quy hoạch sử dụng đất tt ea tling huyện cư jut

61 89 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 16:01

Thị trấn Ea T’ling là trung tâm huyện lỵ của Cư Jút, cách thành phố Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) khoảng 20 km và cách thị xã Gia Nghĩa (Đăk Nông) 106 km theo quốc lộ 14. Đường ranh giới hành chính được xác định như sau:+ Phía Bắc giáp xã Nam Dong;+ Phía Nam giáp huyện Krông Nô;+ Phía Tây giáp xã Trúc Sơn;+ Phía Đông giáp xã Tâm Thắng.Theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2010, thì tổng diện tích tự nhiên của toàn thị trấn là 2.234,70 ha. Báo cáo QHSD đất đến năm 2020, KHSD đất năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Ea T’ling, huyện Jút MỤC LỤC 1.2.3 Tài nguyên nhân văn * Những khó khăn 16 PHẦN IV 36 PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 36 6.2.2 Một số giải pháp thực khác 57 i Báo cáo QHSD đất đến năm 2020, KHSD đất năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Ea T’ling, huyện Jút ĐẶT VẤN ĐỀ Sự cần thiết lập quy hoạch Đất đai tài nguyên thiên nhiên vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng môi trường sống, địa bàn phân bố dân cư, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội an ninh quốc phòng Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992, Chương II Điều 18 quy định: “Nhà nước thống quản lý toàn đất đai theo quy hoạch pháp luật, đảm bảo sử dụng mục đích có hiệu quả” Luật Đất đai năm 2003 (Mục 2, Điều 21 - 30) lại lần khẳng định rõ nội dung lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo ngành, theo cấp lãnh thổ hành cụ thể hoá Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính phủ, Thông tư 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không trước mắt mà lâu dài Trong thời kỳ công nghiệp hoá - đại hoá đất nước, việc phân bố đất đai phù hợp với trình chuyển dịch cấu kinh tế phải gắn liền với trình phân công lại lao động Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã khâu cuối hệ thống quy hoạch sử dụng đất đai, xây dựng nhằm cụ thể hoá tiêu, định hướng quy hoạch sử dụng đất cấp huyện Trong bối cảnh đất nước đà phát triển mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao với tốc độ đô thị hóa diễn nhanh chóng Giai đoạn từ đến năm 2020 xa hơn, với mục tiêu xây dựng thị trấn Ea T’ling phát triển theo hướng công nghiệp hoá - đại hoá đạt tiêu chí đô thị loại 4, cần thiết phải tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất dài hạn Đây hành lang pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất; làm sở cho việc giao đất, cho thuê đất thu hồi đất; tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy dự án đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế hạ tầng xã hội Đồng thời điều hoà mối quan hệ sử dụng đất đối tượng, ổn định an ninh trị cải tạo, bảo vệ môi trường sinh thái địa bàn Thực theo đạo UBND huyện Jút, hỗ trợ chuyên môn phòng Tài nguyên Môi trường, UBND thị trấn Ea T’ling tiến hành xây dựng: “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Ea T’ling” Những pháp lý sở lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thị trấn Ea T’ling Báo cáo QHSD đất đến năm 2020, KHSD đất năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Ea T’ling, huyện Jút - Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; - Luật Đất đai năm 2003 ngày 26 tháng 11 năm 2003; - Nghị định 181/2004/NĐ-CP, ngày 29 tháng 10 năm 2004 Chính phủ thi hành Luật Đất đai năm 2003; - Nghị định 69/2009/NĐ-CP, ngày 13 tháng năm 2009 Chính phủ quy định bổ sung quy hoạch đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; - Thông tư 19/2009/TT-BTNMT, ngày 02 tháng 11 năm 2009 Bộ Tài Nguyên Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; - Thông tư 06/2010/TT-BTNMT, ngày 15 tháng năm 2010 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; - Quyết định số 76/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 01 năm 2010 UBND tỉnh Đăk Nông việc ban hành kế hoạch lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) cấp tỉnh, huyện, xã; - Quyết định số 1843/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 11 năm 2010 UBND tỉnh Đăk Nông việc phê duyệt dự án dự toán lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Jút; - Quyết định số 870/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 04 tháng 2011 UBND huyện Jút việc định đơn vị tư vấn lập dự án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) xã, thị trấn thuộc huyện Jút; - Công văn số 2082/UBND-NC, ngày 25 tháng năm 2009 UBND tỉnh Đăk Nông việc triển khai lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015); - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Jút (đang triển khai); - Các Nghị HĐND Quyết định UBND huyện Jút phát triển kinh tế - xã hội địa bàn huyện; - Các dự án triển khai địa bàn huyện Jút; - Niên giám thống kê huyện Jút năm 2010; - Văn kiện đại hội Đảng thị trấn Ea T’ling, khóa VI nhiệm kỳ 2010 2015; Báo cáo QHSD đất đến năm 2020, KHSD đất năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Ea T’ling, huyện Jút - Báo cáo tổng kết tình hình phát triển KTXH - ANQP thị trấn Ea T’ling năm 2010 phương hướng, nhiệm vụ năm 2011; - Số liệu thống kê, kiểm kê đất đai năm 2010 thị trấn Ea T’ling; - Các tài liệu, số liệu đồ khác có liên quan Mục đích, yêu cầu việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thị trấn Ea T’ling - Sử dụng tài nguyên đất hợp lý, đáp ứng nhu cầu đất để phát triển ngành, lĩnh vực địa bàn - Sử dụng đất pháp luật, mục đích có hiệu quả, bước ổn định tình hình quản lý sử dụng đất; tạo sở pháp lý cho việc xúc tiến đầu tư, tiến hành thủ tục thu hồi đất, cho thuê đất giao đất - Khoanh định, phân bố tiêu sử dụng đất cho ngành, cấp phải cân đối dựa sở nhu cầu sử dụng đất, đảm bảo không bị chồng chéo trình sử dụng - Các nhu cầu sử dụng đất phải tính toán chi tiết đến công trình, đơn vị hành phân kỳ kế hoạch thực cụ thể đến năm giai đoạn, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thị trấn Nội dung báo cáo thuyết minh tổng hợp phần đặt vấn đề, kết luận đề nghị, báo cáo gồm phần chính: Phần - Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; Phần - Tình hình quản lý sử dụng đất; Phần - Đánh giá tiềm đất đai; Phần - Phương án quy hoạch sử dụng đất Báo cáo QHSD đất đến năm 2020, KHSD đất năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Ea T’ling, huyện Jút PHẦN I ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI I ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 1.1 Điều kiện tự nhiên 1.1.1 Vị trí địa lý Thị trấn Ea T’ling trung tâm huyện lỵ Jút, cách thành phố Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) khoảng 20 km cách thị xã Gia Nghĩa (Đăk Nông) 106 km theo quốc lộ 14 Đường ranh giới hành xác định sau: + Phía Bắc giáp xã Nam Dong; + Phía Nam giáp huyện Krông Nô; + Phía Tây giáp xã Trúc Sơn; + Phía Đông giáp xã Tâm Thắng Theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2010, tổng diện tích tự nhiên toàn thị trấn 2.234,70 1.1.2 Địa hình, địa mạo Huyện Jút nằm bình nguyên chuyển tiếp cao nguyên Đăk Lăk cao nguyên Đăk Mil nên địa hình tương đối phẳng, chia cắt Nền địa hình thấp dần từ Đông sang Tây từ Nam lên Bắc, độ cao trung bình từ 400 - 450 m so với mực nước biển Thị trấn Ea T’ling thuộc lưu vực sông Sêrêpôk, địa hình có nhiều đồi lượn sóng xen kẽ núi cao, tạo nên bình nguyên hẹp nghiêng theo hướng Đông - Đông Bắc, độ cao trung bình từ 360 - 390 m so với mực nước biển Nhìn chung, địa hình thị trấn tương đối phẳng, thuận lợi cho việc xây dựng công trình hạ tầng, phát triển dân cư, phát triển sản xuất công nghiệp - TTCN thương mại - dịch vụ 1.1.3 Khí hậu Khu vực thị trấn Ea T’ling mang đặc trưng chung khí hậu nhiệt đới cao nguyên chịu ảnh hưởng khí hậu duyên hải miền Trung, năm chia làm hai mùa rõ rệt: - Mùa mưa: Bắt đầu từ tháng đến tháng 11, chiếm 90% lượng mưa năm, thời gian đảm bảo đủ nước cho trồng tăng vụ Từ tháng đến tháng 9, cường độ mưa lớn gây bất lợi cho việc hoa, kết trái số loại trồng ảnh hưởng đến trình thu hoạch, phơi sấy, chế biến, bảo quản nông sản Mưa lớn tập trung gây sói mòn, rửa trôi, chí gây lu quét, thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp công trình hạ tầng Báo cáo QHSD đất đến năm 2020, KHSD đất năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Ea T’ling, huyện Jút - Mùa khô: Bắt đầu từ tháng 12 đến tháng năm sau, thời tiết nắng nóng, gió mạnh, lượng bốc lớn, gây hạn hán, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp Vì vậy, cần phải xây dựng công trình hồ đập cung cấp nước tưới cho trồng mùa khô, đồng thời bố trí cấu trồng mùa vụ hợp lý để tăng hệ số sử dụng đất, hạn chế đến mức thấp thiệt hại mưa lu hạn hán gây * Nhiệt độ không khí: Nhiệt độ không khí trung bình năm 24,8°C, trung bình cao 27,2°C, trung bình thấp 22,4°C, biên độ nhiệt độ ngày đêm 10 - 12°C * Lượng mưa: Lượng mưa trung bình năm 1.739 mm Từ tháng đến tháng 11 có lượng mưa >100 mm, mưa lớn tập trung từ tháng đến tháng * Độ ẩm không khí: Độ ẩm không khí trung bình năm 82%, trung bình thấp 80%, trung bình cao 84% * Lượng bốc hơi: Mùa mưa bình quân từ 1,0 - 3,0 mm/ngày, mùa khô 1,53 - 3,35 mm/ngày * Nắng: Số nắng năm từ 2.200 - 2.500 Trong năm có tháng có số nắng >200 giờ/tháng, giai đoạn lượng xạ cao nên thích hợp cho ưa sáng đạt hiệu suất quang hợp, lợi cho việc tăng suất trồng * Gió: Có hai hướng gió thịnh hành Đông Bắc Tây Nam + Hướng Đông Bắc từ tháng 12 đến tháng năm sau, tốc độ gió 4,5 m/s; + Hướng Tây Nam từ tháng đến tháng 11, tốc độ gió 0,5 m/s 1.1.4 Thuỷ văn Mạng lưới thủy văn thị trấn Ea T’ling đa dạng, gồm: Sông Sêrêpôk, hồ Trúc, suối hệ thống kênh mương phân bố tương đối đồng khắp địa bàn Sông, suối bắt nguồn từ vùng núi cao nên hầu hết có độ dốc từ 80 - 150 Do diện tích lưu vực lớn nên mùa mưa lượng nước tăng nhanh, tốc độ dòng chảy mạnh, gây lu quét ngập úng số khu vực 1.2 Các nguồn tài nguyên 1.2.1 Tài nguyên đất Theo số liệu đồ đất tỷ lệ 1/25.000 huyện Jút, địa bàn thị trấn có loại đất sau: STT Tên đất Theo phân loại Việt Nam I Đất xám Đất xám magma acid Diện tích FAO/UNESCO Ký hiệu Ha % Haplic/Arenic Xa 1.258,74 56,33 Báo cáo QHSD đất đến năm 2020, KHSD đất năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Ea T’ling, huyện Jút Acrisol II Đất đen Đất nâu thẫm sản phẩm bồi tụ đá bazan Đất đen sản phẩm bồi tụ đá bazan III Chromic Luvisols Ru 210,95 9,44 Rk 0,00 0,00 Đất đỏ vàng Đất đỏ vàng đá phiến sét đá biến chất Fs 321,81 14,40 Đất đỏ vàng đá magma acid Fa 61,61 2,76 Đất nâu vàng đá magma bazơ trung tính Fu 307,47 13,76 Đất nâu đỏ đá magma bazơ trung tính Fk 0,00 0,00 IV Sông, suối, ao hồ 74,12 3,31 2,234,70 100 Tổng cộng - Đất xám magma acid (Xa): Diện tích khoảng 1.258,74 ha, chiếm 56,33% diện tích tự nhiên, phân bố tập trung phía Tây Bắc trung tâm thị trấn Quá trình hình thành trình rửa trôi xói mòn bề mặt xảy tự nhiên cung trình canh tác lâu dài người, dẫn đến thay đổi số tính chất lý hóa học ban đầu đất Đất có thành phần giới nhẹ, từ cát pha đến thịt nhẹ tầng mặt chuyển dần sang giới thịt trung bình tầng (sét >30%), lẫn nhiều sạn sỏi thạch anh, tầng đất thường mỏng 70 cm, có phản ứng chua pH kcl 3,3 - 3,4 Hàm lượng chất dinh dưỡng thấp, OM tổng số
- Xem thêm -

Xem thêm: quy hoạch sử dụng đất tt ea tling huyện cư jut, quy hoạch sử dụng đất tt ea tling huyện cư jut, quy hoạch sử dụng đất tt ea tling huyện cư jut

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay