giáo án điện tử sự điện li

9 436 7
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2013, 01:25

®iÖn li ®iÖn li Líp 11 PTTH Líp 11 PTTH ®iÖn li ®iÖn li I. I. HiÖn t­îng ®iÖn li HiÖn t­îng ®iÖn li II. II. C¬ chÕ cña qu¸ tr×nh ®iÖn li C¬ chÕ cña qu¸ tr×nh ®iÖn li 1. CÊu t¹o cña ph©n tö H 1. CÊu t¹o cña ph©n tö H 2 2 O O 2. Qu¸ tr×nh ®iÖn li cña NaCl trong n­íc 2. Qu¸ tr×nh ®iÖn li cña NaCl trong n­íc 3. Qu¸ tr×nh ®iÖn li cña HCl trong n­íc 3. Qu¸ tr×nh ®iÖn li cña HCl trong n­íc 1. 1. Thí nghiệm Thí nghiệm Kết luận: dung dịch axit, bazơ, muối dẫn được Kết luận: dung dịch axit, bazơ, muối dẫn được điện. điện. 2. Nguyên nhân tính dẫn điện của các dung 2. Nguyên nhân tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazơ, muối trong nước. dịch axit, bazơ, muối trong nước. Đó là do trong dung dịch của chúng có các tiểu Đó là do trong dung dịch của chúng có các tiểu phân mang điện tích được gọi là các ion. phân mang điện tích được gọi là các ion. Ion mang điện tích dương là cation ( Na Ion mang điện tích dương là cation ( Na + + , H , H + + ) ) Ion mang điện tích âm là anion ( Cl Ion mang điện tích âm là anion ( Cl - - , OH , OH - - ) ) I. Hiện tượng điện li I. Hiện tượng điện li 3. Định nghĩa 3. Định nghĩa - Chất điện li: là những chất tan trong nước Chất điện li: là những chất tan trong nước phân li ra các ion phân li ra các ion dung dịch chất điện li dẫn được điện. dung dịch chất điện li dẫn được điện. Dung dịch chất không điện li không dẫn Dung dịch chất không điện li không dẫn được điện ( rượu êtylic, đường được điện ( rượu êtylic, đường saccarozơ) saccarozơ) I. HiÖn t­îng ®iÖn li - ®iÖn li: lµ qu¸ tr×nh ph©n li c¸c chÊt ®iÖn li: lµ qu¸ tr×nh ph©n li c¸c chÊt trong n­íc thµnh ion. trong n­íc thµnh ion. ®iÖn li ion ©m + ion d­¬ng ®iÖn li ion ©m + ion d­¬ng Axit gèc axit + H Axit gèc axit + H + + Baz¬ Baz¬ OH OH - - + ion kim lo¹i + ion kim lo¹i Muèi gèc axit + ion kim lo¹i Muèi gèc axit + ion kim lo¹i I. HiÖn t­îng ®iÖn li - ®iÖn li ®­îc biÓu diÔn b»ng ®iÖn li ®­îc biÓu diÔn b»ng ph­¬ng ph­¬ng tr×nh ®iÖn li. tr×nh ®iÖn li. VD: VD: NaCl Na NaCl Na + + + + Cl Cl - - HCl HCl H H + + + + Cl Cl - - NaOH Na NaOH Na + + + + OH OH - - II. Cơ chế của quá trình II. Cơ chế của quá trình điện li điện li 1. 1. Cấu tạo của phân tử nước H Cấu tạo của phân tử nước H 2 2 O. O. H O H : . . . . : Kết luận: Nước là chất phân cực (Minh họa) dung môi nước là dung môi phân cực -2 + + II. C¬ chÕ cña qu¸ tr×nh II. C¬ chÕ cña qu¸ tr×nh ®iÖn li ®iÖn li 2. Qu¸ tr×nh ®iÖn li cña NaCl trong n­íc. 2. Qu¸ tr×nh ®iÖn li cña NaCl trong n­íc. Minh häa Minh häa II. C¬ chÕ cña qu¸ tr×nh II. C¬ chÕ cña qu¸ tr×nh ®iÖn li ®iÖn li 3. Qu¸ tr×nh ®iÖn li cña H 3. Qu¸ tr×nh ®iÖn li cña H δ δ + + Cl Cl δ δ - - trong n­íc. trong n­íc. ion H ion H + + ion Cl ion Cl - - HCl H HCl H + + + Cl + Cl - - + - + - + - + - + - + - + - + + - + - + - + _ _ + - + - __ + + - + - __ + - + - + - + - + - + - . được điện. dung dịch chất điện li dẫn được điện. Dung dịch chất không điện li không dẫn Dung dịch chất không điện li không dẫn được điện ( rượu êtylic,. - Chất điện li: là những chất tan trong nước Chất điện li: là những chất tan trong nước phân li ra các ion phân li ra các ion dung dịch chất điện li dẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án điện tử sự điện li, giáo án điện tử sự điện li, giáo án điện tử sự điện li

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay