Luận văn thạc sĩ thực hiện 5s tại bộ phận sản xuất cửa nhựa công ty cổ phần thiết kế đầu tư xây dựng cửu long

86 124 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 11:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ***** PHẠM THỊ YÊN THỰC HIỆN 5S TẠI BỘ PHẬN SẢN XUẤT CỬA NHỰA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ ĐẦU XÂY DỰNG CỬU LONG LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP.HCM – NĂM 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ***** PHẠM THỊ YÊN THỰC HIỆN 5S TẠI BỘ PHẬN SẢN XUẤT CỬA NHỰA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ ĐẦU XÂY DỰNG CỬU LONG Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã ngành: 60340102 LUẬN VĂN THẠC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN KIM DUNG TP.Hồ Chí Minh- Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Kính thưa quý thầy cô, kính thưa tất bạn đọc Tôi tên Phạm Thị Yên, sinh ngày 26/10/1990 học viên cao học lớp ngày – K22 trường đại học Kinh Tế TPHCM, MSHV: 7701221444 Tôi xin cam đoan luận văn đề tài“Thực 5S phận sản xuất cửa nhựa công ty Cổ Phần Thiết Kế Đầu Xây Dựng Cửu Long” luận văn viết Trong trình thực luận văn, tham khảo tài liệu mục tài liệu tham khảo liệu sơ cấp để phân tích phần thực trạng ứng dụng thực khảo sát ban lãnh đạo cán công nhân công ty Tôi cam đoan đề tài không chép từ công trình nghiên cứu khoa học trước Ngày……….tháng……….năm 2014 Học viên Phạm Thị Yên MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn đề tài nghiên cứu Cấu tr c nghiên cứu CHƢƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔ HÌNH 5S 1.1 Khái niệm vai trò 5S 1.1.1 Khái niệm 5S 1.1.2 Vai trò 5S 1.1.3 Nguyên tắc để thực 5S 1.2 Các bƣớc thực 5S 1.3 Mô hình 5S ứng dụng doanh nghiệp 13 1.3.1 Mô hình 5S 13 1.3.2 Đánh giá thực 5S 14 1.4 Quy trình nghiên cứu ứng dụng 5S vào doanh nghiệp 15 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG MÔI TRƢỜNG LÀM VIỆC TẠI XƢỞNG SẢN XUẤT CỬA NHỰA- CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ ĐẦUXÂY DỰNG CỬU LONG 17 2.1 Giới thiệu chung công ty 17 2.2 Thực trạng môi trƣờng làm việc phận sản xuất cửa nhựa - Công Ty Cổ Phần Thiết Kế ĐầuXây Dựng Cửu Long 19 2.2.1 Thực trạng bố trí mặt công ty 20 2.2.2 Phân tích môi trƣờng làm việc phận sản xuất cửa nhựa công ty Cổ Phần Thiết Kế ĐầuXây Dựng Cửu Long 25 2.3 Đánh giá thực trạng 30 2.4 Sự cấp thiết phải ứng dụng 5S công ty 31 2.4.1 Các vấn đề mà 5S khắc phục 31 2.4.2 Đánh giá phù hợp 5S với việc giải vấn đề công ty 32 2.5 Đánh giá tính khả thi việc ứng dụng 5S 34 CHƢƠNG 3: QUY TRÌNH ỨNG DỤNG 5S VÀO BỘ PHẬN CỬA NHỰA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ ĐẦUXÂY DỰNG CỬU LONG 37 3.1 Chiến lƣợc công ty mục tiêu trình thực 37 3.2 Thực 5S công ty 38 3.3 Các tiêu chuẩn để giá đo lƣờng thành công sau thực 5S 60 3.4 Thực 5S vị trí thí điểm mẫu 63 KẾT LUẬN 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng kết hoạt động kinh doanh phận cửa nhựa Phụ lục 2: Bảng câu hỏi khảo sát xƣởng sản xuất Phụ lục 3: Bảng câu hỏi khảo sát ban giám đốc Phụ lục 4: Quyết định thành lập ban lãnh đạo 5S Phụ lục 5: Sơ đồ phân công khu vực dọn vệ sinh Phụ lục 6: Bảng mẫu sử dụng thống vật dụng Phụ lục 7: Đánh giá thực 5S Phụ lục 8: Tiêu chí đánh giá cho khối sản xuất Phụ lục 9: Bảng đánh giá kết 5S Phụ lục 10: Bảng báo cáo điểm cần khắc phục DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Nguyên tắc tổ chức nguyên liệu công ty 10 Bảng 2.1 Thống số lƣợng máy bị tháng năm 2013 20 Bảng 2.2 Số lƣợng vật liệu sử dụng năm 2013 27 Bảng 2.3 Thống nguyên vật liệu, thiết bị tại công ty 28 Bảng 3.1 Kế hoạch thực chƣơng trình 5S công ty 38 Bảng 3.2 Chi phí ƣớc tính đào tạo 5S 39 Bảng 3.3 Phân chia khu vực cho nhóm 41 Bảng 3.4 Chƣơng trình đào tạo 5S cho công nhân 41 Bảng 3.5 Vật dụng cần sàng lọc xếp 44 Bảng 3.6 Thống dụng cụ cần sử dụng thực 5S 44 Bảng 3.7 Tiêu chuẩn gắn thẻ cho loại hàng 45 Bảng 3.8 Bảng tiêu chuẩn vật liệu dụng cụ xƣởng 46 Bảng 3.9 Vị trí kết trang thiết bị đƣợc xếp lại xƣởng 49 Bảng 3.10 Màu sơn tƣơng ứng cho khu vực 53 Bảng 3.11 Kế hoạch thực 5S 60 Bảng 3.12 Hành động 5S công ty kết mong muốn 60 Bảng 3.13 Bảng chƣơng trình đánh giá tuần 5S 62 Bảng 3.14 Đánh giá mức độ thực 5S 63 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Mẫu thẻ đỏ thẻ vàng 11 Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức công ty 18 Hình 2.2 Sơ đồ bố trí mặt lƣu đồ sản xuất công ty 21 Hình 2.3 Lƣu đồ trình sản xuất cửa nhựa công ty 22 Hình 3.1 Sơ đồ bố trí lại mặt lƣu đồ sản xuất công ty 42 Hình 3.2 Hình ảnh trƣớc sau thực 5S vị trí thí điểm 65 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Là doanh nghiệp vừa nhỏ lĩnh vực sản xuất cửa nhựa lõi thép, Cửu Long phải đối đầu với việc giải vấn đề cân đối doanh thu chi phí Đặc biệt số công trình sản xuất cửa gần công ty dấu hiệu gia tăng chi phí Nếu nhƣ trƣớc tỷ lệ chi phí/tổng doanh thu công trình từ 25% -30% tỷ lệ tăng lên từ 35-40%, chí công trình tăng lên tới 50% (Theo số liệu nguồn kế toán) Đồng thời, trình làm việc, biện pháp quan sát thực tế, tác giả tìm nguyên nhân dẫn đến tình trạng tăng chí phí giảm hiệu làm việc công ty: nguyên vật liệu sử dụng chƣa hiệu quả, môi trƣờng làm việc nhiều bụi bẩn không an toàn, không gian làm việc bị thu hẹp bố trí máy móc, thiết bị không phù hợp đặc biệt công ty chƣa ứng dụng công cụ quản lý chất lƣợng chuẩn để cải thiện tình hình Từ vấn đề tác giả nhận thấy việc áp dụng công cụ quản lý chất lƣợng điều quan trọng cấp thiết giai đoạn nay.Tuy nhiên, để thực tốt công cụ quản lý chất lƣợng không đòi hỏi tâm ban lãnh đạo mà đòi hỏi nhiều chi phí nguồn lực.Vì vậy, với công ty với nhiều hạn chế tài nhƣ Cửu Long, việc lựa chọn công cụ quản lý đơn giản không tốn nhiều chi phí nhƣng mang lại hiệu ƣu tiên hàng đầu Hiện nay, giới nhiều công cụ quản lý chất lƣợng nhƣng công cụ đƣợc doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam ƣa chuộng 5S.Từ vấn đề nêu tác giả chọn đề tài “Thực 5S phận sản xuất cửa nhựaCông Ty Cổ Phần Thiết Kế ĐầuXây Dựng Cửu Long” đề làm cho luận văn cao học Mục tiêu nghiên cứu Ứng dụng mô hình 5S với mục đích tạo môi trƣờng làm việc an toàn cho công nhân viên từ tạo động lực, tăng hiệu suất làm việc đồng thời giảm bớt đƣợc lãng phí nguyên vật liệu thời gian Nghiên cứu nhằm giải vấn đề cụ thể sau:  Phân tích thực trạng môi trƣờng làm việc tại công tyPhân tích phù hợp 5S ứng dụng vào công ty  Quy trình thực 5S  Đánh giá đo lƣờng kết đạt đƣợc Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu thực 5S phận sản xuất cửa nhựa công ty Cổ Phần Thiết Kế ĐầuXây Dựng Cửu Long Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu thực 5S phận sản xuất cửa nhựa công ty Cổ Phần Thiết Kế ĐầuXây Dựng Cửu Long Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu định tính kết hợp với phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng.Trong đó, phƣơng pháp định lƣợng đƣợc sử dụng để vấn, khảo sát cán công nhân viên môi trƣờng làm việc, thông qua kết khảo sát nhằm tìm vấn đề công ty gặp phải từ đƣa quy trình thực 5S chuẩn để khắc phục vấn đề Đồng thời, sử dụng phƣơng pháp định tính để vấn, thu thập ý kiến quan điểm mong muốn ban lãnh đạo thực giải pháp Nghiên cứu đƣợc thực qua giai đoạn:  Giai đoạn 1: Sử dụng phƣơng bảng câu hỏi đánh giá 5S đƣợc phát triển JICA (2008) để vấn 15 công nhân sản xuất xƣởng nhằm xác định vấn đề môi trƣờng làm việc công ty 64 TRƢỚC KHI THỰC HIỆN 5S SAU KHI THỰC HIỆN 5S Hình 3.2 Hình ảnh trƣớc sau thực 5S vị trí thí điểm 65 KẾT LUẬN Một môi trƣờng làm việc an toàn, ngăn nắp yếu tố quan trọng làm tăng hiệu lao động ngƣời công nhân Tuy nhiên, tác giả chƣa nhận thấy điều xƣởng sản xuất cửa nhựa công ty CỔ PHẦN TK ĐT XD Cửu Long Đề tàiThực 5S phận sản xuất cửa nhựa – Cty CỔ PHẦN TK ĐT XD Cửu Long” xác định đƣợc vấn đề công ty gặp phải lãng phí nguyên vật liệu sản xuất, lãng phí thời gian lãng phí nguồn nhân lực…trong lãng phí thời gian vật liệu sản xuất gây nhiều vấn đề ảnh hƣởng tới kết lao động mà ảnh hƣởng tới chất lƣợng thực sản phẩm Từ vấn đề này, tác giả phân tích tìm nguyên nhân sàn lọc nguyên vật liệu không hợp lý, xếp, bố trí xƣởng chƣa thuận tiện đƣa giải pháp “ứng dụng 5S vào phận sản xuất cửa” công ty Giải pháp đƣa việc tiến hành bố trí lại mặt bằng, xếp, phân loại lại nguyên vật liệu, thiết bị, phân chia đánh dấu vị trí để đồ vật…giải pháp khắc phục đƣợc nhiều vấn đề cụ thể: giảm thiểu đƣợc lãng phí nguyên vật liệu trình sàng lọc, giảm thiểu thời gian tìm kiếm dụng cụ trình sản xuất, tạo môi trƣờng ngăn nắp động lực làm việc cho tất công nhân Tuy nhiên, đề tài vài hạn chế chƣa áp dụng vào tất phận công ty nên đề tài chƣa đánh giá xác đƣợc kết thực hiện, đồng thời đề tài dừng lại việc tạo môi trƣờng làm việc sẽ, ngăn nắp nhằm hạn chế lãng phí chƣa sâu vào việc phân tích công dụng khác 5S Mặc dù nỗ lực nhƣng đề tài không tránh khỏi sai sót Tác giả kính mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến quý báu thầy TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Chi cục đo lường Tp.HCM, Thực hành 5S, Website: Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Đầu Xây Dựng Cửu Long, 2014 Báo cáo tài năm 2013 quý năm 2014 Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Đầu Xây Dựng Cửu Long Số liệu thống nguyên vật liệu hư hỏng năm 2012, 2013, 2014 Hajime Suzuki, 2006 Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tháng 11/2006: Năng suất 5S – Bí mật thành công Nhật Bản, VJCC Hà Nội, tháng 11 năm 2006 JICA, 2008 The Project for Human Resource Development of Technicians at Ha Noi University of Industry Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Nguyễn Đăng Minh*,Đỗ Thị Cúc, Tạ Thị Hương Giang, Hoàng Thị Thu Hà, 2013 Áp dụng 5S doanh nghiệp sản xuất nhỏ vừa Việt Nam – Thực trạng kiến nghị Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Số (2013), trang 23 Tạ Thị Kiều An, 2010 Quản Lý Chất Lượng Tp HCM: Nhà Xuất Bản Thống Tiếng Anh Dario Pranckevicius, 2008 A lean six sigma case study: an application of the “5S” techniques Journal of advances in management research, 5:63- 79 Ho, S.K.M and Fung C.K.H , 1994 Developing a TQM excellence model TQM Mag., 6: 24-30 J Michalska*, D Szewieczek, 2007 The 5S methodology as a tool for improving the organization Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 24:211-214 Mohd Nizam Ab Rahman, 2010 Implementation of 5S Practices in the ManufacturingCompanies: A Case Study.American Journal of Applied Sciences, 7: 1182-1189 N Khamis, M N Ab Rahman, K.R Jamaludin, A.R Ismail, J.A Ghani, R Zulkifli, 2009.Development of 5S Practice Checklist for Manufacturing Industry.Proceedings of the World Congress on Engineering 2009, 1: 978 – 988 PHỤ LỤC Bản kết hoạt động kinh doanh phận cửa Phụ lục 1: Đvt: Vnđ NĂM DOANH THU 2012 2.567.154.780 2013 3.875.560.000 Q3/2014 3.256.000.000 Phụ lục 2: Bảng câu hỏi khảo sát xưởng sản xuất TIÊU CHÍ S tt SEIRI (SÀNG LỌC) Tại nơi làm việc vật không cần thiết Taị nơi làm việc, tất người dễ dàng nhận biết phần lối vị trí làm việc Không vật liệu dụng cụ không cần thiết (hoặc dư thừa) Nếu vật lạ, người biết lý vật lại nơi làm việc Không tin tức thông báo lỗi thời tường bảng thông báo Xác định rõ vị trí để vật liệu phụ tùng Tất thành viên giữ gìn ngăn nắp nơi làm việc Các vật liệu, phụ tùng, dụng cụ trả vị trí Nơi làm việc xếp, tổ chức tốt Các giá, bàn, dụng cụ làm vệ sinh tổ chức xếp tốt Cửa sổ giữ Máy móc, trang thiết bị bảo trì tốt Sàn nhà Mọi người biết nhiệm vụ lau dọn Phân loại chai, can rỗng loại rác khác SEITON (SẮP XẾP) SEISO (SẠCH SẼ) SEIKET SU (SĂN SÓC) SHITSU KE (SẴN SÀNG) CÂU HỎI Nơi làm việc nhiệt độ thích hợp Nơi làm việc trì lúc Các máy móc, thiết bị bảo trì hàng ngày theo chu trình Các máy móc thiết bị giữ trì đường phân chia sàn nhà Mọi người cố gắng để xây dựng mối quan hệ tốt Mọi người mặc đồng phục, biển tên, mũ giàybảo hộ ĐIỂM Khu vực hút thuốc, khu nghỉ, khu ăn uống giữsạch Các tài liệu cập nhật thông tin cần thiết Mọi người luôn Phụ lục 3: Bảng câu hỏi vấn ban giám đốc Anh/Chị đánh tình trạng tổ chức, xếp thiết bị, dụng cụ sản xuất xưởng sản xuất anh/chị? Anh/chị nghĩ khắc phục tình trạng việc ứng dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng? Anh/chị đánh việc ứng dụng 5S để giải vấn đề công ty anh/chị? Anh/chị mong muốn giải pháp này? Điều kiện giải pháp mà anh/chị chấp nhận thực hiện? Anh/chị tin tưởng vào giải pháp tâm thực đạt kết không? Quyết định thành lập ban lãnh đạo 5S Phụ lục 4: CTY CP TK ĐT XD CỬU LONG Số: 001 /QĐ/TGĐ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày….tháng….năm 2014 QUYẾT ĐỊNH (V/v thành lập Ban đạo thực 5S xưởng sản xuất cửa nhựa) TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP TK ĐT XÂY DỰNG CỬU LONG Căn điều lệ công ty; Căn vào nhu cầu thực tế công ty; Thực nhiệm vụ, kế hoạch phát triển công ty; QUYẾT ĐỊNH Điều 1.Nay thành lập Ban đạo thực 5S gồm ông (bà) tên sau: HỌ & TÊN STT CHỨC VỤ BAN 5S Nguyễn Kiên Trung GĐ P.Cửa Đào Thị Thanh Nhàn TP.Kế Toán Phó ban Lê Văn Thảo Xưởng Trưởng Uỷ viên Nguyễn Thị Kim Phượng Nhân viên kế hoạch Uỷ viên Nguyễn Minh Trí Nhân viên thiết kế Uỷ viên Trần Thị Vân Anh Thủ quỹ Uỷ viên GHI CHÖ Trưởng ban Điều 2: Chức nhiệm vụ Ban đạo thực 5S: - Phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo nhận thức 5S hướng dẫn triển khai thực chương trình 5S công ty Tổ chức thực nội dung thi đua các công nhân xưởng Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra đánh giá định kỳ kết tình hình thực chương trình 5S báo cáo lên cấp theo quy định Điều 3: Các phận chức liên quan công ty ông (bà) tên điều định thi hành NƠI NHẬN - Xưởng sản xuất cửa, Ông/bà TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký) Trần Quang Vũ Sơ đồ phân công khu vực dọn vệ sinh Phụ lục 5: W.C Máy bào Máy phay Máy hàn nhựa N H Ó M KHU VỰC SẢN XUẤT Máy hàn nhựa Sản N H Ó M Phẩm Dở Dang VL dư thừa N H Ó M N H Ó M Thanh Nhựa uPVC Kho Phụ Kiện Cửa Lõi Sắt Máy cắt nẹp Máy cắt nhựa sắt Tủ dụng cụ cửa vào kho Cửa thành phẩm Kính lắp cửa cửa vào P.Trưởng xưởng Bảng mẫu sử dụng để thống vật dụng Phụ lục 6: PHỤ LỤC 6.1: BẢNG THỐNG CÁC VẬT DỤNG CẦN THIẾT TRONG XƯỞNG Tên vật dụng Tần suất sử dụng Trạng thái Ghi PHỤ LỤC 6.2 BẢNG THỐNG CÁC VẬT DỤNG KHÔNG CẦN THIẾT TRONG XƯỞNG Tên vật Tần suất dụng sử dụng Trạng thái Thẻ Số thẻ Quyết định Ngày Kiểm tra Xử lý Bảng đánh giá thực 5S Phụ lục 7: Tuần Tuần Tuần Nội dung đánh giá Sàn lọc Sắp xếp Sạch An toàn Sàn lọc Sắp xếp Sạch An toàn Ngày đánh giá Thời gian Người đánh giá đánh giá 8h-10h Nguyễn Kiên Trung 8h-10h Đào Thị Thanh Nhàn Tuần Sàn lọc Sắp xếp Sạch An toàn 8h-10h Nguyễn Kiên Trung Tuần Sàn lọc Sắp xếp Sạch An toàn 8h-10h Đào Thị Thanh Nhàn Nhận xét Phụ lục 8: Tiêu chí đánh giá dành cho khối sản xuất Tên người đánh giá: ………………………… Ngày ……….tháng……….năm…………… (Khoanh tròn vào ô điểm đánh giá lựa chọn, ô chọn điểm) Stt Câu hỏi Nội dung NVL/Phụ kiện đặt vị trí thuận tiện dán nhãn không? Bán thành phẩm thành phẩm NVL/Phụ kiện loại bỏ Máy móc/ thiết bị NVL/Phụ kiện xếp thuận tiện, dễ nhận diện, dễ xếp dỡ hay không? dán nhãn rõ ràng để cách ly với NVL/Phụ kiện tốt không? vệ sinh, an toàn, bảo dưỡng thuận tiện cho sản xuất không? đặt vị trí phân chia không? Tủ đựng thiết bị phân chia vị trí rõ ràng cho thiết bị không? Tường/ trần sẽ, mạng nhện không Quần áo/ giầy bảo hộ Sàn nhà/Nền nhà Không gian công nhân sử dụng sản xuất không? 10 11 12 Dụng cụ vệ sinh/ rác thải Thông tin 13 Thiết bị Điểm Sàn nhà, nhà không Lối xác định rõ không? Vị trí khu vực phân chia rõ ràng không? đặt nơi quy định không? Mọi người thường xuyên cập nhật thông tin 5S không? Thiết bị sau sử dụng trả nơi quy định không? TỔNG ĐIỂM Điểm trung bình= Tổng điểm/số câu Điểm thưởng:…………………………… Lý cho điểm thưởng:………………… Người đánh giá:……… Khuyến nghị:… Phụ lục 9: Bảng đánh giá kết 5S Ngày đánh giá:…………………………………………………………… Người đánh giá:…………………………………………………………… Điểm trung bình Điểm thưởng Tổng số điểm Khuyến nghị:…………………………………………… Xếp loại Phụ lục 10: VẤN ĐỀ GẶP PHẢI Bảng báo cáo điểm cần khắc phục CẢI TIẾN THỜI GIAN THỰC HIỆN NGƯỜI THỰC HIỆN KẾT QUẢ ... TÍCH THỰC TRẠNG MÔI TRƢỜNG LÀM VIỆC TẠI XƢỞNG SẢN XUẤT CỬA NHỰA- CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CỬU LONG 2.1 Giới thiệu chung công ty Công ty Cổ Phần Thiết Kế Đầu Tƣ Xây Dựng Cửu Long. .. 7701221444 Tôi xin cam đoan luận văn đề tài Thực 5S phận sản xuất cửa nhựa công ty Cổ Phần Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Cửu Long luận văn viết Trong trình thực luận văn, có tham khảo tài liệu mục... công ty Cổ Phần Thiết Kế Đầu Tƣ Xây Dựng Cửu Long Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu thực 5S phận sản xuất cửa nhựa công ty Cổ Phần Thiết Kế Đầu Tƣ Xây Dựng Cửu Long Phƣơng pháp nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ thực hiện 5s tại bộ phận sản xuất cửa nhựa công ty cổ phần thiết kế đầu tư xây dựng cửu long , Luận văn thạc sĩ thực hiện 5s tại bộ phận sản xuất cửa nhựa công ty cổ phần thiết kế đầu tư xây dựng cửu long , Luận văn thạc sĩ thực hiện 5s tại bộ phận sản xuất cửa nhựa công ty cổ phần thiết kế đầu tư xây dựng cửu long , Cấu trúc nghiên cứu, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔ HÌNH 5S, CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TẠI XƯỞNG SẢN XUẤT CỬA NHỰA- CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CỬU LONG., 2 Thực trạng môi trường làm việc tại bộ phận sản xuất cửa nhựa - Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Cửu Long., 4 . Sự cấp thiết phải ứng dụng 5S trong công ty., 5 Đánh giá tính khả thi của việc ứng dụng 5S., CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH ỨNG DỤNG 5S VÀO BỘ PHẬN CỬA NHỰA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỬU LONG., 2 . Thực hiện 5S tại công ty., 3 . Các tiêu chuẩn để giá và đo lƣờng thành công sau khi thực hiện 5S, 4 Thực hiện 5S tại vị trí thí điểm mẫu., TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay