Ứng dụng PLC để tự đông hóa máy cắt sản phẩm trong nhà máy nhựa CUBIC- TP Vinh

72 35 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2017, 19:15

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Hiện nay, ở Việt Nam với điều kiện kinh tế , cơ sở vật chất, trình độ con người ơ môt sô nganh nghê con thâp nên hệ thống dây chuyền sản xuất tự động được sử dụng chưa mang tính chất đồng bộ, cũng như tính tự động hóa chưa cao, chưa được sử dụng rộng rãi. Vì vậy việc nghiên cứu tìm hiểu, thiết kế, xây dựng hệ thống sản xuất tự động hóa đã và đang là những hướng quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, cũng như phát triển kỹ thuật và công nghệ Việt Nam. Xuất phát từ điều đó, được sự giúp đỡ, định hướng của thầy giáo hướng dẫn, PGS-TS. Nguyên Đưc Khoat cũng như qua qua trinh sưa chưa thưc tê tai nha máy nhựa cubic tai TP Vinh – Nghê An , tôi đã chọn và thực hiện đề tài “ Ứng dụng PLC để tự đông hóa máy cắt sản phẩm trong nhà máy nhựa CUBIC- TP Vinh” nhằm nâng cao khả năng làm việc , hiêu qua ,tính ổn định, đảm bảo tính tin cậy của hệ thống, giảm thiểu các sự cố xảy ra . 1 M U Tớnh cp thit ca ti Hin nay, Vit Nam vi iu kin kinh t , c s vt cht, trỡnh ngi mụ t sụ nganh nghờ thõ p nờn h thng dõy chuyn sn xut t ng c s dng cha mang tớnh cht ng b, cng nh tớnh t ng húa cha cao, cha c s dng rng rói Vỡ vy vic nghiờn cu tỡm hiu, thit k, xõy dng h thng sn xut t ng húa ó v ang l nhng hng quan trng chin lc phỏt trin kinh t, cng nh phỏt trin k thut v cụng ngh Vit Nam Xut phỏt t iu ú, c s giỳp , nh hng ca thy giỏo hng dn, PGS-TS Nguyờn c Khoat cng nh qua qua trin h sa cha thc tờ ta i nha mỏy nha cubic tai TP Vinh Nghờ An , tụi ó chn v thc hin ti ng dng PLC t ụng húa mỏy ct sn phm nh mỏy nha CUBIC- TP Vinh nhm nõng cao kh nng lm vic , hiờ u qua ,tớnh n nh, m bo tớnh tin cy ca h thng, gim thiu cỏc s c xy Mc ớch v phm vi nghiờn cu 2.1 Mc ớch ca ti - ng dng thit bi cụng ngh mi nõng cao nng sut v tớnh n nh ca nh mỏy - Tit kim v gim thiu c cỏc s c quỏ trỡnh sn xut - Xõy dng c phn mm giỏm sỏt v iu khin ct sn phm t ng 2.2 Phm vi nghiờn cu Nghiờn cu thc tờ vờ may c t san phõ m t ụ ng tai nh mỏy nha CuBic Thnh ph Vinh Ngh An. cú hng t ng hoỏ dõy chuyn c t sn phõ m t ụ ng Phng phỏp nghiờn cu - Thng kờ, o lng, thu thp s liu phc v cho cụng tỏc nghiờn cu - ng dng cụng ngh t ng hoỏ quỏ trỡnh giỏm sỏt, iu khin Ni dung nghiờn cu - Gii thiu v mỏy ct sn phm nh mỏy nha CUBIC - ng dng PLC S7 -200 t ng húa mỏy ct sn phm nha CUBIC - Xõy dng dao din giỏm sỏt v iu khin mỏy ct sn phm t ng í ngha khoa hc v thc tin 5.1 í ngha khoa hc ng dng PLC t ụng húa mỏy ct sn phm nh mỏy nha CUBIC- TP Vinh nhm nõng cao kh nng lm vic, tớnh n nh, m bo tớnh tin cy ca h thng, gim thiu cỏc s c xy 5.2 í ngha thc tin ca ti ỏnh giỏ hin trang , t ụ ng hoa va giỏm sỏt iờ u khiờ n h thng mỏy c t san phõ m nha CuBic Cõ u truc luõ n Lun ny c xõy dng lm chng : Chng : Tng quan v dõy chuyờ n cụng nghờ nh mỏy nha Cubic Chng : Mỏy ct sn phm t ng Chng : ng dng PLC S 7- 200 t ụ ng hoa may c t san phõ m va xõy dng giao diờ n giam sat iờ u khiờ n H Ni, ngy thỏng nm 2013 Hc viờn thc hin Phan Hai Nam Chng TNG QUAN V CễNG NGH SN XUT TRONG NH MY NHA CUBIC 1.1 Gii thiu nh mỏy san xuõ t nh a cubic Cụng ty CP cụng nghiờ p va phat triờ n xõy dng miờ n b c co tru s chinh ta i ngó t sõn bay vinh phớa bc cỏch sõn bay vinh 1km Phớa ụng cỏch cng ca lo 7km Phớa tõy cỏch ng quc l 1A la 1km trờn ng xuụ ng khu du lch biờ n ca lo trang web cụng ty : http://vilaconic.com L cụng ty sn xut a ngnh ú sn phm nha cụng ty c ỏnh giỏ cao co uy tin trờn thi trng cac san phõ m nha , vi ụ i ngu can b k thut cú kinh nghim lõu nm nh mỏy khụng ngng u t m rng quy mụ sn xuõ t nghiờn cu ụ i mi dõy chuyờ n cụng nghờ hiờ n a i cho i nhng san phõ m a t tiờu chuõ n chõ t l ng cao am bao tin h ky thuõ t , m thut va s a dang v mu mó , mu sc t nhiờn mang n khụng gian sng sang trng lch lóm c ỏo c bit cỏc sn phm cú u th vt tri nh : Ca nha ri , p tng , tõ m trõ n nha luụn la s l cho n hang õ u cho cỏc cn h cao cp ,cỏc to nh bit th cỏc khu nghi dng cỏc khỏch san phong Bờn ca nh thờ ma nh vờ nganh nha cụng ty co n phat triờ n thờm nhiờ u lin h vc xõy l p cụng trin h xõy dng giao thụng va ang m rụ ng phat tr iờ n lin h vc xuõ t khõ u hang hoa cac m t hang nụng san , nha ng , hoỏ cht Cụng ty ó c T Chc Chng Nhn VINACERT cụng nhn at chun cht lng ISO 9001:2008 1.2 Gii thiu dõy chuyn sn xut nh mỏy nha Cubic Nh mỏy nh a Cubic gụ m nhiờ u phõn xng san xuõ t vi cỏc dõy chuyn c bn sau : Mỏy tao hat nha , dõy chuyờ n san xuõ t tõ m nha , nha , dõy chuyờ n in va ong goi san phõ m 1.2.1 Mỏy to ht nha Qui trỡnh cụng ngh sn xut hat nha cỏc loai nh sau: Hinh 1.1 Hinh anh cua may tao hat nha: Bao bỡ nha PE,PP,PET Lm sach bi Mỏy nghin Mỏy ựn Khuụn nh hỡnh Mỏy ct Sy khụ Thnh phm Hinh 1.2 Quy trinh cụng nghờ san xuõ t Thuyt minh: Bao bỡ nha PE,PP,PET cỏc loai c nhp t nc ngoi v, em lm sach bi cn thit Ta chi lm sach bi cỏc bao bỡ m v sinh khụng m bo cho qua qui trỡnh sn xut Sau cỏc bao bỡ nha PE, PP,PET at c v sinh cn thit s c chuyn vo t hp qui trỡnh sn xut nh sau: u tiờn cỏc bao bỡ nha c a qua mỏy nghin nhm nghin nh cỏc bao bỡ thnh nhng phn t nh Sau dú nhng phn t nh ú c a vo mỏy ựn cú gia nhit nhm lm cỏc phn t nh t bao bỡ nha tao thnh hn hp nha dang Tai mỏy ựn cú cho cỏc cht ph gia, cht tao mu vi ti l phự hp theo yờu cu ca khỏch hng Tip theo hn hp ny c a vo khuụn nh hỡnh v ct thnh nhng hat nh tựy theo nhu cu ca khỏch hng Sau ct cỏc hat nha c a qua nc nh hỡnh hat nha v lm ngui hat nha Cui cựng hat nha c sy khụ v chuyn sang cụng oan úng gúi v xut xng cú nhu cu 1.2.2 Dõy chuyn sn xut tm nha Quy trỡnh cụng ngh ca dõy chuyờ n san xuõ t tõ m nha nh sau : Hờ thụ ng õ y sn phõ m Hờ thụ ng ln Hờ thụ ng c t san phõ m Hờ thụ ng lm mỏt To khuụn Hờ thụ ng gia nhiờt Hờ thụ ng t iờu khiờ n Phiờu cõ p liờu Hụ p sụ ng c vit ti Hinh 1.3 Hinh anh cua dõy chuyờn san xuõt tõm nha Cõ p nguyờn liờ u Mỏy ộp ựn Hờ lam mat Hờ thụ ng dan keo Mỏy ct sn phõ m Hờ thụ ng õ y san phõ m vao thung cha Hinh 1.4 Quy trinh dõy chuyờ n cụng nghờ san xuõ t 1.2.2.1.Phiờu cõ p liờ u Phu cp liu t trờn thõn mỏy ộp ựn Nguyờn liu c úng bao v c cụng nhõn vo phu cp liu hoc c hỳt t xi lụ cha nguyờn liu nh bm hỳt qua ng ng (bờn cú bng ti lo xo ) Tai phu cp liu nguyờn liu c ri u xung ca hỳt ca mỏy ộp ựn nh trc vớt c lai bng ng c khụng ng b ba pha rụto lng súc 1.2.2.2.May ep un Phễu cấp liệu Băng nhiệt Đầu hình Tủ điều khiển Động Hỡnh 1.5 May ep un Mỏy ộp ựn cú nhim v tao sn phm nha t hat nha v ph gia Cu tao ca mỏy ộp ựn gm: V may: v mỏy(xilanh nhit) gm hai lp kim loai: Bờn trong: l lp kim loai cú kh nng chu mi mon cao Bờn ngoi: c chia thnh cỏc khoang nhit tai ú c b trớ cỏc bng nhit l cỏc vong dõy in tr lng ng s, trờn thõn cỏc bng nhit cú cỏc l gic cm nhit ngu (thermocouple) cm bin v iu khin giúi han nhit cụng tỏc Vi mỏy ộp ựn sn xut cú trc vớt Trc vớt c lai bi ng c chiu kớch t c lp thụng qua hp s, cỏc bỏnh rng trung gian Trong long trc vớt cú ng dn du cõn bng nhit trc vớt trng hp nhit tng quỏ mc cho phộp Cỏc trc vớt c nh v bng cỏc t xilanh nhit Khe h gia xilanh v trc vớt l rt nh ng c chớnh c lm mỏt bng quat giú iu kin lm vic di han V mt c khớ: xilanh nhit v trc vớt phi hp vi nh bm trc vớt bm hn hp nha hoỏ lng ti c ựn (u ra) m ca hỳt (u vo ) l chõn phu cp liu.Bờn ngoi thnh xilanh nhit b trớ thit b lm mỏt bng du dựng cõn bng nhit cho xilanh trng hp nhit tng quỏ mc cho phộp.Mỏy ộp ựn cú cm bin ỏp sut (hai mc ) cp tớn hiu iu khin bỏo ng, bo v ỏp sut dong nha tng cao Vi cỏc mỏy khỏc thỡ giỏ tr ỏp sut cn bo v, bỏo ng khỏc nhau.Gn phớa c ựn cú li lc bng kim loai nõng cao cht lng ca sn phm Ton b mỏy ộp ựn c t trờn giỏ T iu khin c b trớ tai mỏy ộp ựn, hoc cú th b trớ ri Tai õy cỏc hoat ng ca ton b dõy chuyn c iu khin, theo dừi s c 1.2.2.3.Bờ chõn khụng va lam mat Đồng hồ đo áp lực Nắp bể Bơm n-ớc Bơm hút chân không Động di chuyển bể chân không Hỡnh1.6: B chõn khụng - lm mỏt 10 B chõn khụng c t trờn giỏ v cú th di chuyn theo ng ray tin hay lựi nh ng c in B gm cú np y c m giong m bo kớn hỳt chõn khụng Np b c m b cú s c hay bt u quỏ trỡnh lm vic ca dõy chuyn cú tỏc dng tao iu kin cho ngi hnh dn ng qua b chõn khụng ti gin kộo Sau y np lm mỏt, hỳt chõn khụng nh hỡnh sn phm ph phm c loai b bng thao tỏc ca ct Trờn thnh b b trớ hai ng h o ỏp sut hỳt chõn khụng Trong thnh b b trớ h thng ng dn v u phun tia nc lm mỏt, nhit nc lm mỏt vo khong 150C 180C, b cú b trớ cỏc ln ng 1.2.2.4 Dan keo Hỡnh 1.7 Dn kộo Dn kộo ng gm hai bng xớch ti c lai bng ng c c iờ u khiờ n qua hờ thụ ng biờ n tõ n kờ t h p thụng qua h thng truyn ng c khớ ( hp s, xớch, trc cỏc- ng ) 58 dng, nu Runtime trờn mỏy tớnh ta chn WinCC flexible runtime nh hỡnh di Hỡnh 3.15: Danh sach cac loai man hỡnh WinCC flexible - Bc 3: Chn b iu khin v thit lp truyn thụng Hỡnh 3.16: Thit lp conections 59 - Chn Communication driver: S7-200 (t ch Online: on) - Chn Interface: MPI/DP - Baud rate: 19200 - Address cho HMI l : - Trong mc Type chn simatic, access point: S7ONLINE - Address cho PLC l : - Network (profile) : MPI 3.6.2 Xõy dng giao din tng th, giao din hnh v giỏm sỏt Vo mc Screen tao mn hỡnh v t tờn: - Mn hỡnh chớnh: MAIN Hỡnh 3.17: Thit k giao diờn man hinh chinh - Mn hỡnh giao din tng th: MOHINH 60 Hỡnh 3.18: Thit k giao diờn mụ hinh va hanh - Mn hỡnh giao din giỏm sỏt trang thỏi thit b: TT THIT B Hỡnh 3.19: Thit k giao diờn giam sat 61 3.6.3 Lp trinh gn a ch cho cỏc bin v chy Run time Vo mc tag communications thit lp cỏc tag iu khin nh hỡnh sau: Hỡnh 3.20: Thit lp cac tag iờu khin - t tờn cỏc bin mc name - t kiu d liu v Address cho cỏc bin, cn chỳ ý rng wincc khụng th truy cp c I ca S7-200 nờn cú th thay bng M, ú phi thay i chng trỡnh ca PLC - t acquisition cycle: 100ms Sau lp xong cỏc tag ta chay Runtime v hnh cho dõy chuyn 62 Hỡnh 3.21: Man hinh giao diờn chinh 63 Hỡnh 3.22: Man hinh giao diờn mụ hinh va hanh 64 Hỡnh 3.23: Man hinh giao diờn giam sat trang thai thit b 3.7 Nhõ n xet Vi h thng iu khin trờn phn no ó ỏp ng c yờu cu cụng ngh t ra, giỳp ngi hnh ch ng hn vic qun lý cỏc thit b, iu chinh tc bn ct phự hp vi tc ựn ca sn phm nh bin tn Tuy nhiờn, h thng hnh mt cỏch chớnh xỏc cn lp t h thng chớnh xỏc v c khớ v khớ nộn nõng cao kh nng t ng húa hn na cho dõy chuyn ó thit k thờm giao din giao tip gia ngi hnh v h thng, Khi ú vic qun lý quỏ trỡnh lm vic ca cỏc thit b d dng hn, cú th t s lng sn phm theo n hng H thng iu khin trờn hy vng s c thc hin tai nh mỏy nha CUBIC- Ngh An, Mong r ng phn no se ỏp ng yờu cu ca nh mỏy Trong quỏ trỡnh hnh t mỏy tỡnh hoc t bn iu khin bng tay khụng cú gỡ xy 65 KT LUN VA KIN NGH I Kt lun Sau mụ t th i gian tỡm hiu thc t tai nh mỏy nha CuBic , tỡm hiu cỏc ti liờ u , phõ n mờ m cua bụ mụn liờn quan va giỏo b mụn t ng hoỏ c s gup cua cac thõ y cụ Trng a i ho c Mo ia Chõ t , c bit l thõ y giao ,PGS.TS Nguyờn c Khoat Tỏc gi ó hon thnh lun vi nhng kờ t qua a t c nh sau 1.Nhng võ n a t c - Kho sỏt h thng in hin tai ca nh mỏy nha CuBic v dõy chuyn sn xuõ t tõ m nha t ụ ng - Nghiờn cu va s du ng phõ n mờ m mụ phong nen Festo Fluidsim - Nghiờn cu va s du ng phõ n mờ m PLC - Wicc - Nghiờn cu cai tiờ n theo hng t ụ ng hoa may c t nha t ụ ng s du ng PLC-S7-200 kờ t h p biờ n tõ n OMRON va xõy dng giao diờ n giam sat iờ u khiờ n hờ thụ ng 2.Nhng võ n cõ n giai quyờ t - Nghiờn cu cac giai phap t ụ ng hoa toan bụ qua trin h dõy chuyờ n san xuõ t tõ m nha t ụ ng - Xõy dng giao diờ n ngi may kiờ m soat chin h xac qua trin h san xuõ t a t hiờ u qua cao nhõ t va linh ụ ng qua trin h iờ u khiờ n II Kin ngh p dng kt qu nghiờn cu phc v cụng tỏc ging day nhm nõng cao cht lng o tao v nghiờn cu khoa hc trng 66 TAI LIU THAM KHO Trn Thu H, Pham Quang Huy NXB Hng c T ng húa cụng nghip- Lp trỡnh vi S7 v wincc V Quang Hi, Nguyn Vn Cht, Nguyn Th Liờn Anh Trang b in in t mỏy cụng nghip dung chung, NXB Giỏo dc 2001 Nguyn Doón Phc, Phan Xuõn Minh (1997) T ng húa vi SIMATIC S7-200,HBKHN Lờ Vn Doanh, Pham Thng Hn, Nguyn Vn Hoa, Vừ Thach Sn, o Vn Tõn Cỏc b cm bin k thut o lng v iu khin NXB KHKT_HN, 2001 Truyn ng - T ng Khớ Nộn - Th S Phan Vn Khao , Nxb KHKT, 2007 Thỏi Duy Thc C s truyn ng in t ng NXB GTVT, 2000 Hờ thụ ng nộn thuy lc Nguyờn Phuc ao ,Trng HKTSP Hng Yờn 2007 Tap t ng húa ngy Ti liu n h mỏy nha CuBic TP Vinh 10 11 Siemens AG: Simatic S7-200 Programmable Controller System Manual Catalog v c tớnh k thut ca cỏc loai bin tn ca cỏc hóng nh: Siemens, Schneider, Hitachi, Omron, Altivar, Toshiba 67 MUC LUC M U 1 Tớnh cp thit ca ti Mc ớch v pham vi nghiờn cu 2.1 Mc ớch ca ti 2.2 Pham vi nghiờn cu Phng phỏp nghiờn cu Ni dung nghiờn cu í ngha khoa hc v thc tin 5.1 í ngha khoa hc 5.2 í ngha thc tin ca ti Cõ u truc luõ n Chng 1: TNG QUAN V CễNG NGH SN XUT TRONG NH MAY NHA CUBIC 1.1 Gii thiu nh mỏy san xuõ t nh a cubic 1.2 Gii thiu dõy chuyn sn xut nh mỏy nha Cubic 1.2.1 Mỏy tao hat nha 1.2.2 Dõy chuyn sn xut tm nha 1.2.2.1.Phiờu cõ p liờ u 1.2.2.2.Mỏy ộp ựn 1.2.2.3.Bờ chõn khụng va lam mat 1.2.2.4 Dn kộo 10 1.2.2.5 Cm mỏy ct t ụ ng 11 1.2.2.6 Hờ thụ ng õ y san phõ m 12 1.2.3 Dõy chuyn phu mau v úng gúi sn phm 13 Chng 2: MAY CT SN PHM NHA T NG 14 2.1 Tỡm hiu mỏy ct sn phm t ng loai ct dc 14 68 2.1.1 Phõn tớch quy trỡnh cụng ngh 14 2.1.2 Phõn tớch s iu khin hin cú 16 2.1.3 Thụng s k thut cỏc thit b 19 2.1.4 Phõn tớch u v nhc im ca s iu khin hin tai 20 2.1.4.1 Khỏi nim ph ng phỏp iu khin ni cng ( Hard - wierd control ) 20 2.1.4.2 Phng phỏp iu khin lp trỡnh c 21 2.1.4.3 u va nhc iờ m hờ thụ ng hiờ n ta i 22 2.2 Nhõ n xet 23 Chng 3: NG DUNG PLC S7 200 T NG HOA CUM CT SN PHM VA XY DNG GIAO DIN GIAM SAT IấU KHIấN 24 3.1 Phõn tớch chn phng ỏn t ng hoỏ h thng ct sn phm t ng 24 3.2 La chn thit b s dng cho dõy chuyn 25 3.2.1 B iu khin lp trỡnh PLC 25 3.2.2 ng c kộo bn ct v bin tn iu chinh tc 28 3.2.2.1 ng c kộo bn ct 28 3.2.2.2 La chn bin tn 28 3.2.3 La chn cm bin 32 3.3 Xõy dng thut toỏn iu khin cho h thng 33 3.3.1 Lu thut toỏn 33 3.3.2 Khai bỏo a chi vo cho h thng 34 3.4 S kt ni ca h thng 36 3.4.1 Thng kờ cỏc thit b s dng h thng 36 3.4.2 S cp khớ cho cỏc xilanh 38 3.4.3 S kt ni PLC 38 3.5 Lp trỡnh iu khin cho dõy chuyn ct t ng 40 3.5.1 Gii thiu v phn mm v nguyờn tc lp trỡnh ca PLC S7-200 40 69 3.5.2 Chng trỡnh iu khin h thng 44 3.5.3 Kt ni Microwin vi PC v download chng trỡnh xung PLC 55 3.6 Xõy dng giao din giỏm sỏt v iu khin mỏy ct sn phm t ng 57 3.6.1 Khỏi quỏt v phn mm iu khin giỏm sỏt Wicc Flexible 57 3.6.2 Xõy dng giao din tng th, giao din hnh v giỏm sỏt 59 3.6.3 Lp trỡnh gn a chi cho cỏc bin v chay Run time 61 3.7 Nhõ n xet 64 KT LUN VA KIN NGH 65 I Kt lun 65 II Kin ngh 65 TAI LIU THAM KHO 66 70 DANH MUC BANG TT Ni dung Trang Bng 2.1 Thụng s k thut cỏc thit b hiờ n ta i 19 Bng 3.1: Ci t cỏc thụng s c bn cho bin tn 31 Bng 3.2: Lit kờ cỏc tớn hiu u vo ca PLC 34 Bng3.3: Lit kờ cỏc u ca PLC 35 Bng 3.4:: Thng kờ thit b a cai tiờ n 36 71 DANH MUC HèNH V Ni dung Hỡnh Trang Hỡnh 1.1 Hỡnh nh ca mỏy tao hat nha Hỡnh 1.2 Quy trỡnh cụng ngh sn xut Hỡnh 1.3 Hỡnh nh ca dõy chuyn sn xut tm nha Hỡnh 1.4 Quy trỡnh dõy chuyn sn xut Hỡnh 1.5 Mỏy ộp ựn Hỡnh 1.6 B chõn khụng lmmỏt Hỡnh 1.7 Dn kộo 10 Hỡnh1.8 Mỏy ct t ng 11 Hỡnh1.9 H thng lt sn phm 12 Hỡnh1.10 Mỏy in sn phm 13 Hỡnh2.1 Cm ct sn phm 14 Hỡnh 2.2 S mach khớ nộn mỏy ct hin tai 16 Hỡnh 2.3 S nguyờn lý mach iu khin mỏy ct hin tai 16 Hỡnh 2.4 S mach ng lc mỏy ct hin tai 17 Hỡnh 2.5 Phng phỏp ni cng 21 Hỡnh 2.6 Phng phỏp lp trỡnh c 22 Hỡnh 3.1 Hỡnh nh thc CPU 226 26 Hỡnh3.2 S u dõy ca CPU 226 loai DC/DC/DC 27 Hỡnh3.3 S u dõy ca CPU 226 loaiAC/DC/RLY 27 Hỡnh3.4 Hỡnh nh cỏc loai bin tn OMRON 29 Hỡnh3.5 S u dõy ca 3G3EJX 30 Hỡnh3.6 S u dõy cm bin t trng 32 Hỡnh3.7 Lu thut toỏn iu khin 33 Hỡnh3.8 S u ni mach khớ nộn 38 Hỡnh3.9 S kt ni PLC 39 Hỡnh3.10 Giao din phn mmMicrowin V4.0 40 72 Hỡnh3.11 Set PG/PC cho cỏp truyn thong mỏy tớnh 55 Hỡnh3.12 Thit lp System Block cho PLC 56 Hỡnh3.13 Giaodin chng trỡnh trang thỏi RUN 56 Hỡnh3.14 Giao din mn hỡnh chớnh trongWinCC flexible 57 Hỡnh 3.15 Danh sỏch cỏc loai mn hỡnh trongWinCC flexible 58 Hỡnh 3.16 Thit lp Connection 58 Hỡnh 3.17 Thit k giao din mn hỡnh chớnh 59 Hỡnh 3.18 Thit k giao din mụ hỡnh v hnh 60 Hỡnh 3.19 Thit k giaodin giỏmsỏt 60 Hỡnh 3.20 Thit lp cỏc tag iukhin 61 Hỡnh 3.21 Mn hỡnh giao din chớnh 62 Hỡnh 3.22 Mn hỡnh giaodinmụhỡnhvvnhnh 63 Hỡnh 3.23 Mn hỡnh giao din giỏm sỏt trang thỏi thit b 64 ... í ngha khoa hc v thc tin 5.1 í ngha khoa hc ng dng PLC t ụng húa mỏy ct sn phm nh mỏy nha CUBIC- TP Vinh nhm nõng cao kh nng lm vic, tớnh n nh, m bo tớnh tin cy ca h thng, gim thiu cỏc s c xy... ta i ngó t sõn bay vinh phớa bc cỏch sõn bay vinh 1km Phớa ụng cỏch cng ca lo 7km Phớa tõy cỏch ng quc l 1A la 1km trờn ng xuụ ng khu du lch biờ n ca lo trang web cụng ty : http://vilaconic.com... 3.2 La chn thit b s dng cho dõy chuyn 3.2.1 B iu khin lp trinh PLC Bụ iờ u khiờ n lõ p trin h PLC ta chn loai S7-200 ca hóng SIEMEN PLC S7-200 l h thng iu khin lp trỡnh logic ca hóng in t SIEMEM
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng PLC để tự đông hóa máy cắt sản phẩm trong nhà máy nhựa CUBIC- TP Vinh, Ứng dụng PLC để tự đông hóa máy cắt sản phẩm trong nhà máy nhựa CUBIC- TP Vinh, Ứng dụng PLC để tự đông hóa máy cắt sản phẩm trong nhà máy nhựa CUBIC- TP Vinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay