quản trị du an 2016 de cuong

10 62 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2017, 11:47

ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BỘ MÔN PHÂN TÍCH KINH DOANH ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN TRỊ DỰ ÁN Thái Nguyên - 2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ& QTKD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Tên học phần: Quản trị dự án Mã học phần: PAM321 Thông tin chung giảng viên dạy môn học 1.1 Họ tên: Phạm Thị Thanh Mai Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ Địa liên hệ: Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế & QTKD Địa (CĐ, DĐ): 0912.804.979, email: phamthanhmai1979@yahoo.com Các hướng nghiên cứu chính: 1.2 Họ tên: Đồng Văn Đạt Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên Địa liên hệ: Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế & QTKD Địa (CĐ, DĐ): 0912.580.135, email: dongvandat@gmail.com Các hướng nghiên cứu chính: 1.3 Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Dung - Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ - Địa liên hệ: Bộ môn PTKD – Khoa Quản trị kinh doanh - Địa (CĐ,DĐ), email: ngocdungtn88@gmail.com - Các hướng nghiên cứu chính: 1.4 Họ tên: Dương Thị Thúy Hương - Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ - Địa liên hệ: Khoa Quản trị kinh doanh Bộ môn PTKD – Khoa Quản trị kinh doanh - Địa (CĐ,DĐ), email: duonghuongqtkd@gmail.com - Các hướng nghiên cứu chính: Thông tin chung môn học - Số tín chỉ: - Loại học phần: Bắt buộc: cho ngành QTKD chuyên ngành QTKD DL&KS, QTMarketing, QTKD tổng hợp, QTDN công nghiệp Tự chọn: cho ngành Kế toán chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Kế toán tổng hợp, Tài doanh nghiệp; Tài ngân hàng - Các học phần tiên quyết: - Học phần học trước: - Các học phần song hành: - Các yêu cầu học phần (nếu có): - Bộ môn/Khoa phụ trách học phần: Bộ môn Phân tích Kinh doanh - Khoa Quản trị Kinh doanh - Số tiết quy định hoạt động: + Nghe giảng lý thuyết: 24 tiết + Thảo luận: 12 tiết + Tự học: 72 tiết + Kiểm tra, đánh giá: tiết Mục tiêu môn học Mục tiêu kiến thức - Nắm, hiểu kiến thức dự án đầu tư, quản trị dự án đầu tư, trình hình thành soạn thảo dự án - Hiểu cách phân tích đánh giá hiệu tài dự án từ so sánh, lựa chọn phương án đầu tư phù hợp; - Nắm cách lập tiến độ thực dự án phù hợp với quy mô nguồn lực Mục tiêu kỹ - Biết vận dụng để phân tích, soạn thảo dự án đầu tư, đánh giá hiệu tài dự án từ định đầu tư - Biết vận dụng lý thuyết vào giải tình quản trị dự án - Biết lập kế hoạch tiến độ kiểm soát dự án, quản lý rủi ro xảy - Nhận diện nhân tố rủi ro trình thực dự án đã, thực hiện, tìm nguyên nhân giải pháp khắc phục - Sinh viên có kỹ tự nghiên cứu, kỹ làm việc nhóm Mục tiêu thái độ - Có tư duy, ý thức việc lựa chọn hội đầu tư lên kế hoạch sử dụng vốn đầu tư có hiệu Tóm tắt nội dung học phần Môn học Quản trị dự án cung cấp cho sinh viên kiến thức trình hình thành soạn thảo dự án đầu tư, đặc điểm, nội dung dự án đầu tư, nguồn vốn huy động, chu kỳ phân loại dự án đầu tư để phục vụ cho quảndự án; Các nội dung công tác quản trị dự án đầu tư; Tìm hiểu sâu cách phân tích hiệu tài dự án đầu tư thông qua việc tính toán số tiêu phản ánh hiệu tài từ so sánh, lựa chọn phương án đầu tư phù hợp; Hướng dẫn cách xây dựng sơ đồ mạng công việc quản lý tiến độ dự án để từ tìm phương án kết hợp tốt thời gian chi phí dự án; Tìm hiểu nhận diện rủi ro xảy trình thực dự án để kiểm soát quản lý rủi ro cách tốt Học liệu Tài liệu bắt buộc - Giáo trình Quản trị dự án (Chủ biên: Phạm Thị Thanh Mai, Phạm Văn Hạnh, Đồng Văn Đạt; Tham gia: Dương Thị Thúy Hương, Nguyễn Vân Anh, NXB Công Thương, 2016) Tài liệu tham khảo - Lập Thẩm định hiệu tài dự án đầu tư (ThS Đinh Thế Hiển - NXB Thống kê 2008) - Quản trị dự án đầu tư (Trịnh Thùy Anh, NXB Thống kê, 2011) - Quản trị dự án (Nguyễn Trường Sơn, NXB Thống kê, 2009) - Kinh tế đầu tư Xây dựng (GS.TSKH Nguyễn Văn Chọn – NXB Xây dựng) - Tính toán dự án đầu tư (Kinh tế – Kỹ thuật) (Đặng Minh Trang – NXB Giáo dục) - Lập quảndự án đầu tư (TS Nguyễn Bạch Nguyệt - NXB Thống kê 2005) - Giáo trình Quảndự án (TS Từ Quang Phương - NXB ĐH Kinh tế Quốc dân 2014) Nội dung chi tiết học phần TT Nội dung Giới thiệu môn học (Tổng số tiết: 4; Số tiết lý thuyết: 1; Số tiết thảo luận: 0; Số tiết tự nghiên cứu: 3) Sự cần thiết môn học Đối tượng nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Tài liệu tham khảo Chương Tổng quan dự án Quản trị dự án (Tổng số tiết: 11; Số tiết lý thuyết: 2; Số tiết thảo luận: 3; Số tiết tự nghiên cứu: 6) 1.1 Tổng quan dự án 1.1.1 Định nghĩa dự án 1.1.2 Đặc điểm dự án 1.1.3 Yêu cầu dự án 1.1.4 Mục đích công dụng dự án 1.1.5 Nội dung chủ yếu dự án 1.1.6 Chu kỳ dự án 1.1.6.1 Giai đoạn chuẩn bị đầu tư 1.1.6.2 Giai đoạn chuẩn bị thực đầu tư 1.1.6.3 Giai đoạn thực đầu tư 1.1.6.4 Giai đoạn vận hành kết đầu tư 1.1.7 Phân loại dự án 1.2 Tổng quan Quản trị dự án 1.2.1 Định nghĩa Quản trị dự án 1.2.2 Các tiến trình quản trị dự án 1.2.3 Các lĩnh vực quản trị dự án 1.2.4 Ưu-Nhược điểm quản trị dự án 1.2.5 Vai trò trách nhiệm nhà quản trị dự án 1.2.6 Lựa chọn nhà quản trị dự án Chương Phân tích tài dự án (Tổng số tiết: 30; Số tiết lý thuyết: 6; Số tiết thảo luận: 6; Số tiết tự nghiên cứu: 18) 2.1 Phân tích tài dự án phương pháp giản đơn 2.2 Phân tích tài dự án phương pháp giá 2.2.1 Giá trị thời gian tiền 2.2.1.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thời gian tiền 2.2.1.2 Định nghĩa dòng tiền 2.2.1.3 Biểu đồ dòng tiền 2.2.1.4 Biểu diễn dòng tiền bảng 2.2.2 Công thức tính giá trị tương đương tiền 2.2.2.1 Công thức tính chuyển (tương lai) 2.2.2.2 Công thức tính tổng khoản tiển phát sinh A 2.2.2.3 Công thức tính Gradien 2.2.3 Phương pháp xác định tỷ suất chiết khấu chọn thời điểm tính toán 2.2.4 Nội dung phân tích tài dự án đầu tư 2.2.4.1 Dự tính tổng mức vốn đầu tư nguồn vốn đầu tư 2.2.4.2 Xác định nguồn tài trợ khả đảm bảo từ nguồn 2.2.4.3 Lập báo cáo tài (dự kiến) 2.2.4.4 Tính toán tiêu phân tích hiệu tài dự án Thu nhập dự án (NPV, NFV) 4 Tỷ số lợi ích/chi phí (B/C) Thời gian hoàn vốn (Thv) Tỷ suất thu hồi vốn nội (IRR) Điểm hoà vốn 2.2.4.5 Đánh giá độ an toàn tài dự án 2.2.4.6 Phân tích dự án trường hợp có nhiều khả (rủi ro) 2.2.4.7 Phân tích dự án trường hợp có lạm phát 2.2.5 So sánh lựa chọn phương án đầu tư Kiểm tra kỳ (3 tiết) Chương 3: Lập kế hoạch tiến độ phân bổ nguồn lực dự án (Tổng số tiết: 27; Số tiết lý thuyết: 6; Số tiết thảo luận: 3; Số tiết tự nghiên cứu: 18) 3.1 Lập kế hoạch, tiến độ phương pháp PERT 3.1.1 Xây dựng sơ đồ mạng PERT 3.1.1.1 Cách vẽ sơ đồ mạng 3.1.1.2 Tác dụng sơ đồ mạng 3.1.1.3 Tính toán thời gian dự trữ công việc 3.1.2 Phương pháp PERT trường hợp thời gian biến động 3.1.3 Quan hệ thời gian chi phí phương pháp PERT 3.2 Lập kế hoạch, tiến độ phương pháp biểu đồ GANTT 3.3 Phân bổ nguồn lực dự án 3.3.1 Biểu đồ phụ tải nguồn lực 3.3.2 Điều chỉnh nguồn lực 3.3.3 Kế hoạch xếp lao động Chương 4: Kiểm soát dự án (Tổng số tiết: 12; Số tiết lý thuyết: 3; Số tiết thảo luận: 0; Số tiết tự nghiên cứu: 9) 4.1 Khái niệm, vai trò, mục đích kiểm soát dự án 4.1.1 Khái niệm kiểm soát dự án 4.1.2 Vai trò kiểm soát dự án 4.1.3 Mục đích kiểm soát dự án 4.2 Phương pháp kiểm soát dự án 4.3 Hệ thống kiểm soát dự án 4.4 Quá trình kiểm soát dự án 4.5 Nội dung kiểm soát dự án Chương 5: Quản trị rủi ro dự án (Tổng số tiết: 15; Số tiết lý thuyết: 3; Số tiết thảo luận: 0; Số tiết tự nghiên cứu: 9) 5.1 Khái niệm phân loại rủi ro 5.2 Nội dung quản trị rủi ro dự án 5.3 Phương pháp phân tích, đo lường rủi ro Nội dung chi tiết kế hoạch triển khai Tiết thứ Nội dung giảngdạy (Ghi chi tiết đến mục nhỏ chương) Giới thiệu chung môn học - Làm quen với môn học Hình thức tổ chức giảng dạy (lý thuyết, Bài tập, thực hành, thảo luận, tự học ) Lý thuyết Tài liệu đọc, tham khảo (Đọc tài liệu nào, trang bảo nhiêu? ) Đề cương chi tiết học phần Yêu cầu sinh viên chuẩn bị (Bài tập, thuyết trình, giải tình huống, ) - Nhớ vị trí chỗ ngồi theo sơ đồ -Đọc kỹ đề cương môn học Ghi - Ý nghĩa môn học thực tiễn - Giới thiệu đề cương môn học Chương 1: Tổng quan dự án Quản trị dự án Lý thuyết Giáo trình Quản trị dự án (Phạm Thị Thanh Mai, Phạm Văn Hạnh, Đồng Văn Đạt; Dương Thị Thúy Hương, Nguyễn Vân Anh, NXB Công Thương, 2016) Chương Lý thuyết Giáo trình Quản trị dự án (Phạm Thị Thanh Mai, Phạm Văn Hạnh, Đồng Văn Đạt; Dương Thị Thúy Hương, Nguyễn Vân Anh, NXB Công Thương, 2016) Chương Đề cương soạn thảo dự án đầu tư; Các dự án (Báo cáo nghiên cứu khả thi), phương án kinh doanh thực tế thực Từ mục 1.1.1 – 1.1.7 Chương 1: Tổng quan dự án Quản trị dự án Mục 1.2 4,5,6 Báo cáo dự án, phương án kinh doanh mẫu thực (các bước soạn thảo nội dung dự án) Thảo luận Chương : Phân tích tài dự án 2.2 Phân tích tài dự án phương pháp giá 2.2.1 Giá trị thời gian tiền Lý thuyết Chương : Phân tích tài dự án 2.2.2 Công thức tính chuyển giá trị thời gian tiền 2.2.3 Phương pháp xác định tỉ suất Lý thuyết Giáo trình Quản trị dự án (Phạm Thị Thanh Mai, Phạm Văn Hạnh, Đồng Văn Đạt; Dương Thị Thúy Hương, Nguyễn Vân Anh, NXB Công Thương, 2016) Chương Giáo trình Quản trị dự án (Phạm Thị Thanh Mai, Phạm Văn Hạnh, Đồng Văn Đạt; Dương Thị Thúy Hương, Nguyễn Vân Anh, NXB Công Thương, 2016) Chương - Dự án thực tế (Báo cáo nghiên cứu khả thi) thực - Các mẫu giấy tờ thủ tục đăng ký đầu tư - Các văn pháp luật, quy định hành phân loại dự án đầu tư - Cài đặt phần mềm quảndự án Microsoft Office Project SV đọc tài liệu, giáo trình tham khảo tương ứng với nội dung học Tự nghiên cứu: Phân tích tài dự án phương pháp giản đơn Bảng lãi suất tiền gửi ngân hàng Tự nghiên cứu: Phân tích tài dự án phương pháp giản đơn Bảng lãi suất tiền gửi ngân hàng SV đọc tài liệu, giáo trình tham khảo tương ứng với nội dung học chiết khấu chọn thời điểm tính toán Chương : Phân tích tài dự án 2.2.3 Phương pháp xác định tỉ suất chiết khấu chọn thời điểm tính toán Lý thuyết Giáo trình Quản trị dự án (Phạm Thị Thanh Mai, Phạm Văn Hạnh, Đồng Văn Đạt; Dương Thị Thúy Hương, Nguyễn Vân Anh, NXB Công Thương, 2016) Chương Giáo trình Quản trị dự án (Phạm Thị Thanh Mai, Phạm Văn Hạnh, Đồng Văn Đạt; Dương Thị Thúy Hương, Nguyễn Vân Anh, NXB Công Thương, 2016) Chương Giáo trình Quản trị dự án (Phạm Thị Thanh Mai, Phạm Văn Hạnh, Đồng Văn Đạt; Dương Thị Thúy Hương, Nguyễn Vân Anh, NXB Công Thương, 2016) Chương 10,11,12 Chương : Phân tích tài dự án Bài tập 13 Chương : Phân tích tài dự án 2.2.4 Nội dung phân tích tài dự án đầu tư Chỉ tiêu Thu nhập thuần, B/C Lý thuyết 14 Chương : Phân tích tài dự án 2.2.4 Nội dung phân tích tài dự án đầu tư Chỉ tiêu Thời gian hoàn vốn, IRR Lý thuyết Giáo trình Quản trị dự án (Phạm Thị Thanh Mai, Phạm Văn Hạnh, Đồng Văn Đạt; Dương Thị Thúy Hương, Nguyễn Vân Anh, NXB Công Thương, 2016) Chương 15 Chương : Phân tích tài dự án Bài tập tổng hợp 2.2.5 So sánh lựa chọn phương án đầu tư Lý thuyết Giáo trình Quản trị dự án (Phạm Thị Thanh Mai, Phạm Văn Hạnh, Đồng Văn Đạt; Dương Thị Thúy Hương, Nguyễn Vân Anh, NXB Công Thương, 2016) SV đọc tài liệu, giáo trình tham khảo tương ứng với nội dung học SV làm tập cuối chương giáo trình, tài liệu tham khảo tương ứng với nội dung học SV đọc tài liệu, giáo trình tham khảo làm tập tương ứng với nội dung học Tìm hiểu cách soạn thảo, tính toán phân tích hiệu tài dự án đầu tư Ứng dụng tính toán hàm tài Excel SV đọc tài liệu, giáo trình tham khảo làm tập tương ứng với nội dung học Tìm hiểu cách soạn thảo, tính toán phân tích hiệu tài dự án đầu tư Ứng dụng tính toán hàm tài Excel SV đọc tài liệu, giáo trình tham khảo làm tập tương ứng với nội dung học Tìm hiểu cách soạn thảo, tính toán phân tích hiệu Chương 16,17,18 Chương : Phân tích tài dự án Bài tập 19,20,21 Thi Giữa kì Kiểm tra 22 Chương : Lập kế hoạch tiến độ phân bổ nguồn lực dự án 3.1.1 Xây dựng sơ đồ mạng PERT Lý thuyết Giáo trình Quản trị dự án (Phạm Thị Thanh Mai, Phạm Văn Hạnh, Đồng Văn Đạt; Dương Thị Thúy Hương, Nguyễn Vân Anh, NXB Công Thương, 2016) Chương 23 Chương : Lập kế hoạch tiến độ phân bổ nguồn lực dự án 3.1.2 Phương pháp PERT trường hợp thời gian biến động Chương : Lập kế hoạch tiến độ phân bổ nguồn lực dự án 3.1.2 Phương pháp PERT trường hợp thời gian biến động (tiếp) Chương : Lập kế hoạch tiến độ phân bổ nguồn lực dự án 3.1.3 Mối quan hệ thời gian chi phí phương pháp PERT Chương : Lập kế hoạch tiến độ phân bổ Lý thuyết Giáo trình Quản trị dự án (Phạm Thị Thanh Mai, Phạm Văn Hạnh, Đồng Văn Đạt; Dương Thị Thúy Hương, Nguyễn Vân Anh, NXB Công Thương, 2016) Chương Giáo trình Quản trị dự án (Phạm Thị Thanh Mai, Phạm Văn Hạnh, Đồng Văn Đạt; Dương Thị Thúy Hương, Nguyễn Vân Anh, NXB Công Thương, 2016) Chương 24 25 26 Lý thuyết Giáo trình Quản trị dự án (Phạm Thị Thanh Mai, Phạm Văn Hạnh, Đồng Văn Đạt; Dương Thị Thúy Hương, Nguyễn Vân Anh, NXB Công Thương, 2016) Chương tài dự án đầu tư Ứng dụng tính toán hàm tài Excel SV làm tập cuối chương giáo trình, tài liệu tham khảo tương ứng với nội dung học Ôn tập Chương +2 SV đọc tài liệu, giáo trình tham khảo làm tập tương ứng với nội dung học Cài đặt sử dụng phần mềm quảndự án Microsoft Office Project SV đọc tài liệu, giáo trình tham khảo làm tập tương ứng với nội dung học SV đọc tài liệu, giáo trình tham khảo làm tập tương ứng với nội dung học Lý thuyết Giáo trình Quản trị dự án (Phạm Thị Thanh Mai, Phạm Văn Hạnh, Đồng Văn Đạt; Dương Thị Thúy Hương, Nguyễn Vân Anh, NXB Công Thương, 2016) Chương SV đọc tài liệu, giáo trình tham khảo làm tập tương ứng với nội dung học Lý thuyết Giáo trình Quản trị dự án (Phạm Thị Thanh Mai, Phạm SV đọc tài liệu, giáo trình tham khảo làm 27 nguồn lực dự án 3.1.3 Mối quan hệ thời gian chi phí phương pháp PERT (tiếp) Chương : Lập kế hoạch tiến độ phân bổ nguồn lực dự án 3.2 Phương pháp biểu đồ GANTT Lý thuyết 28 Chương 4: Kiểm soát dự án Tổng quan kiểm soát dự án - Các bước giám sát Lý thuyết 29 Chương 4: Kiểm soát dự án Tổng quan kiểm soát dự án - Chi phí rủi ro Lý thuyết 30 Chương 4: Kiểm soát dự án Tổng quan kiểm soát dự án Lý thuyết - Các loại kiểm soát 31,32,33 34 Thảo luận Kiểm tra thường xuyên Chương +3+4 Chương 5: Quản trị rủi ro dự án 5.1 Khái niệm phân loại rủi ro 5.2 Nội dung quản trị rủi ro Văn Hạnh, Đồng Văn Đạt; Dương Thị Thúy Hương, Nguyễn Vân Anh, NXB Công Thương, 2016) Chương tập tương ứng với nội dung học Giáo trình Quản trị dự án (Phạm Thị Thanh Mai, Phạm Văn Hạnh, Đồng Văn Đạt; Dương Thị Thúy Hương, Nguyễn Vân Anh, NXB Công Thương, 2016) Chương Giáo trình Quản trị dự án (Phạm Thị Thanh Mai, Phạm Văn Hạnh, Đồng Văn Đạt; Dương Thị Thúy Hương, Nguyễn Vân Anh, NXB Công Thương, 2016) Chương Giáo trình Quản trị dự án (Phạm Thị Thanh Mai, Phạm Văn Hạnh, Đồng Văn Đạt; Dương Thị Thúy Hương, Nguyễn Vân Anh, NXB Công Thương, 2016) Chương Giáo trình Quản trị dự án (Phạm Thị Thanh Mai, Phạm Văn Hạnh, Đồng Văn Đạt; Dương Thị Thúy Hương, Nguyễn Vân Anh, NXB Công Thương, 2016) Chương SV đọc tài liệu, giáo trình tham khảo làm tập tương ứng với nội dung học Thảo luận, Kiểm tra Lý thuyết SV đọc tài liệu, giáo trình tham khảo tương ứng với nội dung học SV đọc tài liệu, giáo trình tham khảo tương ứng với nội dung học SV đọc tài liệu, giáo trình tham khảo tương ứng với nội dung học Ôn tập Giáo trình Quản trị dự án (Phạm Thị Thanh Mai, Phạm Văn Hạnh, Đồng Văn Đạt; Dương Thị Thúy Hương, Nguyễn Vân Anh, NXB Công Thương, 2016) Chương SV đọc tài liệu, giáo trình tham khảo tương ứng với nội dung học 35 Chương 5: Quản trị rủi ro dự án 5.3 Phương pháp phân tích, đo lường rủi ro Lý thuyết 36 Ôn tập môn học Lý thuyết Giáo trình Quản trị dự án (Phạm Thị Thanh Mai, Phạm Văn Hạnh, Đồng Văn Đạt; Dương Thị Thúy Hương, Nguyễn Vân Anh, NXB Công Thương, 2016) Chương Giáo trình Quản trị dự án (Phạm Thị Thanh Mai, Phạm Văn Hạnh, Đồng Văn Đạt; Dương Thị Thúy Hương, Nguyễn Vân Anh, NXB Công Thương, 2016) SV đọc tài liệu, giáo trình tham khảo tương ứng với nội dung học SV đọc tài liệu, giáo trình tham khảo tương ứng với nội dung học Kiểm tra, đánh giá 8.1 Kiểm tra đánh giá thường xuyên trọng số 0,3 8.2 Kiểm tra, đánh giá kỳ trọng số 0,2 8.3 Thi, đánh giá cuối kỳ trọng số 0,5 Hình thức thi: trắc nghiệm giấy Ngày 23 tháng năm 2016 Hiệu trưởng Trưởng khoa Trưởng Bộ môn TM tập thể biên soạn Phạm Thị Thanh Mai Phạm Thị Thanh Mai ... quan Quản trị dự án 1.2.1 Định nghĩa Quản trị dự án 1.2.2 Các tiến trình quản trị dự án 1.2.3 Các lĩnh vực quản trị dự án 1.2.4 Ưu-Nhược điểm quản trị dự án 1.2.5 Vai trò trách nhiệm nhà quản trị. .. Chương 1: Tổng quan dự án Quản trị dự án Lý thuyết Giáo trình Quản trị dự án (Phạm Thị Thanh Mai, Phạm Văn Hạnh, Đồng Văn Đạt; Dương Thị Thúy Hương, Nguyễn Vân Anh, NXB Công Thương, 2016) Chương... ứng với nội dung học Giáo trình Quản trị dự án (Phạm Thị Thanh Mai, Phạm Văn Hạnh, Đồng Văn Đạt; Dương Thị Thúy Hương, Nguyễn Vân Anh, NXB Công Thương, 2016) Chương Giáo trình Quản trị dự án (Phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: quản trị du an 2016 de cuong, quản trị du an 2016 de cuong, quản trị du an 2016 de cuong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay