Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học huyện tam nông, tỉnh phú thọ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

131 164 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2017, 10:10

... PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TAM NÔNG TỈNH PHÚ THỌ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 77 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ cán quản lý trƣờng... trƣờng tiểu học huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG TIỂU HỌC 1.1 Sơ lược lịch sử nghiên cứu phát triển đội ngũ. ..ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN VĂN CƢỜNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học huyện tam nông, tỉnh phú thọ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục , Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học huyện tam nông, tỉnh phú thọ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục , Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học huyện tam nông, tỉnh phú thọ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn