“Quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra tại KBNN Thái Nguyên

133 56 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2017, 01:32

i ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 41 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 Chương 48 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA 48 TẠI KBNN THÁI NGUYÊN 48 Chương 96 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA TẠI KBNN THÁI NGUYÊN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO .122 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt BQL BTC CBCC CĐ,TrC CN CQ CS CT CTMT CV CVC HĐBT HĐND KB KBNN KNTC NSNN OSCAR SL TC ThS TS TTKT UBND XDCB Viết đầy đủ Ban quản Bộ Tài Công chức công chức Cao đẳng, trung cấp Cử nhân Chính quy Cán Chuyên tu Chương trình mục tiêu Chuyên viên Chuyên viên Hội đồng Bộ trưởng Hội đồng nhân dân Kho bạc Kho bạc Nhà nước Khiếu nại tố cáo Ngân sách Nhà nước Hệ thông kế toán báo cáo trung ương Sắc lệnh Tại chức Thạc sỹ Tiến sỹ Thanh tra, kiểm tra Ủy ban Nhân dân Xây dựng DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch TTKT KBNN Thái Nguyên Error: Reference source not found Bảng 3.2: Tỷ lệ hồ sơ TTKT tổng số hồ sơ phê duyệt giai đoạn 2012-2016 63 MỞ ĐẦU Chương 41 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 iv Chương 48 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA 48 TẠI KBNN THÁI NGUYÊN 48 Chương 96 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA TẠI KBNN THÁI NGUYÊN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO .122 v DANH MỤC CÁC HÌNH MỞ ĐẦU 2.1 Mục tiêu chung .3 2.2 Mục tiêu cụ thể 1.1.3 Nội dung quản tra, kiểm tra KBNN 18 1.1.3.1 Quy trình quản hoạt động tra, kiểm tra KBNN 18 a Quy trình quản hoạt động tra KBNN 18 b Quy trình quản hoạt động kiểm tra KBNN 19 Chương 41 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 Chương 48 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA 48 TẠI KBNN THÁI NGUYÊN 48 Chương 96 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA TẠI KBNN THÁI NGUYÊN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO .122 Hình 3.3 Sơ đồ quy trình tra đột xuất Error: Reference source not found7 Hình 3.4: Sơ đồ quy trình kiểm tra Hình 3.5 Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch TTKT giai đoạn 2012-2016 Hình 3.6: Tỷ lệ hồ sơ TTKT giai đoạn 2012-2016 Hình 3.7: Kết hoạt động TTKT theo phương thức MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngay từ ngày đầu lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh ý tới việc sử dụng, phát huy vai trò công tác tra, kiểm tra thể từ Sắc lệnh số 64/SL ngày 23 tháng 11 năm 1945 việc thành lập Ban Thanh tra đặc biệt Sau này, vị trí, vai trò quan trọng công tác tra tiếp tục thể nhiều viết, nói, thị Hồ Chủ tịch nhiều lúc, nhiều nơi Hoạt động tra, kiểm tra giúp phát xử hành vi vi phạm pháp luật; giúp quan, tổ chức, cá nhân thực quy định pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động quản nhà nước; bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp quan, tổ chức, cá nhân Đồng thời xem xét việc chấp hành sách, chế độ, quy trình nghiệp vụ liên quan công chức, công chức việc thực thi nhiệm vụ giao Kiến nghị biện pháp xử kịp thời tồn tại, sai sót, vi phạm sách, chế độ, quy trình nghiệp vụ phát trình kiểm tra Kịp thời phát sơ hở, bất cập chế độ, sách, quy trình nghiệp vụ để kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi hoàn thiện Công tác tra, kiểm tra biện pháp quan trọng việc ngăn ngừa, phát xử hành vi vi phạm pháp luật Thanh tra với phương thức kiểm tra, giám sát thân kỷ cương pháp luật; công tác tra, kiểm tra, giám sát dù thực hình thức nào, có tác dụng hạn chế, răn đe hành vi vi phạm pháp luật đối tượng quản Mặt khác, giải pháp đưa từ hoạt động tra, kiểm tra, giám sát không hướng vào việc xử hành vi vi phạm pháp luật, mà có tác dụng khắc phục kẽ hở sách, pháp luật, ngăn ngừa tận gốc mầm mống phát sinh vi phạm pháp luật Thực tiễn công tác tra, kiểm tra thời gian qua cho thấy, địa phương nào, ngành trọng đến công tác tra, kiểm tra địa phương đó, ngành thực tốt công tác quản nhà nước, có khiếu nại, tố cáo; ngược lại nơi không trọng mức đến công tác tra, kiểm tra nơi không thực tốt nhiệm vụ trị Thanh tra, kiểm tra công tác quan trọng, tổ chức tổ chức Đảng Nhà nước phải trọng hoàn thiện quy trình hoạt động tra, kiểm tra mình; xây dựng tổ chức bố trí công chức làm công tác tra, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt Qua 25 năm hình thành phát triển, hệ thống Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên góp phần với toàn ngành Tài đạt nhiều kết quả, đóng góp tích cực, có hiệu vào nghiệp xây dựng, đổi đất nước thông qua việc tập trung kịp thời, đầy đủ nguồn thu cho NSNN, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi Chính phủ, huy động lượng vốn lớn cho ngân sách cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; KBNN Thái Nguyên cung cấp thông tin kịp thời, xác tình hình thu, chi ngân sách phục vụ đạo điều hành quan trung ương quyền địa phương, góp phần đắc lực vào việc nâng cao chất lượng quản điều hành tài chính, ngân sách nhà nước, quỹ NSNN Cũng quan đơn vị Nhà nước khác, KBNN Thái Nguyên cần phải trọng đến hoạt động tra, kiểm tra, việc hoàn thiện hoạt động tra, kiểm tra đất nước đứng trước yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi KBNN Thái Nguyên phải có cải cách mạnh mẽ thể chế sách, hoàn thiện máy, đại hóa công nghệ phát triển nguồn nhân lực Tuy nhiên, năm vừa qua hoạt động tra, kiểm tra KBNN Thái Nguyên số tồn tại, vướng mắc hạn chế định như: Lực lượng tra, kiểm tra KBNN mỏng, chưa chuẩn hoá, trình độ chuyên môn số công chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; khung pháp cho hoạt động tra, kiểm tra kho bạc thiếu; quy trình nghiệp vụ tra, kiểm tra chưa hoàn thiện kịp thời so với thay đổi hoạt động nghiệp vụ KBNN; số KBNN huyện chưa thực quan tâm đến công tác tra, kiểm tra Từ vấn đề nói lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Quản hoạt động tra, kiểm tra KBNN Thái Nguyên" nội dung nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Đề tài tập trung phân tích thực trạng công tác quản hoạt động tra, kiểm tra KBNN Thái Nguyên, phân tích mặt đạt được, mặt hạn chế, từ đưa giải pháp nhằm hoàn thiện, góp phần nâng cao hiệu công tác tra, kiểm tra KBNN Thái Nguyên 2.2 Mục tiêu cụ thể Luận văn hướng đến mục tiêu cụ thể sau: - Hệ thống hóa làm rõ sở luận thực tiễn hoạt động tra, kiểm tra nói chung hoạt động tra, kiểm tra KBNN nói riêng - Phân tích thực trạng công tác quản hoạt động tra, kiểm tra KBNN Thái Nguyên thời gian qua, nhằm đánh giá mặt đạt được, tồn tại, nguyên nhân tồn - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản hoạt động tra, kiểm tra KBNN Thái Nguyên thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng công tác quản hoạt động tra, kiểm tra KBNN Thái Nguyên Từ đề xuất giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, hoàn thiện hoạt động tra, kiểm tra KBNN Thái Nguyên 3.2 Phạm vi nghiên cứu * Nội dung nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu luận, thực tiễn hoạt động tra, kiểm tra KBNN Thái Nguyên Luận văn tập trung vào phân tích quy trình TTKT KBNN Thái Nguyên, đánh giá phương pháp TTKT hiệu công tác TTKT KBNN Thái Nguyên Ngoài ra, luận văn sâu nghiên cứu yếu tố chủ quan khách quan cóảnh hưởng đến hoạt động TTKT KBNN Thái Nguyên năm qua, từ đưa định hướng giải pháp đổi quản hoạt động tra, kiểm tra KBNN đến năm 2020 * Về không gian nghiên cứu: Đề tài thực KBNN Thái Nguyên địa bàn tỉnh Thái Nguyên * Về thời gian nghiên cứu: Số liệu phục vụ cho nghiên cứu đề tài thu thập từ 2014 - 2016, số liệu điều tra thực tế tháng 11, 12 năm 2016 Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Đề tài khái quát luận chung quản hoạt động tra nêu bật vai trò hoạt động tra KBNN thực trình hoạt động KBNN Bằng luận thực tiễn làm rõ vai trò hoạt động tra KBNN, phân tích thực trạng tra KBNN Thái Nguyên giai đoạn Trên sở thực trạng tồn tại, vướng mắc quản hoạt động tra kiểm tra KBNN Thái Nguyên, luận văn đề xuất giải pháp để hoàn thiện công tác quản hoạt động tra kiểm tra KBNN Thái Nguyên nói riêng toàn hệ thống KBNN nói chung kiến nghị để hoạt động tra kiểm tra có hiệu Luận văn làm tài liệu tham khảo cho nhà quản lý, đặc biệt công chức lãnh đạo thuộc ngành Tài chính, Kho bạc, công chức lãnh đạo cấp địa phương (HĐND, UBND thành phố, Các phòng, ban ngành liên quan ) lĩnh vực có liên quan Kết cấu luận văn Bố cục luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương: Chương 1: Cở sở luận thực tiễn quản hoạt động tra, kiểm tra Kho bạc Nhà nước Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng quản hoạt động tra kiểm tra Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên Chương 4: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản hoạt động tra, kiểm tra Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên 114 Đánh giá kết TTKT so với mục đích, yêu cầu TTKT Đánh giá kết thực chức trách, nhiệm vụ giao, việc thực Quy chế hoạt động Đoàn TTKT, Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn TTKT, Quy tắc ứng xử công chức TTKT quy định khác có liên quan đến hoạt động Đoàn TTKT Những học kinh nghiệm rút qua TTKT Những kiến nghị, đề xuất Đoàn TTKT (nếu có) Khen thưởng, kỷ luật Đoàn TTKT Đoàn TTKT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Trưởng đoàn tra, thành viên Đoàn trathành tích xuất sắc trình TTKT đề nghị cấp có thẩm quyền xét khen, thưởng; Việc bình bầu, đề nghị khen, thưởng phải tiến hành công khai, dân chủ, khách quan theo quy định pháp luật hướng dẫn Tổng tra thi đua khen thưởng; Trong trình TTKT, Trưởng đoàn TTKT, thành viên Đoàn TTKT vi phạm điều cấm hoạt động TTKT có hành vi vi phạm pháp luật phải bị xem xét, xử theo quy định hành Kết thúc việc tổng kết hoạt động Đoàn TTKT, Trưởng đoàn TTKT có báo cáo văn nội dung tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động Đoàn TTKT với người định TTKT thủ trưởng đơn vị chủ trì TTKT Lập, bàn giao hồ sơ TTKT Trưởng đoàn TTKT có trách nhiệm tổ chức việc lập hồ sơ TTKT, bao gồm: Quyết định TTKT, kế hoạch tiến hành TTKT, văn bổ sung, sửa đổi định, kế hoạch tiến hành TTKT, thay đổi, bổ sung Trưởng đoàn TTKT, thành viên Đoàn TTKT (nếu có); 115 Các biên làm việc, biên kiểm tra, xác minh; loại báo cáo, báo cáo giải trình đối tượng TTKT, tài liệu nội dung, chứng (theo nhóm nội dung thể kết luận) Báo cáo đối tượng TTKT; báo cáo tiến độ, báo cáo thực nhiệm vụ thành viên Đoàn tra; báo cáo kết TTKT; kết luận TTKT; Các văn việc xử văn có liên quan đến kiến nghị xử lý; Nhật ký Đoàn TTKT tài liệu khác có liên quan đến TTKT Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có kết luận TTKT, Trưởng đoàn TTKT có trách nhiệm tổ chức bàn giao hồ sơ cho quan trực tiếp quản Trưởng đoàn TTKT Trường hợp trở ngại khách quan thời gian bàn giao hồ sơ kéo dài không 90 ngày Trong trường hợp người định TTKT thủ trưởng quan trực tiếp quản Trưởng đoàn tra Trưởng đoàn TTKT báo cáo người định TTKT để xin ý kiến đạo việc bàn giao hồ sơ cho quan có thẩm quyền Việc bàn giao hồ sơ phải lập thành biên 4.2.3 Thực việc xử sau TTKT Đối với đơn vị có sai phạm trình TTKT, kiểm tra giao cho phòng Thanh tra chủ trì phối hợp với phòng nghiệp vụ, đề xuất nội dung cần chấn chỉnh, biện pháp khắc phục hình thức để xem xét đơn vị, cá nhân có sai phạm; đồng thời có văn thông báo cho tất KBNN trực thuộc, sai phạm tương tự xảy coi tái phạm Thông qua công tác Thanh tra, kiểm tra, thông qua phản ánh số đơn vị sử dụng Ngân sách cho thấy số công chức, công chức có biểu thoả mãn với thân, thờ công việc, dẫn đến chất lượng công tác có biểu sa sút, KBNN Thái Nguyên ban hành văn nhằm chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hoạt động giao dịch KBNN, quy tắc ứng xử công chức công chức Đồng thời 116 thành lập đoàn kiểm tra Lãnh đạo trực tiếp cùng, nhằm kiểm tra việc đạo điều hành KBNN sở, việc chấp hành, thực văn ban hành, qua vừa nắm bắt, đạo, uốn nắn kịp thời đơn vị kiểm tra, vừa nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn cho công chức làm công tác TTKT 4.2.4 Các giải pháp khác Thực khai thác có hiệu số liệu phần mềm phòng Tin học triển khai nhằm thu thập, phân tích số liệu cho lập kế hoạch kiểm tra trình Thanh tra, kiểm tra đơn vị KBNN trực thuộc Khi xây dựng kế hoạch tra, kiểm tra phải bám sát định hướng kiểm tra KBNN, văn qui phạm pháp luật, văn hướng dẫn nghiệp vụ có liên quan, đặc điểm tình hình thực tế đơn vị phối hợp chặt chẽ phòng ban có liên quan để xây dựng kế hoạch kiểm tra phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ Nắm văn quy phạm pháp luật, đánh giá kết luận, kiến nghị xác, khách quan, trung thực, có lý, có tình, có sức thuyết phục cao Tăng cường công tác phúc tra việc chấp hành kết luận, kiến nghị đoàn kiểm tra 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Đối với Chính phủ Để công tác tra, kiểm tra hoạt động cách hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội Chính phủ cần quan tâm rà soát, hoàn thiện, xây dựng bổ sung bãi bỏ văn quy phạm pháp luật không phù hợp tạo hệ thống hành lang pháp cho hoạt động tra, kiểm tra đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ, phù hợp, tránh chồng chéo, an toàn, hiệu 117 Chính phủ cần nghiên cứu bổ sung thêm quyền hạn hoạt động tra, kiểm tra; tăng cường trách nhiệm, quyền hạn hoạt động tra chuyên ngành Trong lĩnh vực xử phạt hành vi vi phạm hành lĩnh vực kiểm soát chi NSNN qua KBNN cần mở rộng phạm vi, quyền hạn quy định cụ thể việc xử phạt vi phạm hành , trao quyền cho TTKT KBNN trình thực thi hoạt động, để công chức TTKT KB đưa kết luận xác, có tính thực thi hơn, việc thực nhiệm vụ phân công Trong lĩnh vực TTKT KBNN, Chính phủ cần quan tâm đến việc hoàn thiện cấu tổ chức hoạt động TTKT KBNN, giám sát KBNN việc đạo xây dựng, ban hành nghị định đổi mô hình tổ chức hoạt động KBNN để kiện toàn máy tổ chức hoạt động TTKT KBNN TTKT Chính phủ cần xây dựng chế độ đãi ngộ phù hợp cho công chức công tác tra, kiểm tra để thu hút công chức giỏi làm việc, đặc thù công tác TTKT công chức thường xuyên phải công tác xa dài ngày phải đối mặt với nhiều khó khăn gặp phải, bên cạnh nghiệp vụ KBNN thường xuyên biến đổi, đòi hỏi công chức TTKT không ngừng học tập trau dồi kiến thức để đáp ứng với nhiệm vụ giao Do đó, công chức TTKT phải người có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất trị tốt, có tố chất người lãnh đạo Nếu chế độ đãi ngộ phù hợp khiến cho công chức TTKT KBNN không yên tâm công tác, dẫn đến tượng chảy máu chất xám TTKT phủ cần xây dựng hệ thống văn pháp luật hoạt động TTKT cần quy định cụ thể, tránh chồng chéo; thường xuyên kết hợp với TTKT KBNN việc kiểm soát tình hình hoạt động, nghiệp vụ đơn vị KBNN, để quy mô hoạt động TTKT KBNN ngày lớn mạnh có hiệu 4.3.2 Đối với Bộ Tài 118 Cần có quy định cụ thể vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn TTKT KB, từ thiết lập hệ thống tra, kiểm tra tinh gọn, có hiệu lực, phương thức hoạt động linh hoạt, nhanh nhạy, kịp thời, có hiệu quả; khắc phục tình trạng chia cắt, chồng chéo hiệu lực Ban hành chế độ kế toán phù hợp với tình hình hoạt động kho bạc, giúp cho KBNN đơn vị trực thuộc dễ dàng hoạt động TTKT Bộ Tài hoàn thiện quy chế Thanh tra Tài phù hợp với chiến lược cải cách tài công, tạo điều kiện để KBNN hoàn thiện, đổi quy chế hoạt động TTKT giai đoạn tới Tạo điều kiện phối hợp Thanh tra Bộ Tài Thanh tra KBNN trình thực thi nhiệm vụ chuyên môn.Ưu tiên hỗ trợ mặt kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức quốc tế cho TTKT KBNN để hoạt động TTKT KBNN ngày có hiệu Để hoàn thiện hoạt động TTKT phải kiến nghị với quan có thẩm quyền hoàn thiện ban hành hệ thống văn pháp luật tra, kiểm tra KBNN làm pháp cho hoạt động tra, kiểm tra KBNN Hệ thống văn phải phù hợp với thực tiễn, đồng thời có điều kiện linh hoạt điều chỉnh phù hợp với bước cải cách hành Nhà nước Cùng với tiến trình cải cách đại hóa ngành kho bạc, văn pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản quỹ NSNN hoạt động KBNN ngày hoàn thiện phức tạp, kẽ hở, thiếu đồng Mặt khác quy định xử vi phạm hành lĩnh vực kiểm soát chi NSNN qua KBNN chưa rõ ràng, từ gây khó khăn việc kiểm tra, phát xử Bởi để công tác tra, kiểm tra KB đạt hiệu cần phải có hệ thống pháp luật hoàn thiện sở pháp vững cho công tác TTKT KB 119 Những bất cập chế sách quản quỹ NSNN hoạt động KBNN, văn pháp quy có liên quan ảnh hưởng lớn tới hoạt động tra, kiểm tra KBNN Để đảm bảo vai trò hoạt động tra, kiểm tra KB tất yếu phải khắc phục bất cập chế, sách quản quỹ NSNN hoạt động KBNN, văn có liên quan 4.3.3 Đối với KBNN Trung ương KBNN Trung ương cần tăng cường đạo, điều hành hoạt động TTKT KBNN Thái Nguyên Ngoài ra, KBNN Trung ương cần bố trí nguồn tài đầy đủ, đặc biệt nguồn đầu tư phát triển KBNN Chính phủ cho phép sử dụng từ hoạt động nghiệp vụ KBNN đầu tư từ NSNN; đồng thời, tranh thủ trợ giúp tài tổ chức quốc tế để xây dựng triển khai chương trình dự án cụ thể thảo thuận xác định 4.3.4 Đối với Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước cần xây dưng chế phối hợp chặt chẽ đơn vị tra, kiểm tra, kiểm toán, qua có quy định cụ thể việc trao đổi thông tin, tài liệu, số liệu liên quan đến tình hình hoạt động công tác tra, kiểm tra, kiểm toán địa bàn; hỗ trợ lẫn hoạt động tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đơn vị cách có hiệu Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước cần thống có chế phối hợp với đơn vị có hoạt động tra chuyên ngành việc xây dựng kế hoạch chương trình tra, kế hoạch, chương trình kiểm toán đặc biệt kế hoạch tra, kiểm toán có khai thác thông tin, liệu KBNN địa bàn qua giúp tra, kiểm tra KBNN nắm bắt sử dụng, khai thác cách tối đa kết tra, kiểm toán; kiến nghị mà tra, kiểm toán nêu trình tra, kiểm tra; kiểm toán 120 Cần tăng cường trao đổi nghiệp vụ, thông tin Thanh tra nhà nước, Kiểm toán nhà nước tra kiểm tra KBNN, qua kịp thời trao đổi, năm bắt tình hình, học hỏi kinh nghiệm bước giúp cho công tác tra, kiểm tra KBNN hoạt động thật có hiệu quả, đảm bảo an toàn, chặt chẽ, quy định pháp luật 121 KẾT LUẬN Là hoạt động quan trọng xác lập từ ngày đầu thành lập ngành KBNN Thái Nguyên, hoạt động TTKT không ngừng củng cố chất lượng công chức TTKT; quy trình TTKT không ngừng đổi mới, dần hoàn thiện Kết TTKT phản ánh, đánh giá tình hình triển khai hoạt động nghiệp vụ, uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời tồn tại, sai sót hoạt động nghiệp vụ đơn vị thuộc trực thuộc KBNN Thái nguyên; cảnh báo rủi ro xảy Vì vậy, hoạt động TTKT thực khẳng định vai trò vị trí phát triển lên ngày vững mạnh KBNN Thái Nguyên, công cụ đắc lực, phận tham mưu thiếu Lãnh đạo công tác quản lý, đạo, điều hành hoạt động KBNN Trước tồn tại, hạn chế hoạt động TTKT Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên này, quản hoạt động TTKT Kho bạc Nhà nước tất yếu Quản để tăng cường hiệu lực, hiệu hoạt động TTKT; đảm bảo an toàn phát triển hệ thống Đề tài khái quát luận chung hoạt động TTKT TTKT Kho bạc Nhà nước, làm rõ chức năng, vai trò, hoạt động TTKT Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên việc đảm bảo tính an toàn, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống Phân tích thực trạng hoạt động TTKT Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên thời gian qua, kết đạt tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân dẫn đến tồn Từ đưa giải pháp quản hoạt động TTKT Kho bạc Nhà nước, nêu nên kiến nghị quan quản để tạo điều kiện thuận lợi cho trình quản hoạt động TTKT Kho bạc Nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống KBNN giai đoạn tới 122 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài Chính (2015), Quyết định số 1399/QĐ-BTC ngày 15/7/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Tài Chính (2014), Quyết định số 2456/QĐ-BTC ngày 24/9/2014 việc ban hành quy chế hoạt động TTKT chuyên ngành Kho bạc Nhà nước Bộ Tài Chính (2013), Thông tư số 08/TT-BTC ngày 10/1/2013 việc hướng dẫn thực kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản Ngân sách nghiệp vụ Kho bạc Chính phủ(2011) , Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thanh tra Chính phủ (2012), Nghị định số 82/2012/NĐ-CP ngày 09/10/2012 tổ chức hoạt động TTKT ngành Tài Kho bạc Nhà nước (2015), Quyết định số 696/QĐ-KBNN ngày 16/7/2015 nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Phòng văn phòng thuộc KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Kho bạc Nhà nước (2014), Quyết định số 777/QĐ-KBNN ngày 26/9/2014 việc ban hành quy trình TTKT chuyên ngành KBNN Kho bạc Nhà nước (2015), Văn số 1868/KBNN-TTKT ngày 29/4/2015 việc thực quy định giám sát Đoàn TTKT chuyên ngành KBNN Kho bạc Nhà nước (2015), Quyết định số 1402/QĐ-KBNN ngày 24/12/2015 việc ban hành quy chế hoạt động kiểm tra nội hệ thống KBNN 10 Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên (2010), Kỷ yếu KBNN Việt Nam 20 năm xây dựng phát triển, Thái Nguyên 11 Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên, Báo cáo hoạt động TTKT giai đoạn từ 2013-2016, Thái Nguyên 123 12 Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên, Đề cương tra, kiểm tra, Chương trình kiểm tra kiểm tra KBNN năm từ năm 20132016, Thái Nguyên 13 Quốc Hội (2010), Luật số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 ban hành Luật Thanh tra 14 Thủ tuớng Chính phủ (2007), Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007 v/v phê duyệt chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 15 Thủ tướng Chính phủ (2015), Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức KBNN trực thuộc Bộ Tài 124 PHỤ LỤC PHIỂU KHẢO SÁT (Áp dụng cho công chức công tác kho bạc Nhà nước) Xin chào anh/chị! Hiện thực đề tài nghiên cứu đánh giá hoạt động tra, kiểm tra KBNN Thái Nguyên , thế, thực khảo sát để đánh giá yếu tố ảnh hưởng tới đề tài nghiên cứu Tôi hi vọng anh/chị hỗ trợ cách cho ý kiến vào Phiếu khảo sát để hoàn thành nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn Nội dung Phỏng vấn Vui lòng đánh dấu (x) trả lời thể quan điểm bạn theo mức độ sau: Hoàn toàn không đồng ý Đồng ý Không đồng ý Hoàn toàn đồng ý Yếu tố Trình Câu hỏi khảo sát Công chức Thanh tra kiểm tra Kho độ bạc Nhà nước (TTKT KBNN) có trình chuyên độ chuyên môn nghiệp vụ tốt Công chức TTKT KBNN môn Không ý kiến người cẩn thận, tỉ mỉ, kiên trì, tận tâm, chu đáo công việc Công chức TTKT KBNN có tinh thần tự học tập nâng cao trình độ tốt, thường xuyên cập nhật quy định, quy trình quy chế liên quan đến nghiệp vụ kho bạc nói riêng tài công nói chung Công chức TTKT KBNN thể thái độ lịch sự, thân thiện làm việc 125 Công tác đào tạo, nâng cao kỹ nghiệp vụ cho công chức TTKT KBNN Trang thực cách hiệu Trang thiết bị phục vụ hoạt động TTKT thiết bị KBNN tỉnh đầy đủ sở vật Trang thiết bị phục vụ hoạt động TTKT chất- kỹ thuật KBNN tỉnh đại Trang thiết bị phục vụ hoạt động TTKT KBNN tỉnh làm việc ổn định, hỏng hóc Lãnh đạo KBNN thể quan tâm tới việc nâng cấp, bổ sung trang thiết bị cần thiết cho nhân viên TTKT KBNN tỉnh Công tác Hoạt động TTKT thực tra, nghiêm túc, công kiểm tra Công tác TTKT thực quy trình, quy định Các sai phạm phát qua TTKT khắc phục nhanh chóng, hiệu Kết TTKT thông báo chi tiết tới nhân viên lãnh đạo KBNN tỉnh thông báo để rút kinh nghiệm toàn ngành Anh/Chị vui lòng cho biết thêm thông tin anh/chị: Giới tính Anh/Chị? □ Nam □ Nữ Anh/Chị nằm độ tuổi nào? □ Dưới 35 □ 35-45 □ Trên 45 Kinh nghiệm làm việc Anh/Chị ? □ Dưới năm □ 2-5 năm □ 5-10 năm Vị trí làm việc Anh/Chị? □ 10 năm 126 □ Lãnh đạo phòng/ban □ Nhân viên KBNN tỉnh Ý kiến đóng góp Anh/Chị việc hoàn thiện công tác tra, kiểm tra KBNN Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị dành thời gian! PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT (Áp dụng cho đối tượng tra, kiểm tra KBNN) Xin chào Quý Anh/Chị! Tên là: … Hiện thực đề tài nghiên cứu đánh giá hoạt động tra, kiểm tra KBNN Thái Nguyên , thế, thực khảo sát để đánh giá yếu tố ảnh hưởng tới đề tài nghiên cứu Tôi hi vọng Quý Anh/Chị hỗ trợ cách cho ý kiến vào Phiếu khảo sát để hoàn thành nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn Nội dung Phỏng vấn Vui lòng đánh dấu (x) trả lời thể quan điểm bạn theo mức độ sau: Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Không ý kiến Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Yếu tố Đánh giá Nhân viên KBNN có trình độ chuyên môn Nguồn nhân lực nghiệp vụ tốt Nhân viên KBNN có kỹ làm việc nhanh chóng, xác Nhân viên KBNNthái độ vui vẻ, hòa nhã, nhiệt tình Nhân viên KBNN săn sàng giải đáp Quy thắc mắc Quy trình tra, kiểm tra có kế trình hoạch rõ ràng, dễ thực theo kế thủ hoạch Mức điêm Thủ tục giải trình trình tra, kiểm tra đơn giản, dễ thực KBNN có hướng dẫn cụ thể, chi tục tiết vê quy trình, thủ tục Những thông tin thay đổi vê quy trình, thủ tục đêu thông báo cách công khai, kịp thời Mọi định, kết luận hoạt động TTKT từ KBNN thông Tính công tin cách cụ thể, xác Mọi kết luận hoạt động TTKT từ khai, KBNN thể tính xác, công minh bằng, có KBNN săn sàng giải thắc bạch mắc từ phía kết luận cách thỏa đáng Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà dành thời gian! ... ĐỘNG THANH TRA KIỂM TRA TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1. 1 Cơ sở lý luận quản lý hoạt động tra, kiểm tra 1. 1 .1 Khái niệm, vai trò, nguyên tắc tra, kiểm tra 1. 1 .1. 1 Khái niệm tra, kiểm tra: a Khái niệm tra:... .12 2 v DANH MỤC CÁC HÌNH MỞ ĐẦU 2 .1 Mục tiêu chung .3 2.2 Mục tiêu cụ thể 1. 1.3 Nội dung quản lý tra, kiểm tra KBNN 18 1. 1.3 .1 Quy trình quản... gian nghiên cứu: Số liệu phục vụ cho nghiên cứu đề tài thu thập từ 2 014 - 2 016 , số liệu điều tra thực tế tháng 11 , 12 năm 2 016 Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Đề tài khái quát lý luận chung
- Xem thêm -

Xem thêm: “Quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra tại KBNN Thái Nguyên, “Quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra tại KBNN Thái Nguyên, “Quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra tại KBNN Thái Nguyên, b. Quy trình quản lý hoạt động kiểm tra tại KBNN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, TẠI KBNN THÁI NGUYÊN, MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA TẠI KBNN THÁI NGUYÊN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay