toanmath com đề thi HK2 toán 11 năm học 2016 2017 trường THPT nguyễn trãi hà nội

9 306 2
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2017, 08:07

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI - BA ĐÌNH ***** ĐỀ CHÍNH THỨC ( Đề gồm trang) ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 11 NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm : 45phút MÃ ĐỀ THI 001 Họ tên thí sinh: Số báo danh: Lớp PHẦN THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm) Chọn đáp án câu điền vào ô tương ứng bảng: Câu1: Câu2: Câu3: Câu4: Câu5: Câu6: Câu7: Câu8: Câu9: Câu10: Câu11: Câu12: Câu13: Câu14: Câu15: Câu16: Câu17: Câu18: Câu19: Câu20: Câu21: Câu22: Câu23: Câu24: Câu25: Điểm: Câu 1: Dãy số dãy số cấp số nhân? A 2, 4,8,16,33 B 1,3,9, 27,54 C 1, 2, 4, 8,16 Câu 2: Cho cấp số nhân 2, x,  18, y , biết x  Hãy chọn kết đúng: B x  10, y  26 A x  6, y  54 C x  6, y  54 1 D 4, 2, 1, ,  D x  6, y  54 Câu 3: Một cấp số nhân (u n ) có u1  2, u  2 Tổng số hạng đầu cấp số nhân Câu 4: Trong bốn giới hạn đây, giới hạn 0? A A lim B 2n  3n  B lim C 2n  n3 Câu 5: Giá trị lim( n  2n   n) A B 5 16.5n  3n  B  16 n Câu 6: Giá trị lim A 16 C lim D 4n(n  1)  n 2n C D lim 2n  3n D n C  16 D  17 Câu 7: Giá trị lim(x3  x  1) x 2 A 11 B 12 C D D 1 1 x x 0 x Câu 8: Giá trị lim A.0 B C (2x  1)(2x  x) x  (2x  x)(x  1) B Câu 9: Giá trị lim A  C.2 D  x  16 x   Câu 10: Cho hàm số f (x)   x  Tập hợp giá trị a để hàm số liên tục ax  x   x  9  A   4  9  4 B    D 0 C 8 Câu 11: Với x  R , đạo hàm hàm số y  2sinx  cosx A y'  2cosx  sinx B y'  2cosx  sinx C y'  2cosx  sinx D y'  2cosx  sinx Câu 12: Hàm số y  3x  x  với x  có đạo hàm x C y '  3x  x x D y '  6x  x f '(1) Câu 13: Cho hai hàm số f (x)  x  ; g(x)  Giá trị 1 x g '(0) B y '  3x  A y '  6x  A.1 B.-2 C.0 D Câu 14: Cho hàm số f (x)  sin x , với x  R ta có f ''(x) A f "(x)  2cosx B f "(x)  2sin 2x C f "(x)  cos2x D f "(x)  2cos2x Câu 15: Cho [(2x  1)2 (2  3x)]' =ax  bx  c Tính S  a  b  c ? A S  7 B S  87 C S  47 D S  17 Câu 16: Cho hàm số y   x  3x  2x  có đồ thị (C) Hệ số góc tiếp tuyến đồ thị (C) điểm có hoành độ x  2 A.1 B D 22 C.22 Câu 17: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  2x  x  điểm M(1; 2) A y  6x  B y  6x  C y  6x  D y  6x  Câu 18: Đồ thị hàm số y  ax  b cắt trục tung điểm A(0; 1) , tiếp tuyến đồ thị điểm A có x 1 hệ số góc k  3 Giá trị a b là: A a  1;b  B a  2;b  C a  2;b  Câu 19: Cho hàm số f (x) chưa xác định x  , f (x)  D a  1;b  x  2x Để hàm số f (x) liên tục x  x2 phải gán cho f (0) giá trị bao nhiêu? A.3 B C.1 D.0 Câu 20: Cho tứ diện ABCD có AB  AC, DB  DC Khẳng định sau đúng? A AB  (ABC) B AC  BD C CD  (ABD) D BC  AD Câu 21: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông A, cạnh bên SB vuông góc với mặt phẳng (ABC) Khẳng định sau đúng? A AB  SC B (SBC)  (SAC) C (SAC)  (SAB) D BC  SA Câu 22:Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD), SA  a Góc đường thẳng SC mặt phẳng (ABCD) A 450 B 300 D 900 C 600 Câu 23: Cho hình chóp S.ABCD có độ dài cạnh đáy a, SA  a Góc mặt bên mặt đáy A 300 D 900 C 600 B 450 Câu 24: Cho hình chóp A.BCD có AC  (BCD) BCD tam giác cạnh a, biết AC  a Khoảng cách từ A đến đường thẳng BD A a 11 B 2a 3 C 4a D 3a 2 Câu 25: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có cạnh đáy a Khoảng cách AB' CC' A a a .Hết B C a D a 2 Thí sinh không sử dụng tài liệu, cán coi thi không giải thích thêm TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI - BA ĐÌNH ***** ĐỀ CHÍNH THỨC ( Đề gồm trang) ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 11 NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm : 45phút MÃ ĐỀ THI 002 Họ tên thí sinh: Số báo danh: Lớp PHẦN THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm) Chọn đáp án câu điền vào ô tương ứng bảng: Câu1: Câu2: Câu3: Câu4: Câu5: Câu6: Câu7: Câu8: Câu9: Câu10: Câu11: Câu12: Câu13: Câu14: Câu15: Câu16: Câu17: Câu18: Câu19: Câu20: Câu21: Câu22: Câu23: Câu24: Câu25: Điểm: Câu 1: Cho cấp số nhân (u n ) biết số hạng đầu u1  , công bội q   Số hạng thứ cấp số nhân 3 A B  C D  64 64 64 64 Câu 2: Cho cấp số nhân 2, x,  18, y , biết x  Hãy chọn kết đúng: B x  10, y  26 A x  6, y  54 D x  6, y  54 C x  6, y  54 Câu 3: Một cấp số nhân (u n ) có u1  2, q  3 Tổng 10 số hạng cấp số nhân A 29524 B 29524 C 29534 Câu 4: Trong dãy số sau dãy số có giới hạn hữu hạn? A u n  n  2n  n C u n  B u n  3n  2n 2n  11n  n2  D u n  Câu 5: Kết lim( n  n   n ) A.1 B  3 16.4n  3n  B  16 n Câu 6: Giá trị lim A 16 D 29534 C n2   n2  D n C  16 D  17 Câu 7: Giá trị lim(2x  x  1) x 1 A 11 B Câu 8: Giá trị lim x 0 A.0 C D D  x2 1  x2  x 1 x B C (x  1)(x  2x ) x  (2x  x)(x  1) B Câu 9: Giá trị lim A  C 1 D  x  4x   x  x  Câu 10: Cho hàm số f (x)   Tập hợp giá trị a để hàm số liên tục ax  x   x   7 7  A 2 B    C 2 D    2 2 Câu 11: Với x  R , đạo hàm hàm số y  3cosx  sin x A y'  3sin x  cosx B y'  3sin x  cosx C y'  3sin x  cosx D y'  3sin x  cosx Câu 12: Hàm số y  3x  x  với x  có đạo hàm x C y'  3x  x x D y '  6x  x B y '  3x  A y '  6x  Câu 13: Hàm số có y '  2x  với x  x2 3(x  x) x3 1 B y  C y  x3 x Câu 14: Cho hàm số f (x)  cos x , với x  R ta có f ''(x) x  5x 1 A y  x A f "(x)  2cosx B f "(x)  2sin 2x C f "(x)  2cos2x D f "(x)  2cos2x 2x  x  D y  x mx  n Tính A  m  n ?   2x  A A  11 B A  13 C A  D A  Câu 16: Cho hàm số y  2x  x  có đồ thị (C) Hệ số góc tiếp tuyến đồ thị (C) điểm có hoành độ x  2 ' Câu 15: Cho (4x  3) 2x    A 60 B 60 C.22 D 22 x 3 điểm M(1; 2) 2x  C y  3x  D y  3x  Câu 17: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  A y  3x  B y  3x  Câu 18: Đồ thị hàm số y  x  2ax  b cắt trục tung điểm A(0; 1) , tiếp tuyến đồ thị điểm A có hệ số góc k  2 Giá trị a b là: A a  1;b  1 B a  2;b  C a  2;b  D a  1;b  1 Câu 19: Cho hàm số f (x) chưa xác định x  1 , f (x)  x  2x  Để hàm số f (x) liên tục x2 1 x  1 phải gán cho f ( 1) giá trị bao nhiêu? 1 D  2 Câu 20: Cho tứ diện ABCD có AB  AC, DB  DC , gọi I trung điểm cạnh BC Khẳng định A.3 B C sau đúng? A DI  (ABC) B (ABC)  (AID) C CD  (ABD) D AI  (BDC) Câu 21: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cân A, gọi E trung điểm cạnh BC, cạnh bên SB vuông góc với mặt phẳng (ABC) Khẳng định sau đúng? A AB  SC B (SBC)  (SAC) C AE  (SBC) D BC  SA Câu 22:Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, hai mặt bên (SAB) (SBC) vuông góc với mặt phẳng (ABCD), SB  a Góc đường thẳng SD mặt phẳng (ABCD) A 600 B 300 C 450 D 900 Câu 23: Cho hình chóp S.ABCD có độ dài cạnh đáy a , SA  2a Khi côsin góc mặt bên (SAB) mặt đáy (ABCD) hình chóp 7 30 15 42 Câu 24: Cho hình chóp S.ABC SA, AB, BC vuông góc với đôi một.Biết A B C D SA  a , AB  a Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) A a B a C 2a 5 D a Câu 25: Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A'B'C'D' , đáy hình vuông cạnh a Khoảng cách BD ' AA ' A a B a a .Hết C D a 2 Thí sinh không sử dụng tài liệu, cán coi thi không giải thích thêm TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI - BA ĐÌNH ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 11 NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: TOÁN ***** Thời gian làm : 45phút ĐỀ CHÍNH THỨC ( Đề gồm trang) PHẦN THI TỰ LUẬN (5 điểm) Câu 1:(1,5 điểm) Tính giới hạn sau lim 2x  x  x  1 x   3x x 1 x 1 lim Câu 2:( 1,5 điểm) Tính đạo hàm hàm số f (x)  2sin x  cos2x Cho hàm số y  2x  3x  1có đồ thị (C) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng y   x+8 12 Câu 3:( điểm) Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD hình chữ nhật Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) Biết AB  a ; AD  2a , góc cạnh bên SD mặt phẳng (ABCD) 600 Chứng minh BC vuông góc với mặt phẳng (SAB) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD) Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu, cán coi thi không giải thích thêm ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 11 NĂM HỌC 2016 - 2017 PHẦN THI TỰ LUẬN Câu Đáp án Biểu điểm 0,75đ 2x  x  lim    Câu x   x2 (1.5 điểm) 0,75đ   3x   lim x 1 Câu (1.5 điểm) x 1 0.75 đ f '(x)  (2sin x  cos2x)'= = =4sin 2x Cho hàm số y  2x  3x  1có đồ thị (C) + Tìm hệ số góc 12 0.25đ 0.5đ + Viết hai PTTT y  12x  ; y  12x 19 Câu (2 điểm) Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD hình chữ nhật Chứng minh BC vuông góc với mặt phẳng (SAB) 1đ Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD) + Xác định góc , khoảng cách + Tính khoảng cách 0.5đ 2a 0.5đ ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM SỐ LẺ (001, 003,005 ) Câu1: Câu2: Câu3: Câu4: Câu5: Câu6: Câu7: Câu8: Câu9: Câu10: C C A B C C A B B A Câu11: Câu12: Câu13: Câu14: Câu15: Câu16: Câu17: Câu18: Câu19: Câu20: D A A D A D A C B D Câu21: Câu22: Câu23: Câu24: Câu25: Điểm: C A B A B ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM SỐ CHẴN (002, 004,006 ) Câu1: Câu2: Câu3: Câu4: Câu5: Câu6: Câu7: Câu8: Câu9: Câu10: C C A A B A D D C B Câu11: Câu12: Câu13: Câu14: Câu15: Câu16: Câu17: Câu18: Câu19: Câu20: B D C D A B B A C B Câu21: Câu22: Câu23: Câu24: Câu25: Điểm: C C A D D ... không giải thích thêm TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI - BA ĐÌNH ***** ĐỀ CHÍNH THỨC ( Đề gồm trang) ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 11 NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm : 45phút MÃ ĐỀ THI 002 Họ tên thí... cán coi thi không giải thích thêm TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI - BA ĐÌNH ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 11 NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: TOÁN ***** Thời gian làm : 45phút ĐỀ CHÍNH THỨC ( Đề gồm trang) PHẦN THI TỰ... Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu, cán coi thi không giải thích thêm ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 11 NĂM HỌC 2016 - 2017 PHẦN THI TỰ LUẬN Câu Đáp án Biểu điểm 0,75đ 2x  x  lim
- Xem thêm -

Xem thêm: toanmath com đề thi HK2 toán 11 năm học 2016 2017 trường THPT nguyễn trãi hà nội , toanmath com đề thi HK2 toán 11 năm học 2016 2017 trường THPT nguyễn trãi hà nội , toanmath com đề thi HK2 toán 11 năm học 2016 2017 trường THPT nguyễn trãi hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay