Thông tin bất cân xứng trong hoạt động tín dụng của chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển thành phố đà nẵng

77 41 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 11:24

BO GIAO DUC VA DAO TAO TRUoNG D~I HQC KINH TE TP.HCM -oOo - TRANHAIVAN T'H6,NG TJN BAT CAN XiJNG TRONG HOAT DONG TIN DUNG CUA CHI NHANH NGAN HANG nAu vA PHAT TRIEN THANH PHO DA NANG MOT SO GOI YCHINH sAcH • • ·Tu "' ' CHUYEN NGANH MASO KINH TE PHAT TRIEN 60.31.05 LUAN VAN THAC Si KINH TE • • NguOi hu&ng din khoa hQc : TS NGUYEN HOANG BAO TP HO CHi MINH- NAM 2007 BQ GIAO Dl)C VA El~O Tft,.O TRUONG OH KINH TE TP HCM THUVI~N MUCLUC • • Trang Trang phl} bia ~ucluc Danh illl}.C cac chii' vi~t t~t Danh illl}.C cac bang bi~u Danh illl}.C cac SO' dB ChtrO'ng I CO' sir ly thuy~t va phtrO'ng phap nghien 1.1 Ca IV v Vl CtfU sa Iy thuySt 1.1.1 Cac khai ni~m vS thong tin bit can xt'mg, Iva ch9n bit Iqi va tam Iy y I~i 1.1.2 M()t s6 giai phap giam thiSu tinh tr~ng Lva ch9n bit Iqi va Tam Iy y I~i 1.2 Phuang phap nghien c(ru 13 1.2.1 Khung phan tich cua Iu~n van 13 1.2.2 Phuang phap nghien c(ru 13 ChtrO'ng II Thong tin b~t din xifng ho~t dqng tin dl}.ng cita 14 Chi nhanh Ngan hang DAu trr va Phat tri~n Thanh phB Da Ning 2.1 Thong tin bit can xt'mg, Iva ch9n bit Iqi va tam Iy y I~i 14 ho~t d()ng tin dvng cua cac NHTM aVi~t Nam 2.1.1 Thong tin bit can xt'mg ho~t d()ng tin dl)ng cua cac NHTM a Vi~t Nam 14 11 2.1.2 Lva chn b~t Iqi ho~t d()ng tin d\}ng cua cac 15 NHTM aVi~t Nam 2.1.3 Tam Iy y I~i ho~t d()ng tin d\}ng cua cac NHTM a 16 Vi~tNam 2.1.4 Giam thiSu Iva chn b~t Iqi va tam Iy y I~i ho~t 17 y I~i v~ d~ thong tin b~t 21 d()ng tin d\lng cua cac NHTM a Vi~t Nam 2.2 Lva chn b~t Iqi va tam Iy can x(rng ho~t d()ng tin d\lng cua Chi nhanh ngan hang DT & PT TP Da N~ng 2.2.1 Giai thi~u v~ h~ thBng Ngan hang DT & PT Vi~t Nam va 21 Chi nhanh ngan hang DT va PT TP Da N~ng 2.2.2 Tom t~t qui trinh tin dvng ap d\lng t~i Chi nhanh ngan 25 hang DT & PT TP Da N~ng 2.2.3 Cac Iva chn b~t Iqi thong tin b~t can x(rng 26 2.2.4 Tam Iy y I~i thong tin b~t can x(rng 40 2.3 M9t s6 nh~n xet rut 43 ChtrO"ng III M(}t sB gQi y chinh sach d~ kh~c phl}c tinh tr~ng ll}'a 45 ChQn bAt lgi va dim ly y l~i thong tin bAt din xrrng v~ phia Nha nuac 45 1.1 Xay dvng va phat triSn cac thS chS dS rang bu()c ho~t d()ng cua cac doanh nghi~p theo m9t quy d~o 45 phap Iy hfru hi~u 1.2 Xay dvng h~ thBng cung c~p thong tin dBng b9 va dfty du v~ cac doanh nghi~p 48 111 1.3 ThiSt l~p m1;1ng lu6i cung cftp thong tin thi truemg 49 1.4 Cac thS chS lien quan dSn ho1;1t d()ng ngan h~mg 50 3.2 VSphiah~th6ngBIDV 3.2.1 Dfii v6i Ngan hang DT & PT Vi~t Nam (H()i 51 sa chinh) 3.2.2 Dfii v6i Chi nhanh ngan hang DT & PT TP Da N~ng 51 57 K~t lu~n 61 Tai li~u tham khao 66 Phl] ll}c: Phan lo1;1i nh6m nq theo QuySt dinh 493/2005/QD-NHNN 69 cua Thfing d6c Ngan hang nha nu6c Vi~t Nam IV DANH MUC cAc CHUVIET TAT Doanh nghi~p nha nu6c :DNNN Ngan hang nha nu6c Vi~t Nam :NHNN Ngan hang thuong mc;ti :NHTM Ngan hang B~u tu va Phat tri6n Vi~t Nam : BIDV ' ? - Chi nhanh Ngan hang Bau tu va Phat trien TP Ba Nang: BIDVBN r6 chuc tin dvng :TCTD T6 chuc Thuong mc;ti th6 gi6i :WTO v DANH MUC • cAc BANG BIEU Trang Bang 2.1: Bang chi tieu du nq cua Ngan hang D~u tu va Phat triSn 23 Vi~tNam Bang 2.2: Du nq nfiu tu va Phat tri~n Vi~t Nam (2007), Bao cao thuAu tu va Phat tri~n Vi~t Nam (2007), Bao cao thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tin bất cân xứng trong hoạt động tín dụng của chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển thành phố đà nẵng , Thông tin bất cân xứng trong hoạt động tín dụng của chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển thành phố đà nẵng , Thông tin bất cân xứng trong hoạt động tín dụng của chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay