Tư tưởng hình thái kinh tế xã hội của mác, ăngghen trong một số tác phẩm chủ yếu và việc vận dụng nó vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam

16 264 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 09:09

A.MỞ ĐẦU1.Tính cấp thiết của đề tàiHọc thuyết Mác về hình thái kinh tế xã hội là quan niệm cơ bản khoa học và cách mạng để phân tích lịch sử và vạch ra quy luật phát triển của xã hội như một quá trình lịch sử tự nhiên. Song, ngày nay, sau sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, lý luận đó đang vấp phải sự phê phán từ nhiều phía. Việc nhận thức đúng, bảo vệ và vận dụng sáng tạo học thuyết Mác về hình thái kinh tế xã hội đã và đang trở thành một nhiệm vụ chính trị cấp bách đối với chúng ta trong giai đoạn hiện nay. Chính vì vậy, em lựa chọn đề tài : “Tư tưởng hình thái kinh tế xã hội của Mác, Ăngghen trong một số tác phẩm chủ yếu và việc vận dụng nó vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” nhằm khái lược tư tưởng của Mác, Ăngghen về lý luận hình thái kinh tế xã hội trong một số tác phẩm kinh điển, và nêu lên sự vận dụng học thuyết này vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam, con đường đúng đắn duy nhất mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 2.Tình hình nghiên cứu đề tài Có thể kể đến một vài công trình như: “Một vài nhận thức về học thuyết hình thái kinh tế xã hội của Mác” của tác giả Tấn Hồng, “Học thuyết hình thái kinh tế xã hội nhìn từ góc độ giá trị phương pháp luận” của tác giả Trần Ngọc Hiển, “Sức sống của học thuyết Mác về hình thái kinh tế xã hội trong thời đại ngày nay” của tác giả Hồ Trọng Viện…“Học thuyết Mác về hình thái kinh tế xã hội và ý nghĩa của nó đối với nhận thức lý luận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta” của tác giả Phạm Chung 3. Mục đích nghiên cứu đề tàiKhóa luận góp phần làm rõ:Thứ nhất là những tư tưởng hình thái kinh tế xã hội của Mác, Ăngghen trong một số tác phẩm kinh điển A MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Học thuyết Mác hình thái kinh tế hội quan niệm khoa học cách mạng để phân tích lịch sử vạch quy luật phát triển hội trình lịch sử tự nhiên Song, ngày nay, sau sụp đổ Liên Xô nước hội chủ nghĩa Đông Âu, lý luận vấp phải phê phán từ nhiều phía Việc nhận thức đúng, bảo vệ vận dụng sáng tạo học thuyết Mác hình thái kinh tế - hội trở thành nhiệm vụ trị cấp bách giai đoạn Chính vậy, em lựa chọn đề tài : “Tư tưởng hình thái kinh tế hội Mác, Ăngghen số tác phẩm chủ yếu việc vận dụng vào đường lên chủ nghĩa hội Việt Nam” nhằm khái lược tưởng Mác, Ăngghen lý luận hình thái kinh tế - hội số tác phẩm kinh điển, nêu lên vận dụng học thuyết vào đường lên chủ nghĩa hội (CNXH) Việt Nam, đường đắn mà Đảng nhân dân ta lựa chọn Tình hình nghiên cứu đề tài Có thể kể đến vài công trình như: “Một vài nhận thức học thuyết hình thái kinh tế - hội Mác” tác giả Tấn Hồng, “Học thuyết hình thái kinh tế - hội nhìn từ góc độ giá trị phương pháp luận” tác giả Trần Ngọc Hiển, “Sức sống học thuyết Mác hình thái kinh tế - hội thời đại ngày nay” tác giả Hồ Trọng Viện… “Học thuyết Mác hình thái kinh tế hội ý nghĩa nhận thức lý luận đường lên chủ nghĩa hội nước ta” tác giả Phạm Chung Mục đích nghiên cứu đề tài Khóa luận góp phần làm rõ: Thứ tưởng hình thái kinh tế hội Mác, Ăngghen số tác phẩm kinh điển Thứ hai việc vận dụng học thuyết hình thái kinh tế - hội vào công xây dựng CNXH Việt Nam Phạm vi, đối tượng nghiên cứu đề tài Khảo cứu tưởng hình thái kinh tế hội Mác, Ăngghen tác phẩm: Hệ tưởng Đức, Sự khốn triết học, Tuyên ngôn Đảng Cộng Sản việc vận dụng học thuyết hình thái kinh tế - hội vào việc xây dựng chủ nghĩa hội Việt Nam Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích – tổng hợp - Phương pháp logic – lịch sử - Phương pháp trừu tượng – cụ thể Đóng góp đề tài Khóa luận góp phần làm rõ tưởng Mác, Ăngghen số tác phẩm kinh điển Hệ tưởng Đức, Sự khốn triết học, Tuyên ngôn Đảng Cộng Sản đồng thời trình bày khái quát vận dụng học thuyết vào đường xây dựng chủ nghĩa hội Việt Nam giai đoạn khác Cấu trúc khóa luận • Phần mở đầu • Phần nội dung • Phần kết luận m • Danh mục tài liệu tham khảo B NỘI DUNG Chương I tưởng hình thái kinh tế hội trước Mác tưởng Mác – Ăngghen số tác phẩm chủ yếu 1.1 tưởng hình thái kinh tế hội trước Mác Như biết, lịch sử tưởng nhân loại trước Mác có không cách tiếp cận nghiên cứu phát triển lịch sử hội - Đêmôcrit: đời, hội loài người trải qua sống gần thú vật, ăn cây, múc nước sông để uống, tụ tập thành bầy, sống với nhau, bảo vệ Trong trình họ phát sinh lửa, sau phát sinh lửa dẫn đến khác biệt chất sống người Con người biết nấu chín thức ăn, lấy vỏ làm quần áo che thân, từ nhu cầu xuất hiện, từ việc thỏa mãn nhu cầu mà hội loài người phát triển - Áp dụng quy tắc học Niutơn cho yếu tố vũ trụ phụ thuộc lực hút lực đẩy - A.Xmít cho trình tự hội phát sinh hoàn toàn cạnh tranh tự - Giambaxtixta Vicô: lịch sử nhân loại lịch sử phát sinh, phát triển dân tộc Lịch sử diễn theo chu kỳ ví phát triển cá thể người, thời thơ ấu, qua thời niên, đến tuổi trưởng thành, sau lại quay thời kỳ - Rút xô nêu tưởng xu chung lịch sử nhân loại thông qua phát triển quan hệ hội - Hêghen xây dựng quan niệm trình phát triển lịch sử hội loài người nói chung Ông trình bày lược đồ phát triển sau: Thế giới phương Đông người có tự nhà vua chuyên chế, nhân dân tự do; Thế giới Hy Lạp Rôma có tự hạn chế số người; Thế giới Đức có tự cho tất người Theo Hêghen trình phát triển lịch sử biểu phát triển “ý niệm tự do” … 1.2 tưởng Mác – Ăngghen số tác phẩm kinh điển chủ yếu * Tác phẩm Hệ tưởng Đức Xuất phát từ lĩnh vực sản xuất vật chất, Mác Ăngghen vạch yếu tố mối liên hệ bản, đặt tất yếu tố mối liên hệ chỉnh thế, hệ thống, phụ thuộc, tác động lẫn chúng theo trình tự, quy luật định * Sự sản xuất tái sản xuất đời sống vật chất người - Mác Ăngghen gọi “hành vi lịch sử đầu tiên”, hành vi mà nhờ người thoát khỏi đời sống loài vật (tr 14) - Nguồn gốc bản, sâu xa động lực toàn phát triển lịch sử Nhưng không đơn giản trình người tác động vào tự nhiên, mà quan trọng tác động vào tự nhiên theo phương thức thực lợi ích vật chất mà họ có được, phân công lao động họ với tạo nên (tr 18) Các ông đề cập đến khái niệm: LLSX, Hình thức giao tiếp, PTSX, hội công dân, KTTT * LLSX: Mối quan hệ người với tự nhiên sản xuất vật chất * QHSX: Mối quan hệ người với người * PTSX: tác động biện chứng lực lượng sản xuất trình độ định hình thức giao tiếp tương ứng với Mác Ăngghen không đồng sản xuất với phương thức sản xuất, theo ông sản xuất tiến hành “theo phương thức định” Tr 14 Mác Ăngghen cho xung đột lực lượng sản xuất hình thức giao tiếp nguyên nhân định việc hệ thống hội thay hệ thống hội khác Tr 18 Chính không ngừng phát triển lực lượng sản xuất lực lượng sản xuất mâu thuẫn với hình thức giao tiếp (nhưng không làm hại đến sở nó) đưa đến bùng nổ cách mạng hội với hình thức phụ khác mâu thuẫn ý thức, đấu tranh tưởng Nhờ cách mạng chế độ hội lại thiết lập, cá nhân tiếp tục phát triển Đó cách thức tất yếu phát triển lịch sử nói chung Tr 19 * hội công dân (Kiến trúc thượng tầng) tr 15 “bao trùm toàn giao tiếp vật chất cá nhân giai đoạn phát triển định lực lượng sản xuất bao trùm toàn đời sống thương nghiệp công nghiệp giai đoạn đó” “tổng số lực lượng sản xuất, hình thức hội giao tiếp có” (sau từ “xã hội công dân” thay “cơ sở hạ tầng”) * KTTT (tr 16) Các ông đề cập đến yếu tố như: cấu hội, trị, nhà nước, pháp quyền, kiến trúc thượng tầng tưởng…Yếu tố hình thành trực tiếp sở hình thức giao tiếp hay hội công dân, biểu “xã hội công dân” Trong yếu tố này, Mác Ăngghen coi trọng yếu tố trị, nhà nước, xem yếu tố gần, trực tiếp với hội công dân chi phối yếu tố khác kiến trúc thượng tầng tưởng Lưu ý rằng, hai ông coi kiến trúc thượng tầng không bao gồm lĩnh vực trị, nhà nước, pháp quyền Từ toàn phân tích, luận giải trên, đồng thời vào từ “chế độ hội” mà Mác Ăngghen sử dụng tác phẩm, hiểu hệ thống yếu tố mối liên hệ đời sống hội nói hình thái kinh tế - hội, tức chế độ hội định Mỗi chế độ đặc trưng trình độ phát triển lực lượng sản xuất, phương thức hợp tác cá nhân hay hình thức giao tiếp thích hợp thể chế nhà nước tương ứng bảo vệc hco cá nhân có lợi ích vật chất thống trị, với kiến trúc thượng tầng tưởng phù hợp * Tác phẩm Sự khốn triết học Trong tác phẩm này, điểm bật việc xác định rõ hơn, diện nội dung khái niệm phương thức sản xuất Nói lực lượng sản xuất, Mác ý đến yếu tố công cụ lao động, xem đặc trưng cho trình độ lực lượng sản xuất giai đoạn lịch sử Đặc biệt, nói yếu tố thứ hai cấu thành phương thức sản xuất, Mác gọi đích danh “quan hệ sản xuất”, thay cho tên gọi trước “hình thức giao tiếp” hay “sự giao tiếp vật chất” Mác nhấn mạnh yếu tố chủ thể phương thức sản xuất, hình thái kinh tế - hội Chủ thể khác mà chủ sở hữu liệu sản xuất hội, tức làm chủ liệu sản xuất đặc trưng cho thời đại lịch sử định đó, chủ thể phương thức sản xuất, chế độ kinh tế vậy, chủ thể hội Mác đến nhận thức sâu sắc mối liên hệ lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất liên hệ cốt tử liên hệ trình độ lực lượng sản xuất biểu yếu tố công cụ lao động chủ thể phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất, công cụ lao động chẳng qua lực lượng chủ thể Mác hiểu phương thức sản xuất mối liên hệ hữu lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất, xác lập trình sản xuất Theo Mác: phương thức sản xuất định đặc trưng lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất Nhận thức sâu phương thức sản xuất, Mác đến nhận thức quy luật lịch sử Chính mối liên hệ lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất vận động phát triển phương thức sản xuất, sản xuất, trình lịch sử làm thành quy luật, thành nội dung phương thức sản xuất * Tác phẩm Tuyên ngôn Đảng Cộng Sản Trong tác phẩm này, Mác Ăngghen sử dụng khái niệm “Quan hệ sản xuất”, “Lực lượng sản xuất”, “Phương thức sản xuất”, “Tư liệu sản xuất” Cũng tác phẩm quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất chưa được trình bày cách cụ thể với cách quy luật, tưởng quy luật Mác Ăngghen trình bày minh chứng cách rõ ràng qua việc phân tích diễn tiến lịch sử: Trước tiên Mác Ăngghen trình bày chứng, sở theo diễn tiến lịch sử để thấy mầm mống cho hình thành chủ nghĩa hình thành nảy sinh, lòng hội phong kiến, qua trình tích lũy, phát triển, chế độ lớn mạnh thay thống trị chế độ phong kiến, hay nói cách khách giai cấp sản lớn mạnh tước thống trị hàng ngàn năm giai cấp phong kiến Qua việc nêu diễn tiến trình lịch sử thấy rõ tưởng Mác Ăngghen quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất cụ thể việc phân tích này, Mác, Ăngghen nêu lên tưởng: Sự không phù hợp quan hệ sản xuất (mà cụ thể chế độ sở hữu phong kiến) với trình độ lực lượng sản xuất phát triển xiềng xích, cản trở sản xuất phải đập tan xiềng xích sản xuất phát triển Trong Tuyên ngôn Đảng Cộng sản, học thuyết hình thái kinh tế hội sở cho Mác xây dựng quan niệm hình thái kinh tế - hội cộng sản chủ nghĩa Theo Mác, chế độ hội xây dựng sở chế độ công hữu liệu sản xuất, mà liệu sản xuất lực lượng sản xuất mang tính hội hóa cao lúc Chương II Nội dung khoa học học thuyết hình thái kinh tế hội việc vận dụng vào đường lên chủ nghĩa hội Việt Nam 2.1 Nội dung khoa học học thuyết hình thái kinh tế hội 2.1.1 Sản xuất vật chất – sở tồn phát triển hội Sản xuất vật chất trình người sử dụng công cụ lao động tác động vào tự nhiên, cải biến dạng vật chất tự nhiên nhằm tạo cải vật chất thỏa mãn nhu cầu tồn phát triển người 2.1.2 Biện chứng lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất 2.1.2.1 Khái niệm phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất a Phương thức sản xuất Sản xuất vật chất tiến hành phương thức sản xuất định Phương thức sản xuất cách thức người thực trình sản xuất vật chất giai đoạn lịch sử định hội loài người b Lực lượng sản xuất Lực lượng sản xuất biểu mối quan hệ người với tự nhiên trình sản xuất Lực lượng sản xuất thể lực thực tiễn người trình sản xuất cải vật chất Lực lượng sản xuất bao gồm người lao động với kỹ lao động họ liệu sản xuất, trước hết công cụ lao động Trong trình sản xuất, sức lao động người liệu sản xuất, trước hết công cụ lao động, kết hợp với tạo thành lực lượng sản xuất c Quan hệ sản xuất Quan hệ sản xuất quan hệ người với người trình sản xuất (sản xuất tái sản xuất hội) Quan hệ sản xuất gồm ba mặt: quan hệ sở hữu liệu sản xuất, quan hệ tổ chức quản lý sản xuất, quan hệ phân phối sản phẩm sản xuất 2.1.2.2 Quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất Sự vận động, phát triển lực lượng sản xuất định làm thay đổi quan hệ sản xuất cho phù hợp với Khi phương thức sản xuất đời, quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất Sự phù hợp quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trạng thái mà quan hệ sản xuất "hình thức phát triển" lực lượng sản xuất Sự phát triển lực lượng sản xuất đến trình độ định làm cho quan hệ sản xuất từ chỗ phù hợp trở thành không phù hợp với phát triển lực lượng sản xuất Khi đó, quan hệ sản xuất trở thành "xiềng xích" lực lượng sản xuất, kìm hãm lực lượng sản xuất phát triển Yêu cầu khách quan phát triển lực lượng sản xuất tất yếu dẫn đến thay quan hệ sản xuất cũ quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất để thúc đẩy lực lượng sản xuất tiếp tục phát triển Thay quan hệ sản xuất cũ quan hệ sản xuất có nghĩa phương thức sản xuất cũ đi, phương thức sản xuất đời thay 2.1.3 Biện chứng sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng 2.1.3.1 Khái niệm sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng a Cơ sở hạ tầng Cơ sở hạ tầng toàn quan hệ sản xuất hợp thành cấu kinh tế hội định b Kiến trúc thượng tầng Kiến trúc thượng tầng toàn quan điểm trị, pháp quyền, triết học, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật…cùng với thiết chế hội tương ứng nhà nước, đảng phái, giáo hội, đoàn thể hội…được hình thành sở hạ tầng định 2.1.3.2 Quan hệ biện chứng sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng a Vai trò định sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng Vai trò định sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng trước hết thể chỗ: Mỗi sở hạ hình thành nên kiến trúc thượng tầng tương với Vai trò định sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng thể chỗ: sở hạ tầng thay đổi sớm hay muộn, kiến trúc thượng tầng thay đổi theo b Tác động trở lại kiến trúc thượng tầng sở hạ tầng Tất yếu tố cấu thành kiến trúc thượng tầng có tác động đến sở hạ tầng Tuy nhiên, yếu tố khác có vai trò khác nhau, có cách thức tác động khác 10 2.1.4 Phạm trù hình thái kinh tế - hội Sự phát triển hình thái kinh tế - hội 2.1.4.1 Phạm trù hình thái kinh tế - hội Hình thái kinh tế - hội phạm trù chủ nghĩa vật lịch sử dùng để hội giai đoạn lịch sử định, với kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho hội phù hợp với trình độ định lực lượng sản xuất với kiến trúc thượng tầng tương ứng xây dựng quan hệ sản xuất 2.1.4.2 Sự phát triển hình thái kinh tế - hội trình lịch sử - tự nhiên hội loài người phát triển trải qua nhiều hình thái kinh tế - hội nối tiếp Trên sở phát quy luật vận động phát triển khách quan hội, C.Mác đến kết luận: "Sự phát triển hình thái kinh tế - hội trình lịch sử - tự nhiên” 2.2 Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế hội vào đường lên CNXH nước ta 2.2.1 Tính tất yếu đường lên chủ nghĩa hội - CNXH xu tất yếu khách quan lịch sử - Đi theo CNXH phù hợp với nhu cầu khách quan dân tộc 2.2.2 Xây dựng phát triền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa a Quan điểm Đảng ta kinh tế thị trường hội chủ nghĩa Trong văn kiện đại hội XI, Đảng ta xác định: “Nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa nước ta kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường, có quản lý Nhà nước, lãnh đạo Đảng Cộng Sản, vừa vận động theo quy luật kinh tế thị trường, vừa dẫn dắt, chi phối nguyên tắc chất chủ nghĩa hội…” 11 b Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Phát triển hình thức sở hữu, thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp Phát triển đồng yếu tố thị trường loại thị trường Nâng cao vai trò lãnh đạo Đảng, hiệu lực, hiệu quản lý Nhà nước kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa 2.2.3 Đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước a Vai trò công nghiệp hóa, đại hóa nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội nước ta Công nghiệp hóa, đại hóa (CNH – HĐH) nước ta nhằm xây dựng sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa hội b Một số biện pháp thúc đẩy công CNH-HĐH nước ta Đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp nông thôn, giải đồng vấn đề nông nghiệp, nông thôn nông dân Phát triển kinh tế vùng Phát triển kinh tế biển Bảo vệ sử dụng có hiệu tài nguyên quốc gia, cải thiện môi trường tự nhiên 2.2.4 Thực tiến công hội bước sách phát triển Khuyến khích người làm giàu theo luật pháp Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống sách bảo đảm dịch vụ công cộng thiết yếu, bình đẳng cho người dân giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khoẻ, văn hoá - thông tin, thể dục thể thao, tạo việc làm Phát triển hệ thống y tế công hiệu quả… 2.2.5 Phát triển văn hóa, tảng tinh thần hội 12 Tiếp tục phát triển sâu rộng nâng cao chất lượng văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, gắn kết chặt chẽ đồng với phát triển kinh tế - hội, làm cho văn hoá thấm sâu vào lĩnh vực đời sống hội C KẾT LUẬN Sự thay đổi mạnh mẽ, nhanh chóng giới ngày đặt yêu cầu phải nhận thức lại, nhận thức học thuyết Mác hình thái kinh tế - hội, nhằm giải đáp vấn đề mới, cấp bách đặt cho lý luận đường lên chủ nghĩa hội nước ta Đáp ứng yêu cầu không góp phần bảo vệ, khẳng định làm giàu giá trị, ý nghĩa bền vững học thuyết Mác hình thái kinh tế - hội mà chứng tỏ rõ ràng, sâu sắc toàn diện tính khoa học lý luận đường phát triển hội nước ta Là cử nhân, cán trị tương lai, sống học tập làm việc mái nhà hội chủ nghĩa, em tự nhận thức quyền nghĩa vụ phải không ngừng học tập, nghiên cứu học thuyết hình thái kinh tế - hội chủ nghĩa Mác đồng thời, tích cực tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề cấp bách mà thực tiễn lý luận đặt thời đại từ có kiến nghị, giải pháp thích hợp góp phần vào thành công của toàn Đảng, toàn dân ta đường lên chủ nghĩa hội Câu hỏi: Phân công: Trên sở quy luật KTTTrường, người lao động tham gia vào theo khả Đảng ta: Mỗi chủ thể kinh tế chịu trách nhiệm vào khả kinh tế (khác chất so với trước) 13 Phân phối: Theo lao động, theo mức đóng góp, qua phúc lợi hội • Quá trình đổi hệ thống trị nước ta có góp phần vào xây dựng hệ thống trị nước ta có góp phần vào trình xây dựng hình thái kinh tế hội hay ko ? Có đóng góp lẽ: Hệ thống trị nằm KTTT, đổi hệ thống trị => hoàn thiện KTTT => Đóng góp vào hoàn thiện HT KTXH Mặt khác, yếu tố KTTT có tác động trở lại với CSHT giúp thúc đẩy CSHT phát triển làm hoàn thiện HT KTXH, ví dụ yếu tố nhà nước: chủ trương sách nhà nước giúp thúc đẩy kinh tế phát triển… * Trong TN ĐCS, “ Những người cộng sản tóm tắt lý luận mình…xóa bỏ chế độ hữu” Theo em cần phải thực quan điểm nào? - Quá trình xóa bỏ chế độ hữu trình lâu dài, từ từ dựa trình độ phát triển LLSX - Xóa bỏ chế độ hữu đồng nghĩa với việc thiết lập chế độ công hữu, mà chế độ công hữu lại sản phẩm LLSX trình độ cao  Vì muốn xóa bỏ chế độ hữu đồng hành với việc phát triển mạnh lực lượng sản xuất Trước đây, nay: LLSX thấp, đan xen nhiều trình độ: thủ công, đại…có phát triển không đồng khu vực => đa dạng LLSX -> đa dạng quan hệ sở hữu => kinh tế nhiều thành phần: 14 KT nhà nước KT tập thể Kinh tế nhân Kinh tế nhà nước Kinh tế có vốn đầu nước Để thành phần hoạt động tốt phải có chế thị trường • tưởng HTKT XH chín muồi tác phẩm Trong lời tựa góp phần phê phán kho kinh tế trị • Thời kì độ nằm phạm vi HTKT CSCN quyền nằm tay ND LĐ • Làm để phân biệt đâu CNCS đâu CNXH CNXH: Tuy LLSX phát triển hạn chế định, chưa tạo sở đầy đủ cho việc xóa bỏ chế độ tưu hữu => giai cấp, nhà nước còn, chưa thể thực phân phối theo nhu cầu CNCS: khác • Tổng hợp vận dụng Phát triển LLSX: Công nghiệp hóa, đại hóa Phát triển QHSX: Đa dạng hóa loại hình sở hữu -> kinh tế nhiều thành phần -> kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo Vận hành kinh tế theo chế thị trường – chế để quản lý kinh tế KTTT: + Đổi hệ thống trị 15 + Chăm lo văn hóa • VN thuộc hình thái kinh tế hội nào? Thời kì độ lên CNXH • Đảng ta vận dụng luận điểm học thuyết hình thái kinh tế hội để xây dựng phát triển KTTT định hướng XHCN VN? Đảng ta vận dụng quan điểm việc lựa chọn đường tiến lên chủ nghĩa hội bỏ qua chế độ chủ nghĩa Theo quan điểm học thuyết Mác HT KTXH: phát triển hình thái kinh tế hội trình lịch sử tự nhiên, phát triển giai đoạn tiền đề cho giai đoạn sau Bỏ qua CNTB có nghĩa bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị quan hệ sản xuất kiến trúc thượng tầng chủ nghĩa, không bỏ qua phát triển LLSX, sở vật chất, kinh tế tạo CNTB Thực kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa nhằm tạo phát triển LLSX, sở vật chất, phát triển kinh tế mà đáng tạo CNTB Văn kiện đại hội Đảng 11 xác định: Nước ta nước nhỏ, xuất phát điểm thấp muốn trở thành nước công nghiệp tất yếu phải trải qua KTTT 16 ... NỘI DUNG Chương I Tư tưởng hình thái kinh tế xã hội trước Mác tư tưởng Mác – Ăngghen số tác phẩm chủ yếu 1.1 Tư tưởng hình thái kinh tế xã hội trước Mác Như biết, lịch sử tư tưởng nhân loại trước... việc vận dụng học thuyết hình thái kinh tế - xã hội vào công xây dựng CNXH Việt Nam Phạm vi, đối tư ng nghiên cứu đề tài Khảo cứu tư tưởng hình thái kinh tế xã hội Mác, Ăngghen tác phẩm: Hệ tư. .. thái kinh tế - xã hội Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội 2.1.4.1 Phạm trù hình thái kinh tế - xã hội Hình thái kinh tế - xã hội phạm trù chủ nghĩa vật lịch sử dùng để xã hội giai đoạn lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư tưởng hình thái kinh tế xã hội của mác, ăngghen trong một số tác phẩm chủ yếu và việc vận dụng nó vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam, Tư tưởng hình thái kinh tế xã hội của mác, ăngghen trong một số tác phẩm chủ yếu và việc vận dụng nó vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam, Tư tưởng hình thái kinh tế xã hội của mác, ăngghen trong một số tác phẩm chủ yếu và việc vận dụng nó vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn