Bài giảng sự học và sự phát triển tâm lý trẻ em lứa tuổi mầm non 1

45 417 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2017, 10:11

TRNG I HC QUNG BèNH KHOA SP TIU HC MM NON BI GING (Lu hnh ni b) S HC V S PHT TRIN TM Lí TR EM LA TUI MM NON (Dnh cho sinh viờn C GD Mm non) Tỏc gi: Nguyn Th Thu Võn MC LC Trang CHNG NHP MễN TM Lí HC TR EM 1.1 I TNG, NHIM V, í NGHA CA TM Lí HC TR EM 1.1.1 i tng nghiờn cu ca tõm lý hc tr em 1.1.2 Nhim v nghiờn cu ca tõm lý hc tr em 1.1.3 í ngha ca tõm lý hc tr em 1.2 MI QUAN H GIA TM Lí HC TR EM VI CC NGNH KHOA HC KHC 1.2.1 Quan h vi cỏc ngnh tõm lý hc 1.2.2 Quan h vi cỏc khoa hc khỏc 1.3 PHNG PHP NGHIấN CU TM Lí TR EM 1.3.1 Cỏc nguyờn tc ch o 1.3.2 Cỏc phng phỏp nghiờn cu CHNG 11 CC HC THUYT V S PHT TRIN TM Lí V S HC 11 CA TR EM LA TUI MM NON 11 2.1 S NY SINH V PHT TRIN BAN U CA TM Lí HC TR EM11 2.2 CC HC THUYT V S PHT TRIN TM Lí V S HC CA TR EM LA TUI MM NON 11 2.2.1 Hc thuyt Phõn tõm hc 11 2.2.2 Hc thuyt Nhn thc 12 2.2.3 Hc thuyt Hot ng 15 2.3 NHNG QUY LUT PHT TRIN TM Lí TR EM 16 2.3.1 Mi quan h gia nn hoỏ vi s phỏt trin ca tr em 16 2.3.2 Mi quan h gia hot ng vi s phỏt trin ca tr em 17 2.3.3 Quan h gia iu kin sinh hc v s phỏt trin tõm lý ca tr 19 2.3.4 Mi quan h gia giỏo dc v phỏt trin 20 2.3.5 Tớnh khụng u s phỏt trin 21 2.4 PHN NH CC GIAI ON PHT TRIN TM Lí 21 CHNG 22 C IM PHT TRIN TM Lí CA TR EM DI TUI 22 3.1 S PHT TRIN CA THAI NHI 22 3.1.1 Mi quan h gia thai nhi v mụi trng 22 3.1.2 S hỡnh thnh cỏc giỏc quan thai nhi 23 3.1.3 Cỏc giai on phỏt trin ca thai nhi 24 3.2 C IM TM Lí CA TR S SINH 25 3.2.1 Vai trũ ca cỏc phn x khụng iu kin 25 3.2.2 Tỡnh trng bt phõn cm giỏc cha phõn nh 26 3.2.3 S phỏt trin nhu cu ca tr 27 3.3 C IM PHT TRIN TM Lí CA TR HI NHI 30 3.3.1 Giao tip xỳc cm trc tip vi ngi ln l hot ng ch o ca tr hi nhi 30 3.3.2 S phỏt trin ng, hnh ng vi vt v nh hng vo mụi trng xung quanh 31 3.3.3 Hỡnh thnh nhng tin ca s lnh hi ngụn ng 32 3.4 C IM PHT TRIN TM Lí CA TR U NHI 32 3.4.1 S phỏt trin hot ng ch o 32 3.4.2 S phỏt trin ng v tõm ng 35 3.4.3 S phỏt trin tõm lý 37 3.4.4 Xut hin tin ca s hỡnh thnh nhõn cỏch 41 LI NểI U ỏp ng yờu cu ging dy v hc hc phn: S hc v s phỏt trin tõm lý tr em la tui mm non 1, ti liu biờn son nhm cung cp cho sinh viờn kin thc c bn v nhng chung ca tõm lý hc tr em, cỏc hc thuyt v s phỏt trin tõm lý v s hc ca tr em la tui mm non, c im phỏt trin tõm lý ca tr em t lt lũng n tui; Hỡnh thnh, phỏt trin k nng dng tri thc tõm lý hc mm non vo vic phõn tớch, gii thớch cỏc hin tng tõm lý tr theo quan im tõm lý hc hin i, k nng dng tri thc tõm lý hc vo cụng tỏc chm súc v giỏo dc tr giai on - tui Ni dung ti liu th hin chng: Chng Nhp mụn tõm lý hc tr em Chng Cỏc hot thuyt v s phỏt trin tõm lý v s hc ca tr em la tui mm non Chng c im phỏt trin tõm lý ca tr em di tui Trong quỏ trỡnh biờn son ti liu khụng th trỏnh nhng thiu sút, kớnh mong ng nghip v sinh viờn gúp ý ti liu hon thin hn Xin chõn thnh cm n! Tỏc gi CHNG NHP MễN TM Lí HC TR EM 1.1 I TNG, NHIM V, í NGHA CA TM Lí HC TR EM 1.1.1 i tng nghiờn cu ca tõm lý hc tr em Nhng c im v quy lut phỏt trin tõm lý ca tr em l i tng ca tõm lý hc tr em Tõm lý hc tr em nghiờn cu nhng s kin v quy lut phỏt trin hot ng, phỏt trin cỏc quỏ trỡnh v phm cht tõm lý v s hỡnh thnh nhõn cỏch ca tr s phỏt trin ca nú L mt ngnh ca khoa hc tõm lý, tõm lý hc tr em cng tuõn theo nhng nguyờn tc, c s lý lun ca nhng lun thuyt to nờn phng phỏp lun ca tõm lý hc i cng Nhng s phỏt trin tõm lý ca tr em cũn chu s tỏc ng ca nhng quy lut riờng v cú nhng c im c trng to nờn nhim v c bit ca tõm lý hc tr em Nhng nghiờn cu ca tõm lý hc tr em hng vo cỏc c im, quy lut riờng bit ú ca s phỏt trin tr em Tõm lý la tui mm non l mt b phn ca tõm lý hc tr em Nú nghiờn cu nhng quy lut, nhng c im, nhng kh nng, nhng nhõn t ch o ca s phỏt trin tõm lýca tr em la tui mm non t lt lũng n tui Tõm lý hc tr em l khoa hc nghiờn cu nhng c im v quy lut phỏt trin tõm lý ca tr em, xem s hot ng ca tr, s phỏt trin ca cỏc quỏ trỡnh, phm cht tõm lý v s hỡnh thnh nhõn cỏch ca tr theo ng no, bng c ch no S phỏt trin ca tr em luụn lm cho ngi ln phi sng st v vui mng, nú din mi ngy mi khỏc S phỏt trin, tin b khụng ngng ca a tr, s ny sinh cỏi mi, s chuyn bin nhng t nhng phn ng n gin n nhng hnh ng phc tp, t nhng bt phỏt n nhng hnh vi hp lý, vic nm ngụn ng v s biu hin u tiờn ca tớnh c lpTt c nhng cỏi ú u l nhng du hiu c trng cho s phỏt trin ca a tr ú l nhng c liu m tõm lý hc tr em s dng rỳt nhng quy lut v s phỏt trin ca a tr 1.1.2 Nhim v nghiờn cu ca tõm lý hc tr em i tng ca tõm lý hc tr em quy nh nhng nhim v c bn ca nú Lm sỏng t cỏc quy lut v c im ca s phỏt trin, tỡm hiu nhng nguyờn nhõn quy nh s phỏt trin ú lm nhim v quan trng ca tõm lý hc tr em Xut phỏt t quan nim v phng phỏp bin chng v tõm lý, v s phỏt trin cỏc nh nghiờn cu tõm lý tr em nghiờn cu nhng c im ca hot ng phn ỏnh v s phỏt trin ca nú tr em nhng giai on khỏc ca i sng tr em, nghiờn cu xem s phỏt trin ca mi quỏ trỡnh tõm lý, nhng c im hot ng tõm lý v s hỡnh thnh nhõn cỏch ca tr em din nh th no qua cỏc thi k, giai on phỏt trin nht nh v chu tỏc ng ca nhng yu t no gii quyt nhng ny ũi hi phi phõn tớch chu ỏo tt c nhng iu kin, yu t, hon cnh quy nh s phỏt trin ca tr s tỏc ng tng h gia chỳng, phõn tớch nhng mõu thun xy mt cỏch cú quy lut quỏ trỡnh a tr chuyn t trỡnh phỏt trin ny sang trỡnh khỏc v c gii quyt quỏ trỡnh phỏt trin ca tr nh th no Con ngi tr thnh Ngi khụng bng c ch di truyn sinh hc m bng c ch lnh hi hoỏ Bng hot ng, bng tỏc ng ca nn hoỏ xó hi, ngi hỡnh thnh, phỏt trin hon thin chớnh mỡnh C ch ny thc hin c vi vai trũ ht sc quan trng ca tớnh tớch cc hot ng ca tr v chu nh hng thng xuyờn ca h thng giỏo dc v dy hc ngi ln tin hnh Tuy nhiờn, chỳng ta khụng th b qua yu t t nhiờn i vi s phỏt trin tõm lý hc tr em Tõm lý hc tr em cng nghiờn cu nhng c im ca h thn kinh cao cp tr em cỏc giai on phỏt trin khỏc nhm tỡm c s khoa hc t nhiờn ca s phỏt trin tõm lý, tỡm hiu xem nhng yu t v di truyn cú nh hng khụng v nu cú nh hng thỡ mc no vi s phỏt trin tõm lý tr em Tõm lý hc tr em la tui mm non cũn cú nhim v nghiờn cu nhng c im mang tớnh quy lut v s chuyn on tin trỡnh phỏt trin ca tr t lt lũng n tui 1.1.3 ý nghĩa tâm lý học trẻ em Vic gii quyt nhng nhim v trờn lm cho tõm lý tr em cú ý ngha ln c v lý lun v thc tin V.I Lờ-nin ó ch rng: lch s phỏt trin trớ tu ca tr em l mt nhng lnh vc tri thc t ú hỡnh thnh nờn lý lun chung v nhn thc v phộp bin chng Cú th núi nhng thnh tu ca tõm lý hc tr em l mt b phn cu thnh ca nhn thc lun v phộp bin chng trit hc vt bin chng Qua s phỏt trin ca tr em cú th rỳt quy lut phỏt trin ca s vt núi chung v ng thi s phỏt trin ca tr em bc l rừ rng nhng quy lut ú S phỏt trin tõm lý ca tr em cú ngun gc, ng lc bờn l vic ny sinh v gii quyt cỏc mõu thun la tui mm non mõu thun gia mong mun v kh nng, gia cỏi bit v cha bit, cỏi lm c v cỏi khụng lm cquỏ trỡnh tip xỳc, tỡm hiu, khỏm phỏ th gii xung quanh l nhng mõu thun cú ý ngha quan trng i vi s phỏt trin tõm lý tr em S phỏt trin tõm lý cng l mt dng ng v ng lc ca nú l cỏc mõu thun Nhng bc nhy vt phỏt trin tõm lý l kt qu ca s tớch lu v kinh nghim, hiu bit trờn c s hot ng v giao tip Nhng tri thc, kinh nghim ú khụng c t chc theo cỏch riờng, theo c cu riờng, tr s khụng cú nhng bin i v cht phỏt trin S chuyn sang mt cht lng mi ch cú c s k tha nhng trỡnh phỏt trin ó cú Nghiờn cu k cng, t m quỏ trỡnh nhn thc th gii xung quanh ca tr em giỳp chỳng ta hiu sõu sc v rừ rng hn bn cht chung ca nhn thc ngi Tỡm hiu nhng iu kin v nhng quy lut ca s phỏt trin tõm lý tr em lm sỏng t lun thuyt v s hỡnh thnh v phỏt trin tõm lý theo quan im bin chng ng thi cng vch c vai trũ ca nhng mi quan h muụn mu muụn v ca ngi i vi th gii xung quanh v i vi chớnh mỡnh Nhng yu t, iu kin bờn v bờn ngoi nh hng n s hỡnh thnh v phỏt trin ton b nhõn cỏch tr em cng nh tng chc nng ca nú cng c lm sỏng t bng cỏch nghiờn cu s phỏt sinh nhng quỏ trỡnh tõm lý S hiu bit nhng c im v quy lut ca s phỏt trin tõm lý tr em giỳp nh giỏo cú phng phỏp giỏo dc hiu qu cho tng la tui nht nh v hn na cho tng tr em trờn c s dng nhng hiu bit ny vo vic theo dừi, giỏo dc cỏc em Nhng phng phỏp giỏo dc trờn c s nhng thnh tu ca tõm lý hc tr em khụng nhng nhm m bo cho s phỏt trin tõm lý, nhõn cỏch ca tr t hiu qu cao m cũn nhm phỏt hin nhng tim nng v trớ tu cng nh nhng chc nng tõm lý cao cp khỏc mi la tui Vi tõm lý hc tr em, nh giỏo cú th bin nhng d kin v tng lai ca tr em thnh hin thc, to nhng iu kin cn thit cho s phỏt trin v mi mt ca cỏc em Hiu tõm lý hc tr em cũn lm cho bn thõn nh giỏo dc tr nờn hon thin hn Ngi cú kin thc tõm lý hc s l ngi bit quan sỏt tinh t, hiu tr, cú c s khc phc nhng thiu sút v phỏt trin nhng kh nng ca bn thõn hỡnh thnh v phỏt trin nhng phm cht nng lc tt p cho tr Trong cụng tỏc giỏo dc tr mm non, t vic t chc i sng cho tr n vic giỏo dc tr cỏc hỡnh thc hot ng mi lỳc mi ni u phi da vo nhng c im phỏt trin ca tr sut thi kỡ tui mm non Tõm lý hc giỳp cỏc nh giỏo dc nm vng nhng c im phỏt trin, t ú xõy dng mt nhón quan khoa hc thc hin tt cụng tỏc giỏo dc mm non Bi vy, tõm lý hc c coi l b mụn khoa hc c bn gi v trớ trung tõm cỏc khoa hc giỏo dc mm non i vi giỏo viờn mm non, cú nghip v s phm tt cn nm vng khoa hc tõm lý nhm lm ch quỏ trỡnh hc v rốn luyn cú tay ngh vng vng Do vy, tõm lý hc phi c coi l mt mụn nghip v Túm li, h thng khoa hc giỏo dc mm non, tõm lý hc tr em va l khoa hc c bn, va l khoa hc c s li va l khoa hc nghip v Mun giỏo dc ngi v mi mt thỡ trc ht phi hiu ngi v mi mt (K. Usinxki) thc hin nhim v giỏo dc ton din chun b cho tr bc vo cuc sng nh giỏo dc phi nm vng nhng quy lut chung, nh hng ca nhng iu kin, phng tin, phng phỏp giỏo dc i vi s phỏt trin ca tr Nu khụng cú nhng hiu bit ny vic t chc cỏc hot ng giỏo dc s kộm hiu qu v mt nhiu thi gian 1.2 MI QUAN H GIA TM Lí HC TR EM VI CC NGNH KHOA HC KHC 1.2.1 Quan h vi cỏc ngnh tõm lý hc * Vi tõm lý hc i cng Tõm lý hc i cng nghiờn cu nhng quy lut c bn cỏc hin tng tõm lý ngi bỡnh thng cỏc mi quan h vi hc tp, lao ng, vui chi Nghiờn cu cỏc quỏ trỡnh, trng thỏi v thuc tớnh tõm lý cỏ nhõn, nghiờn cu s hỡnh thnh nhõn cỏch Tõm lý hc tr em da vo thnh tu nghiờn cu ca tõm lý hc i cng, nghiờn cu s hỡnh thnh v phỏt trin cỏc hin tng tõm lý ngi Tõm lý hc tr em l mt b phn ca tõm lý hc i cng nú nghiờn cu giai on u phỏt trin cỏ nhõn, ng thi nú cng l c s ca tõm lý hc i cng xõy dng nhng quy lut sinh thnh, phỏt trin cỏc hin tng tõm lý ngi * Vi tõm lý gia ỡnh - Tõm lý hc tr em khụng th tỏch s nghiờn cu v i sng tõm lý gia ỡnh, cỏi xó hi õu tiờn ca tr em - Nhng din bin tõm lý phc i sng gia ỡnh, mi quan h gia cỏc thnh viờn, np sng, truyn thng ca gia ỡnh v thúi quen ca tng ngi l nn tng cho s hỡnh thnh v phỏt trin tõm lý tr em - Nhiu ngun gc ca cỏc phm cht tõm lý cỏc nhõn nh: tỡnh cm, ý chớ, trớ tu, ti nng c bit ca tr u c gia ỡnh to dng chm súc v kớch thớch s phỏt trin - Hng phỏt trin nhõn cỏch c gia ỡnh nh hng cho tr thụng qua np sng, truyn thng v s gng mu bng hnh vi ng x ca cỏc thnh viờn gia ỡnh * Vi tõm lý hc la tui - Tõm lý la tui nghiờn cu cỏc quy lut hỡnh thnh v phỏt trin cỏc hin tng tõm lý theo cỏc la tui khỏc Tõm lý hc tr em l mt b phn ca tõm lý hc la tui s dng cỏc thnh tu nghiờn cu tõm lý tr em - Tõm lý tr em gúp phn quan trng cung cp nhng kt qu nghiờn cu ca mỡnh cho tõm lý hc la tui c bit cỏc quy lut tõm lý c hỡnh thnh vui chi v hc * Vi dy hc v tõm lý hc giỏo dc - Tõm lý hc tr em khụng th tỏch ri vi tõm lý hc dy hc, vỡ i sng tõm lý tr (nhng chc nng tõm lý bc cao nh: ngụn ng, t duy, s phỏt trin trớ tu) khụng th thiu cỏc phng phỏp dy hoc hp lý, phự hp vi la tui vi s chm súc cỏ bit Tõm lý tr s i ỳng phng phỏp theo yờu cu ũi hi ca xó hi xỏc nh rừ mc tiờu, ni dung chng trỡnh v k hoch dy tr - Nhiu tri thc khoa hc sng kinh nghim ca tr, giỳp ngi trng thnh sau ny tr thnh ngi lao ng gii, ch cú th nhn c qua nh trng cỏc cp - Vi tõm lý hc giỏo dc, thỡ tõm lý hc tr em cú mi quan h gn bú hu c T lt lũng m a tr ó c m cho bỳ theo ba, theo giNhiu phn x cú iu kin c ngi m xõy dng, hun luyn Cỏc thúi quen, np sng n nh ca tr c gia ỡnh v thy cụ giỏo dc Nhng phm cht nhõn cỏch cn thit cho ngi nh trung thc, tht th, sch s, ngn np, gn gng, tit kim kớnh trờn, nhng ditr em nhn c t giỏo dc - Tõm lý giỏo dc hc xõy dng c s lý lun, tỡm nhng bin phỏp giỏo dc hp lý, gúp phn hng dn cỏc bc cha m, thy cụ giỏo xõy dng nhiu phm cht nhõn cỏch tt cho tr 1.2.2 Quan h vi cỏc khoa hc khỏc * Vi trit hc: Tõm lý hc tr em ly cỏc quan im c bn ca ch ngha vt bin chng l c s lý lun nghiờn cu cỏc quy trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin tõm lý tr em * Vi Y hc: - Y hc nghiờn cu v xõy dng phng phỏp bo v, cha chy cho ngi bnh Bnh tt khụng dng li c th m cũn cú c tõm bnh - Y hc gúp phn cho vic nghiờn cu lõm sng i vi tr ri nhiu tõm lý, thnh tu y hc gúp phn tớch cc nghiờn cu tõm lý ngi núi chung v tr em núi riờng - Tõm lý hc tr em cng gúp phn cho y hc phỏt hin nhng triu chng bnh lý tr em * Vi xó hi hc: - Sinh ln lờn a tr bao gi cng sng nhng nhúm xó hi nht nh nh gia ỡnh, lng xúm, nh trng v cỏc nhúm xó hi khụng chớnh thcTr lnh hi cỏc giỏ tr vt cht tinh thn, nn hoỏ dõn tc cng ng thụng qua cỏc quan h chớnh thc v khụng chớnh thc Nhng kin thc xó hi hc rt cn nghiờn cu cỏc quy lut hỡnh thnh v phỏt trin tõm lý tr em - Cỏc sinh hot xó hi, cỏc ni dung c bn truyn thng, quỏn, trũ chi dõn gian, cỏc phỏp ch xó hi u phn ỏnh hot ng vui chi, hc tp, sinh hot ca tr Quỏ trỡnh ny c gi l quỏ trỡnh xó hi hoỏ tr cú tri thc sng, kinh nghim ca ngi trng thnh Xó hi tr em phn ỏnh mt phn xó hi ng thi v tng lai, nhng thnh tu nghiờn cu ca tõm hc tr em cn to vic nghiờn cu ca xó hi hc 1.3 PHNG PHP NGHIấN CU TM Lí TR EM 1.3.1 Cỏc nguyờn tc ch o - Phi coi hot ng l ngun gc ca ton b nn hoỏ loi ngi, ca th gii tinh thn ca ngi Hot ng l ni tinh thn, tõm lý thc hin chc nng ca chỳng i vi cuc sng thc ca ngi Hot ng cng chớnh l ng lc phỏt trin tõm lý, khụng th nghiờn cu tõm lý tr em ngoi chớnh hot ng ca bn thõn tr - Phi tớnh n tớnh cht tng th, hon chnh, trn ca i tng nghiờn cu Khi nghiờn cu mt hin tng tõm lý no ú khụng c tỏch nú ton b i sng tõm lý ca ngi, cng nh nghiờn cu mt c im no ú ca mt loi hin tng tõm lý cng khụng c tỏch cỏc c im khỏc Hn na phi t i tng nghiờn cu vo mi quan h vi cỏc hin tng khỏc V.I Lờ-nin vit: Ton b tt c cỏc mt ca hin tng, hin thc v cỏc quan h ca cỏc mt y l cỏi hp thnh chõn lý - Mun thy c tớnh cht tng th, hon chnh, trn ca i tng: nghiờn cu phi xp hin tng nghiờn cu vo h tng ú Cuc sng ngi cú nhiu hot ng, mi hot ng tng ng vi mt ng c vỡ vy ngi cú nhiu ng c Do ú cn phi tỡm h thng ng c v xột ng c no mt thi im nht nh l ng c chớnh Tng t nh vy, phi tỡm h thng mc ớch v xem xột cỏi no l chớnh - Cn nghiờn cu xem xột cỏc hin tng tõm lý s ny sinh, bin i v phỏt trin ca nú, cỏc hin tng tõm lý khụng bt bin, nghiờn cu mt hin tng tõm lý phi thy c quỏ kh, hin ti v tng lai ca nú ng thi cng phi thy c tớnh n nh ca nú mt thi im nht nh, nhng iu kin nht nh 1.3.2 Cỏc phng phỏp nghiờn cu Cỏc s kin tõm lý cú nhng c im c bn riờng bit Tõm lý ngi l hin tng tinh thn, nú c biu hin cỏc quỏ trỡnh tõm lý v trng thỏi tõm lý Ch cú th nghiờn cu tõm lý ngi thụng qua cỏc s kin tõm lý Cỏc s kin tõm lý to nờn cỏi bờn ca nhng biu hin bờn ngoi ca ngi Do cỏc s kin tõm lý cc kỡ phong phỳ v ni dung, hỡnh thc, phc v cu trỳc nờn vic thu thp cỏc s kin phi c xut phỏt t nhim v, mc ớch nghiờn cu Hnh vi ca tr bc l nhiu mt ca i sng tõm lý ca cỏc em Nu cỏc nh nghiờn cu mun nghiờn cu s phỏt trin hot ng ca tr thỡ s quan tõm n hnh vi cú liờn quan n mt ny Nhng phng phỏp nghiờn cu c bn ca tõm lý hc tr em l quan sỏt v thc nghim, ngoi cũn s dng mt s phng phỏp khỏc 1.3.2.1 Phng phỏp quan sỏt Quan sỏt l mt phng phỏp nghiờn cu dựng theo dừi v ghi chộp mt cỏch cú mc ớch, cú k hoch nhng biu hin a dng ca hot ng tõm lý ca tr em m h nghiờn cựng nhng iu kin din bin ca nú i sng t nhiờn hng ngy Vic xỏc nh mc ớch quan sỏt rt quan trng Kt qu quan sỏt thuc vo mc ớch ca quan sỏt c rừ rng n mc no Nu mc ớch quan sỏt khụng rừ rng thỡ ngi quan sỏt khụng nhng nhim v quan sỏt c th m mỡnh phi tin hnh thỡ kt qu quan sỏt s m h, khụng chớnh xỏc u im ca phng phỏp quan sỏt l nh nghiờn cu thu thp nhng s kin v hnh vi t nhiờn, nhng s kin din cuc sng bỡnh thng hng ngy ca tr Chớnh vỡ vy, quan sỏt phi lm th no tr khụng bit l mỡnh b quan sỏt, nú s mt t nhiờn, khụng thoi mỏi, ton b hnh vi ca tr s thay i Phi lm th no tr hnh ng mt cỏch t do, t nhiờn, cú nh th ngi nghiờn cu mi thu c nhng ti liu ỳng s tht m bo tớnh trung thc khỏch quan nhng s kin quan sỏt, vic quan sỏt cn c thc hin vi nhng ngi quen thuc vi tr, s cú mt ca h l hon ton bỡnh thng v tr cú th hnh ng t v t nhiờn Quan sỏt tr hot ng t nhiờn ca chỳng nh nghiờn cu nhỡn nhn a tr nh mt chnh th thng nht mi quan h gia hnh ng ca nú, phỏt hin mi quan h gia nú vi cỏc thnh viờn khỏc th v vi nh giỏo dc Nhc im ca phng phỏp quan sỏt l ngi nghiờn cu ch quan sỏt theo dừi hnh vi ca tr m khụng th tỏc ng, can thip vo i tng mỡnh nghiờn cu Vỡ vy, ngi nghiờn cu ch th ng ch i nhng hin tng tõm lý din Quan sỏt l phng phỏp khụng th thay th c nghiờn cu tr em Ngy ny mt s cụng c, mỏy múc (mỏy nh, quay phim, ghi õm) thng c s dng phng phỏp quan sỏt 1.3.2.2 Phng phỏp thc nghim L phng phỏp gia vai trũ quan trng nghiờn cu tõm lý, cng ngy thc nghim cng chim mt v trớ ỏng k h thng cỏc phng phỏp nghiờn cu tõm lý tr em Tớch cc hn quan sỏt, thc nghim l phng phỏp m mi ngi nghiờn cu ch ng lm ny sinh cỏc hin tng tõm lý m mỡnh cn nghiờn cu sau ó to nhng iu kin nht nh Nh vy, ngi nghiờn cu khụng phi ch i cỏc hin tng tõm lý bc l m cú th t xõy dng nhng iu kin gõy hin tng tõm lý cn nghiờn cu, to nhng tỡnh ú tr phi gii quyt cỏc bi toỏn nht nh Trong phng phỏp thc nghim, ngi nghiờn cu cú th lp li nhiu ln thc nghim ca mỡnh, cỏc hin tng tõm lý c kim tra nhng ch s v x lý cng n gin hn, kt qu cú sc thuyt phc v ỏng tin cy hn so vi phng phỏp quan sỏt Cú hai loi thc nghim: Thc nghim t nhiờn v thc nghim phũng thớ nghim Thc nghim t nhiờn ngy cng chim v trớ ch o vic nghiờn cu tõm lý tr em Thc nghim t nhiờn c tin hnh iu kin bỡnh thng ca quỏ trỡnh dy hc giỏo dc Hỡnh thc c bit ca thc nghim t nhiờn c s dng rng rói l thc nghim hỡnh thnh im c trng ca thc nghim ny l nghiờn cu, tỡm hiu s phỏt trin cỏc quỏ trỡnh v phm cht no ú, ngi ta dy tr nhm hỡnh thnh hay hon thin cỏc quỏ trỡnh v phm cht tõm lý ú xỏc nh rừ tr em t c nhng tin b gỡ qua quỏ trỡnh thc nghim hỡnh thnh, ngi ta tin hnh nh sau: Trc thc nghim hỡnh thnh ngi nghiờn cu cho tr lm mt thc nghim khỏc cú tớnh o nghim xem i tng nghiờn cu ang mc phỏt trin no Tip theo, thc nghim hỡnh thnh nhm to tr mt trỡnh phỏt trin mi nh gi thuyt ó nờu Cui cựng li cho tr lm thc nghim ging nh ban u Quỏ trỡnh thc nghim tỏc ng em li kt qu tt nu nh kt qu thu c ca ln o cui cao hn nghim u v ngc li Nu kt qa nh cú ngha l nhng tỏc ng hỡnh thnh ca ngi nghiờn cu khụng co hiu qu Ln o nghim u c coi l thc nghim kim tra 1.3.2.3 Phng phỏp trc nghim Cựng vi quan sỏt v thc nghim, trc nghim (test) l phng phỏp khụng kộm phn quan trng h thng cỏc phng phỏp nghiờn cu tõm lý tr em Hiu mt cỏch n gin thỡ trc nghim l phộp th tõm lý gm nhng bi toỏn, nhng cõu hi c chun hoỏ di hỡnh thc li núi, hỡnh nh, vic lm Thụng qua vic tr li nhng bi toỏn, cõu hi ú nh nghiờn cu xột oỏn trỡnh phỏt trin trớ tu, nhõn cỏch ca tr em Trc nghim cú nhng du hiu c bn l: tớnh tiờu chun hoỏ ca vic trỡnh by v x lý cỏc kt qu Tớnh khụng ph thuc ca kt qu vo nh hng ca tỡnh thc nghim v nhõn cỏch nh tõm lý hc Trc nghim cng nh nhiu phng phỏp khỏc, cú nhng mt mnh v mt yu Vic tuyt i hoỏ cng nh ph nhn vai trũ ca nú u khụng tho ỏng Tuy nhiờn phi nhn thy rng dự cũn cú nhng yu cn phi khc phc v b sung bng nhng phng phỏp khỏc, trc nghim l phng phỏp khoa hc, khỏch quan nghiờn cu tõm lý ngi 1.3.2.4 Phng phỏp m thoi Phng phỏp m thoi dựng nghiờn cu mt vi hin tng tõm lý bng cỏch phõn tớch nhng phn ng bng li ca tr i vi nhng cõu hi ó chun b sn mc ớch nghiờn cu Vic t cõu hi m thoi vi tr l mt ngh thut Cõu hi phi d hiu v lý thỳ i vi tr nhng li khụng c mang tớnh cht gi lý Nhng cõu hi phi thun tuý tr li cú hoc khụng thng d lm cho tr tr li sai i m thoi vi tr, ngi nghiờn cu cú th son trc mt h thng cõu hi vi trỡnh t c nh v nờu cho tt c tr tr li Vic tin hnh hi ỏp vi tr phi chun b chu ỏo Kt qu quỏ trỡnh ny ph thuc khụng ch vo ni dung cõu hi cng nh cỏch hi m cũn ph thuc rt nhiu vo mi quan h gia ngi hi v a tr Kt qu s tt hn nu ngi nghiờn cu to c quan h tt vi tr bng ti khộo lộo, ci m õn cn v nhy cm i vi nhng c im riờng nhõn cỏch tr Nhng cõu tr li phi c ghi chộp li nguyờn Sau ú nh nghiờn cu kt hp vi kt qu nghiờn cu ca cỏc phng phỏp khỏc cú kt lun cui cựng cú giỏ tr thuyt phc hn 1.3.2.5 Phng phỏp nghiờn cu sn phm hot ng Sn phm hot ng ca tr em ú l tranh v, nn, xộ dỏn, cụng trỡnh xõy dngSn phm hot ng ca tr cha ng th gii tõm lý, chớnh vỡ vy nú cú ý ngha i vi nh nghiờn cu Tuy nhiờn khụng phi tt c cỏc sn phm ca tr u cú ý ngha 10 Rừ rng nhng hnh ng ca ngi xung quanh ó nh hng n s hỡnh thnh phm cht tõm lý ca tr rt ln Vic bt chc mt ngi ln no ú khin cho thỏi ca tr vi s vt v ngi xung quanh luụn luụn l thuc vo thỏi ca ngi ln Ngi ln yờu thớch tr cng yờu thớch Nh vy, l quan h ca tr i vi hin thc t õy ó l quan h xó hi.( nu trc õy nm bng m thai nhi v m cng sinh v mt sinh lớ bõy gi a tr v ngi m li cng sinh v mt xỳc cm) Trong quỏ trỡnh giao tip, ngi ln hng dn un nn hnh vi ca tr N ci t v bng lũng hoc v mt cau cú t v khụng ng ý ca ngi ln khin a tr cú th nhn l hnh vi ca mỡnh ỳng hay khụng ỳng Bng ng ú, tr dn hỡnh thnh c nhng thúi quen tt v hc c cỏch ng x ỳng n Nu c yờu thng tr s cú c mt i sng tõm lý n nh, bỡnh thng v ngc li khụng cú s gn bú, gn gi yờu thng ca ngi ln tr s b tn thng, cụ n, luụn s hói, ln lờn mang nhiu mc cm, khú ho nhp vo cuc sng cng ng Nh vy, giao tip vi ngi ln c coi l iu kin tiờn quyt tr ln lờn thnh ngi 3.3.2 S phỏt trin ng, hnh ng vi vt v nh hng vo mụi trng xung quanh Ba thỏng bit ly, bay thỏng bit bũ, chớn thỏng lũ dũ bit i S tin b ca nhng ng v hnh ng tr hon ton ph thuc vo ngi ln Nu ngi ln thng xuyờn chỳ ý ti tr v t chc hnh ng cho tr thỡ vic di chuyn khụng gian, cm nm cỏc vt, hnh ng vi chỳng cú nhng bc tin b rừ rt v úng vai trũ tớch cc s phỏt tõm lý Trong nhng thỏng u tiờn tr khỏm phỏ mụi trng xung quanh bng th giỏc, thớnh giỏc v c v giỏc Sỏng thỏng th tr bt u dựng hai tay s mú vt Hai tay to nhng n tng xỳc giỏc v vt, giỳp tr bit c vi c tớnh n gin ca chỳng n thỏng th tr bt u nm ly vt Nhiu tr nm chc tay mt vt rt lõu, nhiờn tr cha lm ch hon ton hnh ng nm Sỏng thỏng th tr i ng tỏc nm c ci thin hn, bn tay hng v vt Nhng thao tỏc bng tay ca tr vi vt tin b rt nhanh ri t ch chỳ ý ca tr ch hng ti vt n ch bit hng chỳ ý n kt qu Nh ú s nh hng vo vt v khụng gian xung quanh rừ rng hn Lỳc u s nh hng ny cũn mang tớnh cht hn hp, cha phõn bit c cỏc phng din khỏc nhau, nhng ú l c s phỏt trin tõm lý Cỏc quỏ trỡnh tõm lý (t duy, ngụn ng, trớ nh) khụng phi l bm sinh m ch c ny sinh v phỏt trin dn dn quỏ trỡnh tr lm quen vi th gii xung quanh ch yu l bng s ng v cỏc thao tỏc vi vt Quỏ trỡnh cm nm v thao tỏc bng tay vi vt giỳp tr bit c cỏc thuc tớnh khỏc ca chỳng nh hỡnh dng, trng lng, dy mng, cng ú tr cú th thay i cỏc ngún tay cho thớch hp vi cỏc vt y Nh vy, vt ó bt buc bn tay v c mt na phi tớnh n cỏc c tớnh ca nú n 10 11 thỏng tui tr t ti trỡnh l ch mi nhỡn vo vt m nú nh cm, cỏc ngún tay ó m theo hỡnh dng thớch hp vi vt, cú ngha l tri giỏc bng mt v hỡnh dng v kớch thc ca vt ó iu khin c hot ng thc tin ca tr T tr bit hng n kt qu ca ng tỏc vi vt thỡ cng ng thi phỏt hin c nhng thuc tớnh ca chỳng, vt cú th di chuyn, cú th ri, cú th phỏt õm thanh, ỏnh sỏng Nhng tr ch bit c thuc tớnh tr ang thao tỏc vi chỳng v nu ngng li thỡ nhng kin thc ú cng bin mt V cui nm, sau ó ng, thao tỏc vi vt nhiu ln ghi li n tng v nú, thỡ lỳc ú vt mi bt u tr thnh mt s tn ti thng xuyờn th gii xung quanh vi nhng thuc tớnh n nh 31 Nh cú s hng dn, t chc s ng v thao tỏc vi vt, tr ó cú nhng biu tng u tiờn v th gii xung quanh lm xut hin nhng hỡnh thỏi u tiờn ca hot ng tõm lý giỳp tr nh hng c vo th gii v to nhng tin tr tip nhn cỏc loi kinh nghim lch s xó hi khỏc cỏc giai on sau ny Quỏ trỡnh tip nhn mt s i tng nh l mt vt th khỏch quan tn ti thng xuyờn cú nhng thuc tớnh nht nh cng c Jaen Piaget nghiờn cu c kộo di t s sinh n 18 thỏng tui vi giai on: Giai on v 2: L phn x, ri mt s ng c lp li thnh quen thuc Giai on 3: Xut hin phn ng quay vũng, mt ng to mt kt qu, nh lc mt vt to ting ng, ri lc li tỡm nghe õm y Giai on 4: ang tỡm mt vt gỡ, thy vt ú bin mt tr cú ý tỡm nhng khụng cú hng tỡm Giai on 5: ang tỡm vt gỡ, thy bin mt, tỡm ch m thy vt bin mt Giai on 6: Dự cú thy hay khụng thy vt bin mt, tr tỡm 3.3.3 Hỡnh thnh nhng tin ca s lnh hi ngụn ng Nhu cu giao tip vi ngi ln v s nh hng vo mụi trng xung quanh ngy cng tng ó lm ny sinh kh nng núi nng tr Khi giao tip, tr bt chc nhng õm li núi ca nhng ngi xung quanh Tr thng thớch thỳ chm chỳ lng nghe ngi ln núi chuyn vi mỡnh Nhng õm ny tr nờn mnh hn c ngi ln cỳi xung trũ chuyn Trong giao tip vi ngi ln tr cú th bt chc nhng õm m ngi ln thng ru tr hay núi nng nú Tr cng bt chc v trũ chuyn vi ngi ln bng nhng õm g g, a Cng v cui nm tr li cng thớch giao tip vi ngi ln hn, thụng qua õm bp b ca mỡnh Nu c ngi ln ỏp ng thỡ tr cng thớch thỳ phỏt nhiu õm bp b hn õm bp b ny cú ý ngha vụ cựng to ln i vi s phỏt trin ngụn ng sau Trong ting bp b tr hc cỏch s dng mụi, li v hi th chun b cho vic hc núi S thụng hiu li núi ca tr xut hin trờn c s ca s phi hp hot ng ca tri giỏc nghe v nhỡn Quỏ trỡnh dy tr thụng hiu li núi din thng din nh sau: ngi ln hi tr cỏi gỡ ú, õu, m õu, ba õu Nhng cõu hi ú gõy tr phn ng nh hng, a tr bt u tỡm kim Tui hi nhi, mi liờn h gia tờn i tng v chớnh bn thõn i tng tr nờn rừ rng v phong phỳ hn ú l hỡnh thc u tiờn ca s thụng hiu ngụn ng Lỳc ny tr cú th ch ỳng i tng m ngi ln hi Nhng iu quan trng i vi tr khụng phi l vic tỡm kim ỳng i tng m quan trng l s tỡm kim ú ct l giao tip vi ngi ln Nh s tip xỳc, giao tip vi ngi ln m tr cú th thụng hiu ngụn ng v nú tr thnh phng tin tr m rng kh nng giao tip v tip nhn th gii xung quanh Túm li, s phỏt trin ca tr nm u tiờn, song song vi vic tin ti c lp v mt sinh hc ca ngi giai on ny ch yu l to nhng tin cn thit sau ny hỡnh thnh nờn nhng chc nng tõm lý ca ngi 3.4 C IM PHT TRIN TM Lí CA TR U NHI 3.4.1 S phỏt trin hot ng ch o 3.4.1.1 Hot ng vi vt l hot ng ch o ca tr u nhi Ngay t thi kỡ hi nhi, tr ó thc hin nhng hnh ng khỏ phc vi cỏc vt, nhng nhng hnh ng ca tui hi nhi vi vt ch l vu v ch cha nhm vo vic khỏm phỏ chc nng v phng thc s dng nú Do ú tr chi nghch vi cỏi thỡa cng chng khỏc gỡ chi vi cỏi bỳt, cỏi que 32 Khi bc vo tui u nhi, mi quan h gia tr vi th gii vt c thay i ỏng k vt lỳc ny i vi tr khụng phi ch l cỏi nghch, chi m cũn cha ng ú mt chc nng nht nh v cú mt phng thc s dng tng ng Vi s hng dn ca ngi ln tr hng hot ng ca mỡnh vo vic nm cỏch s dng vt V nh th tr lnh hi c nhng kinh nghim lch s xó hi c cng c vo cỏc vt Do ú hot ng vi vt ca tr ngy cng ging vi cỏch s dng ca ngi ln Hot ng ny gi l hot ng vi vt tui u nhi, hot ng vi vt tr thnh ch o Nh cú hot ng ny m chc nng ca cỏc vt ln u tiờn c bc l trc tr, v nú tr thnh i tng thu hỳt s cỳ ý ca tr khin tr hng hỏi khỏm phỏ thỏo lpNh hot ng vi vt m tõm lý ca tr phỏt trin mnh, c bit l trớ tu Chc nng ca vt l thuc tớnh tim n, tr khụng th phỏt hin c bng nhng hnh ng chi nghch nh tr hi nhi lm Hnh ng vt ca tr khỏc v cht so vi hnh ng tng t loi kh Con kh cú th ung nc cc, chu, xụ l cú nc i vi kh cc, chu, xụ u nh nhau, nú coi ũ vt ú nh mi ũ vt khỏc v hnh ng vi vt theo tỡnh ngu nhiờn Cũn i vi tr em ngi ln dy cho cỏch ung nc bng cc, thỡ sau ú mi khỏt nc tr ch vo cỏi cc v ũi ly cc a lờn ming ung nh vy tr ó nm c chc nng cỏi cc v nm c phng thc hnh ng vi cỏi cc theo kiu ngi iu quan trng l lnh hi nhng hnh ng s dng cỏc vt sinh hot hnh ngy thỡ ng thi tr cng lnh hi c nhng quy tc hnh vi xó hi Vớ d, tr p cỏi iu khin tivi xung t vỡ tc gin thỡ tr cng s hói nhỡn vo mt ngi ln Nh vy tr hiu c nhng vic lm ú l khụng c chp nhn Thỏi ca ngi ln lỳc ny ng tỡnh hay phn i l ht sc quan trng cng c vic nm vng quy tc hnh vi xó hi cho tr Do nm c phng thc hnh ng vi mt s vt m s nh hng ca tr vo th gii vt cú mt bc phỏt trin mi Khi gp mt vt l, tr khụng ch mun bit l ci gỡ m cũn mun bit cú th lm gỡ vi cỏi ny Nu c s hng dn thng xuyờn ca ngi ln, tr s nhanh chúng nm c phng thc hnh ng vi vt theo kiu ngi õy l mt ni dung quan trng tin trỡnh hc lm ngi ca tr Sut thi kỡ u nhi, hot ng vi vt luụn gi vai trũ ch o, tr luụn hng vo th gii vt ca ngi Lỳc ny tr mun tỡm hiu, khỏm phỏ xem cn phi hnh ng vi cỏc vt xung quanh nh th no Do ú, gp bt kỡ vt no tr u mun hnh ng vi nú ú l nhng hnh ng tớch cc giỳp cho s phỏt trin tõm lớ tr Cú th vớ a tr nh l mt nh hot ng thc tin hay mt nh thc nghim Tuy nhiờn th gii vt xung quanh tr cú rt nhiu vt d b v, h hng bo v tr v trỡ c tớnh tớch hot ng ca tr, chi i l gii quyt mu thun ny Song hnh ng vi vt tht mang mt ý ngha ht sc quan trng Chớnh vỡ th, ngi ln cng cn mnh dn cho tr tip xỳc vi vt tht v dy tr hnh ng ỳng vi cỏc vt y, mt khỏc li phi to cho tr nhiu chi tr cú th hnh ng vi chỳng nh l vt tht, c bit l loi chi cha ng nhiu yu t kớch thớch tr hnh ng giỳp cho s phỏt trin tõm lý ca tr thun li 3.4.1.2 Cỏc loi hnh ng vi vt ca tr u nhi a Hnh ng cụng c L hnh ng ú mt vt no ú s dng nh mt cụng c tỏc ng lờn cỏc vt khỏc Vớ d: dựng a xi cm, dựng dựi ỏnh trng Vic s dng cụng c, dự l nhng cụng c cm tay n gin nht khụng nhng ch lm tng thờm sc lc t nhiờn ca ngi m cũn lm cho ngi cú th thc hin c nhiu hnh ng m nu bng tay khụng thỡ khú cú th lm c hoc cú kt qu kộm 33 Cú th xem cụng c nh l khớ quan nhõn to ca ngi, lm trung gian gia ngi vi t nhiờn tui u nhi, tr mi ch hc cỏch s dng mt s cụng c s ng nht nh thỡa, cc, bt, bỳt chỡTuy vy, nhng cỏi ú cng ó cú ý ngha rt to ln i vi s phỏt trin tõm lý, vỡ nhng cụng c ú ó mang mỡnh nhng c im chung ca mi cụng c Cụng c l khõu trung gian gia bn tay ngi vi vt cn tỏc ng ti v tỏc ng ú din nh th no li tựy thuc vo cu to ca cụng c Vỡ vy vic s dng cụng c ũi hi thay i hon ton tỏc ng ca tay, lm cho tay phi phc tựng cu to ca cụng c Ngha l tỏc ng ca tay phi c thay i cho phự hp vi cu to ca cụng c S thay i ny ch din nu tr bit chỳ ý n mi quan h gia cụng c v i tng m hnh ng hng ti Nhng õy khụng phi l vic d dng i vi tr, bi trc ú tr ch mi bit hnh ng bng tay trc tip lờn i tng ch khụng thụng qua mt cụng c no Tr ch nm c hnh ng cụng c mt cỏch ỳng n cú s hng dn h thng ca ngi ln Ngi ln lm mu cho tr, hng dn s ng bn tay ca tr cho phự hp vi cụng c v luụn nhc nh tr chỳ ý n kt qu Cú th chia quỏ trỡnh lnh hi hnh ng cụng c thnh nhiu giai on: lỳc u cng c ch l s kộo di bn tay ca tr (cm thỡa v a gn vo bỏt ri xỳc cm a thng lờn ming y nh a nm tay lờn ming vy) Lỳc ny s chỳ ý ca tr khụng hng v cụng c m ch hng v i tng, ú hnh ng cha th thnh cụng giai on ny mc dự tr ó cm cụng c nhng õy cha phi hnh ng cụng c m ch l hnh ng bng tay Sang giai on tip theo, tr mi bt u chỳ ý ti quan h gia cụng c v i tng m hnh ng hng ti Lỳc ny, tr phi lm li nhiu ln mi t kt qu Cui cựng, ch no bn tay thớch nghi y vi cu to ca cụng c thỡ mi xut hin hnh ng cụng c ớch thc Hnh ng cụng c m tr nm c la tui u nhi cha phi l hon chnh thnh tho, cũn phi tip tc hon thin thờm Tuy nhiờn iu quan trng ch tr nm c nguyờn tc ca vic s dng cụng c, mt nhng nguyờn tc hnh ng c bn ca ngi Nh ú nhng trng hp khỏc tr cú th t mỡnh s dng mt vt no ú lm cụng c b Hnh ng thit lp cỏc mi tng quan ú l nhng hnh ng a hai hoc nhiu i tng (hoc cỏc b phn ca chỳng) vo nhng mi tng quan nht nh khụng gian Ngay tui hi nhi, tr ó bt u thc hin cỏc hnh ng vi vt nh thỏo lp, bt, y li Tuy nhiờn, cỏc hnh ng ny cú c im l tin hnh tr hi nhi cha bit n cỏc thuc tớnh vt, cha bit chn vt theo hỡnh dng, kớch thc v sp xp chỳng theo mt trỡnh t nht nh Ngc li, hnh ng thit lp mi tng quan m tr bt u lnh hi tui u nhi ũi hi phi tớnh n nhng thuc tớnh ca i tng Chng hn xp mt hỡnh thỏp cho ỳng tr cn chỳ ý n tng quan v ln, hỡnh dng Hnh ng vi chi lp ghộp cng th, tr cn phi bit cỏc thuc tớnh ca ca chi v chn cỏc b phn cho ging hay phự hp vi xp li theo mt trỡnh t hay kiu cỏch nht nh to thnh mt chnh th õy l nhng hnh ng khỏ phc i vi tr u nhi, bi vỡ nhng hnh ng ny phi c iu chnh bng chớnh kt qu thu c Nhng tr li cha th t mỡnh to kt qu ú, nht l thi kỡ u, rt khú t ti kt qu ny, chỳng thng xp xp lung tung Ngi ln cn phi giỳp tr t n kt qu bng cỏch lm mu cho tr v giỳp tr thc hin cỏc hnh ng dn dn tr nm c hnh ng ú 34 S lnh hi nhng hnh ng thit lp cỏc mi tng quan ca tr ph thuc vo phng phỏp dy d Nu ngi ln ch lm mu trc mt tr nhiu ln thỡ tr ghi nh v trớ ca cỏc i tng tng quan nht nh Nu ngi ln tr lm v lu ý sa ch sai thỡ sau ú tr s hnh ng theo li lm th Cỏch tt nht l dy tr nhỡn trc bng mt chn cỏc i tng thớch hp theo mt tng quan nht nh ri t chc cỏc hnh ng thit lp cỏc tng quan cho ỳng Ch bng cỏch ny mi giỳp tr nm c phng thc hnh ng ỳng, thc hin cỏc iu kin khỏc Vớ d: Khi dy tr lp cỏc vt cú hỡnh dỏng khỏc vo cỏc hỡnh tng ng c c trờn tm g, ngi ln cn phi dy tr quan sỏt bng mt tỡm thy s ging ca cỏc hỡnh c c trờn th vi cỏc hỡnh trờn tm g, tc l dy tr thit lp tng quan gia cỏc hỡnh ú, ri ngh tr ln lt ly hỡnh ngoiaf th lp vo hỡnh th theo tng quan v hỡnh dng Ngi ln cn lm mu cho tr lỳc u Khụng nờn hnh ng tựy tin theo cỏch th v li mt cỏch ngu nhiờn Hc c phng thc hnh ng nh th tr cú th dng vo mt hon cnh khỏc ũi hi mt phng thc hnh ng tng t phc hn Nh hnh ng thit lp mi tng quan nh vy, cỏc chc nng tõm lý ca tr nh tri giỏc, trớ nh, tng tng, t c phỏt trin mnh m, c bit l t trc quan hnh ng, lm c s cho s phỏt trin cỏc kiu t cao hn sau ny 3.4.2 S phỏt trin ng v tõm ng 3.4.2.1 i theo th thng ng Hỡnh thỏi ng c trng ca ngi tui hi nhi, mt a tr bt u nhng bc i chp chng, nhng hu ht tr phi sau mt nm mi bt u bit i i l hỡnh thỏi ng c trng ca ngi, khụng cú sn chng trỡnh di truyn iu ny c chng minh nhng tr em b ng vt bt v nuụi, sng gia by ng vt Nhng em ny hon ton khụng bit i m ch bit bũ Sau ny nhng em ú c ngi mang v, c sng xó hi loi ngi, c dy d theo phng thc ng ca ngi, nhng em ú mi bt u nhng bc chp chng, mc du lỳc ú cỏc em ó 13, 14 tui S ng theo kiu thng ng l mt cụng vic khú khn Vic iu khin cỏc c ng cha c hỡnh thnh, vỡ th a tr luụn luụn b mt thng bng Nhng tr ngi nh nht nht trờn ng i u cú th lm cho tr bi ri, s hói Lỳc ny ngi ln cn dỡu dt tr i c vi bc ng tỏc i ngy cng tin b, tr ó lm ch c thõn th ca mỡnh, nhng bc i tr nờn mnh dn, cỏc ng thc hin m khụng gõy cng thng nh trc Tr khụng nhng i c m cũn chy Núi ỳng hn l chy nhiu hn i vỡ chy d ly thng bng hn i Khi tr ó bit i thnh tho, cỏc bc i ca tr tr nờn t ng hoỏ, tr bt u thớch lm phc hoỏ cỏc bc i ca mỡnh nh i tht lựi, xoay vũng trũn, nhiu lỳc tr cũn c ý vt qua cỏc chng ngi vt Cho nờn ngi ln nờn tn dng thi c ny cho tr nhng ng tỏc ng khộo lộo giỳp tr i mnh dn v t tin hn i theo th thng ng l mt bc tin c bn nhm lm cho tr c lp v mt sinh hc, ng thi l mt bc tin quan trng v mt xó hi hoỏ ca tr Nh bit i, tr bc vo mt thi kỡ mi: thi kỡ tip xỳc c lp t hn vi th gii bờn ngoi Vic bit i cú tỏc dng phỏt trin nhng kh nng nh hng khụng gian Nh vic bit i, nhng vt m tr mun tỡm hiu tr nờn phong phỳ v a dng hn nhiu, phm v hot ng ca tr cng c m rng hn c bit l tr cú th hnh ng vi nhng vt m trc õy tr khụng s mú ti vỡ khụng th vi ti c Nh vic i thnh tho, tr thu thp cho mỡnh nhiu kinh nghim v cuc sng, tr bit c nhng khú khn m tr vp phi nh: i lờn xung cu thang m khụng vo thnh 35 hay i vo ch nc thỡ d b trt chõn ngó ng thi vic bit i cng m rng kh nng tỡm hiu nhng thuc tớnh ca vt v k nng s dng chỳng c tt hn Kt qu quan trng nh vic bit i cũn th hin s giao tip vi ngi xung quanh c m rng hn rt nhiu Trc õy tr cha bit i ch yu giao tip l vi nhng ngi ln gia ỡnh nhng bit i tr ó cú th giao tip vi nhng ngi hng xúm iu ú rt quan trng lm phong phỳ kinh nghim, phỏt trin nhu cu giao tip v kớch thớch kh nng giao tip bng ngụn ng ca tr Nh vy, bit i l mt bc trng thnh ca tr khụng ch v mt sinh hc m quan trng hn v mt xó hi T õy tr vi t cỏch l mt ngi thc s, cú tớnh c lp vic chim lnh th gii vt v vic giao tip vi nhng ngi xung quanh 3.4.2.2 Phỏt trin kh nng cm nm v thao tỏc bng tay ca tr u nhi Cựng vi s phỏt trin cỏc t th, ng ca bn tay v cỏc ngún tay ngy cng tinh khộo hn Kh nng ng tinh t ca bn tay v cỏc ngún tay l c trng ca ngi, s ng ú phỏt trin cựng vi s phỏt trin thn kinh, tõm lý ca tr Vo cui nm th nht tr ó cú th cm nm vt gia ngún tay cỏi vi ngún tay trừ mt cỏch khộo lộo Vo khong 15 thỏng vic cm nm ó chớnh xỏc, bn tay v cỏc ngún tay ó thớch nghi vi c im ca cỏc vt th, tr cm nm mt cỏch chc chn v hp lý hn (tr cú th m mt cỏi hp, cm c chộn, cc, thỡa) Sau hai tui kh nng phi hp ng ca tay phỏt trin, giỳp tr lm c nhiu vic phc Tr ó bit xoy c tay, bit dựng thỡa xỳc n, bit gi tng trang sỏch, bit lng cỏc vo Cui nm th ba tr cú th t n ly mt cỏch gn gng, cú th m mt gúi ó buc, bit nm búng v tụ theo mt hỡnh vuụng bng bỳt chỡ Tt c kh nng mi ny cho phộp tr cú th ng tớch cc, tinh vi v phong phỳ Kh nng hnh ng bng tay phỏt trin giỳp tr thc hin nhiu cụng vic, khỏm phỏ c nhiu hn v th gii T ú tr nhn bn thõn v cú nhiu kinh nghim hn Thi kỡ ny tr xut hin cỏc trũ chi ng khỏc Do i ó vng nhng ng phi hp ton thõn v ng bn tay ó khỏ thun phc, tr cú nhu cu v cú th thc hin c nhiu trũ chi ng phc Mc dự ng ca tr cũn vng v nhng kh nng ny cú ý ngha i vi s phỏt trin ca tr, nú khụng ch giỳp tr nhn thc th gii bn thõn mỡnh m cũn giỳp tr cm xỳc ny sinh lũng t tin ú chớnh l c s ca kh nng t ch, sỏng to ca tr tr phỏt trin thun li ngi ln cn to iu kin cho tr chy nhy, chi ựa, th nghim, khỏm phỏ nhm giỳp tr cú c hi phỏt trin v c th v tõm lý 3.4.2.3 Phỏt trin tõm ng Tui u nhi l thi kỡ tr bc vo mt giai on mi quan h gia tr vi th gii xung quanh Tr tip nhn hng lot yu t t bờn ngoi tỏc ng vo, tr bt u phỏt hin rng th gii cú tớnh khỏch quan Nhng thnh tu v ng v phỏt trin kh nng cm nm l c s tr hỡnh thnh mt kiu hnh vi mi, hnh vi khỏm phỏ Trờn c s nhng kớch thớch v tri giỏc kt hp vi hng thỳ v th gii vt hot ng ca tr c nh hng theo hng phỏt hin v ch ng th gii xung quanh, t ú hỡnh thnh tõm ng tr Nhu cu khỏm phỏ, thm dũ l mt nhu cu c bn ca tr Ngay t 15 thỏng tui, hng thỳ ca tr ch yu hng vo th gii bờn ngoi Hng thỳ ny c biu hin bi cỏc hnh vi khỏm phỏ, thm dũ theo c ch th sai Loi hnh vi ny c bt ngun t hot ng cm giỏc ng nhm giỳp tr phỏt trin chc nng nhn thc Tr cng 36 ng, cng thc hin hnh ng thm dũ, khỏm phỏ thỡ kh nng nhn thc th gii cng tng lờn Cựng vi vic tri giỏc vt v thc hin nhng hnh m chc nng iu chnh c hỡnh thnh tr chc nng ny giỳp tr la chn v kt hp cỏc thụng tin thu c hot ng vi vt iu chnh cho phự hp vi iu kin, tỡnh mi hnh ng cú kt qu.Trong s phỏt trin tr u nhi núi chung phỏt trin tõm ng núi riờng, vai trũ giỏo dc gia ỡnh rt quan trng Ngi m gi v trớ c bit giỳp tr khỏm phỏ th gii vt, cú c nhng hnh v phỏt trin kh nng giao tip 3.4.3 S phỏt trin tõm lý Bc sang tui u nhi, tr khụng cũn l mt thc th bt lc na Nh hot ng tớch cc vi th gii vt xung quanh v kh nng i li theo t th thng ng khụng gian m i sng tõm lý ca tr cú mt bc phỏt trin to ln Nhng bin i v cht ca a tr hai nm tip ny quan trng n mc nhiu nh nghiờn cu cho ú l giai on quyt nh cho c i ngi Tht vy, tr lờn ó bit dựng nhiu vt sinh hot hng ngy, bit t phc v, bit giao tip bng ngụn ng vi mi ngi xung quanh v bit thc hin nhng qui tc hnh vi s ng xó hi 3.4.3.1 S phỏt trin ngụn ng ca tr u nhi Vic nm vng hot ng vi vt v vic giao tip vi ngi ln to s bin i ỏng k cỏc hỡnh thc giao tip ca tr u nhi vi ngi ln iu ú quyt nh s phỏt trin ngụn ng la tui ny ng thi vi vic phỏt trin nhu cu giao tip bng ngụn ng, vic tớch ly cỏc biu tng hot ng vi vt mang li cú ý ngha to ln i vi s phỏt trin ngụn ng tr Cỏc biu tng ú to c s lnh hi ngha ca cỏc t v liờn kt chỳng vi cỏc hỡnh nh ca s vt, hin tng th gii xung quanh Vic phỏt trin ngụn ng la tui ny phn ln l tựy thuc vo s dy bo ca ngi ln, vỡ vy kớch thớch tr núi ngi ln cn ũi hi tr phi by t nguyn vng ca mỡnh bng li núi sau ú mi ỏp ng nguyn vng S phỏt trin ngụn ng ca tr u nhi theo hai hng: Hon thin s thụng hiu li núi ca ngi ln v hỡnh thnh ngụn ng tớch cc ca tr a Hon thin s thụng hiu li núi ca ngi ln (nghe, hiu li núi) Trong hot ng vi vt tr thng gp tỡnh c th, ú cỏc vt v cỏc hnh ng vi vt cha th tỏch Trong nhn thc ca tr thng nh chỳng liờn kt vi thnh mt tỡnh trn khin cho tr khụng th lnh hi cỏc t biu t vt riờng, hnh ng riờng m tr ch cú th lnh hi ngụn ng biu t c tỡnh trn y Li núi kt hp vi tỡnh c th mi to thnh tớn hiu hnh ng i vi tr lờn hai tui.(Tỡnh c th + li núi = tớn hiu hnh ng ca tr.) S kt hp gia li núi vi tỡnh c th c lp i lp li nhiu ln, dn dn tr hiu c li núi m khụng ph thuc vo tỡnh c th na Sau 18 thỏng tui vic hiu li núi tỏch tỡnh c th c tin b rừ rt Nh ú ngi ln cú th dựng li núi ch dn hnh ng ca tr v s phc tựng ca tr i vi li ch dn ca ngi ln tr nờn vng chc hn i vi tr hai tui, li núi cú tỏc dng ng sm hn nhiu so vi li núi cú tỏc ng kỡm hóm iu ú ngha l a tr bt u thc hin hnh ng no ú theo li ch dn d dng hn nhiu so vi vic ngng li hnh ng m ngi ln buc thụi lm hoc cm oỏn ( Bo tr ỏnh trng i tr ỏnh ngay, bo tr thụi ỏnh thỡ nú khụng dng c m phi mt lỳc sau mi dng) 37 Ch vic hiu li núi tỏch ri tỡnh c th thỡ vic ch dn ca ngi ln mi bt u iu chnh hnh vi ca mỡnh nhng iu kin khỏc Kh nng ny thng cú tr lờn ba Trong thi kỡ ny s thụng hiu li núi ca ngi ln c bin i v cht Tr khụng ch hiu nhng t riờng bit m cũn cú th thc hin nhng hnh ng vi vt theo s ch dn ca ngi ln Lỳc ny tr rt thớch nghe k chuyn, c thVic nghe v hiu li núi vt tỡnh c th l mt thnh tu rt quan trng ca tr u nhi Nú giỳp tr bit s dng ngụn ng nh l phng tin c bn nhn thc th gii b Hỡnh thnh ngụn ng tớch cc (núi) Tr lờn hai hot ng vi vt ngy cng phong phỳ thỡ vic giao tip vi nhng ngi xung quanh ngy cng c m rng, c bit t 20 thỏng tr i tr tr nờn mnh dn hn cú nhiu sỏng kin hn, iu ú khụng ch thỳc y tr lnh hi ngụn ng, thụng hiu li núi ca nhng ngi xung quanh m cũn kớch thớch tr phỏt trin ngụn ng tớch cc núi õy l thi k phỏt cm ngụn ng, tr khụng ch luụn ũi hi bit c tờn cỏc vt m cũn c gng phỏt li núi hi tờn cỏc vt ú Nu c ngi ln khuyn khớch, nhp phỏt trin ngụn ng ca tr tng lờn, t ng m rng vic phỏt õm chớnh xỏc hn Tuy nhiờn tr lờn hai thng bt gp nhng li núi ớt ging vi li ngi ln n tr núi mm S d tr xut hin ngụn ng t to th nht l ngi ln núi vi tr sai, th hai tr nghe khụng chun nờn phỏt õm mộo ting, th ba t ca tr nghốo nn nờn tr ngh mt s t tin giao tip Trong cuc sng v hot ng tr thng bt gp nhng s vt v hin tng mi l kớch thớch tớnh tũ mũ ham hiu bit ca tr mong cú s ng cm vi mỡnh tr phi tỡm cỏch din t ý ngh ca mỡnh cho ngi khỏc hiu c, iu ú ũi hi tr phi nm c ng phỏp ca ting m Tr lờn ba c nh hc núi, tr lờn ba, ngụn ng tớch cc ca tr phỏt trin mnh m, tr thớch núi, thớch hi Nh ú vic s dng cỏc hỡnh thc ng phỏp ca ting m ó t ti mt bc tin b ỏng k Tr cú th núi c thnh tho cỏc cõu n gin Núi ỳng ng phỏp ting m l th hin tr ó t ti mt trỡnh cao s phỏt trin ngụn ng Chớnh s phỏt trin ngụn ng m cỏc quỏ trỡnh tõm lý khỏc ca tr cng cú iu kin phỏt trin thờm ng thi, s phỏt trin ngụn ng ca tr chu nh hng ca cỏc quỏ trỡnh tõm lý ú Nh trớ tu phỏt trin vic lnh hi ý ngha ca cỏc t cng bin i Trong sut thi k u nhi ý ngha ca cỏc t c bin i v cht õy l mt quan trng nht ca s phỏt trin ngụn ng 3.4.3.2 Sự phát triển trí tuệ trẻ ấu nhi Cui tui hi nhi, tr bt u tri giỏc thuc tớnh ca vt xung quanh, nm c nhng vt ú v ó bt u s dng cỏc mi liờn h ny cỏc hnh ng chi nghch ca mỡnh Vo tui u nhi, vic nm vng hot ng vi vt v m rng giao tip bng ngụn ng vi nhng ngi xung quanh, to iu kin cho tr u nhi phỏt trin trớ tu mt cỏch mnh m Nhng dng hnh ng tri giỏc v nhng dng hnh ng t mi ang c hỡnh thnh l biu hin rừ rt nht ca s phỏt trin trớ tu ca tr u nhi a S phỏt trin tri giỏc v s hỡnh thnh nhng biu tng v cỏc thuc tớnh ca cỏc vt Trớ giỏc ca tr c phỏt trin mt cỏch nhanh nhy chớnh l nh tr c hot ng vi vt, nht l hnh ng cụng c v hnh ng thit lp mi tng quan Trong hnh ng vi mt vt no ú lnh hi phng thc s dng nú thỡ ng thi cng tri giỏc c cỏc thuc tớnh ca nú Nh vy, tr c hot ng vi vt l tr ó hỡnh 38 thnh c nhng hnh ng tri giỏc mi, ú l nhng hnh ng nh hng bờn ngoi, to tin thit lp nhng hnh ng nh hng bờn sau ny Vic nm vng hnh ng nh hng bờn ngoi khụng din lp tc m ph thuc s dy d ca ngi ln Nu tr c hng dn s dng cỏc chi c ch to cho cu to ca chỳng cú cha sn nhng thao tỏc lp rỏp cỏc b phn vi buc tr phi bit quan sỏt, so sỏnh, i chiu, la chn cho phự hp Nhng chi nh th ó dy tr hỡnh thnh nhng hnh ng nh hng bờn ngoi nhm giỳp tr tỡm hiu cỏc thuc tớnh ca cỏc i tng Hnh ng nh hng bng mt cho phộp tr tớch lu c khỏ nhiu biu tng v cỏc i tng thc tin v c ghi li ký c, bin thnh cỏc mu so sỏnh vi cỏc vt khỏc tri giỏc chỳng Vic tớch lu biu tng v thuc tớnh ca cỏc vt tu thuc vo mc tr lm ch c s nh hng bng mt quỏ trỡnh hnh ng vi vt cho biu tng ca tr v cỏc thuc tớnh a dng ca vt c phong phỳ, cn cho tr lm quen vi tớnh a dng ca vt v hnh ng vi cỏc vt y ũi hi phi tớnh n cỏc thuc tớnh ca chỳng Bờn cnh tri giỏc bng mt, tui u nhi s tri giỏc bng tai cng phỏt trin mnh m Hot ng c bn ca tr gn lin vi tri giỏc õm l s giao tip bng ngụn ng Vỡ th vic nghe õm v phỏt trin c bit mnh m vo thi k ny Ngi ln cn cho tr nghe cỏc õm cỏc cao khỏc bng cỏc bi hỏt n gin, õm ca cỏc vt, vt, cn khuyn khớch tr nghe cỏc tit tu õm iu ny cú ý ngha ht sc quan trng i vi s phỏt trin kh nng tri giỏc bng tai ca tr, giỳp cho tri giỏc ca tr cú c hi c rốn luyn v phỏt trin b S phỏt trin t Cui tui hi nhi nhiu tr ó xut hin nhng hnh ng c coi l mm múng ca t n tui u nhi vic s dng cỏc mi liờn h cú sn gia cỏc vt nh vy ngy cng nhiu Nhng s biu hin ca hot ng t ớch thc l ch tr bit xỏc lp cỏc mi quan h cha cú sn gia cỏc vt gii quyt mt nhim v thc tin no ú iu quan trng tui u nhi l tr hc c nhng hnh ng xỏc lp mi quan h gia cỏc vt gii quyt mt nhim v thc tin no ú Vic ú ch cú th thc hin c hot ng vi vt nh s giỳp ca ngi ln Ngi ln a cỏc mu hnh ng cho tr bt chc Vic chuyn t bit s dng nhng mi liờn h cú sn hay nhng mi liờn h ngi ln ch sang bit xỏc lp nhng mi liờn h mi gia cỏc i tng l mc rt quan trng i vi s phỏt trin t ca tr em Trong thi k u nhi vic xỏc lp nhng mi liờn h mi ny c thc hin bng cỏc phộp th thc t, ú nhiu ngu nhiờn tr tỡm cỏch lm T ca tr giai on ny ngang tm vi trớ khụn ca kh trng thnh Nhiu nh khoa hc ó phỏt hin kh nng bng nhiờn ngh v tỡm li gii cho bi toỏn ca tr T ca tr c thc hin nh nhng hnh ng nh hng bờn ngoi gi l t trc quan hnh ng Tr u nhi s dng t trc quan - hnh ng nghiờn cu nhng mi liờn h muụn mu muụn v ca th gii xung quanh, loi t ny ch c hỡnh thnh quỏ trỡnh tr hot ng vi vt, ch yu qua cỏc hnh ng c th xỏc lp nhng mi quan h gia chỳng gii quyt cỏc nhim v thc tin l ht sc quan trng ú chớnh l nhng hnh ng nh hng bờn ngoi, nh ú m nhng hnh ng tõm lý bờn nh trớ nh, tng tng, t duyc hỡnh thnh Hnh ng c th v hnh ng thit lp mi tng quan khụng ch l phng tin giỳp gii quyt cỏc nhim v 39 c th no ú t trc a tr m iu ch yu cũn l phng tin tr nm vng bn thõn hot ng t duy, nh ú m s phỏt trin trớ tu ca tr din mnh m Cui tui u nhi, trờn c s t trc quan - hnh ng ang phỏt trin mnh, bt u cú s xut hin mt s hnh ng t c thc hin úc, khụng cn nhng phộp th bờn ngoi thi kỡ u nhi tr ch s dng t trc quan - hnh tng trng hp gii cỏc bi toỏn n gin nht cũn ch yu l s dng t trc quan - hnh ng Mc dự mi dng hnh ng trc quan - hnh ng nhng t ca tr cng ó t ti nhng khỏi quỏt ban u mang tớnh c ỏo Khi quan sỏt hin tng xung quanh tr u nhi ch chỳ ý n nhng thuc tớnh bờn ngoi ca s vt hin tng trc tip p vo mt, tr cú th nhn s ging v cỏc thuc tớnh bờn ngoi ca cỏc s vt v hin tng Vic hng dn v lm mu ca ngi ln giỳp tr dn dn nhn tờn gi chung ca nhiu vt cú cựng cụng dng Tuy vy i vi nhng vt cú cựng mt cụng dng nhng li cú thuc tớnh bờn ngoi ht sc khỏc thỡ tr rt khú nhn thy rng chỳng cú cỏi gỡ ú chung gi bng mt t ging Nhng nu tr tr tớch cc hot ng vi vt cựng vi s giỳp ca ngi ln, nm c phng thc s dung cỏc vt thỡ lỳc ú tr mi khỏi quỏt hoỏ c vt theo chc nng ca chỳng Trong hot ng vi vt, c bit l thc hin nhng hnh ng cụng c, khụng nhng tr nhn chc nng chung ca cỏc vt khỏc nhng li cú cựng mt mc ớch Vớ d: tr bit dựng gy khu mt mt vt no ú xa n gn, thỡ sau ú ri vo mt tỡnh mi: mun ly mt qu búng di gm t m quanh y li khụng cú mt cỏi gy no c, nhng li thy cú cỏi chi tr ly cỏi chi thay cho cỏi gy khu qu búng Qua vic ny, tr hiu c thờm rng hnh ng dự l bng tay hay bng chi nhng cú mc ớch l ly cho c mt vt t xa li gn thỡ u ging v u cú chung bng t khu Cú th núi rng tr nm c t ch vt mang ý ngha khỏi quỏt theo chc nng hoc t ch hnh ng mang ý ngha khỏi quỏt theo mc ớch ch yu l thụng qua hot ng vi vt ú l mt nhn nh cú ý ngha giỏo dc to ln i vi s phỏt trin trớ tu ca tr, iu ny c chng minh bng thc nghim sau õy: Ngi ta cho tr mt cỏi l hoa v dy tr gi tờn l hoa v nhc i nhc li nhiu ln t l hoa cho tr tht nh Sau ú ngi ta ct l hoa y i v a cho tr nhng l hoa mi, khỏc v mu sc v hỡnh dỏng ri tip tc dy tr cm hoa vo nhng l hoa mi Trong trng hp ny, a tr gi c ỳng nhng l hoa mi bng t l hoa Nh vy, l s khỏi quỏt cỏc vt theo chc nng ca chỳng u tiờn xut hin hnh ng vi vt thỡ sau ú c cng c t ng Nhng vt cụng c tr thnh nhng yu t u tiờn cha ng s khỏi quỏt, nhng ch a tr bit hnh ng vi nhng vt ú theo phng thc s dng nú thỡ mi thc s lnh hi c ý ngha khỏi quỏt ca nú Cú th núi rng kiu t ch yu ca tr u nhi l trc quan hnh ng S phỏt trin t ca tr gn lin vi hot ng vi vt, ú c bit quan trng l vic thc hin nhng hnh ng c th Nh ú tr u nhi ó bc ti mt trỡnh khỏi quỏt vt theo nhng du hiu bờn ngoi p vo mt v theo chc nng ca chỳng ú l nhng hỡnh thc khỏi quỏt rt s ng nhng li cú vai trũ cc k quan trng s phỏt trin trớ tu ca tr Cui tui u nhi, bờn cnh t trc quan hnh ng, cú xut hin kiu t trc quan hỡnh tng, tc l gii quyt cỏc bi toỏn úc bng cỏc biu tng ó tớch lu c Tuy vy kiu t ny cũn ht sc s ng v ch xut hin nhng trng hp bi toỏn c t cho tr mt cỏch ht sc n gin 40 c Phỏt trin tỡnh cm S trng thnh v tỡnh cm ca tr gn lin vi s phỏt trin cm giỏc, ng, ngụn ng, kh nng nhn thc v khng nh ca tr T nhng xỳc cm trn lan, khụng phõn nh xut hin kốm theo cỏc nhu cu c thừa hay khụng thừa m xỳc cm, tỡnh cm tr cng c bit húa, phõn nh rừ rt Tr u nhi d xỳc cm mc dự cú tớnh bt phỏt mónh lit nhng ó hng ti mt i tng khỏ rừ rt v n nh Tuy nhiờn, nhỡn chung tr cha lm ch c cm xỳc ca mỡnh Xỳc cm ca tr la tui ny l vụ thc, tr cha t nhn c tớnh cht xỳc cm, tỡnh cm ca mỡnh i vi ngi khỏc Tuy vy tr cm nhn khỏ chớnh xỏc tớnh cht nhng phn ng, xỳc cm ca ngi khỏc v bit cỏch ng x va lũng ngi khỏc hoc bt ngi khỏc chiu theo ý mỡnh La tui ny hin tng cm xỳc hay bt gp tr l s lo lng, s hói, mong mun ngi khỏc quan tõm v cú nhng hnh vi c bit ụi thỏi quỏ lm ngi ln bc mỡnh Cng ln tr cng nhn ngi ln khụng phi lỳc no cng nghe theo nhng ũi hi ca tr, cú nhng iu c khen v nhng iu qu mng trỏch pht Tõm lý tr s b pht, s khụng c yờu thng, s mt ch da m v ngi thõn vỡ vy ngi ln khụng c e da lm tng thờm s lo lng cho tr, lm mt i cm giỏc an ton ca tr la tui hi nhi bt u cú tỡnh yờu i vi nhng ngi gn gi nh anh ch, cha m, ụng b, tr luụn luụn mong mun khen ngi, õu ym v s hói ngi ln t khụng bng lũng i vi bn cựng tui tr ó bc l c mi thin cm ca mỡnh bng cỏch chia s bỏnh ko hoc chi cho bn Tr thng b lõy tỡnh cm ngi khỏc, thớch li khen ngi, tỏn thng ca mi ngi xung quanh ú l ngun c v quan trng hỡnh thnh tỡnh cm t ho ca tr Ngoi tỡnh cm t ho tr cũn xut hin tỡnh cm xu h b ngi ln chờ trỏch Trong trng hp giỏo dc tt tỡnh cm t ho v xu h s phỏt trin mnh, s thỳc y tr thc hin nhng hnh ng tt Mt im chỳ ý la tui ny cỏc em sng th gii kỡ diu ca nhng cõu chuyn thn tiờn m ú mi iu cú th din Trong th gii ny c cõy, vt suy ngh v cm nhn nhng tỡnh cm ging nh tr Vỡ l ú ngi ln cn chỳ ý quan tõm tr cú iu kin sng rung cm tng tng v thc t ca tr 3.4.4 Xut hin tin ca s hỡnh thnh nhõn cỏch 3.4.4.1 S hỡnh thnh cu to tõm lý bờn Nu tui hi nhi ngi ln cú th ỏp t cho tr ch sinh hot hng ngy thỡ sang tui u nhi ó cú lỳc tr khụng ngoan ngoón phc tựng ngi ln, cú ngha l ngi ln khụng cũn hon ton ch huy c hnh vi ca tr na ú l tt ó xut hin mt th gii bờn riờng Lờn tui, tr ó cú th hnh ng khụng ch di nh hng ca nhng n tng trc tip bờn ngoi m cũn di nh hng ca nhng mụ hỡnh c gia li bờn trớ nh Sut thi k ny, trớ nh bt u úng vai trũ quan trng S tham gia ca trớ nh vo cỏc quỏ trỡnh tõm lý ó lm th gii bờn c hỡnh thnh v hnh vi ca tr cng c ci biờn Trớ nh lỳc ny giỳp cho tr tỡm thy v trớ ca mỡnh khụng nhng th gii vt v nhng ngi xung quanh m cũn bt u nhn mi quan h gia quỏ kh, hin ti v tng lai na Trong s phỏt trin ny ngi ln gia vai trũ quyt nh Nh ú tr bt u hỡnh thnh mt cu to tõm lý bờn trong, cú tỏc dng chi phi hnh vi ca nú, tc l xut hin ng c Tuy nhiờn tr cha th cú c ng c hon ton y cú th iu khin hnh ng mt cỏch t giỏc nh ngi ln i vi ngi ln, ng c l mt h 41 thng tõm lý c bit ch rừ nguyờn c vỡ cn phi lm vic ny m khụng lm vic khỏc Vớ d: cụ Lan cú th quyt nh ti khụng xem phim, mc dự bit phim rt hay m phi cho i ng sm vỡ mai cũn bn nhiu vic Nhng iu nh vy tr cũn phi hc mi bit Tr hnh ng cha cú ng c rừ rng Núi cỏch khỏc, ng c ca tr cha cú tớnh xỏc nh v cha c t hp li thnh h thng da trờn trt t u tiờn v tm quan trng nhiu hay ớt Th gii bờn ca tr mi ang tin dn n s xỏc nh Tuy ngi ln cú nh hng quyt nh n s hỡnh thnh th gii bờn ca tr nhng ngi ln khụng th trc tip ỏp t cho tr thỏi ca mỡnh i vi ngi v s vt xung quanh, khụng th bt tr phi theo cỏch ng x ca mỡnh Bi vỡ gi õy tr ó xut hin mt th gii bờn riờng Th gii bờn ny qui nh thỏi riờng ca tr tip nhn tỏc ng bờn ngoi, k c tỏc ng giỏo dc ca ngi ln Nú tip nhn cỏc tỏc ng ú nh th no l tu theo cỏc tỏc ng ó hỡnh thnh tr t trc Trong nhiu trng hp tỏc ng giỏo dc ca ngi ln li gõy mt kt qu ngc li vi mong mun ca h Mt c im ni bt hnh vi ca tr u nhi l hnh ng bt phỏt nh hng ca tỡnh cm v ý mun ny sinh t hon cnh trc tip mt lỳc no ú, vỡ th hnh vi ca nú cũn ph thuc vo hon cnh bờn ngoi Tr cú th rt thớch thỳ cỏi gỡ ú nhng cng cú th rt nhanh chỏn Ngay t u tui u nhi ó cú s hỡnh thnh nhng biu tng n nh v cỏc i tng nờn nú xut hin nhng ý mun gn lin vi i tng m tr nh li, dự l tr khụng nhỡn thy iu ú cú ngha l hnh ng ca tr ó b th gii ni tõm cho phi Vớ d: Chỏu An 18 thỏng c ún t nh tr v l lp tc vo gm ging tỡm cho c qu búng m chỏu chi lỳc nh Trong tui hi nhi, tr bt u cú tỡnh yờu i vi nhng ngi gn gi xung quanh Bc sang tui u nhi tỡnh yờu li cú thờm nhng hỡnh thỏi mi a tr mong c ngi ln khen ngi, õu ym, khuyn khớch v rt s ngi ln t khụng bng lũng i vi bn cựng tui tr cng ó bc l c mi thin cm ca mỡnh bng cỏch cho bn ko, bỏnh hay chi Tr cng thng b lõy tỡnh cm ca ngi khỏc, nh nh tr mt tr khúc thỡ cng bt u lõy lan sang nhng a tr khỏc Khi c ngi ln khen thỡ tr luụn c gng lm c vic tt v thy t ho c khen ngi Ngoi tỡnh cm t ho tr xut hin thờm tỡnh cm xu h Tr cm thy xu h mi hnh ng ca mỡnh khụng c ngi ln mong mun hay b ngi ln chờ trỏch Trng hp giỏo dc tt, tỡnh cm t ho v xu h s phỏt trin mnh thỳc y tr thc hin nhng hnh ng tt Trong tui u nhi kh nng t iu khin hnh vi ca mỡnh cũn rt hn ch Tr cũn rt khú khn phi kim ch nu khụng c tho mt nhu cu no ú cũn khú khn hn phi lm mt iu gỡ m nú khụng mun lm, mc dự ó c gi ý 3.4.4.2 S xut hin t ý thc Du hiu u tiờn ca quỏ trỡnh hỡnh thnh nhõn cỏch l s xut hin t ý thc, cỏc nh tõm lý hc ó chng minh c rng ý thc thng xut hin t lỳc tr lờn Mt nhng thi im quan trng nht s phỏt trin ca tr l lỳc tr bt u ý thc c rng mỡnh l mt ngi riờng bit, khỏc vi nhng ngi xung quanh, cú nhng ý mun riờng bit cú th hp hay khụng hp vi ý mun ca ngi ln Khi bc vo tui u nhi, tr cha tỏch nhng tỡnh cm v ý mun ca mỡnh nhng hon cnh bờn ngoi Tr cũn tỡnh trng cha xỏc nh c bn thõn mỡnh Hnh ng v ng ca tr luụn bin i vỡ th gii ni tõm cũn cha xỏc nh Tr cha hiu c rng qua cỏc hon cnh khỏc v nhng vic lm khỏc thỡ mt ngi trc sau l ngi ú Tr bt u bt chc thỏi ca bn thõn mỡnh t thỏi ca ngi khỏc i vi nú Tr núi vi mỡnh nh l núi vi ngi khỏc S ng nht mỡnh vi ngi khỏc nh vy thng bc l li núi ca tr, c bit l cỏch xng hụ 42 Trong s hỡnh thnh nhõn cỏch, tờn gi cú mt tm quan trng khụng th xem nh Mi s giao tip vi tr u bt u t tờn gi Khi tr bit núi thỡ nhng ting u tiờn l tờn gi ca nú v ca nhng ngi thõn Nhng ch vo tui tr mi nhn tờn ca mỡnh l gn lin vi bn thõn mỡnh S ng nht bn thõn vi tờn ca mỡnh c th hin bng s chỳ ý c bit ca tr i vi ngi cựng tờn hoc cỏc nhõn vt chuyn trựng tờn mỡnh Tr thng t thin i vi nhng ngi cựng tờn vi mỡnh Mi s cú liờn quan n tờn ca mỡnh u mang mt ý ngha c bit Chớnh vỡ th, khuyờn bo tr mt iu gỡ ú ngi ln thng t nhng nhõn vt chuyn cựng tờn vi tờn ca tr v gn cho nhõn vt ú nhng c tớnh m ngi ln mong mun ý thc v bn thõn l ngun gc lm ny sinh nhng ý mun v hnh ng phõn bit mỡnh vi ngi khỏc, nh hng ca nhng hot ng ngy cng mang tớnh c lp nhiu hn ca tr Lỳc ny tr ó cú kh nng t mỡnh thc hin nhng hnh ng vi vt, khụng cn s giỳp ca ngi khỏc, ó cú kh nng t phc v nhng trng hp n gin Kt qu l tr bt u hiu c rng chớnh bn thõn mỡnh ó lm c vic ny hay vic khỏc ý thc ny bc l ch tr bt u núi n mỡnh, khụng phi theo ngụi th ba m theo ngụi th nht nh: chỏu n cm, bng Trong thi k ny hot ng ca tr khụng ch hng v th gii bờn ngoi m cũn hng ti bn thõn mỡnh, bt u t nhn thc iu ú th hin ch tr mun th sc vi cỏc vt, c gng thc hin cỏc hnh ng vi vt v chỳ ý theo dừi s thay i m tr ó to ú Nh ú tr bt u thy c mỡnh ó cú kh nng thay i cỏc vt xung quanh Tt c nhng thay i ú khin tr ln u tiờn nhn sc mnh ni bn thõn mỡnh v nhn mỡnh l mt ch th Tr cng bt u nhn gii tớnh tr lờn ba tr thng phỏt hin mỡnh bng cỏch t soi gng Cú th xem õy l mt s kin quan trng m tr rt thớch thỳ mi chỳng ng trc gng Lỳc ny tr thng nhỡn vo hỡnh nh ca mỡnh gng ri li nhỡn vo chớnh bn thõn mỡnh, ụi cũn ly tay s vo mỡnh ri gi hỡnh nh gng bng tờn ca mỡnh Bc cao hn ca s t ý thc l tr t nhn xột ỏnh giỏ c mỡnh Tt nhiờn l tr nghe theo nhn xột ca ngi ln v sau ú l tr t liờn h mỡnh vi cỏc nhõn vt chuyn m ngi ln ó nhn nh cho l tt hay xu Mi vic ca tr u cú th chia thnh ngoan hay h Tr phõn bit c iu ny l cn c vo thỏi ca ngi ln i vi nhng vic tr lm Mong mun c ngi ln khen ngi l nhu cu thc s ca tr v tr c gng ht sc t c tớnh tt Tuy nhiờn, kh nng t iu khin hnh vi ca tr cũn rt hn ch Tr cũn rt khú khn phi kim ch c mun ca mỡnh v cng khú khn hn phi lm nhng vic m mỡnh khụng mun Nu ngi ln khụng yờu cu thỡ tr ch lm qua loa cho xong chuyn Do ú ngi ln phi ht sc kiờn trỡ, nhc i nhc li nhiu ln bit phi lm cho xong phn vic c giao S t ý thc ca tr cũn c biu hin ch tr mong hiu v bn thõn quỏ kh v nhng mong mun v mỡnh tng lai nh hng vo thi gian, bit õu l quỏ kh, õu l hin ti, õu l tng lai l c im quan trng ca loi ngi Khụng nhng giỳp cho mi ngi bit t hon thin mỡnh, ti nhng iu tt p tng lai m cũn bit nhn thc xó hi v mt lch s xõy dng xó hi ng hong hn tng lai bng c mong, hoi bóo ca mỡnh 43 3.4.4.3 Nguyn vng c lp v khng hong ca tr lờn Khi tr tỏch c mỡnh ngi khỏc v cú ý thc v nhng kh nng ca mỡnh thỡ ng thi cng xut hin mt thỏi mi i vi ngi ln Tr bt u so sỏnh mỡnh vi ngi ln, mun ging nh ngi ln, lm nhng vic nh ngi ln, mun c c lp v t ch Mc dự tr thng núi ln lờn s th ny, th nhng iu ú khụng cú ngha l tr chu ch i n ln lờn Thc t tr mun l ngi ln lp tc iu ny biu hin nguyn vng c c lp Tr lờn thng hay núi t tay, t mc ỏo qunkhụng mun ln can thip vo nhng vic ú Tớnh c lp xut hin tr, nhu cu mun hnh ng c lp l khng nh mỡnh Nhu cu t khng nh l mt ng lc mnh m thỳc y tr bc sang mt giai on phỏt trin mi Nhu cu ny nhiu cũn ln ỏt cỏc nhu cu khỏc cng phỏt trin mnh m tr Nhng cựng vi nú, tr lờn xut hin tớnh bng bnh mun lm theo ý mỡnh, t mỡnh lm tt c ng thi, tr mun cú thm quyn i vi mi ngi xung quanh, cỏi gỡ cng ginh v mỡnh, ú tớnh ớch k cú dp phỏt trin, cỏc nh tõm lý gi ú l thi k khng hong ca tr lờn Tr khụng ch t bng bnh m cũn lm nhng vic ngi ln ngn cm hoc bo mt ng lm mt no Nu tụn trng tớnh c lp ca tr v bit cỏch hng dn tr t lm ly hoc lm mt s vic n gin giỳp cha m, cụ giỏo thỡ tr bit võng li m tớnh c lp c phỏt trin Tr thng khụng lng c sc mỡnh, mun lm mi vic nh ngi ln nh i mua hng, nu n, xõy nhTuy nhiờn khụng ngi ln no li cú th tho c ý mun ú ca tr Vỡ th xy cỏi gi l cuc khng hong ca tr lờn Biu hin trung ca cuc khng hong ny l mt s c im tớnh nt ca tr: bng bnh, ớch k, hn lỏo, hay cn byc bit l i vi ngi ln i vi nhng a tr vo tỡnh trng khng hong, ngi ln thng gp khú khn quan h vi tr m tr ngi ln nht l tớnh bng bnh v ngang ngnh ca nú Nu c giỏo dc ỳng n, nu ngi ln kp thi tho nhu cu mun c lp t ch ca tr v to nhng hỡnh thc hot ng mi, nhng mi quan h mi vi ngi ln thỡ s khng hong s c rỳt ngn v vt qua mt cỏch nh nhng Nu ngi ln cũn quỏ xem thng cuc khng hong ny m khụng thay i cỏc bin phỏp giỏo dc cho phự hp thỡ s khng hong ca tui lờn ba s kộo di sut thi th u, li nhng du vt nng n v sau Mt khỏc, cn thy rng cuc khng hong ca tui lờn l mt hin tng tm thi mang tớnh cht chuyn tip Nhng bc phỏt trin mi s gn lin vi nú S tỏch c bn thõn ngi khỏc, s t nhn thc v mỡnh, mong c c lp, t ch l mt bc ngot s phỏt trin tõm lý, to tin cho s hỡnh thnh nhõn cỏch ca tr giai on tip theo Chớnh hot ng vui chi l ni tr th hin tt nht tớnh c lp ca mỡnh v l ni tho c nhu cu t khng nh Hot ng ny ó xut hin dng s khai vo tui u nhi v bõy gi c hỡnh thnh rừ rt hn giỳp tr chuyn sang mt giai on phỏt trin mi tui mu giỏo Cõu hi ụn v tho lun Phõn tớch mi quan h gia thai nhi v mụi trng Liờn h thc t Trỡnh by s phỏt trin cỏc giỏc quan thai nhi v rỳt nhng kt lun cn thit Phõn tớch vai trũ ca phn x i vi s phỏt trin ca tr s sinh ? Phõn tớch tỡnh trng bt phõn v cm giỏc cha phõn nh i vi s phỏt trin ca tr s sinh ? Phõn tớch cỏc nhu cu v vai trũ ca nú i vi s phỏt trin ca tr s sinh ? 44 Theo anh (ch) giao tip cm xỳc trc tip ca ngi ln mang li nhng gỡ cho s phỏt trin tõm lý ca tr hi nhi ? Phõn tớch vai trũ, s phỏt trin ng, hnh ng vi vt v nh hng vo mụi trng xung quanh i vi s phỏt trin ca tr hi nhi Phõn tớch nhng yu t u ca li núi tr v lm rừ vai trũ ca ngi ln s hỡnh thnh phỏt trin ngụn ng tr hi nhi Ti núi hot ng vi vt l hot ng ch o ca tr u nhi 10 Phõn tớch c im v vai trũ, s phỏt trin kh nng cm nm v thao tỏc bng tay tr u nhi 11 Phõn tớch c im tõm ng ca tr u nhi v vai trũ ca ngi m s phỏt trin ca tr õu nhi 12.Vỡ cú hin tng khng khong tr lờn ba ? Cn khc phc hin tng ú nh th no ? Tho lun: - Biu hin c th ca s phỏt trin ng, hnh ng vi vt v nh hng vo mụi trng xung quanh i vi s phỏt trin ca tr - Biu hin c th ca s phỏt trin ngụn ng u ca tr hi nhi - Biu hin s phỏt trin hot ng ch o ca tr u nhi - Biu hin khng hong tui lờn ba v cỏc bin phỏp khc phc Thc hnh: Quan sỏt thc t tỡm hiu rừ cỏc biu hin tõm lý ca tr ly nhng dn chng minh c th TI LIU THAM KHO [1] Dng Th Diu Hoa (2012), Tõm lý hc phỏt trin, NXB HSP, H Ni [2].Nguyn nh Tuyt, Nguyn Th Nh Mai (2008), Giỏo trỡnh s phỏt trin tõm lý tr em la tui mm non - Dnh cho h CSP mm non, NXB Giỏo dc, H Ni [3] Nguyn nh Tuyt (ch biờn) (2010), Nguyn Th Nh Mai, inh Th Kim Thoa, Tõm lý hc tr em la tui mm non, NXB HSP, H Ni 45 ... HC TR EM 1. 1 I TNG, NHIM V, í NGHA CA TM Lí HC TR EM 1. 1 .1 i tng nghiờn cu ca tõm lý hc tr em 1. 1.2 Nhim v nghiờn cu ca tõm lý hc tr em 1. 1.3 í ngha ca tõm lý hc tr em ... Lí HC TR EM 1. 1 I TNG, NHIM V, í NGHA CA TM Lí HC TR EM 1. 1 .1 i tng nghiờn cu ca tõm lý hc tr em Nhng c im v quy lut phỏt trin tõm lý ca tr em l i tng ca tõm lý hc tr em Tõm lý hc tr em nghiờn... EM1 1 2.2 CC HC THUYT V S PHT TRIN TM Lí V S HC CA TR EM LA TUI MM NON 11 2.2 .1 Hc thuyt Phõn tõm hc 11 2.2.2 Hc thuyt Nhn thc 12 2.2.3 Hc thuyt Hot ng 15
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng sự học và sự phát triển tâm lý trẻ em lứa tuổi mầm non 1 , Bài giảng sự học và sự phát triển tâm lý trẻ em lứa tuổi mầm non 1 , Bài giảng sự học và sự phát triển tâm lý trẻ em lứa tuổi mầm non 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay