On thi PPNCKH c1 c2 c3 c5 c6

31 111 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 01:12

TỔNG HỢP CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI CHƯƠNG Lý thuyết khoa học: Theo định nghĩa: Lý thuyết khoa học tập hợp khái niệm, định nghĩa giả thuyết lý thuyết trình bày có hệ thống thông qua mối quan hệ khái niệm, nhằm mục đích giải thích dự báo tượng khoa học Như lý thuyết khoa học tập hợp giả thuyết lý thuyết Có thuật ngữ giả thuyết sử dụng NCKH là: Giả thuyết lý thuyết (proposition) Giả thuyết kiểm định (hypothesis) Giả thuyết lý thuyết giả thuyết biểu diễn mối liên hệ khái niệm lý thuyết khoa học Trong NCKH, chưa thể kiểm định mối liên hệ thực tiễn mối liên hệ giả thuyết lý thuyết Khi đưa giả thuyết thu thập thông tin để kiểm định giả thuyết giả thuyết đưa gọi giả thuyết kiểm định Giả thuyết lý thuyết biểu diễn mối quan hệ khái niệm nghiên cứu lý thuyết khoa học, giả thuyết kiểm định dùng để biểu diễn mối liên hệ biến quan sát Giả thuyết lý thuyết nói lên mối liên hệ (tương quan or nhân quả) khái niệm nghiên cứu cô lập với khái niệm khác ko nêu Tức lý thuyết khoa học có giới hạn nó, xác định giả thuyết giá trị, thời gian, không gian Sự giống khác NC định tính định lượng Giống nhau: Đều PP NCKH Khác nhau: ĐỊNH TÍNH - Gắn liền với việc khám phá lý thuyết khoa học - Dựa vào trình quy nạp ĐỊNH LƯỢNG HỖN HỢP - Gắn liền với việc kiểm - Phối hợp định tính định lý thuyết khoa học định lượng - Dựa vào trình suy - Tổng hợp hai diễn trình Nghiên cứu ứng dụng khác nc khác ? Trả lời : Sách Business research method page 12-13 + Giống nhau: giải vấn đề người quản lý, vấn đề nghiên cứu + Khác nhau: • Nc ứng dụng (applied research): làm sáng tỏ câu trả lời cho câu hỏi rõ ràng liên hệ để đưa hành động, sách cần thiết giải vấn đề • Nc (basic research): tập trung giải câu hỏi phức tạp mang tính chất lý thuyết vấn đề người quản lý, tác động đến định, sách nhà quản lý Có kiểu Nghiên cứu thường gặp ??? Trả Lời : loai mô hình nghiên cứu: • Mô hình miêu tả • Mô hình thử nghiệm • Mô hình bán thứ nghiệm NC phi thực nghiệm Có loại nghiên cứu phi thực nghiệm: a Nghiên cứu Mô tả: - Mô tả tính chất tượng tồn - Cung cấp tranh tổng quát - Giữ vai trò tảng cho loại nghiên cứu khác b Nghiên cứu Lịch sử: - Mô tả kiện khứ ngữ cảnh kiện khứ khác - Thông tin thứ cấp sơ cấp c Nghiên cứu Tương quan: - Tìm hiểu kiện chung chung - Liệu biết kiện dự báo kiện khác - Không hàm ý việc tạo kết d Nghiên cứu Định tính: - Nghiên cứu hành vi ngữ cảnh trị, xã hội, tự nhiên văn hóa - Thường dẫn đến kết phi định lượng thiết kế nghiên cứu thực nghiệm Thực nghiệm thực: Người tham gia định vào nhóm Biến nghiên cứu (Treatment variable) kiểm soát nhà nghiên cứu Kiểm soát nguyên nhân tiềm ẩn hành vi Bán thực nghiệm: Thành phần tham gia định trước vào nhóm Hữu ích nhà nghiên cứu điều khiển biến Các tiêu chí đánh giá nghiên cứu: Có nghiên cứu công trình hoàn thành mới? Vấn đề mục tiêu NC có phát biểu rõ ràng? Giả thuyết nghiên cứu có rõ ràng? Cách NC thực có rõ ràng? Mẫu có đại diện cho đám đông? Kết thảo luận có phù hợp với vấn đề mục tiêu nghiên cứu? Trích dẫn có đầy đủ mới? Bạn có phê phán nội dung hình thức? (tổng hợp thêm từ sách PPNCKH kinh doanh): 10 Câu hỏi NC tốt: định nghĩa khảo sát, xác định giới hạn, cung cấp định hướng cho NC 11 Các khái niệm NC phải định nghĩa xác, rõ ràng, dựa NC trước 12 Bài NC phải cho thấy khác biệt có ý nghĩa so với NC có có ý nghĩa thực tiễn 13 Văn viết phải rõ ràng súc tích Mối quan hệ lý thuyết giả thuyết Lý thuyết tảng để xây dựng giả thuyết Giả thuyết cần có quan sát để kiểm định Kết kiểm định cho ta tổng quát hoá từ tổng quát hoá bổ sung cho lý thuyết lý thuyết lại tiếp tục kích thích giả thuyết câu hỏi ko trả lời ví dụ nghiên cứu phi thực nghiệm thực nghiệm giải thích phương pháp điều tra khoa học đem thông tin có giá trị kết có ý nghĩa hay không ĐN NC KH: Nghiên cứu khoa học cách thức người tìm hiểu khoa học cách có hệ thống (babbie 1986) Nghiên cứu hàm lâm ứng dung a Nguyên cứh hàm lâm : ngành KH nguyên cứu nhằm mục đích mở rộng kho tàng trí thức ngành khoa học Thường NG HL cho đời lý thuyết b Nguyên cứu ứng dụng : Là nghiên cứu nhầm ứng dụng thành tựu KH ngành vào thực tiễn nhằm mục địch trực tiếp hỗ trợ cho việc QD -> áp dụng KH để ng cứu vấn đề KD marketing, nhân sự,… Ngoài ra, c1 có lý thuyết khác: Các trường phái NCKH: Suy diễn quy nạp Suy diễn: lý thuyết để trả lời câu hỏi nghiên cứu Mang tính định lượng, kiểm định Quy nạp: Theo hướng ngược lại với suy diễn Từ thực tế -> lý thuyết hay Quan sát tượng KH để xây dựng mô hình gthich tượng khoa học Mang tính định tính Hỗn hợp: tổng hợp trường phái Những điều quan trọng để thực nghiên cứu tốt: + Câu hỏi NC: phai that cần thiết, hấp dẫn người đọc + CS lý thuyết phải đầy đủ phù hợp + Phạm vi nc: cần phải đầy đủ + Định nghĩa KN NC phải đầy đủ, rõ ràng + Mối liên hệ lý thuyết phải rõ ràng mang tích logic + Chú trọng lý thuyết + Xác định hướng tập trung phạm vi ng cứu + Văn phải xúc tích + Phải có khác biệt so với ng cứu trước, có ý nghĩa ( quan trọng ) ( Nguồn Sách PPNC – Thầy N Đình Thọ) Chương 2: Quy trình nghiên cứu Định nghĩa biến  Biến quan sát : • • Có nhiều giá trị khác Biến số khác với số (Chỉ có giá trị nhất, không đổi)  Mỗi khái niệm đo lường dựa bốn loại thang đo có mức độ xác đo lường khác gọi biến số  Mỗi biến số biểu tượng mà số hay giá trị gán vào  Biến số đơn vị hợp lý việc phân tích mà nhận tập giá trị cho trước a Sự khác khái niệm biến số      Khái niệm biểu tượng có ý nghĩa khác cá thể Biến số đo lường với cấp xác khác Tính đo lường khác khái niệm biến số Khái niệm đo lường Biến số đo lường đơn vị đo lường kinh tế, thô sơ, chủ quan hay khách quan b Các kiểu biến số Một biến số phân loại theo nhiều cách Sự phân loại tiến hành theo cách  Mối quan hệ nhân  Thiết kế nghiên cứu  Đơn vị đo lường c Loại biến số  Biến độc lập: Nguồn gốc gây thay đổi cho tượng hay tình  Biến phụ thuộc: kết thay đổi gây biến số độc lập => Mối quan hệ biến độc lập biến phụ thuộc: + Biến độc lập không bị + Không thay đổi cách có hệ thống với biến khác + Biến phụ thuộc nhạy cảm với thay đổi biến độc lập  Biến kiểm soát: có ảnh hưởng tiềm ẩn đến biến phụ thuộc  Biến ngoại lai: Có ảnh hưởng dự báo lên biến phụ thuộc  Biến trung gian: Những biến liên quan đến biến độc lập biến phụ thuộc che dấu quan hệ thật biến độc lập biến phụ thuộc  ……………………… Giả thuyết - Giả thuyết mệnh đề đoán mối quan hệ hay nhiều biến số - Giả thuyết nhận định sơ bộ,một kết luận giả định chất vật người NC đạt để chứng minh bác bỏ - Giả thuyết nghiên cứu câu trả lời giả định cho câu hỏi nghiên cứu bất biến trình nghiên - Giả thuyết phải phù hợp với điều kiện thực tế nghiên cứu, phù hợp với khung lí thuyết tác giả sử dụng, nhiều giả thuyết có khả kiểm nghiệm thực tế Giả thuyết đóng vai trò sở, khởi điểm công trình nghiên cứu, đồng thời có vai trò định hướng cho công trình nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu kiểm chứng, khẳng định sở lí luận giúp ta nhân thức sâu chất đối tượng nghiên cứu Ngay giả thuyết không phù hợp, bị bác bỏ trình kiểm chứng có ích trình tìm kiếm chân lí nhà nghiên cứu Đặc tính giả thuyết: - Là mệnh đề có tính định hướng - Tính xác thực chưa biết đến - Trong hầu hết trường hợp, xác định mối quan hệ hay nhiều biến số Đặc điểm: - Giả thuyết cần đơn giản, cụ thể rõ ràng khái niệm - Giả thuyết phải kiểm chứng tức phải dự kiến phương pháp kỹ thuật thu thập phân tích - Giả thuyết phải dựa sở quan sát kiện riêng biệt Mọi ý tưởng tuyệt đối hóa giả thuyết sai phạm logic chất quan sát khoa học - Giả thuyết phải có liên quan đén hệ thống tri thức khoa học loài người - Giả thuyết phải mang tính vận hành, nghĩa diễn giải số hạng đo lường Tầm quan trọng giả thuyết nghiên cứu: - Giúp ta suy nghĩ nhìn nhân kĩ câu hỏi nghiên cứu, hay xác mục tiêu nghiên cứu - Giả thuyết trình bày mối quan hệ nhân – miêu tả cho thấy khuynh hướng thay đổi phát triển đối tượng nghiên cứu - Giả thuyết công cụ, phương pháp luận chủ yếu cho việc tổ chức trình điều tra Vai trò phương pháp luận giả thuyết nghiên cứu thể chỗ, mắc xích, quan điểm lí luận, sở thực nghiệm nghiên cứu, giúp ta khoanh lại phạm vi mà vấn đề nghiên cứu đặt Lưu ý - Lí thuyết nghiên cứu ảnh hưởng đến giả thuyết nghiên cứu Nhà nghiên cứu có khuynh hướng đưa giả thuyết tảng vững lí thuyết mà nhà nghiên cứu quan tâm đặt niềm tin vào giá trị khoa học hay tính đắn - Giả thuyết giả đinh kết nghiên cứu lí thuyết kết trình kiểm nghiệm lâu dài luận điểm, chứng khoa học Nếu giả thuyết chứng minh tính đắn chứng khoa học khả trở thành lí thuyết nghiên cứu Hạn chế giả thuyết nghiên cứu: - Quá mong muốn khẳng định giả thuyết, người nghiên cứu nhìn khách quan dễ đưa nghiên cứu theo hướng để nhằm khẳng định giả thuyết đặt - Việc đưa giả thuyết nghiên cứu dễ dàng khiên người nghiên cứu bỏ qua tượng khác đồng thời xảy trình nghiên cứu Điều ảnh hưởng tới kết nghiên cứu Phân biệt giả thiết giả thuyết - Giả thiết: (toán học) mệnh đề cho sẵn không cần phải chứng minh - Giả thuyết: Điều tạm nêu (chưa chứng minh kiểm nghiệm) để giải thích tượng tạm công nhận Điểm khác giả thuyết giả thiết cần chứng minh, cần kiểm nghiệm nghiên cứu cho sẵn, thừa nhận không cần quan tâm đến việc chứng minh tính sai Mẫu đám đông a Các định nghĩa  Phần tử: Đơn vị mà nhà NC cần quan sát thu thập liệu ( cá nhân, hộ gia đình, tổ chức,…)  Tổng thể: Tập hợp tất phần tử định nghĩa thuộc phạm vi NC  Tổng thể nghiên cứu: Tập hợp phần tử mà thực tế nhận dạng lấy mẫu  Đơn vị lấy mẫu: Một hay nhóm phần tử để từ thực việc lấy mẫu giai đoạn trình chọn mẫu  Khung mẫu: Danh sách đơn vị lấy mẫu có sẵn để phục vụ cho việc lấy mẫu b Quy trình chọn mẫu [1].Định nghĩa tổng thể phần tử [2].Xác định khung lấy mẫu [3].Xác định kích thước mẫu [4].Xác định phương pháp chọn mẫu [5].Tiến hành lấy mẫu theo phương pháp chọn c Phân loại phương pháp chọn mẫu  Chọn mẫu xác suất - Biết trước xác suất xuất phần tử vào mẫu - Quá trình chọn mẫu tuân theo quy luật toán, tự ý thay đổi - Các thông số mẫu dùng để ước lượng, kiểm nghiệm thông số tổng thể  Chọn mẫu phi xác suất - Chọn phần tử vào mẫu không theo quy luật ngẫu nhiên - Không biết xác suất xuất phần tử Chọn mẫu tùy thuộc vào nhà nghiên cứu - Không thể dùng thông số mẫu để ước lượng, kiểm nghiệm thông số tổng thể d Các loại chọn mẫu phân chia theo xác suất phi xác suất Chọn mẫu xác suất Chọn mẫu phi xác suất Ngẫu nhiên đơn giản Lấy mẫu thuận tiện Hệ thống Lấy mẫu phán đoán Phân tâng Lấy mẫu theo lớp Theo nhóm Lấy mẫu theo mầm  Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản - Các phần tử chọn vào mẫu có xác suất biết trước - Dùng bảng ngẫu nhiên để chọn phần tử cho mẫu - Ưu điểm: Đơn giản có khung mẫu đầy đủ - Nhược điểm: Khó khả thi tổng thể lớn Ví dụ:  Chọn mẫu hệ thống - Chọn ngẫu nhiên điểm xuất phát, dựa vào bước nhảy để xác định phần tử từ khung mẫu - Đây phương pháp sử dụng phổ biến phương pháp ngẫu nhiên đơn giản - Ưu điểm: Không cần khung mẫu hoàn chỉnh - Nhược điểm: Mẫu bị lệch khung mẫu xếp theo chu kỳ tần số với bước nhảy Ví dụ:  Chọn mẫu phân tầng ngẫu nhiên - Tổng thể chua nhiều tầng theo nguyên tắc: Cùng tầng đồng nhất, khác tầng dị biệt - Để chọn phần tử tầng dùng phương pháp hệ thống - Số phần tử tầng xác định theo tỷ lệ không theo tỷ lệ với kích thước tổng thể - Phân tầng ngẫu nhiên theo tỷ lệ: Số phần tử tầng tầng tỷ lệ với quy mô tầng tổng thể - Phân tầng ngẫu nhiên không theo tỷ lệ: Sử dụng độ phân tán phần tử tầng khác đáng kể Số phần tử tầng chọn phụ thuộc vào độ phân tán biến quan sát tầng Ví dụ:  Chọn mẫu theo nhóm - Tổng thể chia làm nhiều nhóm (mỗi nhóm mang tính đại diện cho tổng thể) tuân theo nguyên tắc: Cùng nhóm dị biệt, khác nhóm đồng - Các nhóm chọn cách ngẫu nhiên để tạo thành mẫu - Có thể phân nhóm nhiều bước: Tiếp tục chọn nhóm nhóm phần tử nhóm - Chọn mẫu theo khu vực: dạng chọn mẫu theo nhóm với nhóm chia theo khu vực địa lý Ví dụ:  Chọn mẫu thuận tiện - Chọn phần tử dựa thuận tiện, dễ tiếp cận, dễ lấy thông tin - Nhược điểm: Không xác định sai số lấy mẫu kết luận cho tổng thể từ kết lấy mẫu - Sử dụng phổ biến bị giới hạn thời gian chi phí Ví dụ:  Chọn mẫu theo phán đoán - Nhà nghiên cứu tự phán đoán thích hợp phần tử để mời họ tham gia vào mẫu - Đặc điểm giống chọn mẫu thuận tiện, khả kinh nghiệm phán đoán tốt cho mẫu tốt thuận tiện Ví dụ:  Chọn mẫu theo lớp - Dựa vào sô thuộc tính kiểm soát xác định số phần tử cho chúng đảm bảo tỷ lệ tổng thể đặc trung kiểm soát - Sử dụng phổ biến thực tiễn NC - Có thể dùng nhiều thuộc tính kiểm soát tuổi , giới tính, thu nhập, loại hình DN, … Ví dụ:  Chọn mẫu theo mầm - Chọn ngẫu nhiên người vấn ban đầu, người chọn dựa giới thiệu người trước - Sử dụng thích hợp tổng thể ít, khó nhận đối tượng cần thu thập thông tin Ví dụ: e Quy trình xác định cỡ mẫu  Xác định sai số e chấp nhận ước lượng mẫu tổng thể  Xác định độ tin cậy anpha mong muốn có ước lượng mẫu nằm sai số e  Xác định giá trị Z tương ứng với độ tin cậy muốn có định  Ước lượng độ lệch chuẩn tổng thể  Dùng công thức thống kê tương ứng  Tính cỡ mẫu Chương 3: Lựa chọn vấn đề nghiên cứu phê bình nghiên cứu Chọn vấn đề nghiên cứu? Vấn đề nghiên cứu gì? • Là vấn đề mà ta quan tâm hay buộc ta phải nghiên cứu • Ví dụ: – Một Ngân hàng muốn xác định xem số dư tiền mặt trung bình dân chúng để đề sách huy động tiền gửI – Tại lượng du khách viếng thăm điểm đến bị sút giảm? Cách thức (the way) lựa chọn vấn đề nghiên cứu? Giải trình sơ đồ - Một số lưu ý lựa chọn vấn đề nghiên cứu: Vài cạm bẫy cần tránh!!  Đừng yêu thích ý tưởng bạn  Bạn cần thay đổi ý tưởng  Đừng chọn dự án tầm thường, không quan trọng  Đừng cố gắng làm nhiều  Cố gắng làm điều Chỉ rõ quan tâm bạn – Ý tưởng nghiên cứu đến từ đâu? WHERE DO IDEAS COME FROM?  Kinh nghiệm cá nhân hay hiểu biết  Hỏi giáo sư bạn  Nghĩ vấn đề chưa nghiên cứu  Kế sách cuối cùng?  Có lẽ bạn nghĩ vấn đề liên quan đến tiêu đề học Từ ý tưởng đến câu hỏi nghiên cứu, đến giả thuyết nghiên cứu:  Bạn nhận lĩnh vực yêu thích  Bây hình thành câu hỏi nghiên cứu:  Là diễn đạt vấn đề quan tâm hay mục đích tuyên bố cách rõ ràng hàm ý mối quan hệ biến => Câu hỏi đề thi cô Quý (khóa 18): Hãy trình bày ví dụ lĩnh vực mà bạn quan tâm, câu hỏi nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực giả thuyết liên quan đến nghiên cứu đó? - Đề cương nghiên cứu bao gồm: Chương mở đầu, sở lý thuyết & phương pháp nghiên cứu (mô hình, giả thuyết, thang đo) @Các tiêu chí đánh giá nghiên cứu:  Có nghiên cứu công trình hoàn thành mới? Lưu ý phần tài liệu tham khảo, phải đảm bảo & các viết chuyên gia đầu ngành lĩnh vực nghiên cứu  Vấn đề mục tiêu NC có phát biểu rõ ràng? Chương chương bị đánh giá nhiều Nếu mục tiêu nghiên cứu không phát biểu rõ ràng, giả thuyết nghiên cứu không chấp nhận, chấp nhận vấn đề nghiên cứu người ta chấp nhận phần sau nó)  Giả thuyết nghiên cứu có rõ ràng? Giả thuyết nghiên cứu có kiểm định hay không? Giả thuyết nghiên cứu nêu lên mối quan hệ khái niệm, không rõ ràng không kiểm định  Cách NC thực có rõ ràng? Nghiên cứu cách thức thu thập xử lý liệu Có nhiều nghiên cứu bị đánh giá  Mẫu có đại diện cho đám đông? Tránh việc khảo sát nhóm nằm đám đông nghiên cứu, nhóm nằm đám đông không đại diện cho đám đông  Kết thảo luận có phù hợp với vấn đề mục tiêu nghiên cứu? Lưu ý thảo luận xung quanh vấn đề nghiên cứu, không lan man vô vấn đề không quan trọng.)  Trích dẫn có đầy đủ mới?  Bạn có phê phán nội dung hình thức? @Vài cạm bẫy cần tránh!! - Đừng yêu thích ý tưởng bạn, bạn thay đổi ý tưởng đầu tiên, Đôi ban đầu đưa vấn đề nghiên cứu, sau nghiên cứu xem có sở lý thuyết cho vấn đề đánh giá xem vấn đề có có sở lý thuyết hay không hay có khả nghiên cứu hay không, phải chuyển qua nghiên cứu vấn đề khác Có nhiều người yêu thích ý tưởng mà không chịu thay đổi người bị gặp trục trặc, ko có thông tin khả thực Vì vậy, cần phải thay đổi ý tưởng cần thiết - Đừng chọn nghiên cứu tầm thường không quan trọng Cần đặc biệt lưu ý Điều quan trọng, người ta thường đánh giá vấn đề nghiên cứu theo tiêu chí: Tại nghiên cứu vấn đề đó? Kết nghiên cứu để làm Nếu dự án tầm thường lặp lại làm tệ hơn, ko cần sử dụng nghiên cứu ko cần nghiên cứu Đề cương có nội dung đóng góp đề tài Kết nghiên cứu cần cho ai: ví dụ nhà hoạch định kinh tế, hay nhà hoạch định nhân - Đừng cố gắng làm nhiều có thể: đừng nghĩ muốn ôm hết vào mà không làm hết.Mỗi đề tài nghiên cứu phạm vi , không gian khoảng thời gian định Do đó, nắm gốc rễ vấn đề có thời gian làm nỗi Đó lý mà đề cương nghiên cứu có phần phạm vi nghiên cứu - Phải xác định mục tiêu nghiên cứu phù, đưa mục tiêu lớn hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu (Phạm vi nghiên cứu: giới hạn không gian, thời gian đối tượng khảo sát) - Cố gắng làm điều mới: lặp lại nghiên cứu khác không theo hướng người ta làm mà có điều chỉnh bổ sung, có nghĩa có kế thừa phát triển Tuy nhiên, nên lưu ý Các báo công bố người tiến sĩ, họ phức tạp Cho nên “mới” làm cho đề tài to hơn, vĩ đại mà điều chỉnh mô hình cho phù hợp Ví dụ có mô hình, từ chọn & điều chỉnh cho phù hợp với đề tài “Mới” phải hợp lý, khoa học, vừa tầm, Vì không cần làm nghiên cứu phức tạp hàn lâm mà chọn nghiên cứu ứng dụng, lặp lại với mô hình đơn giản phải có ý nghĩa Tóm lại đừng phức tạp hóa vấn đề @ Viết sở lý thuyết  Đọc nghiên cứu khác – nắm bắt điều mà người khác làm  Tạo chủ đề thống – kể câu chuyện có kết cấu chặt chẽ, mạch lạc  Sắp xếp nguyên liệu bạn  Làm việc với dàn ý, giúp viết bạn luôn tổ chức tốt  Liên hệ với lĩnh vực khác, lĩnh vực bạn làm với người khác Hãy kể câu chuyện mạch lạc @ Lời khuyên hữu ích viết sở lý thuyết:  Lưu ý sử dụng nguồn thông tin cho hợp lý: - Nguồn thông tin internet tốt cho ý tưởng cần đánh giá lại chất lượng báo - Nguồn thông tin tạp chí nguồn thông tin tốt nhất: Bài báo viết dạng thống rõ ràng, Được đồng nghiệp đánh giá (Peer review) , có chuyên gia đánh giá báo đưa nhận xét  Đọc & tóm tắt nhiều báo có nội dung liên quan đến vấn đề nghiên cứu: phải đọc nhiều báo, tóm tắt báo để làm sở lý thuyết cho đề cương Chúng ta đọc báo mà làm nghiên cứu Đừng đọc báo mà lấy báo làm ý tưởng, trừ khi, am hiểu lý thuyết Khi đọc báo thấy họ làm theo phương pháp này, chọn phương pháp khác cho kết có giá trị tham khảo có độ nhạy cao  Ghi lại cách đễ hiểu nội dung quan trọng trước bắt tay thức viết sở lý thuyết Mong nhận góp ý bạn để ôn tập tốt môn học!! Thank you PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NỘI DUNG CHƯƠNG 5-THANG ĐO NHÓM THỰC HIỆN: 10-ĐÊM 9-K20 I Quá trình đo lường: Có hai định nghĩa: Đo lường ấn định số vật thể hay kiện theo qui tắc Đo lường cách thức sử dụng số để điễn tả tượng khoa học mà cần nghiên cứu Như tượng khoa học cần đo lường gọi khái niệm nghiên cứu, gọi tắt khái niệm Ví dụ: thái độ người tiêu dùng thương hiệu, Để đo lường khái niệm nghiên cứu người ta dùng dùng thang đo Có khái niệm có dạng số lượng, ví dụ doanh thu Tuy nhiên, nhiều khái niệm kinh doanh mà tự thân không dạng định lượng Do vậy, để đo lường chúng nhà nghiên cứu phải lượng hóa II Các loại thang đo: Có loại thang đo: Đặc điểm Định danh Thứ tự gốc Khoảng Tỷ lệ Để xếp lại, ý nghĩa lượng Để xếp thứ tự, ý nghĩa lượng Đo khoảng cách, có ý nghĩa lượng ý nghĩa Đo độ lớn, có ý nghĩa lượng gốc có ý nghĩa Trong đó: thang đo định danh thứ tự thang đo định tính; thang đo khoảng tỷ lệ thang đo định lượng Thang đo định danh - câu hỏi lựa chọn: câu hỏi người trả lời chọn trả lời cho sẵn: Bạn có thích uống cà phê không? Thích Không thích Không ý kiến - câu hỏi nhiều lựa chọn: câu hỏi người trả lời lựa chọn hay nhiều trả lời cho sẵn Trong nước sau đây, bạn thường xem phim nước nào? Mỹ Đức Hàn Quốc Trung Quốc Việt Nam Thang đo thứ tự - câu hỏi buộc xếp thứ tự: người trả lời buộc phải xếp thức câu trả lời Bạn vui lòng xếp theo sở thích môn thể thao bạn yêu thích nhất? Bóng đá … Quần vợt … Bóng bàn … Cầu lông … Bóng chuyền … - câu hỏi so sánh cặp: người trả lời yêu cầu chọn hai lựa chọn Bóng đá … Bóng bàn … Quần vợt … Cầu lông … Bi sắt … Bóng chuyền … Chạy … Đi … Trượt băng … Đua xe đạp … Thang đo khoảng - thang đo Likert loại thang đo loạt phát biểu liên quan đến thái độ câu hỏi nêu người trả lời chọn trả lời Anh chị có đồng ý “đầu tư không ngoan tạo rủi ro kinh doanh”? Hoàn toàn Phản đối Trung dung Đồng ý Hoàn toàn phản đối đồng ý Thang đo Likert thường dùng để đo lường tập phát biểu khái niệm - thang đo đối nghĩa: tương tự thang đo Likert, thang đo đối nghĩa nhà nghiên cứu dùng hai nhóm từ hai cực nghĩa trái ngược Ví dụ ghét-thương, ngon-dỡ Xin bạn vui lòng cho biết thái độ xem phim Việt nam truyền hình Rất thích Rất ghét - thang đo Stapel loại thang đo cặp tĩnh từ cực nhà nghiên cứu dùng phát biểu trung tâm thay hia phát biểu đối nghịch hai cực Hãy cho biết đánh giá bạn thái độ nhân viên bán hàng XYZ Thân thiện -5 -4 -3 -2 -1 Thang đo tỷ lệ lọai thang đo số đo dùng để đo độ lớn, gốc có ý nghĩa Dạng thông thường thang đo tỷ lệ hỏi trực tiếp liệu dạng tỷ lệ Xin bạn vui lòng cho biết bạn có áo dài? _ Trung bình tuần bạn uống ly cà phê? _ly Chú ý: Sự đo lường nên xác đến mức Trong tâm lý học, phần lớn biến đo thang đo định danh hay thứ tự Nhưng biến đo xác định mức độ xác đo lường III Giá trị độ tin cậy: 1/ Giá trị: Một đo lường gọi có giá trị (Validity) đo lường cần đo lường Hay nói cách khác đo lường vắng mặt hai loại sai số, hệ thống mẫu nhiên Giá trị nói đến kết phép thử không đề cập đến thân phép thử Giá trị xếp từ thấp đến cao, giá trị nghĩa Giá trị phải giải thích ngữ cảnh phép thử Công cụ đo lường tốt lọai bỏ giả thuyết trơ, hay chấp nhận giả thuyết nghiên cứu Sai số đo lường chia thành hai nhóm (1) sai số hệ thống (2) sai số ngẫu nhiên Nếu gọi sai số đo lường εM, sai số hệ thống εS sai số ngẫu nhiên εN, có: εM= εS+ εR - sai số hệ thống sai số tạo nên chênh lệch cố định đo lường Ví dụ, sử dụng thang đo không cân bằng, kỹ thuật vấn kém, - sai số ngẫu nhiên sai số xảy mang tính ngẫu nhiên Ví dụ vấn vie6nghi nhầm số đo trả lời; người trả lời thay đổi tính cách thời mệt mỏi, đau yếu, nóng giận, làm ảnh hưởng đến trả lời họ Các dạng sai số thường gặp đo lường Nguồn sai số Ví dụ Sự thay đổi cá tính đột ngột đối tượng nghiên cứu Mệt mỏi, đau yếu, nóng giận, vui vẻ, Yếu tố tình Sự diện người khác, ồn ào, Công cụ đo lường cách thức vấn Câu hỏi tối nghĩa, vấn viên thiếu kinh nghiệm,bảng câu hỏi in không rõ ràng, cách vấn khác (trực diện, điện thoại, thư), Yếu tố phân tích Nhập mã, tóm tắc sai,… Các loại giá trị: Các loại giá trị Content Đo Hình thành A measure of how well the items Ask an expert if the items assess what represent the entire universe of item you want them to Criterion Concurrent A measure of how well a test estimates a criterion Select a criterion and correlate scores on the test with scores on the criterion in the present Predictive A measure of how well a test predicts a criterion Select a criterion and correlate scores on the test with scores on the criterion in the future A measure of how well a test assesses some underlying construct Assess the underlying construct on which the test is based and correlate these scores with the test scores Construct 2/ Độ tin cậy: Khi đo lường vắng mặt sai số ngẫu nhiên đo lường có độ tin cậy (Reliability) (tức sai số hệ thống 0) Vì đo lường có giá trị cao phải có độ tin cậy cao Hay nói cách khác độ tin cậy điều kiện cần (chưa phải đủ) đo lường có giá trị Thông thường độ tin cậy đo qua hệ số tương quan người ta thường đo lường độ tin cậy hệ số Cronbach alpha Hệ số tin cậy (Reliability coefficients) số đo test thay đổi so với số đo test thứ hai Nó có giá trị từ -1,0 đến +1,0 (độ tin cậy hoàn hảo: perfect reliability) Chú ý: hệ số Cronbach alpha đo lường độ tin cậy thang đo (bao gồm từ ba biến quan sát trở lên) không tính độ tin cậy cho biến quan sát Nói tóm lại để tăng độ tin cậy phải giảm sai số, mục tiêu đo lường tìm số đo thực giảm sai số Các bước tăng độ tin cậy sau: - tăng qui mô mẫu - loại bỏ câu hỏi không rõ nghĩa - tiêu chuẩn hóa điều kiện nghiên cứu - sử dụng câu hỏi dễ câu hỏi khó  để kiểm tra lẫn - tối thiểu hóa ảnh hưởng yếu tố bên yếu tố người lạ, tiếng ồn,… - tiêu chuẩn hóa hướng dẫn, giới thiệu  phải hiểu đặt câu hỏi - trì tính quán qui trình ghi số đo  phải có hiểu biết với người điều tra không ảnh hưởng đến kết nghiên cứu Các lọai độ tin cậy Các loại tin cậy Đo Đo Hệ số tin cậy Test-retest Đo ổn định Áp dụng cho việc đo lường hai thời điểm khác cho nhóm người tham gia Parallel forms Đo tính tương đương Áp dụng hai hình thức đo lường phép thử cho nhóm người tham gia rform1.form2 Inter-rater Đo lường đồng ý Có hai thái độ để chọn số Tỷ lệ % đồng ý Internal consistency Đo lường tính quán Tương quan biến số tổng số biến tham gia Hệ số Cronbach alpha rtest1.test1 3/ Mối quan hệ độ tin cậy giá trị: • phép thử có giá trị phải có độ tin cậy, phép thử có độ tin cậy không thiết có giá trị Chương 6: Phương pháp đo lường hành vi NỘI DUNG: • Phép thử/kiểm tra/kiểm định • Các loại phép thử • Kỹ thuật quan sát • Bản câu hỏi Điều cần lưu ý: • Công cụ bạn dự kiến sử dụng có độ tin cậy giá trị? • Dựa vào câu hỏi nghiên cứu mà bạn lựa chọn công cụ nghiên cứu => đánh giá báo xuất phát từ câu hỏi nghiên cứu định mục tiêu, phương pháp công cụ nghiên cứu Định nghĩa: Phép thử/kiểm tra/kiểm định (test): (đo hành vi cá nhân or tổ chức) • Một phép thử (test) nên đo lường chất mức độ khác đối tượng • Một phép thử tốt phân biệt đối tượng dựa số đo thực (true scores) họ Tại sử dụng phép thử/kiểm tra/kiểm định? • Giúp xác định kết thí nghiệm • Để chuẩn đoán điểm mạnh yếu • Để hổ trợ cho việc xếp cá nhân vào chương trình phù hợp • Hổ trợ việc lựa chọn ứng viên • Để đánh giá hiệu chương trình I Các loại phép thử (tests): Kiểm tra kết Kiểm tra thái độ Kiểm tra tính cách Nó Đánh giá kiến thưc cá nhân lĩnh vực Đánh giá cảm xúc cá nhân vấn đề Đánh giá hành vi Kiểm tra kết (Achievement Test) • • Được chuẩn hóa (Standardized) o Được sử dụng rộng rãi mang tính thương mại o Có hướng dẫn chung Người nghiên cứu thiết kế o Được thiết kế cho mục địch sử dụng cụ thể o Hướng dẫn riêng So sánh - What Comparisons Do Tests Make? • Đối chiếu với chuẩn chung: số đo cá nhân so sánh với kết nhóm lớn (giá trị trung bình chung xóa nhòa giá trị cá nhân, không thấy khác biệt vd: tiền lương trung bình công ty) • Đối chiếu với tiêu chuẩn: số đo nhân so sánh với tiêu chuẩn xác định (vd: tính đc số liệu tài công ty phải so sánh với chuẩn ngành biết công ty có tốt hay không) • Mỗi so sánh cho ý nghĩa nghiên cứu Phân tích câu hỏi: • Câu hỏi nên phân biệt người biết người (vd: đưa câu hỏi kiểm tra kết xoay quanh điểm 5, => câu hỏi ko phân biệt người biết người ko biết vấn đề Một kiểm tra tốt thang đo phải phủ ( điểm từ 1-5) • • • Bảng câu hỏi tốt cho thấy số đo cao hay thấp cách quán: người ko thích đánh phần không thích Phân tích cung cấp đo lường khả phân biệt câu hỏi o Chỉ số khó o Chỉ số khác biệt Bảng câu hỏi không tốt cho kết chung chung Phép thử thái độ (Attitude Test )- Assess an Individual’s Feelings About a Topic (thang đo thái độ) Đồng ý Ko có ý kiến Không đồng ý Ngày trước lễ Tạ ơn nên ngày nghỉ Bài kiểm tra cuối khóa không nên bắt buộc Bạn hài long với mức lương trả Thang đo THURSTONE - Method of Equal Appearing Intervals • Phát biểu viết để thái độ hướng vấn đề • Xếp hạng đánh giá phát biểu từ ưa thích đến ưa thích nhiều • Các phát biểu nhận số đo quán cho số đo trung bình • Một phát biểu chọn bao phủ toàn thái độ cá nhân hay tổ chức vấn đề • Đáp viên đánh dấu vào phát biểu (items) mức độ mà họ đồng ý o BCH tốt (Well-formed attitudes) cho thấy số đo cao hay thấp cách quán o BCH không tốt (Poorly-formed or inconsistent attitudes) số đo thường mức trung dung Thang đo LIKERT • Phát biểu viết để thái độ hướng vấn đề • Các phát biểu với thái độ tích cực hay tiêu cực lựa chọn • Các phát liệt kê đáp viên mức độ đồng ý họ • Vd A LIKERT SCALE Tinh số đo thang đo LIKERT: Method of Summated Ratings • • • Tính số phát biểu Lưu giữ tỷ trọng phát biểu không ưa thích Tính giá trị trung bình số đo Nghiên cứu tính cách • Phép thử xạ ảnh (Projective tests) o Thể đáp viên với kích thích khó hiểu (Present respondent with ambiguous stimulus) o có câu hỏi xuôi xem họ trả lời sau lại có câu hỏi ngược để kiểm tra quán VD: hỏi giám đốc công ty • Đánh giá nhân viên công quan trọng: answer: đồng ý • Công ty anh đánh giá nhân viên công bằng: answer: ý kiến • Kiểm tra có cấu trúc o Câu hỏi khách quan II • • Kỹ thuật quan sát Nhà nghiên cứu quan sát ghi chép Đừng cản trở/quấy rầy Kỹ thuật ghi chép hành vi Kỹ thuật Làm Thời gian Nhà nghiên cứu ghi chép khoảng thời gian ghi chép mà hành vi xảy Ghi chép Nhà nghiên cứu ghi chép số lần mà tần suất hành vi xảy Ghi khoảng Nhà nghiên cứu quan sát đối tượng lượng thời gian cố định Ghi liên tục Nhà nghiên cứu ghi thứ xảy Ví dụ Thời gian người lớn ăn hết tô phở bao nhiêu? Câu hỏi hỏi lần? Trong 60 giây, thành viên nhóm nói với lần? Suốt hành vi sv ghi nhận Kỹ thuật quan sát - (Cạm bẩy cần tránh) • Ảnh hưởng người quan sát (Observer effects) • Sự thiên lệch người quan sát (Observer bias) • Sự mệt mỏi • Thay đổi khái niệm Khi hỏi tránh việc người quan sát phải lục lại suy nghĩ VD: tháng anh ghé mua hàng lần => thay bằng: anh có thường ghé mua hàng không III • • • Bảng câu hỏi - BCH (QUESTIONNAIRES) Khái niệm: BCH o Bài tests gồm câu hỏi có cấu trúc (structured questions) o Tự thực (Self-administered) Ưu điểm/thuận lợi o Có thể gởi mail o Điều tra vùng địa lý rộng lớn o Rẽ vấn mặt đối mặt o Đáp viên thành thực o Dữ liệu dễ chia sẻ với người nghiên cứu khác Nhược điểm/bất lợi o Tỷ lệ hồi đáp thấp Nhận xét: - Là phương tiện thu thập thông tin, liệu tiêu tốn chi phí, thời gian hiệu với cỡ mẫu đủ lớn - Bảng câu hỏi nên kiểm tra qua nhiều công đoạn bước phải thiết kế cẩn thận - Cần phải dành thời gian thích hợp cho việc thiết kế bảng câu hỏi Thu thập liệu BCH Quy trình • Xác định mục tiêu nghiên cứu • Xác định cỡ mẫu • Xây dựng bảng câu hỏi • Kiểm tra bảng câu hỏi • Phân tích kết BCH đo lường gì? • BCH công cụ thu thập liệu linh hoạt • Tuy nhiên, BCH dùng để thu thập tất loại liệu • Dữ liệu bao gồm: o Khách quan & Chủ quan o Định tính & Định lượng Khi BCH nên sử dụng? • Khi nguồn lực bị giới hạn • Khi cần bảo lưu tính riêng tư người tham • Khi chứng thực cho nghiên cứu khác Các chức BCH chức liên quan tới đối tượng điều tra: • Đưa câu hỏi rõ nghĩa • Lôi kéo hợp tác thành thật câu trả lời • Kích thích hồi đáp qua việc xem xét nội tâm thay độ sâu trí nhớ • Đưa hướng dẫn cách thức trả lời • Có thể phân loại thẩm tra thông tin • • • • • • • - Các giả định BCH Đừng tạo yêu cầu không hợp lý đáp viên Không có mục đích bị che dấu Yêu cầu thông tin cho đáp viên có Chứa đựng câu hỏi thú vị Không yêu cầu thông tin thu thập nguồn khác BCH BCH chứa câu hỏi trả lời BCH chứa câu hỏi thẳng thắn cởi mở • - Nguyên tắc xây dựng: Liệt kê thông tin cần Xác định thông tin lấy từ nguồn (thông tin có sẵn thị trường hay không) Điều tra liệu thị trường • • - Hình thức Trình bày hấp dẫn, chuyên nghiệp, dễ hiểu Câu hỏi trang phải đánh số cẩn thận • • • • • • Sự hướng dẫn phải rõ ràng, xác Câu hỏi phải khách quan Câu hỏi xếp theo trật tự hợp lý Phải có chuyển tiếp từ phần sang phần khác • • • - Tầm quan trọng thư giới thiệu Thông báo cho người nhận công trình nghiên cứu Đề cao tầm quan trọng nghiên cứu Làm cho đáp viên phần nghiên cứu Qui trình lập bảng câu hỏi Xác định liệu cần tìm Điều tiên cho BCH hiệu xác định xác mục tiêu, đối tượng nghiên cứu Nên liệt kê khái niệm đo lường Xác định công cụ thống kê phù hợp để phân tích Xác định quy trình Quyết định cách thức sử dụng để tiếp xúc với đối tượng điều tra Phụ thuộc vào: Loại thông tin cần thu thập Đối tượng điều tra Phỏng vấn trực tiếp: - Lường trước điều cần thiết cho người vấn đối tượng điều tra - Nội dung phải in với hình thức khác loại - Nên sử dung dạng câu hỏi nhiều lựa chọn Tự báo cáo: - Người vấn đưa cho đối tượng điều tra BCH đưa câu trả lời - Bản hướng dẫn kèm theo cần thiết Phỏng vấn không thức: - Dễ chuyển biến tiêu chuẩn hoá - Người vấn đưa chủ đề để thảo luận khuyến khích đối tượng đưa y kiến - Cần có hướng dẫn vấn để hướng thảo luận vào chủ đề mong muốn Phỏng vấn qua điện thoại: - người vấn phải nhanh chóng lôi kéo quan tâm - người vấn phải đọc hướng dẫn cách lựa chọn câu trả lời - Cần phải ngắn gọn logic Điều tra cách gửi Mail: - Gửi thư để mời trả lời - Đưa mục đích nghiên cứu - - - Lợi ích đối tượng điều tra Chắc chắn đối tượng điều tra nhận BCH Đánh giá nội dung BCH Những câu hỏi phải đánh giá để xác định chúng đem liệu có nghĩa hay không? Cách đánh giá dựa câu hỏi sau: o Đối tượng điều tra có hiểu câu hỏi hay không? (Do ngữ nghĩa khả nhận thức) o Đối tượng điều tra có khả trả lời không? (Do thiếu hiểu biết không nhớ được) o Đối tượng điều tra đồng ý cung cấp thông tin không? (Do vấn đề nhạy cảm, riêng tư yêu cầu sức) Quyết định dạng câu hỏi/trả lời Câu hỏi phi cấu trúc (mở): câu hỏi mà đối tượng điều tra tự trả lời theo ý cá nhân o Các loại:  tự trả lời  thăm dò khai thác thêm thông tin  kỹ thuật dự đoán: 1) liên hệ 2) xây dựng 3) đầy đủ Câu hỏi cấu trúc (đóng): loại câu hỏi mà câu trả lời liệt kê sẵn người trả lời câu hỏi việc chọn o Các loại: 1) Câu hỏi hai trả lời, chọn 2) Câu hỏi nhiều trả lời, lựa chọn 3) Câu hỏi nhiều trả lời, nhiều lựa chọn 4) Sắp hạng 5) Đánh giá theo thang điểm cho trước Xác định từ ngữ dùng câu hỏi - Sử dụng từ đơn giản: o từ sử dụng phải dễ hiểu với tất đối tượng điều tra o từ đơn giản tốt - Sử dụng từ quen thuộc: o tránh dùng từ chuyên môn kỹ thuật thuật ngữ chuyên ngành o từ dùng hiểu - Tránh câu hỏi dài, câu hỏi ngắn tốt - Cần rõ ràng xác - Tránh câu hỏi nhiều ý câu Ví dụ, bạn có nghĩ bánh AFC thơm hợp vị không? Câu trả lời là: • Đúng thơm hợp vị • Đúng thơm không hợp vị • Không thơm ngon không hợp vị • Không thơm ngon có hợp vị - Tránh câu hỏi gợi ý Ví dụ: Bạn không nghĩ VTV kênh truyền hình tốt Việt Nam chứ? - Tránh câu hỏi có tính chất định kiến - Tránh đoán Ví dụ: Bạn xem TV tháng? - Xác định cấu trúc bảng câu hỏi Mục đích, ý nghĩa điều tra Câu hỏi dẫn dắt nhằm tranh thủ tình cảm Câu hỏi sàng lọc để chọn đối tượng trả lời câu hỏi Câu hỏi hâm nóng để gợi ý, gợi cảm xúc Câu hỏi đặc thù nhằm khai thác thông tin muốn tìm Câu hỏi phụ thu thập thông tin người vấn Phần cám ơn - Các đặc tính vật lý bảng câu hỏi Chất lượng giấy, in ấn Hình thức trình bày phải rõ ràng Để đủ khoảng trống cho câu hỏi mở Bảng câu hỏi nhỏ, gọn tốt Hướng dẫn rõ ràng, cụ thể Bước tiếp theo??? - Bảng câu hỏi giống sản phẩm cần kiểm tra chất lượng - Làm cho chúng rõ ràng người hiểu - Làm thử nghiệm với số người tình nguyện - Xử lý lỗi gây bối rối Kết luận - Thiết kế bảng câu hỏi trình lâu dài đòi hỏi đầu tư thích đáng Bảng câu hỏi linh hoạt, cho phép thu thập liệu mang tính chủ quan khách quan thông qua câu hỏi cấu trúc phi cấu trúc Cần có xem xét kỹ để loại bỏ lỗi mà gây thay đổi lớn Làm điều bảng câu hỏi trở thành công cụ thu thập thông tin tốt tiết kiệm Câu 1: Tại cần phải phân tích liệu thăm dò (thống kê mô tả) trước thống kê phân tích? Dùng thống kê mô tả để xem liệu thu thập có phù hợp với mục tiêu phân tích không? Có sai xót không? Và xác định đặc điểm mẫu cần phân tích thông qua biến định tính (như tuổi, giới tính, trình độ, thu nhập, vị trí địa lý…) Sau phân tích thống kê mô tả, ta biết quy luật phân phối xác suất liệu thu thập, từ có sở để tiến hành thống kê phân tích Câu 2: Trong nghiên cứu ứng dụng phục vụ quản lý quan hệ người làm công tác quản lý người thực công tác nghiên cứu nào? Cho ví dụ ngắn gọn, lấy ví dụ quan bạn làm việc? - Người làm công tác quản lý người thực công tác nghiên cứu, ví dụ Giám đốc nhân tiến hành nghiên cứu mức độ hài lòng nhân viên sách công ty - Người làm nghiên cứu người quản lý, ví dụ muốn đánh giá mức độ phù hợp cấu tổ chức áp dụng công ty, Ban giám đốc thuê đơn vị nghiên cứu độc lập để thực nghiên cứu Câu 3: Hãy nêu vai trò lý thuyết nghiên cứu bản, cho ví dụ cụ thể ngắn gọn, lấy ví dụ từ dự định đề tài nghiên cứu để làm luận văn tốt nghiệp cao học bạn? Lý thuyết đóng vai trò sở cho việc nghiên cứu, lý thuyết, ta phải đâu, so sánh với gì, kiểm định sao, mô nào? Ta có đề tài nghiên cứu vấn đề trước đó, kết nghiên cứu sao, hạn chế đề tài nào? Lý thuyết cung cấp cho ta mô hình nghiên cứu, thang đo sử dụng lập luận khoa học liên quan đến vấn đề nghiên cứu Ví dụ anh tự lấy Câu 4: Tại nghiên cứu lại có nhiều phương pháp phân tích liệu khác nhau? Tùy vào mục đích nghiên cứu, số liệu thu thập, mô hình nghiên cứu mà ta áp dụng phương pháp phân tích liệu khác Ví dụ muốn xem xét độ tin cậy thang đo có biến cảm nhận, sử dụng phương pháp phân tích Cronbach’s Anpha, dùng biến thực (có thể cộng trừ nhân chia) không cần dùng phương pháp phân tích Tương tự, có nhiều biến để đo lường nhân tố (ví dụ lòng trung thành nhân viên), muốn đo lường nhân tố cần sử dụng phương pháp phân tích nhân tố (EFA) để kết hợp biến lại thành nhân tố có ý nghĩa Khi muốn xem xét tương quan biến nhân tố với nhau, ta sử dụng hệ số tương quan phương pháp phân tích hồi quy Có nhiều phương pháp phân tích nghĩa có nhiều công cụ để lựa chọn cho phù hợp với nghiên cứu, kết hợp nhiều phương pháp khác để đạt mục tiêu nghiên cứu trả lời câu hỏi nghiên cứu Hầu hết phương pháp tích hợp phần mềm phân tích liệu EVIEWS, SPSS, AMOS,… Câu 5: Trong trình từ thiết kế biểu mẫu thu thập số liệu tiến hành thu thập số liệu, anh chị có kinh nghiệm rút từ trình này? * Kinh nghiệm việc thiết kế biểu mẫu thu thập số liệu: - Không nên hỏi hai cấu trúc (2 vấn đề, biến) câu hỏi Vì gây khó khăn cho người trả lời, câu trả lời hoàn toàn khác nhau, chí mâu thuẩn Ví dụ: phương tiện giao thông công cộng sau, phương tiện vừa tiện nghi vừa rẽ tiền? a Xe bus b Xe ôm c Taxi d Xích lô - Không nên thiết kế bảng câu hỏi dài Điều làm nãn lòng người trả lời, chí người vấn Khi bảng câu hỏi dài mức độ xác câu hỏi trả lời sau không xác Do đó, không nên đưa câu hỏi phân loại (làm nghề gì, thu nhập bao nhiêu) lên trước mà nên đưa xuống cuối dễ trả lời không gây ức chế tâm lý cho người trả lời Nên dựa mô hình cụ thể để thiết kế bảng câu hỏi Từ mô hình cụ thể, ta xác định xem có yếu tố thành phần có nhiêu câu hỏi nghiên cứu - Không nên hỏi câu hỏi làm cho đối tượng điều tra bị nhận dạng Ví dụ: muốn điều tra tác động sách phủ đến điều tiết kinh tế hay giáo dục; ta hỏi ông bà công tác đâu người trả lời không thích trả lời câu hỏi né tránh - Không nên hỏi câu hỏi có thuật ngữ chuyên môn, gây khó hiểu cho người trả lời - Không nên hỏi câu hỏi làm cho đối tượng trả lời sai thật Ví dụ: Ông hay bà thực việc đề bạt có dựa lực kết công việc nhân viên không? Câu trả lời phần lớn có - Tránh đặt câu hỏi mang tính chất riêng tư, vấn đề thuộc cá nhân * Kinh nghiệm tiến hành thu thập số liệu sơ cấp: - Nên có bước điều tra thử nhằm kiểm tra giá trị nội dung yếu tố đo lường chỉnh sửa lại bảng câu hỏi trước tiến hành điều tra thức Ví dụ: thiết kế bảng câu hỏi có câu hỏi sau: ông bà nhận dạng thương hiệu OMO qua phương tiện sau đây? a Truyền hình b Truyền c Báo chí d Tờ rơi Nhưng điều tra thử ta phát phương tiện khác nữa, ta bổ sung vào câu trả e Khác - Nên thực tập huấn cho người vấn, kỷ vấn, thời điểm vấn - Thống cách hiểu nội dung câu hỏi điều tra, thống việc mã hóa bảng câu hỏi, mã hóa liệu - Quá trình điều tra phải tôn trọng trình tự câu hỏi bảng câu hỏi - Nếu công ty chuyên nghiên cứu thị trường thu thập thông tin phải thành lập phận giám sát vấn viên Câu 6: Sự khác nghiên cứu định lượng nghiên cứu định tính? Mô hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu gì? * Nghiên cứu định lượng: - Các biến nghiên cứu biến tác động xác định trước - Lượng hóa mối quan hệ giửa biến Ví dụ: nghiên cứu tác động chương trình quảng cáo đến thay đổi doanh thu * Nghiên cứu định tính: - Chỉ xác định biến nghiên cứu biến tác động chưa biết biết trình thu thập thông tin, khái quát để xác định biến tác động - Biến tác động chưa xác định rõ, trình nghiên cứu đồng thời làm rõ biến tác động Ví dụ: nghiên cứu chậm trễ trình cổ phần hóa Việt Nam, biến nghiên cứu chậm trễ trình cổ phần hóa, chưa biết xác biến tác động gì? * Phương pháp luận định lượng định tính khác nhau: - Nghiên cứu định lượng lý thuyết cho ta biết mối quan hệ khái niệm, từ nhận dạng vấn đề nghiên cứu, nêu lên đề tài để giải vấn đề Sau thu thập thông tin ta kiểm định xem lý thuyết có không? Do sử dụng phương pháp diễn dịch Ngược lại, nghiên cứu định tính lại sử dụng phương pháp quy nạp Từ quan sát thực tế, thu thập thông tin, xử lý thông tin rút kết luận nhằm khái quát hóa trở lại thành mô hình lý thuyết Việc sử dụng phương pháp quy nạp khó diễn dịch Nó không đòi hỏi nhà nghiên cứu có kinh nghiệm mà đòi hỏi khả tiếp cận nguồn thông tin thu thập - Phương pháp định lượng cho phép vấn nhiều đối tượng nghiên cứu định tính điều tra nhóm nhỏ đối tượng * Mô hình nghiên cứu: mô hình lý thuyết xây dựng từ mối quan hệ hai hay nhiều khái niệm trừu tượng thông qua định nghĩa có liên quan đến vấn đề cần nghiên cứu Ví dụ: Khi nghiên cứu chất lượng dịch vụ ta sử dụng mô hình lý thuyết thang đo SERVQUAL * Giả thuyết nghiên cứu: tiền đề, suy nghĩ có sẳn đầu nhà nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu phát biểu mối tương quan hai biến Thông qua nghiên cứu dùng thông tin (dữ liệu) nghiên cứu để khẳng định bác bỏ giả thiết Ví dụ: H0: Tăng chi phí quảng cáo làm tăng doanh số bán hàng ... you want them to Criterion Concurrent A measure of how well a test estimates a criterion Select a criterion and correlate scores on the test with scores on the criterion in the present Predictive... criterion Select a criterion and correlate scores on the test with scores on the criterion in the future A measure of how well a test assesses some underlying construct Assess the underlying construct... more information can be found Cung cấp: - Sự giới thi u tổng quát vấn đề Ngiên Cứu - Vài đầu mối giúp việc tìm kiếm thông tin nhiều Secondary Sources Provides a level of information “once Nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: On thi PPNCKH c1 c2 c3 c5 c6, On thi PPNCKH c1 c2 c3 c5 c6, On thi PPNCKH c1 c2 c3 c5 c6, Chương 2: Quy trình nghiên cứu, Chương 6: Phương pháp đo lường hành vi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay