Các nguyên tắc phát âm trong tiếng hàn

3 92 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 14:55

các nguyên tắc phát âm trong tiếng hàn, học thuộc rùi các bạn có thể phát âm chuẩn như người bản xứ lun nhé.....các nguyên tắc phát âm trong tiếng hàn, học thuộc rùi các bạn có thể phát âm chuẩn như người bản xứ lun nhé.....các nguyên tắc phát âm trong tiếng hàn, học thuộc rùi các bạn có thể phát âm chuẩn như người bản xứ lun nhé.....các nguyên tắc phát âm trong tiếng hàn, học thuộc rùi các bạn có thể phát âm chuẩn như người bản xứ lun nhé..... Các nguyên tắc phát âm tiếng Hàn Hầu hết âm phát âm giống tiếng Việt -Với phụ âm “ㅋ”, “ㅋ” “ㅋ” “ㅋ” phiên âm “kh”, “th”, “xh” “ph“, hiểu chúng phát âm giống “k”, “t”, “x” “p” thêm “h” nghĩa thiết phải bật mạnh phát âm Phụ âm “ㅋ” vị trí lưỡi giống phát âm chữ “x” tiếng Việt , đầu lưỡi ép sát lợi nhiều ,khi phát âm phải bật mạnh Với phụ âm “ ㅋ” cách phát âm giần giống với “p” hai môi khép kín trước phát âm ,khi phát âm phải bật thật mạnh, luồng không khí nhanh dứt khoát – Với âm đôi “ㅋ,ㅋ,ㅋ,ㅋ,ㅋ” cách phát âm “ㅋ,ㅋ,ㅋ,ㅋ,ㅋ” phát âm ngắn ,nhấn mạnh không bật – Nguyên âm ‘ ㅋ ‘ có cách phát âm (ưi, i ê) a) Khi ” ㅢ ” phát âm âm tiết đọc ” ㅢ ” [ưi]: ㅋㅋ ,ㅋㅋ ,ㅋㅋ ,ㅋㅋ ,ㅋㅋ b) Khi ” ㅢ ” đứng sau phụ âm đọc thành ” l ” : ㅋㅋ ,ㅋㅋ ,ㅋㅋ ,ㅋㅋㅋㅋ ,ㅋㅋㅋㅋ c) Khi ” ㅢ ” âm tiết từ đọc thành ” ㅢ ” : ㅋㅋ ,ㅋㅋ ,ㅋㅋ ,ㅋㅋ ,ㅋㅋㅋㅋ d) Khi ” ㅢ ” làm trợ từ sở hữu cách đọc thành ” ㅢ ” [ưi] ” ㅢ ” [ê] : ㅋㅋㅋ ㅋㅋ ,ㅋㅋㅋ ㅋㅋ ,ㅋㅋㅋ ㅋㅋ Patchim đơn (Âm cuối âm tiết) Những phụ âm làm âm cuối âm tiết gồm phụ âm : [ㅋ,ㅋ,ㅋ,ㅋ,ㅋ,ㅋ,ㅋ] Trong trường hợp kết hợp với từ bắt đầu nguyên âm thường patchim chuyển lên làm âm âm tiết 1) Patchim ㅢ, ㅢ, ㅢ đọc thành ㅢ [c, k] ㅋ [kuk]——–ㅋㅋ [coc ta]———–ㅋㅋ [bu oc] Trong trường hợp kết hợp với nguyên âm patchim ㅋ, ㅋ, ㅋ chuyển sang phát âm thành âm âm tiết sau ㅋㅋㅋ——->ㅋㅋㅋ [ca chô ci] ㅋㅋ———>ㅋㅋ [ba cê] ㅋㅋㅋ——->ㅋㅋㅋ [ca ca so] 2) Patchim ㅢ đọc thành ㅢ [n] ㅋ [sôn]—–ㅋ [san]—–ㅋ [tôn] Trong trường hợp với nguyên âm patchim ㅋ chuyển sang phát âm thành âm âm tiết sau ㅋㅋ —–>ㅋㅋ [xô ni] ㅋㅋ —–>ㅋㅋ [xa nê] ㅋㅋㅋ—->ㅋㅋㅋ [mu nư rô] 3) Pat chim ㅢ, ㅢ, ㅢ, ㅢ, ㅢ, ㅢ, ㅢ đọc thành ㅢ [t] ㅋㅋ [mít tà] —-ㅋㅋ [ot tà] ㅋㅋ [bot tà] —-ㅋㅋ [oát tà] ㅋㅋ [ít tà] ——ㅋ [cốt] ㅋㅋ [bét tà] —-ㅋㅋ [nát tà] * Trong trường hợp ” ㅢ ” kết hợp với “ㅢ, ㅢ, ㅢ, ㅢ” xuất hiện tượng âm hóa ” ㅢ ” chuyển thành ” ㅢ ” , ” ㅢ “ phát âm thành “ ㅢ “ ,và ㅢ phát âm thành ” ㅢ ” ” ㅢ ” thành ” ㅢ” ㅋㅋㅋ [cha phi tà] ㅋㅋㅋ [ma tà] Những patchim “ㅋ, ㅋ, ㅋ, ㅋ, ㅋ, ㅋ, ㅋ” kết hợp với nguyên âm chuyển sang phát âm thành âm âm tiết sau ㅋㅋ—–>ㅋㅋ [ô xi] ㅋㅋ—–>ㅋㅋ [na chê] ㅋㅋ—–>ㅋㅋ [chô ưn] * Âm ” ㅢ ” không phát âm phát âm nhẹ 4) Patchim ㅢ phát âm thành [l] ,cần uốn lưỡi phát âm ” l ” cuối câu ㅋ [tal] —— ㅋ [mul] —– ㅋ [phal] Khi kết hợp với nguyên âm pat chim ㅋ phát âm thành “r” chuyển sang thành âm thứ âm tiết thứ hai ㅋㅋ —–> ㅋㅋ [ta rưl] ㅋㅋ —–> ㅋㅋ [mu rê] 5) Patchim ㅢ đọc ㅢ [m] ㅋㅋ [ma ưm] —– ㅋ [bôm] —– ㅋㅋ [ba ram] Khi kết hợp với nguyên âm patchim ” ㅋ ” chuyển sang phát âm thành âm âm tiết ㅋㅋ —–> ㅋㅋ [bô mê] ㅋㅋㅋ —–> ㅋㅋㅋ [ma mê] ㅋㅋㅋ —–> ㅋㅋㅋ [ba mi] 6) Các patchim ㅢ, ㅢ đọc thành ㅢ [p] ㅋ [chíp] —– ㅋ [báp] ㅋ [súp] —–ㅋㅋ [tớp ce] Khi kết hợp với nguyên âm patchim ㅋ, ㅋ chuyển sang phát âm thành âm âm tiết ㅋㅋ —–>ㅋㅋ [chi pê] ㅋㅋ —–>ㅋㅋ [ba bưl] 7) Patchim ㅢ đọc thành ㅢ [ng] ㅋ [kang] —– ㅋㅋ [xi chang] —– ㅋㅋ [công hang] Trong trường hợp kết hợp với nguyên âm patchim ” ㅋ ” không chuyển sang phát âm thành âm âm tiết ㅋㅋ —->ㅋㅋ [kang ê] Patchim kép Patchim kép phát âm thành trường hợp đứng cuối câu trước phụ âm, có số trường hợp phát âm phụ âm , phát âm phụ âm cuối ,và có trường hợp phát âm hai âm Và patchim kép kết hợp với từ nối ,trợ từ ,cuối câu bắt đầu phụ âm phụ âm cuối chuyển sang phát âm thành âm âm tiết 1) Những patchim sau phát âm phụ âm “ㅢ, ㅢ, ㅢ, ㅢ, ㅢ, ㅢ“ - ㅋ phát âm thành ㅋ [k] ,đi sau nguyên âm phụ âm thứ hai chuyển lên thành âm âm tiết ㅋ [ㅋ mốc] —– ㅋㅋㅋ [ㅋㅋㅋ mốc xư rô] ㅋ [ㅋ xác] —– ㅋㅋ [ㅋㅋ xác xi] - ㅋ phát âm thành ㅋ [n] ,đi sau nguyên âm phụ âm thứ hai chuyển lên thành âm âm tiết ㅋㅋ [ㅋㅋ an tà] —–ㅋㅋㅋ [ㅋㅋㅋ an cha so - ㅋ phát âm thành ㅋ [n] ,đi sau nguyên âm ㅋ [n] chuyển sang thành âm âm ㅋㅋㅋ [ㅋㅋㅋ ma nư myon] -ㅋ phát âm thành ㅋ [l],đi sau nguyên âm phụ âm thứ hai chuyển lên thành âm âm tiết ㅋㅋ [ㅋㅋ uê kôl] —– ㅋㅋㅋㅋ [ㅋㅋㅋㅋ uê kôl xư rô - ㅋ phát âm thành ㅋ [ㅋ],đi sau nguyên âm phụ âm thứ hai chuyển lên thành âm âm tiết ㅋㅋ [ㅋㅋ hal tà] —– ㅋㅋ [ㅋㅋ hal thà] - ㅋ phát âm thành ㅋ [l] ,đi sau nguyên âm ㅋ [l] chuyển lên thành âm âm tiết ㅋ [ㅋㅋ il thà] —– ㅋㅋㅋ [ㅋㅋㅋ i ro xo] - ㅋ phát âm thành ㅋ [p] ,đi sau nguyên âm phụ âm thứ hai chuyển lên thành âm âm tiết ㅋㅋ [op tà] —– ㅋㅋㅋㅋ [ㅋㅋㅋㅋ op xư ni ca] 2) Những patchim ㅢ ,ㅢ phát âm phụ âm cuối - ㅋ phát âm thành ㅋ [m],đi sau nguyên âm phụ âm thứ hai chuyển lên thành âm âm tiết ㅋㅋ [ㅋㅋ xal tà] —– ㅋㅋ [ㅋㅋ xal ma] - ㅋ phát âm thành ㅋ [p] ,đi sau nguyên âm phát âm âm thứ phụ âm thứ hai chuyển lên thành âm âm tiết ㅋㅋ [ㅋㅋ ứp tà] —– ㅋㅋ [ㅋㅋ ưl pho] 3) Các patchim ㅢ, ㅢ phát âm hai phụ âm đầu cuối – Patchim ㅋ [l] phát âm phụ âm đầu ㅋ [l] ,nếu sau nguyên âm phụ âm thứ hai chuyển sang thành âm thứ âm tiết thứ hai ㅋㅋ [ㅋㅋ yal tà] —– ㅋㅋㅋ [ㅋㅋㅋ yal ba xo] – Patchim ㅋ [p] phát âm phụ âm sau ,nếu sau nguyên âm lại phát âm phụ âm đầu phụ âm thứ hai chuyển thành âm thứ âm tiết thứ hai ㅋㅋ [ㅋㅋ báp chi] —– ㅋㅋㅋ [ㅋㅋㅋ bal ba xo] – Patchim ㅋ phát âm phụ âm đầu ㅋ [l] ,nếu sau nguyên âm lại phát âm phụ âm đầu phụ âm thứ hai chuyển thành âm thứ âm tiết thứ hai ㅋㅋ [ㅋㅋ mal kô] —– ㅋㅋㅋ [ㅋㅋㅋ mal cư myon] – Patchim ㅋ phát âm phụ âm cuối ㅋ [k] ,nếu sau nguyên âm lại phát âm phụ âm đầu phụ âm thứ hai chuyển thành âm thứ âm tiết thứ hai ㅋ [ㅋ tác] —– ㅋㅋ [ㅋㅋ tal ki] ... phụ âm phụ âm cuối chuyển sang phát âm thành âm âm tiết 1) Những patchim sau phát âm phụ âm “ㅢ, ㅢ, ㅢ, ㅢ, ㅢ, ㅢ“ - ㅋ phát âm thành ㅋ [k] ,đi sau nguyên âm phụ âm thứ hai chuyển lên thành âm âm tiết... - ㅋ phát âm thành ㅋ [n] ,đi sau nguyên âm phụ âm thứ hai chuyển lên thành âm âm tiết ㅋㅋ [ㅋㅋ an tà] —–ㅋㅋㅋ [ㅋㅋㅋ an cha so - ㅋ phát âm thành ㅋ [n] ,đi sau nguyên âm ㅋ [n] chuyển sang thành âm âm... phát âm thành ㅋ [l],đi sau nguyên âm phụ âm thứ hai chuyển lên thành âm âm tiết ㅋㅋ [ㅋㅋ uê kôl] —– ㅋㅋㅋㅋ [ㅋㅋㅋㅋ uê kôl xư rô - ㅋ phát âm thành ㅋ [ㅋ],đi sau nguyên âm phụ âm thứ hai chuyển lên thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nguyên tắc phát âm trong tiếng hàn, Các nguyên tắc phát âm trong tiếng hàn, Các nguyên tắc phát âm trong tiếng hàn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay