GRAMMAR POINTS (G8).

5 183 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2013, 01:26

GRAMMAR POINTS (Grade 8 – 1 st semester) 1. Present simple tense (thì hiện tại đơn) a. Form: S + V/V s /V es S + don’t/doesn’t + V Do/does + S + V ? * Động từ tận cùng bằng “o/s/x/z/ch/sh” (teach/wash/watch/go .) : thêm “es” vào động từ sau she/he/it/dt số ít Ex: She teaches English * Độngtừ tận cùng bằng “y” (carry/study/cry .) : đổi “y”  “i” và thêm “es” vào độngtừ sau she/he/it/dt số ít Ex: He studies English b. Use: * Sự thật hiển nhiên Ex: The sun rises in the East * Một hành động lập đi lập lại nhiều lần, 1 thói quen Ex: I get up at 6 o’clock every day c. Clues: thì hiện tại đơn thường đi với always/usually/often/sometimes/occasionally/seldom/rarely/every day (week/month/year .)/on Mondays(Tuesdays .)/once a week . 2. Enough (đủ .để có thể) a. S + be (not) + adj + enough + to.V Ex: She is old enough to do what she wants b. S + be (not) + adj + enough + for + N/Pno + to.V Ex: The weather is fine enough for us to go out c. S + V + enough + noun + to.V Ex: I had enough money to buy that car. 3. Be going to (sẽ, sắp) a. Form: S + be (is/am/are) + going to + V b. Use * Be going to được dùng để nói về 1 dự đònh (talk about intention) sẽ được thực hiện trong tương lai hay 1 quyết đònh sắn có Ex: We are going to spend our holiday in Florida this year. * Be going to được dùng để nói về 1dự đoán tương lai. Ex: She is going to have another baby in June. 4. Adverbs of place (trạng từ chỉ đòa điểm) a. Form: here (ở đây)/there (ở kia)/outside (ở bên ngoài)/inside (ở bên trong)/upstairs (ở tầng trên)/downstairs (ở tầng dưới)/around (quanh)/in London (ở London)/out of the window (ở ngoài cửa sổ) . b. Position (vò trí của trạng từ chỉ đòa điểm) * Thường đứng cuối mệnh đề Ex: The children are playing upstairs * Thường đứng trước trạng từ chỉ thời gian Ex: She lived in London in 1990. 5. Reflexive pronouns (đại từ phản thân) a. Form: b. Use: * Thường được dùng làm tân ngữ của động từ khi chủ ngữ và tân ngữ là cùng 1 người hay 1 vật Ex: He bought himself a new car * Được dùng làm từ nhấn mạnh cho chủ ngữ hay tân ngữ, có nghóa là “chính người đó,vật đó”. Trong trường hợp này đại từ phản thân dứng ngay sau từ được nhấn mạnh Ex: The manageress herself spoke to me * Khi nhấn mạnh chủ ngữ, đại từ phản thân có thể đứng cuối câu Ex: The manageress spoke to me herself * By + đại từ phản thân = alone: một mình Ex: He lives by himself in that large house = He lives alone in that large house. 6. Modals verbs (động từ tình thái): must/have to/ ought to 6.1 Must Myself chính tôi Yourself chính anh/chò/bạn Himself chính anh ấy/ông ấy Herself chính chò ấy/bà ấy Itself chính nó Ourselves chính chúng tôi Yourselves chính các anh/chò bạn Themselves chính họ a. Form: S + must + V S + mustn’t + V Must + S + V ? b. Meaning * Must (phải, cần phải) c. Use * Must được dùng để đưa ra 1 lời khuyên hay 1 đề nghò được nhẫn mạnh Ex: You must take more exercise * Must được dùng để diển tả 1 sự bắt buộc từ phía người nói Ex: You must stop smoking 6.2 Have to a. Form S + have to + V S + don’t/doesn’t + have to + V Do/ does + S + have to + V? b. Meaning * Have to (phải) c. Use: Have to được dùng để chỉ sự bắt buộc đến từ bên ngoài (luật pháp,nội qui,thoả thuận và lệnh của người khác .) Ex: I have to stop smoking. Doctor’s orders 6.3 Ought to a. Form S + ought to + V S + oughtn’t to + V Ought + S + to + V ? b. Meaning * Ought to (nên,phải) c. Use: Ought to được dùng để diển đạt lời khuyên hay lời đề nghò Ex: You ought to drive more carefully 7. Past simple tense (thì quá khứ đơn) a. Form: S + Ved/V 2 S + didn’t + V Did + S + V? b. Use * Hành động xảy ra và kết thúc tại 1 thời điểm xác đònh ở quá khứ Ex: He went to Paris last month. * Hành động diễn ra trong 1 thời gian nhưng đã kết thúc ở quá khứ Ex: He worked in that bank for ten years c. Clues: Trạng từ chỉ thời gian thường đi kèm với thì quá khứ: yesterday/last night (week,month .)/ago 8. Preposition of time (giới từ chỉ thời gian) -In the 20 th century -In 1998 -In June -In summer -In the morning -In October 2002 -On Monday -On Monday morning -On May 24 th -On Christmas Day -On my birthday -At 5 o’clock -At night -At Christmas -At 7.20 p.m -After 6 o’clock -After lunch -Half after 7 in themorning -Before lunch -Two daysbefore Christmas -The day before yesterday - Between 6 p.m and 7 p.m - Between Moday and Friday 9. Used to a. Form S + used to + V S + didn’t use to + V Did + S + use to + V? b. Use * Dùng để diển tả thói quen trong quá khứ hay 1 điều gì đó chỉ tồn tại trong quá khú (hiện nay không còn nữa) Ex: I used to go fishing when I was a kid 10. Adverb of manner (trạng từ chỉ thể cách) a. Form: Adjective + LY  Adverb of manner Ex: bad  badly b. Use: được dùng để cho biết điều gì đó xảy ra hay được thực hiện như thế nào c. Special cases: 1. goodwell 2. fastfast 3. earlyearly 4. latelate 5. hardhard 6. happyhapilly d. Position: thường đứng ở cuói câu Ex: They speak English well. 11. Modal verb SHOULD Form: SHOULD + V Use: SHOULD dùng để diễn đạt 1 lời đề nghò,lời khuyên,sự bắt buộc hay bổn phận Ex: We should have a party to celebrate his birthday 12. Commands and requests and advice in reported speech (câu mệnh lệnh, yêu cầu, lời khuyên trong lời nói gián tiếp) a. Commands and requests (câu mệnh lệnh, yêu cầu) S + told (asked/ordered/requested) + O + (not) TO.V Ex: He said:” Can you meet me after class”  He told me to meet him after class. The policeman said:”Please show me your driving licence”  The policeman ordered me to show him my driving licence She said:”Don’t leave your room,Tom”  She told Tom not to leave hí room. b. Advice (lời khuyên) S + told + O + (that) + S + should + V Ex: He said:”You should stop smoking'”  He told me that I should stop smoking He said to John:” You shouldn’t drive so fast.”  He told John that he shouldn’t drive so fast 13. Present simple tense a. Use: * Thì hiện tại dơn được dùng để diễn tả 1 chân lý, 1 sự thật hiển nhiên, 1 thói quên hay 1 hành động xảy ra thường xuyên ở hiện tại Ex: The earth moves around the sun We live in the city. My father watches TV every night. * Thì hiện tại đơn (mang ý nghóa tương lai) được dùng để nói về thời gian biểu, chương trình hay những kế hoạch được sắp xếp như 1 thời gian biểu Ex: The train leaves Hanoi at 11 and arrives in HCM City at 24. What time does the film begin? I start my job on Monday 14. Gerund (danh động từ) * Form: V+ ing Ex: workworking / smokesmoking / swimswimming / lielying * Use - Được dùng sau “avoid/begin/consider/continue/enjoy/finish/hate/love/mind/prefer/suggest/stop .” Ex: She enjoys teaching - Được dùng sau giới từ Ex: She is fond of dancing 15. Modals: can/could/may a. “Can/Could” đùng yêu cầu người khác làm điều gì đó cho mình. Could thường trang trọng,lòch sự hơn Can Ex: Can you wait a moment, please? Could you help me carry this bag? b. “May” dùng đề nghò giúp đở người khác làm điều gì Ex: May I help you? 16. TOO .TO/TOO .FOR .TO . (quá . không thể) * Form: a. S + be + too + adj + to.V Ex: She is too young to go to school. b. S + be + too + adj + for + N/Pno + to.V Ex: The weather is too bad for us to go out * Use: được dùng để chỉ nguyên nhân đưa đến kết quả phủ đònh 17. Present Perfect Tense (Hiện Tại Hoàn Thành) a. Form: (+) I / WE / YOU / THEY / Danh từ số nhiều + HAVE +Ved / V3 HE / SHE / IT / Danh từ số ít + HAS + Ved / V3 Subject (S): Chủ từ (−) S + haven’t/hasn’t + Ved / V3 (?) Have/Has + S + Ved / V3 ? b. Use: 1. Chỉ hành động xảy ra trong quá khứ và hành động đó kéo dài đến hiện tại. Thí dụ: • I have taught English for 17 years now. (Tôi dạy tiếng Anh cho đến bây giờ được 17 năm rồi) • Her daughter has been ill since last week. (Con gái của bà ấy bò bệnh từ tuần rồi) 2. Chỉ hành động xảy ra trong quá khứ và hành động đó không cần xác đònh rõ vào thời điểm nào. Thí dụ:: • I have read this book already. (Tôi đã đọc quyển sách này rồi) • She has sent him a letter recently. (Chò ấy vừa mới gởi cho anh ấy 1 lá thơ.) 3. Chi hành động được lập đi lập lại trong quá khứ nhiều lần. Thí dụ: • I have been to New York several times. (Tôi đến New York nhiều lần) 4. Chỉ hành động xong trước một hành động khác ở hiện tại hay tương lai. Thí dụ: • You will pass the test after you have done these exercises. (Bạn sẽ vượt qua bài kiểm tra sau khi bạn làm xong những bài tập này) • He says that he has completed his work. (Anh ấy nói rằng anh ấy hoàn thành công việc của anh ấy) * NOTE (ghi chú) • Vpp (past participle) (quá khứ phân từ) = Ved (hợp qui tắc)/ V3 (bất qui tắc) • Các trạng từ thường được dùng với thì hiện tại hoàn thành: 1. just : vừa mới 2. recently,lately : gần đây,vừa mới 3. ever : đã từng 4. never : chưa bao giờ 5. already : rồi 6. yet : chưa 7. since : từ khi 8. for : trong khoảng 9. so far , until now , up to now , up to the present : cho đến bây giờ 10. several times ,many times: nhiều lần • SINCE : chỉ từ một điểm thời gian xác đònh trong quá khứ • FOR : chỉ khoảng thời gian từ lúc sự việc xảy ra đến nay. SINCE Yesterday Last night Last Monday January Christmas My birthday I was a boy 1995 TỪ Hôm qua Đêm hôm qua Thứ Hai trước Tháng Giêng Lễ Giáng Sinh Sinh nhật của tôi Khi tôi còn bé Năm 1995 FOR An hour Three week At least a month Ten years A while A few minutes TRONG Môt giờ Ba tuần lẽ Ít nhất là một tháng Mười năm Chốc lát Vài phút • IN : được dùng thay thế cho FOR trong các cụm từ tương tự như sau: - in the past four year : trong bốn năm qua - in the last few days : trong vài ngày qua 18. Present continuous / progressive tense (thì hiện tại tiếp diễn) a. Form: (+) I + am + V ing HE / SHE / IT / Danh từ số ít + is + V ing WE/YOU/THEY/Danh từ số nhiều + are + V ing Subject (S): Chủ từ (−) S + am not/isn’t/aren’t + V ing (?) Am/is/are + S + V ing ? b. Use: * Hành động hay sự việc đang diễn ra ở hiện tại (thuêòng đi với các trạng từ chỉ thời gian: now/right now/ at present/at the moment/this week (month/year .) Ex: It is raining * Hành động sắp xảy ra hay hành động được sắp xếp đã được hoạch đònh ở tương lai gần. Ex: What are you doing tonight? – I am meeting Nga, and we are going to the movies. * Tình trạng đang tiến triển và thay đổi (thường được dùng với 2 động từ GET và BECOME Ex: The weather is getting colder. 19 Comparison (so sánh) Comparison (so sánh) Forms (dạng) Examples (thí dụ) 1/Equal Comparison (So sánh bằng) AS + ADJ/ADV +AS Tom is as tall as his friend 2/Negative Comparison (So sánh không bằng) NOT + SO(AS) ADJ/ADV + AS Tom is not so tall as his friend 3/Comparative (So sánh hơn) 3.1/ Tính từ ngắn: ADJ + ER + THAN I am taller than Mary 3.2/ Tính từ dài: MORE + ADJ + THAN I am more beautiful than she 3.3/ Tính từ đặc biệt 1. good/wellbetter 2. bad/badlyworse 3. many/muchmore 4. littleless 5. farfarther/further He is better than his brother 3.4/ Tính từ ngắn và tính từ dài: LESS+ADJ +THAN Hanoi is less big than HCM city This film is less interesting than the one we saw last night 4/Superlative (So sánh nhất) 4.1/ Tính từ ngắn: THE + ADJ + EST Tom is the tallest boy 4.2/ Tính từ dài: THE + MOST + ADJ Tom is the most intelligent boy 4.3/ Tính từ đặc biệt 1. good/wellbest 2. bad/bBadlyworst 3. many/muchmost 4. littleleast 5. farfarthest/ furthest He is the best boy 5/ Notes (Ghi chú 1. hothotter/hottest 2. largelarger/largest 3. happyhappier/happiest 4. clevercleverer/cleverest Today is hotter than yesterday was. 20/ Comparison (so sánh) Comparison (so sánh) Forms (dạng) Use & Examples (cách dùng và thí dụ) Like + N/Pro Được dùng để diễn đạt sự giống nhau. Sau “LIKE” là một danh từ hay đại từ Ex: You look like your mother. He ran like the wind (not) the same + N + as (not) the same as Được dùng để diễn đạt sự đồng nhất (hay không đồng nhất) Ex: Her hair isn’t the same color as her mother’s The shirt on the shelf is the same as the one in the window Different from Được dùng để diễn đạt sự khác nhau Ex: She is very different from her sister . GRAMMAR POINTS (Grade 8 – 1 st semester) 1. Present simple tense (thì hiện tại đơn)
- Xem thêm -

Xem thêm: GRAMMAR POINTS (G8)., GRAMMAR POINTS (G8)., GRAMMAR POINTS (G8).

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay