Thiết kế khai thác dầu bằng phương pháp gaslift liên tục cho giếng 1007 MSP10 Mỏ Bạch Hổ

92 311 1
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2017, 21:38

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU6CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KHAI THÁC GIẾNG DẦU BẰNG7PHƯƠNG PHÁP GASLIFT VÀ CƠ SỞ LỰA CHỌN CHO GIẾNG THIẾT KẾ71.1. Cơ sở lý thuyết của phương pháp khai thác dầu bằng gaslift71.1.1. Bản chất của phương pháp71.1.2. Nguyên lý hoạt động của phương pháp gaslift71.1.3. Phạm vi ứng dụng91.1.4. Ưu điểm của phương pháp khai thác gaslift91.1.5. Nhược điểm của phương pháp khai thác gaslift91.1.6. Các phương pháp khai thác dầu bằng gaslift101.1.7. Cấu trúc của hệ thống ống khai thác bằng phương pháp gaslift111.1.8. Phương pháp khởi động giếng gaslift141.1.9. Nghiên cứu giếng trong khai thác dầu bằng gaslift221.2. Cơ sở áp dụng phương pháp khai thác gaslift tại mỏ Bạch Hổ241.2.1. Cơ sở áp dụng241.2.2. Lựa chọn phương pháp khởi động cho giếng 1007 MSP10 Mỏ Bạch Hổ26CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG THIẾT BỊ TRONG KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIF272.1.Hệ thống công nghệ gaslift272.2.Chức năng và nhiệm vụ272.2.1.Các thành phần chính của miệng giếng282.2.2.Đầu treo ống khai thác:282.2.3.Cây thông khai thác:292.3.Thiết bị lòng giếng312.3.1.Phễu định hướng312.3.2.Nhippen322.3.3.Ống đục lỗ322.3.5.Paker332.3.6.Thiết bị bù trừ nhiệt342.3.7.Van tuần hoàn372.3.8.Mandrel382.3.9.Van an toàn sâu382.3.10.Các loại ống khai thác392.3.11.Van gaslift40CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT CHO GIẾNG 1007MSP10 MỎ BẠCH HỔ493.1.Đặc điểm kĩ thuật của giếng 1007msp10 ở mỏ Bạch Hổ và các thông số đầu vào493.2. Cơ sở lựa chọn phương pháp khai thác bằng gaslift cho giếng 1007msp10503.3. Tính toán cột ống nâng cho giếng thiết kế503.3.1. Xác định chiều dài cột ống nâng L.503.3.2. Xác định đường kính cột ống nâng.513.3.3.Xác định chiều sâu của van gaslift và đặc tính của van523.3.3.1. Van số 1:523.3.3.2 Van số 2.553.3.3.3. Van số 3.57Để xác định các thông số của van 4, từ điểm Pmin3 = 879,79 psi = 59,89 at trên593.3.3.4. Van số 4.593.3.3.5 Van số 5.613.3.3.6. Van số 6.643.3.3.7. Van số 7.663.4.Áp suất mở đóng van khởi động và đường kính lỗ van68CHƯƠNG 4: SỰ CỐ VÀ PHỨC TẠP TRONG KHAI THÁC DẦU714.1. Sự hình thành nút cát ở đáy giếng khai thác714.1.1. Nguyên nhân phát sinh714.1.2. Biện pháp phòng ngừa71+ Đưa giếng vào khai thác mọt cách điều hòa để tránh sự làm việc714.2. Sự lắng đọng parafin trong ống khai thác724.2.1. Nguyên nhân phát sinh724.2.2. Biện pháp phòng ngừa724.2.3. Biện pháp khắc phục734.3. Sự tạo thành những nút rỉ sắt trong đường ống khai thác734.3.1. Nguyên nhân phát sinh734.3.2. Biện pháp khắc phục744.5. Sự tạo thành nhủ tương trong giếng754.5.1. Nguyên nhân phát sinh754.5.2. Biện pháp khắc phục754.6. Hiện tượng trượt khí754.7. Giếng không khởi động được764.8. Các sự cố thiết bị764.8.1. Sự rò rỉ của các thiết bị chịu áp lực764.8.2. Các thiết bị hư hỏng764.9. Sự cố về công nghệ774.9.1. Áp suất cung cấp không ổn định774.9.2. Sự cố cháy77CHƯƠNG 5: AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG785.1. Vai trò của công tác an toàn trong khai thác dầu khí785.2. Các yêu cầu đối với công tác an toàn lao động trên giàn khoan785.2.1. Yêu cầu đối với người lao động785.2.2. Yêu cầu đối với các thiết bị máy móc795.2.3. An toàn cháy nổ795.2.4. An toàn trong sửa chữa, thay thế đường ống công nghệ, cơ cấu cơ khí805.3. An toàn lao động trong khai thác dầu bằng phương pháp Gaslift805.3.1. Yêu cầu chung805.4. Bảo vệ môi trường81TÀI LIỆU THAM KHẢO82PHỤ LỤC HỆ THỐNG ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG83KẾT LUẬN84 1 MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH VẼ .4 LỜI NÓI ĐẦU 12 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KHAI THÁC GIẾNG DẦU BẰNG .13 PHƯƠNG PHÁP GASLIFT VÀ CƠ SỞ LỰA CHỌN CHO GIẾNG THIẾT KẾ 13 1.1 Cơ sở lý thuyết phương pháp khai thác dầu gaslift 13 1.1.1 Bản chất phương pháp 13 1.1.2 Nguyên lý hoạt động phương pháp gaslift 13 1.1.3 Phạm vi ứng dụng 15 1.1.4 Ưu điểm phương pháp khai thác gaslift 15 1.1.5 Nhược điểm phương pháp khai thác gaslift 15 1.1.6 Các phương pháp khai thác dầu gaslift 16 1.1.7 Cấu trúc hệ thống ống khai thác phương pháp gaslift 17 1.1.8 Phương pháp khởi động giếng gaslift 20 1.1.9 Nghiên cứu giếng khai thác dầu gaslift 28 1.2 Cơ sở áp dụng phương pháp khai thác gaslift mỏ Bạch Hổ 30 1.2.1 Cơ sở áp dụng 30 1.2.2 Lựa chọn phương pháp khởi động cho giếng 1007 - MSP10 Mỏ Bạch Hổ 32 CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG THIẾT BỊ TRONG KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT 33 2.1.Hệ thống công nghệ gaslift 33 2.2.Chức nhiệm vụ 33 2.2.1.Các thành phần miệng giếng 34 2.2.2.Đâu ̀ treo ông ́ khai thac: ́ 34 2.2.3.Cây thông khai thac: ́ 35 2.3.Thiết bị lòng giếng 37 2.3.1.Phễu định hướng 37 2.3.2.Nhippen 38 2.3.3.Ống đục lỗ 38 2.3.5.Paker 39 2.3.6.Thiết bị bù trừ nhiệt 40 2.3.7.Van tuần hoàn 43 2.3.8.Mandrel 44 2.3.9.Van an toàn sâu 44 2.3.10.Các loại ống khai thác 45 2.3.11.Van gaslift 46 CHƯƠNG III: THIẾT KẾ KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT CHO GIẾNG 1007-MSP10 MỎ BẠCH HỔ .55 3.1.Đặc điểm kĩ thuật giếng 1007-msp10 mỏ Bạch Hổ thông số đầu vào 55 3.2 Cơ sở lựa chọn phương pháp khai thác gaslift cho giếng 1007-msp10 56 3.3 Tính toán cột ống nâng cho giếng thiết kế 56 3.3.1 Xác định chiều dài cột ống nâng L 56 3.3.2 Xác định đường kính cột ống nâng 57 3.3.3.Xác định chiều sâu van gaslift đặc tính van 59 3.3.3.1 Van số 1: 59 3.3.3.2 Van số 62 3.3.3.3 Van số 64 Để xác định thông số van 4, từ điểm Pmin3 = 879,79 psi = 59,89 at 67 3.3.3.4 Van số 67 3.3.3.5 Van số 69 3.3.3.6 Van số 71 3.3.3.7 Van số 74 3.4.Áp suất mở đóng van khởi động đường kính lỗ van 76 CHƯƠNG 4: SỰ CỐ VÀ PHỨC TẠP TRONG KHAI THÁC DẦU 79 4.1 Sự hình thành nút cát đáy giếng khai thác 79 4.1.1 Nguyên nhân phát sinh 79 4.1.2 Biện pháp phòng ngừa 79 4.2 Sự lắng đọng parafin ống khai thác 80 4.2.1 Nguyên nhân phát sinh 80 4.2.2 Biện pháp phòng ngừa 80 4.2.3 Biện pháp khắc phục 81 4.3 Sự tạo thành nút rỉ sắt đường ống khai thác 81 4.3.1 Nguyên nhân phát sinh 81 4.3.2 Biện pháp khắc phục 82 4.5 Sự tạo thành nhủ tương giếng 83 4.5.1 Nguyên nhân phát sinh 83 4.5.2 Biện pháp khắc phục 83 4.6 Hiện tượng trượt khí 83 4.7 Giếng không khởi động 84 4.8 Các cố thiết bị 84 4.8.1 Sự rò rỉ thiết bị chịu áp lực 84 4.8.2 Các thiết bị hư hỏng 84 4.9 Sự cố công nghệ 85 4.9.1 Áp suất cung cấp không ổn định 85 4.9.2 Sự cố cháy 85 CHƯƠNG 5: AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG .86 5.1 Vai trò công tác an toàn khai thác dầu khí 86 5.2 Các yêu cầu công tác an toàn lao động giàn khoan 86 5.2.1 Yêu cầu người lao động 86 5.2.2 Yêu cầu thiết bị máy móc 87 5.2.3 An toàn cháy nổ 87 5.2.4 An toàn sửa chữa, thay đường ống công nghệ, cấu khí .88 5.3 An toàn lao động khai thác dầu phương pháp Gaslift 88 5.3.1 Yêu cầu chung 88 5.4 Bảo vệ môi trường 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC HỆ THỐNG ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG 91 KẾT LUẬN 92 DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC HÌNH VẼ .4 LỜI NÓI ĐẦU 12 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KHAI THÁC GIẾNG DẦU BẰNG .13 PHƯƠNG PHÁP GASLIFT VÀ CƠ SỞ LỰA CHỌN CHO GIẾNG THIẾT KẾ 13 1.1 Cơ sở lý thuyết phương pháp khai thác dầu gaslift 13 1.1.1 Bản chất phương pháp 13 1.1.2 Nguyên lý hoạt động phương pháp gaslift 13 Hình 1.1: Sơ đồ nguyên lý làm việc phương pháp khai thác gaslift theo cấu trúc hai dãy ống nâng - Hệ vành xuyến 13 1.1.3 Phạm vi ứng dụng 15 1.1.4 Ưu điểm phương pháp khai thác gaslift 15 1.1.5 Nhược điểm phương pháp khai thác gaslift 15 1.1.6 Các phương pháp khai thác dầu gaslift 16 1.1.7 Cấu trúc hệ thống ống khai thác phương pháp gaslift 17 Hình 1.2: Các loại cấu trúc giếng Gaslift .18 Hình 1.3: Sơ đồ cấu trúc vành xuyến cột ống 20 1.1.8 Phương pháp khởi động giếng gaslift 20 Hình 1.4: Sơ đồ xác định áp suất khởi động giếng có cấu trúc cột ống hệ vành khuyên .22 Hình 1.5a Quá trình khởi động giếng gaslift: trước đưa khí nén vào giếng 23 Hình 1.5b Quá trình khởi động giếng gaslift: bắt đầu nén khí vào giếng .24 Hình 1.5c Quá trình khởi động giếng gaslift: khí nén vào van gaslift khởi động van .24 Hình 1.5d Quá trình khởi động giếng gaslift: khí nén tiếp tục đẩy chất lỏng khoảng không vành xuyến xuống phía 25 Hình 1.5e Quá trình khởi động giếng gaslift: van gaslift khởi động số lộ .25 Hình 1.5f Quá trình khởi động giếng gaslift: van số lộ van số đóng lại 26 Hình 1.5g Quá trình khởi động giếng gaslift: van số lộ van số đóng lại 26 Hình 1.5k Động thái áp suất cần khai thác trình khởi động iếng gaslift 27 1.1.9 Nghiên cứu giếng khai thác dầu gaslift 28 Hình 1.6 Đồ thị biểu diễn mối quan hệ q= f(v) .28 1.2 Cơ sở áp dụng phương pháp khai thác gaslift mỏ Bạch Hổ 30 1.2.1 Cơ sở áp dụng 30 1.2.2 Lựa chọn phương pháp khởi động cho giếng 1007 - MSP10 Mỏ Bạch Hổ 32 CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG THIẾT BỊ TRONG KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT 33 2.1.Hệ thống công nghệ gaslift 33 2.2.Chức nhiệm vụ 33 Hình 2.1 Sơ đồ thiết bị miệng giếng 33 2.2.1.Các thành phần miệng giếng 34 2.2.2.Đâu ̀ treo ông ́ khai thac: ́ 34 2.2.3.Cây thông khai thac: ́ 35 Hình 2.2 Sơ đồ thông kiểu chạc 36 Hình 2.3.- Sơ đồ thông kiểu chạc 36 2.3.Thiết bị lòng giếng 37 2.3.1.Phễu định hướng 37 2.3.2.Nhippen 38 2.3.3.Ống đục lỗ 38 Hình 2.4 Sơ đồ van cắt 38 2.3.5.Paker 39 Hình 2.5 Sơ đồ paker loại 40 2.3.6.Thiết bị bù trừ nhiệt 40 Hình 2.6 Sơ đồ paker loại 1xoắn ống 42 Hình 2.7 Sơ đồ thiết bị bù trừ nhiệt .43 2.3.7.Van tuần hoàn 43 Hình 2.8- Sơ đồ van tuần hoàn .44 2.3.8.Mandrel 44 2.3.9.Van an toàn sâu 44 2.3.10.Các loại ống khai thác 45 2.3.11.Van gaslift 46 Hình 2.9 Sơ đồ nguyên lý cấu tạo van gaslift 49 Hình 2.10 Sơ đồ nguyên lý trình đóng mở van gaslift kiểu buồng khí áp suất khí nén .51 Hình 2.11.- Sơ đồ nguyên lý cấu tạo trạm nạp khí thử van gaslift 52 Hình 2.12 Sơ đồ mô tả thiết bị lòng giếng 54 CHƯƠNG III: THIẾT KẾ KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT CHO GIẾNG 1007-MSP10 MỎ BẠCH HỔ .55 3.1.Đặc điểm kĩ thuật giếng 1007-msp10 mỏ Bạch Hổ thông số đầu vào 55 3.2 Cơ sở lựa chọn phương pháp khai thác gaslift cho giếng 1007-msp10 56 3.3 Tính toán cột ống nâng cho giếng thiết kế 56 3.3.1 Xác định chiều dài cột ống nâng L 56 3.3.2 Xác định đường kính cột ống nâng 57 3.3.3.Xác định chiều sâu van gaslift đặc tính van 59 3.3.3.1 Van số 1: 59 3.3.3.2 Van số 62 3.3.3.3 Van số 64 Để xác định thông số van 4, từ điểm Pmin3 = 879,79 psi = 59,89 at 67 3.3.3.4 Van số 67 3.3.3.5 Van số 69 3.3.3.6 Van số 71 3.3.3.7 Van số 74 3.4.Áp suất mở đóng van khởi động đường kính lỗ van 76 78 Hình 3.1 Biểu đồ xác định chiều sâu đặt van Gaslift cho giếng 1007 - MSP10 Mỏ Bạch Hổ 78 CHƯƠNG 4: SỰ CỐ VÀ PHỨC TẠP TRONG KHAI THÁC DẦU 79 4.1 Sự hình thành nút cát đáy giếng khai thác 79 4.1.1 Nguyên nhân phát sinh 79 4.1.2 Biện pháp phòng ngừa 79 4.2 Sự lắng đọng parafin ống khai thác 80 4.2.1 Nguyên nhân phát sinh 80 4.2.2 Biện pháp phòng ngừa 80 4.2.3 Biện pháp khắc phục 81 4.3 Sự tạo thành nút rỉ sắt đường ống khai thác 81 4.3.1 Nguyên nhân phát sinh 81 4.3.2 Biện pháp khắc phục 82 4.5 Sự tạo thành nhủ tương giếng 83 4.5.1 Nguyên nhân phát sinh 83 4.5.2 Biện pháp khắc phục 83 4.6 Hiện tượng trượt khí 83 4.7 Giếng không khởi động 84 4.8 Các cố thiết bị 84 4.8.1 Sự rò rỉ thiết bị chịu áp lực 84 4.8.2 Các thiết bị hư hỏng 84 4.9 Sự cố công nghệ 85 4.9.1 Áp suất cung cấp không ổn định 85 4.9.2 Sự cố cháy 85 CHƯƠNG 5: AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG .86 5.1 Vai trò công tác an toàn khai thác dầu khí 86 5.2 Các yêu cầu công tác an toàn lao động giàn khoan 86 5.2.1 Yêu cầu người lao động 86 5.2.2 Yêu cầu thiết bị máy móc 87 5.2.3 An toàn cháy nổ 87 5.2.4 An toàn sửa chữa, thay đường ống công nghệ, cấu khí .88 5.3 An toàn lao động khai thác dầu phương pháp Gaslift 88 5.3.1 Yêu cầu chung 88 5.4 Bảo vệ môi trường 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC HỆ THỐNG ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG 91 KẾT LUẬN 92 DANH MỤC HÌNH VẼ .4 LỜI NÓI ĐẦU 12 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KHAI THÁC GIẾNG DẦU BẰNG .13 PHƯƠNG PHÁP GASLIFT VÀ CƠ SỞ LỰA CHỌN CHO GIẾNG THIẾT KẾ 13 1.1 Cơ sở lý thuyết phương pháp khai thác dầu gaslift 13 1.1.1 Bản chất phương pháp 13 1.1.2 Nguyên lý hoạt động phương pháp gaslift 13 Hình 1.1: Sơ đồ nguyên lý làm việc phương pháp khai thác gaslift theo cấu trúc hai dãy ống nâng - Hệ vành xuyến 13 1.1.3 Phạm vi ứng dụng 15 1.1.4 Ưu điểm phương pháp khai thác gaslift 15 1.1.5 Nhược điểm phương pháp khai thác gaslift 15 1.1.6 Các phương pháp khai thác dầu gaslift 16 1.1.7 Cấu trúc hệ thống ống khai thác phương pháp gaslift 17 Hình 1.2: Các loại cấu trúc giếng Gaslift .18 Hình 1.3: Sơ đồ cấu trúc vành xuyến cột ống 20 1.1.8 Phương pháp khởi động giếng gaslift 20 Hình 1.4: Sơ đồ xác định áp suất khởi động giếng có cấu trúc cột ống hệ vành khuyên .22 Hình 1.5a Quá trình khởi động giếng gaslift: trước đưa khí nén vào giếng 23 Hình 1.5b Quá trình khởi động giếng gaslift: bắt đầu nén khí vào giếng .24 Hình 1.5c Quá trình khởi động giếng gaslift: khí nén vào van gaslift khởi động van .24 Hình 1.5d Quá trình khởi động giếng gaslift: khí nén tiếp tục đẩy chất lỏng khoảng không vành xuyến xuống phía 25 Hình 1.5e Quá trình khởi động giếng gaslift: van gaslift khởi động số lộ .25 Hình 1.5f Quá trình khởi động giếng gaslift: van số lộ van số đóng lại 26 Hình 1.5g Quá trình khởi động giếng gaslift: van số lộ van số đóng lại 26 Hình 1.5k Động thái áp suất cần khai thác trình khởi động iếng gaslift 27 1.1.9 Nghiên cứu giếng khai thác dầu gaslift 28 Hình 1.6 Đồ thị biểu diễn mối quan hệ q= f(v) .28 1.2 Cơ sở áp dụng phương pháp khai thác gaslift mỏ Bạch Hổ 30 1.2.1 Cơ sở áp dụng 30 1.2.2 Lựa chọn phương pháp khởi động cho giếng 1007 - MSP10 Mỏ Bạch Hổ 32 CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG THIẾT BỊ TRONG KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT 33 2.1.Hệ thống công nghệ gaslift 33 2.2.Chức nhiệm vụ 33 Hình 2.1 Sơ đồ thiết bị miệng giếng 33 2.2.1.Các thành phần miệng giếng 34 2.2.2.Đâu ̀ treo ông ́ khai thac: ́ 34 2.2.3.Cây thông khai thac: ́ 35 Hình 2.2 Sơ đồ thông kiểu chạc 36 Hình 2.3.- Sơ đồ thông kiểu chạc 36 2.3.Thiết bị lòng giếng 37 2.3.1.Phễu định hướng 37 2.3.2.Nhippen 38 2.3.3.Ống đục lỗ 38 Hình 2.4 Sơ đồ van cắt 38 2.3.5.Paker 39 Hình 2.5 Sơ đồ paker loại 40 2.3.6.Thiết bị bù trừ nhiệt 40 Hình 2.6 Sơ đồ paker loại 1xoắn ống 42 Hình 2.7 Sơ đồ thiết bị bù trừ nhiệt .43 2.3.7.Van tuần hoàn 43 Hình 2.8- Sơ đồ van tuần hoàn .44 2.3.8.Mandrel 44 2.3.9.Van an toàn sâu 44 2.3.10.Các loại ống khai thác 45 Bảng 2.1 Ống khai thác sản xuất theo tiêu chuẩn API .45 45 Bảng 2.2 Ống khai thác sản xuất theo tiêu chuẩn GOST 633 – 80 46 Bảng 2.3 Ống khai thác sản xuất theo tiêu chuẩn GOST 633 – 80 46 2.3.11.Van gaslift 46 Hình 2.9 Sơ đồ nguyên lý cấu tạo van gaslift 49 Hình 2.10 Sơ đồ nguyên lý trình đóng mở van gaslift kiểu buồng khí áp suất khí nén .51 Hình 2.11.- Sơ đồ nguyên lý cấu tạo trạm nạp khí thử van gaslift 52 Hình 2.12 Sơ đồ mô tả thiết bị lòng giếng 54 CHƯƠNG III: THIẾT KẾ KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT CHO GIẾNG 1007-MSP10 MỎ BẠCH HỔ .55 3.1.Đặc điểm kĩ thuật giếng 1007-msp10 mỏ Bạch Hổ thông số đầu vào 55 Bảng 3.1 Các thông số vỉa giếng 55 3.2 Cơ sở lựa chọn phương pháp khai thác gaslift cho giếng 1007-msp10 56 3.3 Tính toán cột ống nâng cho giếng thiết kế 56 3.3.1 Xác định chiều dài cột ống nâng L 56 3.3.2 Xác định đường kính cột ống nâng 57 Bảng 3.2: Ống HKT sản xuất theo tiêu chuẩn API 59 3.3.3.Xác định chiều sâu van gaslift đặc tính van 59 3.3.3.1 Van số 1: 59 3.3.3.2 Van số 62 3.3.3.3 Van số 64 Để xác định thông số van 4, từ điểm Pmin3 = 879,79 psi = 59,89 at 67 3.3.3.4 Van số 67 3.3.3.5 Van số 69 3.3.3.6 Van số 71 3.3.3.7 Van số 74 3.4.Áp suất mở đóng van khởi động đường kính lỗ van 76 Bảng 3.3.Kết tính toán cho van Gaslift 77 Bảng 3.4 hệ số hiệu chỉnh lỗ van .77 78 Hình 3.1 Biểu đồ xác định chiều sâu đặt van Gaslift cho giếng 1007 - MSP10 Mỏ Bạch Hổ 78 CHƯƠNG 4: SỰ CỐ VÀ PHỨC TẠP TRONG KHAI THÁC DẦU 79 4.1 Sự hình thành nút cát đáy giếng khai thác 79 10 4.1.1 Nguyên nhân phát sinh 79 4.1.2 Biện pháp phòng ngừa 79 4.2 Sự lắng đọng parafin ống khai thác 80 4.2.1 Nguyên nhân phát sinh 80 4.2.2 Biện pháp phòng ngừa 80 4.2.3 Biện pháp khắc phục 81 4.3 Sự tạo thành nút rỉ sắt đường ống khai thác 81 4.3.1 Nguyên nhân phát sinh 81 4.3.2 Biện pháp khắc phục 82 4.5 Sự tạo thành nhủ tương giếng 83 4.5.1 Nguyên nhân phát sinh 83 4.5.2 Biện pháp khắc phục 83 4.6 Hiện tượng trượt khí 83 4.7 Giếng không khởi động 84 4.8 Các cố thiết bị 84 4.8.1 Sự rò rỉ thiết bị chịu áp lực 84 4.8.2 Các thiết bị hư hỏng 84 4.9 Sự cố công nghệ 85 4.9.1 Áp suất cung cấp không ổn định 85 4.9.2 Sự cố cháy 85 CHƯƠNG 5: AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG .86 5.1 Vai trò công tác an toàn khai thác dầu khí 86 5.2 Các yêu cầu công tác an toàn lao động giàn khoan 86 5.2.1 Yêu cầu người lao động 86 5.2.2 Yêu cầu thiết bị máy móc 87 5.2.3 An toàn cháy nổ 87 5.2.4 An toàn sửa chữa, thay đường ống công nghệ, cấu khí .88 5.3 An toàn lao động khai thác dầu phương pháp Gaslift 88 5.3.1 Yêu cầu chung 88 5.4 Bảo vệ môi trường 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC HỆ THỐNG ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG 91 KẾT LUẬN 92 78 0 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 PRESSURE IN 100 PSI Pmax2 Pmax3 Pmin3 Pmin5 Pmin6 Pmin7 H6 H7 H8 Tl2 Pmax5 Pmax6 Pkn3 Pkn4 Pkn5 Pkn6 Pkn7 Tl3 Tkn3 Tl4 Tkn4 Tl5 Tkn5 Tkn6 Tl6 Tl7 Tkn7 CAMCO Gas Lift 14 Pmax4 Pmin4 H5 Pkn2 Tkn2 Pmin2 H4 13 Tl1 Tkn1 H3 12 Pmin1 DEPTH IN 1000 FEET H2 Pkn1 Pmax1 H1 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 TEMPERATURE (F) Hình 3.1 Biểu đồ xác định chiều sâu đặt van Gaslift cho giếng 1007 - MSP10 Mỏ Bạch Hổ 79 CHƯƠNG 4: SỰ CỐ VÀ PHỨC TẠP TRONG KHAI THÁC DẦU 4.1 Sự hình thành nút cát đáy giếng khai thác 4.1.1 Nguyên nhân phát sinh - Do khai thác dầu số giếng mà sản phẩm có chứa nhiều cát vật liệu vụn học , chúng bị tích tụ đáy giếng khai thác hình thành nên nút cát Cơ chế hình thành nút cát xuất phát từ việc dòng chảy có vận tốc nhỏ khả thắng lực hút trọng lực dẫn đến cát bị lắng đọng xuống đáy giếng - Trong trình khởi động giếng khai thác gaslift thường xuất xung áp lực áp suất đáy thay đổi đột ngột Điều dẫn đến sập lở phá vỡ tầng sản phẩm có cấu trúc yếu Đây nguồn cung cấp vật liệu tích tụ đáy giếng tạo thành nút ,các nút cát theo thời gian khai thác ngày dày bịt kín khoảng mở vỉa sản phẩm gây tắc giếng gây hậu lớn ảnh hưởng đến lưu lượng khai thác 4.1.2 Biện pháp phòng ngừa Để phòng ngừa tượng phải hạn chế nguyên nhân gây nút cát ,vì cần thực biện pháp sau : - Thả ống nâng có cấu trúc thích hợp cho phù hợp với lưu lượng giếng - Đưa giếng vào khai thác mọt cách điều hòa để tránh làm việc không ổn định giếng - Điều chỉnh lưu lượng khai thác cho phù hợp để giếng làm việc ổn định - Hạ thấp đế ống nâng sử dụng hệ thống nâng phân bậc để tăng khả vét cát ống nâng - Tăng lưu lượng khai thác cho phù hợp - Thường xuyên chuyển chế độ khai thác từ chế độ vành xuyến sang chế độ trung tâm ngược lại 4.1.3 Biện pháp khắc phục Khi nút cát thành tạo lấp đầy khoảng mở vỉa ,gây tắc ống nâng làm giảm đột ngột hệ số khai thác giếng ta cần phải phá vỡ nút cát Việc phá bỏ thực nhờ sử dụng biện pháp nhằm tăng tốc độ dòng chảy đáy ống nâng để dòng sản phẩm vét hết cát giếng khai thác Nếu dòng chảy giếng bị dừng lại mà áp suất bơm ép khí vẫ tăng lên đột ngột nguyên nhân nút cát đóng ống nâng Trong trường hợp người ta sử dụng biện pháp ép hỗn hợp khí chất lỏng vào ống nâng để bỏ cầu cát 80 Khi biện pháp thực không mang lại hiệu cần phải ngừng khai thác tiến hành sửa chữa giếng Mặt khác cát dính kết với keo ,parafin thành khối ,ta cần sử dụng biện pháp sau : - Dùng máy bơm hút cát - Dùng máy thổi khí để phá nút cát - Phá nút cát dụng cụ thủy lực chuyên dụng cần khoan - Rửa nút cát tia bơm - Phá nút cát ống múc có lắp cánh phá cát 4.2 Sự lắng đọng parafin ống khai thác 4.2.1 Nguyên nhân phát sinh - Do hàm lượng parafin dầu mỏ Bạch Hổ tương đối cao , trung bình 1,2% thường xuyên xảy tượng lắng đọng parafin ống khai thác đường ống vận chuyển Nguyên nhân chủ yếu tượng nhiệt độ dầu ống giảm xuống nhiệt độ kết tinh parafin - Ngoài tượng tách khí khỏi dầu dẫn đến áp suất giảm dẫn đến hàm lượng parafin dầu tăng ,làm cho parafin lắng đọng - Cát gây lên lắng đọng parafin ,các hạt cát thường tâm kết tinh parafin Tại cấp đường kính thay đổi ,sự lắng đọng parafin ngày nghiêm trọng làm giảm lưu lượng khai thác 4.2.2 Biện pháp phòng ngừa Để ngăn chặn tượng lắng đọng parafin cần phải giữ nhiệt độ cho dầu trình vận chuyển nâng lên ống nâng ,bằng cách gia công nhiệt cung cấp nhiệt cho đường ống nhiệt độ dầu lớn nhiệt kết tinh parafin Vì để giảm lắng đọng parafin ta cần thực biện pháp sau : - Tăng áp lực đường ống (từ 10 ÷ 15at) làm cho khí khó tách khỏi dầu để tạo điều kiện cho parafin hòa tan dầu - Giảm độ nhám đường ống hạn chế thay đổi đột ngột đường kính ống nâng đường ống vận chuyển - Tăng nhiệt độ dòng khí ép xuống giếng Nó làm cho nhiệt độ dòng dầu lên ổn định - Dùng hóa phẩm chống đông đặc parafin ,với hóa phẩm khác cần dùng nồng độ khác ,thông thường dùng từ 0,2 ÷ 0,3% Các chất hóa phẩm 81 thường dùng loại xăng dầu nhẹ làm dung môi hòa tan parafin chất chống đông đặc chất hoạt tính bề mặt (hàm lượng từ ÷ 5%) - Bơm dầu nước làm giảm tổn thất thủy lực ,bơm dầu nhờ nút đẩy phân cách (bơm xen kẽ đoạn dầu có độ nhớt nhỏ) 4.2.3 Biện pháp khắc phục Để phá vỡ nút parafin người ta sử dụng phương pháp sau : - Phương pháp nhiệt học : Người ta bơm dầu nóng nước nóng vào ống để kéo parafin - Phương pháp học : Dùng thiết bị cắt ,nạo parafin thành ống khai thác Hệ thống thiết bị lắp đặt vào dụng cụ cáp tời thả vào giếng để cắt gọt parafin.Dụng cụ cắt gọt phải có đường kính tương ứng với đường kính ống khai thác ,sau kéo thiết bị từ từ khỏi giếng để tránh trường hợp rơi lưỡi cắt - Phương pháp hóa học : Là phương pháp ép chất lưu H-C nhẹ chất hoạt tính bề mặt vào giếng khai thác qua khoảng không vành xuyến H-C nhẹ hòa tan parafin làm giảm kết tinh parafin Chất hoạt tính bề mặt đưa vào dòng chảy dầu giếng để hấp thụ thành phần nhỏ parafin làm nhỏ ngừng kết tinh parafin Các chất hóa học thường dùng tác nhân phân tán ,tác nhân thấm ướt phổ biến công nghiệp khai thác dầu khí nước Tác nhân thấm ướt có khả phủ lên bề mặt ống lớp màng mỏng ngăn ngừa tích tụ parafin giữ phần tử parafin phân tán không dính lại với di chuyển từ đáy giếng tới hệ thống sử lý dầu thô.Ngoài đưa vào ống chất polime Nicromat natri – Na 2Cr2O7.H2O (10%) đưa vào buồng trộn với nhiệt độ 80 ÷ 90oC , có tác dụng phá dần nút parafin 4.3 Sự tạo thành nút rỉ sắt đường ống khai thác 4.3.1 Nguyên nhân phát sinh Sự tạo thành nút rỉ sắt khoảng không vành xuyến kim loại thành ống bị ăn mòn hóa học, bị ôxi hóa, theo phương trình phản ứng: 4Fe + 6H2O + 3O2 = 4Fe(OH)3 (4.1) Sự ăn mòn mạnh dòng khí ép có độ ẩm từ 70 ÷ 80% Các kết nghiên cứu khẳng định : áp suất ống dẫn khí ảnh hưởng tới ăn mòn, áp suất tăng lên hình thành nút rỉ sắt tăng lên Nút rỉ sắt chủ yếu ôxit sắt (chiếm 50%) còn lại bụi đá vôi cát Hiện tượng biểu áp suất đường khí vào tăng mà lưu lượng khai thác giảm 82 4.3.2 Biện pháp khắc phục - Xử lý mặt ống chất lỏng đặc biệt nhằm tăng khả chống ăn mòn ống chống - Đảm bảo khoảng không gian hai ống ép khí ống nâng đủ lớn khoảng ≥ 20mm - Lắp đặt bình ngưng đường dẫn khí , dầu không khí Thông thường lắp vị trí cao ống dốc cao lên - Lắp đặt phận làm khí khỏi bụi ẩm : bình tách , bình sấy khô - Thay đổi thường xuyên chế độ khai thác từ vành xuyến sang trung tâm ngược lại Mục đích để xúc rửa rỉ sắt bám đường ống - Rửa định kì thành ống nhũ tương không chứa nước - Làm khí trước đưa vào sử dụng phương pháp hóa lí - Để phá hủy nút kim loại đóng chặt người ta thường bơm dầu nóng vào khoảng không vành xuyến, biện pháp không đạt kết phải kéo ống lên để tiến hành cạo ri 4.4 Sự tạo thành muối ống nâng 4.4.1 Nguyên nhân phát sinh Sự lắng tụ muối trình khai thác nước vỉa có hàm lượng muối cao hàm lượng nước sản phẩm thấp Muối bị tách khỏi chất lỏng lắng đọng bám vào thành ống thiết bị lòng giếng Sự lắng đọng muối gây tắc ống nâng 4.4.2 Biện pháp phòng ngừa Để hạn chế tượng muối lắng đọng người ta dùng hóa chất có pha thêm số phụ gia Nó có tác dụng tạo tinh thể muối màng keo bảo vệ cản trở muối kết tinh lại với không cho muối bám vào thép Ngoài người ta còn dùng nước theo hai phương pháp, tức bơm liên tục định kì nước xuống đáy giếng đồng thời với trình khai thác Mục đích giữ cho muối suốt trình lên thiết bị xử lí trạng thái chưa bão hòa, trình lắng đọng không xảy 4.4.3 Biện pháp khắc phục Tích tụ muối ống nâng chủ yếu độ sâu 150 ÷ 300m tính từ miệng giếng Nếu muối bám vào ống nâng chiếm phần nhỏ đường kính 83 ta dùng nước để loại bỏ tích tụ muối cacbonat Đối với muối CaCO3, MgCO3, CaSO4 MgSO4 dùng dung dịch NaPO3 Na5P3O10 ép vào khoảng không vành xuyến Tinh thể cacbonat sunphat nhanh chóng hấp thụ NaPO3 Na5P3O10 để hình thành lớp vỏ keo tinh thể giữ chúng không dính lại với với ống nâng Sự lắng đọng muối ống nâng vùng cận đáy giếng nhanh chóng loại bỏ cách dùng từ 1,2 ÷ 1,5% dung dich axit HCl: CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2 (4.2) Để loại bỏ tích tụ muối sunphat thực tế người ta bơm ép dung dịch NaOH CaSO4 + 2NaOH = Ca(OH)2 + Na2SO4 + H2O (4.3) 4.5 Sự tạo thành nhủ tương giếng 4.5.1 Nguyên nhân phát sinh Trong trình khai thác nước vỉa chuyển động với dầu khí tạo thành nhũ tương bền vững, làm tăng giá thành sản phẩm phí tách nước khỏi dầu 4.5.2 Biện pháp khắc phục Một biện pháp có hiệu để ngăn ngừa tạo thành nhũ tương việc sử dụng dầu làm nhân tố làm việc, sử dụng chất phụ gia bơm vào với khí nén Để thu nhận dầu có hiệu cao người ta khử nhũ tương giếng, chất dùng để khử ngăn chặn hình thành nhũ tương HrK Nếu trộn với khí ép tỉ lệ ÷ 2% hỗn hợp khử nhũ tương tốt 4.6 Hiện tượng trượt khí Hiện tượng thường xảy khí nén vào cần sau thoát bên cần liên tục, dòng sản phẩm toàn khí, chất lỏng áp suất cần giảm mạnh Nguyên nhân van gaslift bên không tự động lại Biện pháp khắc phục thay van gaslift Tuy nhiên để biết xác van cần thay phải tiến hành công tác khảo sát giếng Giếng làm việc không Trong trình nến khí, giếng có làm việc áp suất miệng giếng dao động mạnh, dòng sản phẩm lên không đều, tý số khí dầu lớn Nguyên nhân chủ yếu lưu lượng khí nến lớn ép chất lỏng chảy ngược vào vỉa ngăn cản dòng sản phẩm từ vỉa vào giếng Biện pháp khắc phục đơn giản giảm bớt lượng khí nén cần 84 4.7 Giếng không khởi động Hiện tượng xảy khí nén vào cần đạt đến giá trị cực đại nguoionf khí mà giếng không làm việc Khí nén liên tục nâng áp suất cần lên giá trị P max mà giếng cẫn không làm việc, nguyên nhân van khởi động bên không mở Biện pháp khắc phục tiến hành công tác khảo sát giếng để biết xác van gas lift cần thay 4.8 Các cố thiết bị Thiết bị dùng khai thác dầu khí đòi hỏi yêu cầu an toàn độ tin cậy cao xong không tránh khỏi hỏng hóc bất thường xảy 4.8.1 Sự rò rỉ thiết bị chịu áp lực Các thiết bị chịu áp lực : đường ống, van chặn, mặt bích sau thời gian làm việc bị ăn mòn ảnh hưởng độ rung mặt bích nới lỏng, gioăng đệm làm kín bị mòn, tất tượng gây tượng rò rỉ dầu khí Khi phát có dầu khí rò rỉ người ta phải khắc phục kịp thời trường hợp yêu cầu sửa chữa phải dừng khai thác giếng 4.8.2 Các thiết bị hư hỏng - Van điều chỉnh mực chất lỏng không làm việc: phát ta kịp thời xử lý cách điều chỉnh van tay, đóng đường điều chỉnh tự động, khắc phục sửa chữa thiết bị Sau đưa hệ thống làm việc trở lại - Hệ thống báo mức chất lỏng không xác : trường hợp bình quan trọng người ta thương làm hai thiết bị để theo dõi mức chất lỏng, nhờ người ta sửa chữa hai thiết bị - Máy bơm vận chuyển dầu bị cố : trường hợp người ta lắp đặt máy bơm dự phòng Sau sửa chữa hư hỏng máy bơm - Các thiết bị báo tín hiệu không tốt : phát sai lệch thông tin phải tiến hành kiểm tra hiệu chỉnh thay thiết bị đảm bảo độ tin cậy cao - Thiết bị bảo vệ điều khiển không tốt: cần phải có kế hoạch kiểm tra định kì Trường hợp cố cần phải sửa chữa kịp thời Nói chung hoàn hảo thiết bị yêu cầu gắt gao trình khai thác dầu khí Những người làm việc trực tiếp luôn theo dõi làm việc thiết bị, 85 phát kịp thời có biện pháp sửa chữa, khắc phục… cho đảm bảo dòng dầu liên tục khai thác lên vận chuyển tới tầu chứa 4.9 Sự cố công nghệ 4.9.1 Áp suất cung cấp không ổn định Khi giếng làm việc không ổn định liên tục Hệ thống tự động tự ngắt giếng người theo dõi công nghệ phải biết để thao tác - Nguyên nhân: + Do máy nén khí bị hỏng đột xuất + Do lượng khí tiêu thụ lớn + Do lượng khí cung cấp cho máy nén khí không đủ phải giảm bớt tổ máy nén khí - Biện pháp khắc phục : + Cân đối lại lượng khí vào khí +Có kế hoạch tiêu thụ cụ thể tránh tượng khởi động nhiều giếng thời điểm + Các máy nén dự phòng sẵn sang hoạt động cần + Hạn chế tối đa việc dừng giếng áp suất nguồn khí 4.9.2 Sự cố cháy Sự cố cháy nguy hiểm ảnh hưởng lớn đến an toàn toàn khu mỏ Vì người ta lắp đặt thiết bị tự động tay ,khi có cố cháy thiết bị cảm nhận báo hệ thống xử lý lệnh cho van điều khiển ngắt nguồn khí toàn hệ thống (SDV) lượng khí còn lại bình chứa ,đường ống xả vòi đốt Các giếng khai thác dừng làm việc đồng thời đóng van tự động miệng giếng Trong trường hợp van tự động làm việc không tốt ta đóng van tay Trong thực tế việc xảy cháy giàn cố định trình khai thác bất cẩn người Khi phát cháy người ta dập đám cháy thiết bị cứu hỏa trang bị giàn tàu cứu hộ… 86 CHƯƠNG 5: AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 5.1 Vai trò công tác an toàn khai thác dầu khí Khai thác dầu khí công việc nặng nhọc độc hại Công nhân viên phải làm việc điều kiện có nguy xảy tai nạn cao Hàng ngày họ phải đối mặt với nguy hiểm hoá chất độc hại dùng công tác xử lý vùng cận đáy giếng, chất nổ, chất khí độc rò rỉ từ phận thu gom vận chuyển Dầu khí lại chất có khả dễ dàng gây cháy nổ, dù hành động không tuân theo quy tắc an toàn gây cháy nổ giàn nguy hiểm Cùng với nguy hiểm gây chất hoá học trình khai thác thiết bị máy móc nguồn có khả gây tai nạn cao Do phải thường xuyên đối mặt với nguy hiểm vậy, để đảm bảo không xảy tai nạn đáng tiếc gây thiệt hại tài sản ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người, công tác an toàn mang lại lợi ích to lớn mặt kinh tế mà còn đảm bão sống yên lành công nhân viên làm việc giàn khoan Nó giúp bảo vệ thành lao động đạt được, mà còn mang lại cho sức lực ý chí để lao động ngày tốt 5.2 Các yêu cầu công tác an toàn lao động giàn khoan 5.2.1 Yêu cầu người lao động Người lao động làm việc điều kiện đòi hỏi phải có sức khỏe tốt, bệnh tật Yêu cầu quan trọng lớn người lao động phải nắm vững quy tắc lao động Muốn người lao động cần phải tổ chức học quy tắc an toàn trung tâm an toàn xí nghiệp liên doanh Cần phải ghi nhớ có tiến hành thi lấy chứng trước trước làm việc giàn khoan Công tác phải thực cách nghiêm ngặt, có mang lại hiệu cao Người lao động cần phải có trình độ chuyên môn vững vàng để làm việc tránh khỏi sai sót dẫn đến tai nạn Họ cần nắm vững nhiệm vụ công việc thực quy trình an toàn Đó trách nhiệm toàn thể công nhân viên giàn thiết bị khai thác Cùng với việc thường xuyên giáo dục nâng cao ý thức tự giác thực quy tắc an toàn, nâng cao trình độ hiểu biết an toàn lao động tổ chức đợt thực hành công tác chống cháy nổ 87 Tổ chức kiểm tra thiết bị lao động an toàn xuồng cứu sinh, phao cứu sinh, đường cứu hỏa, thiết bị cháy nổ, lập kế hoạch phòng chống cố phương pháp giải có cháy nổ 5.2.2 Yêu cầu thiết bị máy móc Đối với thiết bị máy móc có nguy cháy nổ cao cần phải kiểm tra kỹ độ an toàn thiết bị trước sử dụng Thiết bị phải đặt vị trí mà cháy không ảnh hưởng đến phận khác Trên thiết bị phận an toàn van an toàn (đối với thiết bị chịu áp lực) đồng hồ báo cháy tự động (thiết bị dể cháy)… Như thiết bị đóng góp đáng kể vào công tác an toàn lao động Theo thống kê nạn nguyên nhân chủ quan người lao động không tuân thủ quy tắc an toàn tai nạn xảy không kiểm tra kỷ thiết bị đảm bảo an toàn Vậy vấn đề cần đặt phải kiểm tra tính an toàn thiết bị (thiết bị dễ cháy, nổ, đường dây điện, dụng cụ treo vật nặng….) Kiểm tra chất lượng, số lượng loại dụng cụ đảm bảo an toàn cho phao cứu sinh, thiết bị cứu hỏa Thiết bị phải thường xuyên bảo dưỡng chổ hỏng, cần đặt thiết bị nguy hiểm xa khu vực sinh sống bố trí tàu cứu hộ thường xuyên túc trực nơi làm việc An toàn giếng khai thác: Để tránh tượng phun tự người ta có quy định áp suất ống chống cho phép Thông thường áp suất lớp ống chống = Trường hợp áp suất ống chống lớn phải xác định nguyên nhân Nếu vượt qua số cho phép phải có biện pháp khắc phục kịp thời Để an toàn công tác khai thác người ta lắp đặt hệ thống K.O bao gồm: Paker van an toàn sâu, van an toàn miệng giếng điều khiển qua hệ thống TKS,v.v 5.2.3 An toàn cháy nổ Cháy cố nguy hiểm gây hậu nghiêm trọng, trước ta phải đề phòng không để xảy cháy Nguyên nhân cháy gồm yếu tố: chất cháy, ôxy, nguồn cháy Thiếu ba yếu tố đám cháy xuất trì Như ta biết dầu khí có thành phần CmHm dễ bắt cháy phát triển đám cháy Do đó, trước tiên phải ngăn ngừa rò rỉ cacbuahydro môi trường bên Mặt khác, hạn chế tối đa việc sử dụng nguồn cháy Chỉ phép sử dụng nơi an toàn 88 5.2.4 An toàn sửa chữa, thay đường ống công nghệ, cấu khí Việc sửa chữa thiết bị yêu cầu quy tắc an toàn nghiêm ngặt Đối với nội dung công việc khác có quy chế an toàn khác Như thực tốt công tác an toàn người làm chủ máy móc thiết bị Ý thức tầm quan trọng công tác an toàn luôn thực quy chế an toàn ban hành 5.3 An toàn lao động khai thác dầu phương pháp Gaslift 5.3.1 Yêu cầu chung Công việc khái thác dầu khí phương pháp Gaslift có yêu cầu an toàn sau: Miệng giếng tự phun khí phải lắp đặt thiết bị đầu giếng theo tiêu chuẩn quốc tế, áp suất làm việc phải tương ứng với áp suất cho phép thiết bị miệng giếng Sơ đồ thiết bị miệng giếng cần phải phê duyệt chánh kỹ sư xí nghiệp khai thác với đồng ý phận chống phun trung tâm an toàn 5.3.2 Yêu cầu an toàn khai thác 5.3.2.1 Yêu cầu an toàn vận hành hệ thống công nghệ Phải kiểm tra khả làm việc van ngắt lòng giếng van ngắt theo lịch Nghiêm cấm giảm áp suất đường ống qua mặt bích cách nới lỏng bulông Đóng mở van chặn tay, không phép sử dụng dụng cụ khác Để dừng giếng ép khí trước hết cần tiến hành đóng van đường khí vào giếng sau đóng van đường Manifon Vì khai thác gaslift hệ thống có áp suất khí nén cao nên công nhân làm việc phảI học tập quy tắc vận hành an tòan phải kiểm tra định kỳ làm việc phải tuyệt đối tuân thủ quy tắc vận hành phê duyệt để đảm bảo an tòan cho người giàn khoan 5.3.2.2 Yêu cầu an toàn thiết bị đầu giếng Trước lắp đặt thiết bị đầu giếng phải ép thử áp suất làm việc tối đa (theo lý lịch thiết bị) mỏ Bạch Hổ 350at Sau lắp xong thiết bị miệng giếng, lại tiến hành thử lần trước đưa giếng vào khai thác Kết lần ép thử phải ghi vào văn hồ sơ lưu trữ giếng Cần lắp đặt thiết bị đầu giếng với tất ốc vít vòng đệm không phụ thuộc vào áp suất làm việc dự kiến Để đo áp suất cần, lớp ống chống, đầu ống chống cần lắp đặt đồng hồ van 03 chạc 89 Trước thay côn cần xả áp suất ổ côn áp suất khí qua van lắp đường dẫn Thổi rửa giếng, đường ống, bình tác cần tiến hành qua Block công nghệ Chỉ phép lắp đặt toàn hệ thống từ thông đến cụm Manhêphôn đoạn ống cong đoạn ống nối 03 chạc nhà máy chế tạo Đồng hồ đo thiết bị đo khác lắp đặt làm cho thợ vận hành dễ thấy Đồng hồ đo áp suất lắp đặt cho kim áp suất làm việc vào khoảng 1/3 thang chia Khi thay đổi đồng hồ đo phải đảm bảo ren phải vặn chặt, tháo lắp đồng hồ đo thiết bị chuyên dụng 5.4 Bảo vệ môi trường Trong trình khai thác cần đảm bảo quy tắc bảo vệ môi trường sau: - Thu gom dầu vào bình thải sau bơm theo đường ống đến bình chứa chuyển vào bờ; - Chỉ thải nước đạt tiêu chuẩn xuống biển; - Dầu nguyên liệu bị tràn phải thu gom vào bể; - Dầu diezen nhớt rò rỉ thu gom bể chuyển bờ để tái sinh - Hệ thống tách làm khí phải đảm bảo hệ thống tách 99% sau đưa đuốc để đốt - Phải có bình chứa Barit hay Bentonit để tránh ô nhiễm môi trường - Đặt van an toàn sâu van an toàn trung tâm để tự động đóng mở trường hợp áp suất cao thấp Tóm lại, cán công nhân viên phải thực yêu cầu qui trình, qui phạm an toàn lao động, bảo đảm an toàn cá nhân, tập thể nơi làm việc sinh sống Mọi người phải chịu trách nhiệm an toàn công trình 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO -Báo cáo tham gia hội nghị khoa học hội nghị khoa học lần thứ 12,Trường Đại Học Mỏ Địa Chất -Công nghệ khai thác dầu khí PGS -TS CAO NGỌC LÂM -Công nghệ kỹ thuật khai thác dầu khí – Nhà xuất giáo dục (Phùng Đình Thực, Dương Danh Lam, Lê Bá Tuấn, Nguyễn Văn Cảnh - 1999 ) -Hoàn thiện công nghệ khai thác tập I +II viện nghiên cứu NIPPI -Tạp chí dầu khí ( 1/1990 ) 91 PHỤ LỤC HỆ THỐNG ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG Hệ quốc tế SI: Độ dài: m Khối lượng: kg Thời gian: s Lực: N Áp suất: N/m2 = Pa Độ nhớt: P Qui đổi hệ Anh sang hệ SI: inch = 2,54 cm 1m = 3,281 ft mile = 1,609 km bbl = 0,1589 m3 1m3/m3 = 5,62 ft3/bbl psi = 0,07031 kG/cm2 at =14,7 psi at = 1,033 kG/ cm2 psig = 1,176 psi API K = 141.5 − 131.5 γ (G / cm ) = 273 + 0C = 460 + 0F R C = o F − 32 1kG = 9,90665N 1kG/m2 = 0,981bar KPa = 1000Pa 1P = 10-6 bar.s 1Cp = 10-8 bar.s 92 KẾT LUẬN Sau thời gian nghiên cứu tài liệu hoàn thành đồ án với đề tài: “Thiết kế khai thác dầu phương pháp Gaslift liên tục cho giếng 1104 giàn MSP_11 mỏ Bạch Hổ” Trong thời gian làm đồ án, qua tài liệu địa chất vùng mỏ Bạch Hổ cho thấy điều kiện áp suất, nhiệt độ với chất phức tạp đất đá vùng mỏ với lựa chọn áp dụng phương pháp khai thác học đóng vai trò quan trọng, định chủ yếu đến khả khai thác trữ lượng dầu khí Trên sơ phân tích đưa phương án thiết kế khai thác dầu phương pháp Gaslift rút rằng: Khai thác dầu phương pháp Gaslift chứng minh tính ưu việt mặt công nghiệp, tính hiệu mặt kinh tế có nhiều ưu điểm so với phương pháp khai thác học khác Hiện công ty sản xuất thiết bị khai thác dầu giới thân phòng khai thác dầu khí Viện NCKH & TK thuộc XNLD có sẵn chương trình lập trình máy tính xác định tất thông số cần thiết tiến hành thiết kế khai thác gaslift Đồ án nhằm mục đích minh họa phương pháp bước tính toán trình thiết kế, có sử dụng phương pháp biểu đồ Camco để xác định chiều sâu đặt van Trong trình khai thác gaslift, áp suất vỉa không đủ sức thắng tổn hao lượng nâng sản phẩm cần chuyển sang chế độ khai thác gaslift định kì Thực tế lượng khí đồng hành sử dụng không nhiều, phần lớn bị đốt bỏ nhiều nguyên nhân Do cần đẩy nhanh công tác xây dựng trạm nén khí công suất lớn để phục vụ kịp thời việc triển khai mở rộng khai thác dầu phương pháp gaslift vận chuyển khí vào bờ Đồng thời tăng cường nghiên cứu tác động lên dòng chảy nhiều pha để tiết kiệm lượng vỉa, nâng cao sản lượng khai thác tối ưu hóa trình thiết kế lắp đặt hệ thống gaslift Với hiểu biết thân với giúp đỡ nhiệt tình thầy cô giáo Bộ môn Khoan-Khai thác dầu khí, đặc biệt thầy giáo GVC.TS Nguyễn Thế Vinh , đồ án hoàn thành, nhiên đồ án còn nhiều sai sót, mong có đóng góp ý kiến thầy cô bạn bè đồng nghiệp để đồ án hoàn thiện Em xin cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2017
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế khai thác dầu bằng phương pháp gaslift liên tục cho giếng 1007 MSP10 Mỏ Bạch Hổ, Thiết kế khai thác dầu bằng phương pháp gaslift liên tục cho giếng 1007 MSP10 Mỏ Bạch Hổ, Thiết kế khai thác dầu bằng phương pháp gaslift liên tục cho giếng 1007 MSP10 Mỏ Bạch Hổ, PHƯƠNG PHÁP GASLIFT VÀ CƠ SỞ LỰA CHỌN CHO GIẾNG THIẾT KẾ, Hình 1.1: Sơ đồ nguyên lý làm việc của phương pháp khai thác bằng gaslift theo cấu trúc hai dãy ống nâng - Hệ vành xuyến, Hình 1.4: Sơ đồ xác định áp suất khởi động đối với giếng có cấu trúc một cột ống hệ vành khuyên, CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG THIẾT BỊ TRONG KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT, Hình 2.8- Sơ đồ van tuần hoàn., CHƯƠNG III: THIẾT KẾ KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT CHO GIẾNG 1007-MSP10 MỎ BẠCH HỔ, Bảng 3.2: Ống HKT sản xuất theo tiêu chuẩn API, Để xác định các thông số của van 4, từ điểm Pmin3 = 879,79 psi = 59,89 at trên, Bảng 3.4 hệ số hiệu chỉnh lỗ van, CHƯƠNG 4: SỰ CỐ VÀ PHỨC TẠP TRONG KHAI THÁC DẦU, CHƯƠNG 5: AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay