Slide kinh tế vi mô chương 3

20 118 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2017, 18:56

Kinh tế vi Nhóm Lớp K59-ĐB Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN Thành viên nhóm: 1 Dương Thị Thúy Hằng 7 Nguyễn Xuân Bình 2 Nguyễn Mỹ Duyên 8 Vũ Thị Thanh Thanh 3 Lê Thị Hiền 9 Nguyễn Phùng Được 4 Nguyễn Đức Tuấn 10 Trần Công Nam 5 Nguyễn Anh Tú 11 Phan Văn Vương 6 Cao Đình Đức Các vấn đề trình bày: 1, Sự lựa chọn tối ưu người tiêu dùng 1.1, Điểm lựa chọn người tiêu dùng 1.2, Sự thay đổi điểm lựa chọn người tiêu dùng 2, Đường cầu cá nhân đường cầu thị trường 2.1, Đường cầu cá nhân rút từ lựa chọn 2.2, Đường cầu thị trường Điểm lựa chọn người tiêu dùng 1.1, Điểm lựa chọn người tiêu dùng Mục đích người tiêu dùng: đạt thỏa mãn tối đa với thu nhập hạn chế Và bạn chọn mua hàng hóa tức bạn bị giảm hội mua nhiều hàng hóa khác Vậy đâu lựa chọn giúp bạn có độ thỏa dụng hay cảm thấy hài lòng cao ? Điểm lựa chọn người tiêu dùng Ta có: U1, U2, U3 đường bàng quan Đường AB đường ngân sách người tiêu dùng ??? Trong điểm C, D, E, H điểm điểm lựa chọn tối ưu nhất? Nhận xét:  Đường U1:  Đường U2:  Đường U3: Điểm lựa chọn người tiêu dùng  Điểm lựa chọn: + Nằm khả chi trả hay nằm phía đường ngân sách x*X + y*Y ≤ I + Nằm đường bàng quan  Tối ưu: + Điểm nằm đường ngân sách hay x*X + y*Y = I ( tiêu dùng hết ngân sách) + Nằm đường bàng quan cao ( đạt độ thoả dụng cao có thể) Vậy điểm lựa chọn tối ưu người tiêu dùng giao điểm đường giới hạn ngân sách đường bàng quan Sự thay đổi điểm lựa chọn người tiêu dùng 1.2, Sự thay đổi điểm lựa chọn người tiêu dùng Do nhiều nguyên nhân khác nhau: ngân sách, giá hàng hóa, sở thích mà người tiêu dùng thay đổi lựa chọn Sự thay đổi điểm lựa chọn người tiêu dùng a) Thay đổi thu nhập Sự thay đổi thu nhập số ( I )trong phương trình đường ngân sách x*X + y*Y ≤ I Thay đổi thu nhập giá hàng hóa giữ nguyên nên không làm thay đổi độ dốc đường ngân sách mà làm cho đường ngân sách tịnh tiến - Thu nhập tăng: Đường ngân sách dịch sang phải  Thu nhập giảm: Đường ngân sách dịch sang trái  Điểm tiêu dùng tối ưu bị thay đổi Sự thay đổi điểm lựa chọn người tiêu dùng dụ: VD: Hình 3.13 U1 => U2 E1 => E2 Thu nhập tăng, đường ngân sách dịch phải, nên điểm E U1 không phả điểm lựa chọn tối ưu Mà điểm E’ U2 Nếu thu nhập giảm ngược lại Sự thay đổi điểm lựa chọn người tiêu dùng Khi thu nhập tăng, độ thỏa dụng cao hơn, hàng hóa thông thường có lượng tiêu thụ cao (nếu X hàng hóa thứ cấp lượng tiêu thụ thường đi) Sự thay đổi điểm lựa chọn người tiêu dùng b) Thay đổi giá hàng hóa Giá thay đổi  thay đổi thu nhập, làm giá tương đối hàng hóa thay đổi, thu nhập người tiêu dùng thay đổi  đường ngân sách xoay chuyển  Điểm lựa chọn tối ưu thay đổi Thay đổi giá tác động: + Tác động thay thế: Thay phần hàng hóa trở nên đắt cách tương đối hàng hóa trở nên rẻ cách tương đối dụ: + Tác động thu nhập (giống với tác động thu nhập thay đổi): người tiêu dùng sử dụng nhiều hay loại hàng hóa đó, tùy theo coi hàng hóa thông thường hay hàng hóa thứ cấp Sự thay đổi điểm lựa chọn người tiêu dùng c) Thay đổi sở thích Đây lí khiến điểm lựa chọn thay đổi Khi sở thích thay đổi, đường bàng quan thay đổi, đường ngân sách giữ nguyên  Điểm tiêu dùng tối ưu thay đổi Sự thay đổi điểm lựa chọn người tiêu dùng dụ: lý đó, hàng hóa X người tiêu dùng ưa chuộng hẳn trước Do phải hy sinh mức tiêu dùng hàng hóa khác hình dáng đường bàng quan trở nên dốc đứng ⇒Sẽ có đường bàng quan điểm tiêu dùng tối ưu Đường cầu cá nhân 2.1, Đường cầu cá nhân  Giả sử giá hàng hóa Y giữ nguyên Với mức giá hàng hóa X, ngân sách I giá Y PY biết, ta có đường ngân sách    Ta sử dụng đồ thị để thấy đường cầu cá nhân Đồ thị trên: Trục tung số lượng hàng hóa Y, trục hoành số lg hàng hóa X Đồ thị dưới: Trục tung giá hàng hóa X, trục hoành số lượng hàng hóa X chọn Đường cầu cá nhân  Đường AB: đường ngân sách ứng với giá Px1, tìm đk điểm tiêu dùng tối ưu E ứng với số lượng X tương ứng x1 => tìm điểm (x1, Px1 )  Tương tự với giá Px2 ta tìm đk (x2,Px2)  Cứ có đường cầu cá nhân  Đường cấu cá nhân phụ thuộc vào yếu tố: sở thích, giá cả, thu nhập cá nhân,… Đường cầu cá nhân Đường cầu người tiêu dùng đường dốc xuống giá hàng hóa X hạ, miền ngân sách người tiêu dùng nới rộng đường ngân sách xoay phía kết là: lượng cầu hàng hóa X tăng lên Đường cầu thị trường 2.2, Đường cầu thị trường  Đường cầu thị trường đường biểu diễn mối quan hệ lượng hàng hóa mà tất người tiêu dùng thị trường tiêu thụ mức giá hàng hóa  Đường cầu thị trường tổng đường cầu tất cá nhân tham gia vào thị trường Đường cầu thị trường Đường cầu thị trường Các yếu tố ảnh hưởng đến đường cầu thị trường:  Chính yếu tố ảnh hưởng đến đường cầu nhiều người tiêu dùng: giá cả, thu nhập, sở thích,… Đặc điểm:   + Cũng đường dốc xuống tổng hợp từ đường cầu cá nhân + Đường cầu thị trường dịch sang phải có nhiều người tiêu dùng tham gia vào thị trường ngược lại Thank For Watching ...Thành vi n nhóm: 1 Dương Thị Thúy Hằng 7 Nguyễn Xuân Bình 2 Nguyễn Mỹ Duyên 8 Vũ Thị Thanh Thanh 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide kinh tế vi mô chương 3, Slide kinh tế vi mô chương 3, Slide kinh tế vi mô chương 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay