thực kế toán trách nhiệm cách hiệu qua,û nhà quản trò phải có quan điểm rõ ràng, minh bạch việc phân cấp, phân quyền Việc thực phân cấp phải tuân thủ chặt chẽ, có thế, vai trò kế toán trách nhiệm phát huy tác dụng Mặt khác, phải tổ chức thực kế toán trách nhiệm quản theo quan điểm -74- TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt WX Đặng Kim Cương, Phạm Văn Dược, “Kế toán quản trò phân tích kinh doanh”, nhà xuất Thống kê, 1995 Đặng Kim Cương, Phạm Văn Dược, “Phân tích hoạt động kinh doanh”, nhà xuất Thống kê, 2001 Tập thể tác giả khoa kế toán kiểm toán trường Đại học kinh tế TP.HCM, “Kế toán quản trò”, nhà xuất Thống kê, 2000 Huỳnh Lợi, Huỳnh Khắc Tâm,Võ Văn Nhò “Kế toán quản trò”, nhà xuất thống kê, 2001 Đào Văn Tài, Võ Văn Nhò, Trần Anh Hoa.” Kế toán quản trò áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam”, nhà xuất Tài chính,2003 Chuẩn mực kế toán Việt Nam Tiếng Anh Dale C Morse , Jerold L Zimmaerman,” Managerial accounting”, nhà xuất McGarw-Hill, 1997 Eric W.Noreen, Ray H Garrison, ” Managerial accounting Garrision”, nhà xuất the McGarw-Hill Higher Education, 2000 ACCA textbook, “Management information”, nhà xuất AT Foulks lynch, 1997 ... CH C HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI C NG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A& C Giới thiệu khái quát C ng ty kiểm toán tư vấn A& C C ng ty kiểm toán tư vấn A& C (gọi tắt c ng ty) Doanh nghiệp nhà nư c (DNNN)... quản lý Chương - Th c trạng tổ ch c hệ thống kế toán trách nhiệm quản lý C ng ty kiểm toán tư vấn A& C Chương - Một số ý kiến xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm quản lý C ng ty kiểm toán tư vấn. .. t c giả th c đề tài : Th c kế toán trách nhiệm quản lý C ng ty kiểm toán tư vấn A& C cho luận văn tốt nghiệp sau hoàn tất chương trình cao h c Do lượng thời gian kiến th c hạn chế nên th c đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ thực hiện kế toán trách nhiệm quản lý tại công ty kiểm toán và tư vấn a c , Luận văn thạc sĩ thực hiện kế toán trách nhiệm quản lý tại công ty kiểm toán và tư vấn a c , Luận văn thạc sĩ thực hiện kế toán trách nhiệm quản lý tại công ty kiểm toán và tư vấn a c , CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay