Lý luận nhận thức duy vật biện chứng

43 303 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2017, 23:52

Bài Lý luận nhận thức duy vật biện chứng bao gồm một số nội dung cơ bản: 1) Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn với nhận thức; 2) Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý. Bài học bao gồm những nội dung cơ bản trong cuốn giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lên in, tuy vậy bài học sẽ có nhiều ví dụ mới, làm cho người đọc có cảm giác không nhàm chán với bộ môn này. Lý luận nhận thức vật biện chứng Hoàng Thanh Xuân Thực tiễn, nhận thức vai trò thực tiễn với nhận thức a) Thực tiễn hình thức tồn Thực tiễn toàn hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử - xã hội người nhằm cải biến tự nhiên xã hội Hoạt động thực tiễn người sử dụng công cụ lao động tác động vào đối tượng vật chất định, làm biến đổi chúng theo mục đích người Đây hoạt động đặc trưng, chất người thực cách khách quan, không ngừng phát triển từ hệ sang hệ khác Thực tiễn tồn với hình thức bản: Hoạt động sản xuất vật chất Hoạt động trị - xã hội Thực nghiệm khoa học Con người sử dụng công cụ lao Đây hoạt động cộng đồng Đây hoạt động tiến hành động tác động vào giới tự nhiên người, tổ chức khác trong điều kiện người để tạo nhiều cải vật chất đáp xã hội nhằm cải biến quan hệ tạo ra, gần giống, giống lặp lại ứng nhu cầu tồn phát triển trị - xã hội để thúc đẩy xã hội trạng thái tự nhiên xã phát triển hội nhằm xác định quy luật biến đổi, phát triển đối tượng nghiên cứu Mỗi hình thức hoạt động thực tiễn có chức quan trọng khác nhau, thay cho nhau, song chúng có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại lẫn Trong mối quan hệ đó, sản xuất vật chất loại hoạt động có vai trò quan trọng nhất, đóng vai trò định hoạt động thực tiễn khác b) Nhận thức cấp độ nhận thức Nhận thức trình phản ánh tích cực, tự giác sáng tạo giới khách quan vào óc người sở thực tiễn, nhằm sáng tạo tri thức giới khách quan Các nguyên tắc nhận thức: Một là, thừa nhận giới vật chất tồn khách quan, độc lập với ý thức người Hai là, thừa nhận người có khả nhận thức giới khách quan; coi nhận thức trình phản ánh giới, hoạt động tìm kiếm khách thể chủ thể; thừa nhận nhận thức được, mà nhận thức sớm hay muộn mà Ba là, khẳng định phản ánh trình biện chứng, tích cực, tự giác sáng tạo Bốn là, coi thực tiễn sở chủ yếu trực tiếp nhận thức; coi động lực, mục đích nhận thức tiêu chuẩn để kiểm tra chân lý “Mọi kim loại dẫn điện” Phán đoán hình thức nhận thức lý tính hình thành thông qua việc liên kết khái niệm với theo phương thức khẳng định hay phủ định đặc điểm, thuộc tính đối tượng nhận thức Xét theo trình độ nhận thức có loại phán đoán: Phán đoán đơn Đồng kim loại Phán đoán đặc thù Phán đoán phổ biến Đồng dẫn điện Mọi kim loại dẫn điên Suy lý hình thức nhận thức lý tính, hình thành sở liên kết phán đoán nhằm rút tri thức vật Các học sinh giỏi nhận học bổng A học sinh giỏi => Nên A nhận học bổng A < B => A < C B < C - Mối quan hệ nhận thức cảm tính nhận thức lý tính với thực tiễn: + Nhận thức cảm tính nhận thức lý tính thường diễn đan xen vào trình nhận thức, song chúng có nhiệm vụ chức khác + Nhận thức cảm tính nhận thức lý tính có thống biện chứng với nhau, bổ sung, hỗ trợ cho Nhận thức lý tính phản ánh gián tiếp thực khách quan, nên có nguy phản ánh sai lệch thực Do đó, nhận thức lý tính phải quay trở thực tiễn để kiểm tra kết đạt được, phân biệt tri thức đắn tri thức sai lầm… Con người không chết tương lai?? b) Chân lý vai trò chân lý với thực tiễn - Khái niệm: Chân lý tri thức phù hợp với thực khách quan thực tiễn kiểm nghiệm - Các tính chất chân lý: + Tính khách quan: Chân lý tri thức phản ánh đắn thực khách quan thực tiễn kiểm nghiệm Nghĩa nội dung tri thức chân lý khách quan, không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan người + Tính cụ thể: Nghĩa tri thức phản ánh vật, tượng điều kiện cụ thể với hoàn cảnh lịch sử cụ thể, không gian thời gian xác định Nếu thoát khỏi điều kiện cụ thể chân lý + Tính tương đối: Đây tri thức đắn thực khách quan chưa đầy đủ, toàn diện, phản ánh mặt, khía cạnh thực khách quan nhận thức hệ sau bổ sung, phát triển hoàn thiện + Tính tuyệt đối: Đây tri thức hoàn toàn đắn, đầy đủ, toàn diện thực khách quan, hệ sau bác bỏ được, phải công nhận - Vai trò chân lý thực tiễn: Chân lý nhân tố đảm bảo thành công tính hiệu hoạt động thực tiễn Chân lý phát triển nhờ vào thực tiễn thực tiễn phát triển nhờ vận dụng đắn chân lý mà người đạt trình hoạt động Trong hoạt động nhận thức người cần phải xuất phát từ thực tiễn để đạt chân lý, phải coi chân lý trình Cảm ơn bạn ý theo dõi! ... phú lẫn Nhận thức lý luận Nhận thức lý luận trình độ nhận thức gián tiếp, trừu tượng, có tính hệ thống việc khái quát chất, qui luật vật, tượng Nhận thức kinh nghiệm Nhận thức lý luận Dựa vào... chân lý, nhận thức thực khách quan - Giai đoạn từ nhận thức cảm tính đến nhận thức lý tính: Nhận thức Nhận thức cảm tính Cảm giác Tri giác lý tính Biểu tượng Khái niệm Phán đoán Suy lý + Nhận thức. .. đường biện chứng nhận thức chân lý a) Lênin với quan điểm đường biện chứng nhận thức chân lý Từ trực quan sinh động đến tư trừu tượng, từ tư trừu tượng đến thực tiễn – đường biện chứng nhận thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý luận nhận thức duy vật biện chứng, Lý luận nhận thức duy vật biện chứng, Lý luận nhận thức duy vật biện chứng, Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn với nhận thức, Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay