Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường do nước thải y tế trên địa bàn tỉnh hưng yên đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và thiết kế hệ thống xử lý nước thả

76 142 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2017, 22:26

Luận văn thạc sỹ Viện KH&CN Môi tr-ờng M U Bo v mụi trng, m bo s phỏt trin bn vng ó v ang tr thnh chin lc mang tớnh ton cu, khụng cũn l riờng cho tng quc gia, tng khu vc Ti Vit Nam, bờn cnh cỏc c s sn xut cụng nghip, thỡ cỏc c s y t khỏm cha bnh c coi l cỏc trng im v tỡnh trng ụ nhim mụi trng ang c quan tõm nht cỏc thnh ph v cỏc khu ụ th Cỏc c s y t vi cỏc chc nng v nhim v ca mỡnh, hng ngy ang thi mụi trng mt lng cht thi rt ln Trong cỏc cht thi ú thỡ nc thi l mt nhng mi quan tõm, lo ngi sõu sc i vi cỏc nh qun lý mụi trng v xó hi vỡ chỳng cú th l ngun gõy ụ nhim phỏt tỏn nhanh v nh hng nghiờm trng n i sng ngi Tnh Hng Yờn khụng phi l mt ngoi l, vi v trớ a lý l trung tõm ng bng Bc b, din tớch t nhiờn nh, mt dõn s cao v thu nhp bỡnh quõn u ngi khong trung bỡnh ca c nc, cỏc tỏc ng ca ụ nhim s cng rừ v mnh hn Hin nay, Hng Yờn cng cha cú iu tra, kho sỏt hin trng ụ nhim nc thi y t trờn a bn tnh Do ú, vic iu tra kho sỏt hin trng v nghiờn cu tỡm gii phỏp thớch hp gim thiu, x lý hiu qu nc thi y t l mt mc tiờu quan trng Ngoi cỏc bin phỏp qun lý thỡ vic ỏp dng cỏc bin phỏp k thut cng ó c cõn nhc v thc hin Trờn a bn ó cú mt s trm x lý nc thi bnh vin, nh: Bnh vin a Khoa, Bnh vin Lao v bnh Phi Tuy nhiờn, vic a cụng ngh phự hp m bo cho hiu qu x lý cao, ng thi chi phớ u t v hnh tit kim l iu rt quan trng Xut phỏt t mc tiờu tỡm hiu hin trng tin ti gim thiu ụ nhim, gim tỏc ng xu n mụi trng v sc khe cng ng t cỏc hot ng khỏm cha bnh, cng nh ỏp ng c nhng yờu cu ca Lut Bo v mụi trng Mt khỏc, chun húa, m rng ng dng, nõng cao cht lng t vn, ti u húa quỏ trỡnh qun lý v hnh trm x lý nc thi bnh vin ti tnh Hng Yờn Chỳng Hong Trng Nhu Lp cao hc 12BQLMT-HY Luận văn thạc sỹ Viện KH&CN Môi tr-ờng tụi tin hnh ti: ỏnh giỏ hin trng ụ nhim mụi trng nc thi y t trờn a bn tnh Hng Yờn xut gii phỏp phũng nga, gim thiu ụ nhim mụi trng v thit k h thng x lý nc thi bnh vin a khoa Hng Yờn - Mc ớch ca ti + a bc tranh chung ỏnh giỏ hin trng nc thi y t tnh Hng Yờn; + La chn gii phỏp gim thiu ụ nhim mụi trng, ú u tiờn cỏc bin phỏp k thut x lý nc thi; + Thit k mt s hng mc chớnh h thng x lý nc thi bnh vin a khoa tnh Hng Yờn - i tng v phm vi ca ti + i tng: Hin trng nc thi y t tnh Hng Yờn; + xut gii phỏp phũng nga, gim thiu ụ nhim mụi trng v phõn tớch la chn cụng ngh x lý nc thi bnh vin a khoa tnh - C s khoa hc v thc tin ca ti Vn ụ nhim nc thi bnh vin tnh nh ang núng bng, nhiờn cha cú mt iu tra ỏnh giỏ hin trng c th no Bờn cnh ú cỏc phng phỏp nghiờn cu mụi trng ngy cng c hon thin v hon ton kh nng ng dng nghiờn cu kho sỏt, ỏnh giỏ hin trng mụi trng nc c th l nc thi y t Vỡ vy ngi thc hin lun cng s s dng mt s phng phỏp nghiờn cu (iu tra phng vn, hi cu, tng quan ti liu) ỏnh giỏ mc ụ nhim mụi trng cng nh xut cỏc gii phỏp gim thiu ụ nhim v ci thin mụi trng nc thi y t gõy H thng cỏc c s y t, khỏm cha bnh trờn a bn tnh Hng Yờn hin khỏ a dng (bnh vin cụng lp, h thng cỏc trung tõm y t, cỏc bnh vin t nhõn cựng h thng cỏc phũng khỏm) Phn ln c u t xõy dng t lõu, mt s ó xung cp v hu ht cha cú h thng x lý nc thi cng nh cht thi núi chung Trong ú Bnh vin a khoa tnh Hng Yờn l mt sỏu c s gõy ụ nhim mụi nghiờm trng ca tnh (theo Quyt nh s 64/2003/Q-TTg Hong Trng Nhu Lp cao hc 12BQLMT-HY Luận văn thạc sỹ Viện KH&CN Môi tr-ờng ngy 22/4/2003 ca Th tng Chớnh ph v vic phờ duyt k hoch x lý trit cỏc c s gõy ụ nhim mụi trng nghiờm trng Vỡ vy cn thit a cỏc gii phỏp gim thiu ụ nhim mụi trng, thit k h thng x lý nc thi bnh vin a khoa tnh Hng Yờn V thit k h thng x lý nc thi bnh vin a khoa tnh, ti cng hng n ng dng mt s cụng ngh hin i, khc phc nhng nhc im ca h thng c ó xõy dng t trc ca bnh vin a khoa tnh Hng Yờn C th, lõu x lý nit, ammonia nc thi, ngi ta thng dựng phng phỏp truyn thng, qua hai giai on l nitrat húa v kh nitrat Vi loi nc cú nng ụ nhim cao, phng phỏp truyn thng ũi hi phi lu nc h thng lõu, vỡ th chi phớ b sung húa cht cho quỏ trỡnh rt ln B sinh hc mng vi lc (MBR) x lý nit, ammonia nc thi cú th khc phc hon ton nhc im trờn l gii phỏp m ti hng ti - B cc ca lun M u Chng 1: Tng quan v hin trng hot ng y t v mụi trng nc thi ngnh y t Vit Nam v tnh Hng Yờn Chng 2: Cỏc phng phỏp x lý nc thi v hin trng mt s mụ hỡnh x lý nc y t Vit Nam Chng xut gii phỏp phũng nga, gim thiu ụ nhim mụi trng nc thi y t tnh Hng Yờn Chng 4: Tớnh toỏn thit k h thng x lý nc thi bnh vin a khoa tnh Hng Yờn Kt lun Ti liu tham kho Ph lc Hong Trng Nhu Lp cao hc 12BQLMT-HY Luận văn thạc sỹ Viện KH&CN Môi tr-ờng Chng TNG QUAN V HIN TRNG HOT NG Y T V MễI TRNG NC THI NGNH Y T VIT NAM V TNH HNG YấN 1.1 TNG QUAN V HIN TRNG HOT NG 1.1.1 THC TRNG H THNG Y T VIT NAM a) C cu t chc V t chc y t cp Trung ng, Chớnh ph ó ban hnh Ngh nh s 63/2012/N-CP ngy 31/8/2012 quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B Y t Theo ú B Y t thc hin chc nng qun lý nh nc v y t, bao gm cỏc lnh vc: Y t d phũng (YTDP); khỏm bnh, cha bnh, phc hi chc nng; giỏm nh y khoa, phỏp y, phỏp y tõm thn; y dc c truyn; sc khe sinh sn; trang thit b y t; dc; m phm; ATTP; BHYT; DSKHHG; qun lý nh nc cỏc dch v cụng lnh vc thuc phm vi qun lý nh nc ca B Mt s thay i ỏng chỳ ý l thnh lp mi Cc Cụng ngh thụng tin v V Truyn thụng v Thi ua, khen thng; Chuyn i mụ hỡnh t chc ca V Y Dc c truyn thnh Cc Qun lý Y Dc c truyn v V Khoa hc v o to thnh Cc Khoa hc cụng ngh v o to; i tờn Cc An ton v sinh thc phm thnh Cc An ton thc phm; T chc li V Phỏp ch trung thc hin nhim v phỏp ch theo ỳng quy nh ti Ngh nh s 55/2011/N-CP ngy 04/7/2011 ca Chớnh ph V t chc y t cỏc a phng, hin ang thc hin theo Ngh nh s 13 v 14/2008/N-CP ca Chớnh ph, Thụng t liờn tch s 03/2008/TTLT-BNVBYT ngy 25/4/2008 Trung tõm y t huyn trc thuc S y t, nhng nhng huyn cha iu kin thỡ ch thnh lp Trung tõm y t huyn thc hin c chc nng YTDP v khỏm, cha bnh; cỏc Trm y t (TYT) xó, phng chuyn v trc thuc Trung tõm y t huyn B Y t ang xõy dng D tho Ngh nh ca Chớnh ph v t chc v nhõn lc i vi y t xó, phng, th trn thay th Quyt nh s Hong Trng Nhu Lp cao hc 12BQLMT-HY Luận văn thạc sỹ Viện KH&CN Môi tr-ờng 58/Q-TTg b H thng bnh vin Vit Nam Theo kt qu thng kờ ca B Y t, tớnh n nm 2003, Vit Nam cú khong 12.526 c s y t v chm súc sc kho vi khong 184.484 ging bnh, ú cú 847 bnh vin Nm 2007 Vit Nam cú khong 13.439 c s y t vi khong 202.941 ging bnh, ú cú 953 bnh vin n nm 2011, c nc cú 229.928 ging bnh Hu ht cỏc bnh vin ln u trung cỏc thnh ph ln, nhiu nht l thnh ph H Chớ Minh cú 24 bnh vin vi 16.752 ging bnh v H Ni cú 18 bnh vin vi khong 3.640 ging bnh S liu thng kờ c th hin bng 1.1 [4, 14] Bng 1.1 Thng kờ s ging bnh Vit Nam [4, 14] Stt 10 11 12 13 14 Loi bnh vin Tng s Bnh vin Bnh vin a khoa Bnh vin chuyờn khoa Bnh vin y hc dõn tc Phũng khỏm a khoa khu vc Phũng khỏm chuyờn khoa Nh h sinh khu vc Bnh vin iu dng & Phc hi chc nng Bnh vin da liu Trm y t Trm y t xó Trm y t cỏc ngnh Trung tõm y t cỏc ngnh S lng 13.439 953 777 128 48 801 45 24 39 18 11.544 10.834 710 15 S ging bnh 229.928 138.730 106.720 26.599 5.411 9.406 980 679 5.853 1.734 45.059 45.059 500 Ngun: B Y t, 2011 Bờn cnh s phỏt trin ca h thng cỏc bnh vin cụng lp thỡ thi gian qua cũn ghi nhn s phỏt trin mnh m ca cỏc bnh vin t nhõn v bỏn cụng, theo thng kờ ca B Y t tớnh n nm 2007 c nc cú 77 c s y t t nhõn Ngoi ra, cũn cú 22 bnh vin t c cp giy phộp v ang tin hnh xõy dng Tuy nhiờn, quy mụ cỏc c s y t ngoi cụng lp nhỡn chung cũn nh Hong Trng Nhu Lp cao hc 12BQLMT-HY Luận văn thạc sỹ Viện KH&CN Môi tr-ờng Bng 1.2 Thng kờ cỏc bnh vin t nhõn v bỏn cụng [4] Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Tnh v thnh ph H Ni Hi Phũng Bc Ninh Hi Dng Thỏi Bỡnh H Tõy Thỏi Nguyờn Bc Giang Thanh Hoỏ Ngh An Hu Nng Qung Nam Bỡnh nh k Lk Thnh ph H Chớ Minh Tõy Ninh Bỡnh Dng Bỡnh Thun Long An ng Thỏp An Giang Tin Giang Kiờn Giang Cn Th Bc Liờu C s 1 1 1 4 1 28 1 1 S ging bnh 318 57 48 100 45 50 31 31 100 188 89 292 150 50 100 2.597 50 205 71 50 50 190 100 150 250 50 Ngun: B Y t, 2007 i vi cỏc bnh vin cụng lp, ngoi vic nõng cao cht lng phc v thỡ xu hng chung hin l cỏc bnh vin chuyn theo hng t ch v kinh t v tng t l ging bnh nhm ỏp ng nhu cu khỏm v iu tr ngy mt tng Bờn cnh nõng cao cht lng i ng nhõn lc cỏc bnh vin, cỏn b y t c s, cỏc bnh vin (nht l cỏc bnh vin ln) cũn u t trang thit b hin i phỏt trin thnh cỏc trung tõm y t chuyờn sõu, c bit l s bnh vin cú t l s ging bnh/1.000 dõn ngy cng tng i vi cỏc bnh vin t nhõn v bỏn cụng, ngoi vic phỏt trin cỏc c s khỏm v iu tr, nhiu c s ó u t c s vt cht, trang thit b chuyn Hong Trng Nhu Lp cao hc 12BQLMT-HY Luận văn thạc sỹ Viện KH&CN Môi tr-ờng thnh cỏc bnh vin chuyờn khoa S liu thng kờ v qui hoch mng li cỏc bnh vin Vit Nam n nm 2010 c trỡnh by bng 1.3 [4] Bng 1.3 Quy hoch mng li cỏc bnh vin Vit Nam n 2010 [4] 2001 C s y t Dõn s (triu ngi) BVK Trung ng BVCK Trung ng BVK tnh BVCK tnh Bnh vin huyn Bnh vin ngnh Tng cng Bnh vin t nhõn T l tng trng S ging/1.000 dõn S bnh vin 11 20 107 188 569 75 970 14 2005 S ging bnh 79 6.430 2.210 35.639 23.463 41.805 4.715 117.562 928 14,8 S bnh vin S ging bnh 82 10 6.150 20 6.850 115 41.657 224 28.135 586 46.980 72 4.935 1.027 134.707 25 2.607 +6 % +15 % 16,4 2010 S bnh vin S ging bnh 86,7 10 6.700 17 7.200 122 47.200 262 38.925 575 56.030 63 5.200 1.049 161.255 33 4.790 +2,3 % +20 % 18,7 Ngun:B Y t 2007 c) Nhõn lc y t [4] Theo bỏo cỏo ỏnh giỏ ca B Y t, s lng nhõn lc y t ngy cng c ci thin S y s, bỏc s trờn dõn tip tc tng lờn v t 13,4 vo nm 2011, riờng s bỏc s trờn dõn tng t 7,33 nm 2011 lờn 7,46 nm 2012 (t mc tiờu cho nm 2012 k hoch nm) S dc s i hc trờn dõn nm 2011 t 1,92 (vt mc tiờu cho nm 2015 k hoch l 1,8/vn dõn); s lng iu dng trờn dõn cng tng (t 10,02 nm 2011) [2] S lng cỏn b y t tuyn c s tng lờn l mt kt qu ỏng ghi nhn So vi nm 2010, s lng nhõn lc y t tuyn xó nm 2011 tng thờm 3549 cỏn b (trong ú cú 346 bỏc s) v tuyn huyn tng thờm 6878 cỏn b (trong ú cú 585 bỏc s) Nm 2012, t l TYT xó cú bỏc s t 76,0 %, tng lờn im phn trm so vi nm 2010; t l TYT xó cú y s sn nhi, h sinh t 93,4 % (gim xung nờn khụng t k hoch ra) S thụn, bn, p thuc xó, th trn cú nhõn viờn y t hot ng c trỡ mc trờn 96 % t nm 2009 n 2012, nhng s suy gim t l t dõn ph khu vc thnh th cú nhõn viờn y t hot ng nờn t l thụn, bn, t dõn ph cú Hong Trng Nhu Lp cao hc 12BQLMT-HY Luận văn thạc sỹ Viện KH&CN Môi tr-ờng nhõn viờn y t hot ng ch t 81,2 % Khú khn, hn ch V mc tiờu nõng cao cht lng o to, hin ti cng cha xõy dng c h thng kim nh cht lng o to v kim chun cht lng u cỏc trng o to y khoa Cht lng o to tng cha tng xng vi trỡnh phỏt trin ca k thut v nhu cu cht lng chm súc ca cng ng ang tng nhanh Mc dự ó cú nhng thay i tớch cc vic tng s lng ngun nhõn lc y t nhng trờn thc t ngnh y t cũn gp nhiu khú khn phỏt trin ngun nhõn lc Tỡnh trng thiu nhõn lc y t núi chung v nhõn lc cú trỡnh l bỏc s tuyn y t c s, cng nh nhõn lc YTDP cũn l ỏng lo ngi Cht lng ngun nhõn lc y t cng l mt cn phi c u tiờn gii quyt nhng nm ti d) Trang thit b y t Trong nhng nm qua, v c bn h thng y t ó ỏp ng nhu cu thuc thit yu, vc-xin cho cụng tỏc phũng, cha bnh cho nhõn dõn Cỏc c s y t u bo m cú thuc phự hp vi phõn tuyn k thut, khụng xy tỡnh trng thiu thuc cng ng Giỏ tr thuc sn xut nc nm 2012 c t 1200 triu USD, tng 5,3 % so vi nm 2011, ỏp ng c 234/314 hot cht danh mc thuc thit yu ca Vit Nam v y 29 nhúm tỏc dng dc lý theo khuyn cỏo ca WHO T chc thnh cụng din n Ngi Vit Nam u tiờn dựng thuc Vit Nam nhm h tr cho ngnh dc Vit Nam phỏt trin bn vng, bo m n nh ngun cung thuc, gim s l thuc vo ngun nhp khu t nc ngoi Ngoi vic cp phộp xut nhp khu thuc thng xuyờn, cũn gii quyt nhng trng hp nhp khu thuc him, thuc theo nhu cu iu tr ca bnh vin, nhp khu thuc cung ng cho cỏc chui nh thuc t tiờu chun thc hnh nh thuc tt (GPP), nhp khu thuc song song, bo m nhu cu thuc phũng v cha bnh cho nhõn dõn bao ph mng li cung ng thuc khụng ngng c m rng vi Hong Trng Nhu Lp cao hc 12BQLMT-HY Luận văn thạc sỹ Viện KH&CN Môi tr-ờng khong 2000 dõn cú im bỏn thuc Quan tõm u t phỏt trin mng li cung ng thuc khu vc bin o, vựng sõu, vựng xa Thụng t s 10/2012/TT-BYT ngy 8/6/2012 sa i, b sung mt s iu ca Thụng t s 31/2011/TT-BYT hng dn Danh mc thuc ch yu s dng ti cỏc c s khỏm, cha bnh c qu BHYT toỏn ó m rng phm vi s dng mt s tờn thuc B Y t ang hon thin vic son tho, chun b ban hnh danh mc thuc c BHYT chi tr thay th cho danh mc thuc ch yu s dng ti cỏc c s y t trc õy Tng bc ch ng c ngun vc-xin cho chng trỡnh tiờm chng m rng: ó cú c s nc sn xut c 10/10 loi vc-xin chng trỡnh, ỏp ng c trờn 80 % nhu cu s dng 1.1.2 HIN TRNG HOT NG Y T TNH HNG YấN Hng Yờn l mt tnh thuc ng bng Bc b nm tam giỏc phỏt trin H Ni Hi Phũng Qung Ninh cú a hỡnh bng phng, vi din tớch 923,5 km2, dõn s 1.131.200 ngi, tip giỏp vi Hi Dng, Thỏi Bỡnh, H Nam, H Ni Hng Yờn cú mt dõn s 1225 ngi/km2 T tỏi lp tnh (nm 1997) n kinh t xó hi tnh ó cú nhng bc phỏt trin khụng ngng, cựng vi s phỏt trin kinh t - xó hi thỡ h thng y t ca tnh cng c u t nõng cp m rng phc v ngy cng tt hn nhu cu khỏm cha bnh ca nhõn dõn tnh v mt s tớnh lõn cn H thng y t tnh Hng Yờn gm 02 b phn l h thng y t cụng lp v ngoi cụng lp H thng y t cụng lp: gm bnh vin tuyn tnh vi s ging bnh ni trỳ l 2.335 ging Trong nhng nm va qua c s h tng ca ngnh y t tnh ó cú nhng chuyn bin tớch cc v s lng cng nh cht lng nhng hu ht l tha hng t trc tỏi lp tnh, s bnh vin u t mi ớt nờn phn ln c s h tng ó xung cp v hu nh khụng tỡnh trng quỏ ti Hong Trng Nhu Lp cao hc 12BQLMT-HY Luận văn thạc sỹ Viện KH&CN Môi tr-ờng Bng 1.4 Cụng sut s dng ging bnh bnh vin cp tnh Bnh vin K tnh 500 Cụng sut s dng ging bnh, 2012 (%) 137,18 Bnh vin K Ph Ni 300 154,96 113,37 BV Lao &bnh phi 150 119,78 73,36 BVYH c truyn 150 154,21 81,08 Bnh vin Mt 50 40,68 30,96 Bnh vin tõm thn 130 88,03 77,53 Bnh vin Sn - Nhi 200 25,71 55,69 Stt Tờn n v Ging Cụng sut s dng ging bnh, 2013 (%) 108,52 Ngun: S Y T tnh Hng Yờn Bỏo cỏo tng kt nm 2012,2013 Cỏc c s y t tuyn huyn v cp xó cng tỡnh trng tng t Bng 1.5 Cụng sut s dng ging TT y t huyn, thnh ph Stt Tờn n v Ging Cụng sut s dng ging bnh, 2012 (%) Cụng sut s dng ging bnh, 2013 (%) TTYT Vn giang 85 80,55 71,67 TTYT Vn Lõm 90 167,75 157,59 TTYT Khoỏi Chõu 150 122,05 124,23 TTYT Yờn M 70 113,27 93,14 TTYT M Ho 70 115,17 96,39 TTYT n Thi 90 124,97 104,29 TTYT Kim ng 90 86,44 68,82 TTYT Tiờn L 110 125,64 100,79 TTYT Phự C 90 114,80 105,49 10 TTYT Thnh ph HY 40 122,24 113,51 Ngun: S Y T tnh Hng Yờn Bỏo cỏo tng kt nm 2012,2013 Hin tuyn huyn cú 10 Trung tõm y t huyn, thnh ph thuc tnh, tuyn Hong Trng Nhu Lp cao hc 12BQLMT-HY 10 Luận văn thạc sỹ Viện KH&CN Môi tr-ờng 4 0,008 s = sin 2,42 sin 60 = 0,784 l 0,016 : h s ph thuc vo tit din ngang ca song chn, chn hỡnh dng tit din song chn l hỡnh ch nht, ú = 2,42; : gúc nghiờng ca song chn so vi hng dũng chy, = 600 g: gia tc trng trng g = 9,81 m/s2 Suy ra: 0,8 = 0,051 m= 5,1cm v2 hs = = 0,784 x 9,81 2g Nh vy thụng s song chn rỏc c thit k nh sau: + S khe song chn rỏc : khe + Chiu cao lp nc song chn rỏc : 0,1 m + Chiu rng : 0,2 m + Tn tht ỏp lc song chn rỏc : 0,051m B iu hũa a Nhim v: Ngoi tỏc dng loi cỏc cht rn cú th trng lng ln lng nc thi, b iu hũa cũn giỳp n nh lu lng nc thi, ng thi iu hũa cht lng dũng thi nhm khc phc s dao ng, n nh cht lng dũng vo, nõng cao hiu qu ca cỏc quỏ trỡnh x lý sau b Tớnh toỏn kớch thc b iu hũa: xỏc nh chớnh xỏc dung tớch ca b iu hũa, cn cú c cỏc s liu v bin thiờn lu lng nc thi theo tng khong thi gian ngy, lu lng trung bỡnh ca ngy õy, khụng cú iu kin iu tra c th v bin thiờn lu lng nc thi ca bnh vin theo tng khong thi gian ngy, nờn ta ch cú th tớnh th tớch b iu hũa theo cụng thc gn ỳng nh sau [12]: Vdh = Q * T (m3) Trong ú: Q: Lu lng trung bỡnh ca dũng thi, Q = 200/24 =8,3 (m3/h) Hong Trng Nhu Lp cao hc 12BQLMT-HY 62 Luận văn thạc sỹ Viện KH&CN Môi tr-ờng T: Thi gian lu nc b iu hũa Chn T = gi + Th tớch hot ng ca b : Vh = 8,3 x = 49,8 m3 + Chn chiu cao lm vic ca b l : hlv = m + Chiu cao bo v : hbv = 0,5m + Chiu cao xõy dng : hxd = hlv + hbv = + 0,5 = 3,5 m + Din tớch b iu hũa : Sh = V/hxd = 49,8/3,5 = 14,2 m2 + Kớch thc thc ca b : B x L x H = x x 3,5 = 52,2 (m3) Nh vy thụng s thit k cho b iu hũa nh sau: + Dung tớch hot ng ca b l : 49,8 m3 + Dung tớch xõy dng ca b l : 52,2 m3 + Chiu di b :5m + Chiu rng b :3m + Chiu cao xõy dng b l : 3,5 m + B c chia lm n nguyờn Hm lng BOD5, COD ca nc thi sau i qua b iu hũa gim khong 10%, cũn li: BOD5 = BOD5 (100-10)% = 200 90% = 180 mg/l - Tớnh lng khớ cn cp cho b iu hũa [20] Lng khụng khớ cn cp: Lkhớ = Qh a =8,3 3,74 = 31,04 m3 khớ Trong ú + a: lng khụng khớ cp cho b iu hũa, a = 3,74m3 khớ/m3 nc thi (Theo W.Wesley Echenfelder, Industrial Water Pollution Control, McGraw-Hill Edition, Singapore 2000) + Qh: Lu lng nc thi tớnh theo gi (m3/h) Chn h thng cp khớ bng thộp cú c l, mi ngn bao gm ng t dc theo chiu di ca b + Lu lng khớ mi ng: Hong Trng Nhu Lp cao hc 12BQLMT-HY 63 Luận văn thạc sỹ Viện KH&CN Môi tr-ờng qng= Lkhớ 31,04 3,104 (m khớ/h) = 10 vụng Trong ú: v : tc khớ ng, v ụng =10 15 m/s Chn v ụng = 10m/s + ng kớnh ng dn khớ: dng= qụng vụng 3600 3,104 0,014m = 14mm 10 3600 Chn ng = 21mm, ng kớnh cỏc l mm Chn dl = 4mm = 0,004m.Vn tc khớ qua l vl = 20m/s, chn vl = 15m/s + Lu lng khớ qua mt l: ql = vl d lụ 15 0,004 3600 0,678 m / h 2 4 + S l trờn mt ng: N= qụng qlụ 3,104 4,57 l; Chn N= l 0,678 + S l trờn 1m chiu di ng: n = N/2,5 = 2,4 l; Chn n = l/m.ng B sc khớ (Aeroten tank) a Nhim v: B sc khớ (Aeroten tank) cú nhim v loi b cỏc hp cht hu c cú kh nng phõn hy sinh hc nh vi sinh vt hiu khớ B sc khớ ny cú tỏc dng loi b 40 45% hm lng cỏc cht ụ nhim trc vo b lc sinh hc MBR b Tớnh toỏn thit k b sc khớ (Aeroten tank) Nc thi sau i qua b iu hũa thỡ hm lng BOD, COD, SS gim khong 10% Nh vy hm lng cỏc cht ụ nhim sau qua b iu hũa nh sau: + BOD5 = 200 x (100 10)% = 180 mg/l; + COD = 350 x (100 10)% = 315 mg/l + SS = 220 x 90% = 198 mg/l Hong Trng Nhu Lp cao hc 12BQLMT-HY 64 Luận văn thạc sỹ Viện KH&CN Môi tr-ờng Ngoi cỏc thụng s k trờn, tớnh toỏn thit k b sc khớ cũn cú cỏc thụng s sau õy: + Lu lng nc thi Q = 200 m3/ngy = 8,3 m3/h = 0,0023 m3/s; + Nhit nc thi trỡ b l 250C; + Nng cht rn bay hi hay bựn hot tớnh (MLVSS) c trỡ b l 1500 mg/l; + Nc thi vo b sc khớ cú hm lng cht rn l lng bay hi (bựn hot tớnh) ban u khụng ỏng k + T s cht rn l lng bay hi v cht rn l lng (MLSS) hn hp cn b l 0,8; + Thi gian lu ca bựn hot tớnh (tui bựn) b l 10 ngy; + H s chuyn i gia BOD5 v BOD20 l 0,68 + H s phõn hy ni bo l Kd = 0,06 ngy-1 + H s nng sut s dng cht nn cc i Y = 0,5 + Nc thi c iu chnh cho BOD5 : N : P = 100 : : Nc thi sau sau qua b sc khớ, hiu sut x lý t khong 80% trc vo b lc mng sinh hc MBR Xỏc nh th tớch b: Th tớch b c tớnh theo cụng thc [8]: V= QY c ( S S ) X (1 k d c ) (m3) Trong ú: V: Th tớch b sc khớ (Aeroten tank), m3 Q: Lu lng nc thi, (m3/ngy); Q = 200 m3/ngy Y: H s nng sut s dng cht nn cc i; Y = 0,5 c: Tui bựn (ngy); c = 10 ngy X: Nng cht rn bay hi c trỡ b sc khớ; X = 1500 mg/l Kd: H s phõn hy ni bo (ngy -1); Kd = 0,06 (ngy -1) S0: Hm lng BOD5 u vo (mg/l); S0 = 180 mg/l Hong Trng Nhu Lp cao hc 12BQLMT-HY 65 Luận văn thạc sỹ Viện KH&CN Môi tr-ờng S: Hm lng BOD5 u b sc khớ (mg/l); S = 36 mg/l : Hiu sut x lý (%); = 80% Vy th tớch b l: V = 200 0,5.10.(180 36) = 60 (m3) 1500 (1 0,06.10) + Thi gian nc lu b sc khớ (aeroten tank) l: = 60 V = = 0,3 ngy 7,2 gi Q 200 + Tớnh lu lng bựn d phi x mi ngy: H s to bựn t BOD5 [8] Yobs = Y 1cKd = 0,5 = 0,3125 10 0,06 Lng bựn hot tớnh sinh kh BOD5 Px = Yobs Q (S0 S ).10-3 = 0,3125 200 144 10-3 = kg/ngy Tng cn sinh theo ch tro ca cn Z = 0,2 Px = Px = = 11,25 kg/ngy 0,2 0,8 Vy lng bựn d hng ngy phi x i l: Px = Px Q x 40 x 10-3 Px = 11,25 200 x 40 x 10-3 = 10,45 kg/ngy + Tớnh lng oxy cn cung cp cho b da trờn BOD20 Tớnh lng oxy cn thit iu kin tiờu chun [8]: OC0 = Q( S S ) - 1,42Px (khụng cn kh N) f Vi f l h s chuyn i gia BOD5 v BOD20; f = 0,68 OC0 = 200 (180 36 ) - 1,42 11,25 0,68 1000 = 26,375 kgO2/ngy Tớnh lng oxy cn iu kin thc 200C Hong Trng Nhu Lp cao hc 12BQLMT-HY 66 Luận văn thạc sỹ OCt = OC0 Viện KH&CN Môi tr-ờng Cs (kg/ngy) Cs CL Cs: Nng bóo hũa oxy nc 200C; Cs = 9,08 mg/l CL: Nng oxy trỡ b; CL = mg/l Vy OCt = 26,375 x 9,08 = 33,82 kg/ngy 9,08 + Kim tra ch tiờu lm vic ca b sc khớ Ch s F/M: [8] S F 180 = = = 0,4 mg/mg ngy 0,3.1500 M X Giỏ tr ny nm khong cho phộp ca thụng s thit k b t (0,2 0,6) Ti trng th tớch: L= S Q 180 200 10 = = 0,6 kgBOD5/m3.ngy 60 V + Tớnh lng khụng khớ cn thit cung cp vo b Qkhớ = OCt (m3/ngy) h.OC Trong ú: OCt: Lng oxy cn iu kin thc 200C; OCt = 33,82 kg/ngy OC: Cụng sut hũa tan oxy; OC = 5,5 gr O2/m3 khớ sõu h = 3,3 ngp ca l phun Qkhớ = 33,82.1000 = 1863 m3/ngy 3,3.5,5 + Kim tra tiờu chun cp khớ: [8] Lu lng khớ cp cho 1m3 nc x lý C= Qkhớ 1863 = = 9,315 m3 khớ/m3 nc thi Q 200 Lu lng khớ cn kh kg BOD5 qkBOD5 = Qkhớ QS0 S .10 Hong Trng Nhu Lp cao hc 12BQLMT-HY 67 Luận văn thạc sỹ = Viện KH&CN Môi tr-ờng 1863 = 64,6875 m3 khớ/1kg BOD5 kh 200 180 36 .10 Nh vy cỏc thụng s kớch thc ca b sc khớ (Aeroten tank) c thit k nh sau: - Chn chiu cao lm vic ca b l hlv = 3,5 m - Chiu cao bo v hbv = 0,5 m - Chiu di b l L = 6,0m - Chiu rng b l B = 3m - Chiu cao xõy dng l: hxd = hlv + hbv = 4m Vy b sc khớ cú kớch thc xõy dng: L x B x H = x x (m) Th tớch thc ca b V = 72 m3 Tớnh toỏn thit k b lc mng sinh hc MBR a Nhim v: B lc mng sinh hc MBR cú nhim v loi b cỏc hp cht hu c v cỏc vi sinh vt cũn li sau b sc khớ b mt mng Cỏc mng lc c kt ni vi thnh mt ln (thụng thng hỡnh hp) v mt b hỡnh ln hn, b ny c sc khớ mnh vi mc ớch khụng cho bựn v cht rn lng bỏm vo mng Mng c cu to thng dng hỡnh si, ng kớnh ngoi ca si mng khong ~>1mm, ng kớnh khong 0,6-0,7mm Mt u si mng c c nh bờn di khi, mt u c gn vo h thng bm hỳt chõn khụng cc mnh hỳt nc t hn hp nc bựn sau b sc khớ (Aeroten tank), bựn v cht rn s ng bờn ngoi v b quỏ trỡnh sc khớ mónh lit ỏnh tan ra, khụng cho dớnh bỏm vo mng Quỏ trỡnh hỳt chõn khụng khong 12 phỳt v quỏ trỡnh ngc l 30s Cng v cui b MBR thỡ hm lng bựn cng cao (tng ng bựn t lng 2) v c x hon lu v b sc khớ (+ bựn d) b Tớnh toỏn b v la chn kớch thc mng MBR Bn cht ca b lc mng sinh hc l x lý hiu khớ kt hp mng lc, cho nờn b MBR cng c tớnh toỏn thit k nh b b sc khớ (Aeroten tank) Hong Trng Nhu Lp cao hc 12BQLMT-HY 68 Luận văn thạc sỹ Viện KH&CN Môi tr-ờng Tuy nhiờn, nc thi sau b sc khớ hm lng cht ụ nhim cũn li rt ớt ú thi gian lu nc b MBR ch cn bng mt na so vi thi gian lu nc ti b sc khớ Do ú, th tớch b MBR c tớnh nh sau : V = Q x t (m3) Q: Lu lng nc thi (m3/ngy) t: Thi gian lu nc thi ti b MBR, t = 0,15 ngy = 3,6 gi Vy th tớch ca b MBR l: V = Q.t = 200 x 0,15 = 30 (m3) Chn chiu cao lm vic ca b: hlv = 3,5m Chiu cao bo v l: hbv = 0,5m Chiu cao xõy dng b l: hxd = hlv + hbv = 4m Chn chiu rng b l: B = 3m Chiu di b l: L = 4m Vy kớch thc xõy dng b MBR l: L x B x H = x x (m); B c xõy dng bng BTCT B MBR ny s c xõy dng hp vi b sc khớ (Areation tank) to thnh mt b cú n nguyờn lin vi kớch thc: L x B x H = 10 x x (m) Xem hỡnh v Hin nay, cú hai kiu h thng mng lc MBR ú l kiu h thng MBR s dng mng t ngp nc v kiu h thng mng lc MBR package kiu tun hon ngoi õy khuõn kh ti chỳng tụi xin c nờu h thng mng lc MBR t ngp nc Cỏc thụng s k thut mng lc c la chn nh sau [18]: Bng 4.2 Thụng s k thut ca mng MBR Vt liu ch to ng kớnh ng kớnh khe mao dn thm khớ PP (Polyproplene) Cng lc thit k 320 350 àm Kớch thc mng 0,1 0,2 àm Kiu mng 7.0 x 10 - Din cm3/cm2.ScmHg mng Hong Trng Nhu Lp cao hc 12BQLMT-HY tớch 10 20 l/m2/h 525 x 810 x 400 02 lp tm 10 m2/1tm mng 69 Luận văn thạc sỹ Viện KH&CN Môi tr-ờng xp 40 ~ 50% Chu lc kộo dón 120,000 kPa T ú cú th tớnh toỏn b trớ t mng b nh sau: - Q = 200 m3/ngy = 8,3 m3/h = 8300 lớt/h - Mt tm mng 02 lp, din tớch 10 m2, mi gi thỡ lc c 10 20 lớt/m2 õy chn cng lc l 15 lớt/m2/h Nh vy din tớch mng lc cn l: S = 8300/15 = 553,3 (m2 mng) - S tm mng l: n = 553,3/10 = 55,33 tm, ta chn n = 60 tm, Do ú, b trớ 10 tm mng vo modul, vi 60 tm mng ta s cú c modul 4.3 TNH TON CHI PH U T V HIU QU KINH T 4.3.1 Chi phớ u t xõy dng h thng x lý nc thi Bng 4.3 Khỏi toỏn tng mc u t xõy dng cụng trỡnh Stt Hng mc cụng trỡnh / v S lng n giỏ (103 ng) Thnh tin (10 ng) 1.268.750 I PHN XY LP Song chn rỏc cỏi 01 5.000 5.000 B iu hũa (3x5x3,5 m) m3 52,5 4.500 236.250 B sc khớ (Aeroten tank) (6x3x4m) m3 72 4.500 324.000 B MBR (4x3x4 m) m3 48 4.500 216.000 B cha bựn m3 15 4.500 67.500 H thng ng ng trm x lý HT 01 150 150.000 Nh trm bm + iu hnh (25m2) m2 25 2.000 50.000 HT 01 120.000 120.000 HT 01 100.000 100.000 II H thng in iu khin v chiu sỏng H thng mng thoỏt nc + tng ro, sõn trm x lý PHN THIT B Hong Trng Nhu Lp cao hc 12BQLMT-HY 541.200 70 Luận văn thạc sỹ Stt Hng mc cụng trỡnh Viện KH&CN Môi tr-ờng n giỏ (103 ng) Thnh tin (10 ng) / v S lng cỏi 02 14.500 29.000 cỏi 02 25.000 50.000 cỏi 01 6.000 6.000 cỏi 02 12.000 24.000 cỏi 01 2.500 2.500 cỏi 02 5.000 5.000 cỏi 02 12.000 24.000 Bm nc thi th chỡm Q = 9,0m3/h; H=10m N=1,5kW(2HP)/380V/3pha/50Hz Mỏy thi khớ t cn Q= 2,5m3/phỳt; H = 5m N=2,67kW/380v/3pha/50Hz Bm bựn Q = 2,4m3/h; H = 9,4m N=0,59kW(0,8HP)/380V/3pha/50Hz Bm hỳt chõn khụng t mi Q = m3/h; H = 10m N = 1,5kW(2HP)/380V/3pha/50Hz p sut: 0,05Mpa Bm k thut trc ng Q = 1,5m3/h; H=10m N=0,25kW/220V/50Hz Mỏy khuy n=1400 vũng/phỳt ng c pha N=0,37kW/380V/3 pha/50Hz Bm nh lng húa cht Q=220 l/h; P=6bar N=1,25kW/380V/3pha/50Hz Thựng ng húa cht Cỏi 02 1.500 3.000 Mng MBR (Memstar) m2 600 650 390.000 10 Bn cha nc inox 1m3 cỏi 01 1.700 1.700 11 ng h o ỏp lc v lu lng cỏi 06 1.000 6.000 Hong Trng Nhu Lp cao hc 12BQLMT-HY 71 Luận văn thạc sỹ Viện KH&CN Môi tr-ờng Hng mc cụng trỡnh / v S lng GI TR XY LP + THIT B HT 01 Stt III CHI PH KHC IV CHI PH D PHềNG V TNG CHI PH U T n giỏ (103 ng) Thnh tin (10 ng) 1.809.950 150.000 10% (XL + TB) (I+II+III+IV) 180.995 2.140.945 Nh vy tng chi phớ u t xõy dng h thng x lý nc thi l 2.140.945.000 ng (hai t mt trm bn mi triu chớn trm bn nm nghỡn ng) 4.3.2 Chi phớ hnh qun lý Cỏc chi phớ hnh v nh mc trờn 1m3 nc thi c tớnh toỏn nh bng 4.4 nh sau: Bng 4.4 Tớnh toỏn hnh h thng x lý nc thi ngy Stt Hng mc in nng tiờu th 1h = 6,13kW Chi phớ nhõn cụng hnh n v Khi lng n giỏ (ng) Thnh tin (ng) kW 144 1.358 195.552 Ngi 02 120.000 240.000 20.000 20.000 Húa cht mng Chi phớ bo dng, sa cha Tng chi phớ cho ngy 30.000 485.552 Vy phớ x lý cho 1m3 nc thi l: 485.552 ng/200m3/ngy = 2.427 ng/m3, lm trũn l 2.400 (hai nghỡn bn trm ng) 4.3.3 Hiu qu kinh t - xó hi Hong Trng Nhu Lp cao hc 12BQLMT-HY 72 Luận văn thạc sỹ Viện KH&CN Môi tr-ờng Vic xõy dng h thng x lý nc thi bnh vin cụng sut 200m3/ngy bng cụng ngh mng lc sinh hc MBR, s c em li nhng hiu qu tớch cc v mt xó hi cng nh kinh t nh sau: - m bo nc thi c x lý trit , khụng gõy ụ nhim mụi trng th cp, to iu kin mụi trng sch cỏc bnh nhõn, ngi nh yờn tõm cha bnh v quan trng hn l giỳp bnh vin hot ng, phỏt trin bn vng - Bng cụng ngh MBR ny, chi phớ u t cng nh hnh thp Gim din tớch xõy dng cụng trỡnh, giỏ thnh u t khụng cn b lng, b lc phự hp vi thc t din tớch cũn li ca bnh vin a khoa Hng Yờn Hong Trng Nhu Lp cao hc 12BQLMT-HY 73 Luận văn thạc sỹ Viện KH&CN Môi tr-ờng KT LUN V KIN NGH Kt lun Qua nhng c trỡnh by lun trờn, tụi xin c rỳt mt s kt lun nh sau: - Phn ln cỏc bnh vin c nc núi chung v tnh Hng Yờn núi riờn cha c u t, hoc khụng mun u t h thng x lý nc thi, khụng am hiu v cụng ngh, khú khn kinh phớ u t, khú khn vic la chn cụng ngh c bit tỡnh trng trờn cú s khỏc bit ln gia bnh vin cụng lp v bnh vin t nhõn - Cỏc bnh vin cú h thng x lý nc thi nhng khụng hnh, bi cỏc lý khụng cú kinh nghim v trỡnh chuyờn mụn hnh, chi phớ hnh, bo trỡ, bo dng cỏc thit b cao Cỏc thit b mỏy múc hnh khụng ỳng quy nh dn n hay b hng húc,.Tỡnh trng ny din tt c cỏc khi, khụng phõn bit bnh vin cụng lp hay t nhõn Xut phỏt t thc trng ú, chỳng tụi thc hin ti: ỏnh giỏ hin trng ụ nhim mụi trng nc thi y t trờn a bn tnh Hng Yờn xut gii phỏp phũng nga, gim thiu ụ nhim mụi trng v thit k h thng x lý nc thi bnh vin a khoa Hng Yờn, ti ó nờu c cỏc sau: - Tng quan v nc thi bnh vin, hin trng cỏc mụ hỡnh x lý nc thi bnh vin ti Vit Nam v tnh Hng Yờn, mc ny ti ó khỏi quỏt c s lng cỏc bnh vin v cỏc c s y t hin cú ti Hng Yờn Hin trng cp, thoỏt nc ti cỏc bnh vin, c s y t v cỏc mụ hỡnh cụng ngh x lý nc thi bnh vin ti Vit Nam ó v ang c ỏp dng, nhiờn ti cng trung ch yu vo cụng ngh sinh hc hiu khớ - ỏnh giỏ hiu qu x lý ca cỏc cụng ngh x lý nc thi bnh vin ti Vit Nam Qua quỏ trỡnh ỏnh giỏ cụng ngh, giỳp cho ngi ta hiu c cỏc cụng ngh x lý hin cú v cú c nhng la chn phự hp ỏp dng cụng ngh tt nht, m bo hiu qu x lý tt nht v phự hp vi iu kin kinh t, trỏnh tỡnh Hong Trng Nhu Lp cao hc 12BQLMT-HY 74 Luận văn thạc sỹ Viện KH&CN Môi tr-ờng trng cụng ngh x lý khụng phự hp gõy tn tht v kinh t v nh hng n mụi trng xut cụng ngh mng lc sinh hc MBR, õy l mt cụng ngh mi vi tớnh nng u vit, nú khc phc hon ton cỏc nguyờn nhõn tn ti c nờu trờn Chi phớ u t xõy dng thp ó lc b nhng cụng trỡnh khỏc nh b lng bc 2, chi phớ hnh thp, hiu qu x lý rt cao, nc qua x lý t tiờu chun QCVN 28-2010 Ct B, hng ti mt s tiờu chun cao hn - Tớnh toỏn thit k h thng x lý nc thi bnh vin a khoa Hng Yờn phn nõng cp, m rng vi cụng sut 200 m3/ngy Cho thy cụng ngh kh thi cao v mt k thut cng nh kinh t Din tớch xõy dng nh, h thng hnh n gin v tit kim Kin ngh Qua ni dung ca ti, xin a mt s kin ngh nh sau: - Tip tc thc hin cỏc quyt nh: 64/2003/Q-TTg ngy 22/4/2003 ca Th tng Chớnh ph v vic phờ duyt k hoch x lý trit cỏc c s gõy ụ nhim mụi trng nghiờm trng; S 58/2008/Q-TTg ngy 29/4/2008 ca Th tng Chớnh ph v vic h tr cú mc tiờu kinh phớ t ngn sỏch nh nc nhm x lý trit , khc phc ụ nhim v gim thiu suy thoỏi mụi trng cho mt s i tng thuc khu vc cụng ớch; - Tip tc quan tõm hn na v ban hnh chớnh sỏch u ói tt hn na vic thc hin bo v mụi trng ti cỏc bnh vin c thng xuyờn, liờn tc v c bit lnh vc x lý nc thi; - Cú cỏc chớnh sỏch u ói h tr i vi cỏc cụng ngh c ỏnh giỏ phự hp, to ng lc cho vic u t cỏc cụng ngh x lý nc thi bnh vin hiu qu hn nhm m bo mụi trng vỡ mc tiờu phỏt trin bn vng, nõng cao cht lng cuc sng; - Nghiờn cu v ng dng cỏc cụng ngh x lý nc thi mi, lm chun mc i vi cỏc loi bnh vin khỏc v phự hp vi iu kin Vit Nam; Hong Trng Nhu Lp cao hc 12BQLMT-HY 75 Luận văn thạc sỹ Viện KH&CN Môi tr-ờng - Do thi gian cú hn v thụng tin, ngun s liu v hin trng mụi trng nc thi bnh vin tnh nh v ca cụng ngh MBR cũn hn ch v khú khn nờn vic tớnh toỏn, ỏnh giỏ chc chn khụng thiu sút Do ú, thi gian ti cn nghiờn cu v ỏnh giỏ thờm; Rt mong cỏc thy cụ giỏo v cỏc bn ng nghip úng gúp ý kin tụi cú th hon thin lun ny nhm ỏp dng vo thc t Hong Trng Nhu Lp cao hc 12BQLMT-HY 76 ... Luận văn thạc sỹ Viện KH&CN Môi tr-ờng tõm y t huyn Phự C, huyn Y n M Tuy nhiờn mc rt thp ch ỏp ng c v mt nguyờn tc, nguyờn lý nh ti huyn Y n M: tn dng ao h t nhiờn x lý nc thi, hon ton khụng... tõm y t huyn trc thuc S y t, nhng nhng huyn cha iu kin thỡ ch thnh lp Trung tõm y t huyn thc hin c chc nng YTDP v khỏm, cha bnh; cỏc Trm y t (TYT) xó, phng chuyn v trc thuc Trung tõm y t huyn... 68,82 TTYT Tiờn L 110 125,64 100,79 TTYT Phự C 90 114,80 105,49 10 TTYT Thnh ph HY 40 122,24 113,51 Ngun: S Y T tnh Hng Y n Bỏo cỏo tng kt nm 2012,2013 Hin tuyn huyn cú 10 Trung tõm y t huyn, thnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường do nước thải y tế trên địa bàn tỉnh hưng yên đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và thiết kế hệ thống xử lý nước thả , Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường do nước thải y tế trên địa bàn tỉnh hưng yên đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và thiết kế hệ thống xử lý nước thả , Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường do nước thải y tế trên địa bàn tỉnh hưng yên đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và thiết kế hệ thống xử lý nước thả

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay