MÔN QUAN TRẮC TỔNG HỢP MÔI TRƯỜNG BIỂN

30 53 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 14:44

MÔN QUAN TRẮC TỔNG HỢP MÔI TRƯỜNG BIỂN1.Trình bày khái niệm về quan trắc môi trường.32.Trình bày mục tiêu và ý nghĩa của hoạt động quan trắc môi trường.33.Trình bày khái niệm về môi trường biển và quan trắc môi trường biển.44.Trình bày mục tiêu và ý nghĩa của hoạt động quan trắc tổng hợp môi trường biển.55.Trình bày những đặc trưng cơ bản của môi trường nước biển66.Nêu một số loại chất gây ô nhiễm môi trường biển và tác động của chúng tới môi trường sinh thái và sức khỏe con người.97.Nêu các bước thiết lập chương trình quan trắc môi trường và các nội dung chính trong xây dựng chương trình quan trắc môi trường biển.128.Trình bày cách xác định mục tiêu và phương án quan trắc tổng hợp môi trường biển139.Trình bày các yêu cầu cơ bản đối với các thông số quan trắc môi trường và liệt kê các thông số quan trắc môi trường biển.1410.Trình bày cách xác định phương án lấy mẫu khi xây dựng chương trình quan trắc môi trường biển.1611.Trình bày khái niệm về đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.1812.Trình bày các yêu cầu cơ bản đối với một chương trình quan trắc môi trường và các yêu cầu cơ bản về thiết kế một chương trình quan trắc môi trường biển.1813.Trình bày những nội dung chính cần xem xét khi thực hiện thu mẫu ngoài hiện trường và những nguyên tắc cơ bản trong việc tổ chức mạng lưới lấy mẫu ngoài hiện trường.2014.Trình bày các phương pháp bảo quản mẫu và các thủ tục tiến hành bảo quản mẫu khi thực hiện một chương trình quan trắc môi trường biển.2115.Trình bày những quy định về đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường tại hiện trường.2216.Trình bày những quy định về đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong phòng thí nghiệm phân tích môi trường.2417.Trình bày những yêu cầu cơ bản trong quản lý số liệu và lập báo cáo quan trắc môi trường.2618.Trình bày những quy định về kiểm soát chất lượng trong xử lý số liệu quan trắc môi trường.2719.Trình bày vai trò của thống kê trong xử lý số liệu quan trắc môi trường biển.2820.Trình bày khái niệm, vai trò và ý nghĩa của chỉ thị môi trường, chỉ số môi trường.28 1 MÔN QUAN TRẮC TỔNG HỢP MÔI TRƯỜNG BIỂN 1 2 - - - - • - Trình bày khái niệm quan trắc môi trường Là quy trình lặp lặp lại hoạt động quan sát đo lường hay nhiều thông số chất lượng MT , quan sát thay đổi diễn giai đoạn thời gian( ESCAP, 1994) Là trình thu thập thông tin tồn biến đổi nồng độ chất môi trường có nguồn gốc từ thiên nhiên hay nhân tạo, trình thực phép đo lường nhắc lại nhiều lần với mật độ mẫu đủ dày không gian thời gian để từ đánh giá biến đổi xu chất lượng môi trường ( UNEP,2000) Sử dụng phức hợp biện pháp khoa học, công nghệ, kĩ thuật nhằm thu thập thông tin mức độ, trạng hay xu chất lượng môi trường( Cục Bảo vệ môi trường, 2002) Là trình theo dõi có hệ thống thành phần môi trường, yếu tố tác động lên môi trường nhằm cung cấp thông tin đánh giá trạng, diễn biến chất lg MT tác động xấu MT( Luật Bảo vệ MT, 2014) Trình bày mục tiêu ý nghĩa hoạt động quan trắc môi trường Mục tiêu: Tổng thể: + Làm sở cho hoạch định sách, giải pháp BVMT, pt bền vững thông qua việc cung cấp thông tin, số liệu để đánh giá trạng MT, dự báo diễn biến MT, xác định mức độ tác động QTMT Dữ liệu chất lg MT Hiện trạng MT Diễn biến MT Tác động MT Quyết định, sách BVMT, pt KT-XH - Cụ thể: + Thu số liệu hệ thống dạng điều tra clg MT cung cấp ngân hàng liệu cho sd tài ng tương lai + Xd báo cáo trạng MT + Đánh giá xu hướng thay đổi clg MT + Đánh giá hiệu MT dự án phát triển hay sách( thay đổi clg Mt trước sau dự án, sách) 2 3 • - • - - • - + Đánh giá phù hợp clg MT với mục đích sd Đảm bảo an toàn cho việc sd Tài ng ( k khí, nước, đất, sinh thái, )vào mục đích kte + Đánh giá việc tuân thủ pháp luật + Thu thập liệu cho mô hình hóa + Để tiến hành biện pháp khẩn cấp vùng có ÔN đặc biệt Ý nghĩa: Giúp phát hiện, cảnh báo sớm vấn đề MT Giúp điều chỉnh kịp thời sách, biện pháp BVMT Giúp lựa chọn Công Nghệ MT phù hợp để xử lý hiệu Đem lại hiệu mặt kinh tế: chi phí cho khắc phục hậu MT >> chi phí đầu tư cho QTMT Trình bày khái niệm môi trường biển quan trắc môi trường biển MT biển: Là toàn vùng nc biển TĐ với tất có Bao gồm toàn yếu tố vật chất biển, bao gồm a/s, k khí biển, nc biển, đất đáy biển( trầm tích biển) thể sống biển Bao gồm tài nguyên sinh vật, HST biển clg nc biển, cảnh quan biển Là vùng bao gồm đại dương, biển vùng ven biển tạo thành tổng thể, phần hệ thống trì c/s toàn cầu tài sản hữu ích tạo hội cho pt bền vững ( Chương trình hành động 21) Quan trắc MT biển: Là trình theo dõi có hệ thống thành phần MT, yếu tố tác động lên MT nhằm cung cấp thông tin đánh giá trạng, diễn biến clg MT biển tác động xấu MT ( Luật Bảo vệ MT, 2014) Hoạt động: Quan sát, đo đạc Đối tượng: Clg TP MT (qua thông số MT) Tc: Có hệ thống, thường xuyên Phạm vi: Tgian, Không gian 3 4 • - Trình bày mục tiêu ý nghĩa hoạt động quan trắc tổng hợp môi trường biển Mục tiêu: Tổng thể: + Làm sở cho hoạch định sách, giải pháp BVMT biển, pt bền vững thông qua việc cung cấp thông tin, số liệu để đánh giá trạng MT biển, dự báo diễn biến MT biển, xác định mức độ tác động MT biển QTMT Dữ liệu chất lg MT biển Hiện trạng MT biển Diễn biến MT biển Tác động MT biển Quyết định, sách BVMT biển, pt KT-XH - • - Cụ thể: + Để thu số liệu hệ thống dạng điều tra clg MT biển cung cấp ngân hàng liệu cho sd Tài ng tương lai + Xd báo cáo trạng MT biển + Đánh giá xu hướng thay đổi clg MT biển + Đánh giá hiệu dự án pt hay sách( thay đổi clg MT biển trước sau dự án, sách) + Đánh giá phù hợp clg MT biển với mục đích sd Đảm bảo an toàn cho việc sd Tài ng( k khí, nước, đất, sinh thái, )vào mục đích kte + Đánh giá việc tuân thủ pháp luật + Thu thập liệu cho mô hình hóa + Để tiến hành biện pháp khẩn cấp vùng có ÔN biển đặc biệt Ý nghĩa: Giúp phát hiện, cảnh báo sớm vấn đề MT biển Giúp điều chỉnh kịp thời sách, biện pháp BVMT biển Giúp lựa chọn CNghệ MT phù hợp để xử lý hiệu Đem lại hiệu mặt kinh tế: chi phí cho khắc phục hậu MT biển >> chi phí đầu tư QTMT biển 4 5 - • - Trình bày đặc trưng môi trường nước biển * Nước biển chất lượng nước biển - Đặc điểm lí hóa đặc thù nước biển bao gồm khả hòa tan, nhiệt lượng riêng, độ suốt ( thấu quang) nhiệt độ bốc cao - Thành phần hóa học nước biển: 61 nguyên tố; Tìm khoảng 80 nguyên tố xác định, nguyên tố khác nhau: đa vi lượng… - Sự phong phú + Các nguyên tố tồn nhiều dạng khác nhau: phân tử tự do, ion, hợp chất phân tử tự + Các trạng thái hòa tan , lơ lửng, keo, Chất Hữu Cơ… - Biển vùng trũng, tập trung nước có thành phần hóa học đa dạng bề mặt trái đất, nước ngầm - Các trình trao đổi với khí - Tỷ lệ hàm lượng nguyên tố, ion biến đổi theo không gian, thời gian + Tỉ lệ nguyên tố, ion thay đổi vùng biển khơi, biến đổi mạnh vùng bờ, cửa sông, cửa vịnh + Tỷ lệ nguyên tố, vi lượng : khác vùng biển khác - Sự biến đổi thành phần hóa học biển/ môi trường động ( hàm lượng, dạng tồn tại) + Quá trình vật lí ( chuyển động đối lưu, dao động thủy triều, bốc …) + Tương tác hóa học 〖 CO 〖 _2+ H_2 O H_2 CO3→ H^++ 〖HCO3〖^- … + Quá trình sinh học: Hấp thụ: 〖NH〖_(3 ,) 〖NH〖_4 dược tảo hấp thụ + Phân hủy: phân hủy hợp chất hữu xác động thực vật + Tác động người : sử dụng thuốc , hóa chất xả thải môi trường Chia thành phần hóa học nước biển thành nhóm Các ion phân tử ( 〖Cl〖^(- ), Br , F^- , 〖Na〖^(+ ) , …) Các khí hòa tan ( O2, CO2, N2, … ) Các hợp chất dinh dưỡng Các nguyên tố vi lượng khác Các chất hữu Nhiệt độ nước biển Ảnh hưởng chủ yếu Năng lượng Mặt trời xáo trộn khối nc khác 5 6  - • - - - - Hình thành gradient nhiệt độ nước biển lớp bề mặt theo vĩ độ Thay đổi nhiệt độ theo mùa lớp nước biển bề mặt, đặc biệt khu vực vĩ độ tb Thay đổi nhiệt độ theo tầng Sự thay đổi: + Thay đổi theo vĩ độ: cGần xích đạo nhiệt độ nước biển cao giảm dần phía cực + Thay đổi theo mùa(đb khu vực vĩ độ TB): nhiệt độ mặt biển thường dao động mạnh theo nhiệt độ khí chịu ảnh hưởng nhiều hoàn lưu khí quyển( hđ loại gió mùa) + Thay đổi theo tầng: Nước biển lớp bề mặt có nhiệt độ tương đối đồng có chiều dày từ vài chục đến vài trăm mét tuỳ vào mức độ xáo trộn biển Sâu tầng nước có nhiệt độ thay đổi nhanh theo độ sâu (Lớp đột biến nhiệt độ hay lớp nêm nhiệt) Cuối lớp nước sâu biển có nhiệt độ tương đối ổn định Độ muối: Khái niệm: + Là tổng lượng tính gam tất chất khoáng rắn hòa tan có kg nước biển + Là hàm lg tổng cộng tình gam tất chất khoáng rắn( muối) hòa tan có kg nc biển với điều kiện: halogen thay lượng Clo tương đương, muối cacbonat đc chuyển thành oxit, chất hữu bị đốt cháy 4800C ( theo Knudsen cs,1902) Các nhân tố ảnh hưởng đến độ muối nước biển + Mưa, tuyết rơi, nc lục địa, băng tuyết tan + Bốc hơi, thải muối đóng băng, hòa tan muối bờ, đáy biển, + Dòng chảy Độ muối lớp nc mặt đại dương thường 32- 37,5 0/00( có vùng tới 36370/00, có vùng 32-330/00) Giá trị TB độ muối lớp nc mặt đại dương: 34,730/00 Trường hợp đới cận cực 700N 600S: giá trị tb độ muối 34,890/00 Đối với biển,độ muối thay đổi khoảng rộng hơn( 8- 420/00) Độ muối tầng nc mặt biển nội địa trao đổi với đại dương 6 7 -  • - - - VD: Biển Đen 180/00, Ban Tích 80/00 Các biển vùng khí hậu khô nóng thường có độ muối cao VD: Địa Trung Hải 37- 380/00 Phân bố: + Theo vĩ độ: Đới vĩ độ thấp có độ muối lớn đới cực cận cực Đới chí tuyến độ muối lớn nhất, đới xích đạo độ muối nhỏ + Theo độ sâu: phức tạp va đa dạng, liên quan trực tiếp đến phân bố lớp nước theo mật độ + Theo thời gian( theo mùa biến đổi ngắn hạn khác phụ thuộc vào đk khí tượng thủy văn): 〖 Biển khơi (thưởng lớp nc 300m cùng): biên độ dao động < 0,50/00 〖 Những vùng gần bờ, vịnh, vùng có nhiều mưa, gần cửa sông: biên độ dao động năm >10-150/00 Các chất khí hòa tan: Đặc điểm: + Quá trình thuận nghịch hướng trình phụ thuộc vào áp suất khí mặt biển => xu đạt tới trạng thái cân bằng( nồng độ bão hòa) + Độ hòa tan hầu hết chất khí nước( trừ Amoniac) tỷ lệ nghịch với nhiệt độ độ muối Oxy hòa tan nước biển: + Quá trình làm tăng DO: Hòa tan oxy từ khí quyển( biển- khí quyển), trao đổi khối nc( xáo trộn,khuếch tán), qtr quang hợp + Quá trình làm giảm DO: Thoát khí oxy vào khí quyển(b-kq), trao đổi khối nc, qtr hô hấp, qtr oxh chất hữu + Phân bố theo độ sâu + Phân bố theo thời gian( biến trình năm, biến trình ngày) Cacbonic hòa tan nước biển: + Các nguồn cung cấp: Hấp thụ CO2 từ khí nồng độ chưa đạt bão hòa; phân hủy chất hữu nc, trầm tích; qtr lên men; qtr hô hấp sv sống biển; khác( mạch ngầm, sông, núi lửa, khe ngầm đáy biển, khối nước khuếch tán) + Các nguồn tiêu thụ: Thoát khí nồng độ bão hòa, qtr quang hợp, khuếch tán khối nc + Sự thay đổi: Biển trình ngày đêm 7 8 - • - - • - Các chất khí hòa tan khác: + Nito hòa tan + Sunfuhydro( H2S) + Nhóm khí trơ( He, Ne, Ar, Kr, Xe) + Nhóm khí cacbua hydro( Metan, Etan, Propan, ) Các hợp chất dinh dưỡng vô nguyên tố vi lượng: Các hợp chất photopho vô cơ: + Gồm: Pvcll,Phcll, Phcht,Pvcht + Bổ sung photpho biển: Dòng từ lục địa, qtr tái sinh trực tiếp gián tiếp nước biển + Tiêu thụ photpho biển: sd thực vật, hấp thụ vào trầm tích Các hợp chất nito vô cơ: + Gồm: Nvcll,Nhcll, Nhcht,Nvcht + Bổ sung nito biển: Dòng từ lục địa: >10 triệu Nvc/ năm vùng ven bờ Nước mưa từ khí quyển( 0,1-0,2mgN/l): 40-80 triệu N vc/ năm số khu vực Hòa tan N2 từ khí qtr cố định đạm số VSV Qtr tái sinh trực tiếp gián tiếp + Tiêu thụ nito biển: sd thực vật Các hợp chất silic vô Các nto vi lượng nc biển Các chất hữu cơ: Tổng lượng chất hữu biển: khoảng 1830 109 C + Chất hữu “sống”( toàn sv biển): 2,8.109 C + Chất hữu “k sống”( xác sv, mảnh vụn hữu cơ, chất thải htan, ) +Chất hữu hòa tan +Chất hữu lơ lửng Nêu số loại chất gây ô nhiễm môi trường biển tác động chúng tới môi trường sinh thái sức khỏe người Loại chất Nguồn/Nguyên nhân Ảnh hưởng gây ô nhiễm Chất dinh - 50% từ nước thải đất liền dưỡng 8 - Gây tượng tảo nở hoa, làm giảm nồng độ oxy 9 (N & P) - 50% từ nông lâm nghiệp nước, thiệt hại - Một phần từ khí nito loài sinh vật biển oxide từ phương tiện - Các tượng thủy giao thông, nhà triều đỏ sinh độc tố gây hại đến sinh vật lượng biển người Rác thải rắn Lưới đánh bắt, công cụ đánh bắt, rác thải từ tàu bè, từ hoạt động du lịch bãi biển, rác thải sinh hoạt công nghiệp, rác thải từ bãi chôn lấp Gây hại đến loài sinh vật biển, nhựa không bị phân hủy từ 200-400 năm, gây cảnh quan Kim loại - Chì: ảnh hưởng hệ thần kinh người, Đốt cháy than, công nghiệp điện tử, luyện gang thép, xăng dầu hóa chất xăng dầu, đốt chất thải rắn - Lưới đánh bắt bị vứt biển, cá tiếp tục bị mắc lưới ung thư phổi thận - Cadmium: tích lũy sinh vật biển, ung thư phổi, bệnh Itai-itai - Chromium: ung thư hệ tiêu hóa, hô hấp -Thủy ngân: Minamata Dầu - 46% từ ô tô, công nghiệp hợp chất hoạt liên quan động đất liền (PAH: - 32% từ tàu chở dầu 9 Bệnh - Ảnh hưởng sinh vật biển, bãi biển - PAH (một phần dầu thô): nhỏ 10 10 hydrocacbu a thơm vòng) hoạt động hàng hải tích tụ, gây ung thư -13% từ tai nạn tàu đa biển hoạt động khai thác biển Chất phóng Là nơi nhận chìm rác thải Vào chuỗi thức ăn, ảnh xạ hạt nhân từ nhà máy hưởng sinh vật điện nguyên tử hoạt biển người động quân Gây biến đổi gen, ung thư Thuốc trừ sâu (DDT) hóa chất hữu công nghiệp (PCB) - Nước thải công nghiệp, Thủy sản nhiễm nông nghiệp, dư lượng gây bệnh không khí phun thuốc trừ sâu độc/bẩn, - Có thể bay hơi, lan truyền theo (Chất hữu hiệu ứng châu chấu khó từ vùng nóng đến lạnh, phân hủy) nên lan tỏa rộng Nhiệt Nước làm lạnh Ảnh hưởng đến san hô, nhà máy rừng ngập mặn, lượng công nghiệp Khí nhà Hoạt động công nghiệp kính Trầm tích Xói lở, rửa trôi từ hoạt động khai thác khoáng sản, lâm nghiệp, nông nghiệp, xây dựng ven bờ, khai thác cát 10 10 Acid hóa đại dương Nước đục, giảm suất quang hợp, làm bẩn quan hô hấp loài sinh vật biển (mang cá), ảnh hường hệ sinh 10 16 16 • 10 • - - - Màu sắc, mùi b) Những thông số gây ô nhiễm môi trường người - Các hợp chất cacbua hydro đa vòng thơm (polycyclic aromatic hydrocarbon, PAHs) phải quan trắc gồm: naphthalen, acenaphthylen, acenaphthen, fluoren, phenanthren, athracen, fluroanthen, pyren, benzo[a] anthracen, chryren, benzo[e]pyren, debenzo[a,h]anthracen; - Hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu (Organochlorilated pesticides) Các hợp chất phải quan trắc bao gồm Lindan, 4,4’-DDE, Diedrine, 4,4’-DDD, 4,4’-DDT, tổng DDT Clordan; - Dầu, mỡ; - Các hợp chất vô cơ; - Các kim loại nặng trầm tích bao gồm crom (Cr), niken (Ni), asen (As), cacdimi (Cd), đồng (Cu), thủy ngân (Hg), chì (Pb) kẽm (Zn); - Xianua (CN-) Đối với sinh vật biển (chỉ quy định cho vùng biển ven bờ) a) Chọn nhóm sinh vật quan trắc phải nhạy cảm với biến đổi môi trường xung quanh có biện pháp lấy mẫu bảo quản mẫu phải dễ dàng, đơn giản cho độ xác cao b) Thông số quan trắc sinh vật bao gồm thông số đây: - Thành phần loài; - Mật độ: tính theo con/m2 động vật đáy; con/m3 động vật phù du; tế bào/lít thực vật phù du; - Sinh lượng: tính theo mg/m2 động vật đáy; mg/m3 động vật phù du khô mg/lít cho thực vật phù du Trình bày cách xác định phương án lấy mẫu xây dựng chương trình quan trắc môi trường biển Phương án lấy mẫu QTMT gồm: Địa điểm vị trí lấy mẫu: Điểm lấy mẫu phải nơi có đk thuận lợi cho việc tích tụ chất ô nhiễm kvuc cần QT Slg điểm QT phụ thuộc vào đk kt, tốc độ tăng trưởng QG,kvuc, địa phương phải đảm bảo đại diện vùng biển đặc trưng cho vùng sinh thái có gtri Các điểm QTMT nc biển, QT trầm tích sv biển phải bố trí kết hợp với 16 16 16 17 17 - • • - • - - • - Vùng biển xa bờ, điểm QT nơi chịu a/h từ thăm dò khai thác dầu khí, khoáng sản biển, GTVT biển, đánh bắt thủy sản,…Các điểm Qt thường đc thiết kế theo mặt cắt với nhiều điểm đo Số lượng mẫu cần lấy: Số lượng mẫu cần lấy bao gồm tổng số mẫu cần lấy phân phối số lg mẫu theo k gian thời gian Căn xđ: Biến động MT, mục tiêu QT Đánh giá trực quan: Quan sát yếu tố a/h tới clg MT Kiến thức địa: Điều tra vấn, ý kiến chuyên gia Các số liệu thứ cấp Phương pháp thực nghiệm: Thiết kế/ bố trí thi nghiệm -> thu số liệu để kiểm chứng giả thuyết Tuyến lấy mẫu phương pháp tổ chức mạng lưới lấy mẫu: Căn vào đặc điểm MT, phân bố vtri lấy mẫu xd tuyến lấy mẫu tổ chức thực mạng lưới lấy mẫu theo k gian Việc xác định tuyến lấy mẫu phải vào đk trang thiết bị: vận chuyển, lưu trữ bảo quản mẫu Các phương pháp lấy mẫu: + Lấy mẫu thẩm tra + Lấy mẫu hệ thống + Lấy mẫu ngẫu nhiên Thời gian tần suất quan trắc: Thời điểm quan trắc: + Vùng biển ven bờ: Trong đợt QT, mẫu nc sv biển đc lấy vào thời điểm chân triều đỉnh triều kỳ triều có biên độ lớn thuộc kỳ nc cường, mẫu trầm tích sv đáy lấy vào thời điểm chân triều + Vùng biển xa bờ: Lấy mẫu lần vtri điểm đo Tần suất quan trắc: + Nền nc biển: tối thiểu lần/ năm + MT nc biển ven bờ: tối thiểu lần/ năm + MT nc biển xa bờ: tối thiểu lần/ năm Kỹ thuật lấy mẫu: Trước tiến hành lấy mẫu phải xđ dụng cụ lấy mẫu thể tích mẫu cần lấy Cần xđ kỹ thuật lấy mẫu cụ thể cho trường hợp dựa vào mục tiêu QT, khả biến động MT theo thời gian k gian, tính pháp lý, cân nhắc hiệu quả( chi phí lấy mẫu, phân tích,…) 17 17 17 18 18 - Trong ctr lấy mẫu cần xđ phương pháp bảo quản cụ thể để tránh thay đổi tính chất mẫu 18 18 18 19 19 11 Trình bày khái niệm đảm bảo chất lượng kiểm soát chất lượng quan trắc môi trường • Bảo đảm chất lượng (viết tắt QA) quan trắc môi trường hệ thống tích hợp hoạt động quản lý kỹ thuật tổ chức nhằm bảo đảm cho hoạt động quan trắc môi trường đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định Kiểm soát chất lượng (viết tắt QC) quan trắc môi trường việc thực biện pháp để đánh giá, theo dõi kịp thời điều chỉnh để đạt độ tập trung, độ xác phép đo nhằm bảo đảm cho hoạt động quan trắc môi trường đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định • 12 • • Trình bày yêu cầu chương trình quan trắc môi trường yêu cầu thiết kế chương trình quan trắc môi trường biển Yêu cầu ctrinh QTMT: Phù hợp với chiến lược, chương trình, kế hoạch bảo vệ môi trường quốc gia Thực đầy đủ quy định thiết kế chương trình quan trắc môi trường Bảo đảm đáp ứng mục đích sử dụng số liệu; thời gian, tần suất, thành phần thông số quan trắc hợp lý, tối ưu Tuân thủ quy định quy trình, phương pháp cho thành phần thông số môi trường cần quan trắc Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung Yêu cầu thiết kế ctr QTMTb: Việc thiết kế chương trình quan trắc môi trường thực sau: Xác định mục tiêu chương trình quan trắc Khảo sát thực tế khu vực cần quan trắc Xác định nguồn gây tác động, chất gây ô nhiễm chủ yếu khu vực quan trắc; xác định vấn đề, đối tượng ảnh hưởng, tác động khu vực quan trắc; xác định ranh giới khu vực quan trắc dự báo tác động biến đổi xảy khu vực quan trắc Xác định rõ kiểu, loại quan trắc, thành phần môi trường cần quan trắc 19 19 19 20 20 Lập danh mục thông số quan trắc theo thành phần môi trường: thông số đo thử nghiệm trường, thông số phân tích phòng thí nghiệm Thiết kế phương án lấy mẫu: xác định tuyến, điểm lấy mẫu đánh dấu đồ sơ đồ; mô tả vị trí địa lý, tọa độ điểm quan trắc (kinh độ, vĩ độ) ký hiệu điểm quan trắc Xác định tần suất, thời gian quan trắc Xác định phương pháp lấy mẫu, đo thử nghiệm trường phương pháp phân tích phòng thí nghiệm Xác định quy trình lấy mẫu, thể tích mẫu cần lấy, loại dụng cụ chứa mẫu, loại hóa chất bảo quản, thời gian lưu mẫu, loại mẫu số lượng mẫu kiểm soát chất lượng (mẫu QC) 10 Lập danh mục kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị trường thiết bị phòng thí nghiệm, bao gồm thiết bị, dụng cụ, phương tiện bảo đảm an toàn lao động 11 Xác định phương tiện phục vụ hoạt động lấy mẫu, vận chuyển mẫu 12 Lập kế hoạch thực bảo đảm chất lượng kiểm soát chất lượng (QA/QC) quan trắc môi trường 13 Lập kế hoạch nhân lực thực quan trắc, nêu rõ nhiệm vụ cụ thể cán bộ, nhân viên thực hoạt động quan trắc môi trường 14 Lập dự toán kinh phí thực chương trình quan trắc, bao gồm kinh phí thực bảo đảm chất lượng kiểm soát chất lượng quan trắc môi trường 15 Lập danh mục tổ chức, cá nhân tham gia thực chương trình trách nhiệm bên liên quan 20 20 20 21 21 13 • • - Trình bày nội dung cần xem xét thực thu mẫu trường nguyên tắc việc tổ chức mạng lưới lấy mẫu trường Những nội dung cần xem xét thực thu mẫu trường Cần thiết phải xin ý kiến quan quản lý, chủ sở hữu? Việc lấy mẫu có cần phải sử dụng thiết bị đặc biệt hay không điều kiện có? Số mẫu số lần lặp lại bao nhiêu? Yêu cầu mẫu cần phải phân tích định tính hay định lượng? Hóa chất dụng cụ yêu cầu gì? Phương pháp phân tích thiết bị phân tích cần gì? Thể tích mẫu yêu cầu kỹ thuật phân tích bao nhiêu? Có cần phải áp dụng quy định chuẩn khu vực lấy mẫu không? Loại bình chứa mẫu yêu cầu bảo quản thông số phân tích gì, có đủ điều kiện để thực không? 10 Bình chứa có yêu cầu phải xử lý trước lấy mẫu hay không cách xử lý? 11 Thiết bị dung để bảo quản mẫu gì? Những nguyên tắc việc tổ chức mạng lưới lấy mẫu trường Nguyên tắc Hạn chế xáo trộn môi trường + Ngược chiều dòng đối lưu + Từ xuống theo độ sâu + Ưu tiên mẫu thông số nhạy cảm Giảm nhu cầu bảo quản, vận chuyển + Xem xét mạng lưới giao thông vạch tuyến + Tính từ phòng phân tích: lấy mẫu xa gần Ứng dụng: Theo thứ tự ưu tiên sau: + Chất hữu bay + Tổng chất hữu + Hữu halogen + Các mẫu yêu cầu tiền xử lý + Hợp chất kim + Tổng kim loại nặng + Dinh dưỡng dạng anion 21 21 21 22 22 + Dinh dưỡng dạng cation tổng số 14 • - - • Trình bày phương pháp bảo quản mẫu thủ tục tiến hành bảo quản mẫu thực chương trình quan trắc môi trường biển Các phương pháp bảo quản mẫu: Bảo quản lạnh: + Làm lạnh độ C + Làm lạnh sâu Nhiệt độ đóng băng nước phụ thuộc vào số yếu tố có nồng độ chất hòa tan độ mặn mẫu Tp chất hòa tan khác làm thay đổi nhiệt độ đóng băng mẫu nước, đồng thời chất hòa tan tạo thành tinh thể nhiệt độ khác phân bố rải rác mẫu: Natrisunphat -8 độ C Natriclorit -22 độ C Đóng băng làm thay đổi tổng thể tích mẫu nước trường hợp gây phá vỡ bình chữa mẫu, lấy mẫu nước nên lấy mẫu đầy 75-90% bình chứa Đặc biệt ý sử dụng với mẫu chất rắn ( mẫu đất, bùn, CTR) Bảo quản hóa chất: + Gây chết sinh vật Cloroform 1-10% Formandehit 5-10% mẫu nước, 10-20% đối vs mẫu rắn HgCl2 1-500g/l Ưu điểm : Gây chết sinh vật nồng độ định theo chế phá vỡ hđong màng tế bào, gây hoạt số enzim protein chức Nhược điểm: 〖 Gây ảnh hưởng đến việc xác định chất phương pháp quang phổ, vd xác định amoni pphap indophenol 〖 Phá vỡ cấu trúc tế bào -> giải phóng dinh dưỡng hòa tan 〖 HgCl2 gây tương tác với thành phần hữu kim loại mẫu 〖 Là chất có độc tố cao -> an toàn phòng thí nghiệm nghiêm ngặt Các thủ tục tiến hành bảo quản mẫu: 22 22 22 23 23 15 • Sau lấy mẫu , tách mẫu thành nhóm thông số có y/c bảo quản giống thực bao quản riêng theo nhóm Mẫu phải đc bổ sung hóa chất bảo quản( có) sau lấy mẫu để tránh mở dụng cụ, bao bì chứa mẫu nhiều lần trc phân tích Đối vs số mẫu đặc biệt có y/c bảo quản riêng, biện pháp bảo quản phải đc thực đầy đủ thủ tục quy định Vd: yêu cầu tiệt trùng trước bảo quản: tia cực tím, phương pháp nhiệt ẩm ( khử trùng nước), phương pháp nhiệt khô ( khử trùng lửa, tro hóa mẫu(500-650 độ C 4-8 giờ)), sấy khô mẫu ( 60-90 độ C 10-48 h),… Dán nhãn với đầy đủ thông tin liên quan đến phương pháp bảo quản mẫu như: y/c bảo quản, thời gian bảo quản, loại hóa chất bảo quản, thể tích thêm vào, giới hạn thời gian bảo quản,… Hầu hết tất mẫu phải đc bảo quản lạnh trường (thùng giữ lạnh, tủ định ôn để bảo quản mẫu nc đá đá khô sd tủ lạnh) Tiến hành bảo quản đồng thời mẫu phân tích mẫu kiểm soát chất lg( mẫu trắng dụng cụ, mẫu trắng trường, mẫu trắng vận chuyển mẫu chuẩn) K thực đo đạc, phân tích mẫu vượt giới hạn thời gian bảo quản Trình bày quy định đảm bảo chất lượng kiểm soát chất lượng quan trắc môi trường trường Bảo đảm chất lượng quan trắc trường Xác định vị trí cần lấy mẫu Xác định thông số cần quan trắc, bao gồm: tên thông số, đơn vị đo, phương pháp quan trắc thông số Sử dụng phương pháp quan trắc phù hợp với mục tiêu, thông số quan trắc Phương pháp quan trắc thực theo văn bản, quy định pháp luật hành quan trắc môi trường theo phương pháp theo tiêu chuẩn quốc tế quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam thừa nhận Sử dụng trang thiết bị phù hợp với phương pháp quan trắc xác định, đáp ứng yêu cầu phương pháp kỹ thuật đo lường Trang thiết bị phải có hướng dẫn sử dụng, thông tin chi tiết ngày bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn người sử dụng thiết bị quan trắc 23 23 23 24 24 • Sử dụng phương pháp, cách thức bảo quản mẫu phù hợp với thông số quan trắc theo quy định pháp luật hành quan trắc môi trường phương pháp theo tiêu chuẩn quốc tế quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam thừa nhận Hóa chất, mẫu chuẩn chuẩn bị đầy đủ theo quy định phương pháp quan trắc, đựng bình chứa phù hợp, có dán nhãn thể đầy đủ thông tin về: tên loại hóa chất, mẫu chuẩn; tên nhà sản xuất; nồng độ; ngày chuẩn bị; người chuẩn bị; thời gian sử dụng thông tin khác (nếu có) Dụng cụ chứa mẫu phải đáp ứng yêu cầu sau: a) Phù hợp với thông số quan trắc b) Bảo đảm chất lượng, không làm ảnh hưởng biến đổi chất lượng mẫu c) Được dán nhãn suốt thời gian tồn mẫu Nhãn thể thông tin về: thông số quan trắc; ký hiệu mẫu; thời gian lấy mẫu; phương pháp bảo quản mẫu sử dụng thông tin khác (nếu có) Vận chuyển mẫu phải bảo toàn mẫu chất lượng số lượng Thời gian vận chuyển nhiệt độ mẫu thực theo văn bản, quy định hành quan trắc môi trường thông số quan trắc Giao nhận mẫu thực sau: a) Giao nhận mẫu trường : cán bộ, nhân viên thực quan trắc trường bàn giao cho cán bộ, nhân viên chịu trách nhiệm vận chuyển mẫu; b) Giao nhận mẫu phòng thí nghiệm: cán bộ, nhân viên thực quan trắc trường cán bộ, nhân viên chịu trách nhiệm vận chuyển bàn giao cho cán bộ, nhân viên phòng thí nghiệm; c) Việc giao nhận mẫu quy định điểm a, b khoản phải có biên bàn giao, có đầy đủ tên, chữ ký bên có liên quan 10 Cán bộ, nhân viên thực quan trắc trường phải có trình độ, chuyên môn phù hợp 11 Báo cáo lấy mẫu thực hoàn thành sau kết thúc thời gian lấy mẫu trường Kiểm soát chất lượng quan trắc trường Khi thực quan trắc trường phải sử dụng mẫu QC để kiểm soát chất lượng Các mẫu QC sử dụng bảo đảm phù hợp với thông số quan trắc Số lượng mẫu QC sử dụng sau: 24 24 24 25 25 Không vượt 10% tổng số mẫu thực cần quan trắc Trường hợp số lượng mẫu thực cần quan trắc chương trình quan trắc nhỏ 30 mẫu số lượng mẫu QC sử dụng 03 mẫu 16 Trình bày quy định đảm bảo chất lượng kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm phân tích môi trường • Bảo đảm chất lượng phòng thí nghiệm Về cán bộ, nhân viên phòng thí nghiệm: a) Có văn quy định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn cán phòng thí nghiệm người có thẩm quyền quản lý, phụ trách phòng thí nghiệm ký, ban hành; b) Cán quản lý phòng thí nghiệm phải trình độ đại học trở lên; c) Nhân viên giao thức thực thử nghiệm lãnh đạo phòng thí nghiệm đánh giá đạt độ xác theo yêu cầu theo tiêu chí nội Hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm phải thiết lập trì hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với phạm vi hoạt động, bảo đảm tính khách quan xác kết thử nghiệm Kiểm soát tài liệu, hồ sơ phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm phải thực phân loại, thống kê, lưu trữ, quản lý kiểm soát tài liệu, hồ sơ thuộc hệ thống quản lý chất lượng phòng Đánh giá nội hoạt động phòng thí nghiệm: Hàng năm, phòng thí nghiệm phải lập kế hoạch tự đánh giá hoạt động phòng nhằm kiểm tra xác nhận mức độ tuân thủ yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng hoạt động phòng thí nghiệm Sau đánh giá, phòng thí nghiệm phải có biện pháp khắc phục, cải tiến lỗi phát (nếu có) Phương pháp thử nghiệm: a) Lựa chọn phương pháp thử nghiệm: Các phương pháp thử nghiệm sử dụng phương pháp tiêu chuẩn ban hành: tiêu chuẩn Việt Nam tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực có độ xác tương đương cao Ưu tiên sử dụng phương pháp tiêu chuẩn hoá b) Phê chuẩn phương pháp thử nghiệm Phòng thí nghiệm phải có kế hoạch phê chuẩn phương pháp thử nghiệm Trưởng phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm đánh giá kế hoạch, trình thực kết phê chuẩn phương pháp theo tiêu chí nội bộ, trình 25 25 25 26 26 • lãnh đạo cấp ký ban hành áp dụng phương pháp thử nghiệm phòng thí nghiệm; Phòng thí nghiệm phải có chứng văn việc lựa chọn phương pháp, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp Trang thiết bị phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm phải lập kế hoạch kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hiệu chuẩn thiết bị theo định kỳ Các thiết bị không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo nhà sản xuất khuyến cáo phải khắc phục sửa chữa, hiệu chỉnh trước đưa vào hoạt động, thiết bị chưa thể sửa chữa hiệu chỉnh phải ngừng sử dụng sửa chữa, hiệu chỉnh xong Điều kiện môi trường phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm phải kiểm soát điều kiện môi trường phòng thí nghiệm, bảo đảm không ảnh hưởng đến kết thử nghiệm không ảnh hưởng bất lợi đến chất lượng phép thử nghiệm Quản lý mẫu thử nghiệm: a) Các quy trình quản lý mẫu phải thích hợp với thông số phân tích cụ thể; b) Hệ thống mã hóa mẫu phòng thí nghiệm phải xây dựng trì phòng thí nghiệm suốt thời gian mẫu lưu phòng thí nghiệm Hệ thống mã hóa mẫu phải bảo đảm mẫu không bị nhầm lẫn; c) Khi tiếp nhận mẫu, phòng thí nghiệm phải ghi lại sai lệch so với điều kiện bảo quản mẫu quy định Khi có nghi ngờ không phù hợp, phòng thí nghiệm phải trao đổi ý kiến với khách hàng; d) Các mẫu sau phân tích xong cần phải lưu giữ bảo quản thời gian theo quy định hành để sử dụng trường hợp cần kiểm tra phân tích lại Bảo đảm chất lượng số liệu: Phòng thí nghiệm phải xây dựng thủ tục kiểm soát chất lượng để kiểm tra tính đúng, độ lặp lại phép thử thành thạo nhân viên thực phép thử Kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm Để kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm phải sử dụng mẫu QC như: mẫu trắng thiết bị, mẫu trắng phương pháp, mẫu lặp, mẫu thêm, mẫu chuẩn đối chứng, chuẩn thẩm tra mẫu QC khác chương trình quan trắc yêu cầu chương trình bảo đảm chất lượng phòng thí nghiệm đề 26 26 26 27 27 Số lượng mẫu QC tối thiểu cần thực mẻ mẫu phải đủ để kiểm tra nhiễm bẩn dụng cụ, hóa chất, thuốc thử, yếu tố ảnh hưởng đánh giá độ chụm, độ xác kết phân tích không vượt 15% tổng số mẫu cần phân tích chương trình quan trắc Tiêu chí chấp nhận kiểm soát chất lượng: kết phân tích mẫu QC có giá trị đưa giới hạn để so sánh xác định sai số chấp nhận theo yêu cầu chương trình quan trắc theo tiêu chí thống kê mà phòng thí nghiệm xác định trình phê chuẩn phương pháp 17 • Trình bày yêu cầu quản lý số liệu lập báo cáo quan trắc môi trường Quản lý đánh giá số liệu: - Tài liệu, hồ sơ có liên quan đến trình quan trắc trường phân tích phòng thí nghiệm phải lập đầy đủ, trung thực, kịp thời lưu giữ, quản lý theo quy định; + Số liệu hoạt động quan trắc trường phải bảo đảm đầy đủ, thống với hồ sơ quan trắc trường; phù hợp, thống với thời gian vị trí lấy mẫu; phù hợp, thống với phương pháp, thiết bị quan trắc; + Số liệu hoạt động phân tích phòng thí nghiệm phải bảo đảm đầy đủ, thống với hồ sơ phân tích phòng thí nghiệm; phù hợp, thống với thời gian, thông số phân tích, loại mẫu, phương pháp thiết bị phân tích; phù hợp với tiêu chí chấp nhận kết phép đo - Số liệu quan trắc trường phân tích phòng thí nghiệm phải kiểm tra, tính toán xử lý Trường hợp, cán bộ, nhân viên quan trắc phân tích phát sai sót hoạt động quan trắc môi trường phải báo cáo lãnh đạo để có định xử lý huỷ bỏ số liệu đó, không dùng cho mục đích xử lý số liệu viết báo cáo kết quan trắc Tuy nhiên, tài liệu, số liệu ban đầu trước xử lý hủy bỏ phải lưu giữ coi hồ sơ gốc, dùng trường hợp cần tra cứu lại; - Kết đo, thử nghiệm trường, kết phân tích phòng thí nghiệm phải xác, rõ ràng, khách quan; không suy đoán, sửa chữa tự ý bổ sung số liệu Khi phát nghi ngờ kết quan 27 27 27 28 28 • 18 trắc, cần tiến hành quan trắc, phân tích lại cán bộ, nhân viên có liên quan phải chịu trách nhiệm thực việc ghi tài liệu, hồ sơ quan trắc để báo cáo lãnh đạo xem xét, xử lý Lập báo cáo quan trắc: - Tổ chức thực quan trắc môi trường phải lập Báo cáo kết quan trắc môi trường sau đợt quan trắc Báo cáo tổng hợp kết quan trắc môi trường hàng năm Các Báo cáo kết quan trắc phải bao gồm kết việc thực QA/QC quan trắc môi trường; - Báo cáo kết quan trắc phải bám sát đáp ứng mục tiêu chương trình quan trắc; bảo đảm tính trung thực, kịp thời, xác khách quan Trình bày quy định kiểm soát chất lượng xử lý số liệu quan trắc môi trường Số liệu quan trắc cần đánh giá chất lượng theo mục tiêu chất lượng số liệu Việc đánh giá phải bao gồm: Đánh giá độ chụm phép phân tích Mẫu lặp sử dụng để đánh giá độ chụm kết phân tích Đối với hai lần lặp, độ chụm đánh giá dựa việc đánh giá RPD, tính toán sau: Trong đó: RPD: phần trăm sai khác tương đối mẫu lặp; LD1: kết phân tích lần thứ nhất; LD2: kết phân tích lần thứ hai Giới hạn RPD tổ chức thực quan trắc thiết lập dựa kết phê duyệt phương pháp phân tích không vượt 30% Đánh giá tính hoàn thiện số liệu a) Tính hoàn thiện số liệu xác định thông qua phần trăm đầy đủ số liệu, phép đo số lượng mẫu cần quan trắc, so sánh với số lượng mẫu quan trắc dự kiến lấy ban đầu b) Cách tính: Công thức sau sử dụng để xác định phần trăm đầy đủ số liệu (%): 28 28 28 29 29 Trong đó: C: Phần trăm đầy đủ số liệu (%); v: số lượng phép đo mẫu quan trắc theo kế hoạch chấp nhận hợp lệ; T: tổng số mẫu cần quan trắc theo dự kiến ban đầu C phải bảo đảm đạt từ 95% trở lên số liệu quan trắc bảo đảm nhu cầu cung cấp sử dụng thông tin 19 Trình bày vai trò thống kê xử lý số liệu quan trắc môi trường biển - Trong kiểm soát clg kết QT: + XĐ độ tin cậy kết QT + Loại bỏ sai số để kiểm soát clg mẫu - Trong đánh giá trình diễn kết QT: + XĐ mức độ ảnh hưởng nguồn thải tới clg MT + XĐ mức độ ảnh hưởng chất lg MT tới đời sống người, sinh vật MT khác + XĐ xu hướng biến động yếu tố clg MT 20 Trình bày khái niệm, vai trò ý nghĩa thị môi trường, số môi trường • Chỉ thị môi trường: - Khái niệm: + Là tập hợp số liệu MT thành info tổng hợp khía cạnh MT địa phương hay quốc gia + Là thông số hay giá trị đo nhận từ thông số để tập trung, cung cấp info, mô tả trạng thái cảu tượng MT với nghĩa rộng liên kết trực tiếp với gtri thông số đo + Là thước đo tổng hợp info phù hợp, liên quan đến tg định - Vai trò: Giảm số lượng đo đạc số lg thông tin mà đảm bảo yêu cầu thông tin - Ý nghĩa: • - Chỉ số môi trường: Khái niệm: 29 29 29 30 30 - - + Là tiêu MT lượng hóa thông qua khảo sát, đo đạc thực nghiệm để đến gtri phù hợp với điều kiện MT cần khảo sát + Là gtri tính toán đk MT đó( đất, nước, k khí) theo thông số MT có MT + Là tập hợp tham số tích hợp nhân với trọng số Các số mức độ tích hợp cao Nghĩa chúng đc tính toán từ nhiều biến số hay liệu để giải thích cho tượng MT Vai trò: + Làm đơn giản hóa qtrinh giao tiếp thông tin thông qua chúng, kết đo lường cung cấp cho ng sd cách dễ dàng + Chỉ số MT lượng hóa thị MT tại: Chỉ thị MT thể giá trị số học đơn giản So sánh gtri với thang điểm đánh giá cho biết đc mức độ MT + Chỉ số MT đưa cảnh báo sớm tín hiệu thay đổi tình trạng MT, sở giúp cho việc hoạch định kế hoạch BVMT Ý nghĩa: + Phản ánh chất MT diễn + Phản ánh mức độ ÔNMT 30 30 30 ... tin, số liệu để đánh giá trạng MT, dự báo diễn biến MT, xác định mức độ tác động QTMT Dữ liệu chất lg MT Hiện trạng MT Diễn biến MT Tác động MT Quyết định, sách BVMT, pt KT-XH - Cụ thể: + Thu số... thành phần MT, yếu tố tác động lên MT nhằm cung cấp thông tin đánh giá trạng, diễn biến clg MT biển tác động xấu MT ( Luật Bảo vệ MT, 2014) Hoạt động: Quan sát, đo đạc Đối tượng: Clg TP MT (qua... BVMT biển, pt bền vững thông qua việc cung cấp thông tin, số liệu để đánh giá trạng MT biển, dự báo diễn biến MT biển, xác định mức độ tác động MT biển QTMT Dữ liệu chất lg MT biển Hiện trạng MT
- Xem thêm -

Xem thêm: MÔN QUAN TRẮC TỔNG HỢP MÔI TRƯỜNG BIỂN, MÔN QUAN TRẮC TỔNG HỢP MÔI TRƯỜNG BIỂN, MÔN QUAN TRẮC TỔNG HỢP MÔI TRƯỜNG BIỂN

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay