Đánh giá tác động của tín dụng chính thức đối với thu nhập và chi tiêu nông hộ ở việt nam

107 38 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2017, 22:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀ O TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ĐỒNG ĐỨC ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TÍN DỤNG CHÍNH THỨC ĐỐI VỚI THU NHẬP CHI TIÊU NÔNG HỘ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀ O TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ĐỒNG ĐỨC ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TÍN DỤNG CHÍNH THỨC ĐỐI VỚI THU NHẬP CHI TIÊU NÔNG HỘ VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế phát triển MÃ SỐ: 60310105 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS: ĐINH PHI HỔ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN - Tên đề tài: “Đánh giá tác động tín dụng thức thu nhập chi tiêu nông hộ Việt Nam” - Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Đinh Phi Hổ - Tên sinh viên: Đồng Đức - Địa sinh viên: Thành phố Quảng Ngãi - Số điện thoại liên lạc: 0936 323039 - Ngày nộp luận văn: / /2014 Lời cam đoan: “Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu soạn thảo Tôi không chép từ viết công bố mà không trích dẫn nguồn gốc Nếu có vi phạm nào, xin chịu hoàn toàn trách nhiệm” Thành phố Hồ Chí Minh, ngày Đồng Đức tháng năm 2014 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH DANH MỤC VIẾT TẮT TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Chƣơng 1: GIỚI THIỆU .1 1.1 Vấn đề nghiên cứu .1 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa thực tiễn đề tài .5 1.6 Điểm bật đề tài 1.7 Kết cấu đề tài .5 Chƣơng 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT .6 2.1 Khái niệm 2.1.1 Khái niệm nông hộ 2.1.2 Khái niệm tín dụng nông thôn thức 2.2 Vai trò vốn tín dụng nông nghiệp 2.2.1 Vai trò vốn nông nghiệp 2.2.2 Vai trò vốn tín dụng nông thôn 2.2.3 Vai trò ngân hàng thị trường tín dụng nông thôn 10 2.2.4 Đặc điểm vai trò nhà nước thị trường tín dụng nông thôn .11 2.3 Mối quan hệ tín dụng với thu nhập hộ gia đình 12 2.4 Thị trường tín dụng nông thôn Việt Nam 14 2.4.1 Quá trình hình thành phát triển 14 2.4.2 Hệ thống tín dụng nông thôn thức Việt Nam 15 2.4.2.1 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 16 2.4.2.2 Ngân hàng sách xã hội Việt Nam 17 2.5 Các nghiên cứu liên quan 18 2.6 Các yếu tố tác động đến thu nhập chi tiêu nông hộ 22 2.6.1 Các yếu tố thuận lợi thị trường .22 2.6.2 Các yếu tố đặc trưng hộ gia đình 24 2.6.3 Các yếu tố liên quan lực sản xuất 26 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 Khung phân tích đánh giá tác động 30 3.2 Phương pháp sai biệt kép 32 3.3 Đánh giá tác động chương trình tín dụng nông thôn Việt Nam 34 3.3.1 Chiến lược đánh giá tác động .34 3.3.2 Định nghĩa biến mô hình 36 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .40 4.1 Mô tả liệu 40 4.2 Tác động tín dụng thức lên thu nhập nông hộ 46 4.2.1 Tác động tín dụng thức lên tổng thu nhập 46 4.2.2 Tác động tín dụng thức đến thu nhập nông nghiệp 52 4.3 Tác động tín dụng thức đến chi tiêu nông hộ 56 Chƣơng KẾT LUẬN GỢI Ý CHÍNH SÁCH 61 5.1 Kết luận 61 5.2 Gợi ý sách 64 5.3 Hạn chế hướng phát triển đề tài 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tỷ lệ khoản vay phân bổ theo nguồn 16 Bảng 3.1 Các biến độc lập dự kiến đưa vào mô hình 37 Bảng 4.1 Kiểm định thống kê T-test hai nhóm biến năm 2006 42 Bảng 4.2 Tổng hợp kết ước lượng tác động tín dụng thức đến thu nhập nông hộ 48 Bảng 4.3 Tổng hợp kết ước lượng tác động tín dụng thức đến thu nhập nông nghiệp bình quân đầu người hộ gia đình 54 Bảng 4.4 Tổng hợp kết ước lượng tác động tín dụng thức đến chi tiêu nông hộ 57 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Hệ thống tài nông thôn Việt Nam 15 Hình 2.2 Các yếu tố tác động đến thu nhập chi tiêu hộ gia đình 28 Hình 3.1 Khung phân tích đánh giá tác động 30 Hình 3.2 Đồ thị khác biệt thu nhập DID 33 Hình 4.1 Biểu đồ hộp biến trình độ giáo dục biến giả tham gia 43 Hình 4.2 Biểu đồ hộp biến trình độ giáo dục biến giả tham gia 44 DANH MỤC VIẾT TẮT Tên viết tắt Tên Tiếng Anh Tên Tiếng Việt Development Economics Nhóm Nghiên cứu Phát triển - Đại học Research Group Copenhagen (Đan Mạch) DID Difference-in-Differences Khác biệt khác biệt GSO General statistic office Tổng cục thống kê DERP IFAD NHCSXH International Fund for Agricultural Development Vietnam Bank for Social Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Policies Nam Vietnam Bank for NHNN&PTNT Agriculture and Rural Development OLS Ordinary least squares Vietnam Access to VARHS Resources Household Survey VHLSS WB Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Phương pháp bình phương nhỏ Khảo sát nguồn lực hộ gia đình Việt Nam Vietnam Household Khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Living Standard Survey Nam World Bank Ngân hàng giới TÓM LƢỢC LUẬN VĂN Đề tài “Đánh giá tác động tín dụng thức thu nhập chi tiêu nông hộ Việt Nam”, thực thời gian từ tháng đến tháng 10 năm 2014 Nghiên cứu sử dụng phương pháp DID kết hợp hồi quy bình phương bé với liệu bảng Khảo sát nguồn lực hộ gia đình Việt Nam (VARHS) hai năm 2006 2012 Kết ước lượng mô hình đánh giá với liệu nghiên cứu quan sát thời gian dài, cung cấp chứng mối quan hệ tương quan tích cực việc tham gia chương trình tín dụng khu vực thức thu nhập chi tiêu nông hộ *** Mô hình hồi tquy 1.3:ENTHNIC loại bỏHHEDU năm biến không hợp khỏi môR_DEPEN2 hình regress LG_INC T DD AV_EDU HHAGEphù HHSIZE R_DEPEN1 Source SS df MS Model Residual 86.0413969 46.870691 16 665 5.37758731 070482242 Total 132.912088 681 195171935 LG_INC Coef t T DD ENTHNIC HHEDU AV_EDU HHAGE HHSIZE R_DEPEN1 R_DEPEN2 SHOCK1 SHOCK2 R_FARM R_NFARM LAND SAVING _cons 4042844 -.0614892 0953679 0868369 -.0001423 0331987 -.0003563 -.0377727 -.2431689 0064816 -.069433 1256419 -.191535 1853973 4.15e-06 1676935 2.497439 Std Err .0300888 030025 0409192 0314722 0041323 0057773 0011902 0074795 0731095 0554777 0238788 0531281 0412758 0401981 5.49e-07 0237252 0929328 t 13.44 -2.05 2.33 2.76 -0.03 5.75 -0.30 -5.05 -3.33 0.12 -2.91 2.36 -4.64 4.61 7.55 7.07 26.87 Number of obs F( 16, 665) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.000 0.041 0.020 0.006 0.973 0.000 0.765 0.000 0.001 0.907 0.004 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 = = = = = = SHOCK1 SHOCK2 R_ 682 76.30 0.0000 0.6474 0.6389 26548 [95% Conf Interval] 3452038 -.1204444 0150215 0250399 -.0082563 0218547 -.0026933 -.0524591 -.3867221 -.1024509 -.11632 0213229 -.2725817 1064669 3.07e-06 1211081 2.314962 4633649 -.0025341 1757143 1486338 0079716 0445426 0019807 -.0230864 -.0996158 1154141 -.022546 229961 -.1104884 2643277 5.23e-06 2142789 2.679916 hettest Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of LG_INC chi2(1) Prob > chi2 = = 0.22 0.6356 vif Variable VIF 1/VIF AV_EDU DD R_DEPEN2 HHAGE HHEDU R_DEPEN1 t T HHSIZE 3.04 3.03 2.74 2.56 2.55 2.27 2.19 2.18 1.71 0.329486 0.330498 0.365039 0.391343 0.391595 0.441307 0.456228 0.458494 0.583532 Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of LG_INC chi2(1) Prob > chi2 = = 0.13 0.7172 vif Variable VIF 1/VIF AV_EDU DD R_DEPEN2 HHAGE HHEDU R_DEPEN1 t T HHSIZE ENTHNIC R_FARM R_NFARM SHOCK1 LAND SAVING SHOCK2 3.02 3.02 2.74 2.55 2.55 2.26 2.19 2.18 1.71 1.45 1.30 1.22 1.14 1.12 1.09 1.08 0.330930 0.331136 0.365424 0.391608 0.391961 0.442185 0.456610 0.458589 0.585702 0.688513 0.770784 0.822066 0.879685 0.895876 0.919514 0.929992 Mean VIF 1.91 Mô hình vi phạm hồi quy tuyến tính, với khả giải thích sai số phần dư biến phụ thuộc tốt R2 điều chỉnh cao độ phù hợp mức ý nghĩa 1% Lựa chọn mô hình tốt nhât: Các mô hình hồi quy điều có Prob > F = 0,0000 có nghĩa mô hình phù hợp mức ý nghĩa thống kê 1% Việc lựa chọn mô hình tốt phụ thuộc vào R2 điều chỉnh mô hình, mô hình mô hình 1.3 có R2 điều chỉnh 63,89% cao Vì mô hình hồi quy phù hợp để giải thích thu nhập nông hộ hồi quy 1.3 Phụ lục Kết mô hình hồi quy đánh giá tác động tín dụng thức lên thu nhập nông nghiệp bình quân đầu ngƣời hộ gia đình * Mô hình hồi quy 2.1: Mô hình hồi quy đơn giản regress LG_FINC t T DD Source SS df MS Model Residual 30.4840831 420.461688 678 10.161361 620149982 Total 450.945771 681 662181748 LG_FINC Coef t T DD _cons -.0405426 -.0146952 5253345 1.973358 Std Err .0849179 0852939 1206238 060046 t -0.48 -0.17 4.36 32.86 Number of obs F( 3, 678) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.633 0.863 0.000 0.000 = = = = = = 682 16.39 0.0000 0.0676 0.0635 7875 [95% Conf Interval] -.2072762 -.1821671 2884934 1.85546 1261911 1527768 7621756 2.091257 hettest Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of LG_FINC chi2(1) Prob > chi2 = = 0.05 0.8313 vif Variable VIF 1/VIF DD T t 2.98 2.00 1.98 0.335283 0.500000 0.504399 Mean VIF 2.32 Mô hình hồi quy 2.1 xem xét mối quan hệ giản đơn thu nhập nông nghiệp tham gia tín dụng nông hộ Kết tín dụngtác động đến thu nhập mức 52% Mô hình phù hợp mức ý nghĩa thông kê 1%, nhiên mô hình có R2 điều chỉnh thấp (khoảng 6%) Mô hình không vi phạm đa cộng tuyến phương sai thay đổi ** Hồi quy 2.2: Mô hình hồi quy mở rộng, đƣa tất biến tác động vào mô hình Source SS df MS Model Residual 166.955244 283.990527 21 660 7.95024969 430288678 Total 450.945771 681 662181748 LG_FINC Coef t T DD ENTHNIC SEX HHEDU AV_EDU HHAGE HHSIZE R_DEPEN1 R_DEPEN2 SHOCK1 SHOCK2 SHOCK3 RURAL R_FARM R_NFARM ROAD LAND SAVING REMIT _cons 0965201 -.1238526 4329791 023374 0535003 006091 -.018272 -.000087 0167246 -.2000982 -.447698 -.025227 0082102 -.1267699 0415566 1.098019 -.5737214 0453016 9.90e-06 1783349 -.1053672 1.375095 Std Err .074728 0746773 1014958 07843 0712317 0107007 0145013 0029933 0189571 1823838 1378427 0593644 1317834 081909 0736688 1038453 101043 066437 1.36e-06 0591863 0564892 2449614 t 1.29 -1.66 4.27 0.30 0.75 0.57 -1.26 -0.03 0.88 -1.10 -3.25 -0.42 0.06 -1.55 0.56 10.57 -5.68 0.68 7.28 3.01 -1.87 5.61 Number of obs F( 21, 660) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.197 0.098 0.000 0.766 0.453 0.569 0.208 0.977 0.378 0.273 0.001 0.671 0.950 0.122 0.573 0.000 0.000 0.496 0.000 0.003 0.063 0.000 hettest Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of LG_FINC chi2(1) Prob > chi2 = = 20.07 0.0000 = = = = = = 682 18.48 0.0000 0.3702 0.3502 65596 [95% Conf Interval] -.0502132 -.2704864 2336855 -.1306283 -.0863678 -.0149205 -.0467462 -.0059644 -.0204988 -.5582206 -.7183611 -.1417928 -.250555 -.2876035 -.1030969 8941124 -.7721259 -.0851517 7.23e-06 0621188 -.2162875 8940978 2432533 0227811 6322727 1773763 1933684 0271024 0102021 0057905 0539481 1580243 -.1770348 0913389 2669754 0340638 1862101 1.301926 -.3753169 175755 0000126 294551 0055531 1.856093 Mô hình hồi quy 2.2 xuất tượng phương sai thay đổi, sử dụng tùy chọn robust Stata để loại bỏ tượng phương sai thay đổi **Mô hình hồi quy 2.2R: Linear regression Number of obs F( 21, 660) Prob > F R-squared Root MSE LG_FINC Coef t T DD ENTHNIC SEX HHEDU AV_EDU HHAGE HHSIZE R_DEPEN1 R_DEPEN2 SHOCK1 SHOCK2 SHOCK3 RURAL R_FARM R_NFARM ROAD LAND SAVING REMIT _cons 0965201 -.1238526 4329791 023374 0535003 006091 -.018272 -.000087 0167246 -.2000982 -.447698 -.025227 0082102 -.1267699 0415566 1.098019 -.5737214 0453016 9.90e-06 1783349 -.1053672 1.375095 Robust Std Err .0661975 0710879 1012601 0660426 0750459 0099231 0137404 0026719 0187044 1711617 1290948 0573452 138962 0907293 0801139 1285052 0975586 0739371 1.99e-06 0618499 0570582 2588018 t 1.46 -1.74 4.28 0.35 0.71 0.61 -1.33 -0.03 0.89 -1.17 -3.47 -0.44 0.06 -1.40 0.52 8.54 -5.88 0.61 4.97 2.88 -1.85 5.31 P>|t| 0.145 0.082 0.000 0.724 0.476 0.540 0.184 0.974 0.372 0.243 0.001 0.660 0.953 0.163 0.604 0.000 0.000 0.540 0.000 0.004 0.065 0.000 = = = = = 682 17.33 0.0000 0.3702 65596 [95% Conf Interval] -.033463 -.2634383 2341484 -.106305 -.0938573 -.0133937 -.0452523 -.0053334 -.0200026 -.5361853 -.7011839 -.1378281 -.2646507 -.3049228 -.1157521 845691 -.765284 -.0998787 5.99e-06 0568885 -.2174046 8669214 2265032 0157331 6318098 153053 2008579 0255757 0087082 0051594 0534519 135989 -.194212 0873741 2810711 0513831 1988654 1.350348 -.3821588 1904819 0000138 2997813 0066702 1.88327 vif Variable VIF 1/VIF AV_EDU DD HHEDU R_DEPEN2 HHAGE R_DEPEN1 t T HHSIZE ENTHNIC R_FARM SEX R_NFARM REMIT SHOCK1 LAND SAVING SHOCK2 SHOCK3 RURAL ROAD 3.12 3.04 2.80 2.77 2.65 2.31 2.21 2.21 1.80 1.48 1.35 1.27 1.26 1.20 1.15 1.12 1.11 1.08 1.08 1.06 1.05 0.320668 0.328582 0.356851 0.361364 0.377985 0.433769 0.451928 0.452576 0.556622 0.676836 0.743415 0.787612 0.794300 0.832206 0.868923 0.889916 0.902022 0.922757 0.928430 0.944796 0.949028 Mean VIF 1.77 Điều chỉnh mô hình hồi quy 2.2R sau điều chỉnh phương sai thay đổi với không làm thay đổi khả giải thích biến độc lập biến giả thích mô hình có khả ước lượng xác Mô hình tượng đa cộng tuyến Kiểm định khả loại bỏ biến không liên quan khỏi mô hình: test (SEX) (SHOCK1) (SHOCK2) (SHOCK3) (R_DEPEN1) (ROAD) (RURAL) (ENTHNIC) (AV_ > EDU) ( ( ( ( ( ( ( ( ( 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) SEX = SHOCK1 = SHOCK2 = SHOCK3 = R_DEPEN1 = ROAD = RURAL = ENTHNIC = AV_EDU = F( 9, 660) = Prob > F = 0.66 0.7483 Với mức ý nghĩa 5% loại bỏ biến khỏi mô hình *** Mô hình hồi qui 2.3: Loại bỏ biến không liên quan khỏi mô hình Source SS df MS Model Residual 164.41186 286.533911 12 669 13.7009883 42830181 Total 450.945771 681 662181748 LG_FINC Coef t T DD HHEDU HHAGE HHSIZE R_DEPEN2 R_FARM R_NFARM LAND SAVING REMIT _cons 0988622 -.1065133 4200368 -.0011998 -.0000139 0124619 -.3811955 1.126195 -.5500449 0000101 1835668 -.1176819 1.318075 Std Err .0732582 0737213 1008459 0067513 0026203 0164249 127848 0947872 0966817 1.35e-06 0582131 0549353 194577 t 1.35 -1.44 4.17 -0.18 -0.01 0.76 -2.98 11.88 -5.69 7.46 3.15 -2.14 6.77 Number of obs F( 12, 669) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.178 0.149 0.000 0.859 0.996 0.448 0.003 0.000 0.000 0.000 0.002 0.033 0.000 = = = = = = 682 31.99 0.0000 0.3646 0.3532 65445 [95% Conf Interval] -.0449815 -.2512662 2220243 -.0144561 -.0051588 -.0197887 -.6322272 9400786 -.739881 7.43e-06 0692645 -.2255482 9360203 2427059 0382396 6180494 0120565 0051311 0447124 -.1301638 1.312311 -.3602087 0000127 2978691 -.0098155 1.70013 hettest Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of LG_FINC chi2(1) Prob > chi2 = = 19.82 0.0000 Mô hình hồi quy 2.3 có R2 điều chỉnh cao nhất, mô hình có khả giải thích biến độc lập tốt nhất, không vị đa cộng tuyến Tuy nhiên mô hình xuất phương sai thay đổi ta tiến hành chạy hồi quy 2.3R điểu chỉnh 2.3 với lệnh robust Ta có kết quả: *** Mô hình hồi quy điều chỉnh 2.3R: Linear regression Number of obs F( 12, 669) Prob > F R-squared Root MSE LG_FINC Coef t T DD HHEDU HHAGE HHSIZE R_DEPEN2 R_FARM R_NFARM LAND SAVING REMIT _cons 0988622 -.1065133 4200368 -.0011998 -.0000139 0124619 -.3811955 1.126195 -.5500449 0000101 1835668 -.1176819 1.318075 Robust Std Err .0645984 0704383 1003634 0066922 0025011 0159389 1220549 1143349 095359 2.00e-06 0623057 056119 2080461 t 1.53 -1.51 4.19 -0.18 -0.01 0.78 -3.12 9.85 -5.77 5.05 2.95 -2.10 6.34 P>|t| 0.126 0.131 0.000 0.858 0.996 0.435 0.002 0.000 0.000 0.000 0.003 0.036 0.000 = = = = = 682 28.56 0.0000 0.3646 65445 [95% Conf Interval] -.0279778 -.2448201 2229717 -.0143401 -.0049249 -.0188345 -.6208522 9016964 -.7372838 6.16e-06 0612285 -.2278725 9095736 2257022 0317935 6171019 0119405 0048972 0437582 -.1415387 1.350693 -.362806 000014 3059051 -.0074913 1.726577 vif Variable VIF 1/VIF DD R_DEPEN2 T t HHAGE HHSIZE R_NFARM REMIT R_FARM HHEDU LAND SAVING 3.02 2.39 2.16 2.14 2.04 1.35 1.16 1.14 1.13 1.12 1.11 1.08 0.331294 0.418133 0.462246 0.468072 0.490970 0.738056 0.863571 0.875889 0.888168 0.892324 0.898326 0.928129 Mean VIF 1.65 Lựa chọn mô hình hồi quy tốt nhât Các mô hình hồi quy có Prob > F =0,000 chứng tỏ mô hình phù hợp mức ý nghĩa thống kê 1% Mô hình hồi quy tốt dựa vào mô hình có R2 điều chỉnh cao không vi phạm giả định thống kê Trong mô hình kết mô hình 2.3R mô hình phù hợp với tiêu chí đưa Vì mô hình hổi quy tốt mô hình 2.3R Phụ lục Kết mô hình hồi quy đánh giá tác động tín dụng thức lên chi tiêu bình quân đầu ngƣời hàng tháng hộ gia đình Trong mô hình hồi quy với biến phụ thuộc chi tiêu bình quân mô hình xuất phương sai thay đổi mức ý nghĩa 5% *Mô hình hồi quy 3.1: mô hình hồi quy đơn giản Source SS df MS Model Residual 49.6859622 68.1213811 678 16.5619874 100474013 Total 117.807343 681 172991694 LG_EXP Coef t T DD _cons 4993221 -.0358917 0788011 2.027988 Std Err .0341804 0343318 0485525 0241692 t 14.61 -1.05 1.62 83.91 Number of obs F( 3, 678) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.000 0.296 0.105 0.000 = = = = = = 682 164.84 0.0000 0.4218 0.4192 31698 [95% Conf Interval] 4322098 -.1033011 -.0165302 1.980533 5664343 0315177 1741324 2.075444 hettest Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of LG_EXP chi2(1) Prob > chi2 = = 22.16 0.0000 vif Variable VIF 1/VIF DD T t 2.98 2.00 1.98 0.335283 0.500000 0.504399 Mean VIF 2.32 Mô hình hồi quy giải thích tốt mô hình với R2 điều chỉnh 41% tượng đa cộng tuyến (VIFF=0000) Tuy nhiên mô hình xuất hiện tượng đa cộng tuyến * Mô hình 3.1R điều chỉnh Linear regression Number of obs F( 3, 678) Prob > F R-squared Root MSE LG_EXP Coef t T DD _cons 4993221 -.0358917 0788011 2.027988 Robust Std Err .0352161 0384634 048526 0279442 t P>|t| 14.18 -0.93 1.62 72.57 0.000 0.351 0.105 0.000 = = = = = 682 167.06 0.0000 0.4218 31698 [95% Conf Interval] 4301763 -.1114135 -.0164782 1.973121 5684678 03963 1740803 2.082856 vif Variable VIF 1/VIF DD T t 2.98 2.00 1.98 0.335283 0.500000 0.504399 Mean VIF 2.32 Mô hình hồi quy 3.1R có khả giả thích 42% thay đổi biến chi tiêu hộ gia đình Không bị đa cộng tuyến có độ phù hợp mức ý nghĩa 1% ** Mô hình hồi quy 3.2: mô hình hồi quy mở rộng LG_EXP Coef t T DD ENTHNIC SEX HHEDU AV_EDU HHAGE HHSIZE R_DEPEN1 R_DEPEN2 SHOCK1 SHOCK2 SHOCK3 RURAL R_FARM R_NFARM ROAD LAND SAVING REMIT _cons 411624 -.0447347 0806961 1374774 -.0145831 0001439 0251395 -.0008116 -.0288482 -.1959909 0240639 0116571 -.0162257 -.0191406 -.0021736 -.1993242 0828861 0550179 2.30e-06 1626878 -.0077386 1.966821 Std Err .0301242 0301038 0409148 0316165 0287148 0043136 0058457 0012066 0076419 0735222 0555669 0239308 0531242 033019 0296972 0418619 0407322 0267819 5.49e-07 023859 0227718 0987483 t 13.66 -1.49 1.97 4.35 -0.51 0.03 4.30 -0.67 -3.77 -2.67 0.43 0.49 -0.31 -0.58 -0.07 -4.76 2.03 2.05 4.20 6.82 -0.34 19.92 P>|t| 0.000 0.138 0.049 0.000 0.612 0.973 0.000 0.501 0.000 0.008 0.665 0.626 0.760 0.562 0.942 0.000 0.042 0.040 0.000 0.000 0.734 0.000 [95% Conf Interval] 3524732 -.1038454 0003573 0753963 -.0709665 -.0083262 013661 -.0031809 -.0438537 -.3403564 -.0850452 -.0353327 -.1205385 -.0839755 -.060486 -.2815227 0029057 0024299 1.23e-06 115839 -.0524526 1.772922 4707748 014376 1610349 1995585 0418002 008614 0366179 0015577 -.0138428 -.0516253 133173 0586468 0880872 0456943 0561387 -.1171257 1628665 107606 3.38e-06 2095366 0369753 2.160719 hettest Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of LG_EXP chi2(1) Prob > chi2 = = 16.60 0.0000 Mô hình hồi quy 3.2 xuất phương sai thay đổi Ta điều chỉnh với tùy chọn Robust **Mô hình 3.2R điều chỉnh: Linear regression Number of obs F( 21, 660) Prob > F R-squared Root MSE LG_EXP Coef t T DD ENTHNIC SEX HHEDU AV_EDU HHAGE HHSIZE R_DEPEN1 R_DEPEN2 SHOCK1 SHOCK2 SHOCK3 RURAL R_FARM R_NFARM ROAD LAND SAVING REMIT _cons 411624 -.0447347 0806961 1374774 -.0145831 0001439 0251395 -.0008116 -.0288482 -.1959909 0240639 0116571 -.0162257 -.0191406 -.0021736 -.1993242 0828861 0550179 2.30e-06 1626878 -.0077386 1.966821 Robust Std Err .0319246 0350471 0407837 0297113 0335491 0045924 0064074 0013759 0083163 080971 0597618 0293986 0531586 0281508 031427 0396425 0363392 0314777 7.83e-07 0236741 0212851 1006885 t 12.89 -1.28 1.98 4.63 -0.43 0.03 3.92 -0.59 -3.47 -2.42 0.40 0.40 -0.31 -0.68 -0.07 -5.03 2.28 1.75 2.94 6.87 -0.36 19.53 P>|t| 0.000 0.202 0.048 0.000 0.664 0.975 0.000 0.555 0.001 0.016 0.687 0.692 0.760 0.497 0.945 0.000 0.023 0.081 0.003 0.000 0.716 0.000 = = = = = 682 65.78 0.0000 0.6083 26443 [95% Conf Interval] 348938 -.1135519 0006146 0791374 -.0804589 -.0088737 0125582 -.0035132 -.0451778 -.3549827 -.0932822 -.0460691 -.1206061 -.0744165 -.0638827 -.2771648 0115317 -.0067905 7.65e-07 1162022 -.0495332 1.769112 47431 0240825 1607776 1958175 0512926 0091614 0377208 00189 -.0125186 -.0369991 14141 0693832 0881548 0361353 0595354 -.1214835 1542405 1168263 3.84e-06 2091734 034056 2.164529 _cons 1.966821 1006885 19.53 vif Variable VIF 1/VIF AV_EDU DD HHEDU R_DEPEN2 HHAGE R_DEPEN1 t T HHSIZE ENTHNIC R_FARM SEX R_NFARM REMIT SHOCK1 LAND SAVING SHOCK2 SHOCK3 RURAL ROAD 3.12 3.04 2.80 2.77 2.65 2.31 2.21 2.21 1.80 1.48 1.35 1.27 1.26 1.20 1.15 1.12 1.11 1.08 1.08 1.06 1.05 0.320668 0.328582 0.356851 0.361364 0.377985 0.433769 0.451928 0.452576 0.556622 0.676836 0.743415 0.787612 0.794300 0.832206 0.868923 0.889916 0.902022 0.922757 0.928430 0.944796 0.949028 Mean VIF 1.77 Kiểm định test loại bỏ biến không phù hợp khỏi mô hình: test (SEX) (SHOCK1) (SHOCK2) (SHOCK3) (RURAL) (REMIT) ( ( ( ( ( ( 1) 2) 3) 4) 5) 6) SEX = SHOCK1 = SHOCK2 = SHOCK3 = RURAL = REMIT = F( 6, 660) = Prob > F = 0.18 0.9825 mức ý nghĩa 5% loại biến khỏi mô hình hồi quy 0.000 1.769112 *** Mô hình hổi quy 3.3: loại biến không liên quan khỏi mô hình regress LG_EXP t T DD ENTHNIC HHEDU AV_EDU HHAGE HHSIZE R_DEPEN1 R_DEPEN2 R_FARM Source SS df MS Model Residual 71.5826352 46.2247081 15 666 4.77217568 069406469 Total 117.807343 681 172991694 LG_EXP Coef t T DD ENTHNIC HHEDU AV_EDU HHAGE HHSIZE R_DEPEN1 R_DEPEN2 R_FARM R_NFARM ROAD LAND SAVING _cons 412047 -.0443938 0819794 1360265 -.0006599 0256959 -.000728 -.0295042 -.1887513 0188096 -.1981002 0848021 0540835 2.30e-06 1630899 1.947674 Std Err .0296858 0298922 0405261 0309244 0041102 0057355 001183 0074332 0725485 0549852 0406659 0400479 0266439 5.44e-07 0235512 0920902 t 13.88 -1.49 2.02 4.40 -0.16 4.48 -0.62 -3.97 -2.60 0.34 -4.87 2.12 2.03 4.24 6.92 21.15 Number of obs F( 15, 666) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.000 0.138 0.043 0.000 0.872 0.000 0.539 0.000 0.009 0.732 0.000 0.035 0.043 0.000 0.000 0.000 = = = = = = R_NFARM ROAD 682 68.76 0.0000 0.6076 0.5988 26345 [95% Conf Interval] 3537581 -.103088 0024052 0753055 -.0087304 0144341 -.0030509 -.0440996 -.3312026 -.0891556 -.2779489 0061668 0017674 1.24e-06 1168463 1.766852 470336 0143005 1615536 1967475 0074106 0369576 0015949 -.0149089 -.0463001 1267749 -.1182515 1634374 1063997 3.37e-06 2093335 2.128497 hettest Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of LG_EXP chi2(1) Prob > chi2 = = 19.01 0.0000 Mô hình hồi quy 3.3 sau loại biến không liên quan khỏi mô hình tiếp tục bị tượng phương sai thay đổi Sử dụng tùy chọn robust stata để điều chỉnh ta có: *** Mô hình hồi quy 3.3R điều chỉnh: Linear regression Number of obs F( 15, 666) Prob > F R-squared Root MSE LG_EXP Coef t T DD ENTHNIC HHEDU AV_EDU HHAGE HHSIZE R_DEPEN1 R_DEPEN2 R_FARM R_NFARM ROAD LAND SAVING _cons 412047 -.0443938 0819794 1360265 -.0006599 0256959 -.000728 -.0295042 -.1887513 0188096 -.1981002 0848021 0540835 2.30e-06 1630899 1.947674 Robust Std Err .0317132 0344492 0405762 0282641 0041637 006182 0014401 0078984 0812982 0593353 0377051 035146 0308543 7.79e-07 0231714 0923957 vif Variable VIF 1/VIF AV_EDU DD R_DEPEN2 HHEDU HHAGE R_DEPEN1 T t HHSIZE ENTHNIC R_FARM R_NFARM LAND SAVING ROAD 3.02 3.01 2.73 2.56 2.56 2.26 2.19 2.16 1.71 1.42 1.28 1.23 1.11 1.09 1.05 0.330653 0.332439 0.366320 0.390142 0.390323 0.442196 0.455611 0.461933 0.583970 0.702239 0.781961 0.815601 0.899991 0.918908 0.951796 Mean VIF 1.96 t 12.99 -1.29 2.02 4.81 -0.16 4.16 -0.51 -3.74 -2.32 0.32 -5.25 2.41 1.75 2.96 7.04 21.08 P>|t| 0.000 0.198 0.044 0.000 0.874 0.000 0.613 0.000 0.021 0.751 0.000 0.016 0.080 0.003 0.000 0.000 = = = = = 682 88.35 0.0000 0.6076 26345 [95% Conf Interval] 3497772 -.1120358 0023067 0805291 -.0088354 0135574 -.0035558 -.045013 -.3483829 -.0976971 -.2721353 0157917 -.0064999 7.74e-07 1175922 1.766252 4743169 0232483 1616521 1915239 0075156 0378344 0020998 -.0139955 -.0291197 1353164 -.1240651 1538125 1146669 3.83e-06 2085876 2.129096 Lựa chọn mô hình hồi quy giải thích phù hợp nhất: Các mô hình hồi quy với biến phụ thuộc chi tiêu bình quân có độ phù hợp mô hình mức ý nghĩa thống kê 1% Các mô hình không bị đa cộng tuyến Việc xác định mô hình tốt dựa vào R2 điều chỉnh, mô hình mô hình 3.3 có R2 điều chỉnh 59,88% chọn Tuy nhiên mô hình bị tượng phương sai thay đổi mô hình phù hợp để giải thích mô hình 3.3R sau điều chỉnh ... 4.2 Tác động tín dụng thức lên thu nhập nông hộ 46 4.2.1 Tác động tín dụng thức lên tổng thu nhập 46 4.2.2 Tác động tín dụng thức đến thu nhập nông nghiệp 52 4.3 Tác động tín dụng thức. .. pháp đánh giá sai biệt kép (DID) sử dụng để xác định tác động tham gia tín dụng thức thu nhập chi tiêu nông hộ Biến phụ thu c sử dụng mô hình là: tổng thu nhập, thu nhập nông nghiệp chi tiêu. .. ĐÀ O TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHI MINH ĐỒNG ĐỨC ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TÍN DỤNG CHÍNH THỨC ĐỐI VỚI THU NHẬP VÀ CHI TIÊU NÔNG HỘ Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế phát triển MÃ SỐ:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tác động của tín dụng chính thức đối với thu nhập và chi tiêu nông hộ ở việt nam , Đánh giá tác động của tín dụng chính thức đối với thu nhập và chi tiêu nông hộ ở việt nam , Đánh giá tác động của tín dụng chính thức đối với thu nhập và chi tiêu nông hộ ở việt nam , 7 Kết cấu đề tài, 2 Vai trò của vốn tín dụng trong nông nghiệp, 4 Thị trƣờng tín dụng nông thôn Việt Nam, 5 Các nghiên cứu liên quan, 6 Các yếu tố tác động đến thu nhập và chi tiêu nông hộ, 3 Đánh giá tác động chƣơng trình tín dụng nông thôn Việt Nam, 1 Mô tả dữ liệu, 2 Tác động của tín dụng chính thức lên thu nhập nông hộ, 3 Tác động của tín dụng chính thức đến chi tiêu nông hộ, Chƣơng 5. KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH, 3 Hạn chế và hƣớng phát triển đề tài, Phụ lục 2. Kiểm định T-test sự đồng nhất hai nhóm hộ trong nghiên cứu., Phụ lục 4. Kết quả mô hình hồi quy đánh giá tác động tín dụng chính thức lênthu nhập bình quân đầu ngƣời hộ gia đình., Phụ lục 5. Kết quả mô hình hồi quy đánh giá tác động tín dụng chính thức lên thu nhập nông nghiệp bình quân đầu ngƣời hộ gia đình

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay