Nhận định đúng sai nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa MacLenin 2

15 10,942 296
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2017, 18:36

Hướng dẫn giải đề thi minh họa https://www.youtube.com/watch?v=Wage2k0L-Cs TỔNG HỢP CÂU NHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI NGUYÊN LÍ 1.Lao động cụ thể lao động trừu tượng tồn sản xuất hàng hóa Sai lao động cụ thể tồn vĩnh viễn, không tồn sản xuất hàng hóa Còn lao động trừu tượng tồn sản xuất hàng hóa 2.Thời gian lao động người sản xuất hàng hóa lớn thời gian lao động xã hội cần thiết giá trị hàng hóa lớn Sai giá trị hà ng hóa phụ thuộc vào thời gian lao động xã hội cần thiết thời gian lao động cá biệt người sản xuất hàng hóa Tiền ký hiệu giá trị tiền không thực đầy đủ chức tiền tệ Đúng tiền phải kí hiệu giá trị đủ giá trị thực đủ chức tiền tệ Chức tiền tệ Thước đo giá trị: đủ giá trị Phương tiện lưu thông: đủ giá trị kí hiệu giá trị Phương tiện cất giữ: đủ giá trị Thanh toán: đủ giá trị kí hiệu giá trị Tiền tệ TG: đủ giá trị Tiền công trả ngang với giá trị sức lao động không bóc lột Sai muốn hết bóc lột nhà tư phải trả tiền công với giá trị tạo ra, tức giá trị sức lao động + giá trị thặng dư (phần giá trị dôi giá trị sức lao động ) Vì phần mà nhà tư bóc lột chiếm không giá trị thặng dư giá trị sức lao động Nếu trả ngang với giá trị sức lao động phần giá trị thặng dư bị nhà tư chiếm lấy Giá trị thặng dư siêu ngạch tạo tăng suất lao động xã hội nhờ cải tiến kĩ thuật Sai giá trị thặng dư siêu ngạch tạo tăng suất lao động cá biệt nhờ cải tiến kĩ thuật Lợi nhuận tư thương nghiệp nguồn gốc từ mua rẻ, bán đắt Đúng lợi nhuận tư thương nghiệp phần giá trị thặng dư mà tư công nghiệp nhượng lại cho tư thương nghiệp, tư thương nghiệp bán hàng với giá trị 7 Địa tô tuyệt đối lợi nhuận siêu ngạch tạo sở suất lao động công nghiệp cao lĩnh vực khác SAI địa tô tuyệt đối lợi nhuận siêu ngạch tạo sở suất lao động nông nghiệp cao lĩnh vực khác 8.Giá hàng hóa biểu số lượng lao động xã hội hao phí để sản xuất hàng hóa Sai giá hàng hóa biểu tiền giá trị hàng hóa, mà giá trị thể sức lao động, hao phí lao động xã hội Nói cách khác, giá biểu sức lao động xã hội hao phí để sản xuất hàng hóa đó, Khi suất lao động cường độ lao động tăng, thời gian lao động không đổi tổng số giá trị hàng hóa tăng Đúng Năng suất lao động tăng, thời gian không đổi tổng giá trị hàng hóa không đổi Cường độ lao động tăng, thời gian không đổi tổng giá trị hàng hóa tăng 10 Tiền tệ hàng hóa đặc biệt sử dụng làm vật ngang giá chung, giá trị Sai tiền tệ hàng hóa, mà hàng hóa giá trị giá trị sử dụng 11 chế hoạt động quy luật giá trị thông qua vận động giá trị hàng hóa Sai chế hoạt động quy luật giá trị thông qua vận động giá hàng hóa 12 Giá trị thặng dư tạo sản xuất thực lưu thông Sai giá trị thặng dư tạo lưu thông đồng thời lưu thông Trong lưu thông nhà tư mua hàng hóa sức lao động, sau sử dụng loại hàng hóa đặc biệt nàytrong sản xuất để để tạo giá trị thặng dư 13 Mọi tư xuất hình thái tiền tệ nên tư tôn hình thức tiền tệ Sai tư xuất hình thái tư liệu sản xuất, tư hàng hoá 14 Để rút ngắn thời gian lao động tất yếu phải giảm giá trị sức lao động Đúng thời gian lao động tất yếu quan hệ với giá trị sức lao động, muôn rút ngắn thời gian lao động tất yếu phải giảm giá trị sức lao động, muốn giảm giá trị sức lao động phải giảm giá trị tư liệu sản xuất , tư liệu sinh hoạt thuộc phạm vi tiêu dùng công nhân 15 Tuần hoàn phản ánh vận động tư mặt lượng vận động tư nhanh hay chậm SAI tuần hoàn phản ánh mặt chất chu chuyển phản ánh mặt lượng 16 Tích tụ tư tập trung tư làm tăng quy mô tư cá biệt, đồng thời làm tổng tư xã hội tăng lên SAI tập trung tư không làm tăng tổng tư xã hội 17 Tư liệu sản xuất sức lao động vai trò định việc tạo giá trị thặng dư Đúng Tư liệu sản xuất điều kiện để tạo giá trị thặng dư, sức lao động nguyên nhân để tạo giá trị thặng dư -> tư liệu sản xuất sức lao động vai trò định việc tạo giá trị thặng dư 18.Giá trị trao đổi số tiền mua bán hàng hóa thị trường Sai giá trị trao đổi biểu cho hàng hóa, số tiền mua hàng hóa giá hàng hóa 19.Trong sản xuất hàng hóa, tiền làm môi giới hàng hóa trao đổi với Sai hàng hóa làm vật ngang giá 20.Giá trị sức lao động giá trị cũ lao động công nhân chuyển vào giá trị sản phẩm Sai giá trị cũ lao động công nhân chuyển vào giá trị sản phẩm tư liệu sản xuất 21.Không phải tất phận tư bất biến dịch chuyển giá trị vào sản phẩm giống tư khả biến Sai tất phận tư bất biến dịch chuyển vào giá trị sản phẩm, tùy loại mà dịch chuyển nhanh hay chậm 22.Trong tất giai đoạn phát triển chủ nghĩa tư bản, giá thị trường hàng hóa vận động xoay quanh giá trị chúng Sai giai đoạn chủ nghĩa tư tự cạnh tranh, tỷ suất lợi nhuận bình quân hình thành, giá trị hàng hoá chuyển thành giá sản xuất, giả thị trường hàng hoá xoay quanh giá sản xuất chúng 23.Thu nhập nhà tư kinh doanh công nghiệp thương nghiệp lợi nhuận thu nhập nhà tư kinh doanh nông nghiệp địa tô Sai lợi nhuận nhà tư kinh doanh nông nghiệp lợi nhuận nông nghiệp, địa tô phần mà nhà tư kinh doanh nông nghiệp phải nộp cho địa chủ Sai địa tô phần giá trị thặng dư mà nhà tư kinh doanh nông nghiệp phải nộp cho địa chủ 24.Phân phối theo lao động nguyên tắc phân phối thu nhập tất giai đoạn phát triển hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa Đúng giai đoạn thấp "làm theo lực, hưởng theo lao động" Còn giai đoạn cao "làm theo lực, hưởng theo nhu cầu" 25.Giá trị hàng hóa định số lượng lao động mà người sản xuất hao phí Đúng giá trị hàng hóa định hao phí lao động xã hội cần thiết để tạo sản phẩm số lượng lao động người sản xuất hao phí 26.Giá hình thức biểu giá trị hàng hóa giá trị trao đổi hình thức biểu giá trị sử dụng Sai giá trị trao đổi hình thức biểu giá trị bên , giá hình thức biểu tiền giá trị hàng hóa 27 Trong lưu thông, hàng hóa trao đổi không ngang giá làm thay đổi lượng giá trị bên tham gia trao đổi Sai lượng giá trị hàng hóa tính thời gian lao động xã hội cần thiết, muốn thay đổi lượng giá trị phải thay đổi suất lao động, cải tiến kĩ thuật , việc trao đổi không ngang giá ảnh hưởng tới giá hàng hóa 28.Giá trị lao động tạo thời gian lao động tất yếu Giá trị lao động Lao động sức lao động khác nhau, 29.Trong trình vận động, tư tồn hình thái tiền tệ hàng hóa Sai tư tồn hình thái tư liệu sản xuất 30 Trong chủ nghĩa tư độc quyền, giá trị hàng hóa chuyển hóa thành giá độc quyền quy luật giá trị không hoạt động Sai chủ nghĩa tư độc quyền, quy luật giá trị biểu thành quy luật lợi nhuận độc quyền cao nên hoạt động 31 Tư tài kết hợp tư ngân hàng tư công nghiệp Đúng 32.Giá trị sử dụng lao động cụ thể tạo biểu trao đổi Sai: giá trị sử dụng lao động cụ thể tạo đúng, giá trị sử dụng phạm trù vĩnh viễn nên thiếu hình thái kinh tế xã hội nào, không biểu trao đổi (Chỉ giá trị trao đổi biểu trao đổi) 33 Tăng cường độ lao động kéo dài ngày lao động không làm thay đổi giá trị đơn vị hàng hóa điều kiện khác không thay đổi Đúng tăng cường độ lao động kéo dài ngày lao động không làm thay đổi giá trị sản phẩm hàng hóa, mà làm cho tổng số sản phẩm tăng lên 34 Vật ngang giá tồn hình thái vàng Sai chưa xuất tiền tệ, hàng hóa làm vật ngang giá chung 35 Tư lưu động phận tư sản xuất tồn hình thức tư tiền tệ tư hàng hóa tạo trình sản xuất Sai tư lưu động phận tư sản xuất tồn dạng nguyên vật liệu giá trị sức lao động Còn tư tiền tệ hay tư hàng hoá dạng tồn tư 36 Tư cho vay tư ngân hàng vận động theo quy luật tỷ suất lợi tức Sai tư cho vay vận động theo quy luật tỷ suất lợi tức 37.Địa tô tư chủ nghĩa lợi nhuận siêu ngạch lợi nhuận bình quân tức nguồn gốc từ giá trị thặng dư Sai địa tô tư chủ nghĩa phần giá trị thặng dư 38 Trong chủ nghĩa độc quyền, thống trị tổ chức độc quyền nên tồn cạnh tranh tổ chức độc quyền với xí nghiệp độc quyền Sai chủ nghĩa độc quyền, cạnh tranh tổ chức độc quyền với xí nghiệp độc quyền, cạnh tranh tổ chức độc quyền với nhau, cạnh tranh nội tổ chức độc quyền 39 Giá giá trị trao đổi biểu tiền giá trị hàng hóa Sai giá biểu tiền giá trị hàng hóa Còn giá trị trao đổi hình thức biểu giá trị bên , tức biểu hàng hóa, tiền 40 Tăng cường độ lao động kéo dài thời gian lao động tác động lượng giá trị hàng hóa Đúng chất tăng cường độ lao động kéo dài thời gian lao động ra, làm tăng tổng giá trị hàng hóa , không làm thay đổi giá trị sản phẩm hàng hóa 41 Quan hệ cung cầu ảnh hưởng đến giá trị hàng hóa Đúng quan hệ cung cầu ảnh hưởng đến giá cả, giá trị phụ thuộc vào hao phí lao động xã hội cần thiết 42 Tư quan hệ sản xuất xã hội nên tồn tất tất sản xuất xã hội Sai tư quan hệ sản xuất xã hội, nên tính chất tạm thời lịch sử, không tồn tất sản xuất xã hội, mà thể giai cấp tư sản chiếm đoạt giá trị thặng dư giai cấp công nhân sáng tạo 43 Tích tụ tư tăng lên quy mô tư cá biệt cách sát nhập tư cá biệt lại với Sai tăng lên quy mô tư cá biệt cách sát nhập tư cá biệt lại với tập trung tư tích tụ tư 44 Tư ngân hàng làm môi giới người vay người cho vay không vận động theo quy luật tỉ suất lợi tức Đúng tư ngân hàng vận động theo quy luật tỉ suất lợi nhuận bình quân.Lợi nhuận ngân hàng chênh lệch lợi tức cho vay lợi tức nhận gửi sau trừ chi phí nghiệp vụ kinh doanh, mà lợi nhuận ngân hàng ngang lợi nhuận bình quân 45.Tất nước lên xã hội chủ nghĩa xã hội dù trình độ phát triển phải trải qua thời kì độ lên chủ nghĩa xã hội Thời ky đô thường hiểu thời ky chuyển biến từ trạng thái xã h ôi cũ sang trạng thái xã h ôi Thời ky đô môt tất yếu lịch sử giống thời ky đ ô từ chế đ ô c ông sản nguyên thủy lên chế đô chiếm hữu nô l ê, từ chế đô chiếm hữu nô l ê lên chế đ ô phong kiến từ chế đ ô phong kiến lên chế đô tư chủ nghĩa diễn Hơn thế, ông khăng định, thời ky đô diễn môt cách lâu dài - đ ô dài ngắn thời ky đ ô môi nước phụ thu ôc vào xuất phát điểm dân tôc cụ thể bước vào thời ky đ ô, nhân tố tác đ ông khách quan thời đại 46 Khi cường độ lao động tăng lên với điều kiện khác không đổi tổng số giá trị hàng hóa tạo tăng lên giá trị cũ chuyển vào sản phẩm tăng lên Sai cường độ lao động tăng với điều kiện khác không đổi giá trị sản phẩm không đổi, suy giá trị cũ không đổi (tức tốn chừng nguyên liệu, hao mòn máy móc chuyền vào giá trị sản phẩm không thay đổi ) 47 Lao động trừu tượng lao động xét mặt hao phí sức lao động tồn sản xuất xã hội Sai lao động trừu tượng hao phí lao động, tạo giá trị hàng hóa tồn sản xuất hàng hóa 48 Trong trao đổi, hàng hóa dùng để biểu giá trị cho hàng hóa khác gọi hình thái giá trị tương đối Sai hàng hoá dùng để biểu giá trị cho hàng hóa khác gọi hình thái ngang giá giá trị 49 Tư quan hệ sản xuất tồn xã hội Sai tư tồn tạm thời, giá trị lịch sử, không tồn xã hội 50 Tích lũy tư tích tụ tư giống Sai tích tụ tư kết trực tiếp tích lũy tư , tăng thêm quy mô tư cá biệt, quy mô tích lũy tư 51 Sức lao động hàng hóa mua, bán xã hội Sai sức lao động hàng hóa đặc biệt, hàng hóa thong thường, phải điều kiện lịch sủ định để sức lao động trở thành hàng hóa Ví dụ xã hội chiếm hữu nô lệ sức lao động hàng hóa 52.Trong điều kiện, tiền công danh nghĩa tăng tiền công thực tế tăng Sai tiền công danh nghĩa tăng mà giá tư liệu tiêu dùng dịch vụ tăng lên tiền công thực tế chưa tăng mà giảm 53 Sản phẩm lao động tạo giá trị sử dụng giá trị Sai sản phẩm lao động tạo mà không qua trao đổi, mua bán không xem hàng hoá, giá trị sử dụng mà giá trị 54 Lao động trừu tượng lao động xét mặt hao phí sức lao động hao phí sức lao động lao động trừu tượng Sai lao động trừu tượng tiêu hao sức lao động nói chung người sản xuất hàng hoá, không kể đến hình thức cụ thể lao động nhiên hao phí sức lao động mặt sinh không hăn lao động trừu tượng, xét hình thức cụ thể nghề nghiệp chuyên môn định lao động cụ thể, lao động trừu tượng 55.Khi suất lao động tăng % đồng thời cường độ lao động giảm % tổng giá trị hàng hoá không đổi Sai suất lao động tăng số sản phẩm làm thời gian tăng lên, tổng giá trị hàng hoá không thay đổi, (chỉ lượng giá trị đơn vị hàng hoá giảm xuống), giảm cường độ lao động tổng giá trị hàng hoá giảm -> tăng suất lao động giảm cường độ lao động tổng giá trị hàng hoá giảm 56 Quy luật giá trị quy luật kinh tế sản xuất TBCN Sai quy luật giá trị quy luật kinh tế kinh tế hàng hoá, sản xuất giá trị thặng dư quy luật kinh tế tuyệt đối TBCN 57 Nếu nhà tư trả tiền công với giá trị không bóc lột Đúng theo quy luật giá trị thặng dư, nhà tư bóc lột công nhân cách chiếm không phần giá trị thặng dư lao động công nhân tạo ra, trả tiền công ngang với giá trị tạo giá trị thặng dư không, không bóc lột 58 Tuần hoàn chu chuyển tư phản ánh vận động tư mặt lượng Sai tuần hoàn phản ánh vận động tư mặt chất qua giai đoạn T – H…SX…H’ – T’, chu chuyển phản ánh vận động tư vè mặt lượng 59.Trong chủ nghĩa tư tự cạnh tranh, hình thành tỉ suất lợi nhuận bình quân dẫn đén chuyển hoá giá trị thành giá sản xuất, quy luật giá trị không hoạt động Sai tỉ suất lợi nhuận hình thành giá trị hàng hoá chuyển hoá thành giá sản xuất, quy luật giá trị biểu thành quy luật giá sản xuất , tức quy luật giá trị hoạt động 60 Lợi nhuận siêu ngạch nông nghiệp giống công nghiệp không ổn định Sai công nghiệp, nhờ cải tiến kĩ thuật nâng cao suất lao động nhà tư thu lợi nhuận siêu ngạch sau thời gian lai bị thay lợi nhuận bình quân mới, lợi nhuận siêu ngạch xuất tiếp diễn vậy, nên lợi nhuận siêu ngạch công nghiệp không ổn định, lợi nhuận sieu ngạch nông nghiệp tính ổn định lâu dài dựa tính cố định ruộng đất, độ màu mỡ tự nhiên đất 61 Mọi tư chia thành tư bất biến, tư khả biến , tư cố định tư lưu động Sai tư chia thành tư bất biến tư khả biến, tư bất biến chia thành tư bất biến cố định tư bất biến lưu động, tư khả biến phần tư lưu động 62 Hàng hoá sức lao động hàng hoá đặc biệt sử dụng tạo giá trị ngang với giá trị sức lao động Sai giá trị sử dụng hàng hoá sức lao động tính chất đặc biệt , nguồn gốc sinh giá trị, tức tạo giá trị lớn giá trị thân 63 Nông sản sản xuất thị trường bán với giá sản xuất chung quy định theo điều kiện sản xuất xấu Sai nông sản bán theo giá trị nông sản không bán theo giá sản xuất chung 64 Tư bất biến phận tư cố định Sai tư bất biến bao gồm tư bất biến lưu động tư bất biến cố định, tư cố định phận tư bất biến 65 Giá trị hàng hoá lao động người sản xuất hàng hoá kết tinh hàng hoá Đúng gạt giá trị sử dụng, ta thấy tất hàng hoá giống hoàn toàn, vật kết tinh đồng nhất, sức lao động người tích luỹ lại , giá trị hàng hoá lao động người sản xuất kết tinh hàng hoá 66 Tỉ suất giá trị thặng dư chu kì tăng tăng tốc độ chu chuyển tư Sai tăng tốc độ chu chuyển tư làm giảm thời gian chu chuyển chu kì tư Còn giá trị thặng dư sản xuất chu kì không thay đổi, tỉ suất giá trị thặng dư không thay đổi 67 Khi tỉ suất lợi nhuận bình quân chưa hình thành, giá hàng hoá xoay quanh giá trị nó, tỉ suất lợi nhuận bình quân hình thành giá hàng hoá xoay quanh giá sản xuất 68.Thu nhập tư ngân hàng tư cho vay lợi tức cho vay Sai thu nhập tư ngân hàng lợi tức cho vay mà chênh lệch lợi tức cho vay lợi tức nhận sau trừ di chi phí nghiệp vụ, thu nhập khác kinh doanh tư tiền tệ 69 Bất kì sản phẩm giá trị sử dụng giá trị trao đổi Sai giá trị trao đổi biểu bên giá trị, hàng hoá đủ giá trị giá trị sử dụng, tức sản xuất để trao đổi buôn bán, số sản phẩm hàng hoá giá trị trao đổi 70 Sản xuất hàng hoá kiểu tổ chức kinh tế tồn vĩnh viễn Sai sản xuất hàng hoá đời điều kiện: Phân công lao động xã hội tách biệt tương đối mặt kinh tế người sản xuất 71.Tư tiền tư liệu sản xuất Sai tư hình thái mang lại giá trị thặng dư bóc lột lao động công nhân, tiền tư liệu sản xuất tư bản, mà hình thức biểu tư 72 Tư bất biến tư khả biến nguồn gốc trực tiếp giá trị thặng dư Sai tư bất biến điều kiện qtsx giá trị thặng dư, tư khả biến nguồn gốc trực tiếp giá trị thặng dư 73 Trong chủ nghĩa tư tự cạnh tranh, tỷ suất lợi nhuận bình quân hình thành giá trị hàng hoá giá sản xuất ngành Sai tỷ suất lợi nhuận bình quân hình thành, giá trị hàng hoá chuyển thành giá sản xuất, xét lượng, môi ngành, giá sản xuất giá trị hàng hoá không 74.Trong lưu thông, hàng hoá trao đổi ngang giá không tạo giá trị giá trị thặng dư Sai lưu thông không tạo giá trị nao cả, dù hàng hoá trao đổi ngang giá hay không ngang giá 75 Chủ nghĩa tư độc quyền độc quyền doanh nghiệp nhà nước Sai CNTBDQ kết hợp sức mạnh tổ chức độc quyền tư nhân với sức mạnh nhà nước tư sản thành thiết chế ức chế thống nhằm phục vụ lợi ích cuart tổ chức độc quyền 76.Nhà nước XHCN kiểu nhà nước đặc biệt Đúng NNXHCN ‘’Nhà nươc’ không nguyên nghĩa, nhà nước 77 Muốn đạt lợi ích tối đa phải đẩy nhanh tốc độ chu chuyển tư Đúng đẩy nhanh tốc độ chu chuyển tư thời gian chu chuyển tư rút ngắn, tạo điều kiện sản xuất nhiều giá tri thặng dư hơn, tư tích luỹ nhiều nhanh 78.Gọi tư cố định đặc tính không di chuyển Saicố định đặc tính chu chuyển giá trị phận tư vào giá trị sp 79.Lợi tức lợi nhuận Sai lợi tức phần lơi nhuận bình quân mà tư vay phải trả cho tư cho vay vào tư tiền tệ nhà tư cho vay bỏ 80.Lợi nhuận thương nghiệp mua rẻ bán đắt tạo lưu thông Sai lợi nhuận thương nghiệp chất mua thấp giá trị bán gới gia trị hàng hoá 81 Tất địa tô đất đai tạo Sai địa tô loại lợi nhuận bình quân nông nghiêpj, dó đất đai điều kiện cầ thiết, đất đai khong tạo địa tô 82.Đất xấu không tạo địa tô Sai địa tô tuyệt đối gắn liền độc quyền tư hữu ruộng đất, loại đất phải nộp địa tô tuyệt đối 83.Địa tô chênh lệch chênh lệch cung cầu thị trường Sai địa tô chênh lệch giá sản xuất chung thi trường tính điều kiện sản xuất ruộng đất xấu nhấtvà giá sản xuất cá biệt 84.Lợi tức cho vay lợi nhuận ngân hàng lượng Sai lợi tức cho vay phần lợi nhuận bình quân, lợi nhuận ngân hàng lại ngang với lợi nhuận bình quân 85.Độc quyền đời tiêu thủ cạnh tranh Sai độc quyền đời chưa cạnh tranh, tồn song song với tự cạnh tranh Sự xuất độc quyền làm cạnh tranh trở nên đa dạng, gay gắt , sức pha hoại to lớn 86.Các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư dựa sở giảm giá trị sức lao động Sai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối rút ngắn thời gian lao động tất yếu, dựa sở làm cho thời gian lao động thặng dư tăng lên 87.Tư lưu động thuộc tư bất biến Sai tư lưu động bao gồm: nguyên liệu + sức lao động , nguyên liệu thuộc tư bất biến, sức lao động thuộc tư khả biến Do phần tư lưu động thuộc tư bất biến Hàng hoá sức lao động: giá trị sử dụng sinh giá trị - Giá trị: Giá trị tư liệu sinh hoạt vật chất, tinh thần cần để tái sản xuất sức lao động, trì đời sống công nhân  Phí tổn đào tạo công nhân  Giá trị tư liệu sinh hoạt vật chất tinh thần cần cho người công nhân Giá trị sử dụng: thể trình lao động người công nhân  Giá trị + giá trị sử dụng không bị  Quá trình sử dụng tạo giá trị lớn giá trị thân hàng hoá sức lao động  - Chương I – Hình thái giá trị 1.Điều kiện đời, đặc trưng, ưu sản xuất hàng hoá Sản xuất: • • Sản xuất tự cung tự cấp Sản xuất hàng hoá Điều kiện sản xuất hàng hoá • • Phân công lao động xã hội Sự tách biệt tương đối mặt kinh tế người sản xuất (độc lập tư liệu sản xuất) Đặc trưng, ưu sản xuất hàng hoá: • • • Nhu cầu thị trường Cạnh tranh Giao lưu 2.Hàng hoá - Là sản phẩm lao động -> nhu cầu trao đổi, mua bán Hai thuộc tính hàng hoá: • • Giá trị sử dụng: thuộc tính tự nhiên, phạm trù vĩnh viễn Giá trị: thuộc tính xã hội, phạm trù lịch sử Hàng hoá -> Giá trị sử dụng thông qua trao đổi mua bán -> giá trị trao đổi Giá trị hàng hoá: • • • Sức lao động, hao phí lao động, lao động tạo Lao động xã hội kết tinh Nội dung, sở giá trị Giá trị trao đổi: hình thái biểu bên hàng hoá thuộc tính: • • Tự nhiên: giá trị sử dụng Xã hội: giá trị (hao phí lđ) Hàng hoá: thống giá trị giá trị sử dụng mặt đối lập: người bán người mua Lao động (sản xuất hàng hoá): tính mặt - Lao động cụ thể: nghề nghiệp riêng, tạo giá trị sử dụng định - Lao động trừu tượng : hao phí lao động Lao động cụ thể: • • • Tạo giá trị sử dụng Tồn vĩnh viễn Hình thức lao động cụ thể thay đổi Lao động trừu tượng: • • • Thần kinh, bắp, trí tuệ… Chỉ tồn sản xuất hàng hoá Tạo giá trị -> phạm trù lịch sử 4.Lượng giá trị Lượng giá trị = lượng hao phí lao động để sản xuất hàng hoá (đo thời gian) Thời gian lao động cá biệt -> giá trị cá biệt Lượng giá trị phụ thuộc thời gian lao động xã hội cần thiết = hao phí lao động xã hội cần thiết Thời gian lao động xã hội cần thiết: thời gian sản xuất hàng hoá với điều kiện bình thường người cung cấp Nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị: Năng suất lao động: lực sản xuất sản phẩm • • Năng suất lao động cá biệt Năng suất lao động xã hội Năng suất lao động xã hội tăng -> thời gian lao động xã hội cần thiết sản xuất hàng hoá giảm -> lượng giá trị đơn vị sản phẩm Năng suất lao động tăng: Tổng giá trị toàn sản phẩm không đổi Tổng giá trị đơn vị hàng hoá giảm Cường độ lao động: căng thăng, mức độ khẩn trương Cường độ lao động tăng: • • • Hao phí lao động đơn vị thời gian tăng Lượng sản phẩm tạo tăng Lượng giá trị sản phẩm không đổi Cường độ lao động tăng = kéo dài thời gian lao động Cường độ không ảnh hưởng đến sản phẩm 5.Tiền tệ Hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên 1m vải = 10kg thóc 1m vải: hình thái tương đối 10kg thóc: hình thái ngang giá, phương tiện biểu giá trị vải Hình thái giá trị đầy đủ, mở rộng: 1m vải = 10 kg thóc = gà = 0.1 vàng Hình thái tiền tệ 1m vải = 10 kg thóc = gà = vàng -> tiền tệ Tiền: • • • • Hàng hoá đặc biệt, tách từ giới hàng hoá Vật ngang giá chung Đủ giá trị Kí hiệu giá trị Chức tiền tệ Thước đo giá trị: đủ giá trị Phương tiện lưu thông: đủ giá trị kí hiệu giá trị Phương tiện cất giữ: đủ giá trị Thanh toán; đủ giá trị kí hiệu giá trị Tiền tệ TG: đủ giá trị Giá hàng hoá: hình thức biểu tiền giá trị Giá phụ thuộc: • • • Giá trị hàng hoá Giá trị tiền Quan hệ cung cầu Quy luật giá trị: Sản xuất lưu thông dựa hao phí lao động xã hội cần thiết (quy tắc ngang giá) Thị trường, giá phụ thuôc vào : cạnh tranh, cung cầu, sức mua Giá thay đổi xung quanh giá trị, giá trị không thay đổi Tác động quy luật giá trị: • • • Điều tiết, sản xuất lưu thông hàng hoá Phân hoá giàu nghèo Kích thích sản xuất Chương III – Độc quyền nhà nước Những đặc điểm kinh tế chủ nghĩa tư độc quyền Tư tài Tích tụ tập trung tư ngân hàng dẫn đén hình thành tổ chức độc quyền ngân hàng Tư tài kết hợp tư ngân hàng số ngân hàng độc quyền lớn nhất, với tư liên minh độc quyền nhà công nghiệp Sự phát triển tư tài dẫn đến hình thành nhóm nhỏ độc quyền, chi phối toàn đời sống kinh tế trị toàn xã hội gọi bọn đầu sỏ tài TƯ BẢN CHO VAY - LỢI TỨC CHO VAY Nguồn gốc lợi tức: từ giá trị thặng dư công nhân làm thuê sáng tạo từ lĩnh vực sản xuất Tư cho vay gián tiếp bóc lột công nhân làm thuê thông qua nhà tư vay Lợi tức: phần lợi nhuận bình quân mà nhà tư vay trả cho nhà tư cho vay < z < lợi nhuận bình quân TƯ BẢN NGÂN HÀNG - TƯ BẢN CHO VAY + Tư cho vay: tư tài sản, tư không hoạt đông, lợi tức phần tư cho vay + Tư ngân hàng: tư chức năng, tư hoạt động nên lợi nhuận ngân hàng với lợi nhuận bình quân ... vật ngang giá 20 .Giá trị sức lao động giá trị cũ lao động công nhân chuyển vào giá trị sản phẩm Sai giá trị cũ lao động công nhân chuyển vào giá trị sản phẩm tư liệu sản xuất 21 .Không phải tất... Sai tất phận tư bất biến dịch chuyển vào giá trị sản phẩm, tùy loại mà dịch chuyển nhanh hay chậm 22 .Trong tất giai đoạn phát triển chủ nghĩa tư bản, giá thị trường hàng hóa vận động xoay quanh... địa tô phần giá trị thặng dư mà nhà tư kinh doanh nông nghiệp phải nộp cho địa chủ 24 .Phân phối theo lao động nguyên tắc phân phối thu nhập tất giai đoạn phát triển hình thái kinh tế xã hội cộng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận định đúng sai nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa MacLenin 2, Nhận định đúng sai nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa MacLenin 2, Nhận định đúng sai nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa MacLenin 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay