Văn bản trong nhà nước hết hiệu lực

33 182 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 14:50

1111111.1 1111 111 UBND TfNH QUANG NINH S6 NONG NGHIEP VA PTNT PHIEU CHUYEN VAN BAN So cong van d6n: t9 C/(), Dan vi chuyen• •) Ni5i dung chi ciao: (4,1 V IT/ rcnYee Han xir 15/: Ngdy 20.:(24 Npred chuyen • BO NONG NGHI:g13 VA PHAT TRIEN NONG THON S8: - ;21g "1 -;1 /QD - BNN - PC LONG HOA xA Ho CHU NGHIA VIVI' NAM DOc lap - Tv - 1-14nh phtic Ha Noi, thang 02 nam 2017 QUYET DINH viec cong be Danh muc van ban quy pham phip lug het hieu„ lire toan be hoac met phAn thuec linh vtrc 15r nha mare cilia Be Yong nghi4 va Phat trien Wing then nam 2016 BO TRIfsfING BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON Can cir LuSt Ban hanh van ban quy pham phap luat 22 thang nam 2015; Can cu Nghi dinh 34/2016/ND-CP 14 thang nam 2016 dm Chinh phu quy dinh chi tiet mot so dieu va bien phap thi hanh Lust ban hanh van ban quy pham phap luat; Can cir Nghi dinh s8 199/2013/ND-CP 26/11/2013 dm Chinh phu quy dinh chirc nang, nhiem vu, quyen han va co cao to chore cua B8 Nong nghiep va Ph& trien nong then; Xet de nghi cua Vv truong Vu Phap che, QUYET DINH: Dieu C6ng 136 kern theo Quyet dinh Danh muc van ban quy pham phap luat het hieu hrc toan b8s hoac mot phan thuOc lTnh vvc quail 1y nha nuot dm Bo N8ng nghiep va Phat trien nong th6n nam 2016 (co Danh muc kern theo) Dieu Quyet dinh c6 hieu hrc thi hanh ke tir 14/ ban hanh Dieu Chanh van phong 136, VIA truong Vu Phap che, thu truong ca quan, don vi thu8c I38 va cac to chirc, ca nhan lien quan c6 trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./ - Nhu Di&I 3; - Lanh ciao B6; - Van ph6ng Chinh pita; - VP Quoc h6i, VP Chu tich ntrac; - Cac B6, co quan ngang B6, ca quan thuOc CP; - Vien Kiem sat ND toi cao; Toa an ND toi cao; - UBND cac tinh, ph6 trite thu6c TW; - S& NN&PTNT cac tinh trirc thu6c TW; - Cong bao; - Website B6 Nang nghiep va PTNT; - Lou VT, PC (42,0) BO NONG NGHItP VA PHAT TRaNZIONG THON DANH MUC VAN • QUA CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM DOc 14p - Tv - Hanh phtic PHAP LUAT HET HIEU TOAN BO HOAC MOT PHAN THUOC LINH VirC CUA BO NONG NGHItP VA PHAT TRIEN NONG THON NAM 2016 eo Quyit dinh so 35 /QD-BNN-PC //, r thang a&am 2017 ua Bo trur'mg 134) Nong nghie:p va Ph& tri6inong thon ) A VAN BAN HET HItU Ten I* Iran ban s6, ks7 hi0; Ten pi cilia 'van ban/ Trich yeu not dung van ban , Ly thing het hi0 lirc nam ban hanh I VAN BAN QUY PHAM PHAP LUAT DO QUOC HOI, CHINH PHU, THU TU'ONG CHiNH PHU BAN HANH Phap lenh 18/2004/PLPhap lenh thii y Dugc thay the bang Luat Thu y dugc Quoc hOi UBTVQH11 thong qua 19/6/2015 29/4/2004 Nghi dinh 33/2005/ND-CP Quy dinh chi tit hanh mot so dieu Dugc thay the bang Nghi dinh s6 35/2016/ND-CP 15/3/2005 cua Phap lenh Thu y 15/5/ 2016 Quy dinh chi tiet mot so dieu dm Luat thd y Nghi dinh 119/2008/NDSira dOi, be) sung mot so dieu 'dm Dugc thay the bang Nghi dinh se) 35/2016/ND-CP CP Nghi dinh so 33/2005/ND-CP ngay 15/5/2016 Quy dinh chi ti6t mot s6 dieu dm 28/11/2008 15/3/2005 Quy dinh chi tie't thi hanh Lust thii y mot so dieu oh Phap lenh Thil y Quy dinh xir phst vi phsm hanh chinh Dugc thay the bang Nghi dinh 31/2016/ND-CP Nghi dinh 114/2013/NDngay linh vgc giOng cay trong, bac) ve 6/5/2016 ens Chinh pha Quy dinh xir OW vi CP phalli hanh chinh linh vgc giong cay trong, 03/10/2013 va kieAm dich thgc vat bao ye va kiem dich thuc vat II VAN BAN QUY PHAM PHAP LUAT DO BO NONG NGHIt13 VA PTNT BAN HANH VA LIEN TICH BAN HANH T6 chIrc can bli V'e huang can cong tac thi dua va Dugc thay the bang Thong to so 47/2015/TT5 Thong to 07/2014/TTTT Ngay het hiO ltrc 01/7/2016 01/7/2016 01/7/2016 25/6/2016 01/02/2016 khen thuang nganh Ming BNNPTNT 15/12/2015 Huang dAn cong the thi dua, khen thuong nganh Nong nghiep va nghiep va Phat trien 'long than Phat trien nong them Tai chinh Quy dinh ye trinh tu, thii tuc dAu tu tir Dugc thay the bang Thong tu so 31/2016/TT45/2013/TTnguon von su nghiep c6 tinh chat dau BNNPTNT 05/10/2016 dm BO truotg BO BNNPTNT tu; mua sam tai san, hang hOa, dich Nong nghiep va Phat trien nong than quy dinh trinh vu nham tri hoat dOng thuang tu sir dung von su nghiep co tinh chat dau tu; mua 28/10/2013 xuyen; xir VT tai san nha nuac tai cac sam tai san, hang hoa, dich vu nham tri hoat co quan hanh chinh, don vi su nghiep dOng thuang xuyen; xir VT tai san nha nuac tai cac tn,rc thuc BO Nong nghiep va Phat co quan hanh chinh, don vi su nghiep cong lap _ BO Nang nghiep va Phat trien nong than quail VT trien nong thee , Khoa hoc Ging ng14 va Mil truirng Bi bai bo bai Quyet dinh so 2519/QD-BNN-PC moi truang Huang dan quan VT 14/2009/TTngay 22/6/2016 dm BO Nong nghiep va Phat trien the bier' thily san BNN nong than ye vi'ec bai bo van ban quy pham phap 12/3/2009 luat BO truang BO Nong nghiep va Phat trier] 'long than ban hanh Huang dAn quan VT cac nhiem vu bao Dugc thay the bang Th6ng tu so 17/2016/TT55/2013/TTve moi twang thuc BO Nong nghiep BNNPTNT 24/6/2016 huang dAn quan VT cac BNNPTNT nhiem vu bao ve moi truang thuc BO Nong nghiep va Phat trien Wong than ngdy va Phat trien nong than 24/12/2013 Quy dinh mot s6 not dung ve danh Dugc thay the bang ThOng tu s6 18/2016/TT09/2014/TTgia moi truang chi& lugc, danh gia BNNPTNT 24/6/2016 quy dinh mot so not BNNPTNT ngdy 26/3/2014 tac dOng moi truang BO NOng dung ve danh gia moi truang chi'en luvc, danh gia nghiep' va Phat trien Wong than quan tac Ong moi truang BO Nong nghiep va Phat trien nong them quan VT VT Quail I, chat hrung nong lam san va thity san Huang an viec kiem tra, giam sat ve Dugc thay the bang Thong tu so 08/2016/TT05/2010/TTsinh an toan thuc phAm nong san BNNPTNT 01/6/2016 quy dinh giam sat an BNNPTNT toan thuc phalli nong lam they san 22/1/2010 truac dua thi tnxang BNNPTNT 10/02/2014 Thong tu Thong tu Th6ng tu Thong tu 10 Th6ng tu 01/12/2016 22/6/2016 10/8/2016 10/8/2016 15/07/2016 11 Thong tu 61/2012/TTBNNPTNT 13/11/2012 12 Quyet dinh 77/2002/QDBNN 28/08/2002 13 Thong tu 60/2008/TTBNN 15/5/2008 14 Quyet dinh 61/2002/QDBNN 08/7/2002 15 Quyet dinh 66/2002/QDngay BNN 16/7/2002 16 Quyet dinh 77/2004/QDngay BNN Quy dinh viec giam sat an toan thkrc Dirac thay the bang Thong tu s6 08/2016/TTpham they san sau thu hoach BNNPTNT ngdy 01/6/2016 quy dinh giam sat an toan thkrc pham nong lam thily san Kinh to hop tac va Phat trien 'long than Huang (fan ve ink hop &Ong tieu thkt Bi bai b6 beri Quyet dinh 2519/QD-BNN-PC nong san hang He thkrc hien Quyet 22/6/2016 oh BO Nang nghiep va Phat trien Wong dinh 80/2002/QD-TTg than ve viec bai 1)6 van ban quy pham phap luat 24/6/2002 dm Thu Wang Chinh phii BO truang BO Nang nghiep va Phat trien ruing than ye chinh sach khuyen khich tieu thu ban hanh nong san hang boa thong qua hop &mg Chan nuoi Sira dOi Thong to 92/2007/TT-BNN Bi bai too bed Quyet dinh so 2655/QD-BNN-PC Inning clan Quyet dinh 1405/QD-TTg 29/6/2016 cfra dm BO Nong nghiep va Phat ve dieu kien ap trang gia cam va chan trien nong than ve viec bai 136 quy dinh ye Dieu nuoi thug cam BO Nong nghiep va kien dau tu, kinh doanh tai van ban quy pham phap Phat trien nong than ban hanh luat BO truing BO N6ng nghiep va Phat trien nong than ban hanh Danh mkic hang hoa gi6ng vat nuoi Bi bai b6 bai Quyet dinh 2519/QD-BNN-PC 22/6/2016 dm BO N6ng nghiep va Phat trien nong phai cong 136 tieu chan chat luting than ye viec bai 1)6 van ban quy pham phap luat BO truing BO Nong nghiep va Phat trien tieing th6n ban hanh Cac chi fiat kinh te, ky thuat d6i voi Bi bai bo bai Quyet dinh 2519/QD-BNN-PC gi6ng vat nuoi phai cong b6 tieu 22/6/2016 dm BO Nong nghiep va Phat trien nong chuan than ye viec bai b6 van ban quy pham phap luat ' chat luting BO truang BO N6ng nghiep va Phat trien nong than ban hanh Ban hanh Danh mtic gitmg vat nuoi Bi bai b6 bai Quyet dinh 2519/QD-BNN-PC 22/6/2016 dm BO Nang nghiep va Phat trien nong phai ap dung tieu chuan nganh 15/07/2016 22/6/2016 01/7/2016 22/6/2016 22/6/2016 22/6/2016 31/12/2004 17 Thong tu 18 Thong tu 19 Thong tu 20 Thong tu 21 Thong tu 22 Thong tu 23 Thong tu thou va viec bai b6 van ban quy pham phap luat Bo truang Bi) Ming nghi'0 va Phat trien nong then ban hanh Thu y 69/2005/TTHuang an thuc hi'en mot so bien Dugc thay the bang Thong tu s6 07/2016/TTngay phap cap bach phOng chong dich dim BNNPTNT ngdy 31/5/2016 Quy dinh ve ph6ng, BNN 07/11/2005 (H5N1) a gia cam chong (Lich berth dOng vat tren can 84/2005/TTHuang clan to chirc lai chan nuoi thity Bi bai 1)6 bai Quyet dinh so 2519/QD-BNN-PC BNN cam de phOng ch6ng dich dm gia ngdy 22 thang nam 2016 dm B6 tnrang BO 23/12/ 2005 cam (H5N1) Nong nghiep va Phat trian nong them ye danh rune van ban quy pham phap luat B6 truang B6 Ming nghiep va PTNT ban hanh bi bai b6 02/2009/TTHuang dan thil tic thu h6i va xir VT Bi bai 136 bai Thong tu so 13/2016/TT-BNNPTNT BNN thuoc thu y 02/06/2016 ye quail Vi thuoc thu y 14/01/2009 03/2009/TTQuy dinh ghi nhan thuoc thu y Bi bai 1)6 bai Thong to s6 13/2016/TT-BNNPTNT BNN ngay 02/06/2016 va quan 13'T thu6c thu y 14/01/2009 Sira d6i, b6 sung mot so diau ya quy Dtrgc thay the bang Thong to s6 25/2016/TT11/2009/TTBNN ngdy trinh, thil tuc kiem dich dOng vat, san BNNPTNT 30/6/2016 quy dinh ye kiam dich 04/3/2009 pham Ong vet, kiern tra v' sinh thu y d6ng vat, san pham d6ng vat tren can ban hanh kern theo Quyet dinh so 15/2006/QD-BNN 15/2009/TTBan hanh Danh mix thu6c, Ma chat, Dtrgc thay the bang Thong tu so 10/2016/TTBNN khang sinh cam sir dung dung BNNPTNT 01/6/2016 cua B6 Ming nghiep va PTNT ban hanh Danh muc thuoc thil y dugc 17/3/2009 thu y phep km hanh, cam sir dung a Viet nam, cong 116 ma HS d6i ved thu6c thu y nh4p khau dugc pile') luu hanh tai Viet Nam 29/2009/TT136 sung, sira d6i ThOng tu so Dugc thay the bang Thong tu so 10/2016/TT15/2009/TT-BNN, 17/3/2009 BNNPTNT 01/6/2016 cua B6 Nong nghiep BNNPTNT 15/8/2016 22/6/2016 19/7/2016 19/7/2016 15/8/2016 16/7/2016 16/7/2016 04/6/2009 24 Thong to 25 Thong to 26 Thong to 27 Thong to 28 Thong to 29 ThOng to cna BO , tnrang BO Nong nghiep va Phat trien 'long theu ban hanh Danh muc thuOc, hoa chat, khang sinh cam sir dung, han che sir dung 30/2009/TTBan hanh quy dinh kiem tra, gidm sat ve sinh thit y d6i \Teri san xuat, kinh BNN 04/6/2009 doanh san pham Ong vat, giet m6 dOng vat sir dung lam thtrc pham 48/2009/TT-BN Huang clan cdc bien phap phong, 04/8/2009 ch6ng benh dai & deng vat va PTNT ban hanh Danh muc thu6c thu y dugc phep ltru hanh, cam sir citing ir" Vi'4 nam, ding 1)6 ma HS dot voi thuoc UM y nhap khau dugc phep km hanh tai Viet Nam Dirge thay the bang Thong to so 09/2016/TTBNNPTNT 01/6/2016 Quy dinh ve kiem soat giet m6 va kiem tra ve sinh thii y Dugc thay the bang Thong to so 07/2016/TTBNNPTNT 31/5/2016 Quy dinh ve phOng, chong dich benh (Icing vat teen can 51/2009/TTQuy dinh kiem tra, chirng nhan du Bi bai 1)6 bai Thong to so 13/2016/TT-BNNPTNT BNNPTNT dieu kien san xudt, kinh doanh thuoc 02/06/2016 ve quan 1ST thuoc thii y 21/8/2009 thil y, the phdm sinh hoc, vi sinh vat, hoa chat dung tin"' y, thu y thily san 68/2009/TTHuang dIn thi hanh mot s6 dieu dm Bi bai bO boi Quyet dinh s6 2519/QD-BNN-PC BNNPTNT Nghi dinh so 40/2009/ND-CP ngay 22 thdrig nam 2016 cim BO truang BO 24/4/2009 cua Chinh phu quy dinh ye NOng nghiep va Midi trien 'long than ye danh muc 23/10/2009 xir phat vi pham hanh chinh van ban quy pham phap luat BO truang BO Nong nghiep va PTNT ban hanh bi bai bO linh vtrc thu y 06/2010/TT— Quy dinh trinh ttr, thil tuc kiem dich Dugc thay the bang Thong to so 26/2016/TTBNNPTNT 30/6/2016 quy dinh ve kiem dich BNNPTNT they san, san phdm they san deng vat, san pham Ong vat thity san 02/02/ 2010 20/2010/TTSir' a d61, 1)6 sung Thong to s6 Dugc thay the bang Thong to so 10/2016/TT15/2009/TT-BNN 17/3/2009 BNNPTNT 01/6/2016 cila BO N6ng nghiep BNNPTNT dm BO , tnrang BO Wing nghiep va va PTNT ban hanh Danh muc thuoc thuy dugc Pink trien nong than ban hanh Danh pile') luu hanh, cam sir dung a Viet nam, cong b6 02/04/2010 muc thuoc, hod chat, khAng sinh cam ma HS doi vai thuoc thii y nhap khau dugc phep hru hanh tai Viet Nam sir dung, han the sir dung 16/7/2016 15/7/2016 19/7/2016 22/6/2016 15/8/2016 16/7/2016 30 Thong tu 41/2010/TTBNNPTNT 5/7/2010 31 Thong tu 43/2010/TT— BNNPTNT 14/7/2010 32 Thong tu 47/2010/TTBNNPTNT 03/8/2010 33 Thong tu 53/2010/TT— BNNPTNT 10/9/ 2010 34 Thong tu 04/2011/TTBNNPTNT 24/01/2011 05/2011/TT- 35 Thong tu Quy dinh viec kiem tra, chi ng nhan Bi bai bo bai Quyet dinh so 2519/QD-BNN-PC du dieu kien ve sinh thii y co so san 22 thang nam 2016 cua BO tnrang BO xudt, kinh doanh thity san Nong nghiep va Phat trien nong than ye danh mix van ban quy pham phap luat BO tnrang BO N6ng nghiep va PTNT ban hanh bi bai b6 Sira d6i, WO sung Dieu 16 va Dieu 17 Dugc thay the bang Thong to so 26/2016/TTdm Thong tu so 06/TT-BNN- BNNPTNT 30/6/2016 quy dinh ye kiem dich NNPTNT 02/02/2010 dm BO gong vat, san pham deng vat thily san Nong nghiep va Phat trier' nong than Quy dinh trinh tu, thil tpc kiem dich thily san, san plidm thily san , Ve viec sad doi, be) sung met so Dieu Bi bai 136 bai Th6ng tu so 13/2016/TT-BNNPTNT quy dinh ye thil tqc hanh chinh dm 02/06/2016 ye quan 15T thu6c thii y, Th6ng tu Quyet dinh 71/2007/QD-BNN so 26/2016/TT-BNNPTNT 30/6/2016 quy 06/8/2007; Quyet dinh 98/2007/QD- dinh ye kiem dich deng vat, san phdm Ong vat BNN 03/12/2007; Quyet dinh so thily san va Thong tu so 55/2011/TT-BNNPTNT 118/2008/QD-BNN 11/12/2008 03/8/2011 dm BO Nong nghiep va PTNT ve va Thong tu so 06/2010/TT- kiem tra, chung nhan chdt lugng, an town thgc BNNPTNT 02/02/2010; Dieu 1, pham thily san Dieu 2, Dieu Sira dei, b6 sung met so dieu dm Dirac thay the bdng Thong tu so 25/2016/TTQuyet dinh s6 86/2005/QD - BNN BNNPTNT 30/6/2016 quy dinh ye kiem dich 26/12/2005 va Thong tu so Ong vat, san phdm dOng vat tren can va Thong tu 06/2010/TT - BNNPTNT so 26/2016/TT-BNNPTNT 30/6/2016 quy dinh ye kiem dich Ong vat, san pham Ong vat 02/02/2010 they san Huang clan cac bien phap phOng, Dugc thay the bang Thong tu so 07/2016/TTBNNPTNT 31/5/2016 Quy dinh ye phong, ch6ng benh dich to lgn chong dich benh dOng vat tren can Huang dan cac bien phap phong, Dugc thay the bang Thong tu s6 07/2016/TT- 22/6/2016 15/8/2016 19/7/2016 15/8/2016 15/7/2016 15/7/2016 36 Thong tu 37 Thong tu 38 Thong tu 39 Thong tu 40 Thong tu 41 ThOng tu BNNPTNT 24/01/2011 20/2011/TTBNNPTNT 06/4/2011 chong benh Niu-cat-xon gia cam Sira d6i, b6 sung, bai 1)6 mot s6 quy dinh ve thil tnc hanh chinh linh vuc thit y theo Nghi quy6t 57/NQ-CP 15/10/2010 BNNPTNT 31/5/2016 Quy dinh ve phOng, chong dich benh dOng vat tren can Bi bai b6 biri Thong tu s6 13/2016/TT-BNNPTNT 02/06/2016 ye quan IS, thuoc thin y va Thong tu so 14/2016/TT-BNNTPTNT 02/6/2014 quy dinh ve yang, cc( so an toan dich benh va Thong tu so 23/2015/TT-BNNPTNT ye quan 151 chat xir VT cai tao tiled truerng 57/2011/TTB6 sung mot so dieu cila Quyet dinh Dugc thay the bang Thong tu so 25/2016/TTBNNPTNT so 15/2006/QD-BNN 08/3/2006 BNNPTNT 30/6/2016 quy dinh ye kiem dich 23/8/ 2011 dm B6 Nong nghiep va Phat trien Ong vat, san pham Ong vat tren can nong thon quy dinh ve quy trinh, thit tnc kiem dich dOng vat, san pham d6ng vat va kiem tra ye sinh thit y 03/2012/TTSira d6i, b6 sung Thong tu s6 Dugc thay the bang Thong tu s6 10/2016/TTBNNPTNT 15/2009/TT-BNN 17/3/2009 BNNPTNT 01/6/2016 dm B6, Nong nghiep dm B6 NOng nghiep va Midi triL va PTNT ban hanh Danh mnc thuoc thin y dtrgc 16/01/2012 'tong thon ban hanh Danh muc thuoc, phdp btu hanh, cam sir dung Viet nam, cong be) hod chat, khang sinh cam sir dung, ma HS doi voi thuoc din y nhap khau dugc phep ltru hanh tai Viet Nam han the sir citing 07/2012/TTQuy dinh thit tnc (tang kST, kiem tra, Bi bai bO bai ThOng tu so 13/2016/TT-BNNPTNT BNNPTNN chirng nhan co so san xuat thuoc thit 02/06/2016 ve quan VT thuOc thit y 13/02/ y dat tieu chudn thnc hanh tot san 2012 xuat thuoc (GMP) Quy dinh thit tnc clang 14 san xuat gia Bi bai b6 boi Th6ng tu so 13/2016/TT-BNNPTNT 08/2012/TTngay 02/06/2016 ye quan V thuoc thin y cong thuoc thit y BNNPTNN 13/02/ 2012 Danh mnc thu6c thit y, the phdm sinh Dugc thay the bang Thong tu s6 10/2016/TT25/2012/TThoc, vi sinh vat, hod chat dung BNNPTNT ngdy 01/6/2016 cua WI' Nong nghi0 BNNPTNT 19/7/2016 15/8/2016 16/7/2016 19/7/2016 19/7/2016 16/7/2016 22/6/2012 42 Thong tu 32/2012/TTBNNPTNT 20/7/2012 43 Thong tu 38/2012/TTBNNPTNT 02/8/2012 28/2013/TTBNNPTNT 31/5/2013 44 Thong to 53/2013/TTBNNPTNT 12/12/2013 46 Thong tu 17/2014/TTBNNPTNT 20/6/2014 47 Thong to 44/2014/TTBNNPTNT 01/12/2014 48 Quyet dinh 45/2005/QDngay BNN 25/7/2005 45 Thong tu thd y thdy san dugc phep luu hanh tai va PTNT ban hanh Danh muc thu6c thd y dugc Viet Nam phep km hanh, cam sir dung it V* nam, cong 136 ma HS dOi vai thu6c thit y nhap kha'u dugc pile') luu hanh tai Viet Nam Danh muc d6i tugng kiem dich thily Dugc thay the bang Thong tu s6 26/2016/TTsan, san pham dilly san; Danh muc BNNPTNT 30/6/2016 quy dinh ve kiem dich thily san, san pham thity san thuOc d'9ng vat, san pham Ong vat thdy san dien phai kiem dich Danh muc cac benh thily san phai Dugc thay the bang Thong tu se 04/2016/TTcong WO dich , BNNPTNT 10/5/2016 Quy dinh ve phOng, chong dich benh Ong vat thdy san Ban hanh Danh muc thu6c thit y dugc Dirge thay the bang Thong tu s6 10/2016/TTpile') luu hanh tai Viet Nam; Danh BNNPTNT 01/6/2016 dm B6 Meng nghiep muc vac xin, the phdm sinh hoc, vi va PTNT ban hanh Danh muc thuoc thd y dugc sinh vat, Ilea chat clang thit y pile') luu hanh, cam sir dung a Viet nam, cong WO dugc pile") luu hanh tai Viet Nam ma HS doi vai thuoc thd y nhap khau dugc phep luu hanh tai Viet Nam Quy dinh ve bap cao dich benh Ong Dugc thay the bang Thong tu s6 07/2016/TTvat teen can BNNPTNT ngdy 31/5/2016 Quy dinh ve phong, chong dich benh dOng vat tren can Quy dinh ye phOng, ch6ng dich benh Dugc thay the bang Thong tu so 04/2016/TTBNNPTNT 10/5/2016 Quy dinh ye phong, cho Ong vat thily san nu6i chong dich benh dang Vat thity san Quy dinh cac benh phai kiem tra dinh Dim thay the bang Thong tu s6 07/2016/TTkS, doi vai co so chart nuoi gia sac BNNPTNT ngdy 31/5/2016 Quy dinh ve phOng, gi6ng, gia cam giong, bo sfra chong dich benhOng vat tren can Ban hanh Danh muc d6,i tugng kiem Dugc thay the bang Thong to s6 2,5/20,16/TTdich Ong vat, san pham dOng vat; BNNPTNT ngay, 30/6/2016 quy dinh ve kiem dich Danh muc &Ong vat, san phalli Ong (Icing vat, san pham dong vat ten can 15/8/2016 01/7/2016 16/7/2016 15/7/2016 01/7/2016 15/7/2016 15/8/2016 99 Thong tu 23/2015/TTBNNPTNT ngdy 22/6/2015 100 Quy6t dinh 61/2003/QDBNN 07/05/2003 101 Quyet dinh 08/2006/QDBTS ngdy 19/04/2006 102 Quyet dinh 91/2006/QDBNN 16/10/2006 103 Quyet dinh 92/2006/QDBNN 16/10/2006 104 Quyet dinh 93/2006/QDBNN 16/10/2006 Quail ly san phAm xir 13",, cai tao mai Bi bai 136 bai Quyet dinh so 2655/QD-BNN-PC truOng dung char nuoi, nuoi 29/6/2016 dm BO Ming nghiep va Phat trial they san nong thOn ve viec bai 1)6 quy dinh ve dieu kien dau tu, kinh doanh tai van ban quy pham phap luat BO truang BO Ming nghiep va Mat trien nong then ban hanh 12 Thanh tra Ban hanh N thong mau bieu sir dung Bi bai b6 bai Quyet dinh 2519/QD-BNN-PC hoat dOng tra, ki6m tra va 22/6/2016 dm BO Nong nghiep va Phat trien nong xir ghat vi pham hanh chinh then ve viec bai b6 van ban quy pham phap luat dm Thanh tra chuy'en nganh bac) ve BO truang BO Nong nghiep va Phat trien nong them ban hanh va kiem dich thuc vet Quy dinh chirc nang, nhiem vu, quyen Bi bai 136 bai Quy& dinh 2519/QD-BNN-PC han va co cau to chirc cita Thanh tra 22/6/2016 dm BO Nong nghiep va Phat trien nong thee ve viec bai 136 van ban quy pham phap luat BO ThuST san BO twang BO Nong nghiep va Phat trien nong thee ban hanh Quy dinh chirc nang, nhiem vu, quyen Bi bai 1)6 bai 'Quyet dinh 2519/QD-BNN-PC ngdy han va ca cau to chirc cilia Thanh tra 22/6/2016 dm BO Nang nghiep va Phat trien nong then ye viec bai boo van ban quy pham phap luat Cuc Bao ve thuc vat BO truong BO Nong nghiep lid Phat trien nong then ban hanh Quy dinh chirc rang, nhiem vv., quy'en Bi bai b6 bai Quyet dinh 2519/QD-BNN-PC han va co cau to chirc cila Thanh tra 22/6/2016 dm BO Nong nghiep va Phat trie'n nong Cue Quan 13'7 de dieu va phong, chong theu ye viec bai bo van ban quy pham phap luat BO truang BO Ming nghiep va Phat trien nong them lut, bao ban hanh Quy dinh chirc nang, nhiem vu, quy'en Bi bai 1)6 bai Quy& dinh 2519/QD-BNN-PC han va co cau to chirc cita Thanh tra 22/6/2016 dm BO Nong nghiep va Phat trien nong them ve viec bai bo van ban quy pham phap 1u4 Cuc Thu y BO trtrang BO Nong nghiep va Phat trien nong th6n 1/7/2016 22/6/2016 22/6/2016 22/6/2016 22/6/2016 22/6/2016 Quy dinh chirc nang, nhiem vu, quyen 105 Quyet dinh 29/2007/QDngay han va co cau to chirc dm Thanh tra BNN 19/04/2007 Cvc Kiem lam 106 Thong tu Huang clan mot so not dung dm Nghi 04/2006/TTngdy dinh so 107/2005/ND-CP BTS 17/8/2005 dm Chinh phil ye to chirc 24/05/2006 va hoat Ong dm Thanh tra Thu san 107 ThOng tu 108 ThOng tu Huang dan nhiem vv, quyen han, Co 73/2006/TTngay chirc va bien the dm Thanh tra NOng BNN nghiep va phat trien Wong thou 6' dia 18/09/2006 phtrang va dm to chirc tra cac co quan, don vi thuOc BO Ming nghiep va Phat trien Wong than Huang dan ye bO phan tham muu; 34/2013/TTtieu chuan, trang phix, the dm ngtrOi BNNPTNT 24/6/2013 dtroc giao thuc hien nhiem vu tra chuyen nganh Wong nghiep va PTNT ban hanh Bj bai 1)6 bai Quyet dinh 2519/QD-BNN-PC 22/6/2016 dm BO Mang nghiep va Phat trien 'long than ye viec bai bO van ban quy pham phap luat BO twang BO Nong nghiep va Phat trien nong thou ban hanh Bi bai bo bai Quyet dinh 2519/QD-BNN-PC 22/6/2016 dm BO NOng nghiep va Phat then nong than ve viec bai b6 van ban quy pham phap luat BO truang BO Nong nghiep va Ph& trien 'tong thou ban With Bi bai 1)6 bai Quyet dinh 2519/QD-BNN-PC ngdy 22/6/2016 dm BO Mang nghiep va Phat trien nong than ye viec bai 136 van ban quy pham phap luat BO truang BO Nong nghiep va Pilaf trien nong than ban hanh Duoc thay the bng Thong tu so 33/2016/TTBNNPTNT 31/10/2016 Quy dinh trinh tu, thu tuc tien hanh mot cuOc tra chuyen nganh va trang plwc, the cOng chirc tra chuyen nganh nong nghiep va phat trien nong than 22/6/2016 22/6/2016 22/6/2016 15/12/2016 18 B VAN BAN HET HIEU LirC MOT PHAN NAM 2016 Sfi,14 hi0; thang nam ban LS, Ni dung, quy dinh TT hanh van ban; ten g9i ctia van hect hieu ityc het hieu ltrc ban/ trich yeu n(ii dung van ban I VAN BAN QUY PHAM PHAP LUi.iT DO QUOC HOI, CHINH PHU, THU TU'ONG CH1NH PHU BAN HANH Nghi dinh so 109 Nghi dinh 59/2005/ND-CP 04 thang Diem a, b, d, d khoan 1; diem b Bi bai bo nam 2005 cua Chinh phu ye dieu khoan Dieu 11; khoan 1, khoan 66/2016/ND-CP ngdy 01/7/2016 kien san xuSt, kinh doanh mot so Dieu 12; Dieu 13; Dieu 14; Dieu Quy dinh dieu kien dau tu kinh doanh ye bao ve,va kiem dich thuc 15 nganh nghe thity san vat; giong cay trong; nuoi dOng vat rang thong thuemg; chan nuoi; thily san; thuc pham Nghi dinh so 110 Nghi dinh 14/2009/ND-CP 13 thang 12 Diem h khoan 10, khoan 11, khoan Bi bai bo 66/2016/ND-CP 01/7/2016 sda dOi, 12, khoan 13 Dieu nam 2009 cfm, Chinh Quy dinh dieu kien dau tu kinh bo sung mot so dieu cua Nghi dinh doanh ye bao v'e,va kiem dich thuc so 59/2005/ND-CP 04 thang vat; giong cay tr6ng; nuoi Ong vat nam 2005 cua Chinh phu ve dieu rirng thong thlremg; chan nuoi; thily kien san xudt, kinh doanh mot so san; thuc pham nganh nghe they san Nghi dinh 08/2010/ND-CP 5/2/2010 ve Khoan 1,2,4,5 Dieu 6, Dieu 7, Bi bai bo boi Nghi dinh so 66/2016/ND-CP 01/7/2016 khoan Drell 12 quan 1T thirc an chan nuoi Quy dinh di'eu kien dau to kinh doanh ye bao veva kiem dich thuc vat; giong cay tong; nuoi dOng vat rirng thong thuong; chan nuoi; thily san; thgc pham DINIC thay the bang Nghi dinh so 112 Nghi dinh 98/2011/ND-CP 26/10/2011 Dieu 35/2016/ND-CP 15/5/ 2016 Sira dei, be, sung mot so dieu cac Quy dinh chi tiet mot so dieu cua Nghi dinh ye n6ng nghiep Lust thin y Ten lo#i van ban Ngay het hqu hre 01/7/2016 01/7/2016 01/7/2016 01/7/2016 113 Quyet dinh 186/2006/QD-TTg 14/8/2006 Cac quy dinh va quan 17 'trig san Bi bai be) beri Quyet dinh so Ban hanh Quy the quan ly rung xuat 49/2016/QD-TTg 01/11/2016 dm Thu Wang Chinh phi' Ban hanh quy the quan 13'T rung san xuat 114 Quyet dinh 1405/2007/QD-TTg Khoan 1, khoan, Dieu 3; diem b, Quy dinh tai khoan 1, khoan Dieu 16/10/2007 va diau kien ap trang c khoan va diem a khoan Dieu 3; diem b,, c khoan va diem a khoan Dieu trai voi quy dinh tai gia cam va chan nuoi thus' cam khoan Dieu Lula Dau tu 2014 va het hieu luc theo khoan Dieu 74 Luat Dau tu 2014 Cac ned dung ye dieu kien dau tu kinh doanh neu tren hien dugc thgc hien theo quy dinh tai Nghi dinh 66/2016/ND-CP ngdy 01/7/2016 Quy dinh diau kien dau tu kinh doanh ye bao ve va kiem dich thgc vat; giong cay trong; nuoi dOng vat ding thong thuong; chan nuoi; thily san; thgc pham 115, Quyet dinh 34/2011/QD-TTg ngdy 24/06/2011 Cac quy dinh ve quail ly rirng san Bi bai bo bo i Quyet dinh 49/2016/QD-TTg 01/11/2016 sira doi, be) sung mot se) diau Quy xuat oh Thu tuong Chinh phil ban hanh the quail VT ding ban hanh kern Quy the quan ly rung san xuat theo Quyet dinh so 186/2006/QDTTg 14/08/2006 II VAN BAN QUY PHAM PHAP LUi-NT DO BO NN VA PTNT BAN HANH Quin 1s' chit prong 116 Thong tu Dieu 4; Dieu 5; Dieu 6; Dieu 7; Bi bai bo boi Quyet dinh se; 24/2014/TT-BNNPTNT 19/8/2014 quy dinh ve ,dieu, kien khoan 1, khoan 2, khoan Dieu 14 2655/QD-BNN-PC 29/6/2016 dm BO Nong nghiep va Phat trian bao dam an toan thgc pham doi vai Wong thon ve viec bai bo quy dinh chg dau moi, dau gia nong san ;, ", • dau tu, kinh doanh tai ye dieu kien van ban quy pham phap luat BO 15/12/2016 01/7/2016 15/12/2016 01/7/2016 tnr,ang B6 Mang nghiep va Phat trien nong than ban hanh 117 Thong tu 81/2009/TT-BNNPTNT 25/12/2009 Ban hanh Quy chuAn ky thuat qu6c gia linh vgc thirc an chan nuoi 118 Thong tu 92/2007/TT-BNN ngdy 19/11/2007 Huang can mot so dieu tai Quyet dinh 1405/QD-TTg 119 ThOng to 19/2011/TT-BNNPTNT 06/4/2 011 Sim dOi, 1)6 sung, bal bo mot so quy dinh ye thit tuc huh chinh linh vgc chan nuoi theo Nghi quy& so 57/NQ-CP ngdy 15 thang 12 nam 2010 120 Thong tu ngdy 66/2011/TT-BNNPTNT 10/10/2011 Quy dinh chi tiet mot s6 dieu Nghi dinh s6 08/2010/NDCP 05/02/2010 cilia Chinh phu ye quan1S, thirc an chan nuoi Chan nuoi Quy dinh ye khang sinh Dugc thay the bang Thong tu so 06/2016/TT-BNNPTNT ve Danh mix, ham lugng khang sinh &rot phep sir dung thirc an chan nuoi gia suc, gia cam vai muc dich kich thich sinh truang tai Viet Nam Diem a, b, c, d mix 1; muc 2; diem Bi bai bO bai Quyet dinh so a, b mix 3; cum tir "nam so dan 2655/QD-BNN-PC ngdy 29/6/2016 hien ca hang titan, kiern tra S6 dm BO Nang nghiep va Phat trien ve viec bai 1)6 quy dinh dang,141 chan nuoi vit chay dong" nong ve dieu kien dau tu, kinh doanh tai tai dem d muc van ban quy pham phap luat BO truang BO NOng nghiep va Phat , trien nong than ban hanh • Khoan Dieu 6; cum tir "In an So Bi bai bo bai Quyet dinh s6 dang 147 chan nuoi vit chay d'ong 2655/QD-BNN-PC agay 29/6/2016 giao cho Uy ban nhan dan xft" de dm BO Nong nghiep va Phat trim ye viec bai bo quy dinh cap phat den tan cac hO chan nuoi nong vit chay dong" tai khoan Dieu ye dieu kien dau tu, kinh doanh tai van ban quy pham phi) lua't BO truang BO Nang nghiep va Phat trien nong than ban hanh Bi bai b6 bai Quyet dinh so Dieu 3, Dieu 4, khoan Dieu 25 2655/QD-BNN-PC 29/6/2016 dm BO Ming nghiep va Phat trien nong thee ye viec bai bo quy dinh ye dieu kien dau tu, kinh doanh tai _ van ban quy pham phap it* BO 15/7/2016 01/7/2016 01/7/2016 01/7/2016 121 Th6ng tu 35/2013/TT-BNNPTNT Dieu 3, Dieu 22/7/2013 Quy dinh tam thei ye quail 1Y nuoi chim yen 122, Quyet dinh 07/2005/QD-BNN ngdy 31/1/2005 Khoan 3, khoan Dieu ve viec ban hanh Quy dinh ye quail 1Y7 va sir (bring len chic gieng 123 Quyet dinh 66/2005/QD-BNN ngdy Khoan 2, khoan 3, khoan Dieu 31/10/2005 Ban hanh Quy dinh ye quan 13"/ va sir dung be duc giong 124 Quyet dinh 13/2007/QD-BNN ngdy Khoan 2, khoan 3, khoan Dieu 09/02/2007 Ban hanh Quy dinh ye guar' 1'Y va sir dung trau dtrc gieng tru,eng BO Nong nghiep va Phat trien 'long then ban hanh Bi bai be bei Quyet dinh so 2655/QD-BNN-PC 29/6/2016 dia BO Nong nghiep va Phat trien Wong ,thon ye viec bai be quy dinh ye dieu kien dau tu, kinh doanh tai van ban quy pham phap luat Bo tnreng BO Meng nghiep va Phat trien nong then ban hanh Bi 13'6 be beri Quyet dinh so 2655/QD-BNN-PC 29/6/2016 ctla BO Nong nghiep va Plat trien Wong ,then ve viec bai be quy dinh ve dial kien dau tu, kinh doanh tai van ban quy pham phap luat BO trueng BO Nang nghiep va Phat trier' nong then ban hanh Bi bai be bai Quyet dinh se 2655/QD-BNN-PC ngdy 29/6/2016 ciia BO Nang nghiep va Phat trien nong then ye viec bai be quy dinh ye dieu kien dau tu, kinh doanh tai van ban quy pham phap luat BO truang BO Meng nghiep va Phat trien nong then ban hanh Bi bai be bei Quyet dinh so 2655/QD-BNN-PC 29/6/2016 dm BO Meng nghiep va Phat trien 'long then ye viec bai be quy dinh ve dieu kien du tu, kinh doanh tai 01/7/2016 01/7/2016 01/7/2016 01/7/2016 125 Quyet dinh 108/2007/QD-BNN Khoan 2, khoan 3, khoan Dieu 31/12/2007 Ban hanh Quy dinh ve quail 13"T va sir dung de dgc giong van ban quy pham phap luat B6 tnremg Bo Nong nghiep va Phat trien nong than ban hanh Bi bai 1)6 bai Quyet dinh s6 2655/QD-BNN-PC 29/6/2016 dm B6 Nang nghiep va Phat trien nong ,thon ve viec bai bO quy dinh ve dieu kien dau tu, kinh doanh tai van ban quy pham phap luat BO truang BO Nong nghiep va Phat trien nong them ban hanh 01/7/2016 Thu y 126 Thong tu 127 Thong to 128, Thong to 51/2010/TT- BNNPTNT 08/9/2010 Sira doi, b6 sung mot so dieu clia Thong tu 25/2010/TTBNNPTNT ngdy 08/4/2010 va Thong to so 06/2010/TT,BNNPTNT 02/02/2010 33/2011/TT-BNNPTNT ,ngdy 16/5/2011 Ban hanh Quy chuan ky thuat qu6c gia ye dieu kien ve sinh thin y Dieu Quy chuAn ky thuat Qu6c gia ye dieu kien ye sinh thu y co sOr kinh doanh thu6c thin y va Quy chuan ky thuat ve dieu kien ye sinh thu y doi vai co, ser thir nghiem, khdo nghiem thuoc thit y 04/2015/TT-BNNPTNT Huang Dieu 19, 20, 21 dan thgc hien mot so not dung cna Nghi dinh 187/2013/ND-CP ,ngay 20/11/2013 quy dinh chi tiet thi hanh Luat Thuong mai ve hog d6ng mua ban hang h6a quoc to va cac boat dOng dai ly, mua, ban, gia Dugc thay the bang Thong tu s6 26/2016/TT-BNNPTNT 30/6/2016 quy dinh ve kiem dich Ong vat, san phAm dOng vat thiry san 15/8/2016 Bi bai b6 bai Thong to s6 13/2016/TT-BNNPTNT 02/06/2016 ve quail ly thuoc thir y 19/7/2016 Bi bai 1)6 bai Thong to so 13/2016/TT-BNNPTNT 02/06/2016 ve quan VT thuoc thin y 19/7/2016 129, Thong tu cong va qua canh hang hOa \Teri nude ngodi linh vgc nong nghi4, lam nghi4 va thuy san DiL 10/2016/TT-BNNPTNT 01/6/2016 dm BO Ming nghi0 va PTNT ban hanh Danh muc thuoc th6 y &roc phep luu hanh, cam sir dung o Vi& nam, cong bo ,ma HS thuoc thn y nhap khau &me phep luu hanh tai Vi& Nam Bi bai bo bOi Thong to so 13/2016/TT-BNNPTNT ngdy 02/06/2016 ve quan 1ST thu6c thu y Bac) ve thtrc vat ngdy DiL 20, DiL 26, DiL 27, DiL Bi bai bo bo i Quy& dinh s6 130 Thong to 21/2015/TT-BNNPTNT 08/06/2015 ve quan 1)'T thuoc bao 28, DiL 29, DiL 32, DiL 33, 2655/QD-BNN-PC ngdy 29/6/2016 ve thgc vat Di'eu 34, DiL 56, DiL 57 cila BO Nong nghi4 va Phat trim nong ,thon ve vi& bai bo quy dinh ve dieu kin dau tu, kinh doanh tai van ban quy pham phap luat BO truong BO Nong nghiO va HAI trien Wong thOn ban hanh ngdy DiL 4, Di'u va Phu luc I Bi bai bo bOi Quy& dinh s6 131 Thong tu 05/2015/TT-BNNPTNT 2655/QD-BNN-PC ngdy 29/6/2016 12/02/2015 quy dinh ve trinh tu, dm BO Nang nghi0 va Phat trim thit tuc cap Giay chimg nhan hanh Ong ,thon ve vi& bai bó quy dinh nghe xir 13'T vat the thuOc din kiem ve dieu kin dau tu, kinh doanh tai dich thuc vat van ban quy pham phap lu:at BO trtrang BO Nong nghiep va Phat trien nong thon ban hanh 132 Quy't dinh 417/TCCP-VC 29 thug Bai bo tieu chuan nghi0 vu cac Bi bai 1)6 boi Thong tu s6 nam 1993 dm Ban To chirc - Can ngach bao ve thgc vat, du tinh, du 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV 130 Chinh phis (nay la BO NOi NT) bao bao ve thgc vat, kiem nghiem 20 thang 10 nam Quy dinh ma so va tieu chuan chUc danh nghe Ban hanh tieu chuan nghi0 vu cac giong cay quy dinh tai 19/7/2016 1/7/2016 1/7/2016 5/12/2015 24 ngach cong chirc nganh Mang nghiep - COng nghiep thue pham , Quyet dinh 95/2007/QD-BNN Dieu 27/11/2007 Ban hanh Quy dinh ve cong nhan gic'cmg cay tong nong nghiep mai 134 Thong to 135 Thong tu 136 Thong tu nghiep vien chirc chuyen nganh trot va bao ve dux vat Triing trot 42/2009/TT-BNNPTNT Dieu 4, diem d Khoan Dieu 10/7/2009 ala BO tnrang BO NOng nghiep va Phat trien nong then Quy dinh ve quail 1y san xuat, kinh doanh va sir dung hat gi6ng liaa sieu nguyen chimg, nguyen chang, xac nhan, Ong lia bo me lila lai va hat lai Fl 18/2012/TT-BNNPTNT Dieu 26/04/2012 dm BO Ming nghiep va Pilaf trien nong than Quy dinh, ve quan 13'T san xuat, kinh doanh gi6ng cay cong nghiep va cay an qua lau nam Dieu 4, Dieu 15, Dieu 16 41/2014/TT-BNNPTNT 13/11/2014 dm BO Nong nghiep va Phat trien nong than huang d'an Bi bai be) bai Quyet dinh so 2655/QD-BNN-PC 29/6/2016 dm BO NOng nghiep va Phat trien nong ,thon ye viec bai 1).6 quy dinh ye dieu kien dau tu, kinh doanh tai van ban quy pham phap luat Bo tnrang BO Nang nghiep va Phat trien nong then ban hanh Bi bai b6 bai Quyet dinh so 2655/QD-BNN-PC 29/6/2016 ciia BO Nong nghiep va Phat trien nong ,thon ye viec bai 1)6 quy dinh ye dieu kien dau tu, kinh doanh tai van ban quy pham phap luat BO twang BO Nong nghiep va Pilaf trier' nong thee ban hanh Bi bai bO bai Quyet dinh s6 2655/QD-BNN-PC 29/6/2016 dm BO Wing nghiep va Phat trien nong then ye viec bai 1)6 quy dinh ye dieu kien dau tu, kinh doanh tai van ban quy pham phap luat BO twang BO Nong nghiep va Phat trien nong then ban hanh Bi bai bo bai Quyet dinh so 2655/QD-BNN-PC 29/6/2016 dm BO Nong nghiep va Phat trien 1/7/2016 1/7/2016 1/7/2016 1/7/2016 mot s6 diet' cua Nghi dinh s6 202/2013/ND-CP 27 thang 11 nam 2013 dia Chinh phi' ye quan 13'T phan bon thuOc trach nhiem quail 1ST nha nueic dm BO Nong nghiep va Phat trien nong them 137 Thong tu Thu), san 26/2013/TT-BNNPTNT Khoan 1, khoan 2, khoan 3, khoan 22/5/2013 cfra BO Nong ,nghiep va Dieu 4; Khoan Dieu 5; Diem b Phat trien nong then ye quan ly khoan va khoan Dieu 6; Dieu gi6ng they san 11 138 Quy 'et dinh 77/2008/QD-BNN ngdy 30/6/2008 ban hanh Quy che, b6i &rang va cap chirng chi thuyen truong, may truang, nghiep vu thuyen vi'en va thg may tau ca ban hanh kern theo 139 Thong to Wong them ye viec bai be, quy dinh ye dieu kien dAu tu, kinh doanh tai van ban quy pham phap luat BO truOng BO Nong nghiep va Phat trien nong then ban hank 12/2014/TT-BNNPTNT 8/4/2014 dm BO NOng nghiep va Phat trien nong then quy ,dinh bieu truyen thong, trung, co hieu, trang phuc, mau the kiem ngu va mau son tau, xuong kiem ngu Bi bai 136 bai Quyet dinh so 2655/QD-BNN-PC 29/6/2016 dm BO Nong nghiep va Phat trien Wong them ye viec bai be) quy dinh ye dieu kien dau tu, kinh doanh tai van ban quy pham phap 14.t BO truong BO Nang nghiep va Phat trien nong theu ban hanh Dieu 6; khoan 2, khoan Dieu 5; Bi bai bó bed Quy'et dinh so diem d khoan Dieu 21; khoan 2655/QD-BNN-PC ngdy 29/6/2016 Dieu 22 dm BO Ming nghiep va Phat trier' Wong ,thon ve viec bai 13,6 quy dinh ye dieu kien dau tu, kinh doanh tai van ban quy pham phap luat BO truerng BO Ming nghiep va Phat trien nong them ban hanh Dugc sira d6i, b6 sung bed Thong to - Dieu 5; so 16/2016/TT-BNNPTNT ngdy - Diem k Khoan Dieu 6; 10/6/2016 cila BO nong nghiep va - Diem d Khoan Dieu 7; Phat trien nong them sira doi, bo - Dieu 9; sung mot so Dieu cua Thong tu - Khoan 1, khoan 2, khoan 5, so 12/2014/TT-BNNPTNT khoan Dieu 11; - Khoan 2, khoan 8, khoan 10 Dieu 08/4/2014 quy dinh bieu trung, car hieu, co truyen thong, trang phuc, 12; 1/7/2016 1/7/2016 29/7/2016 -Dieu 13 140 Quy& dinh 44/2006/QD-BNN ngdy 01/6/2006 v'e ban hanh Quy ch6 quan lf va Bong bfia bai cay, bfia kiem lam cda B9 Nong nghie:p va hat trie'n Wong than 141 Thong tu 38/2007/TT-BNN ngdy 25/4/2007 Huang can trinh tu, thit tpc giao rirng, cho thue rung 142 Thong tu 87/2009/TT-BNNPTNT ngdy • 31/12/2009 Huang dan thi& ke khai thac chon g8 rimg to nhien 143 Thong tu 70/2011/TT-BNNPTNT 24/10/2011 Sira d6i, b6 sung mot so not dung oh Thong tu 35/2011/TT-BNNPTNT 20/5/2011 huang dan thuc hi9n khai tithe, tan thu g6 va lam san ngoai d6; Thong tu s6 87/2009/TT-BNNPTNT ma7u the Ki A m ngu va mau son tau, xuo.ng Kio'm ngu • Lam nghiep Cac quy dinh v'e blia bai cay va Bi bal 1)6 bai Thong tu 21/2016/TT&mg bita bai cay tai Chuang (tir BNNPTNT 28/06/2016 quy dinh v'e khai thac chinh va tan dung, Dieu den Di'eu 6) tan thu lam san Dugc sfra d6i, 1706 sung bai Thong tu 20/2016/TT-BNNPTNT ngdy so 27/6/2016 dm B9 Ming nghi9p va Phat trie'n nong thee sira d6i, b6 sung mot so dieu dm cac thong tu: 8/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TT-BNNPTNT, 47/2012/TT-BNNPTNT, 80/2011/TT-BNNPTNT, 99/2006/TT-BNN Cac quy dinh v6 bita bai cay va Bi bai bO bai Th6ng tu 21/2016/TTdong blia bai cay tai khoan Dieu BNNPTNT 28/06/2016 quy dinh Af' khai thac chinh va tan dung, va khoan 2, Dieu 14 tan thu lam san Bi MI bo bai Thong tu so Di&I 21/2016/TT-BNNPTNT 28/6/2016 quy dinh v'e khai tilde chinh va tan dung, tan thu lam san - Muc II - Mpc III, Phu 1pc 15/08/2016 15/8/2016 15/08/2016 15/8/2016 144 Thong tu 31/12/2009 vd clan thidt kd khai thac chgn go rirng to nhien dm B6 Nong nghidp va Phat tridn nong then - Didm c khoan Didu 78/2011/TT-BNNPTNT 11/11/2011 Quy dinh chi tit thi hanh Nghi dinh so 117/2010/NDCP 24/12/2010 dm Chinh phil vd tochirc va quail 13", hd thiing rung dac dung 145 Thong tu 25/2011/TT-BNNPTNT 06/4/2011 Sira d6i, b6 sung, bai b6 mot so quy dinh vd thu tvc hanh chinh linh virc bao vd va Oat tridn rung theo Nghi quydt so 57/NQ-CP - Cac quy dinh vd trinh tir, thu Mc giao rirng, cho thud rung tai Khoan 1, Khoan 2, Khoan 3, Khoan 4, Khoan Didu 3; - Quy dinh trinh tiy, thu tlic vd luu gift mL vat, ngu6ri gen dm lodi dOng vat hoang da tai Khoan Dieu Thong tu ngdy 47/2012/TT-BNNPTNT 25/9/2012 Quy dinh vd quail 1/ khai thac tir to nhien va nuoi dOng vat rung thong thugng - Didm d khoan Didu 4; didm c, didm d khoan Didu 5; khoan va didm a khoan Didu 8; khoan 1, khoan 3,Eireu 9; , - ML so 6, ML s6 146 Dugc sira d6i, be) sung bai Thong tu s6 20/2016/TT-BNNPTNT 27/6/2016 dm B6 Mang nghidp va Phat trid,n nong them sira d6i, box sung mot so dieu dia cac thong tu: 38/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TT-BNNPTNT, 47/2012/TT-BNNPTNT, 80/2011/TT-BNNPTNT, 99/2006/TT-BNN Bi bai b6 bai Thong to s6 ngdy 20/2016/TT-BNNPTNT 27/6/2016 caa B6 Ming nghidp va Phat tridn nong then sira d6i, b6 sung mot so didu dm cac th6ng tu: 38/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TT-BNNPTNT, 47/2012/TT-BNNPTNT, 80/2011/TT-BNNPTNT, 99/2006/TT-BNN Dugc sua d6i, be) sung bori Thong tu 20/2016/TT-BNNPTNT ngdy so 27/6/2016 caa B6 Nong nghidp va Phat trien nong then sira doi, 116 sung mot se) diet' dm cac thong 15/8/2016 15/8/2016 15/8/2016 z(8 147 Th6ng tu 47/2012/TT-BNNPTNT Dieu 25/9/2012 Quy dinh ve quail 1'y khai thac tit to nhien va nuoi dOng vat rung thong thuang 148, Thong tu 80/2011/TT-BNNPTNT ngdy Diem a, diem b khoan Dieu 10 23/11/2011 Huang clan phuang phap xac dinh tien chi tra dich vu flied truang rirng 149 Thong tu 99/2006/TT-BNN 6/11/2006 Khoan 11 Muc II Huang an thgc hi'en mot so dieu dm Quy che pan 1ST, rung ban hanh kern theo Quyet dinh s6 186/2006/QD-TTg 14/8/2006 dm Thil tuang Chinh tu: 8/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TT-BNNP'TNT, 47/2012/TT-BNNPTNT, 80/2011/TT-BNNPTNT, 99/2006/TT-BNN Bi 1)5.1 bo bai Quyet dinh so 2655/QD-BNN-PC 29/6/2016 dm 138 Nong nghiep va Phat trien nong th6n ye viec bai b8 quy dinh ve dieu kien d'au tu, kinh doanh tai van ban quy pham phap luat B6 tnrang 138 Nong nghiep va PHI trien nong them ban hanh Dugc sira d6i, 136 sung bai Thong tu 20/2016/TT-BNNPTNT so 27/6/2016 dm 138 Nong nghiep va Phat trien nong then sira doi, 1)6 sung mot so dieu dm cac thong tu: 8/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNP TNT, 25/2011/TT-BNNPTNT, 47/2012/TT-BNNPTNT, 80/2011/TT-BNNPTNT, 99/2006/TT-BNN Bi bai bo bai Thong to so ngdy 20/2016/TT-BNNPTNT 27/6/2016 oh B8 Nong nghiep va Pilaf trien nong then sira d6i, b6 sung mot s6 dieu dm cac thong tir: 38/2007/TT-BNNPTNT, 1/7/2016 15/8/2016 • 15/8/2016 78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TT-BNNPTNT, 47/2012/TT-BNNPTNT, 80/2011/TT-BNNPTNT, 99/2006/TT-BNN CH bien 'long lam thily san va nghe mail Danh nwc chung loai may, thiet bi Dirge sira de)i, 1)6 sung bed Thong tu 08/2014/TT-BNNPTNT 20/03/2014 huang dan thvc hien dugc htrang chinh sach ho trg so 02/2016/TT-BNNPTNT mot so dieu cilia Quyet dinh nham giam ton that nong 22/02/2016 sira dOi, bO sung Danh lupe chting loai may, thiet ,bi dugc nghiep so 68/2013/QD-TTg huang, chinh sach he) trg nham giam 14/11/2013 dm Thu Wang Chinh ton that nong nghiep ban hanh phil ye chinh sach ho trg nham theo Thong tu se) kern giam ton that nong nghiep ngdy 08/2014/TTBNNPTNT 20/3/2014 dm BO NOng nghiep va Phat tri'en nong thon phil 150 Thong tu 22/04/2016 C VAN BAN HET HIE,U LI1C MOT PHAN TRU'OC NGAY 01/01/2016 Sii, 14 hieu; thang Ten loci TT nam ban hanh van ban van ban 151 Th6ng tu 02/2011/TTBNNPTNT 21/01/2011 huang dan quan VT nha nu& ye chan nuoi 152 Quyet dinh 417/TCCP-VC Ten goi cila van ban/ Trich yeu n(ii dung van ban LS, het hien hrc Dugc thay the theo khoan Di'eu 11 Thong tu Lien tich se") 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV 25/3/2015 huang dan chirc nang, nhiem yti, quyen han va ca cdu to chirc dm co quan chuyen mon ye nong nghiep va phat trien nong thon thuOc Uy ban nhan dan cap tinh, cap huyen Tieu chuan nghi0 vu cac ngach_ Bi bal b6 bai Th'Ong to lien tich so 37/2015/TTLT- Cac not dung va to chirc hog &Ong dm Si NNPTNT, Phong Nang nghiep PTNT/PhOng Kinh to NO), het hien hic 11/5/2015 5/12/2015 29 thang nam 1993 dm Ban TO chirc Can b6 Chinh phil (nay la B6 N6i vu) Ban hanh tieu chuin nghi6p vu cac ngach ding chirc nganh Ming nghi6p - Cong nghi6p thgc pham 153 Quy6t dinh 78/2004/QDBNV 03 thang 11 nam 2004 dm B6 truong B6 N6i vu ye vi6c ban hanh danh mix cac ng4ch Cong chile va cac ngach vien chirc chan doan b6nh dOng vat, ki6m BNNPTNT-BNV 20 thang 10 nam 2015 Quy dinh ma so, tieu chuan chirc danh nghe nghi6p vien nghi6m thu6c thu y chirc chuyen nganh chan nu6i va thu y Quy dinh v6 danh muc cac ngach vien chirc chuyen nganh chin doan b6nh dOng vat, kiem nghi6m thu6c thu y Bi bai b6 boi Thong to lien tich so 37/2015/TTLTBNNPTNT-BNV 20 thang 10 nam 2015 Quy dinh ma sO, tieu chuan chirc danh nghe nghi6p vien chirc chuyen nganh chan nu6i va thu y 5/12/2015 31 ... 31/2016/ND-CP Nghi dinh 114/2013/NDngay linh vgc giOng cay trong, bac) ve 6/5/2016 ens Chinh pha Quy dinh xir OW vi CP phalli hanh chinh linh vgc giong cay trong, 03/10/2013 va kieAm dich thgc vat bao ye... viec bai 17,6 van ban quy pham phap luat ngdy 22/7/2010 darn bao an toan ye sinh thac pham BO trtrong BO Nong nghiep va Phat trien nong then ban hanh Ve viec ban hanh Quy the khao Bi bai bo bad... dieu kien dau tu kinh doanh ye bao ve,va kiem dich thuc 15 nganh nghe thity san vat; giong cay trong; nuoi dOng vat rang thong thuemg; chan nuoi; thily san; thuc pham Nghi dinh so 110 Nghi dinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn bản trong nhà nước hết hiệu lực, Văn bản trong nhà nước hết hiệu lực, Văn bản trong nhà nước hết hiệu lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay