Ban hành quy trình Kỹ thuật ương ngán giống, ngán thịt

8 85 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 14:54

UBND TiNH QUANG NINH CONG HOA XA HO CHU NGHiA VIVI' NAM Doc lap - Tty - Hph phtic NONG NGHL :EP&PTNT fit /QD-SNN&PTNT Quang Ninh, ngaylothang nam 2017 QUYET DINH Ve viec ban hanh Qui trinh kj7 thu4t ircrng Ngan giOng va nuoi Ngin thit Người ký: Sở Nông nghiệp Phát dieu kien tu, nhien tinh Quang Ninh triển nông thôn Email: snnvptnt@quangni nh.gov.vn Cơ quan: Tỉnh Quảng Ninh Thời gian ký: 03.07.2017 14:34:26 +07:00 GIAM DOC SO NONG NGHIP&PTNT QUANG NINH 2416/2015/QD-UBND 17/8/2015 cua UBND - Can cu Quy6t dinh tinh Quang Ninh ye viec Qui dinh chic nang nhiem vy,quyen hgn va ca cau to chicc cica Sa N O " ng nghiep va Phat trien Nong thin tinh Quang Ninh; - Can cir Quyet dinh so 1130/QD-UBND 25/4/2015 cua UBND tinh v'e viec phe duyet nhiem vu Nghien citu thudt san xuat giong Ngan (Austriella corrugata Deshayes, 1843) phic hop vori di& ki"en moi truerng sinh thai tai tinh Quang Ninh; - Can cir Van ban s6 275/TMB 24/4/2017 cila Vien Tai nguyen & Moi twang bien ve viec de nghi phe duyet Qui trinh k9 thuat :rang Ngcin giong va nuoi Ngcin thit tai Quang Ninh; - Can cir IC& qua hop H9i ding khoa hoc ding nghe tham dinh Quy trinh k9 thuat ming Ngan giong va nuoi Ngan thit dieu kin to nhien tinh Quang Ninh Vien Tai nguyen & Moi truing bier' xay dkrng, hop ngdy 26/6/2017; - Xet de nghi ctla phong Ky thu4t Moi truing va Chi cpc Thily san, QUYET DINH: Dieu 1: Ban hanh Qui trinh thuat wung Ngan giong va nuoi Ngcin thit dieu kien to nhien tinh Quang Ninh Vien Tai nguyen & Moi truing bien xay dtmg (co qui trinh kern theo) Dieu 2: Quyet dinh c6 hieu ltrc ti ky Tong qua trinh thtrc hien, n&I co phat sinh wrong mac, de nghi phan anh ve Vien Tai nguyen & Moi tru*ng bien va Si Yong nghiep & PTNT de dugc huong dan, giai quyet Dieu 3: Cac ing (ba) Vien truing Vien Tai nguyen & Moi twang biL; Truing phong Ky thu4t & Moi truing; Chi ckic truing Chi eve Thfiy san; Thu truing cac dun vi c6 lien quan can cir quyet dinh thi hanh./ Noi nheM: - Nhtr dieu 3; - Cac TT: Khuytn nong, KHKT & SX giOng thiy sin; - Cac co sir trcrng, nuoi Ngin tinh; - Ltru VT, KTMT T GIAM DOC GIAM DOC SO ,z o u NONG NGHIEP VA PHAT TRIfN NONG TH A QU Nguyen Van Cong QUY TRiNH TR (Ban hanh theo Q ONG NGAN GIONG VA NUOI NGAN THIT N Tkr NHIEN TINH QUANG NINH SNN&PTNT 30 /6/2017 ctia So' Nong nghiep & PTNT) I XUAT Xtr QUY T Don vi xay dung quy trinh: Vin Tai nguyen va MOi twang bin — Vin Han lam Khoa h9c va Cong ngha Viet Nam, dia chi s6 246 Da Nang, NO Quy'en, Hai Phong, din thoai 0313761521 Qui trinh la san phAm chinh dm de tai Nghien cziu k9 thudt san xucit gang Ngan Austriella corrugata (Deshayes, 1843) phii hop voi clieu kin moi tricong sinh thai tai tinh Quang Ninh &roc phe duyat theo Quyat Binh s6 1130/QD-UBND 25/4/2015 cua UBND tinh Quang Ninh HAu hat cac chi tieu 1(5, thug dm Quy trinh dugc thiat lap ten co soy kat qua uong Ngan gi6ng va nuOi Ngan thit nam (2015 - 2017) a nhiau h9 dan tai cac xa: Hoang Tan, Tan An, Lien Hem, Lien Vi (thi xa Quang Yen) va xa Tien Lang (huyan Tien Yen) tinh Quang Ninh M9t s6 chi tieu khac dugc tham khao tir kat qua nghien ciru va Ngan dm Vin Tai nguyen va Moi tnrang bin a Hai Phong tir nam 2012 - 2013 Ngoai ra, Quy trinh ke thira tir cac tai lieu: ve ky thug nuoi dOng vat than marn hai manh vo ten bai triau, va dac diem cay ngap man; cac bai viet khac va Ngan a Quang Ninh; II DOI TONG VA PHAM VI AP DUNG DOi tuvng: Cac co s& than dung gi6ng thily san; co sa dugc phep khoanh nuOi they san rung ngap man a Quang Ninh Phm vi: Ap dung tai vUng yen bin tinh Quang Ninh, c6 cac diau kiln sau: + Novi c6 chAt day bun cat, c6 cac cay ngap man nhtr: cay trang (Kandelia), cay duoc (Rhizophora), cay vet (Bruguiera), phat trien + D9 man: 15 - 28%0 ; Cac thong s6 moi twang khac nam giai Ilan cho phep theo QCVN 10 — MT: 2015/BTNMT Quy chuAn k57thuat qu6c gia va chAt krong nuac bian + Khong bi anh htrang truc tiap bai cac chAt thai, thai tir khu cong nghiap, nong nghiap hoac nu& sinh hog, ban cang, van tai thug III NQI DUNG QUY TRiNH Licrng Qui trinh gOm qui trinh nho la: A QUI TRiNH UtiNG GIONG CAP I THANH GIONG CAP II Ngan gi6ng cAp I (dai -2 mm), cAn dugc dua thong nuoi tiep de tra giOng cap II (dai — 12 mm) truck dua nuoi thuang pham Mua vv uang (gin lien vii mua san xuAt gi6ng): Tir thang — 9, tap trung vao thang — hang nam Thy theo dieu kien co so vat chAt c6 the lkra chgn cac hinh thirc uang nhu sau: U'ung be xi mang Hinh thdc uang cho ti le sizing cao; chu d6ng viec kiem tra va thu Ngan giong Tuy nhien, hinh thirc doi h6i dau to ve co se vat chat 1Crn va ky thuat cao phai cung cap tao lam thirc an cho Ngan giOng (nen chi pha h9p cho nhang trai san xuat giong hai san) Qui p& De ucmg dugc 01 van Ngan gi6ng cAp II, cAn khoang 15 - 20 m3 be ucmg va be hoac tui nuoi tao 1.1 V4t tu, that bi uang — Be xi mang ngoai trai c6 mai the mua ning kern theo he th6ng cAp thoat nuac man, cap Kich thuac be uang khoang —10m3/be — ChAt day bun cat (tS/ le 6/4) da dugc 19c dat kich coy hg tir 0,5 mm den mm va dugc xirlj, bang iodine 2ppm, phai — Cac loaf tao phi' du lam thirc an cho Ngan gi6ng nhu: Nanochloropsis oculata, Tetraselmis chuff, Chaetoceros muelleri,,Isochrysis galbana Tao dugc gay nuoi nal ni long, hoac dugc nuoi be nhva, be xi mang c6 kich thuac tir 0,5 2m3/be — Cac thiet bi kiem tra sinh twang: can, thuac, may d6 man; Cac thiet bi thu hoach: sang luai, may svc khi, giai krai cac loai 1.2 Cach that hien Be uang da dugc chuAn bi ve sinh be sach se, co chAt day la bun cat vai tS, le 6/4 dugc Ichfr trung, vai d6 day — cm Ntrac be vai d6 man 20 — 22 %o da duac 19c sachl , suc manh, vii cach day khoang 10 cm, gay nuoi sari tao sinh khOi tai be uang de lam thirc an cho Ngan Duy tri muc nuorc be urcmg tir 0,4- 0,5m; mat d(5uang tir 7.000 — 10.000 con/m2 Hang thay mak, cho an, theo doi Ngan nuoi (thdc an tieu thu be, sirc khoe Ngan ) va moi truang be Thay mac lan/ngay (moi lan thay 50 80% luting nuOrc be uang) Trong qua trinh uorng da gap banh 1(3', sinh trang cac tac Zoothanium, Agmasoma, Gregrinosis gay a dau giai dogn uang Cach xir ly la thay nuoc tich cgc de giam bort mam banh, tri moi truing 'thong bi o nhiem bang viac sir dung the pham sinh hoc chira cac chimg Bacillus sp., Nitrosomonas, Nitrobacter va ket hgp sir dung men vi sinh chira chimg Lactobacillus Thai gian ucmg khoang 60 ngay, Ngan có the dat coy gi6ng cap II dai tir — mm, la song trung binh (tat khoang 7% l'o'ng giai ltrofri có day lfong theo hinh thirc nay, Ngan co tic 110 sinh truang nhanh nhat, mdc clAu to thap (phi' hgp voi nhieu ho dan dugc giao dat co rung ngap man) Tuy nhien hinh thirc gap kilo khan viac quan dich hai dan den tS, la song dm Ngan thap, phu thui5c nhieu vao dieu kin tiled tiet 2.1 Ch9n dia diem !tang Chgn dia diem Iran co cac diau kian moi truang thich hgp yeti sinh thai cua Ngan giong nhu: Co di) man 20 - 28 %o, day bun cat, co nhieu mim ba hat co; khong to Ong nuorc, khong bi anh huang cua nguon nuroc not vao mua mua Dia diem wing a vimg trung triau, thori gian phoi bai thily triau can khoang - gia/ngay 2.2 Vdt ty, thiit bi urtng Giai luai có day hinh chit nhat (mat luori 2a = 5mm); cgc tre, day bui5c arc loai 2.3 Cach thlic hien Chan bi giai co din tich khoang 50 - 60 m2/giai, to sira cai tao khu \Tut nuoi (san phang nen day), cam c9c, cam giai, dua bim phu duoi day giai day khoang 10cm Tha Ngan giong cap vac) giai vai mat d(5tir 1000 - 2000 con/m2 , Dinh kY theo nuorc, vao triau can sinh hied (de nu& luu thong), nhat bat dich hai (cOng, cua, ), theo di5i Ngan nuoi (mau sac cua vo, sinh truang cua Ngan ) Thai ,gian wing khoang 60 ngay, Ngan c6 the dat cogi6ng cap II dai tir — 12 mm, tS, song trung binh dat khoang 4% U'o'ng lOng nhtra chat tren nen day I Nu& bien ao chira, lang ducfc boom len be loc tinh, qua cac tang loc (cat, seii, than host tinh, ) r6i vao be chira va di den cac be ucmg, be nuoi tao Hinh thirc trcmg d6' cham soc va Nan sinh truing nhanh hon bes xi mang Tuy nhien, can dau to 16m phai lam long (co the ap dung cho cac h8 c6 dam nuoi tom quang canh c6 cay ngAp man) 3.1 Ch9,7 dia cliEm !tang: Yang er khu vtrc co cay ngAp m9c clam (chit yeu la cay duck); thai gian phoi long MU), trieu can khoang - gioingay 3.2 Vat tit, thiect bi !tang: Long nhua: 40 x 20 x 25 cm 3.3 Cach thyv hiOn Cac 18ng chit nhat: 40 x 30 x 25 cm, hoac 16ng tron dueng kinh 60 cm, day lot hied (2a = 5mm), rai bun cat day 10 -15cm M8i long nuoi 2.000 gieing cap I Long ducc dit teen nen day va bu8c duoi goc cay ngap man tranh bi troi dat Hang tuAn lam lie sinh long, ma nip lueri gill sach bim nip va hau barn vao va diet cua 16ng Neu day ro c6 miii hoi theoi thi thay day, theo doi Ngan nuoi (mau sac oh v6, sinh truing cua Ngan ) Neu man giam thap, keo dai, c6 the di chuyen long vimg noon sau ban, d8 cao hon Tiled gian trung khoang 60 ngay, Ngan c6 the dat Ca giemg cAp II dai tit — mm, tSr le song trung binh dat khoang 5% Thu hoach va van chuyen Ngin giting chuyen nuoi Nuoi khoang thing Wen hinh thu hoach Ngan giemg cAp II thuong pham., Cach thu hoach: Dung sang c6 mat luari phi.' hcip, cho bun cat 19t qua, gut lai giong cap II V4n chuyen Ngan gin cAp II : Cho Ngan gieing vao khay nhua (khay de c8c then) phu,khan tham mroc de Ngan khoi kho, sau dua vao thimg xop, van chuyen hey Ha thap nhiet d'8 20 - 22 °C bang tui rid lanh, de ncri ram mat tranh anh nang truc tiep chieu vao B QUI TRiNH NUOI NGAN THIT Ngan giOng cAp II (6 — 12mm) duqc dua nuoi lan a ngoai m8i truing to nhien Co hinh thirc nuoi la: - Nuoi bill: Nuoi ten bai c6 cay ngap man, hinh thirc cho thAy Ngan sinh truing phat trien nhanh; nhien van de thu hoach san pham rat kilo khan - Nuoi long: Nuoi Ngan l'ong at 6, gOc gay nOp man, hinh thirc de quan V/ cham soc, thu hoach Tuy nhien, von dau to ban dau lon, Ngan sinh truing cham va ton ding cham sac Mica vu nuoi (sau died gian ucrng gi8ng khoang 1-2 thing): Tir thing — 10, tap trung vao thing — hang Wain Choi) dia diem nuoi •Nuoi bal: Ncri rung ngAp man c6 cac cay nhu: trang, duck, vet phat trien, d8 the phi lorn, phAn dien tich dat (khong anh huong re cay ngAp man) khoang a 30% Bai nuoi c6 chit day bun cat, khong to d9ng nuac, Os man 15 - 25%o Vi tri bai vung trung trieu thai gian phai bai trieu can khoang — gia /ngay Nuoi lOng: Ap dung tai cac ddm nuoi thtly san c6 cay ngap man Vi tri nuoi c6 thai gian phai bai trieu can khoang — gia/ngay Chuan bi bai nuoi, lOng nuoi Vao luc nuac can tien hanh don va rao bai nuoi de ngan dich hai va Nuoi nguesi qua lai, khai thac trOm 40cm x 30 cm x 25 cm, hoac Cong ton c6 Nuoi rdng: LOng nuoi c6 kich &rang kinh khoang 60 cm Long nap day bang luoi c8 2a = 10 mm Tuyen chon va Hifi giOng Tuy.n chQn giang:, Kich ca giang tha ban ddu la gi'ang cap II (chieu dai vo — 12 mm) &Ong deu, mau sac tuai sang to nhien, vo khong dap via Tha giang: MAt d'9 tha 200— 300 con/lOng Sau lon c6 the san thua — NuOi — Nuoi bai: Tha gi8ng nuac ngap bai, tha giOng vao nhang khoang ddt khong anh huang den cay ngap man ( kh6ng nen tha giong vao goc cay ngap man, qua trinh khai thac se lam anh huang den cay) Mat d8 tha to10 — 30 con/m2 Quin 1ST va chain soc 4.1 Nuoi bdi Dinh kY ve sinh bai nuoi, diet dich hai Thai gian nuoi mot nam Ngan c6 the dat kich ca' 40 - 45mm, khOi lugng trung binh dat 24 — 25 gam; tY le song dat — 6% De xudt qui mo bai nuoi nuoi tir 1-2 ha, d6 phAn ddt (khong anh huang den cay ngap man) co the nuoi Ngan khoang 30% dien tich 4.2 Nu6i king Dinh ky kiem tra ve sinh long nuoi, diet trir dich hai Thay chat day thy day c6 mui hoi th8i Theo dai dol) man dinh kY theo nuac trieu Mitii nuac de? man Ian vao luc trial len va lan vao luc trieu xuong Neu di) man giam xuong qua thap 15%0) keo dai thi phai phuang an di dai long sang nai c6 d8 man cao han Trong qua trinh thd nghi'em da thy Ngan a 'Ong nuoi bi chit nhieu Ngan dat kich al 20 — 22 mm, c6 the nguyen nhan la: Vao thai diem dac tinh cua Ngan la phai chui sau (nhung khOng chui dugc, nuoi long) Nguyen nhan khac la vao luc Ngan da lom ma khong duac san thua dan den thieu thdc an va chit Sau than nuoi Ngan c6 the dat kich ca khoang 20 - 22 mm; luvng dat gam; tY le song dat 20 - ,25% Luc the san thua va bo sung them bun vao 18ng nuoi hoac thu hoach de chuyen hinh thdc nuoi bai Thu ho9ch vet van thuy'jn NuOi lOng: Cach thu hoach de dang va có the tien bath vao bAt cir lUc nao NuOi day: Ap dung theo phucmg phap truyen tho'ng la dung que sat dai 70cm, mot dAu bet, nh9n de SQC xtri'ing dAt nai Ngan cu tth g9i la "manh Ngan" Thu hoach vao nhfing nu& can va khong duck lam anh hiking den cay ngAp man (dirt re, day canh, ) Ngan thit dugs yin chuyen bang cach trat bun de giir d8 am, xep tong lop vao thimg x6p, dung khan am phi' len Ha thAp nh* 20 - 22 °C bang tin da lath, de nai ram mat tranh anh 'tang tryc tiep chieu vao IV LUAU Y KHI AP DUNG QUI TRiNH Cf QUANG NINH Cac ca so san xuAt gi6ng hai san teen dia ban tinh cc') the ap dyng hinh thirc uong gi8ng be xi mang Cac 118 din &rye giao dAt co cay ngap man, có the dp dung hinh thirc uong giong giai ltrai va nuoi bai Cac 118 dan có dAm nuoi torn quang canh co cay ngAp man co the trcrng, nuoi Ngan long Khuyen khich cac ca so, uong nuoi Ngan tham gia cac khau nhAt dinh ca qua trinh trang nuoi Ngin nham nang cao ti le song va kich c6 giong, rut ngan th6i gian ucmg nuoi Vi dp, vao dau giai doan uong có the dp dung hinh thirc uong be; vao dau giai (loan nuoi thi nen Ai) dpng hinh thirc nuoi long, sau chuyen sang nuoi TAI LIEU THAM KHAO CHiNH xuat gang via nuoi to hai thuang Tran The Muu, 2012 ,Hain thin ding nghe pham Bao cao de tai cap Nha funk Luu trir tai Vien NTTS I Trung tam nghien ciru va pita trien he tilting Ming nghiO, 2012 Huerng dan ky thuat uong giong va nuoi tu hai thuang pham tai Van Don Ducmg Van Hiep, Bui Thi Cueing; 2005; MO hinh thfr nghiem nuoi nhuyen the rang ngap man tai Tien Yen (Bao cao clanh gia girth lcS); Van phong Suma Quang Ninh; 8tr Gosling E.M (2003) Bivalve Molluscs — Biology, Ecology and Culture Blackwell Publishing, USA p 44 -194 http://www.quangninh.gov.vniviVN/so/sonongnghiepptnt/Trang/Tin%20chi%20ti%El%B A%BFt.aspx?newsid=781&cid=3&dt=2015-12-15 Thanh cong ban dau viec nuoi Ngan bang gi6ng nhan tao Quang Ninh http://www.quangninh.gov.vniviVN/so/sonongnghiepptnt/Trang/Tin%20chi%20ti%El%BA%BFt aspx?newsid=1412& dt=2017-06-23&cid=3 MO hinh bao ton gen Ngan Quang Ninh Phu luc: MCA so hinh anh tham khdo Cay Vet (Bruguiera) Ngan giong cap II Cay Du& voi (Rhizophora) Nuoi Ngan long nhva Cach ado chieu dai cita Ngan .. .QUY TRiNH TR (Ban hanh theo Q ONG NGAN GIONG VA NUOI NGAN THIT N Tkr NHIEN TINH QUANG NINH SNN&PTNT 30 /6/2017 ctia So' Nong nghiep & PTNT) I XUAT Xtr QUY T Don vi xay dung quy trinh:... da gap banh 1(3', sinh trang cac tac Zoothanium, Agmasoma, Gregrinosis gay a dau giai dogn uang Cach xir ly la thay nuoc tich cgc de giam bort mam banh, tri moi truing 'thong bi o nhiem bang viac... MT: 2015/BTNMT Quy chuAn k57thuat qu6c gia va chAt krong nuac bian + Khong bi anh htrang truc tiap bai cac chAt thai, thai tir khu cong nghiap, nong nghiap hoac nu& sinh hog, ban cang, van tai
- Xem thêm -

Xem thêm: Ban hành quy trình Kỹ thuật ương ngán giống, ngán thịt, Ban hành quy trình Kỹ thuật ương ngán giống, ngán thịt, Ban hành quy trình Kỹ thuật ương ngán giống, ngán thịt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay